Tam
EskidenYeniye
 

Dilipak'tan Gülen'in şikayetine itiraz

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde hakkında takipsizlik kararı verilen bir soruşturma dosyası ile ilgili olarak, müşteki Gülen'in itirazı sonucu, Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kesin kararına itiraz etti. Dilipak, itiraz gerekçesini karardaki maddi hatalara dayandırdı ve hiç bir hukuk düzeni ve yasanın hukuksuzluğu korumayacağını belirterek, kararın yanlış bir varsayım ve eksik incelemeye dayandığının görüldüğünü ve bu sebeple kararın yeniden esas yönünden incelenmesini beklediğini ifade etti.

Önceki haber title=Sonraki haber

17.01.2015 11:46 Yeni Akit yazarlarından Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde hakkında takipsizlik kararı verilen bir soruşturma dosyası ile ilgili olarak, müşteki Gülen'in itirazı sonucu, Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kesin kararına itiraz etti. Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Gülen, bir yazısından dolayı Dilipak hakkında şikayette bulunmuş, 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Savcılığın basın özgürlüğü gerekçesiyle takipsizlik kararı vermesine rağmen Gülen'in itirazı üzerine, Bakırköy 5. Sulh Ceza hakimliği, müştekinin adının yazıda geçip geçmediğine hiç bakmaksızın ve şikayet başvurusunda sözü edilmemesine karşın Dilipak'a dava açmıştı. İtiraz başvurusunda Dilipak, yazının bütünü ele alındığında, her akıl sahibi ve insaf sahibi kişinin, ilk bakışta şüphelinin ifadesinin alınmasına ihtiyaç duyulmayacak kadar açık gerçeklikler sözkonusu olduğunu, Yargıtay kararları, AİHS ve AİHM kararları çerçevesinde başvurunun baştan reddedilmesinin gerektiğini belirtti. Dilipak, Basın özgürlüğü ve yolsuzluklar konusunda bu kadar hassas olduklarının propagandasını yapan çevrelerin, kendileri sözkonusu olduğunda yolsuzluk ve rüşveti en geniş çerçevede eleştiren bir yazı karşısında, adı geçmediği halde bu şekilde tepki vermelerine de tepki gösterdi.

'KARARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR'

Abdurrahman Dilipak, Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kesin kararına itiraz gerekçesini karardaki maddi hatalara dayandırdı ve hiç bir hukuk düzeni ve yasanın hukuksuzluğu korumayacağını belirterek, kararın yanlış bir varsayım ve eksik incelemeye dayandığının görüldüğünü ve bu sebeble kararın yeniden esas yönünden incelenmesini beklediğini ifade etti...

Dilipak konuyu gerekirse Anayasa Mahkemesi ve AİHM'e ve/veya BM İnsan Hakları Komiserliğine, diğer ulusal ve uluslararası Hukuk ve Basın kuruluşlarına taşıyabileceğini ve konunun TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve HSYK tarafından incelenmesini isteyebileceğini söyledi.. Ancak öncelikle ilgili mahkemenin bu konuda vereceği kararı beklediğini belirtti. Dilipak dava dilekçesinde ayrıca şu görüşlere yer verdi: Dosya üzerinden “Kesin” olarak karar verilmişse de kararda aşağıda belirteceğim maddi hatalar bulunmakta olup, bu maddi hatalara dayalı hüküm bina edilmiş olmakla, maddi hatanın düzeltilmesi yanında kararın da yeniden gözden geçirilmesi gereği hak ve hukukun tecellisi açısından bir zarurettir..”

Dilipak Müştekinin adının karar metninde yanlış yazılmasına da itiraz etti. “Müştekinin adı FETTULAH değil. FETULLAH’dır.” dedi. Ayrıca. “Mahkemenizin kararında ifade edildiği şekli ile “Hizmet adı altında gasp yapıldığı” değil, bu husus şikayet dilekçesinde “Himmet adı altında gasp yapıldığı ve bunun için bahane ve yalan uydurulduğu” şeklinde yer almaktadır. “HİMMET” ayrı bir kavramdır ve “HİZMET” ayrı yapıyı işaret etmektedir.. Mahkeme kendiliğinden suç icad ve isnat etmek sureti ile bir karar ittihaz etmiştir.. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen iki madde çerçevesinde kararın teknik olarak tashihinin ötesinde, hükmün yenilenmesi zarureti vardır.. Ve bu husus aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Yazı bir bütün olarak ele alındığında, isnat edilen suçun gerçek olmadığı görülecektir.. Gerçek olmayan bir suç isnadı konusunda şüphelinin ifadesinin alınmasına da gerek yoktur.. Bu çerçevede verilecek kararın “efradına cami, ağyarına mani” olması gerekir.. Müşteki şahıs, MGKnın gündeminde tehdit olarak görülen ve kırmızı bültenle aranan bir şahıstır.. (…) hedef seçilen kişiler üzerinde baskı oluşturmak ve kamuoyunda küçük düşürülmek, dahası, sürekli olarak zan altında tutulması yanında, sürekli meşgul edilmesi ile adeta cezalandırılmış olacaktır.. Yazıda adı geçmeyen bir şahsın, genel bir eleştiri ile ilgili dava açabildiği gerçeği gözönünde tutulursa, yüzlerce kişi, farklı günlerde, arkası arkasına dava açabilir ve bu da, yüzlerce kez mahkemeye gitmek, savcıya ifade vermek anlamına gelebilir.. Bu davetlere icabet edilmemesi halinde, örnek mahkeme kararında olduğu gibi, savcılara iddianın ciddiyeti, ileri sürülen iddiaların gerçekliği konusunda güven verici bulunmaması halinde, yargı bir takım şaibeli kişi ve kuruluşların art niyetli propaganda malzemesi haline getirilmek istenebilir.. Savcılıkların bu gibi suç isnatları konusunda şüpheliyi İHZAR / ZORLA GETİRME / YAKALAMA kararları yargıyı polemik konusu haline getirebilir ve gereksiz tartışmalara sebeb olabilir.. Yargının saygınlığını ve istismarını korumak, ilk önce yargı mensuplarına düşen bir görevdir.. İddia makamının bir takdir yetkisi vardır. Elbette bu yetkinin kullanımı yargıç denetimine tabi olmalıdır. Zaten bu konu yasayla düzenlenmiştir. Ancak yargı konuyu hükme bağlarken azami titizliği göstermek zorundadır, aksi halde yasa koyucunun gayesi gerçekleşmemiş, yasa ruhunu kaybetmiş olacaktır.. Savcılık ciddi bulmadığı, somut bilgi ve belgelerle örtüşmeyen iddia ve isnatlar karşısında şüpheliyi dinlemeden de karar verebilir.. Mahkemenizin bu kararı, bu açıdan da yeniden değerlendirilmesi gereken bir karardır.. Her ne kadar verdiğiniz karar KESİN de olsa, sanığın adı ve suç isnadı konusunda yanlış bir değerlendirme sözkonusu olduğuna göre, uygulamada ,yasa ve hukukun varlık ve meşruiyeti ile çelişen bir durum sözkonusudur ve Anayasanın 90. Maddesi delaleti ile, uluslararası sözleşmelerle korunan, Norm hukuk kapsamında olan kamu yararı ve hukukun temel ilkeleri ile çelişen bir işlem konusunda, mevcut karar hukukun koruması altında değildir ve olamaz.. Dolayısı ile, kararın yenilenme talebi, klasik “TASHİHİ KARAR” çerçevesinde değerlendirilecek bir husus değildir.. Özgün bir hukuksal sorunla karşı karşıyayız. Sorunun çözümü “Mekasıdışşeria” yani “hukukun maksadı” ile ilgili hukuk felsefesi içinde yorumlanması gereken bir husustur. Bu konu, TEMYİZE tabi bir konu olmamakla birlikte, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir husustur.. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgi alanı içine de girmektedir.. Bu konu, esasen bugün için fiili bir sonucu olmamakla birlikte, şahsım ve diğer kişiler hakkında emsal oluşturacak bir örneklik teşkil etmektedir. Bu açıdan da kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.. Bu konudaki hassasiyetimin asıl sebebi de budur.. “Benim katlanmak zorunda kaldığım bir uygulamanın, benden sonrakilerin başına gelmemesi için” bu başvuruyu yapıyorum.. İddia makamının , şikayetçinin başvurusu karşısında verdiği karar, usul ve esas açısından hukuka uygundur. İddialar ve aktüel gerçeklerin karşılaştırılması halinde, ayrıca yazının bütünü ele alındığında, her akıl sahibi ve insaf sahibi kişinin, ilk bakışta şüphelinin ifadesinin alınmasına ihtiyaç duyulmayacak kadar açık gerçeklikler sözkonusu olduğundan, Yargıtay kararları, AİHS ve AİHM kararları çerçevesinde zaten başvurunun reddedilmesi gerekirdi.. Basın özgürlüğü ve yolsuzluklar konusunda bu kadar hassas olduklarının propagandasını yapan çevrelerin, kendileri sözkonusu olduğunda yolsuzluk ve rüşveti en geniş çerçevede eleştiren bir yazı karşısında, adı geçmediği halde bu şekilde tepki vermeleri karşısında, iddia makamının yargının bu şekilde istismar edilmesine karşı çıkarak takipsizlik kararı vermesi konusunda tasarrufunun bu çerçevede yeniden değerlendirilerek kararın yenilenmesi gerektiğini düşünmekteyim” dedi.

Dilipak'ın itiraz başvurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Uygulamada ,yasa ve hukukun varlık ve meşruiyeti ile çelişen bir durum sözkonusudur ve Anayasanın 90. Maddesi delaleti ile, uluslararası sözleşmelerle korunan, Norm hukuk kapsamında olan kamu yararı ve hukukun temel ilkeleri ile çelişen bir işlem konusunda, mevcut karar hukukun koruması altında değildir ve olamaz.. Dolayısı ile, kararın yenilenme talebi, klasik “TASHİHİ KARAR” çerçevesinde değerlendirilecek bir husus değildir.. Özgün bir hukuksal sorunla karşı karşıyayız. Sorunun çözümü “Mekasıdışşeria” yani “hukukun maksadı” ile ilgili hukuk felsefesi içinde yorumlanması gereken bir husustur. Bu konu, TEMYİZE tabi bir konu olmamakla birlikte, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir husustur.. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgi alanı içine de girmektedir.. Bu konu, esasen bugün için fiili bir sonucu olmamakla birlikte, şahsım ve diğer kişiler hakkında emsal oluşturacak bir örneklik teşkil etmektedir. Bu açıdan da kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.. Bu konudaki hassasiyetimin asıl sebebi de budur.. “Benim katlanmak zorunda kaldığım bir uygulamanın, benden sonrakilerin başına gelmemesi için” bu başvuruyu yapıyorum.. İddia makamının, şikayetçinin başvurusu karşısında verdiği karar, usul ve esas açısından hukuka uygundur. İddialar ve aktüel gerçeklerin karşılaştırılması halinde, ayrıca yazının bütünü ele alındığında, her akıl sahibi ve insaf sahibi kişinin, ilk bakışta şüphelinin ifadesinin alınmasına ihtiyaç duyulmayacak kadar açık gerçeklikler sözkonusu olduğundan, Yargıtay kararları, AİHS ve AİHM kararları çerçevesinde zaten başvurunun reddedilmesi gerekirdi.. Basın özgürlüğü ve yolsuzluklar konusunda bu kadar hassas olduklarının propagandasını yapan çevrelerin, kendileri sözkonusu olduğunda yolsuzluk ve rüşveti en geniş çerçevede eleştiren bir yazı karşısında, adı geçmediği halde bu şekilde tepki vermeleri karşısında, iddia makamının yargının bu şekilde istismar edilmesine karşı çıkarak takipsizlik kararı vermesi konusunda tasarrufunun bu çerçevede yeniden değerlendirilerek kararın yenilenmesi gerektiğini düşünmekteyim.”

İŞTE GÜLEN'İ RAHATSIZ EDEN PARALEL YOLSUZLUK YAZISI

"Ah şu bizimkiler.. İnsan bu! Cahili, alimi, şeyhi müridi yok! Biz hepimiz insanız.. Hiç birimiz masum değiliz ve nefsimize taht kurup oturan bir Şeytan var.. “Şeytanın isteği”ne uymayalım! O bize yeryüzünde bir cennet ve ölümü düşünmemizi unutturarak, sanki bize ebedi bir hayat mümkünmüş gibi bir algı oluşturuyor zihnimizde.. Çileyi ve hüznü unutturup, zevk ve hazzı öğütlüyor..

-20 himmet alan paralelci ile -20 rüşvet alan kamu görevlisi arasında ne fark var olabilir ki?.. İkisi de zorunlu bağış değil mi? Ha! Sonra alıştırırsınız adam artık verir ve karşılığını da alır. “Kazan kazan”, “al gülüm, ver gülüm” Herkes ötekinin Şeytanını taşlarken, kendi Şeytanının altına taht kurmasın!

Tezgah öyle kurulmuş zaten, biri alıyor, biri veriyor, iki taraf da kazanıyor. Bedel ödeyen ise bu halk.. Açıkgözler, biliyorlar tabii, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmeyeceğini.. Sana sınav sonuçlarını veriyor, terfi ettiriyor.. Bir de yalan uyduruyorlar, cenneti kazanacağınızı söylüyorlar..

O himmetçilere ve rüşvetçilere sesleniyorum: “Vay o namaz kılanların haline ki!” diye başlayan ayeti hatırlıyor musunuz, o cami, Kur’an kursu, öğrenci yurdu diye topladığınız paralara haram kattı iseniz, amelleriniz boşa gitmiştir. Siz helal olana haramı karıştırdı iseniz, cenneti değil cehennemi kazandınız ve laneti hakettiniz.. Lanet olsun o zaman hepinize ve yaptığınız işe! Rüşvetin adını himmet koyarak kendinizi kandıramazsınız..

Şeytan herkese gaspını meşrulaştıracak bir bahane, bir yalan buluyor. Her birini “kutsal bir fahişe”ye dönüştürüyor.

Biliyorsunuz değil mi, fuhuş/fahşa, “haddi aşmak, kırmızı çizginin ötesine geçmek” demektir.. Kur’an kursu bahanesi ile öğrenci yurdu bahanesi arasında fark yok aslında..

Bu yanlışa bulaşmış olanlar, kendi gözlerindeki çöpü çıkarmadan ötekisinin gözünde çöp aramasınlar. Başkalarına öğütleyip durduğunuz şeyler konusunda önce siz kendi nefsinizi arındırmalısınız..

Yeni seçilen başkanları uyarıyorum: Şeytan size vakıf ve dernek bahanesi ile gelmesin. Teşkilat ve milletvekili bahanesi ile gelmesin. İşi ehline verin. Torpil yapmayın.. Daha ilk günden bu adlarla kapınızı çalarlar. Siz orada otururken birileri malı götürmeye başlar. Vebali size ait olan bir işte herkes malı götürürken, madem onlar yiyor, ben niye yemiyorum diye düşünmeye başlarsınız. Siz de önce cami, dernek diye başlarsınız.. Yapmayın.

Tamam, işi alıp, parasını tahsil eden işadamına öğütleyin, yardım etsinler.. Ama bunu işin şartı olarak önceden söylemeyin.. Bu taahhüde girmeyin. Herkese iyilik yapmayı öğütleyin, elbette zenginlerimiz servetlerini hayırda harcasınlar, o kadar.. Kamu yararı olan konularda elbette yardım da yapılır, ama bunun da sınırı vardır..

Bilirim; bu işler söylendiği kadar kolay iş değil. Ama o makamı ben değil, siz istediniz..

Ben nice adamlar bilirim, seçildiklerinde ilk gün odalarının kapısını söken, duvarına “rüşvet alan da, veren de mel’undur” yazan, sonra da binasını toptan değiştiren ve eski günleri unutan. Evet, bekara karı boşamak kolay. Oraya gelmeden verilen sözlerle, geldikten sonraki gerçekler çok farklı oluyor bazan..

Yeniden seçilip de bu haltı yiyenler, şimdi tevbe etsinler bari.. Belki Allah da sizi affeder. Halk da!

Bakın bundan sonra işiniz zor. Bu halk, yiyicileri bu kez affetmeyecek! İhbar edecek. Oğul babayı, eş kocayı ihbar edebilir.. Uçkur ve küçük menfaat hesapları uğruna koca bir davayı ayaklar altına alamazsınız.. Kadrolaşma adına beceriksiz adamlara makam, mevki dağıtamazsınız..

Kuşkusuz herkes aynı değil. Biz; parmak uçlarımız gibi farklıyız.. Bir insanın her günü de aynı değil. İyiler kötülüğe bulaşabilir. Kötüler de iyi olabilir..

Bakın! Gerçekleri görelim! Haram lokma toplumu ifsat eder.. Bazı ailelerin çocukları uyuşturucu, alkol kullanmaya, fuhşa sapmaya başladılar. Aile çatırdıyor.. Mütedeyyin ailelerin çocuklarına kadar ulaştı esrar-eroin! Para ve iktidarın ahlaki erozyona dönüşmemesi gerek. Akıl ve imanımızın güç ve servetimizden büyük olması gerek. Yoksa bu güç ve servet bizi cehenneme taşıyan bir aygıta dönüşür..

Durmadan İmam-Hatip açıyoruz. Ama öğretim üyelerimiz yeterli değil.. Mekanlar güzelleşiyor ama ya öğrencilerin hali! Ya dağılan ailelerin çocukları ya da baba alkolü bırakmış, çocuğu serseri olmasın diye İmam-Hatib’e teslim edilen çocuklar.. Başarılı uslu çocukları koleje gönderen aileler, haylaz çocuklarını adam olsun diye İmam Hatiplere gönderiyorlar. Ama ortam buna çok da hazır değil.. Çocuklarımızı İmam-Hatib’e, kursa göndermekle bu işlerin yoluna gireceğini mi sanıyorsunuz siz! Muhafazakar semtlerde yaşananların farkında mıyız..

Sadece yöneticilerimiz değil, bizim de aklımızı başımıza toplamamız gerek..

Güneydoğu dindarı en bol olan bölge.. Medreselerimiz hâlâ etkili. Ama en fazla elektrik-su kaçağı orada. Nasıl oluyor bu iş.. Allah (haşa) görmüyor mu? Hırsızlık değil mi bu yapılan.. Devletin de olsa, şirkete ait de olsa, “kul hakkı”na girmez mi bu! “Kamu malı” “Yetim malı” hükmünde değil mi?

Yani, demem o ki, bu hastalık sadece siyasiler ve bürokratlarla sınırlı değil. STK’lar ya da tekil bireyler olarak da aynı bataklıkta debeleniyoruz..

İtiraf edelim ki “inni küntü minezzalimin”, “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden, bizi helak eder misin Allahım!”, “Şeytan bizi Allah’la kandırmasın.”

Bakın! Sakının! Allah her şeyi görüyor, biliyor, duyuyor.. Polisin dinlemesinden önce kiramen katibinin kaydından korkalım.. Haram işlerden ve haram lokmadan sakınalım. Haram sözden ve haram nazardan da.. Haramdan sakınalım! Selâm ve dua ile..”

(17 Ocak 2015, 11:46)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=6560    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö Yargısı AYM'de Yargılanıyor

23.02.2021 10:57 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 23.2.2021

Donanma Darbe davası

22.02.2021 14:07 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 22.2.2021

Şike Kumpası Davası Mütalaada

22.02.2021 13:24 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda şike iddiasıyla yürüttüğü soruşturma'da kumpas kurduğu iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 87 sanığın yargılandığı davada dosya, mütalaasını hazırlaması..
Tamamı 22.2.2021

Balıkesir: Gülen'in Polislerine dava

22.02.2021 12:10 Balıkesir'de, polis okulunda Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik biri tutuklu 13 zanlı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, örgütün Balıkesir Poli..
Tamamı 22.2.2021

ÖSYM Başkanı Ali Demir davası

22.02.2021 12:04 Ankara'da, eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in 'Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye' kullanma suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi...
Tamamı 22.2.2021

Selam-Tevhid Kumpası davası

22.02.2021 11:59 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'Selam-Tevhid' soruşturmasında kurduğu kumpasta usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının Yargıtayda yargılanmas..
Tamamı 22.2.2021

Karlov Suikastı davası

22.02.2021 11:56 Ankara'da, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in..
Tamamı 22.2.2021

Gülen'in Avrupa Casusları davası

22.02.2021 11:31 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına terör örgütleri Fetö/PKK/DHKP-C/MKP'ye yönelik soruşturma bilgilerinin rüşvetle Malatya Doğanşehir Adliyesindeki bilgisayarlardan UYAP'a girerek sızdırılmasına ilişkin ar..
Tamamı 22.2.2021

Fetö Casusu Altaylı'ya 42 Yıl Hapis

22.02.2021 11:09 Ankara'da, eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'örgüte yardım' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından açılan davaya ..
Tamamı 22.2.2021

K.Maraş: Darbe'de 6 Beraate İtiraz

22.02.2021 14:00 Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bu ilde yaşanan eylemlere yönelik davada haklarında beraat kararı verilen 18 sanıktan 6'sının cezalandırılmaları yönünde Gaziantep B..
Tamamı 22.2.2021

Adil Öksüz'ü Saklayanlar Yargılanıyor

22.02.2021 12:30 İstanbul'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden örgütün 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yard..
Tamamı 22.2.2021

Sızıntı Büyük: 233 Muvazzafa Gözaltı

03.02.2021 09:36 İzmir merkezli 60 il ve KKTC ile İstanbul merkezli 42 ilde Fetullah Gülen terör örgütünün (Fetö/PDY) TSK içindeki uzantılarına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 532 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu..
Tamamı 3.2.2021

PKK/Fetö in Atatürk out: CHP şokta

03.02.2021 11:25 CHP'de sular durulmuyor. Son yıllarda Fetö ve PKK/HDP ile girilen ittifak, partiden Atatürk'ün giderek dışlanması gibi tavırlar CHP'de parçalanmalara yol açmaya başladı. 29 Ocak'ta yaşanan gelişmeye göre, CHP İzmir Mi..
Tamamı 3.2.2021

Habertürk-Fetö Bağlantısı Güçleniyor

02.02.2021 15:46 Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında İsmail Saymaz'ın kendisi hakkında sarf ettiği ifadelere yanıt vermek için canlı yayına bağlanan gazeteci Hilal Kaplan, Habertürk'ü FETÖ ile ilişkilendirerek ..
Tamamı 2.2.2021

Rütbemi Gülen taktı elini öptüm

03.02.2021 14:05 Son haftalarda yurdun çeşitli illerinde Fetullah Gülen terör örgütüne (Fetö/PDY) gerçekleşen operasyonlarda çok sayıda gözaltı yaşandı. Yakalanan zanlılardan bir çoğu etkin pişmanlık kapsamında örgüt hakkında bildikler..
Tamamı 2.2.2021

Kavala'ya Şok: Beraatler Bozuldu

01.02.2021 13:29 İstanbul'da, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bo..
Tamamı 1.2.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
48.284.590