Tam
EskidenYeniye
 

BASINDA ABDULLAH HARUN

Abdullah Harun'un, Kontrgerilla ve ba?lant?l? konularda bas?lm?? kitaplar?, bas?nda ??kan yaz?lar?, kat?ld??? programlar, 'kontrgerilla.com' sitesiyle ilgili baz? haber ve yaz?lar, ilgili duru?ma tutanaklar?:

28 Ocak-9 ?ubat 1995, Akit, yaz? dizisi:
Kontrgerilla-Gladio-Ergenekon ?rg?t?n?n varl???na dair deliller-tan?klar-belgeler-bilgileri ayr?nt?l? i?leyen 14 g?nl?k yaz? dizisi.

14 Mart 1996, Akit, yaz?:
1990'l? y?llarda i?lenen laiklik cinayetlerinde ba? zanl? olan Kontrgerilla-Gladio-Gladyo-Ergenekon ?rg?t? ?zerindeki dikkatleri da??tma izlenimini herkeste uyand?racak ?ekilde birilerinin ?slami Hareket ?rg?t? diye bir ?rg?t? icad edip cinayetleri onun ?zerine y?kma ?abas?n? i?leyen yaz?.

24-28 Kas?m 1996, Akit, yaz? dizisi:
Susurluk olay?n?n kapat?lmak istendi?ini, olay?n asl?nda Kontrgerilla-Gladio-Gladyo-Ergenekon ?rg?t?yle ili?kili oldu?unu ?ok ayr?nt?l? i?leyen yaz? dizisi.

27-28 Aral?k 1996, Akit, yaz? dizisi:
Susurluk kazas?nda ?len ?ah?slar?n ve ?lk?c?lerin zaman?nda Kontrgerilla-Gladio-Gladyo-Ergenekon taraf?ndan kullan?ld???n?, ?atl? ve di?er ?ah?slar?n M?T'e alternatif Kamu G?venli?i Birimi istihbarat ?rg?t? kurulumunda g?rev ald?klar?n? ve Kontrgerilla taraf?ndan ustaca yok edildiklerini i?leyen yaz? dizisi.

1997, "Kontrgerilla Tan?klar Belgeler Bilgiler", kitap:
1990 y?l? sonunda ?talya'da patlayan Gladio skandal? ?zerine tart???lmaya ba?lanan, T?m Nato ?lkelerinin varl???n? kabul etti?i, sadece T?rkiye'de yetkililerce inkar edilen Kontrgerilla ?rg?t?n?n varl???n?, belgelerle, yetkili ve etkili ki?ilerin a??klamalar?yla sorgulayan Akit gazetesindeki yaz? dizimizin esas al?nd???, yeni patlayan Susurluk skandal?na dair bilgilerin de eklendi?i, k?sa ve ?z bir ?al??ma. 150 sayfa, ISBN:3000697101039, Esra Yay?nlar?, 1997.

31 Ocak 1998, Akit, yaz?:
Susurluk olay?n?n kapat?lmak istendi?ini, olay?n asl?nda Kontrgerilla-Gladio-Gladyo-Ergenekon ?rg?t?yle ili?kili oldu?unu ve bu ?rg?t?n Susurluk tart??malar?n? ustaca y?nlendirerek Refahyol h?k?metini de devirdi?ini, ayr?ca emniyet/polis istihbarat?n? da pasifize etti?ini i?leyen yaz?.

2 ?ubat 1998, Akit, yaz?:
Susurluk olay?n?n kapat?lma ?abalar?n? ve Susurluk olay?n?n Kontrgerilla-Gladio-Gladyo-Ergenekon ?rg?t?yle ili?kisini ?arp?c? delilleriyle i?leyen yaz?.

15 Mart 1998, Akit, yaz?:
Birbiriyle uyumlu irtibatl? baz? geli?melerin, ordu i?inde Baas tipi mezhebi ve sol bir cunta olu?umunun ya?and???n?, bu cuntan?n d??ar?daki uzant?lar?n? da kullanarak iktidar? ele ge?irmeye ?al??t???n? ?rnekleriyle ayr?nt?l? i?leyen yaz?.

31 Ocak 2000, Akit, yaz?:
Beykoz'da bir operasyonla ??kertilen Hizbullah/Hizbulkontra/Hizbulvah?et ?rg?t?n?n Kontrgerilla-Gladio-Gladyo-Ergenekon ?rg?t?nce G?neydo?u'da do?durulup PKK'ya kar?? kullan?ld???n?, ihtiya? kalmay?nca da birden yok ettirildi?ini dikkat ?ekici ayr?nt?lar?yla i?leyen yaz?.

23 Ocak 2010, TBMM Ara?t?rma Merkezi, ?zel Harp Dairesi raporu:
?ok Meclis Raporu: Ter?r ve k??k?rtmalar ?zel Harp'in i?i.. ?zel Harp Dairesi'ne (?HD) ba?l? Ankara..

19 Ocak 2011, Timet?rk, haber:
"T?rkiye'nin Wikileaks'i bu site mi?" T?rkiye?deki gizli, Ergenekon, derin devlet ve kontrgerilla gibi..

09 ?ubat 2011, Ka?kar TV, haber:
"Cumhuriyet mitingleri' yeniden geliyor".. ?lki 2007 y?l?nda yap?lan ve Ergenekon davas?nda ge?en..

15 Temmuz 2011, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit:
"?HL, 16 Temmuz, vs.." Bizim Adem ?evik gibi tek ki?ilik ordular?m?z da var. Mesela al?n size Abdullah..

20 Kas?m 2011, Haber7, haber:
"?ember daral?yor!" 1988 y?l?nda Turgut ?zal'a yap?lan suikastle ilgili ?nemli bilgilere ula??ld?...

20 Kas?m 2011, Sabah, haber:
"?ember daral?yor!" 1988 y?l?nda Turgut ?zal'a yap?lan suikastle ilgili ?nemli bilgilere ula??ld?...

14 ?ubat 2012, ?ay TV, canl? yay?n:
Bak?? A??s? M?T?i Masaya Yat?rd?.. Her hafta Sal? g?nleri ?nemli konuklar? ile ekranlara gelen ve gazeteci..

01 Mart 2012, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit:
"Astsubaylar neden susar" Bildi?im kadar? ile kontrgerilla.com sitesinde , ?stte en sa?da ?HBAR ET diye..

17 Nisan 2012, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit:
"28 ?ubat?? do?ru anlamak i?in birka? ?nemli kaynak" Asl?nda 28 ?ubat?ta ne oldu?unu daha iyi..

02 Temmuz 2012, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit:
"TUSHAD diye bir ?rg?t" B?yle bir ?rg?t?n varl???ndan haberdar de?ildik.. ?imdi onu da ??rendik...

10 Temmuz 2012, Ergenekon davas?, 202. duru?ma:
Ergenekon davas?n?n 202. duru?mas?nda Abdullah Harun'un konuyla ilgili bir yaz?s? da g?ndeme geldi..

11 Ekim 2012, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit:
"Te?ekk?rler arkada?lar" Herkesi, 28 ?ubat ve daha ?nceki darbe giri?imleri, haks?zl?klar kar??s?nda,..

27 Kas?m 2012, Birle?ik Bas?n, haber:
"Ergenekon klas?rlerinde ?zal suikasti" Ergenekon davas?n?n ek klas?rlerinden birinde, suikast?n..

27 Aral?k 2012, "Ordu Suikast D?zenler mi?", kitap:
"Ordu Suikast D?zenler mi? B?lent Ar?n? Suikasti ve ?zel Harp Dairesi" ba?l?kl? kitap, 2009 y?l? sonunda..

28 Aral?k 2012, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit:
"Derin g?ndem" Ge?en g?n kontrgerilla.com dan Abdullah Harun'un ilgin? bir makalesi vard?..

18 Ocak 2013, ?lke TV, canl? yay?n:
Abdullah Harun, ?lke TV 18.00 canl? yay?n haber b?lteninde "Ordu Suikast D?zenler mi? B?lent Ar?n?..

06 ?ubat 2013, Ali Erkan Kavakl?, Yeni Akit:
"Darbe Yapacak Cunta, Mason Komutanlar ve CHP" CHP Milletvekili Osman Ayd?n, se?im b?lgesi..

10 Mart 2013, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit:
"Derin hesapla?ma" Ge?en g?n Abdullah Harun kontrgerilla.com?da yazm??: Genelkurmay'?n Ergenekon..

24 Mart 2013, Nazl? Il?cak, Sabah:
"Kitaplar" Abdullah Harun, B?lent Ar?n?'a suikast giri?iminden yola ??karak ?zel Harp Dairesi'ni mercek..

06 Haziran 2013, Banu ?ri?, internethaber.com, r?p?rtaj:
"Gezi olaylar?n?n arkas?ndan onlar ??kt?!" T?rkiye'de pek ?ok karanl?k olaylar?n arkas?nda oldu?u gibi..

24 Haziran 2013, Gazeteboyut, haber:
"Belgesel: Gezi?nin ard?ndakiler" Taksim Gezi olaylar?na kat?lan, haber, a??klama ve att?klar? twit..

24 Haziran 2013, Emre Haber, haber:
"Gezi Olaylar? Belgeseli ? #sendeoku" Taksim Gezi olaylar?na kat?lan, haber, a??klama ve att?klar? twit..

27 Temmuz 2013, Can D?ndar, haber:
"Ergenekon'da karara 10 g?n kald?" ?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi'nin 10 g?n sonra 5 A?ustos..

03 A?ustos 2013, Toplumsal Bilin?, forum:
"Genelkurmay Ba?kanl???na, Psikolojik Harp" Genelkurmay ?zerine yap?lan psikolojik propaganda..

15 A?ustos 2013, Son Devir, haber:
"Katliam?n sorumlusu ABD" ABD'nin en ?nemli gazetelerinden Washington Post, M?s?r'da resmi..

02 Eyl?l 2013, Haber7, haber:
"Kapatma davas?n?n akt?rlerine su? duyurusu" Ergenekon davas? kararlar? sonras?nda AK Parti...

25 Eyl?l 2013, Hicret Haber, haber:
"Yabanc? vak?flara dava a??lacak m??" ?stanbul Cumhuriyet Savc?l???, 3 A?ustos 2013'te Galatasaray..

08 Ekim 2013, Timet?rk, haber:
"Divan Otel'e 'Gezi' ?d?l?" Gezi Park? eylemleri s?ras?nda g?stericilere kap?lar?n? a?an Divan Otel sahibi..

08 Ekim 2013, 7-24 Hukuk, haber:
"Aselsan m?hendislerinin s?r intihar?; ??pheli jandarma!" Ba?bakanl?k Tefti? Kurulu?nun Aselsan intihar..

30 Ekim 2013, 7-24 Hukuk, haber:
"TSK?da skandal ili?ik kesme? ?zel ne diyor ne yap?yor?" Ergenekon ter?r ?rg?t?n?n kurdu?u C?G..

30 Ekim 2013, 7-24 Hukuk, haber:
"Bir son dakika davas? daha: Ert?rk" 20 y?ll?k zaman a??m?ndan kapanmak ?zere iken s?rpriz ?ekilde son..

04 Kas?m 2013, Son Devir, haber:
"Ke?isi Yalman da g?nah kimin?" Do?an'?n 28 ?ubat darbesi i?inde de etkin ?ekilde yer ald??? ve o...

06 Kas?m 2013, Takva Haber, haber:
"Sisi yarg?lan?yor: ??te o dilek?e" M?s?r'da askeri darbe yaparak halk?n oylar?yla se?ilmi? ilk ...

12 Kas?m 2013, Emre Haber, haber:
"Balyoz da 237 ceza kesinle?ti, r?tbeler s?k?ls?n" Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, Balyoz Davas??nda..

13 Kas?m 2013, Timeturk, haber:
"T?rkiye Cumhuriyeti'nin en ?nemli belgesi kay?p" AK Parti ?stanbul Milletvekili Erol Kaya, ge?ti?imiz ..

13 Kas?m 2013, Haber5, haber:
"T?rkiye Cumhuriyeti'nin en ?nemli belgesi kay?p" AK Parti ?stanbul Milletvekili Erol Kaya, ge?ti?imiz..

13 Kas?m 2013, Anahaberyorum, haber:
"T?rkiye Cumhuriyeti'nin en ?nemli belgesi kay?p" AK Parti ?stanbul Milletvekili Erol Kaya, ge?ti?imiz..

13 Kas?m 2013, Islah Haber, haber:
"CHP'nin grup konu?malar? tutanaklar? kay?p" AK Parti ?stanbul Milletvekili Erol Kaya, ge?ti?imiz g?n..

13 Kas?m 2013, Emre Haber, haber:
"Ya?ar B?y?kan?t dosyas? Sivil de mi Askeriye de mi!" 27 Nisan 2007 askeri m?dahalesi ile ilgili 2 y?l..

13 Kas?m 2013, Jurnal Haber, haber:
"En ?nemli TC belgesi kay?p" CHP'nin 1925-1960 y?llar? aras?na ait CHP grup konu?malar? tutanaklar?..

13 Kas?m 2013, Kutup Y?ld?z? Haber, haber:
"T?rkiye Cumhuriyeti'nin en ?nemli belgesi kay?p" AK Parti ?stanbul Milletvekili Erol Kaya, ge?ti?imiz..

13 Kas?m 2013, Anadolu Haberim, haber:
"T?rkiye Cumhuriyeti'nin en ?nemli belgesi kay?p" AK Parti ?stanbul Milletvekili Erol Kaya, ge?ti?imiz..

13 Kas?m 2013, 7-24 Hukuk, haber:
"27 Nisan e-muht?ras? askeri savc?l?kta!!!" 27 Nisan 2007 askeri m?dahalesi ile ilgili 2 y?l ?nce ba?..

14 Kas?m 2013, Haks?z Haber, haber:
"?imdi de 27 Nisan Muht?ras? Askeri Savc?l?kta" 27 Nisan 2007 askeri m?dahalesi ile ilgili 2 y?l ?nce ba?..

25 Kas?m 2013, Gazete Boyut, haber:
"Dersaneler=Cemaat mi?" Abdulhamit Bilici?nin Zaman?da bug?n yay?nlanan ?Ya AK Parti..

28 Kas?m 2013, Haks?z Haber, haber:
"Sehven Davas? Beraatle Bitti" Ergenekon davas?nda hapis cezas? alan Te?men Mehmet Ali ?elebi..

03 Aral?k 2013, Emre Haber, haber:
"NET?CE ALIN ARTIK: Yabanc? vak?flara su? duyurusu yap?ld?" Adalet Platformu, T?rkiye?de faaliyet g?steren..

18 Aral?k 2013, Pressmedya Haber, haber:
"Adli Cunta i?in su? duyurusu" Sakarya Adalet ve Vicdan Platformu, son g?nlerde yo?un ?ekilde tart??ma konusu..

14 Ocak 2014, Habervitrini, haber:
"Paralel Yap? = P2 Mason Locas?" Cemaatin i?erisindeki derin yap?n?n P2 Mason Locas? yap?lanmas?yla ?ok b?y?k..

16 Ocak 2014, Haber27, haber:
"Paralel Yap? = P2 Mason Locas?" Cemaatin i?erisindeki derin yap?n?n P2 Mason Locas? yap?lanmas?yla ?ok b?y?k..

17 Ocak 2014, 7-24 Hukuk, haber:
"'Paralel Yap? = P2 Locas?" Fethullah G?len?in paralel yap?y? uzaktan y?netmek i?in yapt??? telefon g?r??meleri..

23 Ocak 2014, Kanal24TV, haber b?lteni, g?nboyu:
"'H?K?METE OPERASYON.. M?SAP su? duyurusunda bulundu" Say?n seyirciler ?stanbul'da 17 Aral?k'ta..

23 Ocak 2014, Yeni ?afak, haber:
"''Paralel devlet' ve G?len'e su? duyurusu" Millet ?radesini Savunanlar Platformu, ?stanbul Cumhuriyet..

23 Ocak 2014, ?hlas Haber Ajans? (?HA), haber:
""Paralel Devlete" su? duyurusu" Millet ?radesini Savunanlar Platformu, ?stanbul Cumhuriyet Ba?ssavc?l???na..

23 Ocak 2014, Anadolu Ajans? (AA), haber:
""Paralel Devlete" su? duyurusu" Millet ?radesini Savunanlar Platformu, ?stanbul Cumhuriyet Ba?ssavc?l???na..

23 Ocak 2014, Do?an Haber Ajans? (DHA), haber:
"'Paralel Devlet' iddias? hakk?nda su? duyurusu" Kendilerini Milli ?radeyi Savunanlar Platformu (M?SAP)..

24 Ocak 2014, Yeni Akit, haber:
"'Paralel Devlet?e su? duyurusu" Milli ?radeyi Savunanlar Platformu (M?SAP), devlet i?indeki paralel devlet..

25 Ocak 2014, 7-24 Hukuk, haber:
"'Paralel Devlet?e su? duyurusu ve Bas?n A??klamas?" Milli ?radeyi Savunanlar Platformu, ?Paralel Devlet? konulu..

03 ?ubat 2014, 7-24 Hukuk, haber:
"Paralel Hakim=Hasan ?at?r" Emniyet ve Adliye i?indeki paralel yap?lanman?n ?B?y?k bir a????n? bulduk..

07 Mart 2014, H?r Haber, haber:
"G?len Cemaati ABD'yi r??vete bo?du iddias?!" G?len cemaati mensuplar?n?n ABD'li politikac? ve b?rokratlara..

11 Mart 2014, Timeturk, haber:
"Paralel'e de Ergenekon'a da hay?r" Ergenekon davas?nda san?klar?n bir ?o?u bir ka? g?nd?r ?e?itli mahkemelerce..

18 Mart 2014, ?slamdevleti.info, haber:
"?anakkale'de sava?an Suriyeliler" Biladi-?am Platformu, y?ld?n?m?n? ya?ad???m?z 18 Mart 1915 ?anakkale..

18 Mart 2014, Timeturk, haber:
"?anakkale'de sava?an Suriyeliler" Biladi-?am Platformu, y?ld?n?m?n? ya?ad???m?z 18 Mart 1915 ?anakkale..

15 Nisan 2014, Genel G?ndem, haber:
"FA?Z LOB?S?NE SU? DUYURUSU" Adalet Platformu, uluslararas? faiz lobisi hakk?nda savc?l??a su? duyurusu..

24 Haziran 2014, ?HA, haber:
"Zirve Yay?nevi Davas?nda savc?ya ?ok su?lamalar" Zirve Yay?nevi davas?nda emekli Orgeneral Hur?it Tolon..

24 Haziran 2014, Cumhuriyet, haber:
"Hukuk suikast?na u?rad?m" Zirve Yay?nevi katliam? davas?n?n 93. duru?mas?na kat?lan emekli Orgeneral Hur?it..

24 Haziran 2014, Ayd?nl?k, haber:
"Hur?it Tolon: As?l hedef TSK" Zirve Yay?nevi davas?nda konu?an emekli Orgeneral Hur?it Tolon, ?Tertipler..

24 Haziran 2014, Takvim, haber:
"M?talaa siteden kopyalanm??" Zirve Yay?nevi davas?nda ?rg?t liderli?i ile su?lanan emekli Orgeneral Hur?it..

14 Temmuz 2014, Devrim Gazetesi, haber:
"Paralel deveku?u yap?lanmas?" Radikal gazetesi, ?nceki g?n Fethullah G?len liderli?indeki paralel yap?lanmaya..

24 Temmuz 2014, Timeturk, haber:
"HSYK Ba?kan?ndan ?ok tehdit" HSYK 1. Daire Ba?kan? ?brahim Okur, Zaman ve H?rriyet gazetesine verdi?i..

05 A?ustos 2014, Haks?z Haber, haber:
"HSYK 3. Dairesi "Yarg? Vesayeti S?rs?n" Diyor!" HSYK 3. Daire Ba?kan? ve HSYK Ba?kanvekili Ahmet Hamsici..

05 A?ustos 2014, Islah Haber, haber:
"HSYK 3. Dairesi "Yarg? Vesayeti S?rs?n" Diyor!" HSYK 3. Daire Ba?kan? ve HSYK Ba?kanvekili Ahmet Hamsici..

05 A?ustos 2014, Haberyurdum, haber:
"HSYK 3. Dairesi "Yarg? Vesayeti S?rs?n" Diyor!" HSYK 3. Daire Ba?kan? ve HSYK Ba?kanvekili Ahmet Hamsici..

05 A?ustos 2014, Timeturk, haber:
"HSYK 3. Dairesi "Yarg? Vesayeti S?rs?n" Diyor!" HSYK 3. Daire Ba?kan? ve HSYK Ba?kanvekili Ahmet Hamsici..

05 A?ustos 2014, Haberburada, haber:
"HSYK 3. Dairesi "Yarg? Vesayeti S?rs?n" Diyor!" HSYK 3. Daire Ba?kan? ve HSYK Ba?kanvekili Ahmet Hamsici..

14 A?ustos 2014, UzayTV, Canl? Yay?n:
"Hilafet fonu=CHP=??bank?.." T?rkiye Cumhuriyeti'nin en eski ve ayn? zamanda en yeni sorunlar?ndan biri masaya..

18 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Paralel yap? enerji casuslu?unu ABD i?in mi yapt??" 17 ve 25 Aral?k'ta darbe yapmaya ?al??an fakat ba?ar?s?z olan..

18 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Ak Parti'yi nas?l bir gelecek bekliyor?" Cumhurba?kanl??? se?iminin ard?ndan Ak Parti'nin ba??na kim ge?ecek?..

18 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Zirve'nin 95. duru?mas?na cemaat damga vurdu" Malatya'da bo?azlar? kesilerek ?ld?r?len 1'i Alman 3 ki?inin..

20 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Paralel medyaya kim ?arpt?: Binali Y?ld?r?m m??" ?zmir merkez olmak ?zere 13 ilde paralel yap?ya kar??..

20 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Hablemito?lu'nu G?len Cemaati mi ?ld?rd??" Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, 2002 y?l?nda evinin ?n?nde..

20 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Dalan'?n 'beni yarg?lamay?n' talebine ret geldi" Ergenekon san??? ?stanbul B?y?k?ehir Belediye eski Ba?kan?.

21 A?ustos 2014, UzayTV, Canl? Yay?n:
"HSYK krizi ve yakla?an HSYK se?imleri" HSYK tart??malar? masaya yat?r?l?yor. UzayTV'de bu ak?am HSYK..

21 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"H?k?met, HSYK'ya da m? operasyon d?zenleyecek?" HSYK krizinin 17 aral?k sonras? zirve yapmas? sonras?..

22 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Cemaat Erdo?an'a ilk Davos'ta darbe yapmak istedi" ?zeyir Garih cinayetinin s?r perdesi arkas?nda kimler var?..

25 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"30 Mart'ta d?nya hacker'lar?na ?a?r? yap?ld?" 30 Mart yerel se?imleri ?ncesi paralel yay?n organ? Cihan Ajans?..

25 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Hakan ??k?r, Fethullah G?len'i nas?l yakt??" Hakan ??k?r, siyasetteki ilk gol?n? Fethullah G?len'e mi att??.

25 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Hanefi Avc?, G?len cemaati hakk?nda hakl? ??kt?" T?rk b?rokrat ve Emniyet eski m?d?r? Hanefi Avc?'n?n 2010.
cheap-wigs.uswisssale.net cheap wigs
26 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"'Erdo?an'? ter?r ?rg?t? y?neticisi g?sterdiler'" Cafesiyaset yazarlar?ndan Abdullah Harun, paralel yap?n?n kirli..

28 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"S?f?rc? Moody's'in hedefi Ahmet Davuto?lu" Cafesiyaset Yazar? Abdullah Harun, kredi derecelendirme kurulu?u..

28 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Pensilvanyal? imam ??kt?" Fethullah G?len neden sald?rganla?t?? ?ki bedduas?n?n aras?ndaki fark ne? Psikolojik..

29 A?ustos 2014, Cafesiyaset, haber:
"Harun: Cemaat Erdo?an'? s?rt?ndan b??aklamak istedi" Cafesiyaset yazarlar?ndan Abdullah Harun, 'Paralel..

01 Eyl?l 2014, Cafesiyaset, haber:
"'Erdo?an 6 ay 1 sene i?inde ?lecek'" Cafesiyaset yazarlar?ndan Abdullah Harun, t?kenmekte olan G?len..

01 Eyl?l 2014, Cafesiyaset, haber:
"'G?len Cemaati ile P2 Mason Locas? hangi y?nleriyle benziyor?" Fethullah G?len telefon diplomasisi ile..

04 Kas?m 2014, Emre Haber, haber:
"Bu ikisi Balyoz da niye ?ark etti (ler ) ?" Balyoz davas?nda Hilmi ?zk?k ve Ayta? Yalman, ifadelerinden ?ark etti..

05 Kas?m 2014, Hicret Haber, haber:
"Kobani olaylar?na su? duyurusu" Adalet Platformu, T?rkiye'nin ?e?itli illerinde 20'den fazla ki?inin ?lmesine..

10 Kas?m 2014, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit:
"G?len?in Humeyni pl?n? suya m? d??t??" Ge?en g?n kontrgerilla.com da ilgin? bir analiz vard?.. 08.11.2014..

21 Ocak 2015, AA ve di?er ajanslar, haber siteleri, Haber:
"Zirve Yay?nevi davas?nda 3 tahliye" Zirve Yay?nevi'nde biri Alman uyruklu 3 ki?inin bo?az?n?n..

24 Ocak 2015, KS? Haber, Haber:
"Paralel Yap?n?n Kahramanmara? ?mam?n?n R?stem ?etinkaya Oldu?u ?ddia Edildi (Video Haber)"..

04 Ekim 2015, Meydan Gazetesi, Haber:
"?kinci Google davas?" Savc? ?smail U?ar??n haz?rlad??? iddianamenin y?zde 49?unun al?nt?lardan..

12 Ekim 2015, Taha K?van?/Fehmi Koru, Habert?rk:
"Madrid... Londra... Ve Ankara..." Akl?ma, iddianameleri indirdi?im ?kontrgerilla.com? sitesi geldi.


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
64.656.928