Tam
EskidenYeniye
 

?EMD?NL? ?DD?ANAMES? T.C. V A N CUMHUR?YET BA?SAVCILI?I
(CMK.nun 250. Maddesi ile Yetkili)
SORU?TURMA NO : 2005/750 T U T U K L U
ESAS NO : 2006/32
KARAR NO : 2006/31 ? D D ? A N A M E

VAN ( ) A?IR CEZA MAHKEMES? BA?KANLI?INA : DAVACI : K.H. MAKT?L: Mehmet Zahir KORKMAZ : Mehmet Re?it o?lu, Makbule'den do?ma, ?emdinli - 01.03.1976 D.lu, Hakk?ri-?emdinli-Alt?nsu K?y? Cilt 2, Hane 5 N.K. olup 09.11.2005 Tarihi ?tibariyle vefat etmi?. MA?DUR : Metin KORKMAZ : Mehmet Salih o?lu, Asya'dan do?ma, 1964 d.lu, ?emdinli ?l?esi Alt?nsu K?y?'nde oturur.

??K?YET?? : Seferi YILMAZ : Mir o?lu, Hayat'tan do?ma, 08.03.1962 D.lu, Hakk?ri-?emdinli-Umurlu K?y? N.K. olup ?emdinli-K?l?? Mahallesinde oturur. 

VEK?L? : Av. Murat T?MUR : Van Barosu Avukatlar?ndan Av. Mehmet EK?C? : Van Barosu Avukatlar?ndan Av. C?neyt CAN?? : Van Barosu Avukatlar?ndan

SU?TAN ZARAR G?REN : Hamide KORKMAZ : Memet k?z?, Perizat'tan do?ma, 01.07.1981 D.lu, ?emdinli-Alt?nsu K?y?'nde oturur.

VEK?LLER? : Av. C?neyt CAN?? : Van Barosu Avukatlar?ndan Av. Mehmet EK?C? : Van Barosu Avukatlar?ndan

??PHEL?LER :
1- Ali KAYA : Miri o?lu, Melek'ten do?ma, Mutki-01.07.1968 D.lu, Bitlis - Mutki - Ba?aras? K?y? Cilt 10, Hane 3 N.K. olup Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? Lojmanlar?nda oturur. Okur-yazar, sab?kas?z, Hakk?ri ?l Jandarma Alay Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???'nde G?revli Astsubay Ba??avu?, T.C. Kimlik No : 23500447410, ?sl?m, H?len: At?l? ASKER? CEZAEV?NDE TUTUKLU. Su?tan VAN 1

2- ?zcan ?LDEN?Z : Cemal o?lu, Fadime'den do?ma, S?nd?rg?-19.04.1970 D.lu, Bal?kesir-S?nd?rg?-Kocabey K?y? Cilt 49, Hane 51 N.K. olup Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? Lojmanlar?nda oturur. Okur-yazar, sab?kas?z, Hakk?ri ?l Jandarma Alay Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???'nde G?revli Astsubay Ba??avu?, T.C. Kimlik No : 19816522408, ?sl?m H?len: At?l? TUTUKLU. Su?tan VAN ASKER? CEZAEV?NDE

3- Veysel ATE? : Haci o?lu, Merci'den do?ma, ?ukurca- 27.03.1972 D.lu, Hakk?ri-?ukurca-Kurudere K?y? Cilt 13, Hane 25 N.K. olup Hakk?ri-Ba?lar Mahallesinde oturur. Okur-yazar, sab?kal?, T.C. Kimlik No : 31477639516. ?sl?m, H?len: At?l? Su?tan B?TL?S E-T?P? KAPALI CEZAEV?NDE TUTUKLU

M?DAF?LER? : Av. Mehmet G??MEN : Ankara Barosu Avukatlar?ndan Ankara-K?z?lay; S?mer 1. Sok. No : 9/31 Av. Vedat G?L?EN : Ankara Barosu Avukatlar?ndan Ankara-?ankaya-Sondurak; Ho?dere Cad. No : 208/8

SU? : DEVLET?N B?RL???N? ve ?LKE B?T?NL???N? BOZMAYA Y?NEL?K EYLEMDE BULUNMAK, ADAM ?LD?RMEK ve ADAM ?LD?RMEYE TE?EBB?S ETMEK. SU? ??LEMEK ???N ANLA?MAK.

SU? TAR?H? : 09.11.2005

G?ZALTI TAR?H? : 09-11.11.2005 (??pheli Veysel ATE? ??in)

TUTUKLAMA TAR?H? : 11.11.2005 (??pheli Veysel ATE? ??in) 28.11.2005 (??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z ??in)

SEVK MADDELER? : T?M ??PHEL?LER ???N TCK.nun 302/1 Maddesi, 3713 Say?l? Yasan?n 5. Maddesi, TCK.nun 302/2. Md.si Yollamas? ?le 82/1-c Maddesi, TCK.nun 302/2. Md.si Yollamas?yla 82/1-c, 35/1. Md.si (?ki Defa) TCK.nun 316/1. Maddesi, TCK.nun 53. Maddesi, TCK.nun 63. Maddesi.

DEL?LLER : ??pheli, Ma?dur, ?ik?yet?i ve Tan?k Beyanlar?, Ekspertiz Raporlar?, ?nceleme ve Ke?if Tutana??, ?hbar Dilek?eleri, Telefon Kay?tlar?, N?fus ve Sab?ka Kay?tlar? Kapsam?. ile T?m Dosya Kapsam?

SORU?TURMA EVRAKI ?NCELEND? :

??phelilerden Ali KAYA'n?n 17 Temmuz 2004 tarihinden itibaren; ?zcan ?LDEN?Z'in ise 16 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???'nde Astsubay olarak g?rev yapt?klar?,

??pheli Veysel ATE?'in Hakk?ri il merkezinde ikamet etti?i, 1988 y?l?nda PKK Ter?r ?rg?t?ne kat?ld???, kendisinin Hakk?ri, Y?ksekova, ?ukurca, ?emdinli ve Beyt???ebap b?lgesinde ?rg?tsel faaliyetlerde bulundu?u, ?rg?t i?erisinde ?rg?tsel e?itim ald???, sil?h ve bomba e?itimi de ald???, 27.07.1991 tarihine kadar ?rg?tsel faaliyetlerine devam etti?i, bu tarihten sonra ?rg?tten ka?arak Irak'?n kuzeyinde fiil? h?kimiyet alan? bulunan KDP B?lgesine gitti?i, 29.04.1997 tarihinde Habur S?n?r Kap?s?ndan T?rkiye'ye giri? yaparak g?venlik g??lerine teslim oldu?u, yap?lan yarg?lama sonucu Devletin H?kimiyeti Alt?nda Bulunan Topraklardan Bir K?sm?n? Devlet ?daresinden Ay?rmaya Y?nelik Eylemlerde Bulunmak su?undan ceza ald???, bu cezan?n infaz? s?ras?nda 27.08.2000 tarihinde naklen ?emdinli Cezaevine geldi?i, 17.11.2000 tarihine kadar bu cezaevinde kald???, bu tarihte Hakk?ri Kapal? Cezaevine nakledildi?i, Veysel ATE?'in 2003 y?l?ndan itibaren Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl??? taraf?ndan "g?r???len ?ah?s" konumu ile istihbar? ?al??malarda bulunuldu?u, 2001 y?l?nda ??kart?lan JGY:37-8 Haber Elemanlar?n?n Temini, Kullan?m? ile Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrol? Y?nergesi esaslar?na g?re 03.08.2004 tarihinde "Haber Elaman?" olarak kay?tlara al?nd???,

Ma?dur/?ik?yet?i Seferi YILMAZ'?n ?emdinli il?e merkezinde ikamet etti?i, ?emdinli il?esi ?zipek Pasaj?'nda bulunan Umut Kitapevi'ni i?letti?i, Seferi YILMAZ hakk?nda 15 A?ustos 1984 y?l?nda PKK Ter?r ?rg?t?nce ?emdinli ?l?e Jandarma Komutanl???'na yap?lan sil?hl? sald?r?ya k?lavuzluk yapt???, Devletin H?kimiyeti Alt?nda Bulunan Topraklardan Bir K?sm?n? Devletin ?daresinden Ay?rmaya Y?nelik Eylemlerde bulunmak su?undan yarg?land??? ve ceza ald???, PKK Ter?r ?rg?t?n?n ?emdinli il?esi k?rsal?nda faaliyet g?steren ?rg?t mensuplar? ile irtibatl? oldu?u, bu ?rg?t mensuplar?na malzeme temin etti?i, yard?m ve yatakl?k yapt???, eylem yap?lacak yerler ile ilgili bilgiler verdi?i, b?lgede bulunan ?rg?t mensuplar?n?n ailelerine yard?mc? oldu?u, DEHAP ile ilgili b?t?n faaliyetlerde ?n planda oldu?u, yeni kurulan Demokratik Toplum Hareketi'nin (DTH) ?emdinli'deki kurucu ?yeleri aras?nda yer ald???, ?rg?t i?erisinde Haci (K) olarak tan?nd???, ?emdinli'deki son d?nemlerde meydana gelen baz? bombalama olaylar?na kar??t??? ?eklinde hakk?nda teknik takip ve istihbarat bilgilerinin bulundu?u, Seferi YILMAZ hakk?nda bu iddialar ile ilgili olarak h?len Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imizin 2006/76 say?l? soru?turma dosyas?nda PKK Ter?r ?rg?t?ne Yard?m Etmek su?undan soru?turman?n devam etti?i,

??pheli Ali KAYA'n?n ?stihbarat ?ube M?d?rl??? nezdinde genelde Hakk?ri merkezde g?rev yapt???, ??pheli ?zcan ?LDEN?Z'in ise ?emdinli il?esinde istihbar? ?al??malar yapmak ?zere g?revli oldu?u, yap?lan istihbar? ?al??malarda ?emdinli il?esinde ikamet eden ve Umut Kitapevi isimli i? yerini ?al??t?ran ve PKK Ter?r ?rg?t?ne Yard?m Etmek su?undan soru?turma evrak? tefrik edilen Seferi YILMAZ isimli ki?inin PKK ter?r ?rg?t? ?yesi olan Sabri (K) Ali KISIKYOL isimli ?rg?t mensubu 3

ile i?birli?i i?erisinde oldu?u ve Seferi YILMAZ'?n ?emdinli il?esinde ter?r ?rg?t?n?n vergilendirme, eylem, istihbarat, birlik ke?ifleri ve s?n?r ka?ak??l??? konusunda ?rg?te yard?m etme ve ?rg?t ad?na para alma konumunda olan ?emdinli ?rg?t sorumlusu oldu?unun tespit edildi?i ve Seferi YILMAZ isimli ?ahs?n Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???'nce takibe al?nd???, Van 3. A??r Ceza Mahkemesi N?bet?i H?kimli?i'nin 19.09.2005 g?n ve 2005/307 M?t. Say?l? karar? ile 0536 368 10 02 numaral?; ?nce Seyfullah KO? ad?na kay?tl?yken daha sonra Mesut SALIKBA?RA ad?na kay?tl? olup h?len PKK Ter?r ?rg?t?n?n ?yesi olan Sabri (K) Ali KISIKYOL taraf?ndan kullan?ld??? iddia edilen telefonun ?? (3) ay s?re ile dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin de?erlendirilmesi ve kayda al?nmas?na dair karar gere?ince bu telefonun teknik takibinin yap?ld???, 04.11.2005 g?n? saat 16:32 s?ralar?nda Sabri (K) Ali KISIKYOL ile Seferi YILMAZ'?n telefonda g?r??me yapt???, telefon g?r??mesine g?re Sabri (K) Ali KISIKYOL'un Seferi YILMAZ'dan bir adres istedi?i Seferi YILMAZ'?n da Umut Kitapevi ?emdinli adresini verdi?i, Sabri (K) Ali KISIKYOL'un bu adrese Almanya'dan e?yalar?n gelece?ini beyan etti?i, 15.11.2005 g?n? saat 15:28 s?ralar?nda Sabri (K) Ali KISIKYOL'un amcas?n?n o?lu oldu?u ve h?len asker oldu?u anla??lan bir ki?i ile telefon g?r??mesi yapt???, bu telefon g?r??mesinin kapsam?na g?re Ali KISIKYOL'un amcas?n?n o?lunun Sabri (K) Ali KISIKYOL'a, g?nderdi?i e?yalar?n bulundu?u Umut Kitapevi'nin havaya u?tu?unu s?yledi?i, Sabri (K) Ali KISIKYOL'un da amcas?n?n o?luna g?nderdi?i e?yalar?n MP3 ve bir kalem oldu?unu ve de?erlerinin 300 Avro oldu?unu s?yledi?i, amcas?n?n o?lunun da Sabri (K) Ali KISIKYOL'a e?er o e?yay? almasak ?emdinli'nin Alay Komutan?n?n gidece?ini beyan etti?i, yine telefon g?r??melerinde kimlik bilgileri belli olmayan amcas?n?n o?lunun 0536 368 10 02 numaral? telefonu kullanan Sabri (K) Ali KISIKYOL'a "o al?aklar onlar?n ayaklar? alt?nda bomba atm??lard?, telefonla g?r??t???m adam alt?na bomba att?lar al?aklar bu ay?n dokuzunda" ?eklinde s?zler de s?yledi?i, 04.11.2005 g?nl? Sabri (K) Ali KISIKYOL ile Seferi YILMAZ'?n Kitapevine gelecek olan bu paketin PKK Ter?r ?rg?t?n?n da? kadrosuna g?nderilece?i de?erlendirmesini yapan Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???'n?n Seferi YILMAZ'? yukar?da belirtti?imiz ?zere takibe ald???, Seferi YILMAZ ile ilgili istihbar? faaliyetler ve ?al??ma yapmak ?zere ??pheli Ali KAYA ve 1 ?zcan ?LDEN?Z'in g?revlendirildi?i , ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in
______________________________________________________________________________
1 ?lke Seviyesinde ?stihbarat Yapma Yetkisi : 3201 say?l? Emniyet Te?kil?t? Kanununun 1. maddesinde: "memleketin umumi emniyet ve asayi?inden Dahiliye Vekili mesuld?r. Dahiliye Vekili bu i?leri, kendi Kanunlar? dairesinde hareket eden Emniyet Umum M?d?rl??? ile Jandarma Komutanl??? ve icab?nda di?er b?t?n zab?ta te?kil?t? vas?ta ile ifa ve l?zum halinde icra vekilleri heyeti karar? ile ordu kuvvetlerinden istifade eder." denilmektedir. Bu maddenin ??i?leri Bakan?na verdi?i y?k?ml?l?k, memleketin genel emniyet ve asayi?ini sa?lamakt?r. Emniyetin sa?lanmas? i?in, Kollu?un muhtemel su?lular hakk?nda bilgi dosyas? olu?turmas? gerekmektedir. B?yle bir ?al??ma, ki?i hak ve ?zg?rl?kleri ile yak?ndan ilgilidir. Madde metninden de anla??laca?? ?zere, kanunu koyucu her kurumu kendi kanunu ile ayr? ayr? yetkilendirmi? ve bu yetkinin s?n?rlar?n? da ?izmi?tir. Ayr?ca Emniyet Te?kil?t? Kanununun 8. maddesinde belirtilen "Polis: idar?, adl? ve siyasi k?s?mlara ayr?l?r." h?km?ne paralel olarak adl? g?rev ile siyasi g?rev i?inde yer alan istihbarat g?revinin birbirine kar??t?r?lmamas?na ?zen g?sterilmi?tir. Polisin g?rev ve yetkileri 4.7.1934 tarihli ve 2559 say?l? PVSK ile belirlenmi?tir. AB'ye ge?i? s?recinde "i?i?leri ve adalet alanlar?nda i?birli?i" ba?l?kl? 24. b?l?m?n A listesi, ??i?leri Bakanl???na gerekli uyum haz?rl?klar?n? yapma g?revini vermi?tir. Demokratik Hukuk Devletlerinin varl???n? tehdit eden ter?r odaklar?n?n zaman?nda te?hisi, eylemlerine daha ortaya ??kmadan engel olunabilmesi, taktik ve stratejilerini devaml? olarak de?i?tiren y?k?c?, b?l?c? ve irticai ?rg?tler kar??s?nda genel kolluk kuvvetlerinin yasal yetkilerinin yeniden d?zenlenmesi gereklidir. Bu noktada ?nemli kilometre ta?lar?ndan birisi "istihbarat" alan?d?r. Bu husus, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda 1985 y?l?nda eklenen Ek-7 nci madde ile ilk defa belirginle?mi?tir. Ek Madde 7- (Ek: 16/6/1985-3233/7 md.) "Polis Devletin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez b?t?nl???ne, Anayasa d?zenine ve genel g?venli?ine dair ?nleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayi?i sa?lamak ?zere, ?lke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu ama?la bilgi toplar, de?erlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alan?na ula?t?r?r. Devletin di?er istihbarat kurulu?lar?yla i?birli?i yapar." Bu madde, TBMM'de g?r???l?rken d?nemin ??i?leri Bakan? Y?ld?r?m AKBULUT taraf?ndan, devletin ?lkesi ve milleti ile b?l?nmez b?t?nl???n? ve Anayasa d?zenini korumay? ama?layan bir ?stihbarat Dairesi kurduklar?n?, ?lkelerin g??l? olmas? ve ileri safhalara ula?abilmeleri i?in istihbarat?n b?t?n d?nyada kabul edilmi? bir unsur oldu?unu ifade ettikten sonra, bu yasan?n Polise neden yetki verdi?ini "Devletin G?venli?i ve Demokrasinin Selameti a??s?ndan" ifadesini kullanarak a??klam??t?r. Kanun koyucunin bu tavr? istihbarat yetkisinin polisin ilgili dairesi ile s?n?rl? oldu?unun g?stergesidir. Bununla birlikte, Anayasam?zda yap?lan de?i?iklikler ve uluslararas? s?zle?meler gere?i haz?rlanan 5397 say?l? yasa, istihbarat ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in meydana getirilmi? ikinci ?nemli ad?md?r. Bu yasa istihbarat sistemin i?lemesini, bu hususta hukuka uygun i?lemlerin ne suretle ger?ekle?tirilece?ini, kararlar?n hangi makamlar taraf?ndan ve ne gibi ko?ullara uyulmas? suretiyle al?naca??n?, bu husustaki denetim kurallar?n? ve usullerini, ?stihbarat ihtiyac?n?n milletleraras? hak bildirileri ve anayasan?n g?vencelerine uygun olarak nas?l giderilece?ini ve hangi birimlerin hangi alanda ve ne ?l??de yetkilendirildi?ini g?stermektedir. Bu a??klamadan sonra maddelere bak?lacak olursa; Birinci madde polis istihbarat?n? d?zenlemi?tir. ?lk f?kra kapsam? belirleyen f?krad?r. ?lkenin genel g?venli?i temelinde ?lke seviyesinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 say?l? T?rk Ceza Kanununda 250 nci maddesinde say?lan su?lar?n i?lenmesinin ?nlenmesi amac?yla ileti?imin tespiti, dinleme, kayda almaya ve sinyal bilgilerinin de?erlendirilmesi olanakl? k?l?nm??t?r. ?leti?ime m?dahaleler hakim karar?yla gecikmesinde sak?nca bulunan hallerde ise, Emniyet Genel M?d?r? veya ?stihbarat Daire ba?kan?n?n yaz?l? emriyle olacakt?r. Bu ?er?evede yap?lacak m?dahaleler ter?r tehdidinin devam etmesi durumunda hakimin takdiriyle tehlikenin bitimine kadar uzatmaya olanakl?d?r. Jandarma Te?kil?t? a??s?ndan getirilen 2. maddedeki d?zenleme ile; 5397 say?l? Kanunda say?lan y?ntemler Jandarma Te?kil?t ve G?rev Kanunun 7. maddesinin (a) f?kras?nda belirtilen g?rev ve sorumluluk sahas?yla s?n?rland?r?lm??t?r. Bu madde ile kanun koyucu Jandarma te?kil?t?na istihbarat ?retme amac?yla de?il su?lar? ?nleme noktas?nda ?nleyici dinleme olarak da nitelendirebilecek idar? bir i?lem tesis etmi?tir. Maddenin amac? sorumluluk sahas?nda i?lenmek ?zere olan ancak kuvvetli emarelerin bulunmamas? durumunda ileti?ime m?dahale etmek suretiyle su?un engellenmesini sa?lamakt?r. Yasa koyucu bu kurumun istihbarat elde etmesini bizatihi kendisine b?rakmam??, bu konuda talep ettikleri istihbarat ?retme yetkisine y?nelik yasal d?zenlemeleri TBMM'den geri ?ekmi?tir. 5397 say?l? yasan?n komisyon g?r??melerinde sorumluluk sahas?ndaki bu t?r ihtiya?lar?n? polis ve M?T kaynaklar?ndan sa?lamas?n? daha uygun g?rm??t?r. Baz? milletvekilleri ise bu noktada teklifteki istihbarat elde etme kavram?n?n jandarma a??s?ndan uygun g?rmediklerini muhalefet ?erhleri ile belirginle?tirmi?lerdir. Nitekim kanun koyucu de bu noktay? hakl? g?rerek TBMM Genel Kurulunda bu y?nde verilen ?nerge ile tekliften bu kavram?n kald?r?lmas?n? desteklemi?lerdir. Kald? ki; Bu ?zel d?zenlenme ile getirilen k?s?tlamaya PVSK'n?n 25. maddesine dayan?larak geni? yorum getirmek hi?bir hukuk otoritesinin kabul edemeyece?i a?ikard?r. Kanun koyucu bu d?zenlenme ile sorumluluk sahas? d???nda istihbarat yapma yetkisini engellemi?tir. PVSK-Madde 25 "Polis te?kil?t? bulunmayan yerlerde il, il?e ve bucak jandarma komutanlar? ile jandarma karakol komutanlar? bu kanunda yaz?l? vazifeleri yapar ve yetkileri kullan?rlar." ?stihbarat g?revi yetkisini d?zenleyen PVSK Ek-7. madde incelendi?i zaman bu g?revlerin polis i?erisinde bile t?m birimlere b?rak?lmad??? a??kt?r. Yasa b?yle hassas bir g?revi bu konuda gerekli e?itimlerin verildi?i, tahkikatlar? ayr?ca yap?larak ehil olduklar? ?e?itli s?navlardan ge?irilerek belirlenen ?stihbarat Dairesi Ba?kanl??? g?revlileri ile k?s?tlam??t?r. ?stihbarat g?revi bu a??dan da di?er polisiye g?revlerden ayr??t?r?lm??t?r. Bu g?revi y?r?ten personel sicil notlar? d???nda ayr?ca de?erlendirme prosed?rleri ile s?rekli olarak denetlenmektedir. Kanun koyucu t?m bu hususlar? g?zeterek asker? bir disipline sahip di?er kolluk birimine Anayasal haklara y?nelik istisnai tedbirleri kullanacak olan birimlerde de k?s?tlamaya gitmi?tir. Bu husus komisyon ?yelerinin ayr???k oy gerek?elerinde de net bir ?ekilde dayanaklar? ile birlikte belirtilmektedir. Bu husus AB'nin ?e?itli ilerleme raporlar?nda da dile getirilmi?tir. Bilindi?i ?zere; ?zel d?zenlenen bir alanda, genel d?zenlemeleri dayanak g?stererek hukuk? dayanak aramak kabul edilemez bir uygulamad?r. Yukar?da da belirtildi?i ?zere, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun olas? ?ng?r?lemeyen durumlarda kullan?lmak ve Jandarma g?rev kanununda gereksiz tekrarlardan ka??nmak i?in d?zenledi?i bir maddeyi, "istihbarat g?revi" gibi son derece detayl? ve hassas bir maddeyle ili?kilendirerek kullanmak hukuka uygun bir yorum de?ildir. Hukukta yorum yap?l?rken lafzi yorum yan?nda maddenin hedefini g?zeten manev? yorumu da ?nemli bir husus olarak g?zetilmelidir. Hakk?ri ilindeki Jandarma ?? G?venlik Birliklerinin Hiyerar?ik Yap?s? ?u ?ekildedir. Jandarma; 2803 Say?l? Jandarma Te?kil?t, G?rev ve Yetkileri Kanununun da emniyet ve asayi? ile kamu d?zeninin korunmas?n? sa?layan ve di?er kanun ve nizamlar?n verdi?i g?revleri yerine getiren sil?hl?, asker? bir g?venlik ve kolluk kuvveti olarak tarif edilmektedir. 2803 Say?l? Kanunda ve Jandarma Te?kil?t? G?rev ve Yetkileri Y?netmeli?inde Jandarma birliklerinin; Genelkurmay Ba?kanl???nca gerekli g?r?len haller ile s?k?y?netim, seferberlik ve sava? hallerinde gerekli olan b?l?m? ile Kuvvet Komutanl?klar? emrine girece?i, kalan b?l?m? ile Jandarma Genel Komutanl??? emrinde rutin g?revlerine devam edece?i de belirtilmi?tir. Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lgesindeki baz? illerimizde, 1987 y?l?nda 285 say?l? Ola?an?st? Hal B?lge Valili?inin ?hdas? Hakk?ndaki Kanun H?km?nde Kararname ve bu KHK'ye ilave h?k?m eklenmesine dair 286 Say?l? Kanun H?km?nde Kararname ile, ter?rle m?cadelede baz? d?zenlemeler yap?lm?? ve Kara Kuvvetleri Komutanl???, Jandarma Genel Komutanl???, Emniyet Genel M?d?rl??? birlik ve birimlerinin gerek kendi aralar?nda gerekse m?lk? makamlarla olan ili?kilerinde, hangi esaslara ba?l? olarak faaliyet y?r?tecekleri a??klanm??t?r. Ola?an?st? hal uygulamas? niteli?i itibariyle ge?ici bir uygulamad?r. Bu sebeple, 285 ve 286 say?l? KHK'lerdeki esas ve usullerden ola?an d?neme ge?i? s?ras?nda emir komuta ili?kileri ba?ta olmak ?zere, ter?rle m?cadele faaliyetlerinde bir bo?luk i?erisine d???lmemesi amac?yla 07 Temmuz 1997'de Genelkurmay Ba?kanl??? ile ??i?leri Bakanl??? aras?nda, 5442 Say?l? ?l ?daresi Kanununun 11/D maddesinin uygulanmas?na ili?kin olarak toplam (27) maddeden olu?an bir "M??terek Protokol" imzalanm??t?r. ?mzalanan protokol, Genelkurmay Ba?kanl???nca Jandarma dahil ilgili T?rk Sil?hl? Kuvvetleri birimlerine ve ??i?leri Bakanl???nca da, 81 ?limizin Valili?ine ve ilgili birimlerine g?nderilmi?tir. Protokol?n yay?mlanmas?ndan sonra, Genelkurmay Ba?kanl???nca haz?rlanan ve zaman zaman yenilenen EMASYA direktifleri yay?mlanarak, an?lan M??terek Protokoldeki hususlar teyit edilmi?tir. En son olarak da, 06 Temmuz 2005 tarihinde Genelkurmay Ba?kanl???nca "MD: 117-1 TSK Birliklerinin Emniyet, Asayi? ve Yard?mla?ma (EMASYA) G?revlerinde Kullan?lmas?na ?li?kin Planlama Direktifi (EMASYA Direktifi)" haz?rlanarak, Jandarma dahil T?rk Sil?hl? Kuvvetleri'nin ilgili birlikleri ile Mill? Savunma Bakanl???, ??i?leri Bakanl???, Valilikler, ?l Emniyet M?d?rl?kleri ba?ta olmak ?zere pek ?ok sivil makama da g?nderilmi?tir. 5442 Say?l? ?l ?daresi Kanununun 11/D maddesine g?re, Valiler, ilde ??kabilecek veya ??kan olaylar?; ?ncelikle emrindeki kolluk kuvvetleri ile ?nlemeye ?al??acaklar, emrindeki kuvvetlerle ?nlenmesini m?mk?n g?rmedikleri veya ?nleyemedikleri; ald?klar? tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmas?n? m?mk?n g?rmedikleri veya uygulayamad?klar? takdirde, di?er illerin kolluk kuvvetleri ile bu i? i?in tahsis edilen di?er kuvvetlerden yararlanabileceklerdir. Bunun yan?nda, asker? birliklerden kuvvet talep edilmesinin usul ve esaslar? ise, Genelkurmay Ba?kanl??? ile ??i?leri Bakanl??? aras?nda yap?lan protokol ve Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan haz?rlanan ilgi direktif ile belirlenmi?tir. Bu d?zenlemelerde, valilerin, asker? birlik taleplerini EMASYA B?lge veya Tali B?lge Komutanlar?na iletmeleri gerekti?i ?ng?r?lm??t?r. Ayn? maddenin 3. alt bendi gere?ince, Valinin yard?m talebi ?zerine, ilde ??kabilecek veya ??kan olaylarda g?rev alan asker? birlikler, 211 say?l? T?rk Sil?hl? Kuvvetleri ?? Hizmet Kanunu'ndan do?an yetkiler ile di?er kanun ve d?zenlemelerden do?an kolluk kuvvetlerinin genel g?venli?i sa?lamada sahip olduklar? yetkileri kullanarak ter?rle m?cadele g?rev ve sorumluluklar?n? yerine getirirler. Kolluk kuvvetlerinin genel g?venlik ile ilgili g?revleri, 2803 say?l? Kanunun 7. maddesinin birinci f?kras?n?n a ve b bentleri ile 2559 say?l? Kanunun 2. maddesinin birinci f?kras?nda; Ter?r su?lar? dahil her t?rl? su? i?lenmesini ?nlemek i?in gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ??lenmi? su?larla ilgili olarak kanunlarda belirtilen i?lemleri yapmak ve bunlara ili?kin adl? hizmetleri yerine getirmek olarak d?zenlenmi?tir. Vali taraf?ndan asker? birliklerden yard?m istendi?inde; Olaylar?n niteli?ine g?re istenen asker? kuvvetin b?y?kl???n? (personel, malzeme, te?kil?t vs.) belirleme yetkisi, vali ile koordine etmek ?art?yla, asker? birli?in komutan?na aittir. G?revde kal?? s?resini belirleme yetkisi, asker? birli?in komutan?yla koordine etmek ?art?yla valiye aittir. Muhtemel olaylar i?in istenen ve b?y?kl??? ile g?revde kal?? s?resi yukar?da belirtildi?i ?ekilde belirlenen asker? kuvvet, birlik komutan? taraf?ndan, valinin g?r??? de al?narak olaylara h?zl? bir ?ekilde el koymaya uygun olaca?? de?erlendirilen yerde, cereyan eden olaylar i?in ise olay yerinde haz?r bulundurulur. Asker? kuvvetin m?stakil olarak g?revlendirilmesi durumunda, verilen g?rev asker? kuvvet taraf?ndan kendi komutan?n?n sorumlulu?u alt?nda ve onun emir ve talimatlar?na g?re yerine getirilir. Bu durumda g?venlik kuvvetleri ile yard?ma gelen asker? kuvvet aras?nda i?birli?i ve koordinasyon, yard?ma gelen asker? birli?in komutan?n?n da g?r??? al?narak vali taraf?ndan tespit edilir. Asker? birli?in belirli g?revleri jandarma ya da polis ile birlikte yapmas? durumunda; komuta, sevk ve idare, asker? birliklerin (Jandarma dahil) en k?demli komutan?na aittir. Kolluk kuvvetleri asker? birliklerin olay mahalline intikal etti?i andan itibaren asker? komutan?n?n emrine girerler. Asker? komutan taraf?ndan aksine bir emir verilmedik?e olay mahallindeki kolluk kuvvetlerinin alm?? olduklar? tertip, tedbir ve d?zenler bozulmaz. Olaylara m?dahalede hangi kurum-kurulu?lar?n destek g?revi alaca??, il valileri veya g?revlendirildiyse koordinat?r vali taraf?ndan, ilgili EMASYA B?lge/Tali Komutanl?klar? ile koordine edilerek belirlenir ve bu husus ?nceden yap?lacak planlamalarda ayr?nt?l? olarak belirtilir. ?lgili m?lk? amir taraf?ndan g?revlendirilen Polis ?zel Harek?t Timleri, i? g?venlik harek?t? s?resince EMASYA B?lge ve Tali B?lge Komutanl?klar?n?n Harek?t Kontrol?ndedir. Ge?ici k?y korucular?, b?lgedeki ilgili Jandarma komutanl???n?n emir-komutas?nda olarak, EMASYA Komutanl?klar?n?n harek?t kontrol?nde g?rev yaparlar. Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lgesinde ayr?l?k?? ve b?l?c? ter?r ?rg?t? ile zaman?nda, s?ratli ve etkin bir ?ekilde m?cadele edebilmesi i?in, bu b?lgelerde, Genelkurmay Ba?kanl??? ve ??i?leri Bakanl???nca imzalanan protokol gere?ince, Valilerden al?nan izin ve onaylarla kolluk kuvvetlerinin genel g?venli?i sa?lama yetkileri bulunan Kara Kuvvetleri Komutanl??? birimleri ve bunlar?n harek?t kontrol?ne verilen Jandarma i? g?venlik birlikleri kullan?lmaktad?r. Dolay?s?yla, yukar?da belirtilen esaslar do?rultusunda, Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? da, ter?rle m?cadele g?revinin y?r?t?lmesinde, ?ncelikle ayn? garnizon i?inde bulunan Hakk?ri Da? Komando Tugay Komutanl???n?n (EMASYA Tali B?lge Komutanl???), sonra bir ?st komutanl?k olan Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl???n?n (EMASYA B?lge Komutanl???n?n) bir birimi durumundad?r ve faaliyetlerini bu ?er?eve de y?r?tmektedir. Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl???; Genelkurmay Ba?kanl???n?n 21 May?s 2001 g?n ve HRK: 7130-58-01/GHD.Pl.?. (176) say?l? emri ile 2 nci Ordu/ Malatya'n?n Harek?t Kontrol?nde g?rev yapmaktad?r. Sonu? olarak; Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl???, belirtilen yasal mevzuat do?rultusunda ter?rle m?cadele faaliyetlerini y?r?tmekte; emir komuta ili?kileri a??s?ndan, yasal d?zenlemeler ile Protokol esaslar?na g?re y?r?t?len uygulamalar aras?nda hi?bir farkl?l?k bulunmamaktad?r. Bu a??klamalardan anla??laca?? ?zere Do?u, G?neydo?u Anadolu b?lgesinde bulunan Jandarma Genel Komutanl??? birlikleri ile Jandarma Genel Komutanl??? aras?ndaki emir komuta ba?lant?s? di?er b?lgelere g?re farkl?l?k g?stermektedir. Batman, Diyarbak?r, Hakk?ri, Mardin, Siirt, ??rnak, ?anl?urfa ve Van illerindeki Jandarma Genel Komutanl??? birliklerinin ?? G?venlik Harek?t?n?n y?r?t?lmesi ile ilgili konularda Kara Kuvvetleri Komutanl??? birliklerinin Harek?t Komutas?/Kontrol?nde oldu?u anla??lmaktad?r. Bu kapsamda d?zenlenen EMASYA Direktifi gere?ince; Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl???, Hakk?ri Da? ve Komando Tugay Komutanl???na (Hakk?ri EMASYA Tali B?lge K.l??? olarak), Hakk?ri Da? ve Komando Tugay Komutanl??? Van Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl???na (EMASYA B?lge Komutanl??? olarak), , Van Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl??? Malatya 2. Ordu Komutanl???na, Malatya 2. Ordu Komutanl??? da Kara Kuvvetleri Komutanl???na, ba?l? olarak faaliyet g?stermektedir. EMASYA Direktifi gere?ince Hakk?ri Da? ve Komanda Tugay Komutanl??? Van Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl???na ba?l? olarak faaliyet y?r?tmektedir. Bu kapsamda Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl???'n?n yapm?? oldu?u bir faaliyetin, operasyonun ve ?al??man?n olumlu veya olumsuz sonu?lar?ndan do?rudan do?ruya Van Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl??? sorumludur. EMASYA Direktifi gere?ince bu sorumluluk zincirinin ba?lant?lar? takip edildi?inde sorumlulu?un Kara Kuvvetleri Komutanl???'na kadar uzand??? g?r?lecektir. Bu a??klamalar ????? alt?nda istihbarat yapma konusunda; 5397 Say?l? Yasada birinci madde polis istihbarat?n? d?zenlemi?tir. ?lk f?kra kapsam? belirleyen f?krad?r. ?lkenin genel g?venli?i temelinde ?lke seviyesinde 04/12/2004 tarihli ve 5271 say?l? T?rk Ceza Kanununda 250. maddesinde say?lan su?lar?n i?lenmesinin ?nlenmesi amac?yla ileti?imin tespiti, dinleme, kayda almaya ve sinyal bilgilerinin de?erlendirilmesi olanakl? k?l?nm??t?r. ?leti?ime m?dahaleler hakim karar?yla gecikmesinde sak?nca bulunan hallerde ise, Emniyet Genel M?d?r? veya ?stihbarat Daire ba?kan?n? yaz?l? emriyle olacakt?r. Bu ?er?evede yap?lacak m?dahaleler ter?r tehdidinin devam etmesi durumunda hakimin taktiriyle tehlikenin bitimine kadar uzatmaya olanakl?d?r. Jandarma te?kil?t? a??s?ndan getirilen 2. maddedeki d?zenlemede ise; bu y?ntemler te?kil?t ve g?rev kanunun 7. maddesinin a f?kras?nda belirtilen g?rev ve sorumluluk sahas?yla


07.11.2005 tarihinde yanlar?nda istihbar? faaliyetlerde haber eleman? olarak kullan?lan eskiden PKK ter?r ?rg?t?n?n i?erisinde yer alm?? daha sonra ter?r ?rg?t?nden ayr?lm?? itiraf?? konumunda olan di?er ??pheli Veysel ATE?'in de bulundu?u her ??

s?n?rland?r?lmas?d?r. Jandarman?n sorumluluk alanlar?nda genel olarak g?revleri Emniyet ve asayi? ile kamu d?zenini sa?lamak, korumak ve kollamak, ka?ak??l??? men, takip ve tahkik etmek, su? i?lenmesini ?nlemek i?in gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumlar? ve tutukevlerinin d?? korunmalar?n? yapmakt?r. 5397 Say?l? Yasa'n?n 2. maddesi ile ile kanun koyucu Jandarma te?kil?t?na istihbarat ?retme amac?yla de?il su?lar? ?nleme noktas?nda ?nleyici dinleme olarak da nitelendirebilece?imiz idar? bir i?lem tesis etmi?tir. Maddenin amac? sorumluluk sahas?nda i?lenmek ?zere olan ancak kuvvetli emarelerin bulunmamas? durumunda ileti?ime m?dahale etmek suretiyle su?un engellenmesini sa?lamakt?r. Yasa koyucu bu kurumun istihbarat elde etmesini bizatihi kendisine b?rakmam??, bu konuda talep ettikleri istihbarat ?retme yetkisine y?nelik yasal d?zenlemeleri TBMM.den geri ?ekmi?tir. 5397 Say?l? Yasa'n?n komisyon g?r??melerinde sorumluluk sahas?ndaki bu t?r ihtiya?lar?n? polis ve M?T kaynaklar?ndan sa?lamas?n? daha uygun g?rm??t?r. Baz? milletvekilleri ise bu noktada teklifteki istihbarat elde etme kavram?n?n jandarma a??s?ndan uygun g?rmediklerini muhalefet ?erhleri ile belirginle?tirmi?lerdir. Nitekim kanun koyucu de bu noktay? hakl? g?rerek TBMM Genel Kurulunda bu y?nde verilen ?nerge ile tekliften bu kavram?n kald?r?lmas?n? desteklemi?lerdir. Kanun koyucu bu d?zenlenme ile Jandarma te?kil?t?n?n sorumluluk sahas? d???nda istihbarat yapma yetkisini engellemi?tir. ??i?leri Bakanl??? 18/01/2005 tarihli (B050?KM0000011-12/76) tarihli genelgesi ile her iki g?venlik te?kil?t?n? sorumluk b?lgeleri konusunda uyarm??t?r. Su?un ?nlenmesi ve su?lular?n takip edilerek adl? makamlar?n ?n?ne ??kart?lmas? i?in koordinasyonun ?nemine dikkat ?ekilen genelgede sorumluluk alanlar?na ili?kin 5442 say?l? "?ller ?daresi Kanunu", 2559 say?l? "Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu", 2803 say?l? "Jandarma Te?kil?t, G?rev ve Yetkileri Kanunu" ve 2692 say?l? "Sahil G?venlik Komutanl??? Kanunu"nun ilgili maddelerine dikkat ?ekilmektedir. Genelge ile; 1. "Kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alanlar? d???nda geli?en herhangi bir su? hakk?nda bilgiye ula?mas? durumunda; elde edilen bilgilerin o yerin sorumlu kolluk amirine iletilece?i ve ara?t?rma, soru?turma ve operasyonun o b?lgeden sorumlu kolluk birimi taraf?ndan y?r?t?lece?i, 2. Kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alan?nda ba?layan bir su?la ilgili olarak di?er bir kolluk birimi alan?nda soru?turma, ara?t?rma ve operasyon y?r?tmesi gerekti?i durumlarda g?reve ba?lamadan ?nce b?lgeden sorumlu kolluk amirine g?revin mahiyeti ve s?resi hakk?nda bilgi verece?i ve m??terek ?al??man?n o yerin idar? amirinin izni al?nmak suretiyle y?r?t?lece?i, 3. Adl? makamlar taraf?ndan verilecek arama kararlar?nda ise il ve il?e Cumhuriyet Ba?savc?lar?n?n polis ve jandarma sorumluluk b?lgeleri protokollerini esas alacaklar?; g?venlik g??lerinin sorumluluk b?lgelerinin ihlaline sebep verecek arama kararlar?n? talep edemeyecekleri", bildirilmi?tir. Hakk?ri ?l Jandarma Komutan? Erhan KUBAT'?n ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'i Y?ksekova ve ?emdinli il?eleri b?lgesinde bulunan ?rg?t mensuplar? hakk?nda bilgi elde etmek, istihbar? ve operasyonel faaliyetlerde bulunmak maksad? ile 09.11.2005 g?n? saat 08:00.den itibaren g?revlendirdi?i, bu g?revlendirme ile ilgili olarak bir g?n ?ncesinde Hakk?ri Da? ve Komanda Tugay? ile Y?ksekova ve ?emdinli ?l?e Jandarma Komutanl?klar?na mesajla bilgilendirdi?i bu g?revlendirmede polis yada jandarma b?lgesi ayr?m? yap?lmad???, polis b?lgesinde yap?lan bu ?al??malar hakk?nda ilgili m?lk? amirlerin ve polis birimlerinin bilgilendirilmedi?i, jandarman?n polis sorumluluk b?lgesinde istihbarat ?al??mas? yapamayaca?? dolay?s?yla 2559 Say?l? Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 7 inci 2803 Say?l? Jandarma Te?kil?t, G?rev ve Yetki Kanunu'nun 10, 12 nci Jandarma Te?kil?t G?rev ve Y?netmeli?i'nin 19, 21, 146. ve 154 ?nc?, 15.07.1961 tarihli ??birli?i Y?netmeli?i'nin 3. ve 4 ?nc? maddeleri ile ??i?leri Bakanl???'n?n 13.01.2005 tarihli genelgesine ayk?r? hareket etti?i, Ter?rle m?cadelede k?resel geli?meler ve T?rkiye'nin yukar?da belirtilen kendine ?zg? ?artlar?n? ve ?ehir ya?am?ndaki geli?meleri g?zeten kanun koyucunun hayata ge?irdi?i 5397 Say?l? "Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun" un birinci maddesi ile Emniyet Genel M?d?rl??? ?stihbarat Dairesi Ba?kanl???'na yurt genelinde istihbarat yapma yetkisi verilirken ayn? kanunun ikinci maddesinde Jandarma Genel Komutanl???'na sadece kendi sorumluluk sahas?nda su?u ?nleyici ama?l? teknik istihbarat yapma hakk? ve g?revi getirilmi?tir. ?stelik alt komisyonlardaki g?r??me notlar? ve kanunun ?ekli itibariyle yorumland???nda kanun koyucunun Emniyet Genel M?d?rl??? ?stihbarat Dairesi Ba?kanl??? ve Jandarma Genel Komutanl??? ?stihbarat Ba?kanl???'n?n g?rev ve yetkilerin ayr? ayr? d?zenleyerek her iki kurumun kanunlarla belirtilen kendi sorumluluk sahalar?na ve birbirlerinin g?revlerine ili?kin m?dah?lenin ?nlenmeye ?al???ld??? ortaya ??kmaktad?r. Bu noktada ?emdinli olaylar? s?ras?nda il?e merkezinde g?revli oldu?un ?ne s?ren Jandarma Personelinin ?stlerinden emir alm?? olduklar?n? ?ne s?rseler dahi emri verenin kanunlara ayk?r? davrand??? ortaya ??kmaktad?r. Yine ilgili genelge gere?i polis sorumluluk b?lgesinde su?u ?nleyici teknik izleme ve dinlemenin yap?lmas?n?n adl? makamlardan talep edilmesinin kanuna ayk?r? bir durum ortaya ??kartt???, Bu a??klamalarla Hakk?ri ?l Jandarma komutan? Albay Erhan KUBAT'?n Hakk?ri Da? Komando Tugay?na, ?emdinli ?l?e Jandarma Komutanl???'na ve Y?ksekova ?l?e Jandarma Komutanl???'na 08/11/2005 tarihinde yazd??? g?revlendirme yaz?s? g?venlik g??leri aras?ndaki koordinasyonun gereklerini yerine getirmedi?i g?r?lm??t?r. Bu yaz? ilgili genelgede belirtilen "Ayn? kolluk birimlerinin farkl? il ve il?elerde birbirlerinin sorumluluk alanlar?nda ?al??ma yapmas?n? gerektiren durumlarda m??terek hareket edilece?i ve m?lki amire haber verilece?i" h?km?n? kar??lamaktad?r. ?stelik g?rev yaz?s?n?n mahiyeti icab? genelgenin di?er h?k?mlerinin yerine getirilmesi gerekti?i z?mnen kabul edilmektedir. Yine elde edilen delil ve ifadelerden m?lk? amirin g?revin mahiyeti ve ?ekli hakk?nda bilgilendirildi?ine ili?kin bir sonu? elde edilememi?tir. Hakk?ri ?l Jandarma komutan? Albay Erhan KUBAT'?n s?ral? amirleri Hakk?ri Da? ve Komando Tugay Komutan? Erdal ?ZT?RK ve Van Asayi? Kolordu Komutan? Selahattin U?URLU'dur. Asker? hiyerar?inin yap?s? gere?i ve EMASYA direktifleri gere?ince ast?n ?stten habersizce, onun bilgisi, izni veya emri olmad?k?a her hangi bir i? ve i?lem yapamayaca?? genel bir kural oldu?u d???n?l?rse h?len Hakk?ri Da? ve Komando Tugay Komutan? Erdal ?ZT?RK ile Van Asayi? Kolordu Komutan? olarak g?rev yapan Selahattin U?URLU'nun bu t?r yasaya ayk?r? olarak yap?lan istihbarat ?al??malar?ndan bilgisinin olmad??? d???n?lemez. Yasaya ayk?r? olarak yap?lan istihbarat faaliyetleri ile ilgili Erhan KUBAT, Erdal ?ZT?RK ve Selahattin U?URLU hakk?nda G?revi K?t?ye Kullanmak su?undan G?revsizlik verilece?inden, soru?turma evrak? Genel Kurmay Ba?kanl??? Asker? Savc?l???'na g?nderilmek ?zere tefrik edilerek Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imiz soru?turma defterinin 2006/152 s?ras?na kayd? yap?lm??t?r.

??phelinin ?emdinli il?esinde 04.11.2005 tarihindeki telefon g?r??mesinde bahsi ge?en paketin ele ge?irilmesi i?in ne ?ekilde hareket edecekleri konusunda de?erlendirmeler yapt?klar?, paketin gelece?i ki?i olarak de?erlendirilen Seferi YILMAZ'?n ev ve i? yerlerinin krokisini ?izdikleri, Seferi YILMAZ hakk?nda istihbar? ?al??malar? yapan, ev ve i? yerinin krokisini ?izen ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in su? tarihi olan 09.11.2005 g?n? "Y?ksekova ve ?emdinli il?eleri b?lgesinde bulunan ?rg?t mensuplar? hakk?nda bilgi elde etmek, istihbar? ve operasyonel faaliyetlerde bulunmak" maksad? ile 9 Kas?m 2005 g?n? saat 08:00.dan itibaren g?revlendirildi?ini ve kendilerine gereken yard?m?n ve kolayl???n sa?lanmas?n? i?eren Hakk?ri ?l Jandarma Alay Komutan? Erhan KUBAT'?n 08.11.2005 g?n ve ?STH : 3590-2816 - 05/TER.OLY. (3365) say?l? Faks Mesaj Formu G?revlendirme yaz?s? ile g?revlendirildikleri, -anla??ld??? ?zere- g?revin i?erisinde daha ?nceden Seferi YILMAZ hakk?nda elde edilmi? bilgi ve belgelerin Adl? makamlara iletilmesine ili?kin bir hususun bulunmad???. ??pheliler Ali KAYA, ?zcan ?LDEN?Z ve Veysel ATE?'in 07.11.2005 g?n? sivil plaka olan 30 AK 933 Plaka say?l? ara? ile ?emdinli il?esine g?reve gittikleri, g?revlendirmede Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in oldu?u oysa ara?ta ?? ki?ilik sil?h ve m?himmat?n bulundu?u, ara? i?erisinde bulunan sil?hlardan birisinin Uzman ?avu? U?ur ?ZDEM?R'e ait oldu?u, oysa bu sil?h?n resm? kay?tlara g?re U?ur YILDIRIM isimli bir Uzman ?avu?'a teslim edildi?i, bu durumun Jandarma Te?kil?t?'n?n i? disiplinine uygun bir uygulama olmad???, nitekim asker? bir disiplin ve hiyerar?i uygulayan ve her konuda ayr?nt?l? talimat ve y?nergelerle i? ve i?lemlerini y?r?t?n Jandarma Te?kil?t?'n?n istihbarat??lar?n?n Hakk?ri gibi ter?r?n yo?un olarak ya?and??? ve her an her t?rl? olay?n ger?ekle?me ihtimali olan bir y?rede ?ok miktarda sil?h ve m?himmat ile ba?kalar?n?n eline ge?mesi sak?ncal? bilgi ve belgelerin sorumsuzca otomobile konulup g?reve ??k?lm?? olmas?n?n gerek g?reve ??kanlar gerekse bunlar? g?revlendiren ve denetlemeyenler a??s?ndan ciddi bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik oldu?u, ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in 9 Kas?m 2005 OLAY G?N?; yanlar?nda di?er ??pheli Veysel ATE? de oldu?u halde, sivil plaka olan 30 AK 933 Plaka say?l? resm? ara?la saat 11:00 sular?nda ?emdinli il?esine geldikleri, ??phelilerin bu sefer ?emdinli'ye geli? ama?lar?n?n savunmaya g?re, Umut Kitapevi'ne ter?r ?rg?t?n?n da? kadrosuna g?nderilmek ?zere Almanya'dan gelecek paket oldu?u, bununla birlikte aleyhe delillere mant?kl? bir a??klama getiremeyip tam ink?r durumunda olan ??phelilerin ger?ek amac?n?n ise 5 A?ustos g?n? ter?r ?rg?t? taraf?ndan ?emdinli ?l?e Jandarma Komutanl???nca Asker? Gazino ge?i?ine konulan ve 5 askerin feci ?ekilde par?alanarak ?ehit oldu?u olay ile 1 Kas?mda Asker? Gazinonun di?er taraf?ndaki soka?a park edilen otomobil i?indeki bomban?n patlamas? sonucu bir askerin g?zlerinin k?r oldu?u, bir?ok ki?inin yaraland??? ve soka??n adeta y?k?ld??? olay?n sorumlusu olarak kabul ettikleri Seferi YILMAZ'a, onun ve ba?lant?l? oldu?u ter?r ?rg?t?n?n kulland??? y?ntem ile cevap vermek oldu?u hususunda yarg?lamaya yeterli delil bulundu?u, ??phelilerin ara?lar?n? Abdi ?ZEL isimli bir ?ahs?n d?kk?n?n ?n?ne park ettikleri, arac?n camlar?n?n kapal? oldu?u, ??phelilerin ara? i?erisinden Seferi YILMAZ'a ait Umut Kitapevi'nin bulundu?u ?zipek Pasaj?'na do?ru bakt?klar? ve aralar?nda konu?tuklar?, Veysel ATE?'in biraz tela?l? h?linin oldu?u, arac?n arkas?nda oturan a??k kahverengi montlu ??pheli Veysel ATE?'in ara?tan ??kt???, ara?tan ??kmadan ?nce arka koltukta oturdu?u s?rada koltu?un ?zerinde bir ?anta ve siyah po?et ile ilgilendi?i, arabadan indikten sonra her iki eli montunun cebinde ?zipek 8

Pasaj?'na do?ru y?r?d???, ?zipek Pasaj? ile arac?n bulundu?u Abdi ?ZEL'in d?kk?n?n?n aras?nda 25-30 metre mesafe oldu?u, bu s?rada ??phelilerin davran??lar?ndan ??phelenen esn?f Zeydan ?ZEL'in Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in bulundu?u araca do?ru yakla?t??? esnada Ali KAYA'n?n arac? hareket ettirerek ?zipek Pasaj?'na do?ru gitti?i, sonra ileriden d?n?p Keyifler Kuyumcusunun oldu?u yere arac? park etti?i, bu arada ??pheli Veysel ATE?'in Seferi YILMAZ'?n bulundu?u pasaja giderek burada gerekli ara?t?rma ve ke?if faaliyetlerini yapt?ktan sonra elinde bulunan ve di?er ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z ile birlikte yanlar?nda getirdikleri iki adet el bombas?n? daha ?nceden PKK ?rg?t? ?yesi olmak su?undan ceza al?p 15 y?l hapis yatan Seferi YILMAZ isimli ?ahsa ait Umut Kitapevi'nin i?erisine Alman yap?m? pimleri ?ekilmi? ve patlamaya haz?r vaziyetteki iki ayr? el bombas? at?ld???, m??teki Seferi YILMAZ'?n pimi ?ekilmi? el bombalar?n? g?r?nce can havliyle kendisini i?yerinden d??ar?ya att???, bombalardan birinin i?yerinin kap?s?n?n ?n?nde, di?erinin ise Kitapevini ikiye ay?ran kontrapla??n kap?ya d?n?k (m??terilerin geldi?i) d?? taraf?nda olmak ?zere patlamas? sonucunda Kitapevinde bulunan makt?l Mehmet Zahir KORKMAZ'?n 10.11.2005 tarihli ?l? Muayene ve Otopsi Tutana??na g?re; "patlay?c? madde ?arapnel yaralanmas?na ba?l? humerus, radius, femur ve kafatas? kemik k?r?klar? ile birlikte beyin kanamas? ve i? organ yaralanmas?ndan geli?en i? kanama sonucu" ?ld???, Metin KORKMAZ isimli ki?inin ise; d?zenlenen kesin doktor raporuna g?re "basit t?bb? m?dahale ile giderilebilir mahiyetteki, sa? uyluk ?st d?? k?sm?nda 0.5x2 ve 0.5x1 cm.lik derin cilt ve cilt alt? kesi?i, sol ayakta 0.5x2 cm.lik derin cilt alt ve cilt alt? kesi?i ve v?cudun bir ?ok k?sm?nda yayg?n b?y?kl??? 0.5 ve 1 cm varan cilt erozyonlar? olu?turur ?ekilde" yaraland???, Patlamay? duyan ?evre esn?f? ve halk?n merakla patlaman?n oldu?u pasaja do?ru y?neldikleri, o s?rada kendisini i?yerinden ve pasajdan d??ar?ya atan Seferi YILMAZ'?n pasaj koridorundan ??karken ?zerinde sar?-kahverengimsi renkli bir mont bulunan Veysel ATE?'i g?rd???, pe?inden gitti?i, kesintisiz olarak takip etti?i. hem T?rk?e ve hem de K?rt?e olarak "bombay? atan bu ?ah?st?r, yakalay?n" diye ba??r?p ?evredeki esn?f ve halktan yard?m istemesi ?zerine, kalabal?k bir grubun Veysel ATE?'in pe?ine d??t???, Veysel ATE?'in pasajdan ??kmas?na m?teakip ?ncelikle arac?n ilk park edildi?i yer olan Zeydan ?ZEL'in i? yerinin ?n?ne do?ru y?neldi?i, arac? orada g?remeyince Veysel ATE?'in 0538 202 18 74 numaral? cep telefonundan Ali KAYA'n?n cep telefonu olan 0532 276 83 72 numaral? cep telefonunu saat 11:29 s?ralar?nda arad??? Ali KAYA'ya nerede olduklar?n? sordu?u, Veysel ATE?'in hi? arkas?na bakmadan telefonu kula??nda ko?ar ad?mlarla y?r?d???, bu arada Ali KAYA'n?n da cep telefonunun elinde oldu?u ve telefonu kula??nda tutar vaziyette h?zl? h?zl? y?r?d???, Ali KAYA ve Veysel ATE?'in cadde ?zerinde bulu?tuklar? yerde Ali KAYA'n?n Veysel ATE?'e "patlad? m?" diye sordu?u, Veysel ATE?'in de "evet" ?eklinde cevab?ndan sonra Ali KAYA'n?n "atla arabaya" dedi?i, daha sonra Veysel ATE? ile onun pe?inden gelen Ali KAYA'n?n o s?rada i?inde di?er ??pheli ?zcan ?LDEN?Z'in bulundu?u otomobilin yan?na vard?klar?, ??pheli Veysel ATE?'in arac?n arka koltu?una oturdu?u, ancak hen?z arac? ?al??t?r?p hareket ettiremeden, "PKK.l? m?, asker mi, polis mi, k?y koruyucusu mu yoksa el- kaide mensubumu oldu?unu anlayamad?m. Arabaya binmek istediler. Ben ve esn?f arkada?lar bu ikisini arabaya bindirmedik..." ?eklindeki tan?k beyan?nda anlat?ld??? ?zere ?evrede bulunan esn?f ve halktan ki?ilerin araban?n etraf?n? ku?att???, ma?dur Seferi YILMAZ'?n; "bombay? atan buydu" diyerek arka koltukta oturmakta olan Veysel ATE?'i g?sterip te?his etti?i, bu s?rada arac?n d???nda bulunan Ali KAYA'n?n, arac?n etraf?n? saran ki?ilere "biz emniyetteniz, arkadaki de arkada??m " ?eklinde 9

s?zler s?yleyerek Polis olduklar? zann?n? uyand?rmaya ?al??t???, daha sonra araca binip ?al??t?rarak arac? hareket ettirip birlikte ka?mak istedikleri, ancak d?kk?nlar?n?n ?n?nde oldu?u i?in orada bulunan esn?f ile rastlant? sonucu orada bulunan halktan ki?iler taraf?ndan ka?malar?na imk?n tan?nmad???, ??pheli Ali KAYA'n?n araban?n etraf?n? ?eviren bu ki?ilerden kurtulamayaca??n? anlay?nca ara?tan inip bagaj kapa??n? a?arak bagaj?n i?inden ald??? uzun namlulu kalashnikov marka sil?h? ??kar?p mekanizmas?n? kurdu?u, bu s?rada etraf?ndaki tan?k Lezgin ATABAK'?n "yapma !, yapma! " diyerek ??pheli Ali KAYA'n?n kolundan tutup t?fe?in namlusunu havaya kald?rd???, yine oradakilerden ba?ka birinin de t?fe?in ?arj?r?n? d???rd???, bu s?rada olay yerinden Kitapevinde m??teri olarak bulunan Mehmet Zahir KORKMAZ isimli ?ahs?n ?lm?? oldu?u haberinin gelmesi ?zerine kalabal?kla?an ve ?fkelenen halk?n, bombay? atan ??pheli Veysel ATE?'i bulundu?u arac?n i?inden ??karmaya ?al??t???, ileriki safhalarda ?fke ve gerginli?in daha da artmas? sonras? arac?n camlar?n?n k?r?ld???, ??phelilere darp ve cebirde bulunma giri?iminde bulunuldu?u, daha sonra ?l?e Kaymakam?, ?l?e Emniyet M?d?r? ve bir k?s?m asker? yetkililerin olay yerine geldi?i, takviye olarak polis ve askerler ile ?zel Harekat Ekiplerinin olay yerine ula?arak m?dahaleleri sonucunda ??pheli Veysel ATE?'in halk?n elinden kurtar?larak z?rhl? ara? ile ?emdinli ?l?e Emniyet M?d?rl???'ne g?t?r?ld???, ?zcan ?LDEN?Z'in y?r?yerek kalabal?ktan uzakla??p ?l?e Jandarma Komutanl???'na gitti?i, tan?k Lezgin ATABAK'?n beyan?nda ge?ti?i ?zere o s?rada kalabal???n i?inden ayr?lmaya ?al??an Ali KAYA'n?n da halk taraf?ndan Yan?k Yarbay olarak bilinen Yarbay Mustafa YANIK'?n talimat? ile askerler taraf?ndan yakaland???, Toplan?p H?k?met Kona??'na y?r?yen ?emdinli halk?n? sakinle?tirmeye ?al??an Kaymakam Mustafa Cihan SESL?HAN'?n, bombal? sald?r?n?n provokasyon oldu?unu iddia ederek g?zalt?na al?nan ve yine olay yerinden ka?arak ?l?e Jandarma Komutanl???'na s???nan ??phelilerin kimliklerinin a??klanmas?n? isteyen g?stericilerin sald?r?s?na u?rad???, g?venlik g??lerinin halk? da??tmak i?in havaya ate? a?t??? olaylarda il?enin DEHAP'l? Belediye Ba?kan? Hur?it TEK?N'in de aralar?nda bulundu?u ?? ki?inin yaraland???, il?eye giri? ve ??k??lar?n yasakland???, g?venlik g??lerinin herkesin evine d?nmesine ili?kin uyar?lar?na uyulmad???, ??len saat 11:00 - 11:30 aras?nda meydana gelen patlamadan 6 saat sonra ??phelilerin otomobilinde Savc?l?k taraf?ndan Tespit - Ke?if i?leminin yap?lmas?na ba?lanabildi?i, 30 AK 933 sivil plakal? resm? ara?ta ?emdinli Cumhuriyet Savc?s? taraf?ndan olay g?n? saat 18:00 s?ralar?nda yap?lan incelemede, arac?n bagaj?nda;

1 - ?? adet kalashnikov marka seyyar dip?ikli dolu ?arj?r tak?l? t?fek, bir adet dolu kalashnikov ?arj?r?, iki adet h?cum yele?i, h?cum yeleklerinin ceplerinde alt? adet kalashnikov ?arj?r?, ayr?ca siyah bir ?antan?n i?inde; ?zerlerinde HGR Z DM LOS FMP-133 ve HGR Z DM LOS FMP-134 ibareleri bulunan Almanya ?lkesi yap?m? iki adet el bombas?n?n,

2 - ??inde; a) "A?iret Durum ?izelgesi" adl? belgede; a?iretlerin ve a?iret reislerinden AKP Milletvekili Mustafa ZEYDAN, Ahmet ZEYDAN, Macit P?RUZBEYO?LU, Gani ?ALLI, Abdurrahman KESK?N, Kem?l KAYA, ?skender ERTU?, Mehmet ADIYAMAN, Hasan ?ZTUN?, Celi ?ZBEK, ?mer KE?EC?, A. Hakim TURGUT, Haydar KAYA, 10

H?sn? T?MUR ve Fuat ED??'in ve yine a?iret mensubu ki?ilerin isim listesi ve ikamet b?lgeleri ve yine ?emdinli B?lgesi Genel De?erlendirmesi ba?l?kl? evraklar?n, b) Yine, ?emdinli'de bulunan Demokratik Toplum Harekat? (DTP) Te?kil?tlanmas?nda yer alan ?ah?slar?n foto?raflar?n?n bulundu?u ve Kurucular Kurulundan Mehmet KAYRAN adl? ?yenin d???ndaki t?m ?yelerin ad?n?n alt?nda kare ?eklinde bir kutu, Mehmet KAYRAN'?n foto?raf?n?n alt?nda ise " x i?areti " bulunan foto?rafl? isimlerinin yer ald??? listenin, c) Bomban?n at?ld??? d?kk?n?n sahibi Seferi YILMAZ ad?na d?zenlenmi? N?fus Kay?t ?rne?i, ?ah?s ?ahs? Bilgiler Formu, Biyografik Bilgi Formu, ?emdinli ?l?e Emniyet M?d?rl??? taraf?ndan tanzim edilmi? eski tarihli polis ifade tutana??, Seferi YILMAZ'?n foto?raf?n?n da bulundu?u Konutta Kalanlar ba?l?kl? iki adet evrak, yine ma?durun foto?raf fotokopilerinin bulundu?u Seferi YILMAZ bir adet Bilgi Notu, d?rt adet kroki ile di?er dosyalarda telefon numaralar?n?n bulundu?u evrak ile bomban?n patlad??? ?zipek pasaj? ve Umut Kitapevi ile ilgili yollar?n krokilerinin, Bulundu?u (4) adet dosyan?n, 3 - ?ki adet not defterinin, 4 - Araca ait belgeler ve bir tak?m aletlerin ele ge?irildi?i.

Her ne kadar savunmalarda ve g?revlendirmeye ili?kin yaz?larda ??phelilerin sadece istihbaratla g?revlendirildikleri bildirilmi? ise de; ??phelilerin i?inde bulunduklar? ara?ta yap?lan incelemede, arac?n bagaj?nda ele ge?en ?? adet kalashnikov marka seyyar dip?ikli dolu ?arj?r tak?l? t?fek, bir adet dolu kalashnikov ?arj?r?, iki adet h?cum yele?i, h?cum yeleklerinin ceplerinde alt? adet kalashnikov ?arj?r?, ayr?ca siyah bir ?antan?n i?inde; ?zerlerinde HGR Z DM LOS FMP-133 ve HGR Z DM LOS FMP-134 ibareleri bulunan Almanya ?lkesi yap?m? iki adet el bombas?n?n ?emdinli il?esine operasyonel bir faaliyet i?in gidildi?i ve bulunuldu?unun g?stergesi oldu?u, m?nhas?ran istihbarat toplama g?revi ile ba?da?mad???, yine ele ge?en ve i?inde; a?iretlerin ve a?iret reislerinden AKP Milletvekili Mustafa ZEYDAN, Ahmet ZEYDAN, Macit P?RUZBEYO?LU, Gani ?ALLI, Abdurrahman KESK?N, Kem?l KAYA, ?skender ERTU?, Mehmet ADIYAMAN, Hasan ?ZTUN?, Celi ?ZBEK, ?mer KE?EC?, A. Hakim TURGUT, Haydar KAYA, H?sn? T?MUR ve Fuat ED??'in ve yine a?iret mensubu ki?ilerin isim listesi ve ikamet b?lgeleri ve yine ?emdinli B?lgesi Genel De?erlendirmesi ba?l?kl? evraklar?n bulundu?u "A?iret Durum ?izelgesi" adl? belgenin, yine ?emdinli'de bulunan Demokratik Toplum Harekat? (DTP) Te?kilatlanmas?nda yer alan ?ah?slar?n foto?raflar?n?n bulundu?u ve Kurucular Kurulundan Mehmet KAYRAN adl? ?yenin d???ndaki t?m ?yelerin ad?n?n alt?nda kare ?eklinde bir kutu, Mehmet KAYRAN'?n foto?raf?n?n alt?nda ise " x i?areti " bulunan foto?rafl? isimlerinin yer ald??? listenin, yine bomban?n at?ld??? d?kk?n?n sahibi Seferi YILMAZ'?n foto?raf fotokopilerinin bulundu?u Seferi YILMAZ bir adet Bilgi Notu ile aralar?nda d?rt adet kroki ile bomban?n patlad??? ?zipek pasaj? ve Umut Kitap evi ile ilgili yollar?n d?rt adet krokinin bulundu?u evrak ve d?k?manlar?n da; ?ok a??k bir ?ekilde ??phelilerin operasyonel bir faaliyet i?inde olduklar?n? ortaya koydu?u, olay?n hemen sonras?nda olay yeri yak?n?nda yakalanm?? olmalar?n?n da su?a konu bombalama olay?n?n ??pheliler taraf?ndan ger?ekle?tirildi?i iddialar?n? teyit etti?i,

Emniyet Genel M?d?rl??? Kriminal Polis L?boratuvarlar? Dairesi Ba?kanl???'n?n 18.11.2005 g?n ve 2005/19 Uzmanl?k Numaral? ekspertiz raporunda; "patlaman?n meydana geldi?i yerden elde edilen el bombalar? ma?alar? ile ??pheli ?ah?slar?n 11

kulland??? arac?n bagaj?ndan ??kan el bombalar?n?n f?nye gurubundaki ma?alar ile benzerlik g?sterdikleri, patlam?? ve patlamam?? el bombalar?n?n ayn? model el bombalar? olduklar?n?n" bildirildi?i,

O s?rada, ?emdinli Cumhuriyet Savc?s?n?n yapt??? incelemeler s?rerken, resm? sevk i?lemi ile tedavi i?in ?zel otomobiliyle gitti?i Van Devlet Hastanesi'nden e?i ve ?ocuklar? ile d?nmekte olan J.Uzm. ?v?. Tanju ?AVU?'un ?emdinli il?esi giri?inde yolunu kesen kalabal?k bir gurubun, araca sald?rmas? ?zerine panik ve heyecana kap?l?p e?i ve ?ocuklar?n? korumak i?in havaya rasgele ate? a?mas? sonucunda Ali YILMAZ isimli bir vatanda??n hayat?n? kaybetti?i, 4 ki?inin de yaraland???, bunun ?zerine Cumhuriyet Savc?s?n?n incelemelerini tamamlayamadan olay yerinden ayr?lmak zorunda kald???, J.Uzm. ?v?. Tanju ?AVU?'un da g?zalt?na al?nd???,

Emniyet Genel M?d?rl??? Kriminal Polis L?boratuvarlar? Dairesi Ba?kanl???'n?n 18.11.2005 g?n ve 2005/19 Uzmanl?k Numaral? ekspertiz raporunda; "patlaman?n meydana geldi?i yerden elde edilen el bombalar? ma?alar? ile ??pheli ?ah?slar?n kulland??? arac?n bagaj?ndan ??kan el bombalar?n?n f?nye gurubundaki ma?alar ile benzerlik g?sterdi?i, patlam?? ve patlamam?? el bombalar?n?n ayn? model olduklar?n?n" bildirildi?i, 15.11.2005 g?n? saat 15:28 s?ralar?nda Sabri (K) Ali KISIKYOL taraf?ndan kullan?lan bu telefondan, amcas?n?n o?lu ve h?len askerde oldu?u anla??lan ancak a??k kimli?i tespit edilemeyen bir ki?i ile yapt??? telefon g?r??mesi kapsam?na g?re; amcas?n?n o?lunun, Sabri (K) Ali KISIKYOL'a, "g?nderdi?i e?yalar?n bulundu?u Umut Kitapevi'nin havaya u?tu?unu" s?yledi?i, onun da "g?nderdi?i e?yalar?n MP3 ve bir kalem oldu?unu ve de?erlerinin 300 Avro oldu?unu" s?yledi?i, devam?nda amcas?n?n o?lunun da "e?er o e?yay? almasalar ?emdinli'nin Alay Komutan?n?n gidece?ini" beyan etti?i, yine telefon g?r??melerinde amcas?n?n o?lunun, Sabri (K) Ali KISIKYOL'a "o al?aklar onlar?n ayaklar? alt?nda bomba atm??lard?, telefonla g?r??t???m adam alt?na bomba att?lar al?aklar, bu ay?n dokuzunda" ?eklinde s?zler de s?yledi?i, OLAYA ?L??K?N ??PHEL?LER?N SAVCILIK ?FADELER? A?A?IDA OLDU?U G?B? AKTARILMI?TIR. 1 - ??pheli Veysel ATE? 12.11.2005 Tarihli ?emdinli Cumhuriyet Ba?savc?l???'ndaki ?fadesinde : Ben 1972 ?ukurca do?umluyum, ilkokul mezunuyum, 1988 y?l?n?n sonbahar aylar?nda zorla ka??r?p PKK ter?r ?rg?t?ne kazand?rd?lar, 1991 y?l?n?n 1. ay?nda ?rg?tten ka?arak Kuzey Irak Dohuk kentine yerle?tim, orada evlendim daha sonra karde?lerim Faruk ?le Cafer'i ?rg?tten ka?t???mdan dolay? ?ld?rd?ler. 1997 y?l?nda Habur kap?s?ndan g?venlik g??lerine teslim oldum, ??rnak Savc?l???na teslim edildim, Van DGM de yarg?lan?p 4.5 sene ceza ald?m, cezam? ?ektikten sonra askerli?imi yapt?m, askerli?imi yapt?ktan sonra Hakk?ri iline yerle?tim in?aatlarda ?al???p ge?imimi sa?l?yorum, 1993 y?l?ndan bu yana Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl???'nda haber elaman? olarak g?rev yap?yorum, Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? istihbarat elaman? olarak g?revli Ali KAYA isimli ba??avu? ve ?zcan isimli soyad?n? bilmedi?im ba??avu? arkada?lar?mla ?emdinli il?esine gelmek ?zere 09.11.2005 tarihinde saat 08:30 s?ralar?nda Hakk?ri den 12

Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl???'na ait 30 AK 933 plakal? amac?m?z baz? elamanlar ve dostlar ile g?r??mek, baz? ara? ile yola ??kt?k, elamanlardan haber toplamak ve eleman kazand?rmak idi, ara?la iki ba??avu? ile birlikte ?emdinli il?esine geldik saatin ka? oldu?unu hat?rlam?yorum arac? Ali Ba??avu? kullan?yordu. ?zcan Ba??avu?ta ?of?r?n yan?nda idi, top sakall? olan ?zcan ba??avu? idi, benim ?zerimde mont vard?, beraberce ?emdinli'ye giri? yapt?k arac? Cumhuriyet Caddesi ?zerinde park ettik, ?zcan ba??avu? abdest almak i?in camiye gidecek ve say?sal loto oynamak i?in kupon alacakt?, daha ??kmas?na f?rsat kalmadan bomba sesi duyduk, Ali ba??avu? bu nedir diye kap?y? a?t? biraz bakmak i?in ileri gitti. Ali ba??avu? orada bulunan gen?lere ne oldu diye sordu onlarda ona, "hem yap?yorsunuz hemde soruyorsunuz ?erefsizler" diye kar??l?k verdi, Ali ba??avu?a sald?rmaya kalkt?lar, demir ?ubuklar ile kafas?na vuruyorlar idi, ben de arabadan ??k?p Ali ba??avu?a yard?m etmek istedim, bir iki tanesini itekledim, Ali ba??avu? bana arabaya bin dedi, daha sonra tekrar araban?n arka koltu?una bindim, ?evrede toplanan kalabal?k araban?n b?t?n camlar?n? k?rd?lar tekme tokat beni d?vd?ler, ?zel harekat k?yafetli ve sivil k?yafetli polisler beni arabadan ??kard?lar z?rhl? bir araba ile il?e emniyet m?d?rl???ne g?t?rd?ler, ??phelinden soruldu, ben Ali ba??avu?a yard?m etmek i?in yan?na gitti?im yer ile araba aras?nda yakla??k 10-15 m mesafe vard?, bize sald?r?l?nca bulundu?umuz yerden ko?arak araban?n bulundu?u yere do?ru ka?maya ba?lad?k, pe?imizden "?erefsizler siz yap?yorsunuz" diye ba??r?yorlard?, Ali ba??avu? kalabal???n aras?nda kald? ben ise arac?n yan?na gelip arka koltu?a oturdum, ben araca binerken ?zcan ba??avu?u ara?ta g?rmedim, arac?n i?erisinde bana sald?r?l?nca kafam? e?ip kapatt?m, arac?n etraf?ndan ?zcan ve Ali ba??avu?u g?rmem m?mk?n olmad?, 30 AK 933 plakal? arac?n bagaj?nda bulunan sil?hlar ve ?arj?rler jandarmaya aitti, g?rev i?in ?emdinli'ye geldi?imizde ter?rist sald?r? olur diye bu sil?hlar? yan?m?za ald?k, el bombalar?nda ise haberim yoktur, ??pheliden tekrar soruldu, bombalama eylemini kesinlikle ben ger?ekle?tirmedim, ben bomban?n nerede patlad???n? bile bilemiyorum, kalabal???n i?erisinde baz? ?ah?slar bu itiraf?? diye ba??r?nca t?m sald?r?lar ve tepkiler bana y?neldi, o zamana kadar bana kar?? tepkiler gayet normal idi, hatta ben Ali ba??avu?un yan?nda onlar? itelerken bile tepki almad?m, itiraf?? itiraf?? diye ba??r?nca bana kar?? sald?r?lar ba?lad?, ??pheliden tekrar soruldu, ?emdinli il?e merkezine geldi?imizde caddede d?n?? yap?p, arac? park ettik, caddede hi? dola?mad?k, arac? park ettikten sonra sald?r?lar nedeni ile yerinden oynatamad?k dedi. ??pheliden tekrar soruldu, bomba patlad???nda herkes bomban?n patlad??? yere do?ru gidiyordu, Ali ba??avu?un oldu?u yer ile ara? aras?nda 10-15m mesafe vard?, Ali ba??avu?a ilk ba?ta 5 ki?i sald?rd? ben m?dahale etmek i?in yanma geldi?imde bana da sald?rd?lar, daha sonra y?zlerce insan ?zerimize sald?rd?lar, bana sald?r?p vuranlardan ?ik?yet?iyim ?eklinde beyanda bulunmu?tur.

2 - ??pheli ?zcan ?LDEN?Z 28.11.2005 Tarihli Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imizde Al?nan ?fadesinde : Ben daha ?nce ?emdinli Cumhuriyet Savc?l???'nda ??pheli olarak ifade vermi?tim. O ifademi aynen kabul ve tekrar ederim. Ben, ?emdinli il?esi ve ?evresinde istihbarat sorumlusuyum. S?k s?k bu il?eye gidip gelmekteyim. 16.07.2004 tarihinde Hakk?ri'deki g?revime ba?lam??t?m. G?reve ba?lad?ktan sonra bu b?lgede istihbarat sorumlusu olarak g?revliyim. Ben ?emdinli il?e merkezinde tan?nmaktay?m. ?emdinli'de bulunan Seferi YILMAZ isimli ?ahs?n son g?nlerde ?rg?t ile olan irtibat?n? ortaya koymak i?in ?al??malar yap?yorduk. Bu konuda telefon dinleme (teknik takip) i?in mahkeme karar? da al?nd?. 2 Kas?m 2005 g?n? ben ?emdinli'ye ?ubemizden ba?ka arkada?larla ba?ka istihbar? bilgileri de?erlendirmek ?zere gitmi?tim. 1 Kas?m 2005 tarihinde meydan gelen patlama olay?n? da 13

ara?t?r?yorduk. Ayr?ca 7 Kas?m 2005 tarihinde de Ali ba??avu? ve Veysel ATE? ile birlikte ?emdinli'ye gittik. Seferi YILMAZ ile ilgili ?al??malar?m?z? s?rd?r?yorduk. Seferi YILMAZ'?n 4 Kas?m 2005 tarihindeki teknik takipteki konu?mas?nda ge?en paketi ele ge?irmek i?in ?al??malar yap?yorduk. 9 Kas?m 2005 tarihinde daha ?nce Seferi YILMAZ hakk?ndaki ?zellikle paket konusundaki bilgileri de?erlendirmek ve bu konudaki bilgileri Jandarma ve Emniyet vas?tas? ile Savc? Bey'e ula?t?rmak i?in gelmi?tik. Seferi YILMAZ'?n hen?z teknik takipteki dinlemesi bitmemi?ti. Ancak bu paket geli?ini takip etmek ve gerekirse arama karar? almak i?in dosyay? Savc? Bey'e verecektik. 09.11.2005 tarihinde ?emdinli'ye geldik. Arac?m?z resm? ara?t?r, ancak plakas? sivildir. Arac? Ali ba??avu? kullan?yordu. Veysel ATE?'de yan?m?zdayd?. ?emdinli'ye girdik, ?ehir merkezinde bulunan AKP binas?n?n ?n?nde arac? park ettik. ?emdinli sorumlusu ben oldu?um i?in baz? elemanlar ile irtibata ge?ecektim, bu arada tuvalete gidecektim. Ara?tan inmeden bir patlama sesi geldi. ?nce ben ??kmad?m. Ali ba??avu? ile Veysel d??ar? ??kt?. Daha sonra da ben ??kt?m. Ali ba??avu? ve Veysel arabadan 10-15 metre uzakla?t?lar. Ben bundan sonra arabadan ??kt?m ve kald?r?m?n ?zerinde durdum. Patlaman?n oldu?u yere do?ru bakt?m. Bu s?rada baz? vatanda?lar d?kk?nlar?ndan ??km??, patlaman?n oldu?u yere do?ru gidiyor veya bak?yorlard?, bu arada 5-6 ki?ilik bir grupta patlaman?n oldu?u istikametten bize do?ru geliyorlard?. Hedef muhtemelen biz veya arabayd?. Vatanda?lar yan?m?za geldi. Ali ba??avu? gelenlere ne oluyor diye sordu. Vatanda?larda "hem yap?yorsunuz, hemde soruyorsunuz ?erefsizler" ?eklinde s?zler s?yledi. Araban?n yan?nda m?naka?a oldu. Daha sonra Ali ba??avu?u darp ettiler. Ali ba??avu?a yard?m eden Veysel ATE?'i arabaya bindirdi?i s?rada gelen grup i?erisinden birisi "bu itiraf??d?r" dedi ve Veysel'e sald?rd?lar. O da bu arada arabaya bindi. B?t?n halk bu s?rada araban?n etraf?n? sard?. Ali ba??avu? gelen halka bu arabaya sald?ran ki?ilere "emniyet g?revlisiyiz" demesine ra?men halk yine sald?rd?. Ben arac?n bir yan?nda Ali ba??avu? arac?n di?er yan?nda halk? ?nlemeye ?al??t?k. O esnada beni tan?yan birka? ki?i beni g?stererek "bu da onlar?n arkada??, bu da onlardan" dedikten sonra bana da sald?rmaya ba?lad?lar. Beni darp ettiler. O arada yan?ma gelen gen? bir ?ocuk "abi seni daha ?nce burada tan?d?klar? i?in sana daha fazla sald?racaklar, buradan ka?" dedi. Ben de grubun i?erisinden ??karak ?l?e Jandarma istikametine do?ru h?zl? ad?mlarla uzakla?maya ba?lad?m. Gruptan ??kan ve beni tan?yan birka? ki?i "mavi montlu ka??yor, yakalay?n" diye ba??r?yordu. Baz? vatanda?lar? benim ?zerime sald?rtmaya ?al??t?lar. Ben daha sonra ?nce Emniyet'e, oradan da ara?la Taktik Alaya gittim. Soruldu : ?emdinli'ye geldikten sonra biz hi? birbirimizden ayr?lmad?k. Veysel ATE?'de yan?m?zdan hi? ayr?lmad?. Veysel ATE? beni telefonla hi? aramad?. Veysel ATE?, Ali ba??avu?un haber eleman?d?r. Bende telefon numaras? yoktur. Olay yerinden g?zlemledi?im kadar?yla ilk ?nce Veysel ayr?ld?. Daha sonra ben ayr?ld?m, ben Emniyette iken Ali ba??avu?um beni cep telefonumdan arad? ve sa?l???m ile ilgili bilgiler sordu. Bende kendisini arad?m. Sa?l???yla ilgili sordum. Ben Emniyet M?d?rl???'nde iken Ali ba??avu?u arad?m. O da beni ben buradayken arad?. Ayr?ca ben de olay esnas?nda darp edildim. Bacaklar?mda morluklar vard?r. Beni darp edenleri ?u an g?rsem tan?r?m. Ben kendilerinden ?ik?yet?iyim. Olay?n olu?undan 3-4 dakika sonra ROJ TV yay?n yapm??t?r. Yani ben ve di?er arkada?lar ?emdinli'ye Seferi YILMAZ isimli ?ahs? ?ld?rmek veya yaralamak amac?yla gelmi? de?iliz. Bombay? biz atmad?k. Veysel'de atmad?. Veysel bizim yan?m?zdan ayr?lmad?. Ben daha ?nceki ?emdinli'ye geli?lerimde bomban?n patlad??? pasajda gazeteci oldu?u i?in gazete almak i?in gittim. Bu pasajda iddaa bayisi oldu?u i?in ve buras? ?emdinli'de tek oldu?u i?in zaman zaman bu bayide iddaa oynamak i?in gittim. Yan?mda g?venlik a??s?ndan ba?ka arkada?larda vard?. Yani Seferi YILMAZ'?n i? yerinin plan?n? almak i?in ve buraya bomba atmak i?in 14

haz?rl?k ?al??mas? yapmak i?in pasaja gitmi? de?ilim. Arac?m?zda ??kan Seferi YILMAZ'a ait i? yeri ve ev krokileri s?z konusu paketin teslim adresi i?in yap?lacak operasyonlara y?nelik ?al??mad?r. Bu konuyu daha ?nce Savc?l?ktaki ifademde belirtmi?tim. Benim s?yleyeceklerim bundan ibarettir. ?zerime at?l? su?lamalar? kabul etmem ?eklinde beyanda bulunmu?tur.

3 - ??pheli Ali KAYA 28.11.2005 Tarihli Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imizde Al?nan ?fadesinde : Ben daha ?nce ?emdinli Cumhuriyet Savc?l???nda ??pheli olarak ifade vermi?tim. O ifademi aynen kabul ve tekrar ederim. Ayr?ca o ifademde belirtmedi?im birka? hususu da dile getirmek istiyorum. ??yle ki; Ter?r ?rg?t? PKK.n?n bu sene stratejisi de?i?ti, art?k ?at??ma olmuyor, ter?r ?rg?t? art?k yerle?im yerlerine uzaktan kumandal? veya zaman ayarl? bombalar koyarak eylemler ger?ekle?tiriliyor. Ter?r ?rg?t? bu konuda ?emdinli'ye ?ok y?klendi. Yine 1 Kas?m 2005 Tarihinde ?emdinli'de Jandarma'n?n yak?n?nda bir ara?ta 100 Kg. yak?n C4 patlat?ld?. Ayr?ca 25 A?ustos 2005 tarihinde de ?emdinli Nizamiye'nin ?n?nde yine bomba patlat?ld?. 5 asker?miz ?ehit oldu. ?emdinli'de bu olaylar?n bu ?ekilde artmas? ?zerine istihbar? ?al??malar?m?za biraz daha h?z verdik. Yapt???m?z tespitler sonucu ?emdinli'deki Kitapevi sahibi Seferi YILMAZ'?n Sabri (K) Ali KISIKYOL isimli ?rg?t mensubu ile i?birli?i i?erisinde olduklar?n? ve Seferi YILMAZ'?n ?emdinli'de ter?r ?rg?t?n?n vergilendirme, eylem, istihbarat, birlik ke?ifleri ve s?n?r ka?ak??l??? konusunda ?rg?te yard?m etme ve ?rg?t ad?na para alma konumunda olan ?emdinli ?rg?t sorumlusu oldu?unu tespit ettik. 04.11.2005 talihinde Seferi YILMAZ'?n telefonu teknik takipte oldu?u i?in bu ki?i ad?na bir paket gelece?ini ve bu paketin da?a gidece?ini ve Sabri (K) isimli ?rg?t mensubuna teslim edilece?ini ??rendik. Sabri (K) bu konu?mada bu paketi nereye teslim edece?ini sordu. Seferi YILMAZ'da adresini verdi. Biz bu paketin ne oldu?unu ??renmek ve ele ge?irmek istiyorduk. 07.11.2005 tarihinde yine bu istihbar? ?al??malar? de?erlendirmek ?zere ?emdinli'ye geldik. ?al??malar?m?z? yapt?k. Paketin nereye gelebilece?ini de?erlendirdik. Krokiler ?izdik. Ayn? g?n Hakk?ri'ye d?nd?k. 09.11.2005 g?n? de s?z konusu derlenen belgeleri ?emdinli Cumhuriyet Ba?savc?l???'na sunmak ?zere ?emdinli'ye geldik. Hatta bu konuda resm? g?revliydik. ?emdinli'ye saat ka?ta geldi?imizi hat?rlam?yorum. Ancak ??leye yak?nd?. ?emdinli'ye geldik. ?ehir merkezindeki en son g?bekten d?n?? yap?p, arac?m?z? AKP ?l?e Binas?n?n ?n?ne park ettik. Bu arada plan?m?z: ?emdinli'deki haber eleman?m?z? yan?m?za al?p uygun bir yerde kendisi ile g?r??t?kten sonra Jandarmaya ve Emniyet'e ge?ip daha sonra dosyay? Savc?l??a vermekti. Ancak ?zcan ?LDEN?Z tam arabadan inece?i s?rada bomba patlama sesini duyduk. Yan?m?zda Veysel ATE?'de vard?. Veysel ATE? araban?n arka koltu?unda oturuyordu. ???m?zde arabadan inmemi?tik. Daha sonra, ifademde belirtti?im konular geli?ti. Soruldu : ?emdinli'ye geldikten sonra biz hi? birbirimizden ayr?lmad?k. Veysel ATE?'de yan?m?zdan hi? ayr?lmad?. Ancak olaylar olup bittikten sonra Veysel ATE? ?l?e Emniyet M?d?rl???'ne g?t?r?lm??t?. ?l?e Emniyet M?d?rl???'nde bulunan Ter?rle M?cadele Daire Ba?kan? ki bu ki?inin ismini bilmiyorum, kendisi Ankara'da g?rev yap?yormu?, bu ki?i Veysel ATE?'in 0538 202 18 74 numaral? cep telefonundan benim cep telefonum olan 0532 276 83 72 numaral? cep telefonumu aram??t?. Veysel Emniyet M?d?rl???'ne g?t?r?l?nce orada kendisinin benim haber eleman?m oldu?unu ??renen bahsetti?im Daire Ba?kam beni, Veysel'in cep telefonundan aray?p olay? sordu. Daire Ba?kan?'n?n neden kendi telefonundan beni aramad???n? bilmiyorum, zaten kendisini de tan?m?yorum. Soruldu : Veysel ATE?'in 0538 202 18 74 numaral? cep telefonundan benim cep telefonum olan 0532 276 83 72 numaral? cep telefonum 09.11.2005 tarihinde saatini tam hat?rlam?yorum ?emdinli giri?indeki Kaymakam 15

?e?mesi yan?nda daha ?nce cep telefonu ile tuzak bir patlama olmu?tu. Veysel ATE? telefonu ile araban?n i?erisinde beni arad?, nitekim cep telefonunun burada ?ekip ?ekmedi?i, kapsama alan? olup olmad???n? denemek i?in aramay? yapt?rd?m. ?rg?t eylemleri kapsam?nda o b?lgede daha ?nce cep telefonu ile yap?lan patlama olaylar?m anlayabilmek amac?yla bu ?ekilde bir telefon test g?r??mesi yapt?k. Yine Veysel daha sonraki saatlerde beni cep telefonundan arad?. Kendisi Emniyette idi. Olay yerinde h?rpaland???n? ve durumunun iyi oldu?unu bildirmi?ti. Soruldu : Ayr?ca benim Avea hatl? 0505.li telefonum da vard?r. Numaras? 0505 251 85 39.dur. 0505 235 63 98 numaral? cep telefonu ?zcan ?LDEN?Z'e aittir. Olaylar olduktan sonra vatanda?lar bizim araca sald?rd?lar. Bu arada ?zcan ?LDEN?Z'i S?n?r Alay Komutanl??? birlikleri muhafaza alt?na ald?lar. Saatini tam olarak hat?rlam?yorum. ?zcan ?LDEN?Z beni cep telefonumdan aray?p durumunun iyi oldu?unu s?yledi ve benimde durumu sordu. Vatanda?lar?n bizim ?zerimize sald?rd??? saati tam olarak hat?rlamamakla birlikte mesai bitimine yak?nd?. Biz olay yerinde araban?n i?erisinde ve ?evresinde vatanda?lar?n sald?r?s?na maruz kald?k. Veysel ATE? 7-8 dakika arac?n i?erisinde kald? ve Emniyet M?d?rl???'ne teslim edildi. ?zcan ?LDEN?Z kendi imk?nlar? ile kurtuldu, yani vatanda??n sald?r?s? ile asker? b?l??e varmas? 10 dakika kadar bir s?re i?erisinde oldu. Bende 20 dakika kadar arac?n yan?nda kald?m. Ben kendi imk?nlar?mla olay yerinden ka??p Jandarmaya s???nd?m. Bizim kulland???m?z ve bizim ara?ta bulunan iki adet el bombas? MKE yap?m? MOD 45 Modeli bomba tipidir. Bizim zimmetimizde ve birli?imizde Alman mal? el bombalar? yoktur. Ben ve di?er arkada?lar kesinlikle Seferi YILMAZ isimli ?ahs?n i? yerine el bombas? atm?? de?iliz. Bunun plan?m da daha ?nceden yapmad?k. Ben 1.5 y?ldan beri Hakk?ri'de g?rev yap?yorum. ?emdinli'ye ?? defa gittim. patlaman?n oldu?u s?z konusu pasaja hi? gitmedim, spor toto, spor loto, iddaa vs oynamad?m. Biz ?emdinli'ye geldikten sonra bomba patlamas?n? m?teakip ara?tan inmi?tik, ben ara?tan 5-6 ad?m ileri do?ru gittim. Bu arada yukar?dan 3-5 ki?i a?a?? do?ru ko?uyordu. Veysel'de arac?n yan?ndayd?. Bize do?ru ko?arak gelen bu 3- 5 ki?i direk bizim yan?m?za do?ru geliniyorlard?. Ben bu ?ah?slara ne oldu?unu sordum. Bomba patlad???n? s?ylediler, o s?rada i?lerinden birisi Veysel'i g?stererek "i?te bu ?erefsiz itiraf??d?r" dedi. Bir ba?kas? da araban?n birka? metre yan?nda olan ?zcan Astsubay? g?rd?. ?zcan Astsubay istihbarat konusunda ?emdinli B?lgesinde bak?yordu ve bu b?lgede tan?nan biri ki?idir. Bu b?lgeye s?k s?k gelip gitmektedir. ?zcan Astsubay? da b?ylece tan?d?ktan sonra bilisi "bu da vard?" dedi. yine pe?inden bir ba?kas? "?erefsizler hem yap?yorsunuz, hem de soruyorsunuz, Devlet yap?yor, PKK.ya y?k?yorsunuz" dedi ve ?zerimize sald?rd?lar. Ben Veysel'e arabaya oturmas?n? s?yledim. Olay bu ?ekilde meydana geldi. Kesinlikle Seferi YILMAZ'?n i? yerine bombay? biz atmad?k. Olaya m?teakip cep telefonlar?m ile ?e?itli yerlerle g?r??t?m. Bu olayla ilgili ba??m?za gelenleri anlatt?m. Ayr?ca, bomban?n patlad??? g?n ?orej (K), Agiri (K) ve Velat (K) isimli ?rg?t mensuplar? teknik takipte Sabri (K) ile yapt?klar? konu?malarda; bizim arac?m?z?n ba??nda olduklar?n?, malzemelere el koyduklar?m ve ne yapmalar? gerekti?i konusunda talimat istiyorlar. Yani bomba olay? ?rg?t taraf?mdan planlanm?? ve o g?n da? kadrosu ?emdinli'ye inmi?, bu konu?malar teknik takip tutanaklar?nda vard?r. ?rg?t?n bu olaylar sonucu halk? nas?l provake etti?i, T?rk Bayra??na ve Atat?rk B?st?ne sald?rd?klar? g?r?ld?. Bu hususlar teknik takip tutanaklar?ndaki konu?malardan anla??lmaktad?r. Ben Tanju ?AVU? isimli ?ahs? tan?mam. Kendisi ile daha ?nce hi? g?r??medim. S?n?f? da farkl?d?r. Olay g?n? benim ?zerimde siyah mont vard?. ?zcan'?n ?zerinde de lacivert mont vard?. Benim s?yleyeceklerim bundan ibarettir. ?zerime at?l? su?lamalar? kabul etmem ?eklinde beyanda bulunmu?tur. 16

??phelilerin beyanlar?na g?re s?z konusu bombalama olay?n? ter?r ?rg?t? PKK ger?ekle?tirdi?i varsay?m?ndan hareket etti?imizde; ter?r ?rg?t?n?n ayn? tipte Alman yap?m? d?rt adet el bombas?n? temin ettikten sonra iki tanesini kitapevi'ne att?rmas? gerekti?i, di?er iki tanesini de Jandarma'ya ait arac?n il?eye gelece?ini, ara?ta MKE yap?m? el bombas? bulunabilece?ini varsayarak bunlar? de?i?tirmek amac?yla muhafaza etmesi gerekece?i ve patlaman?n ger?ekle?mesine m?teakip ??pheli Ali KAYA'n?n savundu?u ?ekilde MKE yap?m? el bombalar?n?n ara? i?erisinden karma?a ve kar???kl?k ortam?nda ter?r ?rg?t? mensuplar? veya yanda?lar?nca de?i?tirmeleri gerekece?i, bu varsay?m?n ise dosyadaki delil kapsam?na g?re ger?ekle?mesinin uzak oldu?u, 1 Olay ?le ?lgili Ma?durlar Seferi YILMAZ ve Metin KORKMAZ'?n Beyanlar? A?a??ya Aynen Aktar?lm??t?r.

- M??teki-Ma?dur Seferi YILMAZ Beyan?nda : Ben 5 y?ld?r ?zipek Pasaj?nda ?u anda bulundu?umuz d?kk?nda Kitapevi i?letiyorum. K?rtasiye ?e?idim yoktur. Tam saatini hat?rlayamamakla birlikte saat 11:00-12:00 aras? ?ar?amba g?n? ?u g?rd???n?z raf ile ayr?lm?? arka b?l?mde ?? d?kk?n ilerideki kundurac? kom?um Metin KORKMAZ ile birlikte k???k t?p?n ?zerinde ??le yeme?i i?in sal?al? yumurta pi?irmi?tik. Yan?m?zda arka b?l?mde Metin'in amcas?n?n o?lu Mehmet Zahit KORKMAZ vard?. Yumurta pi?mi?ti ayr?ca i?han? kap?s?n?n kar??s?nda kar?? tarafta ?ocuk giyim d?kk?n? olan Bedri YAL?IN'a haber vermek i?in d?kk?n?n arka b?l?m?n?n kap?s? (ge?iti) olan ?uraya y?neldi?imde ve perdeyi a?t???m anda cam k?r?lma sesi geldi bu s?rada a??k kap?n?n yan?ndaki cam?n k?r?ld???n? anlad?m. Yerde yuvarlanan el bombas?n? g?rd?m. Bomba att?lar diye ba??rd?m. Kendimi d??ar? att?m. Merdivenlerden bir basamak inmi?tim. Bu s?rada ka?an kahverengi montlu, kumral sa?l?, ki?i ko?arak i? han? kap?s?na do?ru ko?uyordu. Ben bir basamak inip bu kahverengi montluyu g?rd?kten sonra patlama oldu. Bu dedi?im yani cam k?r?lmas?, sesi bombay? yerde g?rmem ve hemen d??ar? ??k?p bir basamak inmem anl?k oldu. Belki iki ?? saniye belki d?rt be? saniye oldu. Patlama olmadan ?nce kahverengi montlu ki?iyi i? han? ??k???nda g?rd?m dedi. D??ar? ilk ??kt??? yer ile kahverengi montlu ki?iyi g?rd??? yer soruldu. G?sterdi. Bu anda kahverengi montlu ile aras?nda 9.5-10 metre oldu?u g?r?ld?. Soruldu: Bu s?rada arkas? d?n?kt?. ?? han? giri?inden ??k?p sa?a do?ru d?nd???nd? yandan y?z?n? g?rd?m. Bu s?rada i? han? giri? kap?s?ndaki k?rtasiyeci a??kt?, i?han?nda bulunan berber ile iddia bayisi kapal?yd?. ?ddia bayi sabahtan biraz a?t? sonra kapat?p gitti. Berber ise hastas? oldu?u i?in Van ilindeydi. Ben pe?inden ko?tum. Bu kahverengili de i? han?ndan ??k?p sa?a do?ru ko?tu. Ben pasaj? ??kt???mda kahverengili ki?i ?uradayd? dedi. Aralar?nda yakla??k 10 metre mesafe oldu?u g?zlendi. Ben Ekrem BA?'?n marketinin oraya kadar ben onun pe?inden ko?tum. Onun ko?tu?u y?nden de patlama sesini duyan esn?f geliyordu. Ben pe?inden 20-30 metre gittim. Bu s?rada kar?? y?nden gelen grubun ?n?nde Konfeksiyoncu Zeydan ?ZER'i g?rd?m. Kahverengi montluyu ka??rmay?n, bombay? atan bu diye T?rk?e olarak ba??rd?m. Ben daha sonra yani Zeydan ?ZER ile yan?ndakiler kahverengi montlu ki?inin pe?ine d?nd?klerinde d?kk?n?mdaki yaral?lara bakmaya ko?tum. Ben d?kk?na geri d?nd???mde ?ocuk Giyimci Bedri YAL?IN benden ?nce d?kk?na gelmi?ti. D?kk?n?m?n ???klar? yanm?yordu. (pasaj?n dip taraf?nda penceresiz olan Kitapevinin ayd?nlatmas? olmad???ndan karanl?k oldu?u g?r?ld?, el bombas? patlad???nda ampul?n k?r?lmas? sonucu karanl?kta kald??? de?erlendirildi). Bedri ile Kadri ALKAN Metin'i tutmu?lar d??ar? ??kar?yorlard?. Mehmet Zahir diye i?eriye seslendim. Ses vermedi. Benim arkamdan o da ??km?? m?d?r diye 17

d???nd?m. G?rd?klerime, M. Zahir nerede hastaneye bak?n diye s?yledim. Pasaj?n d???nda caddeydim. Kalabal?k Ak Parti b?rosunun oldu?u i? han?n?n ?n?ndeydi. Ben de oraya vard?m. burada yakla??k 15-20 ki?i vard?. Beyaz bir otomobilin etraf?ndalard?. Kovalad???m kahverengi montlu ki?i araban?n arkas?nda oturuyordu. ?of?r taraf?nda d??ar?da sonradan ad?n? Ali KAYA olarak ??rendi?im k?r sa?l? ki?i vard?. Ali KAYA'n?n yan?nda bagaja do?ru da top sakall? hafif burnu ??k?k, uzun boylu, ?zerinde Adidas marka mavi mont vard?. K?rtasiyeci Re?it KAYA ile ?HD ?yesi Kadir ?ZCANER vard?. Hat?rlayamad???m ba?ka 15-20 ki?i daha vard?. Re?it ile Kadir arkadaki kahverengiliye sald?ranlar? ?nl?yorlard?. Re?it bu kahverengiliye kimli?ini ver sen kimsin dedi. O da kimli?im amirimde dedi, Ali KAYA'y? g?sterdi. Arabay? sallayanlar vard?. Benim bu araban?n ba??na gelmemden 15 dakika kadar sonra Emniyet M?d?r? geldi. O arada ?emdinli de g?revli Yan?k Yarbay geldi. Ali KAYA ben emniyettenim bu i?erdeki de bizim g?revlimiz, uzman ?avu? diye s?yl?yordu. Di?er top sakall? olan onlardan ayr? duruyordu. Esn?flardan biri bu da onlarla beraber dedi. Ge?mi? olaylardan kaynaklanan hassasiyet vard?. ?evredekiler arabaya bakaca??z ne var, bomba m? var dediler. Ali KAYA ile sonradan ad?n? ?zcan diye ??rendi?im ki?i a?amazs?n?z dediler. Sonra ?zel Harekat??lar geldi, havaya ate? ettiler. Ali KAYA bagajdan Kele? almak istedi. ?evredekiler sil?h? onun elinden ald?lar. Sonra sil?h?n ?arj?r? d??erken her halde aln?na de?mi?. Bu s?rada kahverengili h?l? arac?n i?indeydi. Yan?k Yarbay ile Emniyet M?d?r? halka s?z verdi. Bunlar Adalet ?n?ne ??kar?lacak, bundan hi? ku?kunuz olmas?n diye s?ylediler. Kahverengi montlu?u her halde akrep denen kapal? polis arac? g?t?rd?. Ben bu s?rada kahverengi montluya vuran olup olmad???n? g?rmedim. Yan?k Yarbay adlar?n? sonradan Ali KAYA ve ?zcan diye ??rendi?im k?r sa?l? ile top sakall? ki?iyi, oradaki askerlere yakalay?n dedi. Askerler de bu ikisini kollar?ndan tutup, jandarmaya do?ru g?t?rd?ler. Araban?n etraf?nda kalabal?k ?o?almaya devam etti. Pasajdan eller ?st?nde Mehmet Zahir'i getirdiler. Hastaneye do?ru y?r?yerek ta??d?lar. Kalabal?k bunu g?r?nce daha da ?fkelendi. Mehmet Zahir ile Metin'in k?yden akrabalar? da gelmi?, kalabal???n bir b?l?m? hastaneye do?ru gitti, bir b?l?m? de arac?n etraf?nda kald?. Ben 5 saat sonraki bir uzman?n sivil arabas?ndan ate? edilmesi ile yaralanan ki?iler ile ilgili olay? g?rmedim. Benim d?kk?n?mda bomba patlad??? zaman saat 11:00 - 12.00 aras?yd?. ??len ezan? okunal? yar?m saat olmu?tu. Bu zaman konusunda emin de?ilim, ancak herkes namazda yada yemekteydi. Ortal?k tenha idi dedi. Soruldu : Ben 1984 y?l?nda Vekil ??retmen idim. 1984 y?l?nda Eruh ve ?emdinli olaylar? olmu?tu. PKK ?emdinli'yi basm??t?. Ben o olaya kat?lmad?m. Ancak itiraf?? beyanlar? ile mahkum oldum. 1985 y?l?n?n Mart ay?ndan 2000 y?l? May?s ay?na kadar cezaevinde kald?m. Cezaevinden ??kt?ktan sonra ?emdinli'ye d?n?p Kitapevi a?t?m. Kitapevinde sadece kitap sat?yorum. Ayr?ca DTP delegesiyim. Bekar?m, ekonomik sorunlar sebebi ile evlenemedim. Emniyet Bek?isi olup Ko?yi?it K?y?ne ziyarete giden a?abeyim Nurettin YILMAZ'? k?y bas?l?yor diye koruyucular 1988 y?l?nda vurmu?tu. Ben h?len yengem Hemra ve ye?enlerim ile birlikte kal?yorum. Evlenmek i?in ev yapmam laz?m dedi. Soruldu : Ben yemek haz?r oldu?undan Bedri'ye haber vermek i?in paravan?n perdesini a?t???m anda cam k?r?lma sesi ile birlikte yerde bir tane el bombas? g?rd?m. Kendimi bomba at?ld? diye ba??r?p d??ar?ya att?m ve bir basamak indikten sonra e?ildim. Bu s?rada kahverengili pasajdan ko?arak ??k?yordu. Bu s?rada benim biti?i?imdeki bo? d?kk?n ile iddia Bayinin hizas?ndayd?. Pasaj i?inde ba?ka kimse yoktu. Benim d?kk?n?ma bombay? atan kesin bu kahverengilidir. Ba?ka kimse yoktu. Benim d?kk?n?m?n ?st kat? bilardo salonudur. Bazen top yere d??t???nde ses geliyor. Ben cam k?r?lma sesi ile birlikte d?kk?n?n ?n b?l?m?nde yerde el bombas?n? g?rd?m. ?kinci el bombas?n? g?rmedim. Belki arka b?l?mde 18

patlayan el bombas?n? kap?dan yuvarlam??t?r. Belki ayn? anda atm??t?r, bilemiyorum dedi. Patlaman?n oldu?u Kitapevinin ?n ve arka b?l?m?n? iki b?l?me ay?ran raf ve raf?n arkas?ndaki kontroplak iki el bombas?n?n patlad??? yerler, d?kk?n?n geneli, i? han?, kendisini d??ar? att???n? s?yledi?inde bulundu?u yer ile kahverengilinin bulundu?u yer olarak tarif etti?i mesafe, i? han?ndan ??kt?ktan sonra kahverengili ile aras?ndaki mesafe ve beyaz otomobilin park etmi? oldu?u AKP b?rosu ve ?n?aat Malzemecilerinin oldu?u i? han?n?n ?n?ndeki mesafe g?r?ld?. De?erlendirildi. ?? han?ndan ??kt???m anda kahverengili ?urada idi dedi?i noktan?n i? han? ??k???na yakla??k 10 metre, bu noktaya otomobilin bulundu?u yerin ise yakla??k 105 metre oldu?u de?erlendirildi. Soruldu : ?? yerime bomba at?larak benim hem can?ma hem mal?ma kastedildi. Bu sebeple ?ik?yet?iyim. Benim i? yerime bombay? atan Veysel ATE?'den ve ona bu i?i yapt?ran Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'den ?ik?yet?iyim. Bu ikisinin benim d?kk?n?ma bomba at?lmas?nda ilgisi vard?r. Ka?an Veysel ATE? asker?yeye ait bu araca s???n?yor. Ayr?ca bu arac?n bagaj?nda benim d?kk?n?m ve evimin krokileri ile ?ahs?ma ait ?zel bilgiler ??kt?. ?sim listesinde benim ad?m k?rm?z? ile ?izilmi?, ba?ka ??phelendi?im yoktur, Beyanlar?na g?re neden ba?kas?n?n d?kk?n?na de?il de, kendisinin d?kk?n?na bomba at?ld??? soruldu; Benim ge?mi?te PKK ?yesi olmaktan yarg?lanmam, yine daha sonra HADEP, DEHAP ve en son DTH (DTP) de ?al??mam sebebi ile olabilir. Belki benim durumumda olanlara mesaj vermek, buna bomba atar?z da di?erleri de da?a ka?ar diye d???nm?? olabilirler. Belki yeni kurulan Demokratik Toplum partisine bir uyar? olabilir diye d???n?yorum. ?emdinli de ?nce 5 A?ustosta ?l?e Jandarma'n?n gazino taraf?nda bomba patlad?. Orada be? alt? asker ya?am?n? yitirdi. Bunun ?zerine 1 Eyl?l gecesi Be? ?ehidimizin kan? yerde kalmayacak diye sokaklara bildiri at?lm??t?, bu bildiride ter?r ?rg?t?ne yard?m edenler hem canlar? hemde mallar? ile ?deyecekler diye bir s?z vard?. 1 Eyl?l g?n? D?nya Bar?? G?n? etkinli?ini DEHAP ?emdinli ?l?e Te?kil?t? organize etmi?ti. Bar?? ?ad?r?n?n yan?nda bir metre arkas?nda a?a?lar?n aras?nda bomba patlad?, 15.e yak?n yaral? oldu. Bu konuda ?emdinli Savc?l???na DEHAP il?e ?rg?t? olarak ?ik?yette bulunduk. 25 Ekim de emniyet binas? ile asker? lojmanlar?n aras?nda po?ete konmu? bomba patlad?. Yaralanan ve ?len olmad?, camlar k?r?ld?. Bence iki bina aras?nda n?bet?inin g?rd??? yere po?et b?rak?lm?? olmas? dikkat ?ekicidir. Sonra 1 Kas?m da Cumhuriyet Caddesinde ?l?e Jandarma'n?n yak?n?nda asker? gazino ile bunun kar??s?ndaki Belediyeye ait Uzman ?avu?lar?n kald??? bina aras?nda cadde de bomba patlad?, gazetelerin yazd???na g?re 27 ki?i yaralanm??, bunlar aras?nda 3 asker vard?r. Di?erleri sivillerdir. Ondan sonra da benim d?kk?n?mda bomba patlad?. Kahverengili i? han?ndan ??k?p sa? tarafa do?ru ko?arak gitti. Esn?f arkada?lardan ; Tahir ERBA?, Kadir KA?AR, Mehmet AT?LA, Fahri YILMAZ, Burhan YILMAZ, Metin ERO?UZ ve Zeydan ?ZEL araban?n park edildi?ini g?rm??ler. Bu konuda bilgi sahibi olduklar?n? ??rendim. Ben ayn? konuda ?emdinli Savc?l???nda ve M?lkiye M?fetti?lerine yaz?l? ifade verdim. Mehmet ELKATMI?'a da s?zl? olarak bilgi verdim. Benim s?yleyeceklerim bundan ibarettir. ?simlerini bildirdi?im ?ahitlerimin ifadelerinin al?nmas?n?, bu i?te daha ba?ka ki?ilerinde kat?l?m? varsa onlar hakk?nda da gere?inin yap?lmas?n? istiyorum. ?eklinde Beyanda Bulunmu?tur. 2 - Ma?dur-M??teki Metin KORKMAZ Beyan?nda : 09.11.2005 tarihinde saat 11:30 ile 12:00 s?ralar?nda ?emdinli il?e merkezinde ?zipek Pasaj?'nda Seferi Y?lmaz'a ait Umut Kitapevi'nin arkas?nda bulunan mutfak b?l?m?nde ben, Seferi YILMAZ ve amcam?n o?lu Mehmet Zahir KORKMAZ yemek pi?iriyorduk. Yemek pi?mi?ti. Yeme?i masan?n ?zerine koymu?tuk. Seferi YILMAZ'?n Kitapevinin 19

arkas?nda bulunan ayn? Kitapevinin i?erisinde kitaplar?n bulundu?u b?l?mle kitap raflar? kontra plakla ayr?lm?? mutfak b?l?m?n?n ortas?nda bir masa vard?. Ben masan?n arkas?ndayd?m. Mehmet Zahir KORKMAZ ve Seferi YILMAZ masan?n kap?ya yak?n taraf?ndayd?. ?kisi de masada yan yana oturmu?lard?. Sonra birden Kitapevinin cam?n?n k?r?ld???n? duyduk. K?r?lan camlarda yere d???nce bir g?r?lt? oldu. Seferi YILMAZ ve Mehmet Zahir KORKMAZ aya?a kalkt?lar. Seferi YILMAZ daha ?nce kap?ya do?ru hareket etti. Ard?ndan Mehmet Zahir Kitapevinin giri? kap?s?na y?neldi. Seferi YILMAZ bomba var diye ba??rd?. Benim ka?ma imk?n?m yoktu. ?n?mde masa vard?. Zaman yoktu. Bu nedenle kendimi yere att?m. ?lk ?nce Seferi YILMAZ d?kk?ndan d??ar? ??kt?. Mehmet Zahir KORKMAZ Kitapevinden ??kmak ?zere iken birinci el bombas? patlad?. Ben birinci bomban?n patlad???n? duydum. Ard?ndan ikinci el bombas?n? bana 1,5-2 metre uzakl?kta alev alm?? ?ekilde d?nd???n? g?rd?m. Ben ba??m? korumak i?in masan?n arkas?na k??eye soktum. Amac?m ba??m? ve v?cudumun yukar?s?n? korumakt?. Bomba da patlay?nca ben kal?amdan ve baca??mdan yaraland?m. Ma?durdan soruldu: Cevaben: Birinci patlayan bomban benden 4 metre kadar uzakl?ktayd?. ?kinci bomba bana daha yak?nd?. Ben el bombas?n? atan ki?iyi g?rmedim. Bomba patlay?nca ?zellikle ikinci el bombas? patlay?nca her ?ey ?zerime y?k?ld?. 1,5-2 dakika kadar bekledikten sonra ?zerimdekileri at?p s?r?nerek el hareketiyle Kitapevinin kap?s?na do?ru y?neldim. Yaral?y?m beni kurtar?n diye ba??rd?m. Ba??m? Kitapevinin d???na do?ru ??kard?m. Hat?rlad???m kadar?yla Naif ERLER ve Bedri YAL?IN beni ald?lar. Pasaj?n d???na ??k?p Necmettin KEYF?'nin arabas? ile ?emdinli Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Orada tedavi g?rd?m. Ben bu sald?r?y? kimin ger?ekle?tirdi?ini bilmiyorum. Ben bu sald?r?y? yapanlar ve beni yaralayan ?ah?s veya ?ah?slardan ?ik?yet?iyim dedi. Tan?ktan soruldu: Cevaben: Patlaman?n oldu?u saatte ?zipek pasaj?nda Seferi YILMAZ'a ait Umut Kitapevi, bana ait kundura d?kk?n? ve pasaj?n giri? kap?s?nda Naif ERLER'e ait i?yeri a??k idi. Di?er i?yerleri kapal? idi. ??le vakti oldu?u i?in herhalde yeme?e gitmi?lerdi. Pasaj?m?z?n i?erisinde bir tane berber d?kk?n? vard?. Sahibi Van'a gitmi?ti. Bir tane de iddia bayii vard?. Oda her hal de yeme?e gitmi?ti. Yemekten ?nce kendilerini yeme?e ?a??rmak i?in pasaja bir bakm??t?m. ?eklinde Beyanda Bulunmu?tur. Olay ?le ?lgili Olarak Dinlenen Tan?k Beyanlar?n?n Baz?lar? A?a??ya Aynen Aktar?lm??t?r. 1 - Tan?k Zeydan ?ZEL Beyan?nda : Ben sordu?unuz konuda daha ?nce ?emdinli Savc?s?na ve M?lkiye m?fetti?lerine de ifade vermi?tim. Ben amcam?n o?lu Abdi ?ZEL'in d?kk?n?n ?n?nde dururken beyaz reno marka 30 AK 933 plakal? otomobilde tam Abdi'nin d?kk?n?n ?n?nde park etmi? duruyordu. Ben de araban?n yan?ndayd?m. Camlar? kapal? idi ve i?eride ?? ki?i s?rekli ?zipek Pasaj?na bak?yor ve aralar?nda konu?uyorlard?. Konu?malar?n? duymad?m. ?emdinli k???k bir yer oldu?undan ve s?rekli bombalar patlay?p durdu?undan bunlardan ??phelendim. Ben i?eri Abdi'nin d?kk?n? girdim ve Abdi'ye ben bunlardan ??phelendim dedim. ??nk? arkada oturan a??k kahverengi renkli montlu olan biraz tela?l?yd?. Y?z? bir de?i?ik geldi. Abdi bana bunlar bombac? olmas?n diye ?aka ile kar???k s?yledi. Ben Abdi'nin d?kk?n?n i?inden camdan bakt?m. Arkada oturan zay?f, a??k kahverengi renkli montlu 20

arabadan ??kt?. ??kmadan ?nce bana tarafta oturuyordu ve di?er taraf?nda koltu?un ?zerinde bir ?anta ile siyah po?et vard?. Kap?y? a?t???nda bunu g?rd?m. Hatta Allah ?ahittir. Eli ile ?antan?n a?z?n? tuttu. Tam bu anda kap?y? a?t???ndan g?rd?m. Elleri montunun cebinde ?z ?pek Pasaj? taraf?na y?r?d?. ?zipek Pasaj? Abdi'nin d?kk?n?na 25-30 metre mesafededir. A??k kahverengi renkli montlunun arkas?ndan bakmadan ?zipek Pasaj?na giri?ini de g?rmedim. O tarafa y?r?d???n? g?rd?m. Bu s?rada iyice ??phelendim. Abdi'nin d?kk?n?ndan ??k?p araca do?ru yakla?t?m. Yak?ndan y?zlerine bakt?m. Bunun ?zerine benim merakl? ?ekilde bakmamdan rahats?z olmu? olacak ki direksiyonda oturan sa?? az beyaz olan ve sonradan ad?n? Ali KAYA olarak ??rendi?im ki?i yava? yava? ?zipek Pasaj?na do?ru gitti. ?lerden d?n?p geldi. D?n?p Keyfiler Kuyumcusunun oldu?u yere arac? park etti. Ben kendi d?kk?n?ma gittim. 10- 12 dakika ge?mi?ti ki bomba sesi geldi. Ben hemen d?kk?n?n d???na ??kt?m. Bakt?m halk ?z ?pek Pasaj?na ko?uyor. Ben de o tarafa do?ru demir dire?e kadar y?r?d?m. Bakt?m biraz ?nce arabadan inen a??k kahverengi montlu ki?i tam ters tarafa bana do?ru ko?ar ad?m y?r?yerek geldi. Yan?mdan ge?ti. Allah ?ahittir telefonu eline ald?. Nerdesin dedi. Bu s?rada Seferi YILMAZ yan?ma geldi ve ben Sefer'e; Sefer bu kahverengili adam? yakalay?n dedim. Sefer' de; Zeydan bana bombay? atan oydu dedi. Bende bu adam? yakalay?n diye halka seslendim. ?emdinli Eczanesine kadar yakalay?n diye arkas?ndan y?r?d?m. Bu kahverengili adam hi? arkas?na bakmadan telefonu kula??nda y?r?d?. Bakt?m k?r sa?l? dedi?im Ali KAYA'n?n da cep telefonu kula??ndayd? bu s?rada kahverengilinin telefonu da kula??ndayd? ve kahverengili sonradan ad?n? Ali KAYA diye ??rendi?im hafif k?r sa?l?ya do?ru y?r?d?, ko?muyordu ancak h?zl? y?r?yordu. Bakt?m ayn? araban?n arka koltu?una bindi. O binerken Ali KAYA'da direksiyona bindi ve kolunu cama koydu. Bir ?ey olmam?? gibi davran?yordu. Top sakall? olan da araban?n yan?nda duruyordu. Ben Ali KAYA'n?n yan?na gittim. Bak arkada? ink?r etme, seni g?rd?m, seni yar?m saattir takip ediyorum dedim. Bana ben de?ilim dedi. Top sakall?ya da ayn?s?n? dedim. O da ben de?ilim dedi. Ben de arkada? ink?r etme ???n?z bir aradayd?n?z dedim. Sonra b?t?n esn?flar, halk toplanm??t?, araban?n etraf?n? sard?lar Ali KAYA arabadan indi. Araban?n bagaj?n? a?t?, eline kele? ald? ve ben emniyet g?revlisiyim, yakla?may?n dedi. Ben de bak arkada? emniyet g?revlisiysen bombay? niye patlatt?n?z dedim. Kim tuttu bilmiyorum, elindeki kele?i tuttular, ?arj?r? ??kartt?lar. Bakt?m bagaj el bombas? ve sil?h dolu, yelekler vard?, evraklar vard?, harita vard?. O anda bakamad?k. Bu s?rada emniyet amiri, kaymakam ve ?zel tim geldi. Mustafa YANIK yarbay geldi. ?zel tim havaya ate? a?t?. Emniyet amiri tamam sessiz olun her ?eyi hallederiz dedi. Bu s?rada Mehmet Zahir KORKMAZ ?lm?? diye pasajdan haber geldi. Emniyet amiri araban?n ?st?ne ??k?p halk? sakinle?tirmek i?in konu?uyordu. Mehmet Zahir KORKMAZ ?ld? diye haber gelince emniyet amiri araban?n ?st?nden indi. A??k kahverengili araban?n arkas?nda otururken halk arabaya sald?rd?. ?zel tim havaya ate? etti. Ondan sonra k???k bir akrep gibi panzer geldi, havaya ate? edildi. O s?rada arkadakini k???k panzere att?lar. Ali KAYA'y? da yani k?r sa?l? olan ?of?r mahallinde g?rd???m? de emniyet amiri ve ?zel tim g?t?rd?. Top sakall? s?rekli araban?n etraf?nda dola??yordu. Yan?k yarbay s?rekli sakin olun diye halka sesleniyordu. Ben top sakall?y? g?sterip bak?n buda onlardan dedim. Bunun ?zerine top sakall? olan ellerini cebine koydu. ?akt?rmadan ?z ?pek Pasaj?na do?ru y?r?d?. Ben bu adam? yakalay?n diye ba??rd?m. Oradaki Karaf?r?n'?n ?n?nde askerler yolu kesmi?lerdi. Benim ile gelenler ile beraber top sakall?y? yakalad?k. Bu s?rada Mustafa YANIK yarbay?m o?lum; durun sakin olun, her ?ey adalete gider dedi. Bunun ?zerine bende komutan?m o zaman bunu yakalay?n dedim. Mustafa YANIK yarbay?mda askerlere o?lum bunu yakalay?n dedi. Askerlerde bunun iki koluna girdiler yakalad?lar 21

g?t?rd?ler. Patlama oldu?u zaman ben camide ??len namaz?n? k?ld?m, ??kt?m. Yani ??len namaz?n? k?l?p ??kmamdan sonra d?kk?na geldi?im s?ralarda oldu ben saati 11:45 olarak tahmin ediyorum. Daha memurlarda ??len paydosuna ??kmam??t? dedi. Ben hava kararmaya yak?n gelen Savc? Bey'in yan?ndayd?m. Bu s?rada halk arabay? ka??rmas?nlar diye etraf?n? sarm??t?. ??nk? araban?n bagaj?nda kele?ler, el bombalar?, evraklar, haritalar, kroki vard?. Tam saatini bilmiyorum. Hava tam kararm??t?. Ben sakin olun, rahat olun diye ba??rmaktan sesim k?s?lm??t?. Ziraat Bankas?'n?n ?n?nden d?rt-be? el sil?h sesi geldi. 80 metre kadar uzaktayd?k. Yani Savc? bey arabaya bakarken bulundu?umuz yerden 80 metre kadar uzaktayd?. Sil?h sesleri gelince herkes kendini yere att?. Bu s?rada avukatlar vard?, Milletvekili Esat CANAN vard?. Sonradan duydu?uma g?re benim m??terim olan ve hatta benden kredili al??veri? yapm?? olan Tanju ?AVU? tarad? diye s?ylediler. Bu olay?n ge?ti?i Ziraat Bankas?n?n civar?nda evi olan yoktur. O olay? g?ren ?ahidim de yoktur dedi. Ben bir siyas? partiye ?ye de?ilim. Seferi YILMAZ ile bir akrabal???m yoktur. ?eklinde Beyanda Bulunmu?tur.

2 - Tan?k Lezgin ATABAK'?n Beyan?nda; 9 Kas?m g?n? saat 12:15 civar?nda d?kk?n?m?n ?n?nde oturuyordum. Yan?mda Hamit ELMAS isimli arkada? vard?. Alt?nsu k?y?ndendir. Biz onunla sohbet ederken y?z metre ileride patlama sesi geldi. ?evredeki esn?f ve halk o tarafa do?ru y?neldi. Fakat iki ?ah?s tam ters tarafa do?ru y?r?yordu. Bu iki ?ah?stan biri ?nde di?eri onun 10 metre arkas?ndayd?. ?ndeki sar?- kahverengi aras? renkli bir mont giymi?ti ve baca??nda kot pantolon vard?, arkadaki ise top sakall?yd?. Bunlar h?zl? ad?mlarla yar? ko?ar yar? y?r?r ?eklinde kalabal???n tersine do?ru geliyorlard?. Ben o anda herkes o tarafa giderken bu ikisinin ters tarafa benim bulundu?um tarafa do?ru gelmesinden ??phelendim. Bunlar benim d?kk?n?m?n oldu?u taraf?n kar?? taraf?nda ki beyaz Reno 19 araca do?ru y?r?d?ler. O esnada Seferi YILMAZ uzaktan yakalay?n, yakalay?n onlar? diye ba??rd?. Bunun ?zerine ben ve ?evredeki esn?flar bunlara do?ru gittik, bende yakla?t?m. Sar? kahverengimsi montlu olan ad?n? sonradan Veysel ATE? olarak ??rendi?im ki?i araban?n arkas?na ge?ip oturdu ve y?z?n? gizlemeye ba?lad?. Ben arabaya yakla??nca k?r sa?l? olan biz emniyetteniz, bomba ihbar? ald?k onun i?in geldik dedi. Ben de bunun ?zerine madem bomba ihbar? ald?n?z, neden o taraftan do?ru ka??yorsunuz dedim. Bunun ?zerine bana seslenmedi. Ben patlamadan ?nce bu arabaya dikkat etmemi?tim. Patlamadan sonra esn?f patlaman?n oldu?u tarafa do?ru giderken ?nce kahverengi-sar?ms? montlu ki?i, arkas?ndan da top sakall? olan top sakall? 10 metre arkada olacak ?ekilde bize do?ru yan? beyaz arabaya do?ru yar? ko?ar yar? y?r?r ?eklinde, o taraftan uzakla?ma ?eklinde geliyorlarken benim dikkatimi ?nce bu ?ekti. Arkas?ndan Seferi YILMAZ onlar? yakalay?n diye ba??rd? dedi. Kahverengili yakalay?n diye mi ba??rda yoksa onlar? yakalay?n diye mi ba??rd? diye soruldu. Yakalay?n diye ba??rd?. Ben o s?rada dikkatimi bunlara verdi?im i?in ve Seferi YILMAZ bunlara do?ru i?aret etti?i i?in tam olarak ne dedi?ini hat?rlayam?yorum. Onu mu dedi, onlar? m? dedi tam olarak ??karam?yorum. Sonra da araban?n yan?na gelip bu att? diye arkada oturan? g?sterdi. Bu s?rada k?r sa?l? olan benim konu?tu?um ki?i biz emniyetteniz, arkadaki de arkada??m dedi. Ben de ama arkadaki atm?? bombay? deyince seslenmedi. Bu s?rada ben bu ki?ilerin PKK.l? m?, asker mi, polis mi, k?y koruyucusu mu yoksa el-kaide mensubumu oldu?unu anlayamad?m. Arabaya binmek istediler. Ben ve esn?f arkada?lar bu ikisini arabaya bindirmedik. Sar?-kahverengi montlu olan ise arkada oturuyordu. K?r sa?l? olan?n direksiyona ge?mesini engelledik. Bu s?rada k?r sa?l? olan yava? yava? bagaja do?ru y?neldi. Bagajdan bir tane kale?nikof ??kard?. Kurdu, art?k havaya m? ate? edecekti, 22

bize mi ate? edecekti bilmiyorum. Ben bu s?rada t?fe?in namlusunu tutup havaya kald?rd?m ve yapma yapma dedim. Ate? ettirmedim. Ben namlusunu k?r sa?l? da t?fe?in sap?n? b?rakmad?. Bu s?rada bir esn?f arkada? kim oldu?unu ?u anda ??karam?yorum. Bast? ?arj?r?n? d???rd?. Bundan sonra kele?i kendisi bagaja m? koydu, yoksa birisimi ald? bilemiyorum. Ate? etmemesi i?in ben namlusundan tutup havaya kald?rd?m, engel oldum. Bu an da yirminin ?zerinde esn?f birikmi?ti. Belki vatanda?tan da gelen olmu?tu. Ben o tela?la kim vard? bilmiyorum. Ondan sonra emniyet m?d?r?n? ve Yan?k Yarbay? g?rd?m onlar geldiler. Ben Yarbay?ma bu insanlar? yakalay?n, g?t?r?n hem hi? olmas?nlar hem de neyin nesi olduklar? ortaya ??ks?n diye bu ?ekilde s?yledim. 5 A?ustosta askerlerin ?ld??? bombadan beri bu patlayan ka??nca bomba oldu. Bu d?rd?nc? oldu. Halk sinirliydi, lin? ederler diye korktum, emniyet m?d?r? ve Yan?k Yarbaydan sonra 10 tane kadar ?zel harekat?? geldi, havaya ate? ettiler. ?nsanlar hi? etkilenmedi. Ben emniyet m?d?r?ne ate? etmesinler ?at??ma olur dedim. Benim dedi?imi emniyet m?d?r? hakl? buldu. Iki ?? dakika sonra k???k z?rhl? arabalardan biri geldi. beyaz Renoya yana?t?. Arkada olan Veysel isimli ki?i ile k?r sa?l? olan Ali isimli ki?i bu araca bindi, g?t?rd?ler. Ben o karga?ada top sakall? ne oldu bilmiyorum dedi. Ben o g?n oru?lu idim. ?ftar?m? a?mak i?in evime gitmi?tim. Eve vard???m anda d?rt-be? el sil?h sesi geldi. tabanca m? ba?ka ?ey mi bilemem. Uzakta idim. Telefon ile karde?im Ercan arad?. Ercan bana bir tane daha olay olmu? diye anlatt?. Bir tane uzman gelmi? ate? etmi? d?rt ki?i yaralanm?? bir ki?i ?lm?? dedi.Eve vard?ktan sonra ak?am ezan? oldu veya olmak ?zereydi. Bu s?rada d?rt-be? el sil?h sesi duydum dedi. Devamla ben ilk olay?n oldu?u ??len saatlerinde de halk? yat??t?rmaya ?ok u?ra?t?m.Bomba patlad???nda yanl?? hat?rlam?yorsam 12:10 s?ralar?yd?. Bu s?rada ben ??len namaz?n? evde k?ld?ktan sonra d?kk?n?ma inmi?tim.Ben h?k?metimizden ve devletimizden bu olay?n ne oldu?unu, neden b?yle yap?ld???n? ortaya ??karmas?n? istiyorum. Neden, ne i?in bu olay yap?ld?, ?emdinli halk?ndan biri olarak ortaya ??kar?lmas?n? istiyorum. ?eklinde beyanda bulunmu?tur.

3 - Tan?k Kadir ?ZCANER Beyan?nda : Ben ?of?rl?k mesle?i ile u?ra??yorum. 09/11/2005 g?n? ??le namaz?na do?ru ye?enime ait G?kalp Market'in ?n?nde Sait KAYA'n?n yapt?rd??? in?aattan ??kan hafriyattan iki araba kadar evimin ?n?ndeki bah?eye d?kmek i?in belediyeden kamyon bekliyordum. Daha ?ncesinde saat 10:00 s?ralar?nda Muzaffer S?NMEZ isimli belediye ?of?r?ne Sait KAYA'ya ait hafriyatlar? nereye d?k?yorsun dedim. O da dereye d?k?yorum dedi. Ben de kendisine bunlardan iki kamyonunu benim bah?eye d?kelim dedim. O da bana hafriyat?n ?n k?sm?nda ta? var. Birka? araba g?t?reyim ondan sonra sana hafriyat g?t?r?r?m. Sen birazdan buraya gel ben bir iki araba d?keyim ondan sonra senin hafriyat? d?keriz dedi. Daha sonra ye?enime ait G?kalp Market'in ?n?nde beklemeye ba?lad?m. Bu s?rada Yusuf G?KALP de d?kk?n?n i?erisindeydi. Ben de d??ar?da belediye kamyonunu bekliyordum. Ben geldikten 10 dakika sonra beyaz bir Renault 19 marka ara? Bizim Market isimli i?yerinin ?n?ne geldi, yolun jandarma istikametine do?ru solunda park etmi? ara?lar nedeniyle yolun sa??nda ortaya yak?n vaziyette park etmi? ara?lar?n yan?nda duruyordu. Yol k?sm? da biraz dar idi. Arac?n ?of?r? araca binip yakla??k 20 metre kadar geri geldi. Yolda manevra yaparak d?n?? yap?p ?n?n? Y?ksekova istikametine ?evirdi. Arac?n arkas?nda bir ki?i daha vard?. Ara? Van G?l? Tavuk?uluk isimli i?yerinin ?n?nde durmu?tu. Arac?n arkas?nda oturan ki?iyi tam olarak tarif edemeyece?im. Sadece ara?ta otururken kolunu g?rd?m. Kendisini ara?tan inerken g?rd?m nereye gitti?ini g?rmedim. Arac?n ?of?r mahallinde oturan siyah montlu, sakals?z, sa?lar? k?sa, mavi kot pantolonlu ?ah?s arabadan ??k?p kolunu 23

araban?n ?n k?sm?na dayanm?? bir vaziyette bekliyordu. Daha sonra pasaj taraf?ndan b?y?k bir patlama sesi geldi. Arac? ilk g?rd???m anla bomban?n ilk patlad??? zaman aras?nda yakla??k 10-15 dakikal?k bir s?re ge?mi?ti. Zaten ben G?kalp Market'in ?n?ne geldi?im s?rada beyaz renkli araba dikkatimi ?ekti. Dikkatimi ?ekmesinin sebebi de o y?nden gelecek kamyonu bekliyor olmamd?r. Patlama olunca pasaj?n bulundu?u yerden insanlar caddede ka????yordu. Caddede d?kk?nlar? bulunan herkes patlaman?n oldu?u yere do?ru bak?yordu. Ben de oraya do?ru bak?yordum. ?nsanlar?n bir k?sm? da pasaja do?ru ko?uyordu. Bulundu?um yerden ?zipek Pasaj?n?n giri?ini g?remiyordum. Patlama olduktan hemen sonra a??k kahve renkli montlu bir ki?i, hafif sar? sakall?, kendisini daha ?nce g?rmedi?im bir ?ah?s tela?l? bir ?ekilde h?zl? ad?mlarla y?r?yerek araca do?ru geliyordu. Arkas?ndan Fahri YILMAZ'?n bombay? atan budur, yakalay?n diye ba??rd???n? duydum Fahri YILMAZ'da tela?l? bir ?ekilde arkas?ndan y?r?yordu. Arkas?ndan sen kimsin diye hem T?rk?e hem de K?rt?e sesleniyordu. Ka?an ??pheli ?ahs?n elinde telefon vard? ve telefonla konu?uyordu. Uzakta oldu?um i?in ne konu?tu?unu duymad?m Ben de ?ahs?n ?n?n? kesmek istedim. ?ahs?n arkas?ndan h?zl? h?zl? y?r?meye ba?lad?m. Araban?n yan?na do?ru gittik. ?ah?s hemen araban?n arka koltu?una oturdu. Ben arac?n ba??nda bekleyen daha sonra bas?nda g?rd???m Ali KAYA isminde oldu?unu ??rendi?im ?ahsa kimli?ini sordum. Bize biz emniyet g?revlisiyiz dediler. Ben kendilerinden kimliklerini g?stermelerini istedim fakat kimli?ini g?stermedi. Ben emniyet g?revlisiyim ne yap?yorsunuz diyordu. Biz kendisini daha ?nce g?rmedi?imiz i?in emniyet g?revlisi olmad???n? bildi?imiz i?in kimli?ini sorduk. Arac?n ba??nda bulunanlardan isimlerini hat?rlad???m Re?it KAYA arac?n arka koltu?unda bulunan ki?iye kimli?ini sordu. O da d??ar?da arac?n ba??nda bulunan Ali'yi g?sterip kimli?im amirimde dedi. Ali isimli arac?n d???nda bekleyen ismini bas?ndan ??rendi?im ki?i arac?n bagaj kapa??n? a?arak bagajdan bir tane kalashnikov t?fek ??kararak ben ve iki ?? ki?i Ali'nin elindeki sil?h? ald?k. Bagaja koyduk. Di?er ki?ileri ?u an hat?rlam?yorum. Bagaj?n ?st?ne halk oturdu. Bu s?rada olay yeri de kalabal?kla?t?. Ali sil?h? ald?ktan sonra top sakall? ???nc? bir ?ah?s arac?n ?n sa? kap?s?na geldi. Ben de arac?n kar?? taraf?ndayd?m. Top sakall? bu ?ahs?n sadece ?st b?lgesini bir anl?k g?rd?m. Ali ismindeki ?ah?s d???ndakileri g?rsem tan?mam. Arac?n ba??nda bekleyen halk?n y?zde doksan? arabay? korumakt?. Bir k?sm? arabaya sald?r?yordu. Halk?n ?o?unlu?u onlara engel olmaya ?al???yordu. Emniyet amiri olay yerine gelerek araban?n ?zerine ??kt?. Halk? sakinle?tirmek i?in halka seslendi. Olay yerinde g?venlik g??leri vard?. Yan?k Yarbayda olay yerindeydi. ??pheli ?? ki?iye kimin sald?rd?klar?n? g?rmedim. Araca zarar verenleri de g?rmedim. Dedi?im gibi olay yeri ?ok kalabal?kt?. Emniyet g??leri de arac?n arka koltu?undaki ki?iyi de panzere at?p g?t?rd?ler. Di?er iki ki?iden Ali'yi emniyet amiri ile giderken g?rd?m. Olay yerinde yap?lan incelemeler s?ras?nda ben oradayd?m. Ak?am ?zeri bir ki?inin ?ld?r?lmesi olay?n? g?rmedim. Daha sonra hastaneye gittim. Kamu binalar?n?n ta?lanmas? olaylar?n? yapanlar? g?rmedim. Kalabal?k oldu?u i?in g?rmedim. ?eklinde beyanda bulunmu?tur.

4 - Tan?k Necmettin KORKMAZ Beyan?nda : Ben ?emdinli il?e merkezinde ?zlem Giyim isimli i?yerinin sahibiyim. D?kk?n?n ?n?nde d??ar?da tek ba??ma duruyordum. ??le ezan? okunduktan sonra ??le yeme?ine ??kacakken benim d?kk?n?m?n yak?n?nda kar?? tarafta bulunan ?zipek Pasaj?ndan bir patlama sesi geldi. Herkes pasaja y?neldi. Pasajdan kahve renkli bir ki?inin ko?arak ??kt???n? g?rd?m. 5-6 metre kadar arkas?ndan da Seferi YILMAZ geliyordu. Seferi YILMAZ "yakalay?n bombay? bu att?" diye ba??r?yordu. Kahve renkli ki?i ile Seferi YILMAZ 24

ko?arak bize do?ru geliyordu. Herkes paniklemi?ti. Seferi YILMAZ ka?an ki?iyi biraz kovalay?p b?rakt?. Seferi YILMAZ ka?an ki?iyi 20 metre kadar kovalad?. Benim d?kk?n?m?n yolunda pasaj taraf?nda i?yeri olan Zeydan ?ZER yakalay?n bombay? patlatan bu diye ba??r?yordu. Kahverengi renkli montlu ka?an ?ah?s benim yan?mdan ge?ti. Olay?n ?okunda oldu?um i?in ?ahs? yakalayamad?m. Yakalamakta akl?ma gelmedi. ??pheli ?ah?s ka?arken b?t?n esn?flar d??ar? ??kt?. Olay?n meydana geldi?i Cumhuriyet Caddesi kalabal?kla?t?. Kahverengi renkli montlu ka?an ki?i yan?mdan ge?erken "nerdesiniz" dedi?ini duydum. Daha sonra ben de pasaja gittim. Pasaj?n i?erisine girdim. Pasaj?n i?erisindeki Umut Kitapevi'nden Bedri YAL?IN, Seferi YILMAZ ve ismini bilmedi?im birka? ki?i daha yaral? Metin KORKMAZ'? ??kard?lar. Metin KORKMAZ benim amcam?n o?ludur. Yaral? ??kt?ktan sonra ben daha sonra ?ahs?n ka?t??? yere do?ru gittim. Gitti?imde beyaz renkli bir ara? g?rd?m. Etraf?nda kalabal?k toplanm??t?. Baz? ki?iler emniyet g??leri gelene kadar barikat kurmu?tu. Arac?n arka koltu?unda oturan ki?iler neden bunu yapt?n dedi. Pasajdan ko?arak ka?an bu ki?i idi. Araban?n arka koltu?unda oturan ki?i el bombas?n? alarak ?ekilin patlat?r?m dedi. Daha sonra el bombas?n? tekrar cebine koydu. Kalabal???n i?inden bir kesim araban?n arka kodlu?unda torun ki?iye sald?r?yorlard?. Araban?n i?inde iki ki?i daha vard?. Bir tanesi uzun boylu top sakall? idi. Birisi onlara siz kimsiniz diye sordu. Bu top sakall? olan ki?i biz Emniyetteniz diyordu. Kimli?inizi g?sterin deyince de kimli?im emniyet amirimde dedi. Halkta bir panik hali vard?. O anda orada kimlerin oldu?unu hat?rlam?yorum. Daha sonra emniyet g??leri olay yerine geldi. Halk? sakinle?tirmeye ?al???yorlard?. Olay yerine panzer gelip arac?n arkas?na o ki?iyi al?p g?t?rd?ler. Bir ki?iyi de emniyet ald?. Di?er ?ahs? da top sakall? oldu?unu zannetti?im ki?iyi Zeydan ?ZER taraf?ndan yakalan?p jandarmaya teslim etti. Araca kimlerin zarar verdi?ini bilmiyorum. Halktan bir kesim ??pheli ki?ilere sald?rmaya ?al???yordu. Bir k?sm? da engel olmaya ?al???yordu. Kimlerin sald?rd?klar?n? g?rmedim. ??pheli ?ah?slar emniyet g??lerine teslim edilince ben hastaneye gittim. Hastane de Metin KORKMAZ, Mehmet Zahir nerede diyordu. Mehmet Zahir'in de bomban?n patlad??? yerde oldu?unu anlay?nca ko?arak pasaja gittim. Bir ki?i yan?mda olan ismini hat?rlamad???m ki?i ko?un Mehmet Zahir burada diye ba??r?nca arac?n etraf?ndakiler ko?arak pasaja geldi, Mehmet Zahir'in cesedini ??kart?p hastaneye g?t?rd?k. Mehmet Zahir KORKMAZ'?n ?ld???n? duyunca pasaj?n ?n?nde bay?lm???m. G?z?m? Y?ksekova Devlet Hastanesi'nde a?t?m. Ondan sonra ya?ananlar? bilmiyorum. Tan?ktan soruldu: Cevaben: Pasajdan ko?arak ??kan kahverengi renkli montlu ki?i benim yan?mdan h?zl? ad?mlarla ge?ti. Daha sonra tekrar ko?maya ba?lad? dedi. Tan?ktan soruldu: Cevaben: kahverengi renkli montlu ki?i arac?n arkas?nda otururken el bombas?n? alarak ?ekilin patlat?r?m dedi?ini ben o anda ona yak?n oldu?um i?in duydum. O anda ba??m? araban?n i?ine sokmu?tum. Olay? o anda ba?ka birisinin g?r?p g?rmedi?ini bilmiyorum. O anda ?ahsa bunu neden yapt?n diye sormu?tum. ?eklinde beyanda bulunmu?tur.

5 - Tan?k ?smail ELMAS Beyan?nda ; Ben Elmas Z?ccaciye isimli i?yerinin ?st yerinde ?ayc?l?k yap?yorum. 09/11/2005 tarihinde ??le vakti ?emsettin KORKMAZ'?n i?yerine ?ay g?t?r?yordum. ?ay? al?p merdivenlerden inerken bomba patlad?. Bulundu?um yerden pasaj?n giri? merdivenlerini g?rebiliyordum. Bomba patlad?ktan hemen sonra kahverengi renkli montlu ki?iyi caddede ko?arken g?rd?m arkas?ndan da Seferi YILMAZ ko?uyordu. Yakalay?n bombay? patlatan bu diye ba??r?yordu. Ben de ?ay? b?rakt?m. Bu s?rada Ali KAYA Elmas Z?caciye'nin ?n?nde idi Ali KAYA elinde telefonla "nerdesin a?a?? do?ru ko? ben buraday?m gel" diyordu. 25

Bu s?rada kahverengi renkli montlu ki?i de bana do?ru ko?uyordu. Benim yan?mdan ge?ti, ben bu ?ahs? kovalamaya ba?lad?m. Kalabal?k bir grup da ?ahs? koval?yordu. Benim bulundu?um yer ile beyaz renkli ara? aras?nda fazla bir mesafe yoktu. Kahverengi renkli montlu ki?i de araca bindi. Etraf?nda halk topland?. bas?ndan televizyondan isminin Ali KAYA oldu?unu ??rendi?im ki?i de arac?n ba??na geldi. Arac? ?al??t?r?p ka?mak istedi. Halk buna engel oldu. Ali KAYA tekrar ara?tan ??kt?. Halk arabay? tekmelemeye ba?lad?. Ali KAYA ne yap?yorsunuz bu devlet arac? deyince halk? sakinle?tirmeye ?al??t?. Bir ara Ali KAYA arac?n bagaj?n? a??p kale?nikof marka bir sil?h ??kard?. Halk engel oldu. Sil?h? tekrar bagaja at?p bagaj?n kapa??n? kapatt?lar. ?sminin bas?ndan ?zcan oldu?unun ??rendi?im ki?i de arac?n etraf?ndayd?. Ben halk?n arabaya zarar vermesine engel olmaya ?al??t?m. Sakin olun failler bellidir dedim. Emniyet g??leri olay yerine geldi. Araban?n arka koltu?unda bulunan ki?iyi panzer al?p g?t?rd?. Soyad?n?n Yan?k oldu?unu ??rendi?im bir albay ?erefim ?zerine yemin ederim bu ?? ki?iyi adalete teslim edece?im dedi. Halk da bu arada sakinle?ti. Biz de adalete g?venerek halk? sakinle?tirmeye ?al??t?k. ?zcan isminde ??pheli ?ahs? daha ?nce de ?emdinli'de g?rm??t?m. ?emdinli'de ?zcan'? bu sene bir defa Derman Eczanesi'nden ??karken g?rd?m. Olaydaki arac? ise ilk defa g?rd?m. Daha ?nce g?rmemi?tim. Tan?ktan soruldu: Cevaben: Kahverengi renkli montlu ki?i ko?arak bana do?ru gelirken elinde telefon "emniyeti ara sen nerdesin" diye ba??r?yordu. Aram?zda fazla mesafe yoktu. O s?rada Ali KAYA ile kahverengi renkli montlu ki?inin aras?ndayd?m. Her ikisine de yak?nd?m. Ali KAYA da "a?a?? do?ru gel buraday?z" diyordu. Her ikisine de yak?nd?m. Her ikisinin de telefon konu?mas?n? ?eklinde beyanda bulunmu?tur. duydum. 6 -Tan?k Naz?r DEM?R Beyan?nda : Ben ?emdinli il?e merkezinde ?zkanlar Z?ccaciye isimli i?yerinin sahibiyim. D?kk?nda yaln?z oturuyordum. ??le vakti saat 12:00.ye do?ru bir patlama sesi geldi. Hemen d??ar? ??kt?m. D??ar? ??kt???mda bir ki?inin benim d?kk?n?m?n tam kar??s?nda elinde cep telefonu ile konu?uyor "a?a?? do?ru gel biz buraday?z" dedi?ini duydum. Caddede jandarma taraf?ndan bir ki?ide h?zl? ad?mlarla geliyordu. Gelen ki?inin elinde telefon g?rmedim. Ali oldu?unu bas?ndan ??rendi?im ki?i telefonu kapatt?ktan sonra ben benim bulundu?um tarafa do?ru gelen ?zerinde rengini hat?rlayamad???m k?sa bir mont bulunan ki?iyi g?rd?m. Etraf kalabal?kt?. Pe?inden ko?anlar bombay? atan adam budur ka??rmay?n yakalay?n diye ba??r?yorlard?. Ali ad?n? ??rendi?im ki?i ile ka?an ?ah?s arabaya y?neldiler. ?zerinde mont bulanan ka?an herkesin bombay? atan ki?i oldu?unu s?yleyen ki?i arabaya y?neldi. Arkas?ndan halk topland?. Ali KAYA da ?of?r koltu?una oturdu. Ben arabaya fazla yakla?mad?m. Halk araban?n etraf?nda ?ok fazla topland?. Ben de a??k olan d?kk?n?ma gidip d?kk?n?ma zarar gelmesin diye kepenklerini kapatt?m. Daha sonra eve gittim. Milletvekilimiz geldi ke?if yap?lacak dedi. S?yledi?im gibi ben de bunun ?zerine eve gittim. Tan?ktan soruldu: Cevaben: Arac?n etraf?nda bir ki?i daha g?rd?m. Toplam 3 ki?ilerdi. Fazla bir ?ey g?rmedim. Ben bu ?ah?slara ait 30 AK 933 plakal? arac? bayramdan iki ?? g?n ?nce d?kk?n?m?n biraz ilerisinde g?rd?m. Ne kadar durdu?unu pek hat?rlam?yorum. Bayram nedeni i?lerimiz yo?un idi. ?eklinde beyanda bulunmu?tur.

7 - Tan?k Nazmi AKIN Beyan?nda : ?emdinli il?e merkezinde Ak?n Market isimli i?yerinin sahibiyim. Benim d?kk?n?m Cumhuriyet Caddesindedir. 30 AK 933 plakal? ara? benim d?kk?n?m?n tam ?n?ndeydi. Olay?n oldu?u tarihte yani 09.11.2005 tarihinde saat 12:00 ye gelirken b?y?k bir patlama sesi geldi. D?kk?n?mdan ??kt?m. Yan?mda Ferhat ?EN de vard? iki ki?inin ka??p bana do?ru geldi?ini g?rd?m Bu 26

?ah?slar ko?uyordu Ali KAYA isimli oldu?unu sonradan televizyondan ??rendi?im ki?i elinde cep telefonu ile konu?arak benim d?kk?n?m?n ?n?nde bulunan beyaz renkli araca do?ru geliyordu Ali KAYA'n?n ?n?nde sonradan isminin Veysel ATE? oldu?unu ??rendi?im ki?i de ko?uyordu. ?lk ?nce Veysel ATE? arac?n arka koltu?una bindi Ali KAYA araca tam binecekken halk onu ?ekti. Daha sonra da arka koltu?a binecekti ama millet b?rakmad? ve onu yakalad?. Emniyet G??leri arac?n bulundu?u yere geldi. Daha sonra ben d?kk?n?m?n ?n?ndeki e?yalar?m? i?eri ald?m. O iki ki?i d???nda di?er ??pheli ki?iyi g?rmedim. D?kk?n?m? kapatt?m. Daha sonra eve gittim. ??pheli ?ah?slara ve onlara ait araca kimlerin zarar verdi?ini g?rmedim. Bomba patlad?ktan sonra d?kk?n?m?n ?n?ndeyken Ali KAYA araban?n bulundu?u yere ko?arak gelirken iki ?? ad?m ?n?nden giden Veysel ATE?'e "bomba patlad? m?" dedi, "Hadi bin arabaya" dedi, Ali KAYA ve Veysel ATE? arabaya binerken o s?rada Ayd?n ?REN. Ya?ar HAKAN, Re?it KAYA, Ferhat ?EN'de oradayd?. Onlardan sadece Ferhat ?EN bu konu?may? duydu. Ali KAYA araca binmeden ko?arken elinde telefon vard?. Birisi ile konu?uyordu. Kiminle konu?tu?unu bilmiyorum. Daha sonra olay yerinde fazla duymayarak eve gittim. Bundan ba?ka bir ?eye ?ahit olmad?m dedi. Tan?ktan soruldu: Cevaben: Veysel ATE? ve Ali KAYA benim d?kk?n?m?n ?n?ndeki araca binmek ?zereler iken arkalar?ndan kalabal?k bir grup ko?uyordu. Yakalay?n diye ba??r?yorlard?. ?eklinde beyanda bulunmu?tur.

8 - Tan?k Tahsin ELMAS Beyan?nda : Ben ?emdinli il?e merkezinde G?ral Porselen isimli i?yerinin sahibiyim. 09.11.2005 tarihinde i?yerimin kar??s?nda bir patlama sesi duydum. Patlamadan hemen sonra bir ki?inin elinde telefonla konu?urken bana do?ru ka?arken g?rd?m Araban?n yan?nda isminin medyadan Ali KAYA oldu?unu ??rendi?im ki?i vard?. Ka?an ?ah?s araban?n yanma yakla??nca araban?n yan?nda bekleyen Ali isimli ?ahsa tamam bomba patlad?, gidelim dedi Ali KAYA'y? arabaya binerken g?rmedim. Ka?an ki?iyi kovalayan kimseyi de g?rmedim. Ka?an ki?iyi arabaya binerken g?rd?m. ?evrede bulunan kalabal?ktan baz?lar? ??pheli ?ah?slara kimliklerini soruyorlard?. Ali KAYA bir ara araban?n bagaj?n? a??p kale?nikof marka sil?h ??kard? ama halk engel oldu. Olay benim d?kk?n?m?n ?n?nde ger?ekle?ti. Arac?n etraf?na toplanan halktan tan?d???m yoktu. ??nk? ?ok kalabal?kt?. Araca zarar verenleri bilmiyorum. Kalabal?ktan bir k?s?m insanlar araca sald?r?p zarar verdiler. Daha sonra Metin KORKMAZ/?n hastanede ?ld??? haberi geldi ko?arak hastaneye gittim. Daha sonra ya?ananlar? bilmiyorum. Bu ??pheli ?ah?slar? daha ?nce g?rmedim. Olay yerinde oldu?u s?ylenen top sakall? ki?iyi ben g?rmedim. Ben sadece o iki ki?iyi g?rd?m. Ak?am ?zeri ?l?m olay?n? g?rmedim. ?eklinde Beyanda Bulunmu?tur.

9 - Tan?k Ferhat ?EN Beyan?nda : Arkada??m Nazmi AKIN ile beraber ??le yeme?i yemi?tik ve onlar?n Ak?n Marketin ?n?ne geldik. Hava so?uktu, d?kk?n?n ?n?nde g?ne?lemek i?in dururken patlama sesi geldi. Ben yolun ortas?ndaki demirlere do?ru patlaman?n oldu?u tarafa bakmak i?in gittim. Bu s?rada sa?lar? ?nden hafif d?k?k, siyah deri montlu ve hafif k?r sa?l? bir ki?iyi g?rd?m. Patlaman?n oldu?u taraftan do?ru geldi. Arabada bizim durdu?umuz Ak?n Marketin ?n?ndeydi. Bu ki?i kap?y? a?t?. Sonra eline cep telefonunu ald?. Onun arkas?ndan kahverengi montlu geldi ve arkaya bindi. Bu s?rada binerken sa?? d?k?k olan "patlad? m?" dedi. Kahverengi montluda "patlad?" dedi. Bunun ?zerine "atla arabaya" dedi. Bu arada kahverengi montlu arabaya biniyordu. Bunlar?n arkas?ndan kalabal?k ba??rarak geliyordu. Kalabal?ktan yakalay?n, bunlar diye ba??r?yorlard?. Kalabal?k gelirken k?r sa?l?, hafif sa?lar? d?k?k olan sonradan ad?n? Ali KAYA olarak ??rendi?im ki?i pani?e 27

kap?ld?, direksiyona ge?ece?ine arka kap?y? a?t?. ?n kap?y? a?acakken panik oldu?undan arka kap?y? a?t?. Bu s?rada ben, Nazmi, Kadri ?ZCANER ve Fahrettin YILMAZ durun, may?n? siz b?rakt?n?z dedik ve k?r sa?l?n?n arabaya binmesine m?saade etmedik. Bu arada kalabal?k yeti?ti. K?r sa?l? olan ben emniyet mensubuyum, emniyette g?revliyim dedi. Ekip ?a??rmak i?in kendi cep telefonundan konu?tu, arad? m?, bizi kand?rmak i?in konu?ur gibi mi yapt? anlayamad?m. Kahverengi montlu araban?n yan?na geldi?inde k?r sa?l? olan patlad? m? diye sordu, kahverengi montluda patlad? dedi, ondan sonra k?r sa?l? olan atla arabaya dedi. ?of?r mahalline binmek isterken panikten yanl??l?kla arka kap?y? a?t?. Ancak binemedi. Ben olay yerinde top sakall? diye s?yledi?imiz ???nc? ki?iyi g?rmedim. Ben sadece ikisini g?rd?m. Biz arkada oturan kahverengi montludan kimli?ini istedik vermedi. Bu s?rada ad?n? Ali KAYA diye ??rendi?im sa?lar?n?n ?n? d?k?k, hafif k?r sa?l? olan bizim ?n?m?ze ge?ti, arkadakini m?dafaa etti. Bu arada kalabal?k ?o?al?rken Ali KAYA isimli ki?i bagaj? a?t?, a?ar a?maz kele?i ald?. Ben dahil d?rt-be? ki?i eline sar?ld?k. Sil?h? elinden ald?k. Hava iyice karard?ktan sonra ak?am ezan?ndan sonra bu beyaz arabaya 80 metre uzakta Ziraat Bankas?n?n ilerisinde uzun devre farlar? a??k araba geldi. Kalabal??? g?r?nce korkudan m? bilmiyorum Ziraat Bankas?n?n ?n?ndeki halk?n ?zerine ?of?r?n oldu?u taraftan ate? edildi. Ben bu s?rada arabaya 20 metre uzaktayd?m. ??nk? ke?if yap?lan araban?n etraf?n? ?ember gibi sarm??t?k. Ben arabaya ta? at?ld???n? g?rmedim. Ancak araban?n ?of?r taraf?ndan ate? edildi?i s?rada polis noktas?n?n oradan baya?? sil?h sesleri geliyordu. Ben arabay? uzaktan g?rd???mde uzun farlar?n? yakarak geliyordu ve halk yolun ?st?ndeydi. Ben korkusundan ate? etti?ini d???n?yorum. Ate? etmeden ?nce yol ?st?ndeki kalabal?ktan arabaya sald?r? olmad?. Arabadan ate? edilmeseydi halk arabay? ge?irir miydi bilmiyorum. Bomba sebebi ile bir ki?i ?ld??? i?in halk ?ok ta?k?n ve sinirliydi. Araba toplulu?un ?st?ne h?zl? bir ?ekilde geldi. Ben ?ok yak?n olmad???mdan tam olarak g?remedim ancak uzaktan izledi?im kadar?yla araban?n ?of?r taraf?ndan ate? edildikten sonra ta? at?lm??t?r. Ta? at?ld???n? Bulunmu?tur. da g?rmedim. ?eklinde Beyanda Tan?k H?seyin KESK?NKILI? 03.03.2006 Tarihli Beyan?nda : Ben h?len Hakk?ri Emniyet M?d?rl??? ?stihbarat ?ube M?d?r Vekili olarak g?rev yapar?m. Buradaki g?revime 05.09.2005 tarihinde ba?lad?m. 9 Kas?m 2005 tarihindeki patlamaya kadar ilimiz, Y?ksekova ve ?emdinli il?elerinde son d?nemde meydana gelen patlama olaylar?n?n yo?unluk kazanmas? dikkatimizi ?ekiyordu. Etraf?m?zdaki ??rnak ve Van gibi illerde ise patlamalar?n yok denecek kadar az olmas? ilimize y?nelik patlamalar?n yo?unla?mas? bu nedenle daha da dikkat ?ekiciydi. 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n? dolay?s?yla meydana gelen patlaman?n PKK ?rg?t?n?n yapt??? y?n?nde her hangi bir izlenim bende olu?mad?. ??nk? ?rg?t?n kendisine sempati duyan kitleye b?ylesine bir eylem yapmas? ?rg?t mant??? a??s?ndan bana pekte makul gelmedi. Yani ?rg?t bir eylem yapaca?? zaman halk?n kesinlikle zarar g?rmemesi y?n?nde ?nceden ?al??mas?n? yapar eylem bi?imini ona g?re tertipler. 1 Kas?mda meydana gelen patlama olay?n?n ?rg?t taraf?ndan ger?ekle?tirildi?ini d???n?yorum. ?rg?t?n bu olay? ?stlenmemesinin en b?y?k nedeni ise halktan zarar g?renlerin az?msanmayacak derecede fazla olmas?d?r. Y?sekova'daki Huzur Lokantas?'nda meydana gelen patlama olay? ile ilgili de?erlendirmem ?u ?ekildedir. Lokanta sahibi Ferzande YILMAZ ?rg?te m?zahir bir ?ah?s olarak kar??m?za ??kmakta; ?ocuklar?n?n ve akrabalar?ndan bir k?sm? ?rg?t?n da? kadrosunda faaliyet g?stermektedir. B?yle bir sald?r?n?n ?rg?t taraf?ndan yap?lmas? mant?ken ters gelmektedir. Ben 1 Kas?mda meydana gelen patlamada g?rev nedeni ile Ankara'da bulunuyordum. Ankara'daki toplant? esnas?nda 1 Kas?m da ve 9 Kas?mda meydana gelen patlama olaylar?n? 28

duydum. 9 Kas?mdaki patlama olay?ndan sonra toplant?y? yar?da keserek ?stihbarat Daire Ba?kan? Sabri UZUN'un emri ile muhtemelen 11 Kas?mda Y?ksekova'ya ge?tim. Geli?meleri Y?ksekova'dan takip etmeye ba?lad?m. 13 Kas?mda tekrar Hakk?ri Merkeze d?nd?m. 14 Kas?mda ?stihbarat ?ube M?d?rl???'nde bulundu?um saat 14:45 s?ralar?nda Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ubesi'nde g?revli Jandarma Ba??avu?lar ?smail UZER ve ?mit SEV?N? ?ube M?d?rl???'ne gelerek ellerinde bir tutanak defteri oldu?unu ve 1 Kas?m 2005 tarihinde yap?lan bir toplant?ya ait tutanak bilgilerinin bulundu?u tutanak defterini imzalamam? s?ylediler. Tutanakta ?zetle ilimizdeki ter?r ?rg?t?n?n son d?nemde ger?ekle?tirdi?i bombalama eylemleri, il merkezi ve il?elerinde istihbarat birimlerinin m??terek istihbar? ?al??malar?n yap?lmas? gerekti?i ve bunlar?n operasyona d?n??t?r?lmesine dair bir tak?m kararlar? i?eren metnin yaz?l? oldu?u, tutanak metninin Hakk?ri Tugay Komutanl??? ve Jandarma ?stihbarat g?revlilerince imzaland???, M?T ve Emniyet Temsilcilerinin ise imzalamad?klar?n? g?rd?m. Bu tutanak 1 Kas?m 2005 tarihli olarak d?zenlenmek isteniyordu. Benimde bu ?ekilde bu tarihli tutana?? imzalamam? istediler, ancak ben imzalamad?m. Ben zaten 1 Kas?m'da Ankara'da g?revliydim. Yard?mc?m Komiser Yard?mc?s? Sezgin ABALI'ya b?yle bir toplant?ya kat?l?p kat?lmad???n? sordum. Kendisi b?yle bir toplant?ya kat?lmad???n?, kat?lmad??? bir toplant?ya da imza atmayaca??n? s?ylemi?ti. Ayr?ca 16 Kas?m 2005 tarihinde ?l Jandarma Alay Komutanl???'ndan ?l Emniyet M?d?rl???m?ze bir faks mesaj formu geldi. Bu faks mesaj formunda ?emdinli'deki Umut Kitapevi sahibi Seferi YILMAZ'a bir paket gelece?i g?ndericinin Narl? Market, Al?c?n?n da Seferi YILMAZ oldu?u, bu kolinin i?erisinde muhtemelen ?rg?tsel bir malzemenin oldu?u ?eklinde bir bilgi yaz?lm??t?. Faks mesaj formunda bu haberin elde edildi?i tarih olarak 16.10.2005 yaz?lm??t?. Bu haberin bize gelme tarihi ise 16.11.2005 tarihidir. Bu paket ile ilgili bilgi notunu patlamadan bir hafta sonra ??rendik. Faks mesaj formu ?u an yan?mda de?ildir. Ancak Emniyet M?d?rl???m?zde mevcuttur. Yine ?emdinli Olaylar?n? ara?t?rmak i?in kurulan Ara?t?rma Komisyonuna ifade vermek i?in Ankara'ya gitti?imde, yani ?ubat ay?n?n sonlar?nda Y?ksekova'da T?rk ?ntikam Tugay? (T?T) ibareli bildirilerin da??t?ld???n? duydum. Bu bildirinin i?erisinde "Ya Sev Ya Terk Et" gibi ibarelerin oldu?unu duydum. Tam i?eri?ini hat?rlam?yorum. Birka? g?n sonra bu da??t?lan bildirileri protesto etmek amac?yla Demokratik Toplum Partisi (DTP) organizesinde bir bas?n a??klamas?n?n yap?ld???n? duydum. 8 Kas?mda Hakk?ri merkezde 7 kilo 350 gram C4 plastik patlay?c? madde ele ge?irdik. Bu operasyon al?nan istihbari bilgiler sonucunda Hakk?ri Emniyet ?stihbarat ?ubesince ger?ekle?tirilmi?tir. Yakalanan ?ahs?n yer g?stermesiyle Jandarma unsurlar?na da haber vermek suretiyle merkeze ba?l? Armutlu K?y?'nde geceleyin birlikte operasyon yap?lm??t?r. Yine 30.10.2005 tarihinde Y?ksekova'da Emniyet ?stihbarat ?ubesince yap?lan ?al??malar yakalamaya d?n??t?r?lerek bir adet el bombas?, bir adet tabanca ile birlikte iki ?ah?s yakalanarak tutuklanm??t?r. Yine 19.11.2005 tarihinde Y?ksekova'da bir ?ahs?n yakalanmas? sonucu iki adet Rus yap?m? el bombas?, bir adet tabanca iki adet ?arj?r, 25 adet fi?ek be? adet kurus?k? fi?e?i ve ?rg?tsel yay?nlar ele ge?irilmi?tir. 9 Kas?m 2005 tarihinde meydana gelen patlama olay?na ili?kin Jandarma ile her hangi bir m??terek ?al??mam?z olmam??t?r. Ayr?ca Seferi YILMAZ Emniyet ?stihbarat?nca takip edilmemektedir. Seferi YILMAZ'?n durum ve temaslar? emniyet istihbarat?nca takip edilmemektedir. Ayr?ca bana bahsetti?iniz Hasan KISIKYOL isimli ?ahs?n Hakk?ri k?rsal?nda ter?r ?rg?t? ad?na faaliyet g?steren Ali KISIKYOL isimli ki?inin babas? oldu?unu biliyorduk. Bu ?ah?s o?lu ile g?r??mek ?zere ?emdinli'ye geldi, Seferi YILMAZ ile birlikte 3-4 ki?iyle bir marketin ?n?nde g?r??t?. Biz o s?rada Seferi YILMAZ'? da tan?m?yorduk. Hasan KISIKYOL'u takip ediyorduk. Hasan KISIKYOL 29

hakk?nda teknik bir bilgi gelmi?tik. Jandarma'dan gelmemi?ti. Biz sadece Hasan KISIKYOL'un ?emdinli'de bulundu?u anda resmini ?ektik. Bu ?ahs?n k?rsala o?lunun yan?na gidece?i y?n?nde bilgi vard?. San?r?m jandarma da takip ediyordu, daha ?ah?s k?rsala gitti. Bu ?ahs?n k?rsala gidece?ini Jandarma bildi?ini i?in g?zerg?h?n? da Jandarma istihbarat? bilmektedir. Biz Jandarma'ya ?ekti?imiz resmi verdik ve ?ahs?n muhtemelen k?rsala gidece?i bilgisini de verdik. Bundan sonra jandarma takip ediyordu. Burada ?emdinli'de anlad???m kadar?yla Hasan KISIKYOL'u Jandarma da takip ediyordu ve bizden ?ekti?imiz resmi verip vermeyece?imizi sordular. Bende ?ekti?imiz resimden bir tanesini jandarmaya verdim. Biz ondan sonra her hangi bir i?lem yapmad?k. Ayr?ca ?u an yan?mda bulunan iki sayfal?k tutanaktan birer fotokopi veriyorum. ?eklinde beyanda bulunmu?tur.

Olay ile ilgili patlaman?n meydana geldi?i ?zipek Pasaj?n?n ?evresindeki esn?f ile o g?n caddede bulunan ki?iler ile yukar?da beyanlar? bulunan ki?iler tan?k olarak dinlenmi?lerdir. Dinlenen tan?k beyanlar?nda patlama olay?ndan sonra ?zipek Pasaj?ndan kahverengi montlu bir ?ahs?n h?zl? ad?mlarla ??kt???, bu ?ahs?n pe?inden Seferi YILMAZ'?n ??kt??? ve bu kahverengi montlu ?ahs? i?aret ederek bombay? atan ?ahs?n bu ?ah?s oldu?unu ve yakalanmas?n? istedi?i, patlamadan sonra caddede bulunan esn?f?n ve halk?n patlaman?n meydana geldi?i y?ne do?ru giderlerken kahverengi montlu ?ah?s ile top sakall? bir ?ahs?n yolda bulu?tu?u, bulu?madan ?nce her iki ?ahs?n da telefonla g?r??t?klerinin ve bu ?ah?slar?n patlaman?n meydana geldi?i yere y?nelen halk?n ters istikametinde acele ve tela?l? bir ?ekilde gittiklerinin beyan edildi?i, top sakall? ?ahs?n Ali KAYA, kahverengi montlu ?ahs?n ise Veysel ATE? oldu?unun anla??ld???, Tan?k beyanlar?nda; s?z konusu patlama olay?n?n ??le ezan?n?n okunmas?ndan sonra namaz?n k?l?nmas?n? m?teakip ger?ekle?ti?inin belirtildi?i, Van Valili?i ?l M?ft?l???'n?n 09.02.2006 g?n ve 193 say?l? yaz?lar?na g?re 09.11.2005 g?n? Hakk?ri ili ?emdinli il?esinde ??le ezan?n saat 10:53.de okunmas? gerekti?inin ve ezan? m?teakip namaz?n muhtemelen 30 dakika sonra bitece?inin belirtildi?i, Ayr?ca olay? m?teakip ulusal bas?nda ?emdinli il?esinde meydana gelen olaylar s?ras?nda bombalama olay?ndan ?ok k?sa bir s?re sonra (birka? dakika i?erisinde) ROJ TV isimli televizyonun kurulu?unun canl? yay?na ba?lad??? ?eklinde bilgiler yer alm?? ise de s?z konusu televizyon kanal?n?n 09.11.2005 tarihindeki yay?n ak??? i?erisinde meydana gelen olay ile ilgili olarak her hangi bir canl? yay?na rastlan?lmad??? normal yay?n ak??? i?erisinde bir ?nceki g?n?n programlar?n?n tekrar edildi?i, ?rg?t g?d?m?nde faaliyet g?steren Dicle Haber Ajans? (D?HA) olay ile ilgili olarak olaydan bir saat sonra saat 12:32 itibariyle son dakika haberi olarak "?emdinli'de Kitapevi'ne bomba at?ld?. SON DAK?KA" ba?l??? alt?nda ve devam?nda yine olayla ilgili haberlere yer verilmi?tir. Buna g?re ??phelilerin saat 11:00 s?ralar?nda ?emdinli il?esine giri?leri ??le namaz?n?n biti? saati, olaydan bir saat sonra saat 12:32 civar?nda olay ile ilgili D?HA taraf?ndan verilen son dakika haberi ve ??pheli Veysel ATE?'in saat 11:29.da cep telefonu ile di?er ??pheli Ali KAYA'y? aramas? bombalama olay?n?n saat 11:00 ile 11:29 aras?nda bir zaman dilimi i?erisinde ger?ekle?ti?ini g?stermektedir. ??phelilerin 09.11.2005 tarihinde ?emdinli il?esine gitmek ve de?ifre olup tan?nmamak i?in Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl???'na ait olan resm? arac?n 30 AK 933 olan plakas?n?n 07.11.2005 tarihinde Hakk?ri ?l Emniyet M?d?rl???'nden al?narak s?z konusu araca tak?ld???. Patlama olay? sonras? halk?n ??pheli Veysel ATE?'in y?nelmi? oldu?u bu arac?n etraf?n? ?evirdi?i, arac?n plakas? daha ?nceki plakas?ndan farkl? oldu?u i?in halk?n do?rudan do?ruya bu araca y?nelemeyece?i, ??pheli Veysel 30

ATE?'in bu araca y?nelmeleri ?zerine halk?n ki?iyi yani Veysel ATE?'i hedef alarak araca y?neldikleri, 09.11.2005 g?n? ?emdinli il?esinde ??kan olaylarda tahrip edilen Jandarma'ya ait ara?ta bulunan 2 adet el bombas?n?n MKE yap?m? olmad???, "HGR DM41 SPL?TTER COMP-B LOS FMP-134" ve MKE yap?m? olmad??? ve "HGR DM41 SPL?TTER COMP-B LOS FMP-134" seri nolu oldu?unun anla??ld???, Ancak Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z taraf?ndan tutulan tutanakta da ara?tan ??kan 2 adet el bombas?n?n MKE yap?m? oldu?u belirtilmi?tir. Ancak ?emdinli ?l?e Jandarma Komutan?na teslim edilen 2 adet el bombas?n?n, ?emdinli ?l?e Jandarma Komutanl???nca, Kriminal Daire Ba?kanl???na g?nderilmek ?zere 14.11.2005 tarihinde d?zenlenen "Teslim Tesell?m Tutana??"nda MKE yap?m? olmad??? ve "HGR DM41 SPL?TTER COMP-B LOS FMP" seri nolu oldu?u anla??lm??t?r. Bununla birlikte ?emdinli Cumhuriyet Ba?savc?l???nca yap?lan resmi yaz??ma neticesinde Emniyet Genel M?d?rl??? Kriminal Polis Laboratuarlar? M?d?rl???'ne g?nderilen s?z konusu 2 adet el bombas?n?n MKE yap?m? olmad??? ve "HGR DM41 SPL?TTER COMP-B LOS FMP" seri nolu el bombalar? oldu?u yaz?da belirtilmi?tir. Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in 2 ki?i olarak 09.11.2005 g?n? saat 08:00 dan itibaren Y?ksekova ve ?emdinli ?l?elerinde g?revlendirildikleri "Faks Mesaj Formu" ile belirtilmi? ancak ara?ta 3 adet kale?nikof sil?h?n bulundu?u ve 3. sil?h?n Uzman ?avu? U?ur YILDIRIM (Uzm.J.III.Kad.?v?.) ad?na zimmetli oldu?u tutanaklardan anla??lm??t?r. Olay g?n? ara?ta ve g?revlendirme yaz?s?nda Uzman ?avu? U?ur YILDIRIM yoktur, Veysel ATE? isimli haber eleman? vard?r. Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z taraf?ndan olay g?n? olan 09.11.2005 g?n? tutulan ve tahrip edilen resm? ara?ta bulunan sil?hlar?n gasp edildi?ini i?eren tutanakta Uz.J.?v?.U?ur ?ZDEM?R'e ait oldu?u s?ylenen 56 I 1485886974 nolu Kale?nikof marka t?fe?in, Jandarma kay?tlar?nda bulunan "Teslim Senedi"nin teslim alan k?sm?nda Uz.J.III.Kad.?v? U?ur YILDIRIM isminin ge?ti?i g?zlenmi?tir. ?emdinli ?l?esinde bulunan Umut Kitapevi isimli i? yerine el bombas? at?lmas? olay?n?n, Y?ksekova ?l?e Emniyet M?d?rl??? Olay Yeri ?nceleme B?ro Amirli?i taraf?ndan d?zenlenen "Olay Yeri ?nceleme Raporu"nda ve bu raporun ekindeki "Olay Yeri Krokisi"nde 09.11.2005 g?n? saat 11:30 s?ralar? oldu?u belirtilmi?tir. Yine konu ile ilgili olarak ifadelerine ba?vurulan tan?klar?n olay saatini 11:30- 12:00 aras? olarak belirtti?i ve patlamadan hemen sonra patlaman?n oldu?u pasaj taraf?ndan ko?arak gelen kahve rengi montlu ?ahs?n Veysel ATE? oldu?unu, telefonla tela?l? bir ?ekilde "neredesiniz" diyerek Ali KAYA isimli Astsubay Ba??avu?'un bulundu?u tarafa gitti?ini ve Jandarmaya ait araca bindi?ini belirtmi?lerdir. Tan?klara g?re el bombas?n? Umut Kitapevi'ne att??? iddia edilen Veysel ATE? isimli ?ahs?n kullanm?? oldu?u 0538 202 18 74 nolu GSM telefonun olay g?n? ve saatinde (Saat 11:29) Ali KAYA isimli ?ahs? incelenmesinden anla??lm??t?r. arad??? telefon kay?tlar?n?n Ali KAYA, ?zcan ?LDEN?Z ve Veysel ATE?'in ifadelerine g?re; olay g?n? olan "09.11.2005 tarihinde saat 11:00-12:00 civar?nda il?e merkezine geldiklerini ve arabadan hen?z inmeden patlaman?n oldu?unu ve arabadan indiklerini " belirtmi?lerdir. Ancak 0538 202 18 74 nolu telefonu kullanan ve beraber arabada olduklar?n? s?yledikleri haber eleman? Veysel ATE? isimli ?ahs?n 09.11.2005 tarihinde yapm?? oldu?u g?r??meler incelendi?inde Ali KAYA'y? saat 11:29'da arad??? anla??lm??t?r. 31

Beraber arabada olduklar?n? s?yledikleri Veysel ATE?'in kendilerini olay saatinde GSM ile aramas? hayat?n ola?an ak???na uygun de?ildir. PKK/ KONGRA- GEL TER?R ?RG?T?NE ?L??K?N A?IKLAMALAR PKK/ KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? 1978 y?l?nda ger?ekle?tirdi?i ilk kongresinden beri konjonkt?rel geli?melere g?re faaliyetlerini ve stratejisini belirlemi?tir. G?n?m?zde ?rg?t?n g?ncel hedefi "Demokratik - Ekolojik Toplum" paradigmas?n? ger?ekle?tirmek olarak ilan edilmi?tir. 1999 y?l?nda ?rg?t?n lideri Abdullah ?CALAN'?n yakalanmas? sonucu zorunlu olarak ortaya konulan ve temelde sivil toplum ?rg?tlenmesine dayanan bu paradigma b?y?k ?l??de 1999-2004 aras?ndaki g?rece eylemsizlik d?nemine aittir. Ancak ter?r ?rg?t? PKK/KONGRA- GEL ABD'nin Irak'? i?gali ile ortaya ??kan yap?sal ve ideolojik sorunlarla ba? etmek ?zere tekrar sil?hl? eylemleri y?kseltmeyi bir ??k?? yolu olarak g?rm??t?r. H?len ?rg?t?n yurt i?erisinde 1000-1500 yurtd???nda ise 5500-6000 kadar k?rsal kadrosu bulunmaktad?r. Ter?r ?rg?t?n?n 1999-2004 y?llar? aras?ndaki g?rece eylemsizlik tavr?na ra?men "me?ru savunma konsepti" i?erisinde k?rsal kaynakl? sil?hl? eylemlerini s?rd?r?ld??? g?r?lm??t?r. 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren ise "aktif me?ru savunma" ad? alt?nda ?iddet eylemlerini yayg?nla?t?rma karar? alm??t?r. Bu karar?n al?nmas?n?n s?ylemden ?te taktik bir anlam? vard?r. ?yle ki ?rg?t ?iddet eylemleri ile birlikte i?erisinden ??kan hizip hareketini bast?rmay? ?rg?tsel yap?y? tekrar toparlama amac?n? g?tm??t?r.

Tarih? Ge?mi?i : ve da??lma s?recine giren PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? 1973 y?l?nda grupla?ma faaliyetleri i?erisine girmi? ve 1978 y?l?nda ise parti kurulmu?tur. ?rg?t kurulu?unu Abdullah ?calan'?n yurt d???na ??k??? akabinde 30 Temmuz 1979 y?l?nda d?nemin Adalet Partisi ?anl?urfa Milletvekili M. Celal BUCAK'a y?nelik eylem ile ilan etmi?tir. 12 Eyl?l 1980 asker? harekat? ile birlikte ise g?venlik kayg?s?yla mensuplar?n?n bir?o?unu yurt d???na ??kartm??t?r. Suriye ve L?bnan'daki e?itim faaliyetlerinin ard?ndan 15 A?ustos 1984 tarihinde Siirt'in Eruh ve Hakk?ri'nin ?emdinli il?elerine yap?lan bask?nlar ile ad?n? tekrar duyurmu?tur. Kurulu?unda amac?n? ba??ms?z, birle?ik K?rdistan'? kurmak olarak ilan eden ter?r ?rg?t? bunu ger?ekle?tirmek i?in b?lgedeki halk?n ?zerinde s?n?rs?z tedhi? hareketlerine giri?mi?tir. ?rg?t?n ?iddet uygulamalar?n?n b?lgede yayg?nla?mas?n?n da etkisi ile h?zlanan g?? ile birlikte PKK/KONGRA-GEL b?y?k ?ehirlerde zemin kazanarak ?rg?tlenme imk?n?na kavu?mu?tur. 1991 y?l?nda ise 1. K?rfez Sava?? sonras?nda 36. paralelin kuzeyinin u?u?a yasak b?lge olarak ilan edilmesi ve Irak Ulusal G?venlik G??leri'nin b?lgeden uzak tutulmas? sonucu ?rg?t geni? lojistik ve ?rg?tlenme imk?nlar?na kavu?mu?tur. Yine 1992 y?l?ndan itibaren ?rg?t?n birtak?m siyas? partiler ve legal kurumlar arac?l???yla kitle deste?ini artt?rma yoluna gitti?i g?r?lm??t?r. 1995 y?l?ndan itibaren ise Avrupa alan?ndaki kitle deste?ini kullanarak S?rg?nde K?rt Parlamentosu ve Med TV (H?len Roj TV ad? alt?nda faaliyet y?r?tmektedir) vb. organlar arac?l???yla siyas? faaliyetlerini yayg?nla?t?rm??t?r. Ter?r ?rg?t? b?ylece Avrupa alan?n?n ?zelliklerini kullanarak siyas? olarak tan?nma ve muhatap kabul edilme ?abalar?n? s?rd?rme aray??? i?erisinde olmu?tur. 32

9 Ekim 1998 tarihine gelindi?inde ise ?rg?t?n lideri ?calan uluslar aras? bask?lara dayanamayarak Suriye'den ??kmak zorunda kalm?? ve akabinde 15 ?ubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanarak T?rkiye'ye getirilmi?tir. ?rg?t?n lideri can g?venli?i endi?esiyle 1999 y?l? Eyl?l ay?ndan itibaren yurt i?erisindeki k?rsal kadrolara yurt d???na ?ekilme emri vermi? sonras?nda ise mahkeme savunmalar?nda yeni paradigmay? ve stratejik d?n???m? ilan etmi?tir. Yine bu d?nemde eleba??s?n?n emri ile Avrupa alan?ndan ve Kuzey Irak'tan 8'er ki?ilik gruplar?n s?zde bar?? el?isi olarak gelip teslim olduklar? g?r?lm??t?r. Ter?r ?rg?t? belirtilen d?nemde i?erisine d??t??? ideolojik bunal?m? a?mak ve gerek taktik gerekse siyas? liderli?in yerini doldurmak i?in 2002 y?l? Nisan ay?nda ger?ekle?tirdi?i VIII. Kongre ile PKK olan ismini KADEK (K?rdistan ?zg?rl?k ve Demokrasi Kongresi) olarak de?i?tirmi?tir. ?rg?t isim ve yap? de?i?ikli?i ile uluslar aras? d?zlemde me?ru bir g?r?nt? sergilemek istemesinin yan?nda m?zahir kitlesini daha rahat eyleme ge?irmeyi hedeflemi?tir. Abdullah ?CALAN'?n mahkeme savunmalar? incelendi?inde T?rkiye'nin AB s?recine ?nem atfetti?i g?r?lmektedir. ?lk ba?ta "Kopenhag Siyas? Kriterleri" ?er?evesinde taleplerini revize eden ?rg?t bunlar?n kar??lanmas? ve T?rkiye'nin adayl???n?n kabul edilmesi ile birlikte taleplerini genel aff?n ??kart?larak ?calan ve ?st d?zey kadronun siyas? hayata kat?l?m?n?n sa?lanmas?, Devlet taraf?ndan K?rt?e E?itimin yap?lmas?, ?calan'a uygulanan (s?zde) tecritin sona erdirilmesi vb. ?topik hedefler indirgemi?tir. ABD'nin ve ?ok Uluslu G?c?n Irak'? i?gale haz?rland??? 2003 y?l? Mart ay?ndan itibaren ise Ortado?u b?lgesinde ortaya ??kan belirsiz durum ve i?gal unsurlar?n?n ?rg?te tak?nacaklar? tavr?n belirsizli?i kar??s?nda ?calan'?n emri ile T?rkiye, ?ran ve Irak'?n s?n?rlar?n?n kesi?ti?i alanda yer alan b?lgeyi "Medya Savunma B?lgeleri" ilan etmi?tir. Yine 2002 y?l? i?erisinde Irak'ta faaliyet g?stermek ?zere P?DK (K?rdistan Demokratik ??z?m Partisi) kurulmu?tur. Ter?r ?rg?t? b?ylece hem kendi g?venli?ini sa?lamay? hem de Kuzey Irak'taki par?al? yap? i?erisinde etkin rol almay? arzulam??t?r. Kas?m ay?nda ise KADEK feshedilerek KONGRA-GEL kurulmu?tur. ?rg?t?n bu yeni yap?lanmas?nda as?l amac? i?gal ile ortaya ??kan yeni duruma uygun olarak yap?lanmak ve geni? bir tabana ula?mak olmu?tur. Irak'?n i?gali s?recinde b?lgede rol alma arzusunda olan PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? ABD'ye b?lgedeki stat?kocu devletleri ??zen bir g?? olarak bakm??t?r. Bu sebeple bizzat liderinin a?z?ndan yeni yap?lanmada ?ne ??kmak i?in i?gal g??leri ile temasa ge?ilebilece?i de belirtilmi?tir. ??gal sonras?nda ise Irak'taki durumun belirsizli?i kar??s?nda ?rg?t i?erisinde ABD'liler ile ili?kileri y?r?ten kanat tasfiye edilmi?tir. Tasfiyenin g?r?nen gerek?esi ise kitle eylemselli?inin sil?hl? faaliyet ile desteklenememesi ve ba?ar?s?z olunmas? olarak a??klanm??t?r. ?rg?t buna ra?men Abdullah ?calan'?n yakalanmas?n? T?rkiye'de ?rg?t?n etkisizle?tirilmesine y?nelik bir operasyon olarak de?erlendirmektedir. ?rg?t?n lojistik zorunluluklardan ?t?r? Irak'ta ABD'ye kar?? temkinli bir tav?r i?erisindedir. Irak'?n Kuzeyindeki K?rt gruplar?n? siyas? kazan?mlar? ise desteklenmekte ve federal bir y?netim desteklenmektedir. Ter?r Ekonomik ?rg?t? Yap?s? PKK/KONGRA-GEL ?zerine ve ile Ter?r?n B?lgenin Sebeplerine Sosyo- ?li?kin De?erlendirmeler : 33

Ter?r ?rg?t?n?n temelleri Ankara'da 1973'den beri Abdullah ?CALAN'?n etraf?nda birle?en bir grup Do?u ve G?neydo?u k?kenli ?ah?s taraf?ndan at?lm?? ve 1978 y?l?nda 1. Kongre ile PKK (Partiya Karkeran K?rdistan-K?rdistan ???i Partisi) ad? alt?nda kurulmu?tur. Abdullah ?CALAN'da dahil olmak ?zere bu ?ah?slar?n b?y?k ?o?unlu?u ge?mi?te ?niversite i?erisinde devrimci hareketler i?erisinde faaliyet y?r?tm??lerdir. Bunun da etkisi ile ?rg?t Marksist d???nce ve K?rt?? fikirlerin bir harman? olarak ideolojisini olu?turmu?tur. Ancak kurulu?undan beri ?rg?t Marksizm'in klasik kavramlar?n? alarak kendine g?re yorumlamakta ve kitlesine empoze etmektedir. Bu durum gerek ?rg?t i?erisinde bir ?ah?s olman?n ?tesinde stratejik ve taktik belirleyici olan ?CALAN'?n tek adam olmas?ndan gerekse ?rg?t?n kendine atfetti?i orijinallikten kaynaklanmaktad?r. ?rg?t faaliyet metodu olarak Mahir ?AYAN'?n PASS (Politikle?mi? Asker? Sava? Stratejisi) benimsemi? ve T?rkiye geneli ile ?ran, Irak ve Suriye'nin K?rtler'in yo?un olarak ya?ad??? b?lgelerinde kamu otoritesinin hakim olmad??? kurtar?lm?? "k?z?l b?lgeler" olu?turarak "Ba??ms?z Birle?ik K?rdistan"? kurmay? hedeflemi?tir. ?rg?t?n kuruldu?u d?nem T?rkiye'de "sol" ve "b?l?c?/ ayr?l?k??" bir?ok fraksiyonun kimi zaman ?at??ma kimi zaman ise uzla?? i?erisinde oldu?u y?llard?r. Bu d?nemde ter?r ?rg?t? PKK/KONGRA-GEL'in benimsedi?i "K?rdistan" hayalinin b?l?c?/ ayr?l?k?? bir?ok ter?r ?rg?t? taraf?ndan benimsendi?i ve "sol"daki kimi ter?r ?rg?tlerinin de bu konuya "ulusal sorun" ba?l??? alt?nda kendi doktrinlerinde yer verdi?i bilinmektedir. Ancak PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? kurulu?undan beri di?er ter?r ?rg?tlerine kar?? i?birlik?i ve ajan olduklar? gerek?esiyle sald?rgan bir tav?r sergilemi?tir. 1979 y?l?nda ?rg?t ba?ta ?calan olmak ?zere kadrolar?n?n ?nemli k?sm?n? yurt d???na ??karmay? becermi? ve b?ylece "1980 H?k?met Darbesi"nin etkilerinden k?smen kurtulmay? ba?arm??t?r. 15 A?ustos 1984 ile Siirt'in Eruh ve Hakk?ri'nin ?emdinli ?l?elerine ger?ekle?tirdi?i k?rsal kaynakl? ilk sil?hl? eylemler ile ise ?lke g?ndemine a??rl?kl? olarak oturmu?tur. ?rg?t Abdullah ?CALAN'?n yakaland??? 15 ?ubat 1999 tarihine kadar taktik rol atfetti?i sil?hl? faaliyetlerine kimi zaman yo?unla?t?rarak kimi zaman ise azaltarak devam etmi?tir. Ancak ?rg?t?n kurulu?undan beri benimsedi?i as?l ama? sil?hl? faaliyetlerden siyas? faaliyetlere ??k?? yolu bulmakt?r. Bu itibarla d?nemin konjonkt?rel geli?melerine g?re ilan edilen g?ya ate?kes karar? vb. siyas? ??k??larda g?r?ld??? gibi ?rg?tle ili?kisi mahkeme kararlar? ile ispatlanan DEP (Demokrasi Partisi) ve HADEP (Halk?n Demokrasi Partisi) gibi partiler ve toplum i?erisinde ?rg?tlenen onlarca sivil toplum kurulu?u ?rg?t?n siyas? s?zc?s? olmaktan ?te gitmemi?tir. ?rg?t?n s?ylemlerindeki taktik de?i?imlere ra?men bu yakla??m h?len devam etmektedir. Bu ba?lamda ?rg?t?n faaliyetleri iki ana grupta incelenebilir; 1. Sil?hl? faaliyetler; Ter?r ?rg?t? sil?hl? faaliyetlere siyas? faaliyetler ?n?nde yol a??c? bir misyon y?klemektedir. Nitekim ?rg?t?n 1999 y?l?nda ?calan'?n yakalanmas? sonras?nda form?le etti?i talepleri ilk etapta "Kopenhag Siyas? Kriterleri"nin kar??lanmas? noktas?nda aynile?tirilmi? daha sonra ise ?rg?t mensuplar?na y?nelik Genel Af (Ter?r ?rg?t? taraf?ndan bu talep "Demokratik Siyas? Ya?ama Kat?l?m Yasas?" olarak ifade edilmektedir.) ??kart?lmas? gibi ?topik hedefler haline getirilmi?tir. Sil?hl? faaliyetlerin s?klet merkezini T?rkiye co?rafyas? olu?turmaktad?r. Bunun yan?nda Suriye, ?ran ve Irak'taki kamplar ise bu faaliyetlerin lojisti?ine y?nelik kullan?lmaktad?r.

Siyas? faaliyetler; Ter?r ?rg?t? kurulu? y?llar?nda etkin bir sil?hl? g?c?n varl???n? zorunlu k?lan "k?z?l kurtar?lm?? b?lgeler" olu?turma ve ba??ms?z birle?ik K?rdistan'? kurma g?revini ?stlenmi? olmas?na ra?men bu ?topik 2. 34

hedefinin siyas? birtak?m faaliyetler olmaks?z?n ger?ekle?tirilemeyece?ini d???nm??t?r. Bu ama?la k?sa s?rede onlarca dernek, vak?f, sendika, siyas? parti, yay?n organ? vb. kurulu? olu?turulmu?tur. Siyas? faaliyetlerde etkin bir ?ekilde yer alan bu kurulu?lar ya ?rg?t?n bizzat kendi imk?nlar? ile kurulmaktad?r; ya da mevcut olan bir sivil kurulu? ?rg?t?n etkin giri?imi ile ele ge?irilmektedir. Bu kurulu?lar arac?l???yla ?rg?t siyas? olarak kendi propagandas?n? ger?ekle?tirmekte ve birtak?m sol fraksiyonlar ile ili?ki geli?tirerek ulusal ve uluslararas? destek sa?layabilmektedir. Bat? b?lgelerindeki K?rt as?ll? vatanda?lar?m?z?n potansiyelinden yararlanmak amac?yla yap?lan bu giri?imlerde ana hedefin yine buralar? sil?hl? faaliyetlerin ihtiya? duydu?u kadrolar? temini a??s?ndan kullanmakta oldu?u yakalanan ?rg?t mensuplar?n?n ifadelerinden ortaya ??km??t?r. Yine ?rg?t?n K?rt as?ll? insanlardan ?zellikle Avrupa alan?ndaki diplomatik / siyas? giri?imleri desteklemek ve lobi olu?turmak amac?yla yararland??? ortaya ??km??t?r. Bu ?lkelerin demokrasi anlay??? ve standartlar? ?rg?te ihtiya? duydu?u propaganda imk?n?n? tan?maktad?r. H?len faaliyetlerini y?r?ten ROJ TV buradaki imk?nlar ile v?cuda getirilmi?tir.

Ter?r ?rg?t? kuruldu?u g?nden beri gerek siyas? gerekse sil?hl? olarak devlet otoritesini sorgulayan faaliyetler i?erisinde olmu?tur. Bu itibarla as?l hedefler kamu g?revlileri ve ?rg?tle i?birli?i yapmayan sivil vatanda?lard?r. Ancak Abdullah ?CALAN'?n yakalanmas? sonras?nda g?r?ld??? gibi sivil vatanda?lar?n zarar g?rd??? intihar eylemleri ve Mavi ?ar?? Eylemi gibi kontrols?z ?iddet olaylar? ger?ekle?tirilmi?tir. Yine ?rg?t?n faaliyetleri i?in ihtiya? duydu?u finansman?n ?nemli bir b?l?m? de yurtd???nda ?al??an T?rkiye k?kenli insanlar?m?zdan korkutma ile zorla elde edilen gelirden kar??lanmaktad?r. T?rkiye'ye kom?u ?lkeler genelde sil?hl? faaliyetlerin geri ?ekilme ve ?stlenme mens-watches.yomylife.org mens watches alan? olarak kullan?lmas?na ra?men ABD'nin Irak'? i?gali ile birlikte ?rg?t?n buralardan da siyas? a??l?m noktas? olarak kullanma cihetine gitti?i g?r?lm??t?r. ??gal'in hemen ?ncesinde ilan edilen KADEK (Kongre Azadi Demokrasi a K?rdistan - K?rdistan Demokrasi ve ?zg?rl?k Kongresi) bu amac?n kar??lanmas?na y?neliktir. Ku?kusuz bu amac?n ortaya konmas?nda as?l etken ABD'nin b?lgeye m?dahalesinin ?rg?t a??s?ndan yol a??c? bir etki ger?ekle?tirece?i umududur. Ancak bunun ger?ekle?memesi ?zerine ABD'liler ile ili?kileri geli?tiren Osman ?CALAN ve etraf?ndakiler ?rg?tten tasfiye edilmi?lerdir. 2003 y?l?n?n Kas?m ay?nda ise ?rg?t?n siyas? ?izgisinin bir devam? olarak K?rdistan Halk Kongresi (KONGRA- GEL) kurulmu?tur. ?rg?t?n bu yeni yap?lanmaya karar veri?inde uluslararas? kamuoyunda ter?r ?rg?t? imaj?ndan kurtulamamas?n?n etkin oldu?u d???n?lmektedir. 1 Haziran 2004 tarihinde ise ate?kes durumundan aktif me?ru savunma (sava?) pozisyonuna ge?ilmi?tir. ?rg?t?n bu karar? almas?nda b?lgedeki dengelerin yan? s?ra sil?hl? faaliyetler ile AB s?recinde siyas? otorite ?zerinde bask? olu?turmak ve i?erisindeki hizipleri bast?rma kayg?s?n?n etkin oldu?u de?erlendirilmektedir. Bu karar sonras?nda yurt i?erisine bol miktarda patlay?c? aktar?lm?? ve ?ehirlerde ve k?rsal b?lgelerde g?venlik g??lerine y?nelik bombal? sald?r? eylemlerine ba?lan?lm??t?r. Buna ra?men as?l yo?un eylem dalgas?n?n 2005 y?l? i?erisinde geli?ti?i g?r?lmektedir. Bunun ?rg?t i?erisindeki hizibin bast?r?lmas?, AB s?recinde hedeflerini g?ncelle?tiren ?rg?t?n s?re?ten arad???n? bulamamas? ve asl?nda ?rg?t?n y?netimine hakim olan sil?hl? faaliyetler yanl?s? radikal ?ah?slar?n demokrasinin de?erlerine ve kurumlar?na inanmaktan ?te bunlar? kullanmas?ndan kaynakland??? d???n?lmektedir. bir ara? olarak 35

Gelinen noktada ?rg?t hedefini "Demokratik- Ekolojik Toplumun ?n?a Edilmesi" olarak a??klamaktad?r. G?ncel hedefleri ise "K?rt k?lt?rel kimli?inin anayasal olarak tan?nmas? ve K?rtlerin Cumhuriyet'in ortak kurucu ??esi olarak tescil edilmesi" noktas?nda birle?mektedir. Bununla ise ?lkenin siyas? ve idar? yap?s?nda de?i?iklik meydana getirecek bir durum arzu edilmektedir. Yine Abdullah ?CALAN'a tecrit uyguland??? gerek?esiyle bu ?ahs?n siyas? faaliyetlere kat?lmas? ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? istenmektedir. Bu ama?la ?rg?t harekete ge?irebildi?i kitlesini her bahane ile ?at??maya ?ekmekte ve b?ylece gerek kamu g?revlileri gerekse sa?duyulu vatanda?lar ile kitlesini kar?? kar??ya getirmektedir. Bu amac? ger?ekle?tirmek i?in ?rg?t yap?s?n? KKK(Koma Komalen K?rdistan - K?rdistan Demokratik Konfederalizmi), KONGRA-GEL ve PKK'dan olu?an ??l? bir sisteme g?re yeniden d?zenlemi?tir. Sistemin merkezinde ve en ?st?nde ?nderlik kurumunu temsil eden Abdullah ?CALAN bulunmaktad?r. ?calan yakalanmadan ?nce ?rg?t?n taktik ve stratejik belirleyicisi iken bug?n ?artlar?n etkisi ile sadece ideolojik/ stratejik belirleyici konumunda bulunmaktad?r. ?calan ?rg?tle olan irtibat?n? siyas? ve hukuk? temsilcisi olduklar?n? ifade etti?i avukatlar? arac?l???yla sa?lamaktad?r. Bu y?zden bir?ok avukat? hakk?nda dava a??lm??t?r. Bu sistem i?erisinde tabanda KKK (Koma Komalen K?rdistan- K?rdistan Demokratik Konfedaralizmi) bulunmaktad?r. KKK'n?n esasta faaliyet y?r?t?len her alanda halk meclisleri ?eklinde ?rg?tlenmesi ve kendini KONGRA-GEL i?erisinde temsil etmesi ?ng?r?lm??t?r. Bir yasama meclisi olmas? d???n?len KONGRA-GEL'in ba?kan? Z?beyir AYDAR'd?r. Ancak bu ?ahs?n i?leyi? ?zerinde bir etkinli?i bulunmamaktad?r. KONGRA-GEL i?erisinde ise bir?ok siyas? komisyonun denetim g?revi ?stlenmesi ?ng?r?lm??t?r. Ancak a?a??dan yukar?ya do?ru bir iradenin ?rg?t i?erisinde hakim k?l?nmas?n? gerekli k?lan bu yap? olduk?a ?topiktir ve hayata ge?irilmemi?tir. Fiiliyatta faaliyetler faaliyet alanlar?na ve faaliyetin ?ekline g?re bi?imlendirilen komiteler arac?l???yla y?r?t?lmektedir. ?rne?in k?rsal kadrolar HPG'nin (Halk Savunma G??leri) ba?l? oldu?u "Me?ru Savunma Komitesi" arac?l???yla i? g?rmektedir. Yine ?rg?t?n "?? Siyas? Komitesi"ne ba?l? olan T?rkiye Koordinasyonu i?erisinde yer alan ?rg?t mensuplar? kitleyi eyleme ?ekmek ?zere provakasyon ve ajitasyon faaliyetleri i?erisinde yer almaktad?rlar. PKK ise ideolojik denetim organ? ve belirleyici olarak ?ekirde?i olu?turmaktad?r. Di?er organlar ?zerinde s?z sahibidir. PKK'n?n ?rg?t i?erisindeki kar??l??? "Bilim ve Ayd?nlanma Komitesi"dir ve tecrit gerek?esiyle eyleme ?ekilen kitlenin bilin?lendirilmesinde etkin rol alan "Bas?n Yay?n Komitesi" ile e?g?d?m i?erisinde ?al???r. Esasta komiteler ?rg?t i?erisindeki g?? dengelerine g?re d?zenlenmi?tir. Bir?ok ?topik hedef ortaya konulmu? olmas?na ra?men ?rg?t?n kurulu?undan beri ger?ekle?tirilen faaliyetlerde ?ok fazla bir de?i?iklik ortaya ??kmam??t?r. Kurulu?undan beri ?rg?t?n ger?ekle?tirdi?i eylemler sonucu;

? 6000 civar?nda G?venlik G?revlisi (Asker, Polis, Ge?ici K?y Korucusu), ? 5200 civar?nda Sivil vatanda?, ? 320 kadar Kamu g?revlisi, hayat?n? kaybetmi?tir.

Bug?ne kadar PKK'n?n yol a?t??? ter?r olaylar? ile m?cadelede ?nemli bir ulusal kayna??n harcand??? bilinmektedir. Ancak bu miktar?n tam olarak ne oldu?unu belirlemek m?mk?n de?ildir. Buna ra?men 100 milyar dolar civar?nda birtak?m rakamlar telaffuz edilmektedir. Bu kaynak i?erisinde b?lgede g?rev yapan g?venlik g??lerine bat?dakilerden farkl? olarak ekstra ?denen birtak?m ?cretler, ter?rle m?cadele eden g?venlik g?revlilerinin ihtiya? duydu?u sil?h, te?hizat ve malzemenin 36

gideri vb legal kalemler oldu?u gibi maalesef b?lgedeki hassas durumu istismar eden odaklar?n usuls?z ve kanuna ayk?r? olarak elde ettikleri illegal te?vikler de dahildir. Yani bu ?demelerden legal ve illegal herkes faydalanm??t?r. ?stelik bu durum b?lgenin maddi g?nencinin sa?lanmas?nda bir politika olarak da benimsenmi?tir. Zamanla yanl??l???n?n fark?na var?lmas?na ra?men bu politika kendi taraftar kitlesini olu?turdu?undan geri d?n?? m?mk?n olmam??t?r. Devlet h?len kendi eliyle b?lgede g?rev yapan kamu g?revlilerine aralar?nda u?urumlar olan farkl? ?demeler yapmakta ve b?lgede bir nevi pozitif ayr?mc?l?k politikalar? uygulamaktad?r. Buna ra?men devlet g?venlik g??leri ve yerel memurlar?n d???nda altyap? ve sa?l?k hizmetleri ba?ta olmak ?zere baz? konularda b?lgede g?rev yapacak kamu g?revlisi bulmakta zorlanmaktad?r. Bu kaynaklar?n bir k?sm?n?n dolayl? olarak (Bat? b?lgelerindeki kayna?? belli olmayan ekonomik yat?r?mlar, b?lgedeki vatanda?lar?m?z?n genel refah seviyesinde g?receli bir art??, g?venlik g??lerinin ter?rle m?cadele i?erisinde kazand??? tecr?beler, T?rkiye'nin b?lgede kurdu?u etkinlik vb.) sistem i?erisine d?nd??? d???n?lmektedir. Ancak as?l ?nemli olan harcanan paran?n miktar?ndan ?ok uygulamalar?n toplumun genelinde ortaya ??kartt??? ahlaki erozyondur. T?rkiye'de ter?r?n liberal ekonomiye ge?i? s?recinde yayg?nla?mas? toplum i?erisinde, b?rokraside ve siyasette "k??eyi d?nme mant???"n?n yayg?nla?mas? ile birlikte olmu?tur. Liberal ekonomik sistem i?erisinde baz? ?ah?slar?n ve odaklar?n rant?? yakla??mlar i?erisinde olmas? gayet tabidir. ?nemli olan bu odaklar?n de?ifre edilip sistem i?erisinde adaletin kar??s?na ??kart?lmas?d?r. Ancak ge?mi?te bu t?r giri?imler hep siyas?, ideolojik, b?rokratik koruma duvarlar? ile kar??la?m??t?r. Bu sebeple ?lkenin ter?rle m?cadele edebilmesi i?in gerekli olan as?l unsur maddi kaynaklardan ?ok namuslu kamu g?revlileridir. Yine ter?rle m?cadelede 30 y?l? a?k?n ge?irilen bir s?rede siyas? otoritenin sorumluluk almaks?z?n salt g?venlik g??lerini sorumlu k?lma anlay???n?n sivil otoritenin d???ndaki baz? odaklara siyas? g?? sa?lad??? da bir ger?ektir. Ancak b?lgede ter?r ve asayi? bozuklu?u PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? ile ba?lamad??? gibi bu durum devletin b?lgeye y?nelik bilin?li bir tercihi de de?ildir. B?lgedeki siyas? kar???kl?klar?n ge?mi?ine bak?ld???nda Cumhuriyet'ten ?nce ekonomik ve sosyal imtiyazlar?n? kaybeden a?iret reislerinin ve beylerin isyan dalgalar?na ?nderlik etti?i g?r?lmektedir. Arazinin sarp yap?s? ve asl?nda co?rafi olarak Suriye, ?ran ve Irak ile T?rkiye aras?nda hi?bir s?n?r?n bulunmamas?, sosyal ve demografik yap?n?n t?rde?lik g?stermesi, Osmanl? ?mparatorlu?u'nun son d?nemleri ve Cumhuriyet'in ilk y?llar?nda patlak veren isyan dalgalar?n?n bu ?lkelerin da?l?k co?rafyas?n? geri beslenme alan? olarak kullanmas?, ter?r olaylar? ve T?rkiye'nin sanayile?mesi ile birlikte bat?ya g???n sosyal dokuyu bozmas? buralar? ter?r ?rg?tlerinin bar?nmas?, eleman kazanmas? ve sorunlar?n istismar? a??s?ndan ?ok elveri?li hale getirmi?tir. PKK'dan ?nce ortaya ??kan baz? ayr?l?k??/ b?l?c? ?rg?tler Cumhuriyet'ten ?ok ?nce ortaya ??kan bu sorunlar? istismar etmi?tir. Bu yap?lar?n referans? ise ?ran ve Irak'taki baz? siyas? partiler ve feodal yap?lard?r. PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? bunlar?n a?t??? yolda ilerleyerek etkinlik kazanm??t?r. Irak'?n i?gali ile birlikte ise bu ?rg?tler kendi durumlar?n? iyile?tirmede ABD'ye bel ba?lam??lard?r. Maalesef b?lgeye aktar?lan ancak gerekti?i ?ekilde kullan?lmayan kaynaklar asl?nda Bat? b?lgeleri aleyhine e?itsiz bir durum ortaya ??kartm?? ve devletin kendi eli ile b?t?n d?nyada sadece baz? ?lkelerde az?nl?k gruplar? i?in ?ng?r?len "pozitif ayr?mc?l?k" yakla??m?n? vatanda?lar? i?in uygulamas?na sebep olmu?tur. Yine aktart?lan kaynaklar?n ?nemli bir b?l?m?n?n asl?nda b?lgede etkin olan a?alar?n ve beylerin eline ge?ti?i bilinen bir ger?ektir. Bu durum b?lgeye has olmaktan ?ok T?rkiye'nin genelinde yayg?n olan kamu kaynaklar?n?n denetlenememesinden 37

kaynaklanmaktad?r. Yine b?lgede vatanda?lar?m?z?n y?zy?llard?r alt?nda ya?amak zorunda kald?klar? ?artlar?n etkisi ile demokratik standartlar? ve kurumlar? bilmemesi, benimseyememesi ve demokratik k?lt?rel olgunlu?a ula?amamas? bir sebep olarak belirtilebilir. Y?zy?llard?r bask? alt?nda kalan vatanda?lar?m?z b?lgedeki a?iret yap?s?n?n ??z?lmesi ile birlikte kendilerini ve demokratik haklar?n? ifade etmeye ba?lam?? ancak bu kez de ter?r ?rg?t?n?n etkisi alt?na girmi?lerdir. B?lgedeki ortamdan siyas?/ekonomik olarak herkes faydalanm??t?r ve faydalanmaktad?r. Ancak bu durum salt b?lgede g?rev yapan b?rokratlara ve g?venlik g??lerine has bir durum de?ildir. ?stelik d?nya ?zerindeki di?er ter?r ?rg?tleri ve ter?rle m?cadele eden devletlerle kar??la?t?r?ld???nda b?lgedeki ortamdan illegal fayda uman g?venlik g??lerinin faaliyetlerinin olduk?a s?n?rl? kald??? de?erlendirilmektedir. Bu de?erlendirmeler ?????nda b?lgede ya?anmakta olan ter?r olaylar?n?n ancak b?lgenin siyas?, ekonomik, sosyal, k?lt?rel yap?s?n?n ?slah edilmesi ile birlikte olaca?? d???n?lmektedir. Bu yap?n?n ?slah edilmesi halinde ?rg?t?n t?m g?c?ne ra?men ter?r?n sona erdirilmesi ?ok kolay bir i? haline gelecektir. Yine belirtildi?i ?zere y?zy?llard?r akrabal?k ili?kileri i?erisinde harmanlanan Suriye, ?ran ve Irak'taki yap?lar b?y?k ?l??de T?rkiye'nin Do?u ve G?neydo?usu ile benzerlik ta??maktad?r ve etkile?im i?erisindedir. Dolay?s?yla b?lgeye y?nelik ??z?mlerin buralar? da i?ine alacak b?t?nc?l projeler ?retmeksizin m?mk?n olamayaca?? d???n?lmektedir. Bu ise ancak devletin en ?st organlar? taraf?ndan al?nacak kararlar ve uzun vadeli stratejiler ile m?mk?nd?r. Oysa ki k?resel ve ulusal g??lerin farkl? yakla??mlar? sebebiyle bu politikalar? olu?turmak ?ok da m?mk?n olamamaktad?r. B?lgedeki sosyal doku bozuklu?u uluslar aras? g??ler taraf?ndan bir?ok kez istismar edilmi?tir. Cumhuriyet'in kurulu?unda patlak veren isyan dalgas?n?n T?rkiye'nin ?ngilizler ile Musul sorunu konusunda ?at??t??? bir d?neme denk geldi?i bilinmektedir. Yine Suriye Devleti Abdullah ?CALAN'? y?llarca ?lkesinde bar?nd?rarak T?rkiye ?zerinde bask? kurmaya ?al??m??t?r. Yurt i?erisinde ise k?smen bahsedildi?i ?zere politik, b?rokratik veya ekonomik baz? odaklar?n bozulan sosyal dokuyu istismar ederek g?? sahibi olduklar? g?r?lmektedir. 1990'l? y?llarda J?TEM ad?na faaliyet g?steren baz? g?venlik g?revlilerinin ter?rle m?cadele kapsam?nda sadece yer g?sterme ve bilgi verme ile sorumlu olmas? gereken ?ah?slar ile ortak operasyon geli?tirme vb. faaliyetler i?erisinde oldu?u bilinmektedir. ?tiraf?? olarak ?rg?tten ayr?lan ve ?ah?slar i?erisine d??t?kleri bunal?m?n, ekonomik kayg?lar?n ve can korkusunun sebebiyle kamu g?revlileri ile ortak i?ler i?erisinde yer alm??lar ve menfaat ?eteleri ortaya ??km??t?r. Bunun en g?zel ?rne?i Abdulkadir AYGAN'?n bas?na yans?yan 2 itiraflar?d?r . ?stelik ge?mi?te ter?r 2 J?TEM NASIL KURULDU? Cem ERSEVER biyografisinde bu konu ?u ?ekilde ?zetlenmektedir. "Eyl?l sonras?nda G?neydo?u'da ya?anan ter?r olaylar?na kar?? m?cadele etmek amac? ile istihbarat toplamak ve toplanan istihbarat ile operasyonlar d?zenlemek amac?yla Jandarma ?stihbarat ve Ter?rle M?cadele Te?kil?t? (J?TEM) ad? alt?nda faaliyet g?steren merkez? bir ?rg?tlenmenin fikir babal???n? yapt??? ve do?rudan Jandarma Genel Komutan?na ba?l? olarak ?al??acak olan J?TEM'in ba??na ge?ti?i" bilinmektedir. Medyada ??kan haber ve ara?t?rmalarda ise ; "Susurluk'ta 3 Kas?m 1996'da meydana gelen kazadan itibaren varl??? s?rekli tart???lan ve resmiyette var olmad??? belirtilen J?TEM, ilk defa Diyarbak?r'da bir A??r Ceza Mahkemesinde yarg?lanm??t?r. Jandarma ?stihbarat ve Ter?rle M?cadele Te?kil?t? anlam?na gelen J?TEM'in sivil g?revlileri olan eski PKK itiraf??lar?, i?ledikleri ?ne s?r?len faili me?hul cinayetler sebebiyle Diyarbak?r 3. A??r Ceza Mahkemesi'nde yarg?lanm??lard?r. Dosyam?z i?erisinde iddianamesi bulunan davada, 1996'dan itibaren ?e?itli faili me?hul cinayetler i?ledikleri belirtilen san?klar : PKK itiraf??lar? Adil T?MURTA?, Recep T?R?L, ?brahim BABAT, Jandarma ?stihbarat elemanlar? Mehmet Zahir KARADEN?Z, Lokman G?ND?Z ve korucu Faysal ?ANLI'd?r. ?ddianamede, itiraf??lar?n bu eylemleri o tarihte Diyarbak?r'da Jandarma ?stihbarat Komutan? olarak g?rev yapan Binba?? Ahmet Cem ERSEVER'in "komutas?nda" yapt?klar? vurgulanm??t?r. "J?TEM fikri, 1990 y?l?nda Siirt'te g?rev yapan y?zba?? Cem ERSEVER'in fikridir. Emirleri b?lgedeki komutanlardan de?il direkt Ankara'dan al?p operasyonlar?n? y?r?tecek bir tim oldu?u bilinmektedir. Susurluk kazas?ndan sonra J?TEM hakk?nda dile getirilenler ortaya ??k?nca Jandarma ?stihbarat Grup Komutanl?klar?, Jandarma B?lge Komutanl??? ya da Alay Komutanl???'na ba?lanarak dolays?z Ankara ili?kisi kesilmi?tir. Daha ?nce J?TEM.de ?al??an ?tiraf?? Abdulkadir AYGAN; Orgeneral E?ref B?TL?S'den U?ur MUMCU'ya bir?ok faili me?hul kalm?? cinayet hakk?nda ?nemli bilgiler aktarm??t?r. Ayr?ca, her ne kadar meydana geli?ini takip eden s?re?te Hizbullah isimli sil?hl? ?ete taraf?ndan yap?ld??? ?eklinde 38

organizasyonu i?erisinde yer ald?klar?ndan illegal olaylar? ger?ekle?tirme konusunda yetenek sahibi ve buna meyilli insanlard?r. Bu ?ah?slar?n yine madd? menfaat veya ?antaj ve korkutma ile illegal eylemler i?erisine ?ekilmesi m?mk?nd?r. Bu ?ah?slar?n
______________________________________________________________________________
de?erlendirmeler yap?lm?? ise de; Gaffar OKKAN'?n ?ld?r?l???n? de Diyarbak?r Emniyet M?d?r? olduktan sonra J?TEM ve karanl?k operasyonlar?na g?z a?t?rmayarak rahats?z etti?i bu illegal yap?lanman?n hedefi haline gelmesi olarak a??klam??t?r.. Abdulkadir AYGAN'?n bir s?re PKK ter?r ?rg?t?ne kat?l?p daha sonra yakaland?ktan sonra itiraf?? olarak J?TEM i?erisinde ?al??t?r?ld??? son g?nlerde bas?na ve kamuoyuna yans?yan bilgilerden ve haberlerden ??renilmi?tir. Abdulkadir AYGAN isimli ?ah?s Aram Yay?nc?l?k isimli Kitapevi taraf?ndan yay?nlanan "?T?RAF?I - 'Bir J?TEMC? Anlatt?'" isimli kitab?n III. bask?s?nda J?TEM ve yapt??? faaliyetler ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu kitab?n tamam?n?n bir fotokopisi soru?turma dosyam?z i?erisine al?nm??t?r. Kitapta bahsi ge?en J?TEM'in i?ledi?i iddia edilen faili me?hul cinayetler ile ilgili olarak gere?inin taktir ve ifas? i?in kitaptan ?ekilen bir fotokopi eklenerek Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???'na su? duyurusunda bulunulmu?tur. J?TEM ve J?T olarak ifade edilen istihbarat birimi; merkezde Jandarma Genel Komutan?'na ba?l? Tu?generallik seviyesinde Daire Ba?kanl???, 1997 y?l?na kadar B?lge Komutanl?klar? ile bunlara ba?l? Tim Komutanl?klar? ?eklinde bir yap?lanmas?n?n oldu?u de?erlendirilmektedir. Ancak bu yap?lanma hi?bir ?ekilde resm? makamlar taraf?ndan kamuoyu ile payla??lmam??t?r. 5397 Say?l? Yasa, istihbarat ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in meydana getirilmi? sistemi, sistemin i?lemesini, bu hususta hukuka uygun i?lemlerin ne suretle ger?ekle?tirilece?ini, kararlar?n hangi makamlar taraf?ndan ve ne gibi ko?ullara uyulmas? suretiyle al?naca??n?, bu husustaki denetim kurallar?n? ve usullerini, ?stihbarat ihtiyac?n?n milletleraras? hak bildirileri ve anayasan?n g?vencelerine uygun olarak nas?l giderilece?ini g?stermektedir. YUKARIDA ADI GE?EN R?PORTAJI A?A?IDADIR: ESK? J?TEM MENSUBU OLARAK B?L?NE ABDULKAD?R AYGAN'IN KONUYA ?L??K?N MEDYAYA YANSIYAN J?TEM ad?na ?al??t???n? ileri s?ren PKK itiraf??s? 45 ya??ndaki Abd?lkadir Aygan, yazd??? kitapta, yazar Musa Anter'i ?ld?ren timde yer ald???n? iddia etti. PKK itiraf??s?: Musa Anter'i biz ?ld?rd?k . Yapt??? itiraflarda Diyarbak?r'da 10 y?l ?nce kaybolan Murat Aslan'?n Silopi'de g?m?ld??? yeri tarif eden ve cesedinin bulunmas?na sa?layan Abd?lkadir Aygan, "en b?y?k eylemimiz Musa Anter cinayetiydi'' dedi. Timur ?ahan ve U?ur Bal?k taraf?ndan kaleme al?nan '?tiraf??' adl? kitapta, ba??ndan ge?enleri anlatan Abd?lkadir Aygan'?n itiraflar? bir d?neme ???k tutuyor. "J?TEM'DE ?ALI?TIM:"PKK ?rg?t? i?inde Sason, Mutki ve ?irvan'da faaliyet g?sterirken 1985 y?l?nda ?rg?tten ka?arak teslim olan ve 'Pi?manl?k Yasas?'ndan yararlan?p 1990 y?l?nda tahliye edilen Suru? do?umlu Abd?lkadir Aygan, bir s?re sonra Cem Ersever'in giri?imiyle J?TEM i?inde ?al??malarda bulundu?unu a??klad?. J?TEM'de ?al???rken Malatya do?umlu Aziz Turan kimli?ini kulland???n? anlatan Aygan, 1 Eyl?l 1991 tarihinde, Jandarma Genel Komutanl??? Personel Ba?kan? Kurmay Albay Nurettin ?ak?r'?n 4313-119- 92/kd. scl. say?l? yaz?s? ile 'genel idari hizmetler, istihbarat eleman?' s?n?f?ndan devlet memurlu?una al?nd???n? belirtti. Aygan, yeni kimli?i ile Ordu Yard?mla?ma Kurumu (OYAK) i?tirak?isi de oldu. "BEN TUTTUM, YE??L VURDU" :20 Ocak 1992'de Halk?n Emek Partisi (HEP) Mu? Malazgirt ?l?e Ba?kan? Harbi Arman'?n bir duru?ma i?in Diyarbak?r'a geldi?ini belirten Aygan, Arman'? Ye?il kod adl? Mahmut Y?ld?r?m'?n talimat?yla ka??r?p ?ld?rmeleriyle ilgili ?u iddiada bulundu: "Mahmut Y?ld?r?m'?n bu ?ahs? istemesi ?zerine, Harbi Arman'a, 'Bir ifade i?in bizimle geleceksin' dedik. Bir araca bindirdik. G?zlerini atk?s?yla ba?lad?k. 'Askeri birli?e g?t?rece?iz' bahanesiyle kent d???nda bir k?pr?n?n alt?na getirdik. Uzman ?avu? da Kala?inkof ile tarayacakt?. Ye?il kod adl? Mahmut Y?ld?r?m, 'Dur onunla de?il' dedi. Ben tuttum Ye?il tabancas?yla vurdu. K?pr? alt?na g?zleri ba?l? ?yle b?rakt?k.'' ( Ad? ge?en 'Ye?il' kod adl? Mahmut Y?ld?r?m kimdir; 7'nci Kolordu Komutanl??? Askeri Mahkemesi'nde de m?ebbet hapis istemiyle yarg?lan?yor. Mahkeme, 27 Ocak'ta Solhan ?l?e Jandarma Komutanl???'na yaz? yazarak Mahmut Y?ld?r?m'?n a??k adresinin tespit edilerek mahkemeye g?nderilmesini istemi?ti. 7'nci Kolordu Komutanl??? Askeri Mahkemesi'nde, Ye?il kod adl? Mahmut Y?ld?r?m, emekli Binba?? Abdulkerim K?rca, Uzman ?avu? Y?ksel U?ur, PKK itiraf??lar? Muhsin G?l, Fethi ?etin, Abdulkadir Aygan, Saniye Eml?k, Kemal Eml?k ?m?r boyu hapis istemiyle tutuksuz yarg?lan?yor. Su? dosyas? kabar?k ?ddianamede, san?klar?n J?TEM ad? alt?nda olu?mu? s?zde devlet ad?na yasad??? yollarla bir?ok adam ?ld?rme, adam ka??rma ve PKK yanda?? olduklar?na inand?klar? ki?iler aleyhine kendi ??karlar?na y?nelik eylemlerde bulunduklar?, binba?? Abdulkerim K?rca'n?n eylemlerle ilgili verdi?i talimatlar nedeniyle ?etenin y?neticisi konumunda oldu?u belirtiliyor. H?rriyet 15.?ubat 2006 ) "EN B?Y?K EYLEM MUSA ANTER C?NAYET?YD?":Gazeteci yazar Musa Anter'i ?ld?ren timde yerald???n? iddia eden Aygan, bu timde Ye?il, Mustafa Deniz ve yine PKK itiraf??s? olan 'Hogir' kod adl? Cemil I??k ile '??rnakl? Hamid'in yer ald???n? ?ne s?rd?. Cemil I??k'?n ?nceden Musa Anter'i tan?d???n? belirten Abd?lkadir Aygan olay? ??yle anlatt?: "Hamit, Musa Anter'in kald??? otele g?nderilerek, 'Hogir sizi bir evde bekliyor' diyerek otelden ??kartt?. Ben ve Hogir, Seyrantepe'de bekliyordum. Ye?il ve Mustafa Deniz, bizden biraz ileride bekliyordu. Hamit Musa Anter'i getirecekti, Hogir de ?ld?recekti. Ancak, bir s?re sonra siren sesleri gelince arac?m?za binerek J?TEM'e gittik. Bir s?re sonra Hamit gelince, '?? tamam' dedi. 'Neden yan?m?za getirmedin' deyince, 'benden ??phelenince yolda indirdim '?ld?rd?m' diye cevaplad?.'' ?L?M TARLASI:PKK ?tiraf??s? Abd?lkadir Aygan, daha ?nce ?ld?r?len HEP Diyarbak?r ?l Ba?kan? Vedat Ayd?n'?n amcas?n?n o?lu olan Sa?l?k-Sen ?ube Ba?kan? Necati Ayd?n ile Ramazan Keskin ve Mehmet Ayd?n'?n ?ld?r?lmesi olay?n? da ??yle anlatt?: "Bir olay nedeniyle DGM'ye d??m??lerdi. Mahkemeden ??kt?ktan sonra 'Emniyete gidece?iz, bir ifadeniz unutulmu?' diyerek polisin g?z? ?n?nde tekrar arabaya ald?k. ?ki ara?la Silvan- Diyarbak?r aras?ndaki Ka??tl? Karakolu'nu ge?tik. K?pr? yak?n?nda ayr?larak tarlan?n i?erisine girdik. Binba?? Abdulkerim K?rc? taraf?ndan kur?un s?k?larak ?ld?r?ld?ler. Bu olayda Uzman ?avu? U?ur Y?ksel, 'Ad?yamanl? Apo' kod adl? Uzman ?avu? Abd?lkadir U?ur, ben, Kem?l Eml?k, Diyarbak?r ?stihbarat Tim Komutan? Y?zba?? Tuncay Yanarda? ve Binba?? Abdulkerim K?rc? vard?.'' "OKKAN G?Z A?TIRMIYORDU: "Aygan, Gaffar Okkan'?n Diyarbak?r Emniyet M?d?r? olmas?yla J?TEM elemanlar?n?n ?al??mas?n?n g??le?ti?ini ileri s?rerek, bu konuda da ?u iddialarda bulundu: "Gaffar Okkan'?n gelmesiyle Asayi? ?ube M?d?rl??? kendi prensibiyle ?al??maya ba?lad?. Bunlar, J?TEM elemanlar?na g?z a?t?rm?yordu. Daha ?nce itiraf??lar, korucular, J?TEM elemanlar? kent i?inde ba??na buyruk hareket edebiliyordu. ?stedikleri ki?ileri yakalay?p 'Emniyet'e g?t?r?yoruz' diyebiliyordu. Okkan d?neminde faili me?hul cinayetler b?y?k oranda azald?.' ( Faruk BALIK?I - D?YARBAKIR/DHA H?rriyet - 04.02.2005


kapsaml? "Tan?k Koruma Programlar?" ile disipline edilmesi ve her zaman kontrol alt?nda bulundurulmas? ?artt?r. ?rg?t?n G?ncel Hedefleri Abdullah ?CALAN yakalanmas?n?n ard?ndan ?rg?t?n hedefini "K?rt k?lt?rel kimli?inin anayasal olarak tan?nmas?" olarak revize etmi?tir. G?n?m?zde ise ?rg?t Kongre-Gel olarak ismini de?i?tirdi?i 2003 y?l? Kas?m ay?ndan itibaren hedefini "K?rt sorununun ??z?m? i?in ayr? bir devlet kurmaks?z?n do?rudan demokrasinin egemen oldu?u ekolojik toplumun in?a edilmesi" olarak a??klam??t?r.

?rg?t?n Stratejisi Ter?r ?rg?t? kurulu?unda uzun s?reli halk sava?? olarak stratejisini a??klam?? ve bu amac? ger?ekle?tirmek ?zere s?zde gerilla sava??n? temel faaliyet metodu olarak a??klam??t?r. Ancak bu faaliyet metodunun uluslar aras? deste?inin olmamas?, kitle deste?inin sa?lanamamas? ve g?venlik g??lerinin etkin m?cadelesi sonucu ba?ar?l? olamam??t?r. VIII. Kongre ile gidilen strateji de?i?ikli?i sonras?nda K?rt k?lt?rel kimli?ini yasal olarak kabul ettirmek i?in serhildan (sivil itaatsizlik) eylemlerine y?nelinmi?tir. Belirtilen stratejide nihai olarak "Demokratik Ortado?u Federasyonu"nun kurulmas? hedeflenmektedir.

?rg?t?n Organizasyon Yap?s? Marksist/Leninist ideolojiyi benimseyen PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? kurulu?unda Part- Cephe- Ordu modelini esas alm??t?r. Ancak g?n?m?zde KONGRA- GEL bir ?at? ?rg?t? g?r?n?m?ndedir.??leyi?e Genel Kurul, Y?r?tme Kurulu, Genel Ba?kanl?k vb. organlar pratik kazand?rmaktad?r. ?st seviyede bu organlar yer al?rken sahada i?lerin komiteler arac?l???yla y?r?t?lmesi ?ng?r?lm??t?r. Bu ama?la Siyas? Komite (i?- d??), Ekonomi ve Yerel Y?netimler Komitesi, Bas?n- Yay?n Komitesi, Me?ru Savunma Komitesi vb. yap?lar bulunmaktad?r. ?rg?t?n kurulu?unda benimsedi?i tek lider olgusu h?len devam etmektedir. Abdullah ?CALAN ?rg?t i?erisinde tek ba??na "?nderlik" kurumunu temsil etmektedir. SERH?LDAN (K?TLESEL KALKI?MA) FAAL?YETLER? KAPSAMINDA HAKK?R? OLAYLARI PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t?, 1999 y?l?nda ter?rist ba??n?n yakalanmas? sonras?nda uygulamaya koydu?u "sivil itaatsizlik" takti?inin sonu? vermemesi ve Ortado?u'da ya?anan yeni geli?meler ?zerine, 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren, "?iddeti t?rmand?rma" takti?i izlemeye ba?lam??t?r.

Ter?ristba?? taraf?ndan geli?tirilerek 1999-2004 y?llar? aras?nda uygulanmaya ?al???lan "sivil itaatsizlik" stratejisinin, ?rg?t?e hedeflenen ba?ar?y? sa?layamamas? ve bu stratejiye olan g?vensizli?in ?rg?t i?inde hissedilmeye ba?lamas?n?n ter?r ?rg?t?n? ?iddet eylemlerini yeniden ba?latmaya iten sebepler aras?nda yer ald??? bilinmektedir.

Ter?r ?rg?t?n?n 1999-2004 y?llar? aras?nda uygulad??? stratejinin ba?ta Abdullah ?CALAN'?n liderli?i olmak ?zere, ?rg?t stratejisini, ?st y?netimi ve sempatizanlar? negatif olarak etkilemeye ba?lamas?, bu etkilemenin Ocak-?ubat 2004 tarihi itibar?yla bir ?rg?tsel krize d?n??mesi, yap?lan m?dahalelere ra?men krizin 40

2004 y?l? May?s ay?nda Osman ?CALAN'?n ?n?n? ?ekti?i bir kopmaya yol a?mas?, ?rg?t a??s?ndan sil?hl? ?iddet eylemlerinin yeniden t?rmand?r?lmas?n? bir ??k?? olarak g?ndeme getirmi?tir.

Ter?r ?rg?t? y?netimince verilen talimatlarla, sil?hl? eylemlerin, ?rg?t?n beklentilerine uygun etkiyi yapabilmesi a??s?ndan, eylemlerin k?rsal kesimin yan? s?ra ?ehir merkezlerine de kayd?r?lmas? ?ng?r?lm??t?r. Bu ama?la, 2004 ve 2005 y?llar?nda, ?ehir merkezleri ve turistik b?lgelerimize patlay?c? maddeler konusunda e?itimli eylem gruplar? g?nderilmi?tir. PKK/KONGRA-GEL Ter?r ?rg?t?n?n Ger?ekle?tirdi?i Kitle Eylemleri:

PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t?, 2005 y?l?nda "?iddet eylemlerinin t?rmand?r?lmas?" ve "?iddet eylemlerinin ortaya ??kard??? gerilimin kitle eylemleriyle desteklenmesi" takti?iyle hareket etmi?tir. ?iddet eylemlerinin t?rmand?r?lmas? amac?yla, gerek k?rsal alanda gerekse ?ehir merkezlerinde ger?ekle?tirilen eylemlerde ?o?unlukla, plastik patlay?c? ihtiva eden uzaktan kumandal? patlay?c? d?zenekleri kullan?lm??t?r. ?ehir merkezlerini hedef alan eylemler, yaz aylar?nda turistik b?lgelerde yo?unla?t?r?lmaya ?al???lm??t?r.

?ehir merkezlerine y?nelik eylemlerde, s?zde "?zel Kuvvetler", "?z Savunma Birlikleri" ve "Eylemci Milis Gruplar?" olarak adland?r?lan patlay?c? maddeler konusunda e?itimli eylem gruplar? kullan?lm??t?r. Metropol kentlerde ve turistik b?lgelerde belirtilen eylem gruplar?nca, uzaktan kumandal? patlay?c?larla ger?ekle?tirilen ?iddet eylemleri, ?rg?t taraf?ndan ?stlenilmemi?, "TAK (K?rdistan ?zg?rl?k ?ahinleri)" paravan ismiyle ?stlenilmi?tir. Yaz aylar?nda ?zellikle sivillerin hayat?n? kaybetti?i eylemler, ?rg?t?n, uluslar aras? kamuoyu taraf?ndan sert ?ekilde ele?tirilmesine neden olmu?tur. Bu durumun ortaya ??kard??? olumsuz etkileri gidermek isteyen ?rg?t, bir grup ayd?n?n yapt??? ?a?r?lar? bahane ederek, 20 A?ustos-03 Ekim 2005 tarihleri aras?nda -s?zde- "eylemsizlik karar?" alm??t?r. Eylemsizlik karar?n?n uyguland??? d?nemde, tepki ?ekece?i bilindi?i i?in, metropol kentlere ve turistik b?lgelere y?nelik ?iddet eylemlerinden uzak durulmu?, buna kar??l?k Do?u/G?neydo?u Anadolu b?lgelerinde g?venlik g??lerini hedef alan eylemler s?rd?r?lm??t?r. T?rmanan ?iddeti kitle eylemleriyle desteklemek isteyen ter?r ?rg?t?, kitle eylemlerinde "ter?rist ba??na tecrit uyguland???" iddias?n? s?rekli g?ndemde tutmaya ?al??m??t?r. ?rg?t?n, m?zahir kesimleri kitle eylemlerine y?nlendirme takti?inin bir di?er yans?mas? ise, ter?rist cenazeleri bahane edilerek d?zenlenen g?steriler olmu?tur.

?iddet eylemleri ve akabinde ger?ekle?tirilen kitle g?sterilerinde ?rg?te m?zahir kitle ile g?venlik g??leri ve sa? duyulu vatanda?lar?m?z aras?nda ?at??ma ??kart?larak ?rg?t?n kurgulad??? "K?rt Kimli?i"nin keskinle?tirilmesi, b?ylece ortaya ??kan siyas? gerilimin hukuk? kazan?mlara tahvil edilmesi amac?na g?d?lm??t?r. 21 Mart 2005 tarihinde, Nevruz bahanesiyle Mersin'de ?rg?te m?zahir kesimler taraf?ndan yap?lan g?steriler esnas?nda bayra??m?z?n tahrip edilmesi ve 04 Eyl?l 2005 tarihinde, ?rg?t g?d?m?ndeki kurulu?lar?n organizesinde "?mral?'ya y?r?y??" ad? 41

alt?nda ger?ekle?tirilen eylem s?ras?nda Bilecik/Boz?y?k il?esinde ya?anan olaylar, gerginli?in tehlikeli boyuta y?kseldi?i d?nemler olmu?tur. PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t?n?n, 20 A?ustos-20 Eyl?l 2005 tarihleri aras?nda "?iddet eylemlerini durdurma" karar? almas?n?n ard?ndan, ?ehir merkezlerindeki uzant?lar? marifetiyle organize etti?i "serhildan (kitlesel kalk??ma)" eylemlerinin t?rman??a ge?ti?i m??ahede edilmi?tir.

Sonu? olarak 2003 y?l? i?erisinde ba?layan ve 2004 y?l? itibar?yla daha da a??rla?an i? ve d?? sorunlar?n?n ?stesinden gelmek isteyen PKK/KONGRA-GEL, ter?r? yeniden t?rmand?rmay?, sorunlar?n?n ?stesinden gelmenin bir y?ntemi olarak benimsedi?i s?ylenebilir. Ancak yeni d?nemde, ge?mi?in bir benzeri veya tekrar? niteli?indeki k?rsala dayal?, geni? boyutlu sil?hl? bir faaliyeti s?rd?rme ?artlar?na sahip olmayan ter?r ?rg?t?, daha dar fakat sonu?lar? itibar?yla daha etkili bir sil?hl? eylem tarz?n? benimsemi?tir. Bu ?er?evede, 01 Haziran 2004 tarihinden bu yana ?iddeti t?rmand?rma takti?i ile hareket eden ter?r ?rg?t?, yaz aylar?yla birlikte ?iddetin ?ehir merkezlerine kayd?r?lmas? i?in yo?un bir faaliyet sergilemi?; eylemlerde bilhassa turistik ve ekonomik noktalar? hedef alm??t?r. Yeni eylem tarz? temelinde ter?r ?rg?t?; ?zel e?itimli eylem unsurlar?n? g?stermi?tir. kullanmaya ?zen Ter?r ?rg?t?n?n ?zel e?itimli eylem unsurlar?yla, ?ehir merkezlerinde ?iddeti t?rmand?rma giri?imlerinin yan? s?ra, "serhildan/kitlesel kalk??ma" ad?n? verdi?i yasad??? g?steri, g?venlik g??lerine ta?l?/sopal? sald?r?, molotoflama vb. ?ehir eylemleri/sokak g?sterileri de d?nem i?erisinde ?rg?t?n uygulad??? taktikler aras?nda yer alm??t?r. Ter?rist ba??na s?zde tecrit uyguland??? iddias?, Do?u/G?neydo?u Anadolu illerinde ter?r ?rg?t?ne y?nelik s?rd?r?len operasyonlar, sokak eylemlerinin gerek?esi olarak propaganda edilmeye ?al???lm??t?r. ?rg?t?n 2005 y?l? i?erisinde ger?ekle?tirdi?i ?iddet eylemlerine bak?ld???nda genel karakteristi?inin geni? kitleler ile devleti temsil eden g?venlik g??lerin ve s?radan vatanda?lar? kar?? kar??ya getirme amac?na y?nelik oldu?u g?r?lmektedir. Bunun yan?nda ?rg?t propagandas?n?n etkisini artt?rmak i?in bas?n/ yay?n organlar?ndan azami derecede istifade etme ?al??m??t?r. Hakk?ri/?emdinli ?l?esinde Meydana Gelen Olaylar Sonras?nda Ya?anan Geli?meler: ve Hakk?ri il merkezi ve il?elerinde, ?emdinli olaylar?yla ba?layan ve halkla g?venlik g??lerini kar?? kar??ya getiren olaylar? sa?l?kl? bir bi?imde tahlil edebilmemiz i?in, olaylar ?ncesinde b?lgede ya?anan geli?melere k?saca g?z atmak gerekmektedir. "?emdinli olaylar?'' patlamadan ?nce 17/02/2005 tarihinde "EY K?RT HALKI" ba?l?kl? bir bildiri Hakk?ri/Y?ksekova il?esinde muhtelif yerlere da??t?lm??t?r. Bildirinin muhtevas? incelendi?inde;

? B?lgenin din? hassasiyetlerine ve namus anlay???na do?rudan hakarette bulunuldu?u, ? Bildiriyi polisin haz?rlayarak da??tt??? izleniminin verilmeye ?al???ld???, 42

? Bildiride bat? b?lgelerinde ya?ayan K?rt as?ll? vatanda?lar?m?z?n do?uya d?nmesine ve s?zde K?rdistan'?n devlet eliyle kurulmas?na m?saade edilece?i gibi mant?ks?z ve hi?bir namuslu T?rk vatanda??n?n tahamm?l edemeyece?i, fikirlere yer verildi?i, ? K?rt k?kenli vatanda?lar?m?z?n kutsal bildi?i namus ve haysiyet kurumuna alenen hakaret edildi?i g?r?lm??t?r.

Bildirinin b?lge halk?n?n kutsal de?erlerini hedef alan ?slubu ?zerine Y?ksekova il?esinde ?rg?te m?zahir 750-800 ki?ilik bir gruba hitaben bas?n a??klamas? yap?lm?? ve Cumhuriyet Savc?l???na su? duyurusunda bulunulmu?tur. Bu olay?n a??k?a b?lge halk? provake edilerek soka?a ?ekilmek ve ?at??ma i?erisine ?ekilmek amac?na y?nelik olarak ger?ekle?tirildi?i de?erlendirilmektedir.

?emdinli il?e merkezinde 09.11.2005 g?n? meydana gelen patlamaya gelinceye kadar 2005 y?l? i?erisinde h?len Hakk?ri ?l Jandarma Komutan? olarak g?rev yapan Erhan KUBAT'?n g?reve gelmesinden sonra Hakk?ri il ve il?e merkezlerinde patlama olaylar?n?n say?s?n?n artt??? g?r?lmektedir. Meydana gelen patlama olaylar?n? a?a??daki ?ekilde g?stermemiz m?mk?nd?r.

Hakk?ri Merkez, Y?ksekova ve ?emdinli il?elerinde 15 Temmuz - 10 Kas?m TAR?HLER? ARASINDA 18 bombalama olay? ya?and???, ilk g?nlerden itibaren medyan?n da yans?tt??? gibi gittik?e t?rmanan olaylar?n y?rede b?y?k huzursuzlu?a, halk ?zerinde endi?e ve korkuya yol a?t???, kamuoyu vicdan?n? rahats?z etti?i anla??lm??t?r. 2005 y?l? i?erisinde Hakk?ri il ve il?e merkezlerinde meydana gelen patlamalar a?a??ya ??kar?lm??t?r: 1. 2. 15.07.2005 g?n? saat 07:50 s?ralar?nda Hakk?ri ilinde Ge?ici K?y Korucusu (GKK) olarak g?rev yapan bir ?ahsa ait otoya daha ?nceden yerle?tirilen patlay?c?n?n arac?n hareketinden k?sa bir s?re sonra patlamas? sonucu arac?n yan?ndan ge?en (2) ki?i hafif ?ekilde yaralanm??t?r. 29.07.2005 g?n? saat 00:25 s?ralar?nda Hakk?ri-Y?ksekova ?l?esi Mill? E?itim Lojmanlar? ile Polis Lojmanlar? aras?nda bulunan ??p bidonunda, nevi tespit edilemeyen patlay?c? maddenin infilak etmesi sonucunda (1) Polis Memuru hafif ?ekilde yaralanm??, ?evrede maddi hasar meydana gelmi?tir. 29.07.2005 g?n? saat 12:15 s?ralar?nda Merkez Cumhuriyet Caddesi ?zerinde otoparkta park halinde bulunan bir arac?n alt?na yerle?tirilen bomban?n patlamas? sonucunda (2) Astsubay ?ehit olmu?, ?evrede maddi hasar meydana gelmi?tir. 05.08.2005 g?n? saat 00:30 s?ralar?nda ?emdinli il?e merkezinde bulunan Jandarma Komutanl??? Misafirhanesi giri?ine PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? mensuplar?nca daha ?nceden b?rak?ld??? de?erlendirilen bomban?n patlamas? neticesinde (3) Uzman ?avu?, (2) Er olmak ?zere toplam (5) g?venlik g?revlisi ?ehit olmu?, (1) Er ise yaralanm??t?r. 31.08.2005 G?n? saat 22:45 s?ralar?nda Hakk?ri ?li Y?ksekova ?l?esinde bir i? merkezine ter?r ?rg?t? PKK/KONGRA-GEL mensuplar?nca yerle?tirilen ses bombas?n?n patlamas? meydana gelmi?tir. neticesinde binada maddi hasar 3. 4. 5. 43

6. 01.09.2005 g?n?, saat 10:20 s?ralar?nda Hakk?ri/?emdinli il?esinde D?nya Bar?? g?n? sebebiyle kurulan bar?? ?ad?r?na bas?n? etkili par?a tesirli bomba at?lmas? sonucunda (14) ki?i yaralanm??t?r. Bu olay sonras?nda 05/08/2005 tarihinde ger?ekle?tirilen eylemde ?ehit olan askerler kastedilerek B?KYK (Be? ?ehidin Kan? Yerde Kalmayacak) imzal? bildiriler da??t?lm??t?r. Bildiride olay ?stlenilmekte ve 05/08/2005 tarihinde bombalama eylemini ger?ekle?tirenler ve aile fertleri a??k bir dille tehdit edilmekteydiler. Olay ve olay sonras? da??t?lan bildirilerin i?eri?i ROJ TV'nin 02/09/2005 tarihli haber b?lteninde, 3 Eyl?l 2005 tarihli G?ndem Gazetesi'nde ve zaten b?lgenin hassasiyetinden ?t?r? olaylar? yak?ndan takip eden ulusal medya organlar?nda yer alm??t?r. ROJ TV'de ve G?ndem gazetesinde olaylar dan asker ve polis sorumlu tutulmakta idi 02.09.2005 g?n? saat 01:00 s?ralar?nda Y?ksekova il?esi Cengiz Topel caddesinde bir otob?s firmas?na ait otob?s?n sa? arka iki lastik aras?na po?et i?erisinde b?rak?lan (1) adet el yap?m? zaman ayarl? par?a ve bas?n? etkili bomban?n patlamas? hasar meydana gelmi?tir. sonucu, otob?s ve ?evre i?yerlerinde maddi 7. 8. 9. 10. 11. 15.09.2005 g?n? saat 21:45 s?ralar?nda Y?ksekova ?l?esi Cengiz Topel Caddesi ?zerinde bulunan bir i? merkezinin 4. kat?nda men?ei tespit edilemeyen bir patlay?c? maddenin infilak etmesi neticesinde, i?yerlerinde maddi hasar meydana gelmi?, (1) ki?inin hafif ?ekilde yaralanm??t?r. 02.10.2005 g?n? saat 22:15 s?ralar?nda Y?ksekova ?l?esi ?pek Mahallesi Hac? ?mer Sabanc? Caddesi ?zerinde ikiz kule diye tabir edilen binan?n arka k?sm?nda bulunan bo? araziye ter?r ?rg?t? PKK/KONGRA-GEL mensuplar? taraf?ndan yerle?tirilen bir bomba patlam??, g?venlik g??lerinin olay b?lgesine geldi?i s?rada ikinci bir bomba patlam?? olup, olayda ?l?e Emniyet M?d?rl???nde g?revli (1) Ba?komiser ile (2) Polis Memuru yaralanm??t?r. 07.10.2005 g?n? saat 05:00 s?ralar?nda ?emdinli il?esi Moda Mahallesi ?mit Sokak ?zerinde park halinde bulunan arac?n sa? ?n ?amurlu?una PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? mensuplar? taraf?ndan yerle?tirilen par?a tesirli el bombas?n?n patlamas? neticesinde, ara?ta maddi hasar meydana gelmi?, herhangi bir can kayb? olmam??t?r. 11.10.2005 g?n? saat 03:15 s?ralar?nda Merkez Gazi Mahallesi Bulvar Caddesi ?zerinde ?zel bir otomobilin ?n taraf?na kimli?i me?hul ki?i yada ki?ilerce yerle?tirilen patlay?c?n?n patlamas? sonucu (2) ?zel ara?ta ve ?evredeki binalarda maddi hasar meydana gelmi?tir. 20.10.2005 g?n? saat 05:00 s?ralar?nda Y?ksekova il?esi Nedim Zeydan Caddesinde bulunan bir lokantan?n ?n?nde bir patlama meydana gelmi?, olayda yaralanma ve can kayb?n?n olmam??, maddi hasar meydana gelmi?tir. 24.10.2005 g?n? saat 23:30 s?ralar?nda Y?ksekova ?l?esinde bulunan Askerlik ?ubesi'nin duvar?na, b?rak?lan bir po?et i?erisindeki men?ei ve t?r? belli olmayan patlay?c? maddenin infilak etmesi sonucunda maddi hasar meydana gelmi?tir. 28.10.2005 g?n? saat 01:45 s?ralar?nda Y?ksekova il?esi Cengiz Topel Caddesi ?zerinde bulunan bir i? merkezinin 5. kat?na, PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? mensuplar?nca RPG-7 Roket atar ile sald?r? yap?lm??, ?evrede maddi hasar meydana gelmi?tir. 12. 13. 14. 44

15. 16. 28.10.2005 g?n? saat 23:05 s?ralar?nda ?emdinli ?l?e Emniyet M?d?rl??? hizmet binas?na kar??s?ndaki Maliye Lojmanlar?n?n ?n?ndeki ??p bidonunun i?erisine ter?r ?rg?t? PKK/KONGRA-GEL mensup ki?iler taraf?ndan ?nceden b?rak?lan patlay?c?n?n infilak etmesi neticesinde Maliye Lojmanlar? ve ?l?e Emniyet M?d?rl??? hizmet binalar?nda maddi hasar meydana gelmi?tir. 01.11.2005 g?n? saat 23:15 s?ralar?nda ?emdinli il?e merkezinde bulunan Jandarma Gazinosunun yan?ndaki b?fenin ?n?nde park halinde bulunan bir otoya PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t?ne mensup ki?i veya ki?ilerce ?nceden b?rak?ld??? de?erlendirilen tahrip g?c? y?ksek bomban?n patlamas? sonucunda (3) Polis Memuru, (2) Astsubay, (3) Uzman ?avu? ve (19) vatanda? hafif ?ekilde yaralanm??, patlama neticesinde Jandarma Gazinosu ve ?evresinde bulunan i? yerinde b?y?k ?apl? gelmi?tir. madd? hasar meydana 17. 09.11.2005 g?n? saat 12:00 s?ralar?nda ?emdinli il?esinde bir i? merkezinde meydana gelen patlama neticesinde (1) ve meydana gelen olaylarda (1) olmak ?zere toplam (2) ?ah?s ?lm??, (9) ?ah?s yaralanm??t?r.

?emdinli il?e merkezindeki "Umut Kitapevi'nde meydana gelen patlamaya kadar Hakk?ri il merkezinde (3), ?emdinli il?e merkezinde (6), Y?ksekova il?e merkezinde (8) bombalama/sil?hl? sald?r? eylemi ger?ekle?tirilmi?tir.

Ger?ekle?en (17) eylemden sadece (2)'si, PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? taraf?ndan ?stlenilmi?tir.

Bu eylemler ?unlard?r:

- 29.07.2005 g?n? saat 00:25 s?ralar?nda Hakk?ri-Y?ksekova ?l?esi Mill? E?itim Lojmanlar? ile Polis Lojmanlar? aras?nda bulunan ??p bidonunda, nevi tespit edilemeyen patlay?c? maddenin infilak etmesi sonucunda (1) Polis Memurunun hafif ?ekilde yaralanmas?, - 29.07.2005 g?n? saat 12:15 s?ralar?nda Merkez Cumhuriyet Caddesi ?zerinde otoparkta park halinde bulunan bir arac?n alt?na yerle?tirilen bomban?n patlamas? sonucunda (2) Astsubay?n ?ehit olmas?. Her iki eylemin, PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? taraf?ndan ?stlenilmesine ili?kin haberler, Almanya ??i?leri Bakanl???nca "Dernekler Yasas?na Muhalefet, Ter?r ?rg?t?n?n Propagandas?n? Yapma" gerek?esiyle yasaklanan Mezopotamya Haber Ajans? (MHA)'n?n 'www.mhanews.net' isimli internet sitesinde yer alm??t?r. 45

Bu olaylardan ba?ka olarak;

- 05.08.2005 g?n? ?emdinli ?l?e Jandarma Komutanl??? Asker? Gazino kar??s?nda meydana gelen patlama olay? sonucu (5) asker?n ?ehit olmas? olay?nda patlay?c? madde tespit edilmedi?i ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saati daha ?nce bu b?lgede meydana gelen bomba olaylar?nda PKK ter?r ?rg?t? olaylar?nda kullan?ld???ndan bu eyleminde PKK ter?r ?rg?t? taraf?ndan ger?ekle?tirilmi? olabilece?i,

- 02.09.2005 tarihinde Hakk?ri ili Y?ksekova il?esi Cengiz Topel Caddesi Van Erci? ?timat yaz?hanesi ?n?nde patlayan bomba olay? ile ilgili patlay?c? madde tespit edilemedi?i ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saati daha ?nce bu b?lgede meydana gelen bomba olaylar?nda PKK ter?r ?rg?t? olaylar?nda kullan?ld???ndan bu eyleminde PKK ter?r ?rg?t? taraf?ndan ger?ekle?tirilmi? olabilece?i,

??pheliler Ali KAYA, ?zcan ?LDEN?Z ve Veysel ATE?'in tutuklanmas?na m?teakip Hakk?ri-Y?ksekova-?emdinli il?elerinde bu g?ne kadar her hangi bir patlama olay? meydana gelmemi?tir.

?emdinli ?l?esindeki Patlama Sonras?nda Ya?anan Olaylar :

?emdinli il?e merkezindeki ?zipek Pasaj?nda m?stecirli?ini Seferi YILMAZ isimli ?ahs?n yapt??? bir kitapevinde, 09.11.2005 g?n? saat 11.30'da bir patlama meydana gelmi?tir. Patlamada, Mehmet Zahir KORKMAZ isimli ?ah?s hayat?n? kaybetmi?, Metin KORKMAZ isimli ki?i yaralanm??t?r. Patlama sonras?nda, i? merkezindeki esn?f ve ?evreden toplananlar taraf?ndan, patlaman?n oldu?u i? merkezi yak?n?ndaki 30 AK 933 plaka say?l? bir ara?ta bulunan (2) Astsubay (Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z) ve (1) sivil (Veysel ATE?), olayla ilgili olduklar? iddia edilerek darp edilmi?, ara?lar? ise galeyana gelen halk taraf?ndan tahrip edilmi?tir.

G?venlik g??lerinin olaya m?dahalesiyle bir m?ddet yat??an olaylar, g?stericilerin ?ehir merkezinde bir araya gelmeleriyle yeniden t?rmanm??t?r. Olaylar?n devam?nda, il?e merkezinde toplanan (250-300) ki?ilik bir grup taraf?ndan, H?k?met Kona??, ?l?e Emniyet M?d?rl??? ve ?l?e N?fus M?d?rl???'ne y?nelik ta?l? sald?r?da bulunulmu?, belirtilen kamu binalar?nda maddi hasar meydana gelmi?tir.

30 AK 933 plakal? ara? i?erisindeki ??pheli Veysel ATE? isimli ?ah?s ise ?emdinli Cumhuriyet Savc?s?'n?n ?ifahi talimat?na binaen 09.11.2005 g?n? g?zalt?na al?nm?? ve sevk edildi?i adl? makamlarca tutuklanm??t?r. Olayla ilgili olarak, ?emdinli ?l?e Jandarma Komutanl??? taraf?ndan y?r?t?len tahkikat ?er?evesinde ise, 30 AK 933 ara? i?erisinde bulunan Astsubay Ba??avu? ?zcan ?LDEN?Z ve Astsubay Ba??avu? Ali KAYA sevk edildikleri adl? makamlarca tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?lm?? bilahare tutuklanm??lard?r. Abdulkadir AYGAN isimli bir itiraf??n?n Diyarbak?r S?z Gazetesi'ndeki itiraflar?nda "Mutki'li Ali" olarak bahsedilen Ali KAYA hakk?nda J?TEM'in Diyarbak?r B?lge Komutanl???'nda g?rev yapt???; g?rev yapt??? s?rada sahte belgeler ile PKK ve Hizbullah Ter?r ?rg?tlerini destekledikleri y?n?nde su? isnat ederek ?ok say?da i? adam?n? sorgulad??? y?n?nde iddialar yer almaktad?r. 46

Hakk?ri ilinde geli?en olaylara ili?kin olarak bir?ok ki?i ve kurum de?i?ik vesilelerle a??klama yapm??t?r. Bu do?rultuda yap?lan a??klamalar ?zet olarak a?a??da sunulmu?tur.

10 Kas?m 2005 g?n? Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan; "bu ?z?c? olaya baz? asker? ?ah?slar?n da kar??m?? olabilece?ine dair iddialar ortaya at?lmaktad?r. S?z konusu olay her y?n?yle adl? makamlara intikal etmi? olup gerekli yasal i?lemler yap?lmaktad?r. Soru?turma safhas?n?n gizlili?i dolay?s?yla geli?meler hakk?nda yap?lacak m?teakip a??klamalar adl? makamlar?n takdirinde olacakt?r" ?eklinde yaz?l? bas?n a??klamas? yap?lm??t?r.

11 Kas?m 2005 tarihinde Ba?bakan Say?n Recep Tayip ERDO?AN; " nereden gelirse gelsin, kim taraf?ndan yap?lm?? olursa olsun, kim yapm??sa bunun bedelini ?deyecektir. Bizden kimse bir kay?rmac?l?k, bir korumac?l?k, y?r?tme olarak beklemesin, yarg? ?ekilde yapacakt?r" ?zerine d??eni en ideal bir "?emdinli'deki olayla ilgili olarak Genelkurmay ile irtibat i?inde oldu?unu, ge?mi?te bu olay?n ?rneklerin ya?and???n?, bunu tekrar millete ya?atmak istemediklerini belirtirken, "Kimse bizden bu konuda kay?rmac?l?k beklemesin. Biz bu i?in sonuna kadar takip?isiyiz. Devletimizle milletimizi kar?? kar??a getirme gayreti i?inde olanlar bunun bedelini muhakkak ?deyecektir, ?demelidir. Bunun bedelini ?lke geneline yaymak f?rsat?n? vermek asla istemiyoruz" ?eklinde a??klamalar yapm??t?r. (H?rriyet Gazetesi - 12 Kas?m 2005)

Ayn? g?n D??i?leri Bakan? Say?n Abdullah G?L ise ; " bu konu eskiden oldu?u gibi kapal? ve karanl?kta kalmayacak. Kimsenin teredd?t? olmas?n ne olursa olsun a???a ??kar?lacak, T?rkiye art?k eski T?rkiye de?il bunu herkes bilsin" ?eklinde beyanatlarda bulunmu?tur.

Ayr?ca, H?k?met s?zc?s? ve Adalet Bakan? Say?n Cemil ???EK ise; " Bu olay?n ortaya ??kmas?n? isteyenin en ?ok h?k?met oldu?unu, ger?e?in ortaya ??kar?labilmesi i?in her t?rl? deste?i vermeye haz?r olduklar?n?, siyas? bir kararl?l?klar? bulundu?unu" ifade etmi?tir.

??i?leri Bakan? Say?n Abdulkadir AKSU taraf?ndan; " Olaylar?n t?m y?nleri ile soru?turuldu?u, vatanda?lar?n provokat?rlerin oyununa gelmemeleri gerekti?ini" belirtip ?emdinli'de ya?anan olaylar? "Sosyal huzura vurulan darbe" olarak de?erlendirerek, "?lkemizin ilerlemesini istemeyenler, provokasyonlarla bizi birbirimize d???rmeye ?al???yor. Sa?duyulu, so?ukkanl? a??klamalar yap?lm??t?r. olal?m, tahriklere kap?lmayal?m" ?eklinde 11 Kas?m 2005 tarihinde ?ankaya K??k?nde yap?lan "Cumhurba?kanl??? K?lt?r ve Sanat ?d?lleri" nedeniyle verilen resepsiyonda Cumhurba?kan? Say?n Ahmet Necdet SEZER'in olaylara ili?kin olarak " Hen?z ayr?nt?l? bilgi almad???n?, al?nca gerekli a??klamay? yapaca??n?" ifade etmi?tir. 47

Ayn? resepsiyon da bulunan Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Say?n Hilmi ?ZK?K ise; " Biz idar? y?nden hemen soru?turma ba?latt?k, olay?n adl? soru?turmas?n? adl? merciler yap?yor, bunu beklemek laz?m. Ben personelimi ne su?lar?m, ne korurum" ?eklinde a??klamalar yapm??t?r.

Ayn? resepsiyonda Jandarma Genel Komutan? Orgeneral Fevzi T?RKER? taraf?ndan; "?emdinli olaylar? ile Susurluk aras?nda ba?lant? kurulamayaca?? belirterek olay?n lokal bir durum oldu?u, tahriklere kap?n?lmamas? ve bundan sonra geli?meleri yarg?ya b?rakmak gerekti?i" ifade etmi?tir.

"Patlamadan sonra lin? edilmek istenilen bir ki?inin g?zalt?na al?nd???n?, onunla birlikte Cumhuriyet Savc?s?'n?n olay yerindeki incelemeleri s?ras?nda kalabal??a ate? a?an ki?inin de yakaland???n?" (?emdinli Kaymakam? Mustafa Cihat SESL?HAN- H?rriyet Gazetesi - 12 Kas?m 2005)

"G?zalt?na al?nmayarak astsubaylar?n savunma i?in planlar yapmas?na olanak sa?lad?lar.Bunlar serbest kald?ktan sonra yukar?dakilere nas?l uzan?lacak?" CHP Hakk?ri Milletvekili Esat Canan)

Ayr?ca, Kara Kuvvetleri Komutan? Ya?ar B?Y?KANIT'?n olaylar ve olaylar?n i?erisinde yer ald??? iddia edilen Astsubay Ali KAYA hakk?nda;

" Astsubay? tan?d???, ge?mi?te kendi emrimde ?al??t???, iyi bir astsubay oldu?u, K?rt?e bildi?i, ?evik operasyonunda yan?nda g?rev ald???, Su?lu mu de?il mi soru?turmaya bakmak laz?m geldi?i" ?eklinde beyanatlarda bulunmu?tur.

PATLAMA OLAYI'NDAN SONRA KONU ?LE ?LG?L? BAZI TANIK BEYANLARI DA AYNEN ?U ?EK?LDED?R 1 - Tan?k Mehmet Ali ALTINDA? Beyan?nda : ?emdinli olaylar?n? bas?ndan duyduk. Televizyonlardan Ali KAYA'y? tan?d?m. Ali KAYA daha ?nce Diyarbak?r'da g?rev yapm??t?, kendisi yakla??k 10 y?ld?r Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgesinde g?rev yapmaktad?r. Su? dosyas? olduk?a kabar?kt?r. Ali KAYA su? dosyas? kabar?k olmas?na ra?men her nas?lsa korunuyordu. Kendisine g?rev veriliyor, i? yapt?r?l?yordu. Bildi?im kadar? ile kendisi 1997 y?l? ile 2000 y?llar? aras?nda Diyarbak?r ?l Jandarma Komutanl??? b?nyesinde Jandarma ?stihbarat b?l?m?nde g?revliydi. Biz aile olarak PKK ve Hizbullah ile m?cadele ederken, i? yerlerimiz, arabalar?m?z, i? makinelerimiz ter?r ?rg?tlerince kundaklan?rken, yak?l?rken, gazetemize dahi bomba at?l?rken Ali KAYA, o d?nemin DGM Ba?savc?s? Nihat ?AKAR ve o d?nemde 7. Kolordu Komutan? olan Ya?ar B?Y?KANIT'ta bu ki?iyi koruyordu. Sanki su?umuz PKK ile niye m?cadele ediyoruz diye Hizbullah yanl?s? oldu?umuz gerek?esiyle bizi sindirmek i?in bu sayd???m ki?iler aras?nda adeta bir organizasyon vard?. Hatta hakk?m?zda PKK.n?n a?z?ndan yaz?lm?? gibi Ali KAYA taraf?ndan Ba?savc?n?n i?tiraki ve Kolordu komutan?n? da onay? ile hakk?m?zda sahte belge tanzim edildi. Ancak yarg?lama yap?ld?, bizi ve ?ocuklar?m?z? serbest b?rakt?lar. Beraat ettik, bu sahte belgeyi Ali KAYA ve J?TEM'deki Y?zba?? Ali Osman CELASUN ve Metin (K) Binba?? Cemal TEM?Z?Z ile o d?nemin DGM Ba?savc?s? Nihat ?AKAR'?n direktifleri ile bizi 48

sindirmek i?in b?yle bir sahtecili?e ba?vurdular. Bunu 7. Kolordu Komutanl???ndan ??km?? gibi g?sterdiler. Ne hazindir ki 7. Kolordu Komutanl??? da bunlara uydu. K?demli Albay Reha ?ATANA ile Albay Erkan TAV?ANLI o d?nemde Kolordu Komutan? nam?na DGM Cumhuriyet Savc?l???na sahte belge ile ilgili yaz?lar yazd?lar. O d?nemin Kolordu Komutan? da Ya?ar B?Y?KANIT't? bu yaz?lara onay verdi. Asker? bir team?l olarak hi?bir asker ?st? nam?na ondan habersiz bir i?lem yapamaz. Dedi?im gibi bu belgelerinde sahte oldu?u ortaya ??kt?. Diyarbak?r 4 Nolu DGM taraf?ndan ara?t?rma yap?ld?. Kulp Jandarma Komutanl???'n?n mahkemeye verdi?i cevab? yaz?da bizim yarg?lamam?za konu sahte belgenin ter?ristlerden ele ge?medi?ini beyan ettiler. Yine belgenin sahte oldu?u ?kinci ?? G?venlik Tabur Komutanl??? taraf?ndan mahkeme ba?kanl???na iletildi. Mahkemede bunlara dayanarak ara?t?rma neticesinde beraatimize karar verdi. Ba?savc? Nihat ?AKAR karar? temyiz etti, ancak Yarg?tay onaylad?. Buradan gelmek istedi?im husus Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lgesi'nde ter?rle m?cadele ad? alt?nda birileri rant temini ve ter?r? g?ndemde tutmak, huzursuzluk ??karmak amac?yla Ali KAYA'n?n en son yapt??? eylemler yap?lmak isteniyor. Ali KAYA Diyarbak?r'da bu i?leri yaparak i? adamlar?ndan b?y?k miktarda paralar toplam??t?r. Hatta internet haberine g?re de ?u anki Kara Kuvvetleri Komutan? olan ve Ali KAYA i?in "iyi ?ocuktur, su? i?lemez" diyen Ya?ar B?Y?KANIT Ku?adas?'nda bir ?ok emekli pa?a ile arsay? ucuz bir fiyata l?ks villalar in?? etmektedirler. Kooperatifin ba?kan? ise bildi?im kadar? ile bir astsubayd?r. Yani ?lkeyi ter?rle m?cadele havas? ile bu b?lgede ola?an?st? h?l y?netimi ile ?lkemiz y?netilmek isteniyor. Maalesef yasad??? uyu?turucu, sil?h ka?ak??l??? gibi i?lemler b?yle devlet i?erisine yerle?mi? illegal bir tak?m gruplar taraf?ndan yap?lmaktad?r. Bu iddiam y?llard?r b?lgede oynanan oyunlar? ve ter?r?n bir t?rl? bitirilmemesinin bir sonucudur. Yani ter?r devlet i?ine yerle?mi? ?zellikle sil?hl? kuvvetlerimizin i?ine yerle?mi? bu t?rl? illegal gruplar taraf?ndan bitirilmek istenmiyor. Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lgesi b?ylece g?ndemde tutuluyor. Ter?r ?rg?tleri bunlardan palazlan?yor, yani faydalan?yor, ?anl? sil?hl? kuvvetlerimiz b?lgemizde bir?ok ba?ar?l? i?lemler yapm??t?r ancak i?indeki bu illegal ?rg?tler sil?hl? kuvvetlerimizin ?erefli ve onurlu yap?s?na g?lge d???r?yor. Bu illegal yap?lanmay? polis te?kil?t?nda pek g?remiyoruz. ?emdinli olaylar? bize g?re sil?hl? kuvvetlerimizin i?indeki bu yap?lanman?n yapt??? olaylar?n en son halkas?d?r. Devletimiz, ordumuz istese ter?r an?nda biter. Ancak dedi?im gibi ter?r bitirilmiyor. Bundan b?lgemiz, vatanda?lar?m?z ve t?m ?lkemiz etkileniyor. Art?k biz ?lkemizin her y?resinden ?ehit g?rmek istemiyoruz. Millet b?kt?, gerekirse ben Ali KAYA ile mahkemede de y?zle?irim. Yapt?klar?n?n hepsi ortadad?r. Ben tan?kl?k yapt?m, gerekirse d?v?c?da olaca??m, bu ifademi ayr?ca T?rkiye B?y?k Millet Meclisi ?emdinli Olaylar?n? Ara?t?rma Komisyonuna ve Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???na da verdim. Hepimizin beklentisi devletimizin i?erisine yerle?mi? olan illegal yap?lanmalar?n ortaya ??kar?lmas? ve hesap vermelerinin sa?lanmas?d?r. Ayr?ca itiraf?? Abdulkadir AYGAN o d?nemde bir i? adam?ndan ald?klar? para kar??l??? Ali KAYA'n?n organizesi beni ?ld?rmeyi planlam??lard?. Ayn? i? adam? yani Ali ?HSANKAYA yine bu gizli J?TEM organizesine dan??arak illegal bir giri?im yapm??lar, PKK militanlar? taraf?ndan benim Diyarbak?r'?n d???nda olan i? yerlerim, dinlenme tesislerim sil?hl? sald?r?ya u?ram??t?r, 8 insan ?lm??t?r, 12 insanda a??r yaralanm??t?r, netice itibariyle bu i? adam? PKK ile i?birli?i yapt??? i?in TCK. 169. maddesinden ceza alm??t?r. Kendisi Ali KAYA'n?n has adam?d?r. Ben bu olaylar sebebi ile bir vatanda? olarak bildiklerime ?ahitlik yap?yorum, ayr?ca Ali KAYA'dan, organizasyonun i?inde olan ve isimleri ge?en ki?ilerden ?ik?yet?iyim, ?eklinde beyanda bulunmu?tur. 49

Ayr?ca ayn? tan?k dosya i?erisine getirtilen TBMM Ara?t?rma Komisyonuna verdi?i 25.01.2006 tarihli ifadesinde;

SORU - ??yle: "Soru?turmas?n? yapmakta oldu?unuz ?emdinli olaylar?n?n evveliyat? ve zincirin birinci halkas? Diyarbak?r'da ge?en hadiselerdir. 1997-2000 y?llar? aras?nda Diyarbak?r'da g?rev yapan Ali Kaya, nam? di?er Mutkili Ali dahil oldu?u tertiplerle gerek ?ahs?ma gerekse ?ocuklar?ma madd? ve manev? zararlar verdi?i..." gibi diye ba?layan bu yaz? size mi ait? MEHMET AL? ALTINDA? - CEVAP : ?imdi efendim, astsubay Ali Kaya 1997'de... SORU - Tan??man?zdan ba?layay?m. Ne zaman tan?d?n?z siz Ali Kaya'y?? CEVAP; 1998'de tan?d?m. 1998'de tabi? biz orada in?aat i?lerinden daha fazlas?yla yo?un devlet ihaleleri elimizdeydi, yap?yorduk T?rkiye genelinde. ?imdi, fazlas?yla bizim gazete radikal olarak... Diyarbak?r S?z Gazetesi; size takdim edeyim, buyurun. Biraz radikal yaz?lar?m?z vard?, yaz?yorduk, her tarafa dokunuyorduk; fakat... SORU - Radikal yaz?lar?m?z vard? derken onunla neyi kastediyorsunuz? CEVAP; Yani, ben yaz?yordum, ?ok b?y?k bir cesaretle yaz? yaz?yordum. SORU - Yani, siz kendiniz yazm?yorsunuz da gazeteniz yaz?yor. CEVAP; Hem ben kendi kalemimle hem de gazetenin yay?n politikas? olarak t?m b?lgede olup bitenleri a??k ve net yaz?yorduk efendim. ?imdi, bunu, tabi? baz? kesimler kald?ram?yordu. ?zellikle, kald?rmayan kimseler de b?lgede feodal yap?ya, m?tegalibe; yani, feodal, zorba bir kesim taraf?ndan bunu hazmedemediler. ?imdi bu m?tegalibe dedi?imiz ?nsanlar b?lgedeki feodal yap?ya sahip, bunlar genellikle devletin valilerine, devletin vali yard?mc?lar?na, devletin askerine, devletin polisine ?ok ustaca yana?maktad?rlar. Bunlar su? i?liyorlar, bunlar PKK'n?n kilit noktalar?ndan daha fazlas?yla b?lgede ?etevari ?al??an insanlar? ayarlad?lar. Da?daki ?al??an bu kamplardaki insanlara milislerin g??leriyle oraya ula?t?lar, para ald?lar. Zaten t?m dosyalarda yaz?l?d?r bunlar?n hepsi. ?imdi, bu arada PKK biz, onlar?n aleyhine yaz? yaz?yoruz, devlet yanl?s? diye, Alt?nda? Dinlenme Tesislerimiz var Diyarbak?r'?n d???nda 12 kilometrede, oraya 22 Haziran 1996 g?n? sald?rd?lar; yani. tam yaz mevsimi... SORU - Kim sald?rd? oraya? CEVAP; PKK tabi?. Oraya sald?r? d?zenlediler. ?nceden plan projelerini yapm??lard?. ?imdi, bu sald?r? neticesinde orada o an i?in b?y?k bir zayiat oldu, 8-9 insan ?ld?. Hep m??teri yani, gelen vatanda?. 10 ki?i, 15 ki?i yaraland?. Tesis tamam?yla alt?st oldu. O mevsim bitti, o mevsimde bizim b?y?k bir zarar?m?z oldu. Tabi?, devlet ?zerine... O b?lge jandarmaya aitti. ?imdi, jandarma orada gev?ek ?al??t?, ?ok ?arp?c? bir ?ekilde olay?n ?zerine gitmek istemedi. SORU - O olay?n ?zerine?.. CEVAP; O olay?n ?zerine 8 insan ?lm??, her taraftan bize telefonlar geliyor, o diyor ?u adam yapt?, bu diyor ?u adam yapt?; fakat, ger?ekten, emniyetin b?lgesi olmad??? halde, emniyetin o zamanki ?ok heyeti, Emniyet M?d?r? vard? R?dvan G?ler, bir de Ter?rle M?cadele ?ube M?d?r? vard? Ramazan S?r?c?, bu ekipleriyle beraber ve jandarman?n b?lgesine girememekle beraber, kendi i? dinamizmiyle ?ehir ??indeki, merkez i?indeki ?al??malar? s?rd?rd?ler bunlar. ?imdi, bunlar s?rd?rd?ler, ger?ekten milisleri 40-50 ki?i yakalad?lar. SORU - Bu milisleri dedi?iniz kim bunlar? CEVAP; Yani, PKK'yla irtibatl? gizli ajanlar. Yani, adam kahvede oturuyor, i?yerindedir ve PKK'yla irtibatl? yani. Bir tabir var. atas?z?... SORU - ??yle dersek do?ru olur mu: Yani, PKK'n?n kulland??? milisler mi? CEVAP; Tabi? tabi?, ayn? ?ekil. SORU - ?zin verirseniz milisin tan?m?n? yapay?m, b?lgedeki ?ey bizim: ?imdi, milis dedi?in bir PKK'l?d?r; yani, ?rg?t?n bir ?yesidir, ?rg?t?n... 50

SORU - K?rda de?il de ?ehir i?indedir. SORU - ...as?l eylemlerine, silahl? eylemlerine kar??an... CEVAP; Tabi? ?eyle ba?lant?lar var, partinin... SORU - ?ehir i?erisinde ki?ileri al?p k?rsala, ter?r ?rg?t?ne g?t?rme veya aralar?ndaki ba?lant?y? g?t?rme, pusula g?t?rme, yiyecek, giyecek, ila? gibii ?eyleri g?t?rme, ?rg?tle s?rekli ba?lant?lar? olan ki?ilerdir. SORU - ?rtibat halinde olanlar. CEVAP; ?imdi, tabi?, bu milis insanlar ba?lant?l? olarak, bunlar ayn? zamanda bizim de i?yerimizde ?al??an, yine. ayn?; yani, tabir yerindeyse g?nd?z k?lahl? gece silahl? tipinde, o ?ekil. Pozisyon de?i?tirerek hareketle ?ey ediyorlard?. ?imdi, tabi?, emniyet bunlar? yakalad?, sorguya ?ekti, bir?ok itiraflar s?z konusu oldu. Her ?ey ger?ekten ortaya ??kt?. Bu ara emniyet ?al???rken, ?ok dikkat ?ekici bir ?ey ya?and? orada, o g?n?n Jandarma Alay Komutan? Mecit Korkut Albay vard?, sonradan general oldu. zannedersem iki senede emekli oldu. Bu emniyet m?d?r?n? azarlad?, tehdit etti, k?f?r etti; hem onu hem de Ramazan S?r?c?'y?, "siz bizim b?lgemize niye giriyorsunuz, niye m?dahale ediyorsunuz", bu ?ekilde. ??nk?, emniyet, bizim otelimizde, oradaki otelde bir iki ?ah?s alm??lard?. Bu ?ah?slardan daha detayl? bilgi almas?n diye engel olmak istediler, emniyetin ?n?n? ?ey etti. Emniyet de, tabi?, korkusundan bir ?ey diyemedi. Fakat, Allah var, yani, ?al??mas?n? da s?rd?rd?. Nihayet 20-30 ki?iyi tutuklad?lar. DGM Ba?savc?l???na gitti. DGM Ba?savc?l??? devam etti, mahkeme devam etti. O kadar devam etti sonu?lanmam??. SORU - Devam ediyor?.. ki, detayl? bir mahkeme ki h?l? da CEVAP; H?l? da sonu?lanmam?? bu mahkeme. Her nedense birka? ki?i sonu?land?, onlarda m?ruru zamana u?rad?. ??te, devletin b?nyesindeki gizli dinozorluklar, gizli baz? yanl??l?klar ve yanl?? insanlar, i?te bu devletin, demokrasinin, hakikaten mill? iradenin en b?y?k engelleri bunlard?r say?n beyler. Bir dava d???n?n 8-10 ki?i ?l?yor ve d?nyan?n felaketi meydana geliyor, zarar ziyan oluyor, o kadar insan tedirgin oluyor, on sene bir dava devam ediyor, 3-4 ki?iyi hapse sokuyor, ha bire b?rak, ha bire tahliye... Eninde sonunda, tabi?, bu ?ey devam ederken, 96'n?n eyl?l ay?nda DGM Ba?savc?s? de?i?tirildi, de?i?ti, yeni bir DGM Ba?savc?s? geldi, Nihat ?akar isimli bir Ba?savc? geldi. O da 4 sene orada s?rd?. O olay?n ak???n? bamba?ka ?ekilde de?i?tirdi. O, apayr? bir ?ekilde de?i?tirdi. Mahkemelere n?fuz yapmak istedi ve ger?ekten PKK'l? avukatlarla, PKK'l? yanda?larla, i?adamlar?yla, demin bahsetti?im o feodal yap?yla i?birli?ine girdi, a??k ve net olarak girdi. Nihayet biz de hep yaz?yoruz, gazetemizin o g?n?n man?etleri hep keskin gidiyor. Dolay?s?yla, 98'de bu 28 ?ubat olay? meydana geldi. Bizim fikrimiz, zikrimiz a??k ve net olarak s?yl?yorum, biz muhafazak?r, devletimizin yan?nda yer alm?? bir politikayla y?r?yoruz; fakat, kar??m?za ans?z?n bize ba?ka yaftalar yap??t?r?ld?, Hizbullah kelimesini bize yak??t?rd?lar. Bu Hizbullah nereden ??kt?? Efendim, Hizbullah nedir; Alt?nda? Dinlenme Tesislerinde, orada Hizbullah kamp? kurulmu?tur -bu, 98'de oluyor- ve Mehmet Ali Alt?nda? bu Hizbullah kamp?n? kurmu?, insanlar? e?itiyor ve devlete sald?r?yor veyahut ba?ka yerlere, ?eriat? kurmaya ?al???yor gibi yaftalar yap??t?r?ld?. Bu yaftalar do?rultusunda bir g?n bakt?m ki, yani, olay, tarih g?n? g?n?ne, may?s ay?n?n yak?n g?nleri, hat?rl?yorum... SORU-98 May?s?... CEVAP; Tabi?, 98 May?s ay?n?n 25'indeydi veyahut haziran?n ilk haftalar?yd?. B?t?n i?yerlerim polis ve jandarma... Yani, jandarman?n b?lgesi olmad??? halde, Alt?nda? Dinlenme Tesislerinde bir ?ey yok arad?lar, tarad?lar, jandarma bir ?ey ??karamad?; ama, ?ehir i?indeki gazetemizin merkezini, i?yerimizin, ?irketlerimin merkezlerini; yani. didik didik, sanki bir ordu, asker ve jandarma ve polis. Tabi?, bizim t?m ar?ivlerimize el konuldu. El konulduktan sonra, b?t?n bana ?zel kitaplar?m? ve gazetenin ar?ivine hepsine el konuldu. M?ft?l??e g?nderdiler, M?ft?l?kten adam 51

geldi. Beni g?zalt?na ald?lar, beni, bir de gazete Yaz? ??leri M?d?r? ?mer B?y?ktimur, bir de ?irketlerin Muhasebe M?d?r? ?smail Yazan Beyi, bizi g?zalt?na ald?lar. Bizim o zamanki avukat?m?z Cavit Torun Beydi, bir de ?brahim Tali Uysal. Bizim Mesut Bey tan?yor onlar?, meslekta?lar?d?r. ?imdi, bunlar da, tabi?, m?dahale ettiler. Bizi polise g?t?rd?. Esas polise g?t?rmeleri laz?m. Jandarma bizi orada, ba?ta bu araman?n i?inde Mutkili Ali var, kilit nokta o. Tabi?, ben, o zaman tan?m?yorum. Bunlar, Hizbullah diye, Hizbullah politikas? g?d?yoruz. Hizbullah propagandas? yap?yoruz... SORU - Bu Mutkili Ali dedi?inizde di?er ba?ka astsubaylar falan varm??t?r orada? CEVAP; Tabi? tabi?... SORU - Bu derece Ali'yi tan?d?n?z da, di?erlerini de tan?yor musunuz? CEVAP; Onlar? da, yani, komutan odur. O, bir de Y?zba?? Ersin Bacaks?z vard?. O, ?ld?r?ld?, Tokat b?lgesinde ?ld?r?ld? o ?imdi, bunlar, bizi polisten ald?lar o gece. Bizi polisten ald?lar, polisten ald?ktan sonra jandarmaya g?t?rd?ler. Jandarmaya g?t?rd?, o gece g?zalt?na ald?lar, bizim g?zlerimizi ba?lad?lar. Tabi?, ?niversite, ?lahiyat Fak?ltesinden birka? tane do?ent getirdiler, kitaplar?m?z? didik didik incelediler. Yanl?? bir kitap yoktur, yasaklanan bir kitap yoktur, dergi yoktur. ?ahs?m?z?n f?k?h anlatan kitaplar?m?z var, hadis anlatan kitaplar?m?z var; yani, Hizbullah??l?kta... Kur"an tefsirleri var, bunlar, ba?ka bir ?ey yok. Bunda bir ?ey yok. Rapor d?zenlediler. Bizzat m?ft? ve m?ft? yard?mc?lar?, hepsi geldiler, 24 saat i?erisinde raporlar?n? verdi, yasak diye bir ?ey yok. Buna ra?men, tabi?, bizi, ertesi g?n, o gece bize epey zul?m de ettiler yani. Epey de zul?m ettiler bize, hatta, bir Metin kod isimli Cemal Temiz?z isimli bir binba?? geldi o gece, dedi: "Mehmet Ali Alt?nda? sen bu memlekette bir k?ks?n, bug?n seni s?kt?rece?im, g?t?rece?im..." Tehdit etti, benden soru sordu "sen Atat?rk d??man?s?n" filan. Ne alakas? var dedim, ben Atat?rk aleyhinde bir ?ey yazm?? m?y?m, bir ?ey s?ylemi? miyim, niye Atat?rk d??man? olay?m, sebep niye, bana onu ispat edebilir misiniz. Bilakis, Mustafa Kemal Atat?rk'?n, mill? m?cadelede vermi? oldu?u m?cadelenin hayran?y?m ben, niye ben ?ey olay?m. "Aa, ben bunu b?yle bilmiyordum, bize yanl?? anlatt?lar^ dedi, ondan sonra hemen ?ay ikram etti filan. Ondan sonra benden laf filan almaya; bir ?ey yok. Beni kald?rd?, yerime gittim. Arkada?lar geldi, onlar? da biraz h?rpalad? tabi?. Dolay?s?yla, bir ?ey ??kmay?nca, sabahleyin raporlarda geldi bizi DGM Ba?savc?l???na verdiler, g?nderdiler. Bir de benim o?lum, rahmetli Emin Alt?nda?, onu ar?yorlard?. O da Hizbullah??ym??. Halbuki, o da burada i?adam?d?r. Neyse, ondan da bir ?ey ??kmay?nca, biz gittik oraya, savc?l?kta ?smail Yazgan Beyi hemen serbest b?rakt?lar. Ba?savc? benim ve ?mer B?y?ktimur'un tutuklanmas?na bizi havale etti. Tutuklamaya havale etti, n?bet?i mahkeme bir h?kim vard? tan?m?yorum ismini, sonradan bakt?m, adam dedi: "Ben sizi tan?m?yorum, siz beni tan?m?yorsunuz; fakat, bu dosyayla kusura bakmay?n, ben sizi tutuklayamam. Ben h?kimsem, hukuk?uysam, ben hukuka dayanarak bu dosyayla, bu ?eylerle ben sizi tutuklayamam, haydi gidin." Ba?savc? ?tiraz etti. ?tiraz etti, yine tutturamad? tabi?. Bizi o an i?in serbest b?rakt?, Hizbullah??l?ktan kurtulduk ve nihayet bir hafta on g?n sonra takipsizlik karar? verildi. Aradan yirmi g?n ge?medi, onyedi g?n ge?ti. SORU - "Takipsizlik karar? verildi" dediniz ya, dava a??ld? m?, a??lmadan savc?l?k m? takipsizlik karar? verdi? CEVAP; Savc?l?k takipsizlik karar? verdi. SORU - Yani, hi? dava a??lmad?? CEVAP; Hi? a??lmad?. Yok ki bir ?ey, su? yok. Savc?l?k, DGM Savc?l??? takipsizlik karar? verdi. Ba?ka savc?, bu de?il tabi?, Nihat ?akar. Ondan sonra, bu kez bir ?ey tutturamay?nca, arada 15-20 g?n ge?medi, bu kez yine, bu sefer yine Ali Kaya ve Y?zba?? Ali Osman Celasun isimli istihbarat ?ube m?d?r?yd? o da, bunlar geldiler, dediler "senin ?ocuklar?n Mehmet Emin Alt?nda?, Selahattin Alt?nda?, bunlar PKK'ya 52

350 000 000, 50 000 mark yard?m etmi?ler -o zaman markt?, euro yoktu- bunlar neredeyse getireceksin." Yahu dedim, siz bir on g?n evvel Mehmet Emin Alt?nda? Hizbullah diye, ?imdi onbe? g?n sonra nas?l oldu da birden bire PKK'l? oldu; bu uydurmad?r dedim, yapmay?n b?yle ?eyler. Avukatlar?m?z? ?a??rd?k, ta Ankara'dan avukat geldi. Dedi: "Getirirsen getir, getirmezsen firar diye nerede bulursak vuraca??z onlar? veyahut ancak Avrupa'ya ge?erse ?ey ederiz." Bunlar, burada, a?t?m o konuyu. ?imdi, bunlar, belgenin... Bana belgeyi getirdiler, "?ocuklar?n 24 saat i?erisinde burada teslim olacak." ?a??rd?m ?ocuk geldi, ?ocuklar geldi, Ankara'da idi. Savc?l??a gittiler. Ben de gittim, Kolordu Komutan?na direkt gittim, Ya?ar B?y?kan?t, Korgeneral, Pa?am dedim, ben burada bir medya sahibiyim ve devlet yanl?s? politikam vard?r ve PKK'yla m?cadele etmi?im. Bak, Alt?nda? Dinlenme Tesisleri daha bir senesi bitmedi PKK bask?n yapt?, orada insanlar?m?z? ?ld?rd?. Nereden ??kt?, 10 g?n evvel, 15 g?n evvel ben Hizbullahtan g?zalt?na al?n?yorum, bir ?ey tutturulmuyor, 15 g?n sonra PKK'l? oluyorum. Bir aile 15 g?n i?erisinde nas?l Hizbullah oluyor, nas?l PKK oluyor?! H?? G?ld?, g?l?yor... "Mehmet Ali Bey bir ?ey olmaz, senin ?ocuklar?n ?ey edecek, ?ey olur, sen eve gitmeden ?ocuklar b?rak?lacak, merak etme" dedi. Peki, te?ekk?r ederim Pa?am dedim, ??kt?m. ??kt?m, kap?da ?ocuk arad?, "baba bizi tutuklad?lar" dedi. Allah Allah!.. O?lum tutuklas?n, bir ?ey olmaz, ne yapal?m. ?ocuklar? tutuklamaya g?nderdi ve tutuklad?lar. Ben o arada tutukluyken, ertesi g?n bir dostumla beraber M?T Ba?kan?na ??kt?m, bu Cemal Uzg?ren'e ??kt?m, dedim ki... SORU - M?T B?lge Ba?kan? o tarihte? CEVAP; Evet, Cemal Uzg?ren, M?T B?lge Ba?kan?. Gittim yan?na. Say?n Ba?kan dedim, ben Mehmet Ali Alt?nda?, biliyorsunuz, beni tan?yorsunuz, nihayet M?T Ba?kan?s?n?z. Ben burada i? yap?yorum. En az?ndan 1 000-1 500 potansiyel i??iye sigorta ?d?yorum, i??ilerim vard?r. Benim gazetem, televizyonum ve devlet yanl?s? yay?nlar?m vard?r. PKK ile veya ter?r ?rg?tleriyle, PKK olsun, Hizbullah olsun, ben hepsiyle m?cadele veriyorum. "Ay Mehmet Ali Bey, sen biliyorsun sen neleri yaz?yorsun. Sen biliyor musun sen neleri yaz?yorsun, sen fark?nda m?s?n" dedi. Dedim ben neyi yaz?yorum; PKK aleyhinde yaz? yaz?yorum, ba?ka bir ?ey yazm?yorum ki. Hortumlaman?n, h?rs?zl???n, r??vetin, itibars?z insanlar?n, iradesiz insanlar?n aleyhine yaz? yaz?yoruz ve tespitlidir yaz?lar?m?z. "Bir ?ey olmaz sen git, 15- 20 g?n ?ocuklar?n yats?n, biraz ders olsun sana" dedi. Ayn? bu laf? s?yledi. ?a??r?n gelsin buraya, y?zy?ze konu?al?m. Dedim benim ?ocuklar?m 3 g?n yatmaz, e?er T?rkiye Cumhuriyeti Devleti hukuku varsa, h?kim varsa, savc? varsa; ??nk?, su? yoktur dedim, 3 g?n de yatmaz. Aha ben gidiyorum, itiraz ediyorum. Avukatlar?mla gittim, itiraz dilek?isi yazd?m. Ger?ekten h?kimin yan?na dosya gitti, yahu ay?p ya, tutars?z, dayanaks?z, keyf? maceralar pe?ine girmi? bir devlet orada. ?ocuklar? serbest b?rakt?lar. ?ocuklar serbest b?rak?ld?. B?rak?ld?ktan sonra bu sefer mahkeme devam etti, h?kimler yaz?n?n asl?n?, k?kenini, asaletini ?stediler. Bu yaz?d?r. Orada ayn? resm? yaz? geliyor yine Kulp'tan, jandarmadan, o da var... SORU - O yaz?d?r dedi?iniz hangisi?CEVAP; Burada elyaz?s?yla yaz?l? efendim.SORU - Zaten o dosyay? verecek bize.CEVAP; Hay?r, orada da var.SORU ;Sayfa var m?, sayfas??CEVAP; Buyurun bu yaz?.SORU - Elyaz?s?yla olan de?il mi?CEVAP; Elyaz?s? efendim. SORU - Peki, bunun orijinal hali var m??MEHMET AL? ALTINDA? - Dosyas?nda.SORU mahkemede; tamam. - Mahkeme dosyas?nda.SORU - Orijinal hali CEVAP; Tabi?, resm? dosyada, yani, mahkeme dosyas?nda. ?imdi, bunlar?, tabi?, mahkeme, bizim avukatlar?m?z?n istekleri ?zerine incelemesine girdiler, sakat olup olmad???na dair emniyet l?boratuvar?na g?nderdiler. Emniyet raporu da var burada, kriminal ?eyi. Tamam?yla sakat ve sahte. 53

SORU - Zaten dosyada beraat etmi?ler. CEVAP - Ve sahte... Kulp jandarmadan geliyor karakoldan; b?yle bir ?ey yok. Kulp savc?l?ktan geliyor; b?yle bir ?ey yok. Oradaki Fevzi Turan isimli bur Kurmay Yarbay, fiilen o i?leri y?r?ten. Ona yaz? gidiyor mahkemede. Adam diyor "kesinlikle..." Evet, b?yle bir karga?a olmu?, fakat, m?mk?n de?il b?yle dok?man mok?man filan kay?t yok. Nihayet devletiz yani, adamlar a??lanmam?? insanlar bunlar, ger?ekleri s?yl?yorlar. SORU - Peki, bu dava sonu?land? m?? CEVAP - Tabi?, beraat. SORU - B?t?n bu anlatt?klar?n?z o ?eyde var. CEVAP - Oraya geliyorum. Beraatland?, beraatla neticelendi, Nihat ?akar durmad?, bizzat kendisi, kendi savc?s?, yani, mahkeme duru?ma savc?s? m?talaas?n? lehte verdi?i halde, kendisi, yani, ba?savc? olarak uydurma evraklar? tanzim edip bizzat kendisi temyiz ediyor ve Yarg?tay da onayl?yor, beraat karar?n? onayl?yor. Buna ra?men, mahkeme heyetini ?ik?yet etti, tefti?tik hale getirdi. SORU - Kim ?ik?yet etti? CEVAP - Bu ba?savc?. ??nk?, b?t?n foyalar? ortaya ??k?yor. Devleti kullanm??lar, sahte belge tanzim etmi?ler. Maalesef... Ne diyeyim yani, s?ylenecek bir ?ey yok yani, o kadar b?y?k su? i?lemi?ler ki bunlar. Hatta, Gaffar Okan dahi, ?ld?r?len Gaffar Okan 5 tane polisiyle beraber. Bu Gaffar Okan'? dahi, onu da kullanmaya ?al??t?; fakat, bir ?ey beceremedi. Gaffar Okan'da ?ok gizli bilgiler vard?. Bu adam bu bilgileri verecek diye onu da ?ld?rtt?ler ve Hizbullah'a ?ey ettiler, Hizbullah'a mal ettiler. ?imdi, 98'deki macera bu. SORU - Say?n Ba?kan?m, bunlar ?ok b?y?k iddialar. Bunlar ispatlanmay?nca biz... CEVAP - Hay?r ispat... Dosya, dosyalar... SORU - Gaffar Okan'?n ?ld?r?lmesini falan... CEVAP - Hay?r, bu galip zan ?yle. Tahmin ediliyor... SORU - ?ok bilgi vard? onda diyor, onun i?in. CEVAP - Bilgiler vard?... SORU - Adam ?ld?rd?ler deyince ba?ka, b?yle tahmin ediyorum deyince ba?ka. CEVAP - ??nk?, o benimle de konu?tu. Benim taziyeme geldi 92'de, benim o?lumun taziyesine geldi. ?imdi, s?ra buraya geldi. ?imdi, biz, bu i?leri, Nihat ?akar'?n bu yapt?klar?n? hazmedemedik, ?ik?yet ettim, m?fetti?ler istedim. Gelen iktidar?n m?fetti?leri ba?savc?y? denetliyor. Ba?savc?y? nas?l denetleyeceksin. Adam vicdanlar? tabi? tamam?yla ceplerine koyuyorlar. Benim de ifademi al?yor, puf, hi?bir ?ey yok. Nihayet bakt?k ?aremiz yoktur, biz kliktik dava a?t?k, Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davas?. SORU - Savc? aleyhine? CEVAP - Tabi?, ba?savc? aleyhine. Bir dosyam?z kazand?. O da a?t?. Onun bir dosyas? reddedildi, Yarg?taya g?nderdi. Yarg?tay da reddi onaylad?, temyizi onaylad?. Bir tane dosya daha... ?imdi, bu rahat durmad?. Rahat durmay?nca ne yapacak, bu sefer Jandarma Alay Komutan?, eski Jandarma Alay Komutan? E?ref Hatipo?lu, emekli olmu? gitmi?, onun da yaz?lar? var, zaten onlar? da size verece?im. Bir de bu Ali dedi?imiz Mutkili Ali'yi, bir de Cemal Uzg?ren, bir de bu M?T te?kil?t?n? tamam?yla lehimize kulland? yani. Kulland?, ben Hicaz'a gitmi?im 92'de. Benim o?lum Emin Alt?nda?'? korkutuyorlar, tehdit ediyorlar, yak?n ?evreleriyle. "Senin baban ba?savc? ve jandarma, yani, J?TEM dedikleri insanlar baban? kesinlikle g?t?recekler. Senin baban? 54

yakalamasalar mutlaka sizden birisi gidecektir; ??nk?, siz devlet aleyhindesiniz." Bizi bu sefer devlet aleyhine ?ey ettiler. SORU - Bunu diyen kim? CEVAP - Yani, yak?n ?evre. Bu Ali ?hsan Kaya denilen bir herif var, i?adam? s?zde, o, bir de ba?ka. Yani, bir de ?eyinle ?ok yak?n s?k? f?k? ili?kisi var ba?savc?n?n. Bir de bir avukat, yine ba?savc?n?n avukat? ?hsan Fikret Bi?ici. Bunlar, ?ocu?u z?mn? olarak tehdit ediyorlar, korkutuyorlar. ?ocu?um da bana ?ok ba?l?yd?, benim babama bir ?ey olmas?n, bize bir ?ey olmas?n... Ne yapars?n?z?.. Bu kalk?yor kendi k???k karde?ini al?yor. Ben de d?? ?lkedeyim, yani, yurtd???nday?m. Bu Ali ?hsan Kaya ile ?ocuklar? al?yor, 27 Mart 2000'de al?yor, g?t?r?yor ?stanbul'a. G?t?r?yor Marmara Otelinde, orada amca dedikleri E?ref Hatipo?lu emekli olmu?, ?imdi oralarda ?stanbul sokaklar?nda dola??yor, bir yerde g?venlik g?revini yap?yor. Onu ?a??r?yor o otelde, bir de gazeteler ?eyi diyelim, korsan bir gazeteci ?enol Gezer isimli bir ?nsan, o da aleyhimize yaz? yazm??t?r o arada, bunlar? ?a??r?yorlar. "Babam hakk?nda yay?n yapmay?n, bizim hakk?m?zda yay?n yapmay?n, ne yaparsan?z yap?n, ne istiyorsan?z verelim." Orada ?ocuktan 1 500 dolar para al?yorlar ve 1 milyar T?rk paras? al?yorlar o g?nk? parayla. Ha, bu i? bitti. SORU- Kim al?yor bu paray?? CEVAP - Bu Albay ile o ?enol Gezer. Emekli Albay E?ref ... Peki ne yapal?m; o zaman gidelim ba?savc?ya, ba?savc?yla g?r??elim. Direkt Diyarbak?r'a geliyorlar - benim haberim yok- ba?savc?ya geliyorlar bu avukat vas?tas?yla ve bu avukat vas?tas?yla Fikret Bi?ici vas?tas?yla ve ?imdi bu adam ?ocu?u getiriyor g?t?r?yor yan?na, 7 milyar para al?yor ba?savc? i?in. Ne paras?d?r; yani, bar?? paras?, bar??t?k; bir daha dosyalar? filan ortadan kald?raca??z, tazminat davas?n? kald?raca??z ve size kar??mayaca??z. 7 milyar? oradan lak al?yor, midesine indiriyor ba?savc?. Bu 7 milyar? al?rken de ismi nedir; isim de koyuyor, efendim, dosyalardan bize tazminat davas? a?m?? ya, tazminat davas?n?n kazan?ld??? -yani, ba?savc? kazanacak- onun faizsiz, susuz busuz, bu, para al?yor, yani, dava daha devam ediyor s?zde. O paray?, ?ocuktan al?yor o avukat vas?tas?yla. ?ocuk da diyor ki, e?er olay paraysa, buyurun size vereyim 7 milyar para ve bu olaya, para verme olay?na, Cavit Bey avukat?m?zd?r, o yok i?inde; fakat, bar?? masas?nda, Ali Esenkaya'n?n yaz?hanesinde o da bulunuyor orada. Yani, ba?savc?n?n vekaletindeki avukat ile Ali Esenkaya'n?n giri?imleriyle Emin Alt?nda?'la ba?savc?y? bar??t?r?yoruz, s?z?m ona ?yle. Bu paray? ald?ktan sonra her ikisi de gidiyorlar mahkemeye, her iki kar??l?kl? davalar?ndan vazge?iyorlar ve dava dosyas?, s?zde, ortadan kalk?yor. D?n??te bana birileri s?yledi, yahu mesele b?yle b?yle, bir yanl??l?k oldu herhalde... Yahu dedim, niye, sebep? Vallahi, o?lumu ?a??rd?m, ona biraz ba??rd?m, hakaret e ttim. D edim s en n iye? Yani, adam zalime kar??; sen gitmi?sin, zalimin elini aya??n? ?pm??s?n ve benim... Ben bilsem, ben idamda olurum ve ne yaparsa yaps?n; ??nk?, ben hakl?y?m, sen niye paran? veriyorsun. Ben seni de, ba?savc?y? da, Ali ?hsan Kaya'y? da, o avukat? da ?ik?yet ediyorum ve o an i?in hemen bizim Cavit Beyi de azlettim, azilname ?ektim, onu da azlettim. Bunu duyar duymaz, ba?savc?, hemen o ak?am beni g?zalt?na ald?. Ben yeni hacdan gelmi?im, daha misafirlerim gelip gidiyor. Beni g?zalt?na ald?. Beni g?zalt?na ald?ktan sonra, benim ?ocu?um yine ?eyde, o an i?in o da Erzurum'daki ?antiyede; Erzurum'daki ?antiyede ?al???yor, gitmi?, i?i teslim ediyor, haber geliyor baban? yakalad?lar. ?ocuk korkuyor, diyor biz bar??t?k. O an i?in hemen atl?yor geliyor, m?hendis bir arkada??yla beraber geliyor. Bing?l'de, cesaret edemiyor, normal taksiyle de?il, Diyarbak?r'dan jeep istiyor. Jeep gidiyor onu kar??l?yor. Ondan sonra geliyor Avari Karakolu ?le Yayla Karakolu aras?nda, orada, u?uruma yuvarlan?yor s?s? veriyor, trafik kazas?. Tam kar??s?nda da, trafik kazas?n?n yerinin tam kar??s?nda da 100 metre, tam h?kim tepede de asker? birlik, n?bet?iler bekliyor. Orada trafik kazas? ge?iyor g?steriliyor. Sabaha kadar hi? kimse fark etmiyor. Halbuki, 55

devletin orada PKK'ya kar?? yap?lan m?cadelede termal kameralar var. Bu termal kameralar, her nedense ?al??m?yor ve orada birlik var, g?rm?yor. Sonradan ald???m?z istihbarata g?re, bunlar haber al?yorlar ki, Emin Alt?nda? geliyor. Emin Alt?nda?'? zaten ar?yorlar, fi?lidir, ?nceden fi?lidir. ?eyden hemen bir panzer ?n?n? kesiyorlar, jeepi durduruyorlar, ondan sonra her ikisini ??kar?yorlar, ellerini ba?l?yorlar, vitesi a???a al?yorlar ve panzeri vuruyorlar, 150 metre a?a??ya ve bunu da yapan bir y?zba??, bir uzman ?avu?, bir de ba?ka bir asker. Bu ?? ki?i, bize bu uygulamay?, bize gelen istihbarat; fakat, delilimiz yok elimizde. SORU - Yani, burada bu isimler belli de?il. CEVAP - ?sim bellidir de, yani, ?ey isim de olabilir. SORU - En az?ndan resm? kay?tlarda yok. CEVAP - Yoktur, resm? kay?tlarda tamam?yla trafik kazas?d?r. Trafik s?s? verilmi?tir ve dava ortadan kalkm??t?r. SORU - Onun i?inde kim var dediniz, jeepin i?inde? CEVAP - Jeepin i?inde benim o?lum Mehmet Emin Alt?nda?. Yeni, ba?savc?yla bar??an, para veren. Bir de, M?nir Mennan isimli m?hendis bir arkada?, maden m?hendisi. SORU - Yani, olay sonunda ?ld?ler mi? CEVAP - Tabi?, derhal; o gece orada kal?yor sabaha kadar ve ben de g?zalt?nday?m, ben o gece g?zalt?nday?m; beni g?zalt?na alm?? ve arkada?lar?mla yine beraber. ?imdi, ?len insan... SORU - Mehmet Bey, ?imdi, elleri ba?l? dediniz, otopsi raporu yok mu ellerinin ba?l? oldu?una dair? CEVAP - Efendim, ellerini ba?lad?lar; fakat, ba?lay?p da arabaya koydular, sonradan a?a??ya gittiler, ??zd?ler, yani eser bulunmas?n diye; o ?yle. Adamlarda, isim ?imdi hat?r?mda de?il. SORU - Otopsi raporunda her ?eye ra?men o izler olur. CEVAP - Vallahi, otopsi raporunda b?yle bir ?ey yok; ??nk?, orada ?ey yok, otopsi raporunda yoktu ?yle bir ?ey. SORU - ?imdi biraz dinlenir misiniz. CEVAP - Arz edeyim, bitireyim isterseniz, az kald?, iki c?mle... CEVAP - Evet. Yaln?z, bir ?ey anlatay?m. Nasreddin Hoca'dan, bir atas?z? bu, kusura bakmay?n. SORU - Esta?furullah... CEVAP - Bir k?ye gidiyor, bak?yor ki k?pekler sald?r?yor, ac?mas?zlar. E?iliyor ta? al?yor ki, kendini savunsun, m?dafaa etsin. Bak?yor ki, ta? yere yap??m??, havada ta? yok. Diyor ki, ?u memlekettin haline bak, k?peklerini sal?vermi?ler, ta?lar?n? ba?lam??lar. Yani, bizim mesele de ?yle, kanunlar i?lenmedi bu ?eyde, yani, b?yle Ali Kaya gibi olan, o t?r insanlar gibi, biraz sal?verildi; fakat, bizim de elimizde bir savunma hareketimiz olmad? maalesef. Ben bunu arz edeyim size. Ben bunu diyecektim. Yani, orada ?ocuktan 7 milyar para al?yor o kendi avukat? vas?tas?yla. Avukat? vas?tas?yla al?yor ve bir hafta i?erisinde Ford Mondeo marka s?f?r kilometrede al?yor, ?eye koyuyor. Fakat biz ?ok ?ik?yet ettik, Bakanl??a ?ik?yet ettik. Sa? olsun, yani, o kadar Bakanl?k onu destekledi ki, ?zellikle bu H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu; ??nk?, bir zihniyete ba?l? olan insanlar. ?imdi, o g?nk? Adalet Bakan? Hikmet Sami T?rk't?. Sa? olsun, bir arkada?la bir avukatla beraber gittik, buradaki tan?d?klardan. Ald?k gittik, bak?n bu adam? al?n buradan, yoksa, bu daha ?ok b?y?k facialara neden yarat?yor ve resmen, adam, PKK'yla i?birli?i, yani, Semdin Sak?k'tan yard?m istiyor, bilgi istiyor. G?nd?z Semdin Sak?k i?eridedir, hapistedir, gece geliyor, kendisiyle beraber sabahl?yor, yani, hayat ya??yor, yani, b?yle bir hayat. ?imdi, ben bunu arz edecektim. Bu avukat da, Mesut Beyin meslekta? itibariyle de ?eyidir, 56

Diyarbak?r'da y?llar y?l?d?r, 35 seneden beri avukatl?k yapan bir insan. Mesut Bey ?ok yak?ndan tan?yor. Bu adam... CEVAP - Nitekim, o Abd?lkadir Algan da yaz?yor kitab?nda. Bu Ali Kaya, 1998 ile 2000'li y?llar aras?nda, ger?ekten, baz? i?adamlar?yla ??birli?i yapm??t?r ve bana suikast d?zenlemi?tir para kar??l???nda; fakat, ba?aramam??t?r. Ancak, ba?aramay?nca, bana ula?amay?nca, benim ?ocuklar?ma ula?t?. ?imdi, bu ?ocuklar?n cenazeleri gelirken, sabahleyin bizim yak?nlar?m?z... SORU - ?imdi, bu Ali Kayayla ilgili esas... CEVAP - Tabi?, o zaman ben bunu s?yleyeyim. Ali Kaya, bu i?in ma?as?d?r, yani, pa?alar?n ma?as?d?r. Bir, o pa?an?n ma?as?d?r. Ali Kaya bir figoredir, fig?rand?r. Ali Kaya her bu i?in i?inde o var, hep o var, Ali Kaya nerede... O y?l i?erisinde, a?a?? yukar? 900 aileyi Hizbullahtan dolay? ma?dur ettiler ve 80-90 ki?iyi g?zalt?na ald?lar, o 80-90 ki?iden, 8 ki?i ancak tutuklanabildi. Ben bunu hep zaman zaman da yaz?lar?m da... SORU - 900 aileyi neden dolay??.. CEVAP - Hizbullahtan dolay?, iftira, ba?ka bir ?ey yok, para al?yor dedi. ?imdi, art?, Ali Kaya ben g?zalt?ndayken, ayn? bu kelimeyi bana s?yledi, gelsin y?z?ne de s?yleyeyim. SORU - ?imdi, hep Ali Kaya'y? s?yl?yorsunuz da, Ali Kaya bunu tek ba??na m? yap?yor? CEVAP - Hay?r, Ali tek ba??na olur mu; ben diyorum ki, figoredir o, yani, bir ma?ad?r. Yani, bunu, aktif g?rd?kleri i?in o ve bir de Binba?? Cemal Temiz?z, bir de Ali Osman Cefas?n, bir de kolorduda bu sahte belgeyi me?rula?t?ran -ben yani aceleye g eldi- bu sahte belgeyi PKK'n?n, s?zde PKK'n?n me?ruiyetine yol a?an, yaz? yazan, DGM Ba?savc?s?na yaz? yazan iki tane albay... Dosyada hepsi vard?r. Birisi Erhan Tav?anc? Kurmay Albay, pa?an?n ?zel ?eyidir, yani, pa?a ad?na ?mza at?yor, Kolordu Komutan? Ya?ar B?y?kan?t ad?na imza at?yor. SORU - Kim at?yor imzay?? CEVAP - Kurmay Ba?kan?, 7. Kolordu Kurmay Ba?kan? ve Kurmay Albay? zaten. ?imdi burada yaz?s? var. Bu belgeyi me?rula?t?rmak i?in ba?savc?l?kla anla??yor, ondan sonra ??yle bir yaz? yaz?yor. Dosyada var size yard?mc? olsun diye ben ?ey ediyorum. SORU - Dosyaya sayfa numaras? verdiniz mi? CEVAP - Tabi? verdim, hepsi var. hepsi b?yle ?ey halinde var. SORU - O zaman s?ylerken, dosyan?n ?u sayfas? deyin. CEVAP - Kar???k yazm??lar. Bu, kriminal raporudur, yani, sahte belge oldu?una dair. Bu, ?ocuklar?n tutuklama m?talaas?d?r. Bu da, mahkemenin beraat karand?r. Bu da, Yarg?lay?n onay karar?d?r. Bu da, DGM Ba?savc?s?n?n Yarg?taya yazd??? ?eydir, yani, itiraz dilek?esidir. SORU - Sizin kazand???n?z, savc?dan kazand???n?z tazminat davas?n?n karar? var m?? CEVAP - O da var; fakat, bu dosyada yok, onu da g?nderebilirim size. O, dosyada var buraya koymam??lar. Bu, Erhan Tav?anc?n?n o belgeyi me?rula?t?rma ?eyidir. Bu da, Reha ?atana'n?n o belgeyi me?ruiyet kazand?rma yaz?s?d?r. Ba?savc?yla beraber i?birli?i yap?yor. Bu da, o yaz?y? yalanlayan, sahteli?ini ortaya ??kan yine tabur komutan?n?n, b?lgede ?al??an tabur komutan?n?n Fecri Turan Kurmay Yarbay, Tabur Komutan?. Bu da onun yaz?s?d?r; yalanl?yor, b?yle bir ?ey yok diyor. Dosya da hepsi var burada. Belgelerle, sabit olan ?eylerdir. SORU - Tamam, hepsini ??karmaya gerek yok. CEVAP - Ha, burada, Ali Kaya bizzat bana bu kelimeyi s?yledi. Mehmet Ali Bey dedi, sen hemen hemen ?z?lme dedi, sen solda s?f?r say?labilirsin. Tam 90 i?adam?, biz ?? ay i?erisinde buraya g?zalt?na ald?k dedi. Diyarbak?r'dan tam 90 57

i?adamlar? dedi, biz g?zalt?na, herkes biletini kesti gitti dedi. Sen de biletini keseceksin dedi. Ben de bilet kesmedim, onbe? g?n sonra, bu sefer PKK'l? oldum. SORU - Bilet kesmek demek ne demek? CEVAP - Yani, para vereceksin. Bilet kesme odur; para vereceksin yani, i?adam?s?n yani. SORU - Ne kadar para veriyorsun, ne istiyorlard?? CEVAP - Yani, su?una g?re. SORU - Sizden ne istediler? CEVAP - Benden nakit olarak istemedi; fakat, benim ?ocu?umdan ?ok para ald?lar, en az?ndan 5 milyar o zamanki parayla ald?lar yani. SORU - Kim ald?? CEVAP - Bu Ali Kaya ald?. Ondan sonra, yani, a??k ve Ba?savc?, zaten, net olarak o paray? ald?, 7 milyar nakit ald?. Yani, o da itiraf ediyor; diyor, ben ald?m; yani, o da Bakanl???n m?fetti?i Zeki Yi?it'in dosyas?nda vard?r. Onu da ben size verebilirim. O dosyada... SORU - Peki "90 tane i?adam?n? g?zalt?na ald?k sizin gibi; onlar?n biletini kestik, sizin de biletinizi keselim" dedi?inde, mesela, isim s?yledi mi? CEVAP - Efendim?.. SORU - Hangi i?adamlar?, isim s?yledi mi? CEVAP - Bir sefer, bir iki tane s?yledi. Birka? ki?i s?yledi; yani, mesela, Aziz De?er'i s?yledi. "Biz Aziz De?er'i g?zalt?na ald?k..." Ondan sonra da... Hat?rlam?yorum; yani, alm??lar birka? ki?iyi; ama, tabi?, hepsinin ismini bir liste bana ?ey etmedi. Ben zorla kendimi kurtarabildim oradan yani. SORU - Bu ?emdinli olay? ortaya ??k?ncaya kadar Ali Kaya'yla sizin ba?lant?n?z ya da bir temas?n?z oldu mu hi?? Ali Kaya'yla bir irtibat?n?z oldu mu? CEVAP - Kayboldu ortal?ktan. Ancak ?ocuklar?n vefat?nda bu... SORU - Ali ?hsan Kaya hi? g?zalt?na al?nd? m?? CEVAP - Ali ?hsan Kaya hi? g?zalt?na al?nd? al?nmad? bilmiyorum; fakat, Ali ?hsan Kaya ceza ald?. ?eyden ceza ald?; yani, bu Alt?nda? Dinlenme Tesislerindeki olaydan dolay? PKK'ya yard?m... Yani, o para g?ndermi?, 100 000 mark para g?ndermi?. O dosya, karar da mahkemede var. O ceza ald? ertelediler; yani... 169'dan dolay? ve SORU - Yani, Alt?nda? Tesislerindeki o 8 ki?inin ?l?m?nden dolay? Ali ?hsan Kaya da m? sorumlu tutuldu? CEVAP - Tabi?... Yani, itiraf vard?; onlar?n, o PKK'l?lar?n itiraflar? var, itiraf??lar?n itiraflar? vard?r orada. Belge de var, o belge de, yani, mahkeme karar? var. Temyiz ettiler, ceza tamam; ama, zaman a??m?ndan dolay?, oradan kurtuldu. Yani, o kararda var burada. SORU - Mehmet Ali Bey, bu ?emdinli olaylar?yla ilgili ne biliyorsunuz? Biraz ?nce bir soru soruldu. CEVAP - Efendim, demin s?yledim. Bu, detayl?, ayn? onun uzant?s?d?r; yani, tamam?yla... SORU - ?imdi, sizinle ilgili. Diyarbak?r'la ilgili k?s?m bitti mi? CEVAP - Bitti efendim. SORU - ?imdi, Enver Beyin sordu?u k?s?m; yani, ?emdinli, Hakk?ri, Y?ksekova... SORU (Ordu) - 1998 sonras? sizin Ali Kaya'yla hi? g?r??m??l???n?z oldu mu? CEVAP - Hi? g?r???m?z olmad?; yaln?z, 2000'de kayboldu, ortal?ktan kayboldu. Bir Antep'e verdiler onu, kaybettiler. Baz?lar?n? da, mesela, o Cemal Temizy?z'?n y?zlerini de?i?tirdiler, onun y?z ameliyat?n? yapt?lar. O kadar insanlar? ?ld?rd? yani. ?imdi, bu Ali Kaya bir Antep'e gitti, ?yle, yani, oraya atamas?n? yapt?lar. Sonradan ba?ka bir ile gitti. Bu alanda da, ?imdi, herhalde, ya g?revli olarak g?nderilmi? veyahut Hakk?ri'ye atamas? sa?lanm??t?r; fakat, tamam?yla, yani, bu bir 58

?eydir, bu i?birli?idir, bu organizedir ve PKK'yla m?cadele diye bir ?ey yok; yani, PKK var diye, oradaki g?ndemde; yani. T?rk Silahl? Kuvvetlerinin, s?z?mona, oradaki g?ndemde tutma... Yani, PKK'yla m?cadele ediyor T?rk Silahl? Kuvvetleri. Onu g?sterme, o ?ekil yani. Bak, m?cadele ediyoruz... O ?ekil var; yani, olaylar? yarat?yor; yani, yoksa, PKK, m?mk?n de?il, o y?rekliler... Mesela, bug?n Semdin Sak?k PKK'n?n ikinci adam?yd?. Devlet o esnada Semdin Sak?k'la i?birli?i i?indeydi. O Semdin Sak?k, benim hakk?mda, 70 nci sayfa diye Nihat ?akar uydurdu ve o Nihat ?akar... Semdin Sak?k'?n, bir sefer, mahkeme huzurunda ifadesi yok, sadece kendisinde ifadesi var. Sadece kendisinde; yani, kendisine vermi? oldu?u bir ifade. Nedir ifade: Mesela, ben g?zalt?nday?m, o gece beni g?zalt?na ald?klar? zaman Semdin Sak?k'? da yan?ma getirdiler. Benim g?z?m kapal?; ayn? b?yle. "Bak, Semdin Sak?k sana diyor ki. sen Hizbullah??s?n" dedi. "??rac?yla bozac?n?n meselesi, yani, birbirine ?ahit oluyor. ?imdi, PKK da?da bana yeti?emedi, y?llar y?l? m?cadele verdik, ?imdi sizin huzurunuzda, PKK, gelmi?, benimle m?cadele, benim aleyhime ?ahitlik yap?yor. S?yle, ben neyim" dedim. Dedi: "Ben, vallahi, Mehmet Ali Alt?nda?'? tan?m?yorum. Ben vicdan?m? atmam. Bak, ter?rist olarak -ayn? bu kelimeyi s?yledi- fakat, bizim de duydu?umuza g?re -bizim de duydu?umuza g?re-biz da? ba??ndayken, bizim militanlar taraf?ndan, milisler taraf?ndan bize haber geliyordu, Mehmet Ali Alt?nda?, Alt?nda? Dinlenme Tesislerinde Hizbullah kamp? kurmu?tur." "Peki, Alt?nda? Dinlenme Tesisleri a??kt?r ve gece g?nd?z ?al??an bir yerdir ve orada ula??m askeriyenin, jandarman?n ?eyi alt?ndad?r, b?lgesidir. Niye ?imdiye kadar beni yakalamad?lar da, niye Hizbullah'?n belirtileri, orada okuyan ??rencileri, o ?eyleri niye tutmad?lar madem b?yleyse" dedim. "Hay?r, ben somut demiyorum, bize b?yle bilgi geliyordu; yani, T?rkiye ?ap?ndaki, Hizbullah'?n finans?r?d?r Mehmet Ali Alt?nda?" dedi. Dedim: "Bak, siz dahi, PKK benden para istedi." Ger?ekten, her zaman istiyorlard?. Para istiyor, her i?adam?ndan para istiyor. Bir g?n bana bir telefon geldi - ayn? onun yan?nda s?yledim- sabah erkenden, "Mehmet Ali Alt?nda?, ben da? ba??ndan seni ar?yorum. Sen o b?lgede K?rd?stan'?n nimetlerinden faydalan?yorsun, T?rk Devletinin askerinin lojman?n? yap?yorsun, M?T'in lojmanlar?n? yap?yorsun, Bakanl???n, ??i?leri Bakanl???n?n lojmanlar?n? yap?yorsun, ?ok para kazan?yorsun K?rdistan'da; biz de, burada, da? ba??nda karday?z, ?uraday?z buraday?z; bize alelacele para..." Bunu Semdin Sak?k'a anlat?yorum. Ben dedim ki: "Bak karde?im, ger?ekten sen bir fig?ran m?s?n, yoksa, hakikaten PKK'n?n militan? m?s?n veyahut benimle alay m? ediyorsun?" Dedi: "Yok, ben PKK eleman?y?m." Dedim: "Bak, beni iyi dinle. Kimseye ben ?imdiye kadar para vermemi?im ve vermem de. Ama, sen mademki beni arad?n, bak, sana bunu s?yl?yorum. Buradan ta Bekaa Vadisine kadar ne kadar PKK'l? varsa, sizin ba?taki Abdullah ?calan'?n?z dahil olmak ?zere, hepsinizin -affedersiniz- hepinizin anan?z? avrad?n?z? b?yfe, b?yle, b?yle yapar?m; var m? ?tesi?!." Ayn? b?yle k?f?r ettim. Bakt?m, "aha, bak komutan?m, sen Mehmet Ali Alt?nda?'? getirdin kar??m?za, ?imdi anam?z? avrad?m?z? ?ey etti" dedi. ?imdi, benim m?cadelem buydu efendim. Yani, bunlar Hizbullah yaftas?yla ve bir de PKK yaftalar?yla benden para koparmak i?in ve hatta -demin s?zlerimin ba??nda s?yledim feodal yap?n?n g?lgesinde ba?kas?ndan para al?p ??kar sa?lamak i?in ?zerimize geldiler ve bu bir organizedir. SORU - Oray? biraz daha a?ar m?s?n?z. "Feodal yap?n?n g?lgesinde ??kar sa?lama" diyorsunuz ya, nedir bu; yani, o feodal yap?n?n g?lgesinde ??kar sa?lama?.. CEVAP - ?imdi, ben dedim ya, orada baz? i?adamlar?, i? ?evreleri, baz? yalakal?k yapan, kendine g?venmeyen insanlar, askeriyeye, jandarmaya, polise yana??yor, dostluk kuruyor ve hatta, kirvelik de kuruyor, aile dostu oluyor ve onlarla beraber -a?a tipi- dola??yor ki, yani, g?zda??, millete g?zda?? vermek i?in. ?imdi, bunlar bunu yaparken, onlardan para al?yor. Bedava yapmazlar. Ali Kaya... SORU - Kim al?yor o paray?? 59

CEVAP - ??te, bunlar al?yorlar, bu devletin adamlar?. Bu feodal yap?dan para al?yor, para al?yor ve ?zerimize y?neltiyor. ?imdi, bak?n ulusal ihanet isimli... SORU - Yani, orada g?rev yapan kamu g?revlileri ile b?lgedeki i?adamlar? i?birli?i yap?yorlar, oradaki kamu g?revlileri de b?lgedeki i?adamlar?ndan vesaireden para al?yorlar. CEVAP -Tabi?... Tabi?, tabi?... SORU - Niye al?yorlar? CEVAP - ??kar i?in. Bak?n, ?imdi "ulusal ihanet" isimli, internette bir ?ey var, bir numara var. Siz onu g?rd?n?z m?, bilmiyorum. SORU - Ulusalc?lar m?? CEVAP - Ulusalc?lar. "Ulusal ihanet" adl?, internette... Burada, bende var, vereyim isterseniz. ?imdi, bu ulusalc?lar, Ya?ar B?y?kan?t Pa?a, Ali Kaya ve o yan?nda beraber yatan astsubay?n?n, b?lgede, bu Akdeniz B?lgesinde bir ilde, beraber ?ey yap?yorlar, k??k yap?yorlar, bu, nedir, villa yap?yorlar. SORU - Nerede? CEVAP - Villa yap?yorlar. Bak, burada yaz?yor. Dosyada var. Villa yap?yorlar orada. "Ulusal ihanet" isimli... Bak, bu Ya?ar Pa?a. Bak, bunu da vereyim size. Ali, Ya?ar Pa?a ve... SORU - Var, b?t?n internet sayfalar?nda var. CEVAP - Hepsinde var. Bunlar, bu ?ekilde, yani, ?irket kurmu?lar, ?irket... Onun i?in, bo?una demiyor "Ali Kaya iyi bir insand?r, iyi bir ?ocuktur, su? i?lemez..." Halbuki, kendisi g?nderiyor oraya, i?letiyor. SORU - Yani, kooperatif orta?? m? onlar birbirleriyle? CEVAP - Tabi?, tabi?... Beraber... H?l? o in?aat devam ediyor, bitmemi?tir. Bu para nereden geldi? Niye?.- Ben, bir i?adam?y?m, ancak iki ?? tane villam var, o da ?zel kendi... Niye ben oralarda yapm?yorum, satm?yorum?.. Ortakla?a ?al???yor. Yani, tespitlidir. Resim de var; bak, burada resimleri de var. SORU - Peki, 1993 y?l?nda Kulp'ta 11 vatanda??n ?ld?r?lmesinde Ali Kaya'n?n bir dahili var m?, onunla ilgili bir bilginiz var m? sizin? CEVAP - Vallahi, o yine gizli devlet; yani, derin devletin i?i. Yine jandarman?nd?r; fakat, Ali Kaya'n?n i?in i?inde olup olmad???n? ben... O zaman, bak, 1993'te E?ref Hatipo?lu vard? orada. SORU - E?ref Hatipo?lu ?l Jandarma Alay Komutan?yd?. CEVAP - ?l Jandarma Alay Komutan?yd?, ?imdi emekli oldu. Bu adam... Bak, ?ok ilgin? ve ?arp?c? bir hareketini s?yleyeyim. Bu adam da ger?ekten r??vet?i yani. A??k ve net yiyordu. ?imdi, onun zaman?nda general vuruldu. Yan?nda, mesela... SORU - Lice'de, Tu?general... CEVAP - Lice'de Tu?general Ayd?n Bahtiyar kanas kur?unuyla beyninden vuruldu, o da yan?ndad?r. Yani, ?ok sabotajc? bir insan. Hatta, bir emniyet mensubu ve kilit noktadaki bir emniyet adam? bana s?yledi, "vallahi, biz Kulp operasyonundan geliyorduk 1993'te, E?ref Hatipo?lu helikopterle a?a??daki ?al??an i??ilere; yani, tarlada ?al??an insanlara ate? ediyordu, diyordu, analar?n? b?yle b?yle yapay?m, b?rak?n gebersinler, desinler ki PKK vurmu?tur..."Ayn?, bunu resm? bir a??z bana s?yledi. Art?k, gelip, burada, huzurunuzda s?yler mi s?ylemez mi bilemiyorum. Yani, bizzat bana s?ylemi?tir ve ?imdi fiilen o adam da ??ba??ndad?r. SORU - Kim, bunu s?yleyen kim? CEVAP - S?ylesem de s?ylemez; gerekmez. R?dvan Diler. Emniyet M?d?r? ?imdi, ?ey emniyet m?d?r?... Bizzat bana s?yledi, dedi: "Helikopterden ate? at?yordu tarladaki ?al??an insanlara, b?rak?n gebersinler bu K?rtler, desinler ki PKK vurdu." Yani, gayri resm? olarak a?z?ndan alabilirsiniz bu laf?, gayri resm? olarak... Ve E?ref Hatipo?lu'nun beni ?ik?yet etti?ine dair de pa?alara ve ?evik Bir"e yazd?klar? mektup. Onlar? da size arz edeyim. Dosyadad?r; fakat, bana ?eyleri vermemi?tir ?ocuklar. 60

SORU - Genel olarak anlat?ld?. E?er, anlat?lmad???n? d???nd???n?z varsa... CEVAP - Sorabilirsiniz. Efendim, buyurun. Bak, burada. E?ref Hatipo?lu'nun pa?alara yazd???, bizim hakk?m?zda, ailemiz hakk?nda elyaz?s?yla yazm?? oldu?u ve benim o?lum Emin... SORU - Ba?l???n? s?yleyin bana, ba?l???nda ne diyor? CEVAP - ?stihbarat ?l Jandarma... Bak... Yok, ?stanbul herhalde... ?imdi ?stanbul'dan yaz?yor bunu o zaman. "?stanbul ?l Jandarma Komutanl???n?n ?stanbul Merkez Komutanl???na..." Ne diyor, benim pek g?z?m g?rm?yor. O tarihte yaz?yor. SORU - Peki. bu Ali Kaya 80 tane i?adam?n? sorgulad?... CEVAP - 90 tane diyor, bana s?yledi?i o yani. SORU - Bu 90 i?adam?n?n, Diyarbak?r'da, sizin d???n?zda hi? kimse bu Ali Kaya'dan davac?, ?ik?yet?i yahut bu gruptan ?ik?yet?i oldu mu olmad? m?? CEVAP - ?ok ?nemli bir soru. Millet o kadar korkutulmu? ki Beyim, bunlar? bir Azrail gibi; yani, aman, bir daha g?zalt?na al?nmayay?m, bir daha benim... Benim ?ocu?um niye gidiyor ona 7 milyar para veriyor; korkudan. Korkutuyorlar. Yani, hi? kimse, kendi can?n? kurtarma pahas?na... Yani, zar zor kendini kurtar?yor. Kim, kimin haddine d??m??, kimi ?ik?yet edebilir? Kimde bu y?rek var? Mesela, bak, ben diyorum ki a??ky?reklilikle, bak, Kara Kuvvetleri Komutan? -gelsin, benim kar??mda, b?t?n efk?r? umumiyeye a??k oturum yapal?m, a??k televizyonda konu?al?m- su? i?lemi?tir ve kilit noktadad?r bunlar. M?T Ba?kan?, o g?nk? M?T b?lge Ba?kan? su? i?lemi?tir ve bu giri?imleri o tertiplemi?tir ve Ali'yi kullanm??t?r ve jandarmay? kullanm??t?r, jandarma istihbarat?n? k?t? ?ekilde kullanm??t?r. Bunlar su? i?lemi?lerdir. Yani, vatana ihanettir bunlar. Bak?n, bu bilgisayara bak?n, her ?ey a??k. Bilgisayar diyorum, internete bakarsan?z, her ?ey a??ktad?r. Yani, biz kimseye ?ey etmiyoruz. Ha. bununla beraber, arz edeyim, o zaman, Jandarma B?lge Komutan? Tu?general Fikret Demirta? ve 2000'de bu pa?a orada yoktu; yani, ben geldim ona s?yledim "Pa?am" dedim... Harek?t Ba?kan?yd?. Ben resmen geldim, benim o?lum daha rahmete gitmeden. Rahmetli Em?n'le beraber gittik, randevu istedik, bizi ald? i?eriye. "Pa?am, kolorduda ve sizin imzan?za; yani, sizin ad?n?za -bir kolordu komutan? ad?na diyor, imza ediyor- b?yle bir sahte belge tanzim edilmi?tir. Siz de fark?ndayd?n?z, niye b?yle oldu Say?n Pa?am" dedim. Ayn? b?yle g?ld?, s?r?tt?; dedi ki: "Mehmet Ali Bey, ne yapay?m, memleket dolu iblisle?mi?. "Memlekette iblis ?ok" dedi, "iblisle?en insanlar, ben ne yapay?m" dedi. Ayn? bu c?mle. Ben sonradan yaz? da yazd?m, "Say?n Pa?am?n iblisleri kimdir acaba" dedim. Cevap yok. "Ne yapal?m, herkes iblisle?mi?" dedi. SORU - Kim dedi bunu? CEVAP - Pa?a s?yledi. SORU - Hangi pa?a? ?smi neydi? CEVAP - Harek?t... SORU- Ya?ar B?y?kan?t Pa?a m? s?yledi? CEVAP - He, Ya?ar B?y?kan?t ya, kendisi... Ve buna ra?men, beni, y?llar y?l?, Genelkurmay... Ben yirmi seneden beri Mill? Savunman?n ihalelerini yapan bir firmay?m. Birden bire, ?? y?l i?erisinde, sadece baz?, ayn? o ?evrenin i?adamlar? vas?tas?yla beni sak?ncal? g?rd?ler ya. Beni sak?ncal? g?rd?ler oradaki inallerine ve herkes su?lu ??kt?, sahte i? yapt?, Allah'a ??k?r, bizim hi?bir ?eyimiz yok. Pa?a bunu da s?yledi, "senin ad?na sahte belge tanzim etmi?tir ve bizi ma?dur etmi?tir..." "Yahu, Eminci?im -benim o?lum bunu s?yl?yor- ne yapay?m, millet iblisle?mi?, ben ne yapay?m" diyor. Bu kelimeyi ?ey etti. SORU - Peki, Ali Kaya'y? vesaire?.. siz ne derece tan?yorsunuz, onun malvarl??? CEVAP - Ali Kaya'n?n o b?lgede... Yani, me?hur... Orada, yakla??k on seneden beri o b?lgede cirit ad?yor. Jandarmada dosyalar geliyor senin. Yani, bu olaylardan evvel ?? d?rt defa benim yan?ma geliyor, Y?zba?? Ali Osman Celasun'la geliyor, 61

benim ?evremi kontrol ediyor. Kitaplar?ma bak?yor. Benim ?eyim, kitap var, din? kitaplar var, tarih? kitaplar var. Ben, yazar?m. Bunlara epey bak?yor. "Saidi Nurs?'nin kitaplar? var m??" Vard?r... "Efendim, bilmem neci Faz?l'?n kitaplar? var m??.." Vard?r... Ondan sonra, bak?yor, ara?t?r?yor, ?ay?n? i?iyor, yeme?ini yiyor, gidiyor. Ondan sonra komplo haz?rl?yor. Bu ?ekilde. SORU - Peki, Fethi ?pek isimli bir ?ahs?n ?ld?r?lmesi olay?. Biliyor musunuz o olay? siz? CEVAP - Fethi ?pek?.. SORU - Evet. CEVAP - Yok, ben o olay? bilmiyorum; ben onu bilmiyorum. SORU- Mehmet Ali Bey, siz uzun s?re askeriyeyle i? yapm??s?n?z, ?yle ifade ettiniz, yirmi y?l falan. CEVAP - Evet, do?rudur. SORU - H?l? da devam ediyor herhalde i?leriniz. CEVAP - Devam ediyordu; fakat, yok, ?imdi yok. ?? yok ?imdi, kestiler; ?? d?rt senedir kestiler. Bizi sak?ncal? g?sterdiler. SORU - Yani, bu olaylar devam etti?i s?rece de siz i? yap?yordunuz, askeriyenin i?lerini yap?yordunuz. CEVAP - O zaman, evet. Hatta, o?lum oradan geldi, do?rudur SORU - Yani, ?ocuklar?ma trafik kazas? olay?... CEVAP - Tabi?, tabi?, oradan geliyordu; evet, evet, do?rudur. SORU - ?imdi, o b?lgede askeriyeyle i? yapan insanlar?n hepsi ?ok derin bir ara?t?rmadan ge?irilir. Muhakkak sizi de bu derin ara?t?rmadan ge?irdiler, sizin hi?bir sak?ncan?z?n olmad???n? g?rd?ler, sizin devletten yana oldu?unuzu, devletle her zaman birlikte ?al??an birisi oldu?unuzu, devlete hi?bir zaman hainlik, h?yanet i?erisinde olmayaca??n?z? dahilinde. tahmin ettiler. Tahmin de?il, biliyorlard?r; yani, bu bilgi CEVAP - Biliyorlar, tahmin de?il. SORU - Devlet, o d?nemde, o b?lgelerde de PKK'ya kar?? m?cadele etmek i?in bir Hizbullah ?rg?tlenmesinin i?inde de yine bu derin ili?kilerin i?inde oldu?unu herkes biliyor, bizlerde biliyoruz. CEVAP - Hizbullah'? da, PKK'y? da onlar yaratt?lar; yani, ajan kulland?lar... Hizbullah diye bir ?ey yok, sadece onlar bu ajanlar? kulland?lar, militan ald?lar, para verdiler ve baz? yerlere sald?lar. SORU - PKK'yla m?cadelede, t?pk?, bug?n nas?l korucular?, nas?l itiraf??lar? kullan?yorlarsa, o g?n de bir Hizbullah ?rg?tlenmesine ihtiya? duydular ve bunu da yapt?lar. CEVAP - Aynen ?yle. SORU - Bu arada, sizden bu konuda; yani, bu Hizbullah militanlar?n?n yeti?tirilmesinde, e?itilmesinde, onlara yard?m etmede hi? sizden yard?m istemediler mi? CEVAP - Kesinlikle. SORU - Hi? b?yle bir talep olmad?? CEVAP - Kesinlikle efendim. Ben size ?unu arz edeyim: ?imdi, ben m?teahhitli?e ba?lad???m zaman, 1982'de ba?lad?m. 1982'de ba?lad???m zaman, ilk ?eylerim askeriyle, Diyarbak?r 7. Kolordudaki in?aatlarla ba?lad?m. O zamandan 1990'lara kadar, 1992'lere kadar hi? problem yok; yani, hi?bir ?ey yok. 1993'e kadar problem yok. SORU - 1982'den 1993'e kadar? CEVAP - Tabi?, 1993'e kadar problem hi? yoktu. M?T lojmanlar?n? yapt?k. Hatta, Cizre'de spor salonu yapt?k, Beden Terbiyesi Genel M?d?rl???n?n. Ondan sonra, Cizre'de M?T lojmanlar?n? yapt?k. ?imdi, t?m bunlara ra?men, 1993'te bizim... DGM'deki h?kim ve savc?lar dahi sabah yemin ediyordu, ?imdi, 11. A??r Ceza 62

Mahkemesi h?kimi -ismini unuttum, orada 1. No'lu DGM Ba?kan?yd? - o dahi dedi ki: "Vallahi, Mehmet Ali Bey, biz gidiyorduk, Diyarbak?r S?z Gazetesini masam?zda g?rd???m?z zaman y?rekleniyorduk; diyorduk, oh, bak, b?yle, devleti, bu b?lgede, bu Diyarbak?r'da devleti savunan bir yay?n kurulu?umuz vard?r." B?yle y?rekleniyordu h?kim, savc?lar ve etle t?rnak gibiydik; yani, bir su?umuz yoktu, biz devletle ?al???yorduk. Hatta, 1994'te -yine, o da var, o yaz? da var dosyada- da?a giden ulusal bas?n?n mensuplar?n?, gidip, da?daki Semdin Sak?k'la oturdular s?k? f?k? ve orada avakname imzalad?lar ki, Diyarbak?r'a ulusal bas?n girmeyecek. SORU - Kiminle kim imzalad?? CEVAP - Bas?n; yani, ulusal bas?n?n mensuplar?yla; yani, b?lge temsilcileriyle... O da dosyada var. Gazete isim var burada, ben size g?sterebilirim, 15 Eyl?l. ?imdi aceleye gelmesin. ?imdi, t?m bunlar varken, benim gazetem kilit vurmad?. Mesut Bey biliyor, orada d?rt ay fiilen gazete ?al??t? ve polis gazetemi satt?. B?lge Valili?i gazeteyi sat?yordu; ??nk?, devleti savunuyordum. ?imdi, t?m bunlara ra?men, 4 Ocak 1993'te benim gazeteme yine PKK taraf?ndan sald?r? d?zenlendi. Neden; ??nk?, devlet yanl?s? yay?n. Merkeze sald?r? d?zenlendi, orada bir polis yaraland?. Orada n?bet tutan polisler vard?, bizim i??ilerimiz vard? -personel- yaraland?. Ara?t?rd?k. Emniyet hemen harekete ge?ti, yine bu o zamanki Ter?rle M?cadele ?ube M?d?r? Ramazan S?r?c? Bey ve ekipleriyle beraber hemen b?lgeyi sard?lar. O ?at??mada, bir bayan, iki tane de erkek, orada, ?at??mada onlar? ?ld?rd?ler. Ha, bu devam etti. Ayn? ?ekilde, bu kez 11 inci ayda -yine ayn? senenin, ayn? y?l?n 11 inci ay?nda- Dicle kenar?nda benim dozerim ?al???yor, kum y?kl?yor. Benim o dozerim de yak?ld?. Yine PKK s?s? verildi; ama, maalesef, PKK de?ildi, yine milislerdi. PKK'yla i?birli?i yapt?; ??nk?, Art?? kod isimli Engin Kara da bunu s?yl?yor, ayn? o dosyada s?yl?yor. SORU - PKK yapmad?; ama, PKK'n?n kulland??? milisler yapt? diyorsunuz. CEVAP - Tabi?... PKK'y? kullanan; yani, parayla kullanan militanlar?n?... Bu yak?ld?. Her nedense, 1994'te, 1994'?n temmuz ay?nda burada Mill? Savunma Bakanl???nda Hava Kuvvetlerinin bir ihalesi yap?l?yordu ve o ihaleyi benim ?ocu?um al?yor burada; yani, y?zde 18 k?r?mla Emin Alt?nda?'da kal?yor; 1994'te. B?t?n dosyalar, ?artnameler, her ?ey haiz olmakla beraber. Ondan sonra, s?zle?me yap?l?rken derhal dosyay? noterden geri ?ektiriyorlar. Nedir, neyin nesidir? "Bu firma sak?ncal?d?r" diyor. Hani, siz sordunuz ya, "bu firma sak?ncal?d?r, bununla i? yapmay?n..." Yahu, karde?im, onbir seneden beri ben ?al???yorum; sak?ncal?y?m ne; benim devlet yay?nlar?m var. Benim o?lum beni ?a??rd?, ben gittim. Geldim, Mill? Savunma ?n?aat Emlak Daire Ba?kan? Mustafa Erbay Pa?a var, onun yan?na ??kt?m. Pa?am, hay?rd?r dedim. "Vallahi, Mehmet Ali Bey, ?ok gizli bir rapor bize gelmi?." Nereden gelmi? Say?n Pa?am? "Vallahi, kayna?? Diyarbak?r'dan gelmi?." Nas?l, Diyarbak?r'dan kimden gelmi?? "Diyarbak?r Valili?i ve Asayi? B?lge Komutanl???ndan gelmi?tir, sak?ncal?s?n?z. Siz b?rak?n, bu i? zaten gitti, art?k buna bir bardak serin su i?in; ama, T?rkiye'deki yap?lmakta olan di?er i?leriniz de iptal ediliyor" dedi. O kadar ki hain olduk; bir ??rp?da hain olduk yani. "Ama, bana g?re, benden sorarsan?z, ben bir s?n?fta ??retmensem, o s?n?fta ka? tane ?ocuk varsa, notlar?n? hep ben veriyorsam, firma olarak ve Mehmet Ali Alt?nda? olarak sizin notlar?n?z bende 10, 10, 10, 10..." O adam h?l? hayattad?r; ama, nedense... Ben, hemen, ??kt?m; sa? olun... "Getir bana bir d?zeltme k???d?, ben i?i d?zelteyim'' dedi. Ben ??kt?m, geldim, burada Ola?an?st? Hal B?lge Valisi ?nal Erkan'd?. Emniyet Genel M?d?r? Mehmet A?ar'd?, ??i?leri Bakan? da Nahit Mente?e idi. Ben ?eyi arad?m, dedim "Say?n Valim, siz 24 saat burada gazetemizi okuyorsunuz ve Diyarbak?r'a ulusal bas?n gelmeyince bizim gazetemiz devlet yay?n? ??km??t?. Nas?l oldu da biz hain olduk?" "Olamaz, nas?l olur" dedi. Dedim "efendim, b?yle..." "A? generali. Mill? Savunma Bakanl??? M?ste?ar?n? a?, ara, s?yle kendisine." Arad?, benim yan?mdayd?. "Vallahi, pa?am, olamaz. Ben Diyarbak?r'dan Ankara'ya sabahleyin geliyorum" dedi. Ve sabahleyin 63

atlad? geldi. Bak?n, hayattad?r ?nal Erkan, sorabilirsiniz. Geldi "Pa?am, e?er Diyarbak?r'da, o b?lgede bu firma sak?ncal?ysa, ben kellemi veriyorum. O b?lgede devlete en yak?n ve en sad?k insan bu firmad?r ve bu ailedir. Siz nas?l..." dedi. "Vallahi, biz de biliyoruz; fakat, ??i?leri Bakanl???ndan b?yle bir rapor gelmi?, ne yapay?m, biz yapamay?z" dedi. ?nal Erkan Emniyet Genel M?d?r?n? arad? "Mehmet Bey, mesele b?yle b?yle" dedi. "Olamaz..." O da inanmad?. Bak?n, o da inanmad?. Onun yan?na gittim. Talimat verdi, dosyadan ??kard?lar. Orada, E?ref Hatipo?lu ?l Jandarma Alay Komutan?d?r ve demin bahsetti?imiz o ailenin ?ok sad?k ve yak?n dostudur -Kaya'n?n- ve ?l Valisi, Vali Yard?mc?s? Y?lmaz Aydo?an -o da Vali Yard?mc?s?- o ayn? o dostluk i?erisinde. Bunlar, B?lge Komutanl???n?n sahte bir istihbarat bilgisiyle hakk?m?zda b?yle bir bilgi haz?rl?yorlar. O bilgi dosyadad?r. ?imdi, diyorlar ki: "Alt?nda? ailesi, Mehmet Ali Alt?nda? ve 4 tane karde?i -benim 4 tane ?ocu?um var, benim her 4 ?ocu?umu da karde?im yap?yorlar, karde? yap?yorlar Bunlar PKK'yla m?cadele verdiler; fakat, PKK onlardan birisini ?ld?rd?." Ayn? yaz?, resm? yaz?. "Birisini ?ld?rd?, bunlar korktular, teslim oldular art?k. Bunlardan bir hay?r gelmez, sak?ncal?d?rlar, b?lgede art?k devlet ihaleleri bunlara verilmez." B?yle... Bu bilgiyi ald?m g?t?rd?m... SORU - PKK taraf?ndan ?ld?r?ld? denilen ?ocu?un ad? ne? Hangisi? CEVAP - Yok, Emin de?il, ?ey 1994'te, hi?birisi ?ld?r?lmemi?, yani, birisi ?ld?rd?, karde?i ?ld?... SORU - B?yle bir ?ey uydurdu yani... CEVAP - Bir karde?i ?ld?r?lm?? diyor. Karde? de de?il, benim her d?rd? de isim de say?yor, Emin Alt?nda?, Ahmet Alt?nda?, Selahattin Alt?nda?, Akif Alt?nda?. Bunlar Mehmet Ali Alt?nda?'?n karde?lerinde birisi ?ld?r?lm??, bunlar art?k PKK'ya teslim oldu. Niye bunu uyduruyorlar? ??nk?, o albay hakk?nda yaz?m?z, yaz? yaz?lm??, gece g?nd?z, pavyon, disko halini yazm???z. O b?lge vali yard?mc?s?, devletin k?m?r ihalesini kendi yan firmas?na yapt?rm??t?r, biz de yazm???z ve ?demeler T?rk paras?yla de?il, rekabetsiz bir, rekabeti ortadan... Biz bunlar? yazm???z. Ve o il Vali Yard?mc?s? Y?lmaz Aydo?an bu yaz?lar?m?zdan dolay? sekizbu?uk y?l ceza ald?. Sekizbu?uk y?l ceza ald? ve bug?n sefilleri oynuyor, devlet onu kovdu kap?s?ndan veya E?ref Hatibo?lu general olacakt?, onu da emekliye ay?rd?lar. B?yle bir uydurma neticesinde ben ald?m getirdim, ??i?leri Bakanl???, Nahit Mente?e aa dedi, o sak?ncal? insan Muharrem G?ktay'?n imzas?yla ??km??, hem de ayn? zamanda M?ste?ar Yard?mc?s?. Sen misin, dedim benim. Dedi hemen bir dilek?e yaz, ben d?zelteyim. Hemen dilek?e yazd?k ve d?zeldi, o ihalemizi de ald?k, di?er ihalelerimize de kar??amad? ve i?imize devam ettik. Bu i? b?yle devam ederken, 96'ya gelince, 96'daki 22 Haziran olay?, yine E?ref Hatibo?lu'nun gammazl???yla ve bu ailenin gammazl???yla... SORU - Bu Ergani yolu bask?n? de?il mi? CEVAP - Tabi?, tabi?... Bu sefer bu senaryo devreye girdi. Ondan da bir ?ey tutturamad?lar. Her ne kadar adamlar?m?z ?ld?, ?zetle, 98'de bu sefer Hizbullah ve PKK yaftalan bize yak??t?r?ld?. Ondan da Kurtulduk. 2000'de yine bize musallat oldular. Bu kez para ?ocu?umdan ald?lar. Ben de ?ik?yet ettim. Bu sefer benim o?lum o yolda ?ld? arkada??yla beraber. Mesele budur. SORU - Buyurun. yok. CEVAP - Sorun. Ben her ?eye haz?r?m, a????m hi? cevap veremedim bir ?ey

SORU - ?imdi, bu hem bize verdi?iniz dilek?ede hem de biraz ?nce bu Ergani bask?n? dedi?inizde, orada diyorsunuz ki "Ergani yolu ?zerinde bulunan dinlenme tesisine ayn? ?ah?slar?n tertipleriyle..." Ama, daha ?nce. konu?man?n ba??nda PKK yapt? dediniz bu bask?n?... CEVAP - ?imdi, PKK'ya yapt?r?ld?. Bak, ??yle yapt?r?ld?, yani, onlar yapmad?, ben a??kl?k getireyim oraya, tamam. 64

SORU - Yani, bu PKK'yla bu Nihat ?akar, Ali Kaya... CEVAP - Nihat ?akar o zaman yoktu. Yani, bir ay sonra geldi. SORU - Yaz?da b?yle. Ba?ta DGM Ba?savc?s? Nihat ?akar diyorsunuz ve Ali Kaya olmak ?zere hakk?mda Hizbullah ?rg?t? falan falan falan yaz?yorsunuz, ?ocu?unuzun vefat etti?ini yaz?yorsunuz... CEVAP - Tamam. Olay?n geli?i bu. SORU - Olaylar aras?nda irtibat kuruldu?unda, sebep ile sonu? aras?nda mevcut illiyet ba?? g?zetildi?inde, o?lumun ve arkada??n?n ?l?mlerine sebebiyet vermi? olduklar? a?ik?rd?r. Ayn? ?ah?slar?n ?ahs?ma y?nelik suikast tezg?hlad?klar? PKK itiraf??s?n?n ?eyinde diyorsunuz, ekte sunulan DGM Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n 98'e falan haz?rl?k ?eyinde Yavuz ?ent?rk takipsizlik karar? vermi?, yani, ben Hizbullah ?rg?t? mensubuyum, ?ocuklar?m PKK'l? bu ?eli?kileri Say?n Komisyonun takdirlerine arz ediyorum. Ergani yolu ?zerinde bulunan dinlenme tesisim ayn? ?ah?slar?n tertipleriyle taranm??, 8 ki?inin ?l?m? ve 13 ki?inin yaralanmas?yla son bulmu?. CEVAP - Ayn? organizenin. ??nk?, diyeceksin niye? E?ref Hatibo?lu 93 ve 94'te, 95'e kadar oradayd?, 95'te gidince, bu mektuplar? yaz?yor her tarafa. SORU- PKK yapmad? da bunlar?n tertibi mi yapt? diyorsunuz? CEVAP - Bak, bak, ??yledir, PKK'n?n militanlar?, ??yle: S?z?m?n ba??nda s?yledim, da? ba??ndaki kamplarda milislerle, milisleri ayarlad?lar, onlara haber g?nderdiler, hatta, bak, g?zel bir soru, ?ora? kod Feyat Aluk isimli bir ter?rist bizim Alt?nda? Dinlenme Tesislerinden tam on g?n sonra biti?i?inde bir k?y vard?, Hantepe K?y?ne 4 tane ??retmeni ?ld?r?yorlar ve Hantepe olay?nda bu Feyat Aluk fiilen i?indeymi?. Mahkeme huzurunda kendisi itiraf ediyor. Diyor ki, evet, biz bunlar? yapt?k, fakat, Alt?nda?'da biz yoktuk. ?u ?u ?u isimler vard? ve o isimler de ger?ekten emniyet?e Diyarbak?r'?n i?inde yakaland? ve vuruldu, yani, ?at??mada vuruldu o her ?? isim de. SORU - Yani, itiraf?? m? bunlar? Sizin bu ?ey dedi?iniz... CEVAP - Hay?r, itiraf ediyor, kendisi... SORU - "Milis" dedi?iniz bu itiraf??lar m? yani? SORU - ?tiraf?? de?il... CEVAP - Bak, ter?rist bunu s?yl?yor, ter?rist ifadesinde bunu s?yl?yor, mahkeme huzurunda. Mahkeme 4 nolu DGM huzurunda orada ?ey var, mahkeme tutana?? var, ifadesi var. Diyor ki: Biz Dicle'nin bilmem hangi kamp?ndayken, bizim y?neticimiz Ferit, bilmiyorum, Ferdi... Ferdi isimli, soyismi de yaz?l?d?r hepsi, Ferdi ?eyle diyor, ondan sonra, Ferdi'yle diyor Ali ?hsan Kaya'n?n s?n?f arkada?? Hebun isimli, yani, kod isimli, Hebun vas?tas?yla 100 bin mark bize g?nderildi diyor. B?yle, ?fadesinde s?yl?yor ve ceza ald? o. Kendisi s?yl?yor. Mehmet Ali Alt?nda?'?n tesislerini ve Mehmet Ali Alt?nda?'? yok edeceksiniz diyor. Hareket oradan ba?lad?. Biz b?yle yapt?k. Ha, demek ?imdi nereden ??kt?? PKK olay yap?ld??? zaman, d?rt g?n sonra Beka Vadisinden, haber, hep yay?nlar televizyon yani PKK yapmam?? dediler, yani, ?stlenmediler. Ancak Dicle ?etesi yapm?? dedi, Dicle ?etesi yapm??t?r. Bu Dicle ?etesi de bu hegemonyan?n paralelinde ?al???yordu para kar??l???nda. Ha, bu, budur yani, durum bundan ibaret. Orada evrak yani konu?uyor. SORU - ?imdi, bu bas?n da, ulusal bas?n o b?lgeye giremedi?inde, onlarla bir s?zle?me yap?lm?? falan dediniz, oray? yap?yor? net anlayamad?m ben. S?zle?meyi kim CEVAP - Yani, s?zle?me derken, a??koturum yap?yorlar da? ba??nda, da?da yani, Kulp Da?lar?nda, bunlar?n ba??n? da ?eken Semdin Sak?k, o da 94'te oluyor, biliyor musun? Bunlar diyorlar ki, art?k biz Diyarbak?r'? b?lge olarak teslim ald?k, siz kesinlikle ulusal bas?n? Diyarbak?r'a sokarsan?z, bas?n ?ey yazacak, bas?n? sokmay?n 65

buraya. Onlar da s?z veriyorlar. Kim bas?n? sokarsan?z oraya temsilcileri, ?zellikle g?neydo?u... SORU - Ulusal bas?ndan kast?n?z H?rriyet, Milliyet... CEVAP - Hepsi hepsi, tabi?. Siz bunu duymad?n?z m? ya, b?t?n T?rkiye biliyor bunlar?. D?rt ay... SORU - Kimle oturuyorlar yani, kim s?z veriyor sokmayaca??z diye? CEVAP - Hepsini... Hepsi... Milliyetin temsilcisi, H?rriyetin temsilcisi. Tabi?, bunlar hep b?lge temsilcileri, Sabah?n temsilcileri, H?rriyetin, Milliyetin, ondan sonra... SORU - PKK'yla b?yle bir s?zle?me yap?yor bunlar?.. CEVAP - Tabi? tabi? tabi?... A??k ve net olarak diyorlar ki bak siz ?l?m?n?z? g?z ?n?ne al?rsan?z, Diyarbak?r'a gazete girsin! Herkes kepenk ?ekti, gazete girmedi Diyarbak?r'a. SORU - O ?eyde bile biz S?z Gazetesi olarak yay?n?m?za devam ettik diyorsunuz... CEVAP - Bak burada resimleri var, da?daki oturma resimleri var. O resimler burada var. Ben size vereyim. SORU - Tamam, zaten dosyan?zda varsa... CEVAP - Hepsinde var. SORU - Bir de bu kamu g?revlilerinden oradaki i?adamlar?yla kirvelik ?eyi falan dediniz ya... CEVAP - ??te bu da s?k? f?k? dostluk yani. SORU - Mesela bildi?iniz me?hur ?nl?lerden kim kimin kirvesi, hat?rl?yor musunuz? CEVAP - ?imdi, bu jandarma alay komutanlar? ve il?edeki y?zba??lar, ?ste?menler, astsubaylar, ayn?. Ben, bu yap?yor, bu yap?yor demek de ?ey de?il. Yani, ola?an bir ger?ektir yani, sorabilirsiniz. Ola?an bir ?eydir yani. Ama, d?rt ay boyunca ulusal bas?n Diyarbak?r'a sokulmad?. Ama, benim gazetem ??kt?, benim televizyonum... Ger?i o zaman televizyonum yoktu, 95'te kuruldu. Fakat, gazetem, fiilen devlet sat?yordu, polis sat?yordu gazetemi. Ama, t?m bunlara ra?men, m?k?fat ald???m?z yerde, i?te, nihayet darbemizi ald?k. SORU - Bir de Gaffar Okan ?ok ?eyler biliyordu falan dediniz ya... CEVAP - Ha, Gaffar Okan da bana ?ey s?yledi... SORU - Ka? kere g?r??t?n?z? Yani, ?yle... CEVAP - S?k s?k g?r???yorduk. Beni hep gazeteden, ben ve benim gazete genel koordinat?r?m ?m?r B?y?ktimurla s?k s?k konu?uyordu, b?t?n emniyet m?d?rleriyle konu?uyordu zaten, ?eyleri var, bilgi al?yorlar, bilgi veriyorlar. ?imdi, beni g?zalt?na ald?klar? zaman, 24 Nisan 2000'de, beni g?zalt?na ald?klar? zaman, Gaffar'a yaz? yaz?yor. Gaffar diyor ki ben bu adam? g?zalt?na alam?yorum, ??nk? su?u yok. SORU - Yaz?y? kim yaz?yor? CEVAP - DGM Ba?savc?s?. DGM Ba?savc?s? yaz? yaz?yor. Sen alam?yorsun, sen vek?letnameyi Serdar Beye ver, Emniyet 2. M?d?r?. Gaffar Okan izne ayr?l?yor o g?n i?in, ?? g?nl???ne izne ayr?l?yor ve vek?letnameyi yard?mc?s?na veriyor ve beni g?zalt?na... Yine, ayn? o i? yerlerimi bu sefer polis, jandarma yoktu, g?zalt?na ald?lar. ?imdi, ertesi g?n benim ?ocu?um geliyor orada trafikten vefat ediyor arkada??yla beraber, Gaffar Okan haberi duyuyor, ?ocu?umu da ?ok iyi, yak?ndan tan?yor, geliyor, geldi, taziyeye geldi. Taziyeye geldi?i zaman ba??n? e?di, Mehmet Ali Bey dedi, bu b?lgede dedi. Bu y?rede ?ok oyunlar oynan?yor kusura bakma dedi, ?ok oyunlar oynan?yor dedi. Diyarbak?r dedi ?ok ?nemli ve ?ok de?erli bir evlad?n? yitirdi dedi. Bunu, hazin olarak bunu itiraf edeyim dedi. Ama dedi, bir DGM Ba?savc?s? e?er yaz? yaz?yorsa bunlar? b?yle yap, biz de yapmak zorunday?z, kusura bakmay?n dedi. Bu i?in ??inde ?ok b?y?k oyunlar var. ben hepsini a??klasam dedi, a??klayamam dedi. 66

Bizzat bana s?yledi ve g?z?nden ya? geldi ve adam ayn? y?l i?erisinde, yani sekiz ay sonra 24 Ocak 2001'de adam be? tane polisiyle beraber ka?la g?z aras?nda, yani, Hizbullah'a mal ediliyor... Yani, d???n?n, size detayl? bilgi vermek istiyorum, kusura bakmay?n ba??n? a?r?tmayay?m... SORU - Esta?furullah, zaten o maksatla ?a??rd?k, bilgi veresiniz diye. Buyurun. CEVAP - Bir devletin emniyet m?d?r?, bir ilin emniyet m?d?r? kendi ekibiyle beraber yola ??k?yor ve ?nde giden bu koruma polisleri, bu eskortlarla, arkas?nda da eskort, ondan sonra Hizbullah Diyarbak?r'?n ortas?nda pusu kuruyor, ondan sonra, t?r?r?r?t hepsini bir ??rp?da g?t?r?yor ve an?nda kayboluyor. Bu ne bi?im devlet?! Bu ne bi?im halk?! Bu ne bi?im g???! Kimin akl?nda bu?.. Yani, PKK olsun, Hizbullah olsun, hangi ?rg?t olursa olsun, kimin akl?na gelir? Yani, o kadar bu ?rg?t dedim, ben televizyon izliyordum, Ankara'dayd?m, birka? tane resm? emekli resm? insanlar da yan?mdayd?, yine Emniyetin insanlar?d?r, dedi Okan gitti. Dedim beyler, bunu hakikaten Hizbullah m? yapt?? PKK m? yapt?? Vallahi ?yle diyor. ?yle diyor de?il, e?er PKK veya Hizbullah o kadar g??l? ise, o zaman devlet bitmi?tir dedim. O zaman devlet bitmi?tir karde?im. O zaman, her tarafa, gelir Ba?bakan? da yapar ayn? ?ekilde. Gelir Cumhurba?kan? da b?yle suikast yapar Ankara'n?n ortas?nda. Benim akl?mda bu, yapmay?n dedim ve ger?ekte ?yledir yani. ?imdi, ertesi g?n cenazede ?ok dikkatimi ?ekti, ben televizyondan izliyorum, o g?n Jandarma B?lge Komutan? Fikret Demirta?, Tu?general. ??i?leri Bakan? ?eydi. ANAP'?n ?eyiydi, Sadettin Tantan Beydi, cenazede Sadettin Tantan'a ba??rd? o general, ?ok k?t? ba??rd?. Say?n Bakan dedi. Say?n Bakan dedi, i?te yap?yorlar, bak g?r?yorsun, biz, size defalarca s?yledik... Bakan ??t kelime s?yleyemedi. ??te bak yapt? biz size defalarca s?yledik, Hizbullah bunu yapt?... Halbuki ne alakas? var? SORU - Bunu diyen kimdi dediniz? CEVAP - Demirta?, Fikret Demirta?. O da bu i?in, bu rollerin i?indeydi zaten. Bunlar hep mafya, yani, hep ?ete yani, hep ?ey. Demirta?... Bak, size ne diyorum, o g?n benim ?ocu?um ?l?yor, trafik kazas?nda, yani, o s?s veriliyor, da?da, asker? birlik yan? ba??nda, 100 metre ve h?kim tepede ve ertesi g?n muhabirlerinden, gazetecilerinden bilgi notlar? olan kasetler al?n?yor, o g?n?n kolordu komutan?, yani, Ya?ar Pa?a'n?n halefi Temel Do?an Pa?a, ?? g?n sivil insan? benim ?eyime g?nderiyor, sivil iki ?? tane gen?, de?i?ik gen? taziyede bulunduruyor ve beni telefonla ar?yor, Mehmet Ali Bey, ba??n sa? olsun. Peki Pa?am, sa? olunuz. Jandarma B?lge Komutan? bu Fikret Demirta? var, vallahi Mehmet Ali Bey ben Mardin'deyim, ba??n sa? olsun. Peki Pa?am, bir ?ey olmaz. Ee, ben biliyorum. Ne bayramd?r ne seyrand?r meselesi, yani, bu ba??n sa? olsun hi?bir zaman bir selam?m?z kelam?m?z yoktur, niye b?yle? Ondan sonra, Ola?an?st? Hal B?lge Valisi, bu ?eydi, ?imdi Emniyet Genel M?d?r?, Ayd?n, ne diyorlar ona, ha, G?khan Ayd?ner, o. O da telefon a??yor, ba??n sa? olsun. Peki, sa? olun Say?n Valim dedim. Aradan bir m?ddet ge?iyor, iki ?? ay ge?iyor, ayn? insan, Dicle ?niversitesinde bir ihale yap?l?yor, kardiyoloji ihalesi, bir de Fen Fak?ltesi Binas?n?n ihalesi yap?l?yor, ben iki firmamla m?racaat ediyorum, tabi?, b?lgede sak?ncal? firma kimdir, ne var ne yok?.. ?zellikle bu G?khan Erayd?n, resm? yaz?, gizli ve gizli yaz? yaz?yor, diyor bu firma sak?ncal?d?r, buna vermeyin diyor. Ba? sa?l??? dileyen ve benim kar??mda g?len ve ayn? insan?n, ayn? insan?n burada ben bu ?eyde Polisevini yap?yorum ayn? o s?rada... SORU - Ankara'daki Polisevini mi? CEVAP - Tabi?. Devletin bir?ok yerlerinde i? yap?yorum. O yaz?yor diyor, ?ntim ?n?aat Limitet ?irketinin ortaklar?ndan Selahattin Alt?nda? fi?lidir, sak?ncal?d?r, ihale vermeyin ve o belge elimde, yani, elimde derken dosyalar?mdad?r ve onun imzas?. Bir g?n onun da y?z?ne ?arpt?raca??m ben onu. SORU - Mehmet Ali Bey hem gazeteci hem yaz? yaz?yor, tabi?, bu i?ten y?re?i de yanm??, hakl? olarak, duygusal taraflar? da var... 67

CEVAP - Hay?r, ben objektif konu?uyorum. SORU - Hay?r hay?r, bizim Komisyonumuzun esas g?revi Y?ksekova. Bu bildikleriyle, b?t?n bu bildiklerinizle, Y?ksekova'daki ?eyi nas?l tahlil ediyorsunuz, nas?l de?erlendiriyorsun? Bu ?simler ge?ince... SORU - Hakk?ri, Y?ksekova, ?emdinli'yle. CEVAP - Ben iki tane dosya daha haz?rlad?m. Birisini bilgi notu olarak ?eye veriyorum. SORU- Mehmet Ali Bey, ben tamamlayay?m da... CEVAP - Tamamlay?n, buyurun efendim. SORU - Bu ?emdinli'deki, Y?ksekova'daki olaylar meydana geldi?inde, Ali Kaya ismini duyunca, muhakkak bir yorum yapt?n?z. Nas?l bir yorum, nas?l bir tahlil yap?yorsunuz? Bunlar? nas?l ba?da?t?r?yorsunuz? CEVAP - Benim en ?ok dikkatimi ?eken olay, Ali Kaya'n?n ismi ??kt??? zaman televizyondan izledim, dedim o bu ha, bir. ?kincisi, Ya?ar Pa?a'n?n "iyi ?ocuktur, K?rt?e biliyor, su? i?lemez, Kuzey Irak'ta bize terc?manl?k yap?yor" savunmas? benim ?ok dikkatimi ?ekti. SORU - Bitti mi yani ?eyiniz? CEVAP - O bitti, yaln?z, devletin beni korudu?una dair ve bana PKK'n?n ve Hizbullah'?n ?errinden korumas? i?in 1993'ten ?imdiye kadar Genelkurmay?n, Emniyet Genel M?d?rl???n?n ve Bakanlar Kurulunun koruma dosyas?n? de ben size arz edeyim, buyurun. SORU - Tamam, onu da alal?m. CEVAP - Ve ?irketlerime uzun namlulu silah verilmi?ti; ama, t?m bunlarla beraber, yani, Ali Kaya bo? bir insan de?ildir ve tek ba??na da de?il. Bu organize, ?ok b?y?k para var i?in i?inde. SORU - Onun b?yle mal varl???nda falan bir art?? falan Diyarbak?r'da ??nk? on y?l bir s?re kalm??, yani, epey bir s?re kalm??... CEVAP - Hem onun hem Ya?ar Pa?a'n?n. Ya?ar Pa?a kendini ?ey etmesin, beraberdiler. Ya?ar Pa?a'n?n k?z?n?n d???n? oluyor, B?lge Valisi Ayd?n Arslan'la ondan sonra rekt?rlerle Diyarbak?r'daki bir?ok ben dahil olmak ?zere Harbiye ?eyine g?t?r?yor, orada gece d???n?n? yapt?r?yor ve ?evik Bir'le beraber. Bu de?irmenin suyu nereden geliyor?! SORU - Yani, orada d???n yapt?ramaz m?? Nas?l?.. CEVAP - Hay?r, yapar da. niye belirli i?adamlar?n? ?a?r?l?yor d???ne? Hep alt?n bilezik falan versinler. Verdik, herkes verdi. SORU - Can?m, d???ne giden bir ?ey takar herhalde. Sizin gibi naml? isimler de herhalde bir ?i?ekle gitmez yani, bir ?ey g?t?recek yani. CEVAP - Espri olsun diye. SORU - Evet, ba?ka soru?.. CEVAP - B?lge valisi ?ey vard?, o bir tane daha vard?... SORU - Ayd?n Aslan vefat etti. CEVAP - Yok, ondan ?nce. SORU - ?nal Erkan'd?, ondan ?nce Hayri Kozak??o?lu. CEVAP - Yok yok, bir tane daha vard?... SORU - Necati ?etinkaya. Atand?, yapmad?. CEVAP - Ald?lar onu..." ?eklinde beyanlarda bulunmu?tur.

Mehmet Ali ALTINDA?'?n Cumhuriyet Savc?l???m?zda T?rkiye B?y?k Millet Meclisi Ara?t?rma Komisyonunda vermi? oldu?u bu ifadeler kar??s?nda h?len Genel Kurmay Ba?kanl???'nda Kara Kuvvetleri Komutan? olarak g?rev yapt??? bilinen Ya?ar B?Y?KANIT ile o d?nemde komutas? alt?nda ?al??an bir k?s?m asker? yetkililer hakk?nda Su? ??lemek ??in ?rg?t Kurmak, G?revi K?t?ye Kullanmak ve Sahte Belge D?zenlemek su?lar?ndan, yine 09.11.2005 g?n? ?emdinli il?esinde meydana gelen patlama olay?ndan sonra Ya?ar B?Y?KANIT'?n olay?n faillerinden olan Ali KAYA'ya 68

y?nelik a??klamalar? nedeniyle ?dil Yarg?lamay? Etkilemeye Te?ebb?s su?undan soru?turma evrak? Genel Kurmay Ba?kanl??? Asker? Savc?l???'na g?nderilmek ?zere tefrik edilerek soru?turma defterimizin 2006/152 S?ras?na kayd? yap?lm??t?r.

2 - Tan?k Mehmet Salih YILDIZ Beyan?nda : Ben h?len Y?ksekova Belediye Ba?kan? olarak g?rev yapmaktay?m. 9 Kas?m 2005 tarihinde ?emdinli il?esinde meydana gelen bombalama olay?nda ak?am saat 17:00 - 18:00 s?ralar?nda ?emdinli il?esine intikal ettim. Gece olmas?na ra?men ?ar??ya ??kt???m?zda halk h?len araban?n ba??nda bekliyordu. Zorda olsa halk? da??lmaya ikn? ettik. Ke?fin yap?lma imk?n?n? sa?lad?k. Tek a??zla sanki herkes bu olaylar? yapanlar art?k bellidir. ??nk? ortada cenazeler vard?. Ortada yaral?lar vard?. B?t?n bu psikolojiye ra?men halk?n devlete g?venerek bu ki?ileri emniyete teslim etmesi ?nemli bir noktad?r. Halka sakin olun dedi?imizde daha ne kadar sakin olabiliriz ba?kanlar, art?k yeter, bizi engellemeyin, Hakk?ri'de, Y?ksekova'da ve ?emdinli'de pe?pe?e patlayan bu bombalar? PKK ?rg?t? atm?? ise de d?hi bunlar?n yar?s?n? PKK att? sayal?m, peki di?er yar?s?n? kim yapt?. ?zellikle son su??st? yakalanan ?emdinli'deki san?klar?n yakalanmas? dikkat ?ekicidir dediler. Ve ?zellikle ?unu da eklediler. Bunlar T?rkiye'nin demokratikle?mesini istemeyenler, Avrupa s?recine kar?? ??kanlar, h?k?mete muhalefet olanlar, Cumhurba?kanl??? krizini bu h?k?meti a?arak d???nenler, bir de Ba?bakan'?n Diyarbak?r'daki K?rt sorunu benim sorunumdur, s?yleminden rahats?z olanlar y?llard?r s?k? y?netimlerle bu b?lgeyi y?netip art?k bir ?ekilde bu y?netimi kendine rant sayanlar?n i?idir bunlar dediler. ??te onlarda su??st? yakalansalar bile as?l yakalananlar de?il, bunlar?n perde arkalar?nda vard?r ?eklinde halk?n yo?un tepkisi vard?. Bu psikoloji kar??s?nda ba?ta ben olmak ?zere b?lgede belediye ba?kan? olan y?neticilik yapan di?er arkada?lar?m?zda bu genel kan? kar??s?nda farkl? bir mant?k d???nemedi?imizi bende de h?s?l olan kanaat birileri T?rkiye'yi huzura g?t?rmektense huzursuz bir T?rkiye'nin birilerinin i?ine daha iyi yarad???, T?rkiye'deki son geli?melere de bak?ld??? zaman gerek Silopi de geli?en olaylar gerek son Konya'da geli?en ?ete-mafya ili?kileri, h?len de ?zerine ciddi gidildi?i her yerde Edirne Kap?kule'de son Habur Kap?s?nda ya?ananlara bak?ld??? zaman karma??k bir T?rkiye, sorunlu bir T?rkiye bu karanl?k g??lerin i?ine ?ok iyi yarad??? net g?r?lmektedir. Bu olaylar?n ?zerine yarg?n?n ba??ms?zl??? ilkesi ile gidilece?ine, ucu nereye dokunursa dokunsun ortaya ??kar?laca??na inanc?m sonsuzdur. Bizim giri?imlerimiz bazen bize risk de do?ursa T?rkiye'nin gelece?i i?in, daha huzurlu bir T?rkiye i?in do?ru olan? yapmak ve s?ylemektir. Tepki de alsak ki bu olaylardan dolay? Y?ksekova'da ?emdinli Olaylar?n? bas?n yoluyla protesto etmek, tepkilerini g?stermek a??s?ndan yap?lan bas?n a??klamas? ayr?ca dikkat ?ekicidir. ?iddete dayanmayan her t?rl? eylemin yap?labilece?i say?n valimiz ve yetkililer taraf?ndan defalarca s?ylenmesine ra?men bas?n a??klamas?na Fransa'y? ?rnek verdi?imiz zaman Fransa'daki sa?duyu sa?lanm?? olsayd? ve d?nyada ?rne?i olmayan, hi?bir yerde ya?anmayan bas?n a??klamas?na kur?un s?k?lmasayd? ve bu kur?un s?k?lmada her t?rl? f?rsat??lara ortam sa?lanmasayd? belki Y?ksekova'daki g?steriler s?ras?nda ya?am?n? yitiren ?? insan?m?z da aram?zda olurlard?. Bu olay g?n? ben Ankara'dayd?m. Hemen geri d?nd?m ve olaya sa?duyulu m?dahale i?in ?aba g?stermeye ?al??t?m. Ancak halk?n bizi dinlemedi?i, bize tepki g?sterdi?i hatta bizi bize kur?un s?kanlarla i?birlik?isiniz diye hakaret etti?i, b?t?n bu riskli psikolojiye ra?men bizin yine halk ile diyaloglu davranmam?z, onlar? ikn? etme ?abalar? olumlu sonu? verdi?i i?in daha b?y?k olaylar?n olmamas? cenaze t?reninde ?zellikle hi?bir olay?n olmamas?n? ?ok ?nemli buluyorum. Buradan da anla??l?yor ki polisiye ?nlemlerle de?il sivil toplum ?rg?tlerimize g?venerek herkesi bir polis gibi, bir yarg? 69

mensubu gibi bir devlet sorumlusu gibi davranmaya zorlamal?y?z. Herkese bu k?lt?r? vermek zorunday?z. Belki halk?n i?inden se?ilmi? belediye ba?kan? olarak onlar?n bu psikolojilerini bildi?imiz i?in yakla??m ve davran??lar?m?z etkileyici olmu?tur. ?lkemizin halk ile diyaloglu ili?kileri iyi olan y?neticilere sonsuz ihtiyac? vard?r. Bir di?er dikkat ?ekici olayda iki y?ld?r belediye ba?kan?y?m. Be? y?l ?ncemi de biliyorum. Y?ksekova semalar?nda hi?bir sava? u?a?? rutin u?u?lar yapmam??t?. ?zellikle cenaze g?n? u?aklar?n cenaze g?zerg?h? ?zerinde halk?n o anki psikolojisini de tahmin etmeyecek bir d???nceyle u?u? yapmalar?, ayr?ca halk?n tepkisine neden olmu?tur. Bu sava? m?d?r, nedir s?ylemlerine kadar gidilen bu u?u?lar?n h?len rahats?zl??? devam etmektedir. Olay yakla??k bir bu?uk ay ?nce oldu. Genel detay? ile anlatacaklar?m bunlard?r. Daha sonra yarg?n?n bana ihtiyac? varsa, sormas? gereken noktalarda hat?rlayabilece?im kadar?yla anlatmaya ve yard?mc? olmaya ?al??aca??m dedi. L?zumuna binaen soruldu. Y?ksekova il?esinde Van-Erci? ?timat Firmas?na ait otob?s?n alt?na bomba konmu?tu. Ondan ?nce de ?mer AKARSU'nun binas?n?n ?n?ne bomba konulmu?tur. Ayr?ca Ferzende YILMAZ'?n lokantas?n?n ?n?ne bomba b?rak?ld?, Za?ros ?? Merkezine iki kez sald?r? yap?ld?, askerlik ?ubesinin ?n?ne bomba b?rak?ld?. Bu at?lan bombalarda dikkat ?ekici olan Gemlik il?esine gidecek kitleyi g?t?rmek ?zere kiralanmak istenen firmalar?n otob?slerinin verilmemesi a??s?ndan tepkiler ald???n?, bu konunun da b?yle dikkat ?ekici oldu?unu, b?t?n bunlardan daha ?nemlisi Ey K?rt Halk? ad? alt?nda da??t?lan bildirinin, dile al?namayaca?? K?rtlere y?nelik hakaretli s?zler kulland???, ?emdinli il?esinde de Be? ?ehidimizin Kan? Yerde Kalmayacak ?eklinde yaz?lar olan bildirilen da??t?lmas? tamam? ile huzurlu T?rkiye'den rahats?z olanlar?n kendilerine g?re bir T?rkiye'yi yaratmak isteyenlerin emelleri oldu?una inan?yorum. Bunlar?n hepsini toplumu tahrik edici davran??lar oldu?unu belirtebilirim. Bir di?er dikkat ?ekici husus polisin b?lgedeki ?zellikle y?neticilerinin olaylar kar??s?nda (bas?n a??klamas? vb) sa?duyulu davranmalar?, ?iddet i?ermedik?e m?dahale etmemeleri, sloganlara ve a??lan pankartlara yarg? yolu ile m?dahaleye giren polisin bu tavr?ndan rahats?z olanlar?n bana g?re bu bildiride polisi daha ?ok provakatif daha ?ok tahrik olaylar i?erisine ?ekme ama?l? oldu?una inan?yorum. ??nk? polis oradaki halka daha kazan?ml? yakla??yor. Asker?n oradaki halka yakla??m? ve diyalogu yok denecek kadar azd?r. ?ki kez Y?ksekova'da asker bas?n a??klamas?na destek olara g?? katt?. Birincisinde ben Y?ksekova'dayd?m diyaloglar?m?zda olays?z ge?ti, ikincisinde ben yoktum. ?? insan ya?am?n? yitirmi?tir. ??nk? ho?g?r?l? yakla??m poliste daha g??l?d?r. Varsa bir sorun yarg? yoluyla ??zmeye ?al???yor. Ancak asker olay an?nda halk?n psikolojisini g?z ?n?ne almadan ?iddet yoluyla sorunu ??zmeye ?al???yor. Bu da son olaylarda g?r?ld??? gibi s?k?nt?lara sebep oluyor. Polisin ho?g?r?l? yakla??m?n?n asker taraf?ndan da tepki ile kar??land???n? d???n?yorum. Bu bildirinin ve b?lgede s?k ya?anan bombalama olaylar?n?n ortak noktas? polisin bu sa?duyusunu k?rmak, halk ile kar?? kar??ya getirmek daha demokratik, daha ?effaf, daha huzurlu bir T?rkiye'den ziyade kendilerinin rahat ya?ayabilece?i, s?z sahibi olabilece?i bir T?rkiye yaratmakt?r. Bunlar? yapanlar?n halk?n psikolojisinde, halk?n anlat?mlar?nda bunlar karanl?k g??lerdir, bunlar kontrogerillad?r. Bunlar derin devlet tabiri ile adland?r?lan kimselerdir deniliyor. Devletimizin bir an evvel bunlardan kurtulmas? gerekti?inin alt?n? da ?iziyorlar. L?zumuna binaen soruldu. Y?ksekova il?esinde bulunun 21. Da? Komando Jandarma Tugay Komutan? Erdal AKPINAR'?n da ilgin? uygulamalar? ile halk? askerden ve devletten so?uttu?u sabittir. Bu konuda sivil toplum ?rg?tleri ile de bir toplant? yapt?. Toplant? da bize slayt g?sterileri ile 15 y?l boyunca ya?anan olaylar? g?sterdi. G?sterimlerinden ziyade anlat?mlar? ?nemlidir. Ben gerekti?i zaman s?k?y?netimde ilan ederiz bu olaylarda yani isteseydik ?emdinli, Y?ksekova ve 70

Hakk?ri'nin de yar?s? tarihten silinirdi. Gerekirse s?k?y?netim ilan edilir. Her ?eyi s?k? y?netim kurallar? i?erisinde ??zeriz. O zaman herkes tek tek hesap verir. Bu halk yanl?? yap?yor. 2005 y?l? 15 ?ubat?'nda kepenk kapatma olay?ndan sonra en az ben y?z k?sur trilyon para ben d??ar? verdim. Benim t?rlar?m var istedi?im erza?? getirtebilirim. Asker? ?ar??ya sokmayaca??m, al??veri? yapt?rmayaca??m. Bunun ?zerine bende en sa?duyulu yakla??m?n sizin 16 ?ubatta sizin daha fazla asker? al??veri?e g?ndermenizdi, bizi ve esn?f? daha fazla mah?up etmenizdi, bir devlet b?y???ne yak??an buydu. Bunu yapm?? olsayd?n?z bug?n burada rahat konu?amazd?k dememiz ?zerine kendisi hay?r asla ?n?m?zdeki 15 ?ubata bakaca??m tekrar kapan?rsa kepenkler asla bir daha d???nmeyece?im b?yle bir ?eyi. Bu benim kural?md?r. Ben bu kural?mdan da vazge?mem. Zaten diyaloglar? yeterli de?il. Herkese im?l? vurgular? ile tehdit i?erikli s?ylemleri ile yakla?t??? i?in halk ile diyalogu yoktur. Hatta 30 A?ustos'ta korucular?n bile al?nd??? t?rene belediye ba?kan? olarak bizi kap?s?ndan geri ?evirmesi bana Y?ksekova'da % 70 oy veren herkesin kendisine tepkili oldu?u net g?r?lmektedir. Adeta kendisini her ?eyin ?st?nde g?ren bir tavr? var. Son olaylarda da s?k?nt?lar?n ya?anmas?n?n sebebi de kendisinin astlar?na kar?? verdi?i talimatlar Y?ksekova'daki resm? iyi niyet ve sa?duyulu yakla??m? da zorlam??t?r. Bu kan? Y?ksekova'da sokakta rastlayaca??n?z her insana sorabilirsiniz. Herkes bu tav?rdan rahats?zd?r, ?eklinde Beyanda Bulunmu?tur.

3 - Tan?k Metin TEK?E Beyan?nda : Ben h?len Demokratik Toplum Partisi ?yesiyim ve ayr?ca Hakk?ri Belediye Ba?kan? olarak g?rev yapmaktay?m. Bana bahsetmi? oldu?unuz 09.11.2005 g?n? ?emdinli il?esinde bir kitapevinde meydana gelen olay? ben bizzat g?rm?? de?ilim ve bilgim de yoktur. Ancak ben olay sonras? ?emdinli il?esine gittim. Patlaman?n meydana geldi?i kitapevini g?rd?m. Kitapevi'nin sahibi ile g?r??t?k. Akabinde olay yerine Hakk?ri Milletvekili Esat CANAN geldi. ?ncelemeler yapt?. Ayr?ca 2005 y?l? i?erisinde Hakk?ri ilimizde patlamalar meydana geldi. Hakk?ri'deki genel patlamalar?n genel olarak sebebi bana g?re merkez? y?netimin basiretsizli?idir. Ya?anan bu s?k?nt?lar sonucu Hakk?ri halk?n?n ?lkemizin demokratikle?mesine ve bar???na katk? sunacak demokratik eylemselliklerini hazmetmeme ve Hakk?ri'de ya?ayan hi?bir insan?n istemedi?i, gerek asker, gerek (ter?rist) ve gerekse polis ?l?mlerinin maalesef Hakk?ri k?rsal?nda ya?an?yor olmas? ve bunun h?nc?n?n da halktan ??kar?lmas? anlay??? h?kimdi. Nitekim 2005 y?l? Temmuz ay?nda Hakk?ri'de bir patlama meydana geldi. Akabinde Y?ksekova, ?emdinli il?eleri ve Hakk?ri merkezde 2005 y?l?nda 3-4 ay i?erisinde 17-18 patlaman?n ya?anmas? kentte ya?ayan herkesin can g?veli?i sorunu ve korkusunu beraberinde getirdi. Hemen herkes sabah uyand???nda ara?lar?n?n alt?n? kontrol ederek arabalar?na binme ve sabahlara kadar birileri evlerine gelipte bomba b?rakmas?n korkusu ile ya?ad?lar. Bu bombalamalar?n ba?lamas? ile birlikte halk ?zerindeki bask?n?n da artt???n? g?zlemleyebiliyordum. Bunu sabahlara kadar ?ar?? merkezinde, mahallerde sirenler ?alarak, mar?lar ?ald?rarak halk? rahats?z etme, a??r? g?venlik ?nlemleri, ?ar?? da bile ?ok sirenli ve h?zl? ge?i?ler, kap?lar? k?rarak yap?lan maskeli ev bask?nlar? ve yine halktan bildi?imiz sivil bir vatanda??n ak?am saat 20:00 s?ralar?na kadar arkada?lar? ile birlikte g?r?ld???, arkada?lar?ndan ayr?larak evine gitti?i, ancak 22:00-22:30 s?ralar?nda Hakk?ri'ye 40-50 km uzakl?kta ?l? olarak bulunmu? olmas? ve bu sivil vatanda??n may?n d??erken ?ld?r?ld??? a??klamas?, ?ld?r?len noktan?n g?nd?z bile hi?bir zaman asker yada polislerin ge?i? noktas? olmad??? ve o g?n bir operasyonun da olmamas? bir devriye, asker yada polisin orada olmas?n? gerektirecek bir fiilin ger?ekle?memi? olmas? Yusuf YA?AR'?n Hakk?ri merkezden al?n?p buraya b?rak?ld??? kan?s? herkeste h?kimdir. B?t?n bu geli?meler esnas?nda Hakk?ri'de hi?bir zaman 71

geli?memi? olan demokrasi platformu olu?turuldu ve bu platform i?erisinde b?t?n sivil toplum kurulu?lar?n?n yer almas? asl?nda Hakk?ri'de ya?ayan herkesin rahats?zl?k duydu?unu ortaya koymaktad?r. Yine tarihini tam olarak bilmedi?im Ramazan ay? i?erisinde bana bir telefon geldi, h?len bile tan?mad???m, kendisinin korucu olup olmad???n? bilmedi?im bir vatanda??n iftardan ?nce Hakk?ri-Merkez-Merzan Mahallesinde Durankaya-Bayk?y Yol ayr?m?nda yap?lan kontrolde g?zalt?na al?nd???, ancak kendisinden haber al?namad??? y?n?nde bir bilgi geldi. O esnada AKP Hakk?ri ?l?e Ba?kanl??? g?revini de yapmakta olan Avukat Zeydin KAYA ile irtibata ge?tim. Kendisinin de Emniyete, Jandarmaya gitti?ini, b?yle bir g?zalt?n?n olmad???n?, ya?anmad???n?, haberlerinin olmad???n? belirttiler. Ancak bu ?ah?s Ali EROL isimli ?ah?s 15 ki?inin yan?nda al?konulmu?tur, 15 ki?ilik bir ?ahit grubu vard?r. Ben bu esnada Hakk?ri Valisi'ni arad?m. Hakk?ri'nin bu g?ne kadar ?ok huzurlu bir kent oldu?unu ama bu huzuru bozmaya ?al??an ki?i yada gruplar?n oldu?unu, bu durumun Yusuf YA?AR'?n durumu gibi olamayaca??n?, tan?klar?n oldu?unu, dolay?s?yla bu vatanda??n kaybedilmesi durumunda huzursuzlu?un daha da b?y?yece?ini, ancak avukat?n ara?t?rd???n?, g?venlik g??lerinin hi?birinin haberinin olmad???n? s?ylemesi dikkat ?ekicidir, sizin bu olay ?zerinde durman?z gerekmektedir dedim. Kendileri bana "isterse 10 avukat gitsin e?er yok denilmi?se demek ki g?zalt?na al?nmam??t?r" demi?tir. Akabinde Hakk?ri Milletvekili Fehmi ?ZTUN?'u arad?m, g?z alt?na al?nan ?ahs?n yan?nda 15 ki?inin oldu?unu, onlar?n ?ahit oldu?unu belirttim. Bu olay?n ?zerinde durmalar? gerekti?ini s?yledim. Yar?m saat sonra tekrar Hakk?ri Valisi'ni arad?m. Yine bilgisinin olmad???n?, g?zalt?na al?nmad???n? s?yledi. Ben o esnada bunun ?ok k?t? sonu? do?urabilece?ini, insanlar?n korku ile ya?amay? art?k kabul edemeyece?ini, ortaya ??kmamas? h?linde 15 ki?inin ?ahitli?inin de ?rtbas edilemeyece?ini belirttim. Bu g?r??meler sonucunda Ali EROL isimli vatanda? yine Hakk?ri'nin d???nda bir alanda serbest b?rak?ld? ve ?emdinli olaylar? akabinde bu vatanda? baz?lar?n? arayarak televizyonda g?rm?? oldu?u Ali KAYA adl? ?ahs?n kendisini de g?t?ren ?ah?s oldu?unu bildirmi?tir. Ben kendilerinin korucu oldu?unu da ertesi g?n? ??rendim. H?lende kendisini ne tan?yorum ne de g?r??m?? de?ilim. Ali EROL'un Hakk?ri'nin Ge?itli K?y?'nden oldu?unu duyduk. 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n?'nde ?emdinli il?esinde bu vesile ile yap?lan etkinlikte ben de haz?r bulunacakt?m. Yaln?z yar?m saatlik bir gecikme ile ?emdinli il?esine ula?t?m. Program saat 10:00.da ba?layacakt?. Biz Belediye Ba?kanlar?'n?n oturaca?? protokol ?ad?r?nda saat 10:15.de patlama meydana gelmi?. Belki oraya ge? gidi?imiz hayat?m?z? kurtarm??t?r. Ancak D?nya Bar?? g?n?nde ve di?er b?t?n patlamalara ili?kin temel d???ncem. 15 y?ll?k ?at??mal? ortamdan gerek siyas? ve gerekse ekonomik rant elde eden ki?i ya da gruplar?n son 6 y?ll?k d?nemde musluklar?n?n kesildi?i anla??l?yordu. Tekrar ?lkemizi sava??n, karanl???n karde? ?l?mlerine yol a?abilecek ?at??malar?n ya?anmas?n?, halk? tedirgin edecek, korkutacak ve sindirecek yakla??mlar?n ya?anmas? arzu edilen istenen bir ?ey de?ildir. Halk?n da devlete kar?? olan g?venini son derece zedelemi? ve sarsm??t?r. Derken 9 Kas?m 2005.deki ?emdinli patlamas? meydana gelmi?tir. Bu patlama da bana g?re Hakk?ri'deki b?t?n bu geli?melerin ve daha di?er yerlerdeki geli?melerinde ayd?nl??a kavu?abilece?i bir su??st? uygulamas? ya?and???n? g?rmekteyim. Patlamadan sonra Y?ksekova ve Esendere Belediye Ba?kanlar? ile birlikte ?emdinli'ye intikal ettik. O g?nden sonraki b?t?n olaylar, b?t?n geli?meler i?erisinde olarak b?t?n o s?k?nt?lar?, olanlar?, olaylar? ya?ayarak g?rd?m. Bana g?re ?emdinli Cumhuriyet Ba?savc?m?z ve Hakk?ri CHP Milletvekili ara? ?zerinde ke?if yap?yor iken halk?n ?zerinden z?rhl? bir ara? ile ate? a??lmas? ve hemen akabinde 42 Plakal? yan?lm?yorsam ?ahin bir otomobilden halk? tarayan ki?iler ya da anlay??lar?n, asl?nda o ara?taki delillerin yok edilmesine y?nelik ?aba olarak g?rd?m 72

ve olay?n oldu?u g?n?n ak?am? ?emdinli'de Milletvekilinin de aram?zda bulundu?u bir heyetle Taktik Jandarma Alay Komutanl???'nda Hakk?ri Valisi, Alay Komutan? ve Emniyet M?d?r? ile bir g?r??memiz ger?ekle?ti. Bu g?r??mede halk taraf?ndan g?venlik teslim edilmi? olan insanlar?n neden kay?p oldu?u ve bu olay?n ger?ekten ?lkemizin ayd?nl?k gelece?ine ???k tutaca?? ve bu ara? ke?finin mutlaka tamamlanmas? gerekti?i ve bu araca kay?tlarda da resm? olarak Emniyet M?d?rl??? taraf?ndan o plakan?n yani 30 AK 933 say?l? plakan?n verildi?ini belirttik. O esnada bu arac?n Jandarmaya ait oldu?unu diyecekken yanl??l?kla Emniyete ait oldu?unu s?yledi?imizde Hakk?ri Valisi ve Emniyet M?d?r? ayn? anda "Hay?r Emniyete ait de?il Jandarmaya ait" dediler. Ancak g?r??melerde ?srarla g?zalt?nda olan sadece Hakk?rili bir vatanda? oldu?unu, ba?ka kimsenin olmad???n? belirttiler. Bu durum halk? tedirgin ediyordu ve o iki ?? g?nl?k d?nem i?erisinde ?emdinli'deki halk?n bize iletmi? olduklar? d???nceleri ?u y?nde idi:. E?er bu olaylar ayd?nlanmazsa bizde her g?n ?lmektense il?emizi bo?alt?p bu karl? da?lara ??k?p orada donarak ?lmek istiyoruz ?eklinde bizlere iletmek istemi?lerdir. Olaydan iki g?n sonra ?emdinli Kaymakaml?k binas?nda Hakk?ri Valisi, Alay Komutan?, Emniyet M?d?r? ile yapaca??m?z g?r??meye giderken Kaymakaml?k binas?n?, Emniyeti koruyan, barikat kuran g?revliler taraf?ndan ?l?mle tehdit edildik. Bize ??i?leri Bakan?n?z gidecek ondan siz belediye ba?kanlar?n?n ?l?m? bizlerin elinde olacakt?r dediler. Ben bunu ??yle yorumluyorum. Bu olaylar?n yani g?venlik g??leri i?erisindeki gruplar taraf?ndan ya?anmas?n? hazmetmeme duygusu o an b?t?n g?venlik g??lerinde ?u d???nce bu d???nceyi g?zetmeden halk? yok etme d???ncesi olarak alg?lad?m. Nitekim Y?ksekova ve Hakk?ri'de bu olay?n ?rtbas edilmemesi i?in bas?n a??klamas? yapan kitlelere direk ?ld?rmeye d?n?k ate? a??lmas?, Y?ksekova da 3 vatanda??m?z?n ?lmesi, Hakk?ri ve Y?ksekova'da 30.a yak?n kur?unlamadan kaynaklanan yaralanan ve onlarca yaralan?n olmas? Emniyet G?revlilerinin yakla??mlar?n?n bir ifadesidir. Bu olaylar esnas?nda yapt???m?z g?r??melerde ne Hakk?ri Valisi ne Emniyet M?d?r? s?ylemlerine ve talimatlar?na ra?men hi? kimse buna uymuyordu. B?t?n bu olaylarda onlarca sil?hla yaralanm?? olan ve ?ld?r?len vatanda?lar?n asl?nda bunu yapanlar?n yarg?lanmamas? i?in de gerek?elendirmelerin oldu?unu g?rd?m. Bu gerek?elendirmeler Y?ksekova'daki halk? tarama olay?nda bana Hakk?ri Valisi "Halk gitmi?, sil?hla sa?l?k oca??n? basm??, sa?l?k oca??n? sil?hla taram?? ve yakm??t?r, biz buna tepkisiz kalamay?z" dedi. ?u anda bu durumun b?yle olmad???n? g?rmekteyiz. Hakk?ri'de ise polislerin onlarca ta? toplamas?, ellerinde sapan t?r? ku?atan yapt?rmalar? ve bu ku?atanlar ile halk? tahrik etme, bizzat halk? da??tmaya d?n?k, halk? teskin etmeye d?n?k olarak orada bulunmam bunlara da tan?kl?k etmeme vesile olmu?tur. En son Hakk?ri'de olaylar?n oldu?u g?n ola?an?st? bir g?n ya?and???n? herkes bilmekte iken, halk?n bulundu?u caddenin i?erisine i?inde askerlerin bulundu?u 21 plakal? iki kamyonun s?r?lmesi ve bu ara?lardan halk?n ?zerine ate? a??lmaya ba?lamas? ile birlikte kar?? taraftan polislerde destek vererek direk halk? ?ld?rmeye d?n?k eylemde bulunmu?lard?r. Burada ben yine Hakk?ri Valisi ile g?r???rken halk?n tarand???, bunun durdurulmas? gerekti?i, bunun bir faciaya yol a?abilece?ini s?ylememe ra?men bana cevaben "ilk sil?h? halk?n att???n?, polis ve asker ailelerinin hayatlar?n?n tehlikede oldu?unu, halk?n bunlara sald?rd???n?" s?ylemesi o fiili ger?ekle?tiren insanlar? korumaya y?nelik bir ?aba oldu?unu a??k?a g?rmekteyiz. Yine bireysel d???ncemi s?yleyece?im. Sava??n ?ok yo?unluklu oldu?u d?nemlerde bile karanl?k basmadan evine ?ekilen insanlar o d?nemde bile hi?bir zaman kad?n ve ?ocuklara d?n?k hi?bir fiili eylemde bulunmam??lard?r. Asl?nda b?t?n ?abalara ra?men T?rk ve K?rt halk?n?n birbirine girmesini ba?aramayan zihniyetler halk? direkt tarama bahanesi olarak b?yle bir ?eyi ortaya atm??lard?r. Ben bu 73

s?ylemleri Hakk?ri halk?na bir hakaret olarak g?r?yorum. H?len benim kendimin oturdu?u binada ge?mi?te ve ?imdi de polis ve askerlerin oldu?unu ve bu olaylar esnas?nda hi?bir polis ve asker ailesinin k?l?na bile zarar gelmedi?i a??k?a g?r?lmektedir. Dolay?s?yla Hakk?ri de ve Y?ksekova'daki o ?l?m ve yaralamalara sebep olan g?venlik g??lerinin de yarg?lanmas? gerekmektedir. Ben bu ?emdinli olay?n?n lokal olmad??? kan?s?nday?m. Tarihini tam hat?rlam?yorum; Demokratik Toplum Partisi E? Ba?kanlar? ?emdinli'ye geldi?inde ve b?lge belediye ba?kanlar? yine 5-6 ki?ilik bir heyetle ?emdinli Kaymakam?n? ve Cumhuriyet Ba?savc?s?n? ziyaret ettik. Ben bunu genel d?zeyde s?ylemiyorum ancak ?emdinli Cumhuriyet Ba?savc?l??? ?zerinde ?ok a??r bask?lar?n oldu?unu y?z?nde ve y?z ifadesinde bir telefona dahi cevap veremeyecek bir ruh halini g?rebildim. Bu benim bireysel g?zlemimdir. B?t?n s?k?nt?lara ra?men ben yarg?ya g?veniyor ve inan?yorum. Bu olay?n ayd?nlanmas?n?n ?lkemizin ?a?da?la?mas?na ve ayd?nl?k gelece?ine katk? sunmas?n? da temenni ediyorum, ?eklinde Beyanda Bulunmu?tur.

4 - Tan?k Hur?it TEK?N Beyan?nda : Ben h?len ?emdinli Belediye Ba?kan? olarak g?rev yapmaktay?m. Son d?nemlerde il?emizde patlamalar meydan gelmektedir. ?zellikle son d?nemde patlama olaylar?nda bir art?? olmu?tur. Yakla??k be? y?l gibi bir s?redir il?emizde s?k?net h?kimdi ancak son patlamalarla bu s?k?net ortam? bozuldu. ?l?emizde 5 A?ustos 2005 tarihinde asker?yenin ?n?nde gece ge? saatlerde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 5 asker ?ehit oldu. Ben bu y?renin, ?emdinli'nin insan?y?m. Y?remizde yukar?da da dedi?im gibi be? alt? y?ld?r her hangi bir olay olmuyordu ve y?remiz huzurluydu. Ancak askerlerin ?lmesine ?ok ?z?ld?m. O askerlerde bizlerin evlad?d?r. Bu olay? kimin veya kimlerin yapt???n? bilemiyorum. Yine il?emizde 1 Eyl?l 2005 D?nya Bar?? G?n? Kutlamalar? i?in etkinlikler d?zenlenecekti. Hatta bu etkinliklerden ?nce il?emizde bir bildiri da??t?ld?. Bildiride "Be? Asker?mizin Kan? Yerde Kalmayacakt?r" ?eklinde yaz?lar yaz?yordu. Etkinlikler i?in b?y?k bir ?ad?r kurulmu?tu. Burada etkinlikler ?er?evesinde konu?malar yap?lacakt?, ?ark?lar ve m?zikler s?ylenecekti. Ben o g?n? Belediyede idim. Hatta bana telefon geldi. ?enliklere gelip gelmeyece?imi sordular. Bende birka? misafirimin oldu?unu misafirleri g?nderdikten sonra gelece?imi s?ylemi?tim. Ben kutlamamalar?n yap?laca?? yere gitti?imde saat 10:10.da b?y?k bir patlama oldu. Patlama ?ad?r?n birka? metre uza??nda meydana geldi. ?ok say?da insan yaraland?. E?er patlama odunlar?n bulundu?u yerde meydana gelseydi ?ok say?da insan hayat?n? kaybederdi. B?ylece bu patlamadan sonra ?enlikler yap?lamad?. Bu olay? kimin veya kimlerin yapt???n? ben bizzat g?rmedim. Ancak halk aras?nda bu olay? J?TEM.in yapt??? konu?uluyordu. T?bi ki asker?ye i?erisinde bu olaydan herkes sorumlu tutulamaz, ancak halk aras?nda b?yle bir grubun oldu?u s?yleniyor. Bu olay? PKK.n?n yapt???n? d???nm?yorum. ??nk? PKK.n?n i?erisinde de yer alan insanlar bu y?renin insan?d?r, bu vatan?n evlad?d?r. Herkes bu karma?a ortam?n?n sona ermesini ve demokratik bir ortam?n olmas?n? istiyor. Zir? yap?lacak etkinlikte bir bar?? ve ?enlik g?n?d?r. Bu g?nde kan?mca PKK.n?n b?yle bir eylem yapaca??n? d???nemiyorum. Orada bulunan ki?ilerde bar?? istiyor, karma?a istemiyor. Bu olay?n da failleri yakalanamad?. Yine il?emizde 1 Kas?m 2005 tarihinde bir ara? i?erisinde b?y?k bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucu bir?ok ev ve i? yeri hasar g?rd?. 50-60 ki?i yaraland?. Olay?n oldu?u tarihlerde Ramazan Bayram?'na iki g?n kalm??t?, millet sokaktayd?, bayram al??veri?i yap?yordu. Ancak patlaman?n meydana geldi?i saatte biraz ortam sakinle?mi?ti. Patlama daha ?nce meydana gelseydi yine ?ok say?da insan ?lebilirdi. Bu patlamay? da kimin veya kimlerin yapt???n? ben bilemiyorum. Zaten il?emize ara? giri? ??k??lar? g?venlik kuvvetlerince kontrol edilmektedir. Duydu?um 74

kadar?yla patlayan ara?ta b?y?k miktarda patlay?c? madde varm??. Ara? i?erisinde 100-150 kilogram aras?nda patlay?c? madde oldu?u s?yleniyor. Patlay?c? y?kl? bir arac?n il?eye kontrollere ra?men nas?l girebilece?ini ben anlam?? de?ilim. Bu patlamadan bir hafta sonra 9 Kas?m 2005 tarihinde Seferi YILMAZ isimli bir vatanda??m?z?n i? yerinde ??le saatlerinde bir patlama oldu. Ben o saatlerde bir k?yde taziyede de bulunuyordum. Patlama olduktan sonra Kaymakam Bey beni cep telefonumdan arad? ve ?ok acil il?eye gelmemi, il?ede bir patlama oldu?unu, halk, asker ve polisin birbirine girdi?ini s?yledi. Bende hemen il?eye geldim. H?k?met Kona??'na gittim. Ayr?ca il?emize Vali Bey, Alay Komutan?, Hakk?ri Milletvekili Esat CANAN ve Avukatlarda gelmi?ti. Halk ?deta ayaklanm??t?. H?k?met Binas?'na ve Emniyete y?r?yorlard?. Ta?lamalar, at?lan sil?hlar, gaz bombalar? havada u?u?uyordu. Ben elimden geldi?i kadar halk?m?z? sakinle?tirmeye ?al??t?m. Hatta ben de yaraland?m. Kafama ta? de?di. Emniyet M?d?r? bana il?eye giri? noktas?ndaki polis noktas?nda yine b?y?k kar???kl?k oldu?unu, oraya gidip halk? teskin etmemi istedi. Oraya gittim ve ben orada yaraland?m. Halk biraz sakinle?ti. Edindi?im bilgiye g?re Seferi YILMAZ'?n i? yerine bombay? astsubaylar atm??. Daha do?rusu astsubaylar ile birlikte gelen bir ?ah?s elindeki bombalar? Seferi YILMAZ'?n i? yerine att?ktan sonra oradan uzakla??rken halk?m?z taraf?ndan bir araban?n i?erisinde yakalanm??. Arabada resm? bir ara? imi? ve astsubaylara aitmi?. Olay sonras? il?eye geldi?imde bir?ok insan araban?n etraf?n? ?evirmi?ti ve araban?n ?zerinde Savc? Bey'in ke?if ve tespit yapmas?n? bekliyordu. Savc? Bey ara? ?zerindeki tespitlerine ak?am saatlerinde ba?layabildi. Burada Milletvekili Esat CANAN, avukatlar ve y?renin belediye ba?kanlar? bulunuyordu. O saatlerde yine bir?ok insanda Savc? Bey'in yapt??? ke?fi izliyordu. Bir anda sil?h sesleri gelmeye ba?lad?, panzerlerden ate? a??l?yordu. Daha sonra Ziraat Bankas?'n?n ?n?nden beyaz bir ara? gelerek halk?n ?zerine do?ru ate? a??ld?. Bu ki?iyi ben tan?m?yordum. Ancak tan?yanlar ara?tan ate? eden ki?inin il?emizde g?rev yapan Uzman ?avu? Tanju ?AVU? oldu?unu s?ylediler. bu olaydan sonra Savc? Bey ke?fi tamamlayamad?, olay yerinden ayr?ld?. Ancak arac?n etraf?nda bulunan insanlar arac? ku?atarak araca ba?ka ?ekilde m?dahale edilmesini ?nlediler. Biz bu arada Vali Bey, Alay Komutan?, Kaymakam Bey ve Belediye Ba?kanlar? ile toplant? yapt?k. Daha sonra tekrar ara? ?zerinde ke?if ve tespit Savc? Bey taraf?ndan yap?ld?. Arac?n bagaj?ndan sil?hlar ve el bombalar? ile ?ok say?da evrak ??kt?. Bunlara el konuldu. Bende ke?if i?lemi bittikten sonra Belediyeye ait kep?e ile arac? bulundu?u yerden kald?rd?m, H?k?met Kona??'n?n ?n?ne g?t?rd?m. Yukar?da dedi?im gibi il?emizde son ?? d?rt ay i?erisinde bu ?ekilde halk?n huzurunu bozucu ve kar???kl?k ortam? yaratan patlamalar meydana geldi. Bu kar???kl?k ortam?ndan kimlerin menfaatlendi?ini bilemiyoruz. Daha do?rusu halk?m?z bu kar???kl?k ortam?ndan kimlerin menfaatlendi?ini biliyor ancak bunu a??klayam?yor. Maalesef ?lkemiz ve ?zellikle y?remizde demokratik ortam hen?z olu?mad?. Halk?m?z demokrasi istiyor, bar?? istiyor. Bu patlamalar?n art?k bitmesini istiyor. 9 Kas?m 2005 tarihindeki patlama olay?ndan sonra astsubaylar tutukland?ktan sonra y?remizde her ne hikmetse patlama olaylar? b??ak gibi kesildi. Halk?m?z kar???kl?k istemiyor, huzur ve bar?? istiyor. Zaten ?imdiye kadar bu kar???kl?k ortam?nda 40.000 insan?m?z ?ld?. Bundan kim, ne menfaat elde etti. 100.000 - 200.000 insan?m?z da ?lse bir yere varamayaca??z. Zarar?n neresinden d?nersek ?lkemizin ve bizim k?r?nad?r. Bu olaylardan sonra maalesef bu y?rede g?zlemledi?im husus; bir k?s?m gruplar?n yetkilerinin azalmamas? hatta yetkilerinin daha da g??lenmesini, halk ?zerinde etkinliklerinin daha da artmas?n? istiyor. Demokrasi, insan haklar? olmas?n. Ola?an?st? yetkilerle donat?lm?? bir grubun varl??? isteniyor. Maalesef bu da y?remize, insan?m?za zarar veriyor. Bu ?l?mler, bu karga?a ve 75

kar???kl?klar art?k bitsin. Bu karma?ay? yaratanlara meydan verilmesin, biz bunu istiyoruz. Halk?n yarg?ya g?veni vard?r. Bu olaylar?n ?zerine gidilsin. Bu olaylar nereye kadar gidiyor, kimlere ula??yor. Biz onlar?n tespitini istiyoruz. Bunlar a??kl??a kavu?tuktan sonra bu olaylar?n bitece?ine inan?yorum. ?eklinde Beyanda Bulunmu?tur.

5 - Tan?k Esas CANAN Beyan?nda : Ben h?len Hakk?ri Milletvekili olarak g?rev yapmaktay?m. 09.11.2005 g?n? Y?ksekova il?esindeydim. ??le saatlerinde ?emdinli il?esinden telefon geldi. Telefonda; ?emdinli il?esinde bir patlama oldu?unu, bir ki?inin ?ld???n? ve yaralananlar?n oldu?unu ayr?c? ?? ki?inin de yakaland???n? s?ylediler. Ne yapmalar?n? gerekti?ini s?yleyen ki?ilere ben bu ?? ki?iye zarar vermemelerini, ?zerlerinde kimlik vs belge var ise g?venlik g??lerine teslim etmelerini s?yledim. Telefon g?r??mesini m?teakip ?emdinli il?esine intikal ettim. Buraya geldi?imde ?ar??da ?ok yo?un, ?fkeli bir kalabal?k vard?. Onlardan k?sa bir bilgi ald?m. Daha sonra halk taraf?ndan abluka alt?na al?nan arac? g?sterdiler. Pasajda bir ki?inin ?ld???n?, alt? ki?inin yaraland???n?, failleri g?venlik g??lerine teslim ettiklerini s?ylediler. faillerin kulland??? beyaz arac? g?sterdiler. Bu olay ile ilgili ne varsa arac?n i?erisindedir, onun i?in biz bu arac?n incelenmesini istiyoruz dediler. Onun ?zerine ben o insanlar? sab?rl? ve sa?duyulu olmaya ?a??rd?m. Gerekenlerin yap?laca??n? s?yledim. Yetkililer ile g?r??t?kten sonra H?k?met Kona??'na giderek il?enin Kaymakam?, Emniyet M?d?r?, ?l?e Savc?s? asker? yetkililer ile g?r??t?m. Ara? ?zerinde incelemeler yap?lmas? gerekti?ini, halk?n talebinin bu y?nde oldu?unu s?yledim. Halk?n abluka alt?na ald??? arac?n kime ait oldu?unu asker? yetkililere sordu?umuzda bana bize ait de?il dediler. Bunun ?zerine ara? ?zerinde inceleme yap?lmas? gerekti?ini tekrar s?yledim. Yetkililer ?ar??da g?venlik olmad???n?, halk?n da??lmas?n?, halk oradan da??lmad?k?a sa?l?kl? bir ke?fin yap?lamayaca??n? s?ylediler. Bunun ?zerine tekrar ?ar??ya gelerek halk? teskin etmeye, sa?l?kl? bir ke?fin yap?labilmesi ve Cumhuriyet Savc?s?n?n rahat ?al??abilmesi i?in arac?n etraf?n?n bo?alt?lmas? gerekti?ini, Milletvekili olarak yard?mc? olaca??m? s?yledim. Bunun ?zerine halk biraz geri ?ekildi. Bu durum Cumhuriyet Savc?s?na iletildikten sonra Cumhuriyet Savc?s? beraberinde ?l?e Emniyet M?d?r?, Belediye Ba?kan?, birka? avukat arkada??m?z ile birlikte arac?n ba??na geldiler. Benim de bulundu?um bir ortamda ara? ?zerinde ke?fe ba?land?. Ke?if esnas?nda arac?n bagaj? a??ld?. Bagaj a??ld???nda; ?? adet kalashnikov marka sil?h, on adet mermi dolu ?arj?r, g?venlik g??lerinin kullanmakta oldu?unu tahmin etti?im kamuflaj yele?i, bomba im?linde kullan?ld??? s?ylenilen bir tak?m malzemeler, d?rt adet dosya, bir ?anta i?erisinde Makine Kimya men?eili iki adet el bombas? ele ge?irildi. Bunlar Cumhuriyet Savc?s? taraf?ndan birer birer zapta ge?irildi, tespit edildi. Orada bulunan dosyalardan bir tanesinin incelenmesinde o zamana kadar kime ait oldu?u bilinmeyen arac?n Jandarmaya ait oldu?u, dosya i?erisinde bulunan tescil belgesinden anla??ld?. Dosyan?n i?erisinde arac?n tesell?m belgesi, kime emanet edildi?i, g?rev belgesi, Karab?k'ten getirildi?ine ili?kin belgeler g?r?ld?. Di?er k?s?m dosyalarda ?ah?s isim listelerinin bulundu?u, sak?ncal?, devlet yanl?s?, devlet yanl?s? olmayan ?eklinde Hakk?ri b?lgesinde bulunan a?iret yanl?s? ve a?iret ileri gelenlerinin isimleri g?r?ld?. Bu inceleme devam ederken ak?am karanl?k olmu?tu. O s?rada bir panzerden bizim bulundu?umuz yere do?ru ate? a??ld?. K?sa bir panik ya?and?. Ben Emniyet M?d?r?'ne d?nerek, "M?d?r Bey ne oluyor, burada Cumhuriyet Savc?s? inceleme yap?yor, b?yle bir ?ey olamaz l?tfen m?dahale edin, bunu durdurun" dedim. ?l?e Emniyet M?d?r? de cep telefonuna sar?larak m?dahale etmeye ?al??t?. Ancak bir s?re devam etti. ?lk tedirginlik ya?and?ktan sonra ke?if yine devam etti. Aradan k?sa bir 76

s?re ge?tikten sonra bu sefer daha k???k ?apl? bir ate? a??ld?. O ate? a??lmas? sonucu ke?fi izlemekte olan halk feryat etmeye ba?lad?, imdat sesleri geldi, bizi ?ld?r?yorlar ?eklinde ba?r??malar geldi, halk pani?e kap?larak bize do?ru ko?maya ba?lad?, Cumhuriyet Savc?s? bu ko?ullarda ke?if yap?lamayaca??n? s?yleyerek olay yerinden ayr?lmak zorunda kald?. Bizde oradan ayr?lmak zorunda kald?k. En yak?n hastaneye kendimi att?m. Hastaneye vard???mda yaralanan 5 ki?inin hastanede oldu?unu g?rd?m. Yaral?lardan Ali YILMAZ isimli vatanda??m?z Y?ksekova'ya g?nderilirken yolda ?ld???n? duydum. Bundan sonra ben Hakk?ri Valisini ve ??i?leri Bakan?'n? arayarak ?emdinli'deki bu durumu aktarmaya ?al??t?m. ?zellikle Cumhuriyet Savc?s?n?n ve bir milletvekilinin haz?r oldu?u ke?ifte g?venlik g?revlisinin neden ate? a?t???n?, bunun durdurulmas? gerekti?ini, olay?n il?ede gerginli?e yol a?aca??n? belirttim. Hakk?ri Valimiz o s?rada ?emdinli il?esine intikal etti. Daha sonra beni de hastaneden alarak ?l?e Jandarma Alay Komutanl???'nda bir de?erlendirme toplant?s? yapt?k. Bu toplant?da ba?ta Say?n Valimiz Erdo?an G?RB?Z, ?l Alay Komutan?, ?l Emniyet M?d?r?, ?emdinli Cumhuriyet Savc?s?, Hakk?ri Cumhuriyet Ba?savc?s?, ben, Y?ksekova ve ?emdinli Belediye Ba?kanlar? vard?. Toplant? yap?ld?. Yar?da b?rak?lan ke?fin yeniden yap?lmas? ve ayn? gece bitirilmesi i?in bir de?erlendirme yap?ld?. ??nk? halk?n talebi bu ke?fin, o incelemenin ayn? gece bitirilmesi y?n?ndeydi. Halk inceleme yap?lmadan da??lmayaca??n? s?yl?yordu. G?venlik sa?land?, ayn? gece saat 21:00 civar?nda tekrar ara? ba??na gidildi ve ara?ta ke?if tamamland?. O g?n bulundu?um s?rada vatanda? taraf?ndan yakalanan ve g?venlik g??lerine teslim ettikleri ?? ki?iyi sordu?umda, iki ki?inin mevcut olmad???n?, sadece bir ki?inin g?z alt?na al?nd???n?, bu ki?inin ismini sordu?umda ismini bilmedi?ini ifade ettiler. Israrla di?er iki ki?inin de g?zalt?na al?nmas? gerekti?ini halk?n talebi olarak ileri s?rmeme ra?men b?yle ?ah?slar?n mevcut olmad???n? asker? yetkililer ifade etti. Yani iki g?n i?indede t?m sorular?m?za ve taleplerimize ra?men ortaya ??kan arac? asker?yeye ait oldu?u ve o ara?ta bulunun ?ah?slar?n istihbar? g?rev yapmak ?zere olduklar?n? kimse bize s?ylemedi. Aradan iki g?n ge?tikten sonra onlar?n g?revli olduklar? ve arac?n jandarmaya ait oldu?u ileri s?r?ld?. ?emdinli halk?n?n merakla bekledi?i bir a??klama yap?lmas?yd?. Ancak iki g?n suskun kalan hi?bir yetkiliden olaya ili?kin a??klama yap?lmad?. Vatanda?lar?m?zda s?rekli bu olay?n ortaya ??kar?lmas?n?, olay?n failleri olan di?er iki ki?inin de g?z alt?na al?nmas?n? talep ediyorlard?. Bu ki?inin bilinmedi?ini s?ylediler. Ben bunlar?n bilinebilece?ini, ara?ta tartaklama oldu?unu, vatanda?lar taraf?ndan yap?lan m?essir fiil ile hatta birisinin yaraland???n? ve bunlar?n kamu g?revlisi olduklar?n? ve kolayca bulunabileceklerini belirttim. O a?amada bu ki?ilerin asker ki?iler oldu?u belli olmu?tu. Bu ki?ilerin ilk a?amada emniyette veya jandarmada olduklar? y?n?nde bilgi yoktur. ?deta bu ki?iler sakland?. Ancak halk?n yo?un bask?s? ?zerine bildi?im kadar? ile bu ki?iler g?zalt?na al?nmadan 12.11.2005 tarihinde Savc?l??a ??kar?ld?lar ve ifadeleri al?nd?ktan sonra serbest b?rak?ld?lar. Bunlar?n serbest kalmas? kamuoyunu rahats?z etti, tekrar gerginli?e sebebiyet verdi. Bu olay?n a???a ??kar?lmas? gerekti?ini yetkililere ilettik. Benim orada g?rd???m t?m ortaya ??kan kan?tlara ve orada o anda haz?r olan g?rg? tan?klar?n?n anlat?mlar?na g?re olay "Su??st?" bir olayd?r ve eylem iki kamu g?revlisinin ve bir itiraf??n?n oldu?u ?? ki?ilik ekip taraf?ndan ger?ekle?tirildi?i a??kt?r. Bunun lok?l bir olay olmad??? kan?s?nday?m. Ge?mi?te de benzer olaylar b?lgede ya?and?. ?rne?in Y?ksekova ?etesinde de yine itiraf?? vard? ve yine asker k?kenli kamu g?revlileri vard?. ?emdinli de ortaya ??kan olay tamamen devletin i?erisine girmi?, yasad??? i?ler yapan ?etelerin ortaya koydu?u hukuk d??? bir eylemdir. Ancak bunlar?n kendi ba??na yapt?klar? lok?l bir olay olarak g?r?lemez. Bunun ba?lant?lar? da vard?r. Talimat ald?klar? yerler vard?r. Bunlar?n t?m?n?n ara?t?r?lmas?na ihtiya? vard?r. 77

Ge?mi? olaylarda da bu ba?lant?lar ortaya ??kmad??? i?in yeniden ?emdinli de bu t?r olay ortaya ??km??t?r. ?st d?zey komutanlar?m?z?n "iyi ?ocuktur, su? i?lemez" ?eklindeki beyanlar? bile bu t?r olaylar?n ?zerine gidilmemesi ?eklinde a?a??daki t?m birimlere bir mesajd?r. Bence bu ki?iler bu olay? yukar?dan talimat almadan ger?ekle?tiremezler. Olay organize bir ?ekilde yap?lm??t?r. Jandarma istihbarat?n tek ba??na emniyet b?lgesinde bu olay? ger?ekle?tirmesi mevzuat?m?za da uygun de?ildir. J?TEM olarak tabir edilen g?revlilerin g?rev alan? k?rsal aland?r. 2005 y?l?nda Hakk?ri, ?emdinli ve Y?ksekova merkezlerinde toplam 18 patlama olay? ger?ekle?tirilmi?tir. Bunlar?n b?y?k bir k?sm? ?emdinli olay?nda oldu?u gibi devlet i?ine s?zm?? ?etelerin ger?ekle?tirdi?i y?n?nde kamuoyunun alg?lamas? ve de?erlendirmeleri mevcuttur. ?rne?in: Y?ksekova il?e merkezinde bulunan Za?ros ?? Merkezinde bir ay ara ile biri bombalama biri roket atar iki kez patlama meydana gelmi?tir. ?stihbarat raporlar?na g?re bu bina sahibinin PKK sempatizan? olan bir ki?i ve kara para ile bu binay? yapt???na ili?kin raporlarda vard?r. Babas?n?n da daha ?nce yine jandarma taraf?ndan al?narak kaybedildi?i, ?ld?r?ld??? bilinmekte ve bu davadan dolay? ?nsan Haklar? Mahkemesi T?rkiye'yi mahk?m etmi?tir. B?yle birisinin i? merkezine PKK.n?n patlay?c? madde atmas? hi? kimseye mant?kl? gelmemektedir. Kamuoyunda bu ger?ekle?tirildi?i eylemlerinde s?ylenmektedir. devlet Bu i?erisine s?zm?? ?eteler taraf?ndan durum ba?ka Hakk?ri Valimiz, Alay Komutan?m?z ve di?er yetkililere s?ylenmi?tir, tedbir al?nmas? istenmi?tir. Ancak hi?bir tedbir al?nmam?? ve neticede ?emdinli olaylar? ortaya ??km??t?r. ?emdinli de 1 Kas?m 2005 de ger?ekle?en bombalama olay? ile ilgili de ?ok ciddi ku?kular bulunmaktad?r. O patlamaya ili?kin sa?l?kl? bir soru?turma zaman?nda yap?lmam??t?r. 150 kg yak?n bir patlay?c? maddenin asker? gazinonun yak?n?na kadar getirilmi? olmas? PKK taraf?ndan yap?ld??? iddias?n?n kamuoyunda ?ok inand?r?c? olmad??? g?r?lmektedir. Bu t?r olaylar?n PKK taraf?ndan ger?ekle?tirildi?i y?n?nde vatanda??n ikn? edilmesi l?z?md?r. Yetkililer taraf?ndan yap?lan soyut a??klamalar vatanda?? inand?rmamakta ve bu t?r faili me?hul olaylar maalesef zaman zaman ya?anmakta ve vatanda?? devletten uzakla?t?rmaktad?r. Devletin i?erisine s?zm?? bir tak?m hukuk d??? olu?umlar b?lgede yeniden bir ola?an?st? h?l ko?ullar?n? yarat?p, ola?an?st? h?l ko?ullar?n?n yaratt??? imk?n ve imtiyazlardan yararlanmak i?in bu tip tertiplere girmekte, zaman zaman mevcut yasalar?n ter?rle m?cadele i?in yeterli olmad???n? s?yleyerek hukuk d???na ??kmak i?in kendilerine gerek?e arad?klar?n? b?lgede g?rmekteyiz. Yeniden b?lgede bir huzursuzlu?un yarat?l?p devletle vatanda??n aras?n? a?mak i?in ?zellikle son zamanlarda bu gibi olaylar?n ortaya ??kt???n? s?ylemek m?mk?nd?r. T?rkiye bir hukuk devletidir. Ter?rle m?cadele edilirken hukuk kurallar? i?erisinde m?cadele edilmelidir. Ancak ter?rle m?cadele ad? alt?nda hukuk d??? uygulamaya ge?ildi?i zaman halk b?y?k bir rahats?zl?k ve tedirginlik duymakta ve ?lkenin gelece?i hukuk d??? uygulamalar ile tehlikeye girer. Ba?ta ?emdinli halk? olmak ?zere b?lge halk? bu ?lkenin b?t?nl???nden yanad?r. Baz? gruplar?n, baz? ki?ilerin kendilerini daha ?ok vatansever il?n ederek b?lgede ya?ayan vatanda?lar?m?zdan kayg? duymalar?na gerek yoktur. T?rkiye bir hukuk devletidir. Ter?rle m?cadeleyi hukuk kurallar? ?er?evesinde s?rd?rmelidir. PKK.ya kat?lm??, daha sonra ?lkeye gelerek itiraf?? konumuna girmi? ?ah?slar?n b?lgedeki insanlardan daha fazla vatansever oldu?unu s?ylemek m?mk?n de?ildir. ?tiraf?? su? i?leyen ki?idir. Bu ki?ilerin h?len hukuk devleti taraf?ndan bir kahraman gibi g?revlendirilmi? olmalar?, kendilerine maa? ba?lanm?? olmas? ve bunlarla ter?rle m?cadele yapmas? hukuk devletine yak??an bir davran?? olamaz. Bu olay?n yani ?emdinli olay?n?n t?m ba?lant?lar? ile birlikte a???a ??kmas?, ?lkenin b?t?nl??? ve ?lkemizde demokrasinin yerle?mesi a??s?ndan faydal? olacakt?r. Bu bir f?rsatt?r. Aksi taktirde bu olaylar devam edecektir. Vatanda?lar?m?z?n gelece?e 78

g?venle bakmalar? m?mk?n olmayacakt?r. Bu olay?n T?rkiye'de son olay olmas?n? diliyoruz, b?yle bir olay ya?anmas?n istiyoruz. ?emdinli il?esinde ilk iki g?n o iki ki?inin g?z alt?na al?nmamas?yla deliller bence karart?lm??t?r. Soru?turman?n dikkatli ve d?zenli ?ekilde yap?lmas?nda fayda vard?r. Ara? ?zerindeki inceleme esnas?nda Tanju ?AVU?'un oradan ge?mesi ve bir vatanda??m?z?n ?l?m?ne ve be? ki?inin de yaralanmas?na sebebiyet verecek ?ekilde ate? a?mas? oradaki incelemenin, oradaki delillerin ortaya ??kar?lmas?n? engellemeye y?neliktir. Onun o eylemi sonucu sadece ?l? ve yaral?lar de?il ayn? zamanda ke?ifte yap?lamam??t?r. Bir milletvekilinin ve Cumhuriyet Savc?s?n?n bulundu?u yarg?n?n bir ?al??mas? orada engellenmi?tir. Buda bir su? olu?turur. Bunlar?n ara?t?r?lmas? gerekir. Bombalama olay? ile Tanju ?AVU? olay?n?n birlikte de?erlendirilmesinde ve bir sonuca var?lmas? soru?turman?n birlikte yap?lmas? gerekti?ini d???n?yorum. Bu konusunda ?er?evede soru?turman?n geni?letilerek di?er ba?lant?lar? ile birlikte t?m ilgililerin dinlenmesine ihtiya? vard?r. ?emdinli olay? ge?mi?ten beri b?lgede ya?anan faili me?hul olaylardan biri olarak ortaya ??km??t?r. Bu nedenle bu olay?n ortaya ??kar?lmas? ?lkenin yarar?na olacak ve ?lkenin gelece?ine ???k tutacakt?r. Bence olay a??kt?r. Deliller ortaya ??km??t?r. Sonradan ortaya ??kar?lan olay? ?rtbas etmeye y?nelik iddialar ve savunmalar ger?e?i yans?tmamaktad?r. Ortaya ??kan t?m olaylar tesad?f olarak ortaya ??km?? olamaz. Olaya ili?kin taraf?mdan haz?rlanan 13 sorunun ayd?nl??a kavu?turulmas? Bulunmu?tur. i?in sorular? makam?n?za sunuyorum. ?eklinde Beyanda ?EMD?NL?'DE MEYDANA GELEN OLAY SONRASI DEVLETTEN BEKLENT?LERE ?L??K?N MEDYADA YER ALAN HABER VE YORUMLAR: . Tanju ?avu? olay? : Ancak ke?if, kimli?i belirsiz ki?ilerce a??lan ate? sonucu yar?m kald?. Ke?fi izleyen kalabal?ktan Ali Y?lmaz ?ld?, be? ki?i de yaraland? 12 Kas?m 2005). "Hukuk devleti s?nav?; Yan?l?p yan?lmad???m?z? (H?rriyet- irdelemek i?in haf?zan?z? tazeleyin... Ve e?er biliyorsan?z bize 4 Aral?k 1945'teki Tan Matbaas? bask?n?n?n, 6/7 Eyl?l 1955 tarihindeki ?apulcu ayaklanmas?n?n, 1 May?s 1977'deki Taksim Meydan? katliam?n?n, ayn? y?llarda ya?anan, Marmara Vapuru'na sabotaj yap?p bat?rma olay?n?n; baz? cinayetlerin failinin, ?rne?in Muammer Aksoy, U?ur Mumcu ve Bahriye ??ok'u ?ld?renlerin bulundu?unu s?yleyebilir misiniz? ?EMD?NL? OLAYI g?nlerdir gazete sayfalar?n? doldurup duruyor. ?lgin? geli?meler okuyoruz: ?emdinli gibi bir ?cra G?ney Anadolu il?esinde arka arkaya 17 kere bomba patlar m?? Patlarm??... Nitekim birka? hafta i?inde birbiri ard?ndan patlay?p durmu?. kendisini devlet i?inde devlet sananlar 9 Kas?m g?n?, hem de g?peg?nd?z, il?e merkezindeki Umut Kitabevi'ni bombalayacak kadar pervas?z davrand?lar. Fail diye -?stelik halk taraf?ndan- yakalan?p polise teslim edilenlerin K?demli ?avu?, Uzman Ba??avu? ??kmas?; J?TEM isimli yasad??? infaz biriminin kal?nt?s? oldu?u izlenimini veren J?T'e (Jandarma ?stihbarat Te?kil?t?) mensup olduklar?n?n anla??lmas? g?steriyor ki ?emdinli olay?n?n yap?s? Susurluk'tan zerre kadar farkl? de?ildir. ?imdi bekleyip g?rece?iz. Cumhurba?kan?, Ba?bakan, Genelkurmay Ba?kan?.. dediklerini yaparlarsa bu devletin hukuk devleti olmas? yolunda ?ok ama ger?ekten ?ok ?nemli bir ad?m atm?? olaca??z" ( Oktay EK??. H?rriyet - 15 Kas?m 2005 ). 79

"?emdinli olay?n?n "kontr-gerilla"n?n bir operasyonu gibi g?r?nd???n?, 1 Kas?m'da bir arabaya konulan bomban?n patlamas? olay?n?n PKK'ya mal edildi?ini, Ancak..., 9 Kas?m'da eski bir PKK'l?ya ait bir kitabevine y?nelik sald?r?n?n ard?ndan halk taraf?ndan ?evrilen ve i?inde patlay?c? madde ve otomatik sil?hlar?n bulunan arabada bir astsubay ve bir PKK itiraf??s?n?n bulundu?unu, bunun arkas?ndan ?emdinli'de ?? g?n karga?a ya?and???n? olay?n ordu ile K?rt asiler aras?nda 1984- 1999 y?llar?nda 36 bin ?l?me neden olan 'kirli sava?' s?ras?nda meydana gelen ?ok say?da olay?n kontr-gerillan?n bir operasyonu gibi g?r?nd???n?, Kontr-gerillaya mal edilen 'faili me?hul cinayetler' s?ras?nda ?? bin ki?i ?ld?r?ld???n?,.. D?nemin yarg? ve siyas? otoriteleri, ?o?u zaman hi? bir soru?turma a?mad???n?, H?k?met taraf?ndan k?sa bir s?re i?erisinde parlamentoda kurulaca?? a??klanan bir ara?t?rma komisyonunun, e?er soru?turmalar?n? sonuna kadar g?t?rebilirse T?rkiye i?in ger?ek bir d?n?m noktas? olu?turaca??n?," (Frans?z Liberation gazetesi).

"Demokratik K?rt gruplar?n eski y?ntemlerle (?iddet ve gerginlik) hareket etti?ini, yap?lmas? gerekenin bu m?cadelenin art?k ?iddet de?il diyalog yoluyla s?rd?r?lmesi oldu?unu, aksi halde a??r? milliyet?i gruplar ve ordunun istedi?inin olaca??n?, nitekim ordunun yine b?lgede (Do?u ve G?neydo?u Anadolu) provokasyonlara ba?lad???n?, T?rk Sil?hl? Kuvvetleri'nin s?regelen ter?r, ?iddet ve PKK ile ?at??ma ortam?n? sevdi?ini, ??nk? bu durumun onu g??l? ve ?nemli k?ld???n? iddia ederek, bu nedenle de TSK.ni G?neydo?u'da provokasyon yapmakla su?lad???", (AB-T?rkiye Karma Parlamento Kom. E?ba?kan? Joost Lagendij).

"?emdinli'de ya?anan bombalama ve arkas?ndan bombac? olduklar? iddias?yla "su? ?zeri"nde yakalanan ?? ki?inin jandarma istihbarat? i?in ?al??t?klar?n?n ortaya ??kmas? ve sonras?nda ?emdinli, Y?ksekova ve Hakk?ri'de ya?ananlar, 3 Ekim sonras? T?rkiye'de uyanan umut dalgas?n?n ?zerinde kara bulutlar esmesine yol a?t?. 3 Kas?m 2002 se?imlerinden sonra ba?layan ve 17 Aral?k 2004'e kadar s?ren s?kunet d?neminde, siyas? ve iktisad? alanlarda "sessiz devrim" olarak adland?r?lan eski rejim tasfiye edildi.. T?rkiye ilk ?rne?i 21 Mart 2005 tarihindeki Nevruz hadiselerinde Mersin'de "bayrak hadisesiyle" ortaya ??kan bir kitle histerileri serisine ?ahit oldu. PKK bombalama ?eklinde k??k?rt?c? eylemlere giri?irken, PKK'y? vesile ederek devlet i?indeki varl???n? koruyan kontrgerilla ?eteleri de kar?? istikamette illegal faaliyetlere giri?tiler. B?ylece devam eden faaliyetler, kamuoyunda ??phe ve nefretle kar??lan?rken PKK, HADEP'te genel ba?kan yard?mc?l??? yapm?? ve sonradan Osman ?calan ?izgisinde bir muhalefete savrulan Hikmet Fidanc?'y? katletmesiyle ve art?k hi?bir arg?manla savunamayaca?? ?iddetiyle yaln?zla??rken, kontrgerilla da ?emdinli'deki bombalama olay?yla "tecrit" s?recine girdi. Bunda h?k?met politikalar?n?n b?rokrasi, istihbarat ve g?venlik alanlar?nda uygulanamamas?na yol a?acak b?rokratik yap?lanma rol oynuyor. ??te jandarma g?ya vilayetlerde valilere, T?rkiye'de ??i?leri'ne ba?l? ama fiiliyatta tamamen Genelkurmay hiyerar?isi i?inde. Birtak?m istihbarat ?rg?tleri var ki, ??i?leri Bakan? 'onlar? bana sormay?n' diyor, istihbarat ?rg?tleri ve ordu TBMM denetiminin d???nda yer al?yor... Buna bir de ola?an?st? halden ola?an hale ge?i?in yaratt??? intibak zorluklar? ekleniyor. ..T?rkiye, So?uk Sava? boyunca ve daha sonra da G?neydo?u'daki d???k yo?unluklu ?at??ma dolay?s?yla kontrgerilla ?eklinde adland?r?lan, emniyet, istihbarat, ordu, siyas? partiler, bas?n ve ekonomik sahaya yay?lm?? mafy?z-illegal bir yap?lanmayla kar?? kar??yad?r: Bunlar?n tasfiye edilmesi, g?venlik g??lerinin ve istihbarat g??lerinin bu t?r unsurlardan ar?nd?r?larak hukuk devletinin denetimi alt?na al?nmas?, bu g??lerin siyas? ayaklar?n?n ortadan 80

kald?r?lmas? ve mafyayla m?cadele... Bu demokrasinin ve hukuk devletinin mant??? icab? yap?lmas?.bu vesileyle T?rkiye'nin bu tarihi ge?mi?iyle hesapla?acak, bu t?r yap?lar?n ?imdi serbest kalm?? art?klar?n? hukuk devleti disiplini alt?nda sorgulayacak bir hamleye ihtiya? vard?r. Bu bak?mdan b?t?n sil?hl? g??lerin ve istihbarat faaliyetlerinin TBMM kontrol? alt?na al?naca?? bir sisteme ve bu yap?n?n ma?dur etti?i vatanda?lar?n?n zararlar?n?n tazmin edilece?i bir kampanyaya ihtiya? vard?r. ( Murat Y?lmaz - 20.11.2005 ).

Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imize Gelen ?e?itli ?hbarlar A?a??da G?sterilmi?tir ;

1 - 14.02.2006 havale tarihli Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imize Abdulrezzak U?ARER isimli ki?i taraf?ndan yaz?lan ve Diyarbak?r'dan g?nderildi?i anla??lan yaz? kapsam?na g?re;

?emdinli il?esinde ya?anan bombalama olaylar?n? ve sonu?lar?n? ?lkesini seven bir vatanda? olarak ?ok yak?ndan izledi?ini, ?u g?nlerde ?lkemizin de?i?ik yerlerinde meydana gelen olaylar?n ayn? eller taraf?ndan organize bir ?ekilde ger?ekle?ti?ini g?nderdi?i g?r?nt?lerden anlayaca??m?z? ??rnak/Uludere'ye ba?l? G?lyaz? K?y?'n?n Eski Alanc?k yolunun takip edildi?inde daha ?nce kullan?lan ve ?u an bo?alt?lm?? olan Y?ld?z Karakolunun i? k?sm?ndan beyaz tepenin kar??s?ndan Kuzey Irak'a ge?ildi?ini, Koranish Deresi'nden devam edildi?inde ?lke s?n?r?m?z?n yakla??k 2 km ilerisinde PKK.l? ter?ristler taraf?ndan tepe emniyeti al?nan g?venli b?lgeden ka?ak mallar?n (sil?h, patlay?c?, ?ay, mazot, koyun, ke?i vb) PKK.l?lar taraf?ndan g?mr?k vergisi al?narak sat?ld???n?, bu b?lgenin kullan?lan ?? ka?ak??l?k b?lgesinden biri oldu?unu, b?lgenin kontrol? askerler taraf?ndan yap?lmas?na ra?men ter?rist ve milis aktar?mlar?n da buradan yap?ld???n?, metropollere aktar?lan patlay?c? maddelerin bu b?lgelerden ka?ak??lar ve milisler arac?l???yla aktar?ld??? ?ok net olarak b?t?n b?lge halk? ve devlet g?revlileri taraf?ndan bilindi?i, bu ge?i? g?zerg?h?nda Ortak?y 6. Jandarma S?n?r Taburu, ?enoba S?n?r Taburu, G?lyaz? S?n?r Taburu ile Uludere ?l?e Jandarma Komutanl?klar?'n?n oldu?unu, t?m patlay?c? madde ve ka?ak malzemelerin Uludere il?esi ile ??rnak ili aras?nda 24 saat arama yap?lan 7-8 asker? noktadan ge?erek da??t?ld???n?, bunu b?lge insanlar? arama noktalar?nda g?revli r?tbeli askerlere r??vet vererek yapt?klar?n?, bu b?lgede r??vet ve ortakl???n b?t?n kap?lar? a?an anahtar oldu?unu, son g?nlerde bu ge?i? g?zerg?h?ndan yo?un bir ?ekilde ka?ak malzeme, ?rg?t mensubu, pasaportu olmayan milisler, ?rg?t mensubu yak?nlar?, patlay?c? maddeler vb. asker?n denetimi olmas?na ra?men sevkiyat?n devam etti?ini, ayr?ca daha ?nceden ter?rle m?cadelede korucu olarak g?rev alan a?iret a?alar? ter?r?n g?ncelli?ini yitirmesi ile birlikte ?st r?tbeli askerlerle ka?ak??l?k yaparak ciddi kazan?lar elde ettiklerini, ge?en yaz tayin olan eski T?men Komutan? T?mgeneral Ali KARABABA ve Kurmay Ba?kan? Aziz ERGEN'in bir y?l a?alar ile birlikte i? adamlar?n? tehdit ederek, ka?ak??l?k yaparak ve ihalelerden korkun? haks?z paralar elde ederek milyarlarca para kazand?klar?n? ?u an emekli olan Aziz ERGEN'in Ankara K?z?lay'da han?m?n?n ?zerine kay?tl? olan kendisine ait d?rt katl? dershanesinin bulundu?unu, emekli asker olan Aziz ERGEN'in mal varl??? ara?t?r?ld???nda devlet memuru maa?? ile sahip olamayaca?? daha nelere sahip oldu?unun anla??laca??, b?lgedeki ka?ak??l?k olaylar?nda T?men Komutan? (Garnizon Komutan?) T?mgeneral Ahmet YAVUZ ve ?l Jandarma Alay Komutan? J.Kur. K?demli Albay Habib DO?AR'?n bizzat bilgilerinin oldu?unun son d?nemde T?rkiye genelinde yakalanan bombalar?n 81

geldi?i g?zerg?hlar ara?t?r?l?rsa ve teslim olan ter?ristlerin ifadeleri ayr?nt?l? bir ?ekilde incelenirse bu anlat?lanlar?n ne kadar do?ru oldu?unun anla??laca??n?, ayr?ca konunun esas vehametinin bu ka?ak??l?k olaylar?na bilerek g?z yummalarla ?lkemizin de?i?ik yerlerine sevkiyat? yap?lan bombalar?n ve sil?hlar?n hangi ama?lar i?in ve hangi eller taraf?ndan kullan?laca??n?n anla??laca??n? ?eklinde iddialarda bulunulmu?tur.

Yukar?da anlat?lan ihbara konu olay ile ilgili olarak soru?turma evrak? tefrik edilerek soru?turma defterimizin 2006/153 s?ras?na kaydedilmi? ve soru?turma evrak? Yetkisizlik karar? ile ??rnak Cumhuriyet Ba?savc?l???'na g?nderilmi?tir.

2 - Yine 14.02.2006 havale tarihli C. KAYA ismi ile Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imize g?nderilen ihbar dilek?esinde;

ihbar? yapan ki?inin Silopi'de ya?ayan bir g?venlik mensubu oldu?unu, son d?nemlerde ard? ard?na patlayan bombalardan Silopili her vatanda? gibi rahats?z oldu?unu, b?t?n bu patlamalar?n ard?ndan merak edilen tek ?eyin bunlar? PKK m? yap?yor, yoksa devlet mi sorusunun sorulmaya ba?land???n?, ?rnek olarak 20.11.2005 g?n? saat 21:45 s?ralar?nda Silopi ?l?esi Emniyet M?d?rl??? binas?na Ata KA?AR, Cevher BADUR, Osman ARSLAN, Sabri B?NZET ve Mehmet ?ZKAN isimli ki?iler taraf?ndan iki adet el bombas?n?n at?ld???n? ve bu ki?ilerin yakaland???n?, Ata KA?AR'?n sorgusunda ?of?rl???n? yapt??? ticari otoya m??teri olarak binen ad? ge?en ?ah?slardan Osman ARSLAN'?n Silopi il?esine giderek e?lendikleri, lok?lden ??kt?ktan sonra Emniyet M?d?rl???'n?n bulundu?u soka?a ara?la gittiklerini, bu esnada bir patlama sesi duydu?unu ve korku ile arkas?na bakt???nda Osman isimli ki?inin elindeki el bombas?n? f?rlatt???n? g?rd???n? s?yledi?ini, olay? yapan Osman'?n su?u kabul etti?ini ancak neden yapt???n? s?ylemedi?i, Osman, Ata ve arkada?lar?n?n korucu olmas? asker ile ba??n?n olmas?n?n kendilerine ?emdinli olaylar?n? hat?rlatt???n?, ??nk? il?ede ?rg?te yak?n olan ve ?ocuklar? k?rsalda olan insanlar?n yapt?klar? ara?t?rmalarda bu patlamalardan PKK.n?n haberi olmad???, Silopi il?esinde meydana gelen patlamalar?n ?rg?te zarar verece?i yan?t?n?n al?nd???n?, ?rg?t taraf?ndan faillerin ve patlamadan sorumlu olan insanlar?n ?rg?t taraf?ndan ara?t?r?lmakta oldu?unun s?ylendi?i, bunun yan?nda olay? yapan ki?iler g?z alt?ndayken Emniyeti arayan bir ki?inin polisleri tehdit etti?ini ve bombalamay? yapan ki?ilerin serbest b?rak?lmas?n? istedi?ini aksi taktirde Emniyetin tekrar bombalanaca??n? s?yledi?ini, Emniyeti arayan ve tehdit eden ve ismini vermeyen bu ki?inin ise ?zel kuvvetlerde ?al??an Muzaffer BADUR isimli bir astsubay?n oldu?unun, bu olaylar?n ?emdinli olaylar?n?n akabinde olmas?n?n b?lgede yeni oyunlar?n var oldu?u ??phesini uyand?rd???n?, Silopi il?esinde meydana gelen patlamalardan ve Silopi Emniyet M?d?rl???'nde olan patlamalardan da Silopi 23. Piyade Tugay Komutan? ?mer PA?'?n bilgisinin oldu?unu, bu ki?inin Emniyete s?rekli tepkili yakla?t???, Emniyetin son iki y?lda ger?ekle?tirdi?i operasyonlardan rahats?zl?k duydu?unu ?eklinde iddialarda bulunulmu?tur.

Yukar?da anlat?lan ihbara konu olay ile ilgili ihbar dilek?esinin bir ?rne?i Silopi Cumhuriyet Ba?savc?l???'na gere?i i?in g?nderilmi?tir. 82

3 - Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imize g?nderilen 16.12.2005 havale tarihli R?fat KORUHAN isimli ihbar dilek?esinde;

Kamuda ?al??an, ge?imini devletten sa?layan ve ?ocuklar?n? devletten ald??? maa?la okutan bir ki?i oldu?unu, ?emdinli'deki olay?n tek ba??na bir olay ve sadece bu b?lgeye has bir olay olmad???n?, devlet g?revlilerinin illegal faaliyet y?r?tt???n?n bir ger?ek oldu?unu ve hedeflerinin devlet ile b?lge halk?n? kar?? kar??ya getirmek oldu?unu, 2005 y?l?n?n kas?m ay?nda Umut Kitabevi'nde ki patlaman?n da buna bir ?rnek oldu?unu, i?yeri bombalanan Seferi YILMAZ'?n da PKK.n?n ?e?itli eylemlerine kat?lan ve hapis yatan biri oldu?unu, patlama olay?nda toplulu?un orada bulunan Veysel ATE? isimli ki?iyi lin? etmeye ?al??t???n?, orada bulunan polislerin bu ki?iyi kurtararak emniyete g?t?rd?klerini, patlama olay?nda ilk ?nce polislerin su?land???n?, bunun sebebinin Ali KAYA'n?n vatanda?tala ben emniyet?iyim demesinin olabilece?ini, bunun ?zerine halk?n PKK lehine slogan at?p H?k?met Kona??n? ve Emniyet M?d?rl???n? ta?lad?klar?n?, patlamay? yapanlar?n kulland??? halk taraf?ndan da tespit edilen 30 AK 933 plakal? arac?n ?evresinde toplanan kalabal???n arac?n bagaj?ndaki sil?hlar?, el bombalar?n?, jandarmaya ait kimlik kartlar?n?, g?rev belgelerini ve di?er evraklar? g?r?nce olay? polisin yapmad???n? anlad???n?, bunun ?zerine emniyeti ve h?k?met kona??n? ta?lamay? b?rakt?klar?n?, arac?n etraf?nda topland?klar?n?, PKK itiraf??s? Veysel ATE?'in emniyete geldi?inde kendisini uzman ?avu? olarak tan?tt???n?, daha sonra ger?ek kimli?ini a??klad???n? a?a??daki ?ekilde anlatt???n?, ve olay? anlatt???n?, Veysel ATE?'in olay? 09.11.2005 g?n? Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? istihbarat?nda ?al??an astsubaylar Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in yanlar?na kendisini de alarak 30 AK 933 plakal? beyaz renkli ara? ile Hakk?ri'den ?emdinli il?esine hareket ettiklerini saat 11:30 gibi ?emdinli il?esine geldiklerini, patlaman?n oldu?u ?zipek Pasaj?n?n yak?nlar?nda bir yerde ?zcan ?LDEN?Z'in iddia oynamak i?in ara?tan indi?ini Ali KAYA ile kendisinin ara?ta kald???n?, patlaman?n ?zcan ?LDEN?Z'in yanlar?ndan ayr?lmas?ndan k?sa bir s?re sonra ger?ekle?ti?ini beyan etti?ini, bu olay?n detaylar?n?n incelendi?inde b?t?n ??phelerin Jandarmaya y?neldi?ini, olay yerinde ??pheli bir vaziyette vatanda?lar taraf?ndan da g?r?nt?lenen astsubay Ali KAYA'n?n olay g?n?nden sonra ortadan kayboldu?unu, kendisinin g?zalt?na dahi al?nmad???n?, ?zcan ?LDEN?Z'in de ara?tan indikten sonra nereye gitti?i ve tam patlama esnas?nda nerede oldu?unun belli olmad???n?, olayda ad? ge?en iki astsubay?n ifadelerinin ancak olaydan iki g?n ge?tikten sonra al?nabildi?ini, ancak ifadelerinin al?nmas?ndan sonra serbest b?rak?ld?klar?n?, bu ki?iler mahkemeye ??kt?klar? s?rada Hakk?ri ?l Jandarma Komutan? Erhan KUBAT'?n da orada bulundu?unu, olay?n polis b?lgesinde meydana gelmesine ra?men Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in tahkikat?n? ?emdinli ?l?e Jandarma Komutanl???'n?n y?r?tt???n?, Veysel ATE? isimli ki?inin de bunlarla beraber olmas?na ra?men Veysel ATE?'iin tutukland???n?, Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in tutuklanmad?klar?n?, mahkemeye ??kmadan ?nce ?? ??phelinin de bir arada oturmalar? sa?lanarak ?eli?kili ifade vermemelerinin sa?land???n?, asker? yetkililerin il?ede olaylar?n devam etti?i s?rada bile Emniyet'te bulunan Veysel ATE?'i al?p g?t?rmek istediklerini, bunun i?in ?l?e Emniyet M?d?r? Tacettin ASLAN'a bask? yap?ld???n?, Veysel ATE?'in kendilerine teslim edilmemesi ?zerine o s?rada il?ede bulunan M?T B?lge M?d?r Yard?mc?s? Seyfettin ?ENER'i devreye soktuklar?n? ve Veysel ATE?'in serbest b?rak?lmas?n? sa?lamaya ?al??t?klar?n?, ?emdinli'de meydana gelen bu olaydan bir g?n sonra Silopi Cumhuriyet Savc?s?n?n arac?na bomba konuldu?unu, bunun bir mesaj olabilece?ini, olay sonras? 83

ismi a??klanan astsubay Ali KAYA hakk?nda Genel Kurmay Ba?kan?'n?n yarg? s?reci tamamlanmadan onlar? ne korurum ne de su?lar?m dedi?ini, Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Ya?ar B?Y?KANIT'?n ise; Ali KAYA'y? tan?r?m, benim asker?mdi, o b?yle bir ?ey yapmaz diyerek yarg?lama s?recini etkiledi?ini, Ya?ar B?Y?KANIT'?n Diyarbak?r'da 7. Kolordu Komutan? olarak g?rev yapt??? d?nemde Ali KAYA'n?n da Uzman ?avu? olarak g?rev yapt???n?, Ya?ar B?Y?KANIT'?n kendisi korgeneral iken tan?d??? Uzman ?avu? Ali KAYA gibi ka? tane uzman ?avu? tan?d???n?, ?emdinli olay? ile ortaya ??kan devlet i?erisindeki illegal yap?lanman?n izleri iyi takip edilirse Jandarma Genel Komutan? Fevzi T?RKER? ile Kara Kuvvetleri Komutan? Ya?ar B?Y?KANIT'a kadar uzanaca??n?, polis b?lgesindeki patlamalar?n ?rg?t taraf?ndan yap?ld???nda bir ?ekilde ?stlenildi?ini, ancak ?stlenilmeyen patlamalar?n kimin eseri oldu?unu,

Hakk?ri ilinde kontrgerilla eylemlerini y?nlendirenlerin ba??nda ?l Jandarma Komutan? Albay Erhan KUBAT'?n geldi?ini, Yarbay Ramazan AK?A ve Astsubaylar Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in de yard?mc?lar? pozisyonunda olduklar?n?, bu ekibin Y?ksekova'daki kolunu ise astsubaylar Murat KARAG?L ve Mehmet ALTUNER'in olu?turdu?unu, Albay Erhan KUBAT'?n b?lgedeki ter?r olaylar?n?n s?n?rs?z yetkiler ile ??z?lebilece?ini, yeni kanunlar?n bu manada kendileri i?in bir talihsizlik oldu?unu savundu?unu, Y?ksekova il?esinde bulunan 21. Da? Komando Jandarma Tugay Komutan? Erdal AKPINAR'?n da ilgin? uygulamalar?yla halk? askerden ve devletten so?uttu?unu, Y?ksekova'da ?rg?t?n bask?s?yla 15.02.2005 tarihinde ger?ekle?tirilen kepenk kapatma eyleminden sonra askere buradaki esn?ftan al?? veri? yapmalar?n? yasaklad???n?, PKK yanl?s? olmayan sivil toplum kurulu?lar?ndan hi? kimse ile g?r??medi?ini, halka kin ve nefretle yakla?t???n?, bu sebeple ?rg?te yak?n olmayan vatanda??nda devletten so?umas?na sebep oldu?unu, yine Erdal AKPINAR imzas?yla Hakk?ri Valili?ine g?nderilen bir yaz?da olaylar?n ?nlenmesinde polisin yetersiz kald???na de?inilerek dikkatleri emniyet te?kil?t? ?zerine ?ekmeye ?al??t???n?, ayr?ca Jandarma te?kil?t?n?n istihbarat yapma yetkisi bulunmamas?na ra?men her yerde bu faaliyetini y?r?tt???n?" ?eklinde iddialarda bulunulmu?tur, dilek?esinde Hakk?ri, Y?ksekova ve ?emdinli'de meydana gelen baz? patlamalardan da bahsetmi?tir.

4 - Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?imize g?nderilen 28.02.2006 Havale Tarihli ?.K. ?ren ?simli Bir ?ah?s Taraf?ndan G?nderilen ?hbar Dilek?esinin ??eri?i Oldu?u Gibi A?a??ya Al?nm??t?r:

Birka? ay y?remizin dikkat ve merakla takip etti?i bir konu bu ?emdinli bombas? ve Hakk?ri olaylar?. Bende ger?eklikte ailemden birini y?llar ?nce bunun, gibi ??phelendirici bir ?l?mle kurban vermi? kimse olarak kendinizce soru?turdu?unuz bilinen bu takibat? birazda endi?elenerek sonucunu merak ediyorum. Niye. ??nk? devlet bu "i?e sahip mi ??kar. ??nk? daha bir iki g?n ?ncesiydi baz? g?revliler, bu olay?n hain bir ?etenin i?i olabilirmi? Say?n Kara Kuvvet Komutan? Ya?ar B?Y?KANIT pa?ada olay olunca o Ali KAYA'y? tan?r?m ?ok iyidir bu i?i o yapmaz dedi derhal. Sonra Amerika'ya gitti. neden gitti. Bide oradan dedi. Bu Van Savc?s? halen neyi soru?turuyor diye. gazeteler yazd?. hem dediler bu i?i ??zece?iz. ?emdinli'ye kadar Hakk?ri'ye kadar geldiler. demek Ba?bakandan korkular?na buraya kadar geldiler onun yan?nda. Siz bilmezsiniz benim ye?enim Ercan ?rende bu bomba gibi ?ok ??phelendirici bir durumda ortadan kaybolmu?tu y?llar ?nce 1994 y?l? yaz?nda ortadan kaybolunca babas? Kemal ile ara?t?rd?k kendisini en son derede elbise y?kayan kad?nlar 3 ki?inin dere boyundan ileriye zorlayarak g?t?rd?klerini g?rm??ler ?rg?te ka??rd?klar?n? anlad?k. ??nk? ye?enim devlet yanl?s? olarak bilinmektedir. PKK yanl?s? ki?ilerce ?ld?r?lm?? 84

olaca??ndan dolay? Savc?l??a s?yledik, sonra soru?turduk. Y?ksekova il?emizden Fettah Dursun i?lerinden biriymi? yan?nda da Olcay Zirek varm?? sonra ?l?s? Y?ksekova G??l? K?y? Ay? Yuvas? mevkiinde oradaki ma?arada bulundu?unda doktorun dedi?ine g?re 12 g?n ?nce ?ld?r?lm?? v?cudu ??r?meye ba?lam??. Bo?az?n? kesip b??akla vurmu?lar ?st?ne de ?rg?t notu koymu? o vatan al?aklar?, iki ?ocu?u ve ailesi kald? geride. Dosyas? Diyarbak?r DGM g?rd?. Sonra Van'a DGM gelince 1997 de buraya g?nderdiler. Ne zamanki 1999 y?l? ba??ndayd? bu al?aklardan Kinyas (K) Olcay Zirek yakaland? o zaman ye?enim onlar ?ld?rm??ler Fettah Dursunla yanlar?nda da Teter Hocao?lu varm?? ?yle demi? ayr?ca ne dememi?. Bu adamlar ?rg?tten Ayd?n Kemal Akb?y?k?n emriyle Y?ksekova'dan Hazime G?ng?r, Asiye Tezel yine Feran G?l hep birlikte toplant?lar yapm??lar, b?l?c? PKK i?in eylem yapmak i?in karar alm??lar ayr?ca, Ahmet Tezel, Mehmet Re?it Ko?, Leyla G?ng?r, Nadir Bozkurt, Ayd?n Kemal Akb?y?k, Yunus Bozkurt varm?? yanlar?nda. 1998 y?l? Kas?m ay?yd?. ?ehidan kamp?ndan Melsa (K) yine Rojbin (K) k?zlar gelmi? onlar? evlerinde bar?nd?rm??lar. ?l?ede jandarma komutanl???n?n ke?fini yapm??lar. Bu k?zlardan Rojbin kendini orda patlatm??, ?len ve yaralanan askerler oldu, Melsa olan? ise Van'a g?t?rm??ler Ayd?n'?n arabas?yla, yanlar?nda Re?it'de gitmi? sonradan 15 ge?mi? oda orada kendini patlatm??. Onda da ?lenler ve yaralanan oldu. ?len ve yaralanan askerler oldu. Ama ne oldu bu kadar delile ra?men dava a??ld?, Van DGM Beraat karar? verdi. 19.04.2001 tarihi 1999/26 - 177 E.K. say?l? karar verildi, Savc? temyiz etmemi?, h?k?m haline geldi. Fettah Dursun hakk?nda dava bile a?madan soru?turmama karar? vermi? o beraat karar?n? veren yine ayn? savc?. Neden, imza inceleme raporunda ye?enimin yan?nda bulunmu? not yaz?s? Fettah'?n yaz?s? de?ilmi?, birde rapor Jandarma l?boratuvar? vermi?, hepsinin bizde k???d? belgesi var. 14.09.1999 tarihinde say?s? s?ras? 1999/81 Babas? Kemal ?ren sonra yine dilek?e verdide Ba?savc?n?n emri ile yeniden soru?turma yap?ld?. Ne oldu. Yeniden rapor al?nd???nda yaz? Fettah'?n olabilirmi?, Hakk?nda DGM.ye dava a?t?lar. Ame ne olduysa bu adam sanki kendisi Jandarmaya teslim olmu? pi?manl?ktan yararlanmak istedi. Olcay'a beraat veren ayn? h?kimler onada bakt?lar. Ercan? sanki o vurmam??. Sadece ?rg?t?n eleman?ym?? da onu da pi?manl?ktan beraat ettirdiler. 23 Mart 2000 tarihinde say?s? 1998/120- 63. Bu kadar delile ra?men. Hem de al?nan Adl? T?p raporu yaz? Fettah'?n yaz?s? imi?, bunu demesine ra?men. 16 May?s 2001 tarih say? 4653 raporu. Bu raporda bizde var. Van DGM 2000/398 say?l? esas dosyas?nda da var baksan?z ordad?r. Bu Fettah o dosyada daha neler dememi?. 1991 y?l?ndan sonra Y?ksekova 2.S?n?r Jandarma Taburunun komutan? olan Binba?? Ali Kiraz yine ?ste?men Ali ?akmakkaya isimli ki?iler onu istihbaratta g?revlendirmi?. Seyar Jandarma komutan? Fahri Cici, Hakk?ri ?stihbarat M?T M?d?r? Mustafa ve Ramazan isimli ?ah?slar?n, polis Mehmet Sinan'da onlarlaym??. PKK.n?n kendisine g?venmeleri ve s?rlar?n? s?ylemeleri i?in kendisini ?rg?t milisi gibi g?stermi?. Olcay Zirek'de onun PKK'n?n g?venini tekrar kazanmak i?in Ercan'? ?ld?rd???n? s?ylememi? midir. yine bunlar?n bilgileri ve talimat?yla ?ran-Urumiye'deki Erdal (K) PKK.l? ile ili?kiye ge?mi? g?ya ?rg?t sil?hlar?n? bizim asker?mize getirip yakalatm?? hem bu binba??n?n posta eri ?brahim'le yine binba??n?n vas?tas?yla ?emdinli Kaymakam?n?n Broadway otomobili kendine verilmi? bunlarla yapm?? ama askerler taraf?ndan yakaland??? s?s? verilmi?mi? ?rg?t ??phe etmesin diye, kendisi bu sil?h yakalatt??? nedeninden ?ran'a gelmesi ?stenmi? Erdal (K) taraf?ndan Binba?? Ali Kiraz s?ylemi? kendisine, girmezsen anla??l?rs?n o yine ?rg?te gitmi? sonra ne olmu? Y?ksekova Tabur Jandarma Komutan? Hami Yarbayla g?r??m??. Sonra gidip ona teslim olmu?. O zaman ne demek, bu Fettah Dursun PKK.l?yken Jandarmada istihbaratta g?revlendirilmi?, bu iyi de neden yeniden b?l?c? PKK.n?n g?venini kazanmak i?in benim ye?enim Ercan'? ?ld?r?r ki. Hani benim ye?enim Emniyete ?al???yor. Demek devlet ajan? diye. Hem bu 1994 y?l? oluyor. 85

J?TEM denen bu y?rede ?ok say?da insan? faili me?hul ?ld?rd??? s?ylenen yasad??? yap?lanman?n oldu?u ayn? y?llar oluyor. Hem bu adam?n yaz?s? Ercan'?n cesedi yan?nda bulundu hem onla birlikte ?ld?ren Olcay Zirek'de onla "Birlikte, hatta Teter Hocao?lu ile ???n?n ?ld?rd?klerini s?ylemi?. Her ?ey aleni. Ceza verilmiyor hem bu komutanlar bu i?in i?inde, hem Olcay Zirek intihar olay? i?in Y?ksekova'ya gelen ve kendisini bomba ile burada ?tekide Van'da patlatan k?zlar? da kendilerinin getirdi?ini, bar?nd?rd?klar?n?, olay?n ?nceden ke?fini de yapt???n?, hepsini de anlatm??. Bu Komutanlarda dinlenmi? ama olay?n i?indeler sadece tan?k olarak dinlenmi?. ?nce korkup ismi yabanc? gelmiyor ama hat?rlam?yorum demi?. Ama bakm?? ki mahkeme olay?n ?st?n? ara?t?rm?yor sonra dinlendi?inde evet bu Fettah'?n her anlatt??? do?rudur demi?. Ama ayn? mahkeme Olcay'dan sonra ba?ka bir davada Fettah'a da ceza vermiyor. Ayn? savc? temyiz etmiyor. Karar yine h?k?mle?iyor. Savc? ?nce soru?turmama karar? veriyor. Sonra ?ik?yet etmi?iz Ba?savc? yeni soru?turma a?t?rm??, ama mahkeme beraat veriyor, ceza vermiyorum diyor. Savc? duru?maya ??k?yor ama ne yap?yor. karar? yine temyiz etmiyorum diyor. Kararlar ayr? ayr? davalar a??l?yor. Birbirinden par?alan?yor. ?kisi ayr? ayr? g?r?l?yor. ??in i?inde Teter Hocao?lu'da var ama o da par?alan?yor. kararlar ayr? ayr? oluyor. Karar b?yle veriliyor. Hem de her ?ey ortada. Hem de bu komutanlarda olay?n i?indemi. Bir soru?tur, ara?t?r, yap?lmadan b?yle karar veriliyor. Olay?n bir par?as? da halen 2000/398 Say? Van 3. ACM.de g?r?l?yor. Ama benim korkum, ailesinin korkusu odur ki bu davadan da bir sonu? olmayacak. Umudum da yok. Nas?l olsun. Bu ?lkede Susurluk olmu?. ?ok say?da faili me?hul olmu?. Bir sonu? ??kmam??. Bir y?l ?ncesine kadar ?emdinli'de Y?ksekova'da bir ?ey olmam??. Ama ne zaman Hakk?ri Alay Komutan?, ?stihbarat Komutan? gelmi?, Bunlar?n ba?l? oldu?u Van'daki Asayi? Komutan? Selahattin U?urlu gelmi?. Ondan bu zamana kadar buralarda bir ?ok bomba patlad?. Niye daha ?nce olmuyordu sonra oldu, ?emdinli'de son bomba patlad?. Patlad?, Jandarma istihbarat astsubaylar? su??st? yakaland?. Niye sonra hi?bir patlama olmad?. Demek hepsini bunlar m? patlatt?. Patlatt? ama sonra ne oldu. ?zerimizden Jet u?aklar? u?uruldu, sonra o adam dedi ki, o Ali Kaya iyi bir askerdir. Tan?r?m dedi. g?nler ge?ti sonrada bu Van Savc?s? neyi soru?turuyor hala dedi. Hem de bu Ali Kaya, hem susurlukta ismi ge?mi?, hem de bu B?y?kan?t Pa?a ile ?al??m??lar 1998 y?l?nda Diyarbak?r'da. Oralar? haraca kesmi? ayn? bir ekipmi?ler. J?TEM olarak ?ok say?da insan ?ld?r?lm??. Kendileri hep insan?m?z? ?ld?ren PKK ?tiraf??lar? ile ?al??m??lar. Bunlardan birinin gazetelerde beyanlara ??kt?. Ye?il diye bilinen J?TEM.ci de bunlardanm??. Musa Anteri ve ba?kalar?n? ?ld?rm??ler Ankara'da Bir?ok ki?iyi de karakola g?t?r?yoruz diyerek ?ld?rm??ler Diyarbak?r'da bunu eski PKK.l? J?TEM eleman? Abdulkadir Aygen s?ylemi? hepsini. Hem de sonradan Diyarbak?r Emniyet M?d?r? olan Gaffar Okan'?n ?ok s?k??t?rmaya ba?lad???n? s?ylemi? kendilerini. O da sonra ?ld?r?ld?. Ama kim ?ld?rd?, neden ?ld?rd?, demek bunlar ayn? ekip hepsi. Bir yetkili ??kt?, bu devlet i?inden bir ?etenin i?i olabilir dedi. Ama devletimiz bizim b?y?kt?r. Biz hepimiz vatanda??y?z bu devletin. Ben yinede hep bunlar?n soru?turulmas?n?, bu b?lgede i? sava? ve karga?a ??karmak devletimizi geriletmek isteyenlerin ortaya konmas?n?, hak ettikleri cezan?n verilmesini, d??ar?da devlet eleman?ym?? g?r?nen, ger?eklikte ye?enim gibi bir ?ok devlet yanl?s?n? ve su?suzu ?ld?ren su?lular?n, bu devlet i?inde olu?mu? birtak?m ?ete ve yap?lanma olsa bile hepsinin yakalanmas?n?, cezaland?r?lmas?n? istiyorum. Devletimizden en beklentimiz budur. Devlet bizi bo?a ??karmas?n. Sizde bizi, b?t?n y?re halk?n? bo?a ??karmay?n. Bu dediklerimin hepsi 2000/398 say? esas dosyada vard?r. Fettah Dursun'un kendi el yaz?l? dilek?esi, Devletin ne oldu?unu, hukukun ne oldu?unu siz g?sterin hi? de?ilse. Biz diyelim bu vatanda savc?larda vard?r hakimlerde vard?r. ?eklinde iddialarda bulunulmu?tur. 86

Van 3. A??r Ceza Mahkemesi'nin 2000/398 Esas say?l? dava dosyas? celp edilerek incelenmi? ve inceleme tutana?? dosyan?n i?erisine b?rak?lm??t?r. Hakk?ri Olaylar? ??erisinde G?venlik G??lerinin Tutumlar?na ?li?kin De?erlendirmeler :

?lke genelinde ter?rle m?cadele etmek g?revi esasta iki ana i? g?venlik te?kil?t? olan Emniyet Genel M?d?rl??? ve Jandarma Genel Komutanl??? ?zerinde bulunmaktad?r. Bu iki kurum esasta kanunlar?n kendilerine sa?lad??? g??le g?revlerini yerine getirirken uzun bir s?redir ter?rle m?cadele etmenin verdi?i tecr?be ile kendi geleneklerini de olu?turmu?lard?r. Bu iki kurumun sorumluluk alanlar? yine kanunlarla belirlenmesine ra?men zaman zaman ayn? olaylar ?zerinde ?al??maktan ?t?r? ?ak??ma ve rekabet i?erisine girdikleri bir ger?ektir. Ancak ?zellikle son 10 y?ld?r k?rsal b?lgelerden ?ehirlere g??, etkin propaganda ara?lar?na ve geni? lojistik imk?nlar?na duyulan ihtiya? vb sebepler sonucu ?rg?t?n faaliyetlerinin ana damarlar? b?y?k ?l??de polisin sorumluluk alanlar?ndaki metropol alanlar?na kayd??? bilinmektedir. Uzun bir s?redir yurt genelindeki ter?rle m?cadelenin sadece k?rsalda taktik/ operasyonel y?n? ile me?gul olmak durumunda kalan Jandarma unsurlar?n?n yeterli donan?ma ve e?itime sahip olmamalar?na ra?men s?kl?kla polisin sorumluluk alan?ndaki ?ehir merkezlerine m?dahale etti?i g?r?lmektedir.

?emdinli'de ya?anan geli?melere bu do?rultuda bak?ld???nda; Hakk?ri ?l ve il?e merkezlerinin genel g?venli?inden sorumlu olan ?l Emniyet M?d?rl???'n?n sorumluluk alan?nda Jandarma birimlerinin bulunmas?n?n a??klanabilir iki sebebi bulunmaktad?r. Bu birimler ya jandarma b?lgesinde ba?layan adl? bir soru?turman?n devam?nda Cumhuriyet Savc?s?n?n izni ve m?lk? amire haber vermek kayd?yla emniyet g??leriyle koordine kurarak ?al??abilecektir. Ya da ?nleyici bir g?rev kapsam?nda il?ede g?revlendirilmi? ise m?lk? amire haber vermek kayd?yla yine emniyet g??leri ile koordine kurarak b?lgede bulunabilecektir. Ancak dosyadaki belgeler incelendi?inde her iki t?rl? de izin mekanizmas?n?n i?letilmedi?i g?r?lmektedir. ?stelik jandarma taraf?ndan ibraz edilen belgeler ve telefon detaylar? incelendi?inde ?st amirlerince usul?ne ayk?r? bi?imde yap?lan bu g?revlendirmenin bir?ok kez tekrar edildi?i sonucuna var?lmaktad?r.

?EMD?NL? ?L?ES?NDE MEYDANA GELEN PATLAMA OLAYINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA YAPILAN G?STER?LER :

1 - ?emdinli ?l?esinde Yap?lan G?steriler : 09.11.2005 tarihindeki patlama olay? sonras? b?y?k bir halk toplulu?u taraf?ndan Emniyet M?d?rl???'ne ait bina ve lojmanlara sald?r?lar yap?lm??, tahrik olmu? bu halk toplulu?u Emniyet G??lerine ta?l?- sopal? sald?r?da bulunulmu?, ?emdinli Halk E?itim M?d?rl??? binas? ?n?ndeki Bayra??m?z indirilmi?, ?emdinli Lisesi'ndeki Atat?rk B?st?'n?n kaidesinin s?k?lm?? ve yak?lm?? bir arac?n i?erisine at?lm??, Metehan A??I isimli bir Uzman ?avu?'a ait ara? yak?lm??, 13.11.2005 g?n? yak?lm?? bir T?rk Bayra?? Tekel binas? yan?ndaki ??p y???n?nda bulunmu?, Tar?m ?l?e M?d?rl??? ?n?ndeki T?rk Bayra?? g?nlerden indirilmi?, Derman Eczanesi tahrip edilmi?, 15.11.2005 g?n? ?emdinli'deki asker? birliklere erzak getiren ara? yak?lm??, ?emdinli il?esine giri?te bulunan Polis Noktas?

87

yak?lm??, bir ?ok resm? ve ?zel ara? zarar g?rm??, olaylar s?ras?nda memurlar ve vatanda?lardan yaralananlar olmu?, halk adeta ????r?ndan ??km??t?r. Ayr?ca 06.12.2005 g?n?, 09.11.2005 tarihinde meydana gelen olaylar? protesto etmek amac?yla 78 ki?ilik bir grup toplanm??, ?emdinli Olaylar? protesto edilmi?tir.

2 - Hakk?ri ?linde Yap?lan G?steriler : 11.11.2005 tarihinde Hakk?ri il merkezinde ?emdinli il?esinde meydana gelen olaylar? protesto etmek amac?yla t?m d?kk?nlar?n kepenk kapataca??n?n ve bas?n a??klamas? yap?laca??n?n duyumunun al?nmas?n? m?teakip saat 11:00 s?ralar?nda 500 ki?ilik bir grup toplanm??, PKK ter?r ?rg?t? lehine sloganlar at?lm??. G?stericiler ta?l? ve sopal? sald?r?da bulunmu?lard?r. Daha sonra grup 1000 ki?iye yakla?m??, olaylar s?ras?nda resm? ve ?zel ara?lar ile kamu binalar? yaralanm??t?r. zarar g?rm??t?r. Bu olaylar s?ras?nda (16) polis memuru da Yine, 16.11.20005 tarihinde Hakk?ri ilinde ?emdinli Olaylar?'n? protesto etmek i?in 1000 ki?i civar?nda bir grup toplanm??, PKK ter?r ?rg?t? lehine sloganlar at?lm??, g?venlik kuvvetlerine ta?l?-sopal? sald?r?da bulunulmu?, ?ehrin ?e?itli yerlerinde ate?ler yak?lm??, kamu binalar?na sald?r?lar yap?lm??, olaylar s?ras?nda sil?hlar patlam??, polis memurlar? yaralanm??, olaylara kar??an baz? ?ah?slardan da yaralananlar olmu?, i? yerleri ve sivil vatanda?lara ait ara?lar hasar g?rm??t?r.

3 - Y?ksekova ?l?esinde Yap?lan G?steriler : ?emdinli'de meydana gelen bu patlama olay?ndan sonra bu olay? protesto etmek i?in 15.11.2005 tarihinde Y?ksekova il?esinde DEHAP ?l?e ?rg?t? taraf?ndan Bas?n A??klamas? yap?lm??, Bas?n A??klamas?na 800-1000 ki?ilik bir grup kat?lm?? Bas?n A??klamas? s?ras?nda ?rg?t?n eleba??s? Abdullah ?CALAN'?n posterleri a??lm??, yasad??? sloganlar at?lm?? daha sonra ta?l?-sopal? ve molotof kokteylli sald?r?lar yap?lm?? olaylar?n b?y?mesi ?zerine Emniyet G?revlileri ile ta?l?-sopal?, molotof kokteylli sald?r? yapan ki?iler aras?nda arbede ya?anm??, barikatlar ate?e verilmi?, muhtelif yerlerde ate?ler yak?lm??; bu arada sil?hlar patlam??, ??kan olaylarda baz? polis memurlar?n?n yaraland???, at?lan sloganlarda "Katil Devlet, ?erefsiz Devlet, Ter?rist Devlet, ?emdinli'nin Hesab?n? Sormaya Geldik" gibi sloganlarda at?lm?? olaylar b?y?m??, ??kan olaylarda g?sterici grup i?erisinden Abd?lhamit GEYLAN? ve ?slam BARTIN isimli ?ah?slar ?lm?? ve bir ?ok ki?i de ?e?itli yerlerinden yaralanm??lard?r. Ayr?ca i? yerleri ve sivil vatanda?lara ait ara?lar hasar g?rm??t?r.

4 - Van ?linde Yap?lan G?steriler : 12.11.2005 g?n? Van DEHAP ?l Te?kil?t?'n?n organizesinde ?emdinli Olaylar?'n? protesto etmek i?in 150-200 ki?ilik bir grup ?ehir i?inde toplanm??, PKK ter?r ?rg?t? ad?na sloganlar at?lm?? ve ?emdinli Olaylar? protesto edilmi?tir. Emniyet G??leri ile g?stericiler aras?nda olaylar ya?anm??t?r. Olaylar s?ras?nda polis memuru yaralanm??, i? yerleri ve sivil vatanda?lara ait ara?lar hasar g?rm??t?r.

5 - Mu? ?linde Yap?lan G?steriler : 21.11.2005 g?n? Mu? ilinde ?emdinli Olaylar?'n? protesto etmek i?in 70-80 ki?ilik bir grup toplanm??, yap?lan y?r?y?? ve bas?n a??klamas? s?ras?nda PKK ter?r ?rg?t? lehine sloganlar at?lm?? ve ?emdinli olaylar? protesto edilmi?tir.

G?rsel ve yaz?l? bas?ndan izlendi?i kadar? ile ?emdinli'de meydana gelen bu olay? protesto etmek i?in ?stanbul ilinde de g?steriler d?zenlenmi?tir. 88

DE?ERLEND?RME :

PKK/ KONGRA-GEL ter?r ?rg?t?n?n ?iddet eylemleri ve ROJ TV arac?l???yla ger?ekle?tirdi?i provokasyonlar?n Hakk?ri y?resinde ger?ekle?tirenlerin kimli?i me?hul birtak?m eylemlerin meydana geli?inin zeminini haz?rlam??t?r. Ter?rle m?cadele eden g?venlik g??leri a??s?ndan as?l dayanak noktas? olan toplumsal deste?i yok eden bu t?r ku?kulu eylemleri ger?ekle?tirenlerin ortaya ??kart?lmas? elzemdir. ?stelik bu t?r eylemler devletin kendisi harekete ge?ilerek ortaya ??kart?lamamas? halinde ?rg?t mensuplar?n eline ?iddet eylemlerinin hakl? gerek?eleri olarak kullan?labilecek arg?manlar sunulmu? olacakt?r. ?imdiden baz? sitelerde (www.kerkuk-kurdistan.com/pdf/semzinan1105_2.pdf-,) ?emdinli olaylar?n?n asl?nda bir provokasyon oldu?u ve baz? ?st d?zey g?venlik g?revlilerinin bizzat bu provokasyonlar? tertipledi?i y?n?nde bilgiler yer almaya ba?lam??t?r.

?lkemizin 30 y?la yak?n bir s?redir ter?r ?rg?t? ile m?cadelesi ister istemez g?venlik g??lerinde de bir de?i?imin ortaya ??kmas?na sebep olmu?tur. ?at??ma i?erisinde ?ehit ve yaral? veren g?venlik g??lerinin ?rg?t?n arzu etti?i psikolojik kaos ortam?ndan etkilenmemesi m?mk?n de?ildir. Ancak bu durum illegal uygulamalar?n gerek?esi olarak kabul edilemez. ?stelik illegalitenin sonu gelmez bir s?re? oldu?u ve kaos ortam?ndan ?ahsi ??kar sa?lamak isteyen kesimlerin i?ine yarayaca?? da m?cadele s?recinden ??kart?lan tecr?belerden anla??lm??t?r. Bunun ?n?n?n kesilmesi ise ancak siyas? s?ylemlerden kendini ar?nd?ran idar? mekanizmalar ?at??ma i?erisinde y?pranan unsurlar?n rehabilitasyonu i?in gerekli d?zenlemeleri yapmas? ile m?mk?nd?r. G?venlik g??leri ter?rle m?cadelede devletin ve siyas? mekanizmalar?n t?m varl??? ile yan?nda oldu?unu hissetmelidir. Bu durum etkin bir denetim mekanizmas?n? da beraberinde getirecektir. Aksi taktirde sahada yaln?z kalan unsurlar?n kendi kurallar?n? koymalar? ve hayata ge?irmelerinin ?n?ne ge?ilemez. M?nferit kurallar kurals?zl??? ve ?at??malar?n derinle?erek yayg?nla?mas? sonucunu ortaya ??kart?r. ?at??ma ise bu topraklarda ya?ayan vatanda?lar?m?zca binlerce y?ld?r ?retilen ortak de?erlerin y?k?lmas? sonucunu do?uracakt?r. Ter?r ?rg?t?n?n ger?ekten arzu etti?i bu durumun ?n?ne ge?ilmesi ancak ?rg?t?n kitleye ula?ma imk?nlar?n?n elinden al?nmas? ve izole edilerek atalete mahk?m edilmesi, ?iddet eylemlerinin etkisiz k?l?nmas? ile m?mk?nd?r. BU A?IKLAMALARDAN SONRA GENEL B?R DE?ERLEND?RME :

?nsanl???n son tekam?l noktas? olarak kabul edilen demokratik sistemlerde y?netimde istikrar?n yan? s?ra y?netilenlerin huzur, g?ven ve refah? da g?zetilir. Ancak olduk?a tart??mal? olan bu kavramlar?n toplumlar?n k?lt?r ve geleneklerine g?re ?ekillendi?i de bir ger?ektir. Bu y?zdendir ki h?len me?ruti sistemin y?r?rl?kte oldu?u ve kraliyet ailesinin imtiyazlar?n?n devam etti?i ?ngiltere'nin demokrasinin be?i?i oldu?u s?ylenmekte; buna ra?men serbest ve a??k se?im ilkesinin kabul edilerek uyguland???; y?netenlerin bir?o?unun se?imler i?ba??na geldi?i kimi ?lkeler ise antidemokratik kabul edilmektedir. Demokrasi esasta Bat?'da Bat?'n?n k?lt?r?n? olu?turan ?at??mal? tarihi i?erisinde bulunup ortaya ??kart?lm?? bir sistemdir. Bu sebeple demokrasinin temel kavramlar?n?n alg?lan???nda medeniyetler aras?nda farkl?l?klar bulunmaktad?r. Temel kavramlar?n alg?lan???nda ve uygulamada ortaya ??kan sorun ise "Devlet" dedi?imiz y?netim ayg?t?n?n devreye girmesi ile 89

??z?mlenmektedir. Ancak devlet denilen soyut kavram?n g?r?n?r hali genelde en alt kademesinden en ?st kademesine kadar idarecilerdir.

Vatanda?lara kar?? keyf? uygulamalara engel olmak i?in idarecilerin uymalar? gereken kurallar ve etik kaideler hukuk sistemi i?erisinde vazedilmi?tir. Buna ra?men baz? memurlar?n devletin kendilerine tan?d??? yetki ve imk?nlar? kullanarak menfaat temin etme aray??? i?erisine girmeleri her demokratik sistemde g?r?l?r. Hatta bu t?r ?ah?slar kendi faaliyetlerini hakl? k?lan ideolojiler de ?reterek ?ebekele?ebilirler. B?ylesi yap?lar genelde ?at??mal? d?nemin ?r?n?d?r. Zaten insanl?k tarihine bak?ld???nda ideolojilerin ?at??mal? d?nemde ortaya ??kt??? g?r?lmektedir. ?at??man?n toz duman? i?erisinde ise ?o?u zaman masum kavramlar anlam?n? yitirir. Kaos i?erisinde kandan ve g?zya??ndan ?ahsi ??kar temin etmek aray???nda olanlar?n ortaya ??kt??? g?r?l?r. Maalesef bu f?rsat?? ki?iler veya zihniyet ideoloji ile ?rg?ledikleri ?ahs? menfaatlerini garanti alt?na alman?n yolunu her d?nem bulmu?lard?r. Bu y?zdendir ki demokratik sistemler asl?nda bir ilkeler b?t?n?d?r. Yine bu y?zdendir ki modern demokrasilerde etkin kamuoyu f?rsat?? denetim sistemi olarak tesis edilmeye ?al???l?r. ?evrelere imk?n tan?mayacak bir Demokratik Sistemlere Ra?men B?rokrasi Ayg?t? Ele Ge?irilebilir mi?

Kan ve g?zya?? ?zerinden politika ?reten ve menfaatlerini temin i?in devletin b?t?n mekanizmas?n? kullanmaktan ?ekinmeyen g??lerin birtak?m ?st makamlara gelmesi halinde ise Devletin bekas? i?in son derece tehlikeli bir durum ortaya ??kabilir. Kendi ideolojik mant??? i?erisinde makul sebeplerini zaten haz?rlayan bu grup menfaatleri icab? kendilerini uluslar aras? g?? odaklar?na pazarlamaktan ?ekinmez. Ger?ekte ne olup bitti?ini bilen ve sesi ?ok ??kan bu grup medyan?n da etkisi ile kamuoyunda "kahramanlar" olarak alg?lan?rken a?a??da ise bunlar?n tetik?ili?ini yapan bir tak?m ki?iler Devletin bekas?na hizmet ettikleri d???ncesindedirler. Uluslararas? g??ler, ?lkedeki bu zihniyet ve a?a??daki gruplar aras?nda irtibat? sa?layan ba?lar ise akla gelmeyecek binlerce karma??k labirentten ve irtibat mekanizmas?ndan ge?ti?i i?in a?a?? gruptan biri de?ifre olsa dahi ger?ek oyuncular?n ortaya ??kart?lmas? m?mk?n de?ildir. Hemen di?eri sahneye s?r?l?r. ?stelik medyadan k?lt?r ve sanata siyasetten ekonomiye kadar b?t?n fig?ranlar sahnede kendi rollerini oynamak i?in beklemektedirler. Bu fasit ?ark?n bozulmas? ancak bu zihniyetin oyununun sona erdirilmesi ile m?mk?nd?r. Bu oyunun sona erdirilmesi ise ancak a???a ??kart?l?p de?ifre edilmesi ve kamuoyu vicdan?nda mahk?m edilmesi ile m?mk?nd?r. Bu oyunda ast ve ?st gruplar aras?nda ahengi sa?layan ise bir nevi senaryolar? olan menfaatlerinin arkas?na gizlendi?i ideolojileridir. Bu zihniyetin operasyonunu sona erdirmek i?in ise g?venlik g??lerine d??en tahrik olmadan sab?rla grup ?yelerinin birer birer d??mesini beklemektir. Zaten tecr?beler g?stermi?tir ki birbirlerinin ne oldu?unu ger?ekte ?ok iyi bilen bu ?ebekeler menfaatleri icab? ?at??maya d??t?klerinde kolayca s?rlar?n? if?a etmektedirler.

Devlet ?stihbarat?; Operasyonlarda Etik ?l??:

Her devletin kendi g?venli?ine y?nelik tehlikeleri bertaraf edecek istihbarat servisleri bulunur. Bu servislerin birtak?m ?rt?l? operasyonlar ger?ekle?tirdikleri de bir realitedir. Unutulmamal?d?r ki kula?a ho? gelmese de istihbarat i?leri i?erisinde provokasyon, ajitasyon ve suikast gibi uygulamalar da bulunmaktad?r. ?stihbarat servislerinin operasyonlar? bazen uluslararas? i?birli?i i?erisinde ve a??ktan (Abdullah 90

?calan'?n Kenya'da yakalan???) bazen ise ?rt?l? bir ?ekilde ger?ekle?tirilir. Ancak ?u kabul edilmektedir ki a??ktan ger?ekle?tirilen operasyonlar?n ard?nda ger?ekte g?r?nenden ?te bir niyet gizlidir. Bu t?r operasyonlarda hedef ise genelde hedef ?lke kamuoyunu manip?le (toplum m?hendisli?i) etmektir. Ancak hi?bir demokratik ?lkede istihbarat servislerinin ?lke vatanda?lar?na y?nelik operasyonlar? tasvip g?rmez. Bunun i?indir ki demokratik ?lkelerde ola?an?st? yetkilerle donat?lm?? polis g?revi yapan i? istihbarat servisleri bulundurulur ve ?lke vatanda?lar?na y?nelik operasyonlar hukuk kurallar? ?er?evesinde sistemin tabii ak??? i?erisinde y?r?t?l?r. Ancak bunlar?n baz? uygulamalar?n?n ?lke i?erisine y?nelmesi demokratik sistemi tehdit eder. ?stelik bunlar?n -ba?ta anlat?lan kavramlar ?er?evesinde- siyas? sistemi istikrars?z hale getirmek i?in kullan?lmalar? ihtimali de her zaman mevcuttur.

Devletin ?stihbarat Gelene?i; Tehdit Alg?s?n?n Kayna?? Nedir?

T?rkiye Cumhuriyeti Devleti zor ?artlarda kurulmu? bir devlettir. Yokluk ve sefalet i?erisinde milletin varl??? tek dayanak noktas? oldu?u i?in Devlet milleti b?l?p par?alayacak ak?mlara ve odaklara kar?? ola?an?st? tedbirler geli?tirmi?tir. Bu durum d?nemin gerekleri i?erisinde makul g?ren bir yakla??m olarak kabul edilebilir. Ancak kabul edilmesi m?mk?n olmayan ?ey demokraside ve evrensel haklar sisteminde elde edilen bunca kazan?ma ve g??l? bir devlet sistemine sahip olunmas?na ra?men 20. y?zy?l?n ba??nda Cumhuriyet'in kurulu? y?llar?nda uygulanan ola?an?st? g?venlik tedbirlerinin bug?n de s?rd?r?lmek istenmesidir. ?stelik ?u bilinmektedir ki demokratik denetim mekanizmalar?n?n her t?rl? kontrol?nden azade olan odaklar ola?an?st? g?venlik tedbirleri sayesinde b?rokratik mekanizmalar? kullanarak Devletin k?lcal damarlar? i?erisinde dola?abilmekte ve kendileri olu?turduklar? yap?lanma i?erisinde emellerini ger?ekle?tirebilmektedirler.

B?rokrasi mi, Demokrasi mi? Yoksa Her ?kisi de Taktik Ara?lar m??

T?rkiye ge?mi?ten beri ?ok?a s?z? edilen ve bir d?nem Susurluk; bug?n ise ?emdinli olaylar? ile yeniden ?zerine konu?ulan bir gizli yap?lanman?n varl???n? tart??maktad?r. Hatta kimi yorumlarda bu yap?n?n III. Selim'den beri Devlet mekanizmas? i?erisinde faaliyette oldu?undan ve kimi zaman Devletin emrinde kimi zaman ise uluslararas? gruplar?n emrinde oldu?undan s?z edilmektedir. ??erisindekilerin kendilerini Devletin ger?ek sahipleri olarak g?rd?kleri bu ?evreler - ge?mi?te oldu?u gibi- bug?nde menfaatlerinin uzla?t??? noktalarda i?birli?i i?erisinde olmu?lard?r. G?n?m?zde oldu?u gibi menfaatlerin ?at??maya d??t??? d?nemlerde ise farkl? gruplar?n kendilerine has ?slupla birtak?m operasyonlar ger?ekle?tirdikleri ve birbirlerini tasfiye etmeye b?rokrasideki kullanmaktad?r. ?st?nl???n? u?ra?t?klar? kullan?rken g?r?lmektedir. kimisi de Bu gruplardan kimisi demokratik mekanizmalar? Ter?r Nedir? Kim Ne ??in Ter?r Yapar? Bu kavram ?lkelerin ulusal g?venlik siyasetinin bir yans?mas? olarak geli?mi?tir. Dolay?s?yla evrensel bir tan?m?n?n bulunmas? m?mk?n de?ildir. 11 Eyl?l 2001 de Amerika'ya yap?lan sald?r?lardan sonra kavram etraf?nda g?venlik siyasetinin re- organizasyonu i?in ?abalar artm?? olsa da ?lkeler yine de birbirlerine kar?? pragmatik bir tav?r tak?nmaktad?rlar. Her ?lke kendi tehdit unsurunu "ter?r organizasyonu" olarak tan?mlamakta buna ra?men i?birli?i s?ylemleri uluslar aras? m?dah?lenin bir arac? olarak kullan?lmaktad?r. Yani bug?n ter?r organizasyonlar? ve bizati?i kavraman? 91

kendisi uluslar aras? kamuoyunun manipilasyonu amac?yla kullan?lmaktad?r. Ter?r organizasyonlar? ise ?zerlerinden i?birli?inin ve ?at??man?n ger?ekle?tirildi?i ara?lar haline gelmi?lerdir.

Ter?r kavram?n?n -her ?lkenin kendine g?re yapt???- ?ok de?i?ik tan?mlar? bulunmaktad?r. Bunlardan birka? tanesini burada ?rnek verebiliriz;

"??eri?i ya da ba?lam? bak?m?ndan bir n?fusu korkutmak ya da bir h?k?met ya da uluslararas? ?rg?t? bir eylemde bulunmaya ya da bulunmamaya zorlama amac?yla sivilleri ya da sava?a taraf olmayan kimseleri ?ld?rme ya da bu kimselere ciddi bedensel zarar verme niyetini g?den eylemler." (BM; 2004 Aral?k Ter?rizm Raporu);

"Genellikle belirli bir kitle ?zerinde etkili olabilmek i?in (me?ru h?k?metler olabilir) sava? d??? hedeflere y?nelik gizli ajanlar taraf?ndan ger?ekle?tirilen siyas? ama?l? ?iddet olay?. 'Ter?rist Grup' ise ter?r eylemlerini ger?ekle?tiren ve destekleyen herhangi bir grup." (ABD; FBI ve Hazine Bakanl???) ve

"Cebir ve ?iddet kullanarak bask?, korkutma, y?ld?rma, sindirme veya tehdit y?ntemlerinden biriyle Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini siyas?, hukuku, sosyal, laik, ekonomik d?zenini de?i?tirmek, devletin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez b?t?nl???n? bozmak, T?rk Devleti'nin ve Cumhuriyet'in varl???n? tehlikeye d???rmek, Devlet otoritesini zaafa u?ratmak veya y?kmak veya ele ge?irmek, temel hak ve h?rriyetleri yok etmek, Devletin i? ve d?? g?venli?ini, kamu d?zenini veya genel sa?l??? bozmak amac?yla bir ?rg?te mensup ki?i veya ki?iler taraf?ndan giri?ilecek her t?rl? su? te?kil eden eylemdir" (Ter?rle M?cadele Kanunu; madde 1) denilmektedir. Ayr?ca maddenin 3. f?kras?nda ter?r kavram?n?n ?zel kanunlarda ge?en te?ekk?l, cemiyet, sil?hl? s?ylenmektedir. cemiyet, ?ete ve sil?hl? ?ete tan?mlar?n? da kapsayaca?? Bu ?? tan?ma bakt???m?zda birtak?m ortak noktalar?n oldu?u g?r?lmektedir;

1. Her ?? tan?mda da ?iddet ??esi ortakt?r. (ara? ortakl???) 2. Her ?? tan?mda da ter?r?n me?ru h?k?metleri zorlamak amac?yla ger?ekle?tirildi?i kabul edilmektedir. (ama? ortakl???)

Ayr?ca ABD'nin tan?m?nda ter?r?n gizli ajanlar taraf?ndan ger?ekle?tirebilece?i kabul edilmektedir. T?rkiye'nin tan?m? ise olduk?a ayr?nt?l? olup genelde korunmas? gereken hedeflerden hareket edildi?i g?r?lmektedir. Buna ra?men "ki?i veya ki?iler" kavramlar? kullan?larak net bir s?n?rlama getirilmemi?tir. Yani z?mnen bilinen ter?r ?rg?t? mensuplar?n?n d???ndaki ?ah?slar ve gruplar?n da belli bir amaca y?nelik ter?r eylemi ger?ekle?tirebilece?i kabul edilmektedir. Yukar?daki tan?mlardan hareketle ?u sonuca ula?abiliriz; organizasyonunun her zaman bilinen ve polis?e takip edilen bir yap? ter?r olmas? gerekmemektedir. Yukar?da yap?lan tan?mlardan ve tecr?belerden hareketle devlet d??? organizasyonlar?n devleti hedef alarak ter?r eylemi ger?ekle?tirebilecekleri gibi devlet i?erisindeki bir tak?m organizasyonlar?n da ter?r eylemi ger?ekle?tirebilece?i kabul edilmektedir. Ancak bu noktada ?u soru kritik ?nem kazanmaktad?r? Devlet i?erisindeki odaklar neden ter?r eylemi ger?ekle?tirmektedirler? 92

Ter?r Siyas? Sistemi ?stikrars?zla?t?rman?n Arac?d?r Ter?r ?rg?tleri genelde toplumsal krizlerin ya?and??? d?nemlerde ideolojik altyap?s? ile birlikte ?at??malar?n bir ?r?n? olarak ortaya ??karlar. Bu itibarla bir ter?r ?rg?t?n?n ortaya ??karak varl???n? ispatlamas? uzun bir haz?rl?k s?recinin sonucudur. Bu y?zdendir ki g?venlik tedbirleri ile ?iddet eylemlerinin ?n?ne ge?mek -k?smen- m?mk?n olsa da bir ter?r organizasyonunu k?kten ??kertmek m?mk?n de?ildir. Ter?r ?rg?tleri ?iddet eylemleri ile hi?bir siyas? yap?y? de?i?tiremeyeceklerinin fark?ndad?rlar. ?stelik tarihsel tecr?beler ?iddet eylemlerin yayg?nla?t??? d?nemlerde idarenin daha da sertle?ti?ini g?stermektedir. Ancak eylemlerde arzu edilen iki ?ey vard?r; birincisi vatanda??n en temel g?revi g?venlik olan devlete kar?? g?vensizlik hissederek toplumsal olaylar i?inde y?nlendirilmeye a??k hale gelmesi; ikincisi ise toplumsal katmalar?n ve ideolojilerin kimli?in esas ??esini olu?turdu?u ?lkelerde vatanda?lar?n devlet otoritesi ile kar?? keskinle?tirilmesidir. kar??ya getirilerek ?at??an unsurlar?n kimliklerinin Faaliyeti sona eren ter?r organizasyonlar? genelde sosyal de?i?im i?inde toplumsal deste?ini kaybetmi? yap?lard?r. Yani toplumsal katmanlar aras?ndaki temel ?eli?kiler (zengin/fakir, alev?/s?nn?, sa?c?/solcu vb.) sosyal de?i?im ile anlam?n? yitirmi?tir. Ancak yukar?da belirtildi?i gibi kimi zaman toplumsal taban? olmayan baz? ku?kulu ter?r eylemlerinin varl???na da rastlan?r. (Yunanistan, 17 Kas?m) Bu ?rg?tlerin ortaya ??kart?lmas? ?ok g?? ve neredeyse imk?ns?z bir durumdur. Bunlar?n varl?klar?n?n sona erdirilmesi ise yine sistemin kendi i?erisinde ve planl? bir operasyon sonucu olmaktad?r. Yani bu t?r yap?lara y?nelik operasyonlar?n g?r?nen y?z?n?n ?tesinde bir amac? vard?r ki bu genelde toplumsal dizayna y?neliktir. Yani hem ter?r organizasyonunun eylemi hem de buna kar?? y?r?t?len operasyonun kendisi "toplumsal m?hendislik" amac? ta??maktad?r. B?yle bir ortamda istikrar ad?na at?lacak ad?mlar?n asl?n da istikrars?zl???n bir arac? oldu?u y?n?nde ??pheler mevcuttur. Yine de g?venlik g??lerine ve adl? mekanizmalara d??en yasalar?n uygulanmas?d?r. B?ylece kamu vicdan? tatmin edilecek ve g?rece istikrar ortam? sa?lanm?? olacakt?r.

Provakatif Eylemlerin Amac? Nedir?

Anayasam?zda "T?rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez bir b?t?n oldu?undan bahsedilmekte oldu?unu" g?r?r?z. Bu ilke Devletin y?netim ?eklinin de temel esaslar?n? ortaya koymaktad?r. T?rkiye Cumhuriyeti ?niter bir devlettir. Yani y?netim tek ?lke ve tek millet ilkesine g?re d?zenlenmi?tir. Bu y?netim illerin idaresinin ba??nda Devleti ve h?k?meti temsil eden valilerin ve hizmetten sorumlu olan Belediye Ba?kanlar?n?n oldu?u ikili bir sistemin bulunmas? ?eklinde tesis edilmi?tir. Milletin tekli?i ise do?rudan siyas? bir stat? olan "T.C. vatanda?l???"na at?f yap?lmak suretiyle sa?lanm??t?r. Yani kendini T.C. vatanda?? kabul eden herkesin T?rk kabul edilmesi ilkesinde asl?nda "T?rk"?n k?lt?rel de?il siyas? tan?m? yap?lmaktad?r. Bunun yan?nda Anayasa Mahkemesi'nin kapatt??? partilerin gerek?eli kararlar?nda ise vatanda?lar?m?z?n farkl? k?lt?rel ?zelliklere sahip oldu?u kabul edilmekte; buna ra?men k?lt?rel ?e?itlili?in ayr?l?k nedeni olarak kullan?lmas?n?n "b?l?c?l?k/ayr?l?k??l?k yasa??" ile ?n?ne ge?ilmektedir.

T?rkiye'nin Do?u ve G?neydo?u B?lgelerinde ?lkenin standart k?lt?r?nden farkl? bir k?lt?rel yap?n?n oldu?u s?ylenmektedir. Ancak do?rusu bu konuda yeterli ara?t?rma yap?lm?? de?ildir. Yap?lan ara?t?rmalar?n bir?o?u ise ?nyarg?l? kabullere 93

dayanmaktad?r. ?stelik ara?t?rmalar?n amac?n?n ortakl?klar? de?il de ayr?l?klar? hedeflemesi ba?tan sonucunu da haz?rlamaktad?r. Buna ra?men bir?ok sebepten ?t?r? bu b?lgede sosyal ve k?lt?rel y?nden hassas bir yap?n?n oldu?u kabul edilmektedir. Bu durum b?lge halk?n? provakasyonlara a??k hale getirmektedir. Provakasyonlar ise kimi zaman ?rg?t mensuplar?n?n do?rudan propagandas? ile kimi zaman legal imk?nlar kullan?larak baz? dernek ve kurulu?lar ile, kimi zaman yabanc? ?ah?slar?n temaslar? ile kimi zaman ise kimli?in bir ??esini ?n plana ??kartan ve legal yollar? t?keterek kar??s?ndakine sald?r?ya kadar tahrik eden bir tetikleme ile olmaktad?r. ?emdinli olaylar?na bak?ld???nda b?lgede ya?ayan halk?n k?lt?rel farkl?l???n?n (K?rt k?kenli vatanda?lar?m?z?n bu y?n? "EY K?RT HALKI" bildirisi ile vurgulanm??t?r) ve din? hassasiyetlerinin (Bildiri metni i?erisinde din? duyarl?l?klara da hakaret edilmi?tir.) ?zerine siyas? kimlik (PKK/KONGRA-GEL ?rg?t? destek?isi olma durumu) bindirilerek toplumsal patlaman?n ya?anmas? i?in gereken her ?ey yap?lm??t?r. ?unu kabul etmek gerekir ki bunu ger?ekle?tirenler kimlikler ?zerindeki oyunlar?n etkilili?i ve b?lge halk?n?n duyarl?l?klar? ?zerinde olduk?a bilgi ve tecr?be sahibidirler. E?er bu kadar provakasyon herhangi bir Bat? yerle?im b?lgesinde yap?lm?? olsa idi burada da sosyal patlama olaca??ndan emin olunmal?d?r. B?lgenin kimli?ini olu?turan bir?ok ??eden olduk?a hassas olan birka?? duyarl? hale getirilerek s?rekli ka??n?p tahrik edilmi? ve toplum patlamaya haz?r hale getirilmi?tir. ?emdinli'de Kitapevinin bombalanmas? ile birlikte ise arzu edilen patlama ve ?at??ma ortaya ??km??t?r. Bu eylemlerin Devletin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez b?t?nl???n? hedef almas?ndan ?te bilin?li bir provakasyonun sonu?lar?ndan yararlanmak istedi?i d???n?lmektedir.

Eylemlerin ger?ekle?tirmesinde d?rt ama? g?d?lm?? olabilir;

1. K?lt?rel kimli?in ?zerine in?a edilen siyas? kimli?in duyarl? hale getirilmesi, b?ylece toplumun rahatl?kla eyleme ?ekilebilece?i ortam?n sa?lanmas?, 2. Birinci halde duyarl? hale gelen siyas? kimli?in tehdit alg?s? oldu?undan daha fazla- abart?larak devletin ?iddetli -ger?ekte ?nlemlere ba?vurmas?n?n yolunun a??lmas?, b?lgedeki idar? sisteme ola?an?st? y?netim ara?lar?n?n hakim olmas?n?n sa?lanmas?, 3. Birinci ve ikinci halde b?lgedeki g?venlik kaosunun siyas? otorite ?zerinde bask? unsuru olarak kullan?lmas?n?n yolunun a??lmas?, 4. Son olarak ise b?t?n bu say?lanlar?n ?zerinde T?rkiye'nin temel politik y?nelimlerinin (modernlik projesi, AB s?reci) akamete u?rat?lmas? ve merkezdeki siyas?/b?rokratik y?netim elitinin g?? ve yerlerini muhafaza etmesi,

Olaylar?n geli?imine ve olup bitenlere bak?ld???nda i? i?e halkalardan olu?an bir zincirleme reaksiyon mekanizmas?n?n - yasad??? yap?lanman?n - medyada ifade edili? ?ekliyle ?etenin kuruldu?u anla??lmaktad?r.

Bu t?r yap?lanmalarda her zaman i?in operasyonun arkas?ndaki isimlerin gizli tutulmaya ?al???ld???, kendilerine ula??lamad???, bu durumun yukar?da a??kland??? gibi D?nemin yarg? ve devlet otoritelerinin, ?o?u zaman bu t?r yap?lanma ve olu?umlar hakk?nda etkin bir soru?turma yapamad??? bu durumun bas?na yans?yan yukar?daki a??klamalara g?re yak?nmalara sebep oldu?u, i?te ve d??ta var ise bu t?r yap?lanmalar?n ortaya ??kar?lmas? ve hukuk devleti gereklerinin tesisi beklentilerinin yo?unla?t???, bu nedenle halkan?n ilk zincirinde olanlar yani Astsubaylar Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z ile eski PKK.l? Veysel ATE?'in yan? s?ra yap?lanman?n 94

perde arkas?ndakilerin de de?ifre edilmesi ve bu y?nl? niyetlerin akamete u?rat?lmas? Devletin bekas? ve siyas? istikrar i?in elzemdir.

Yukar?da anlat?lan genel ve sonu? de?erlendirme ????? alt?nda toplanan t?m dosya kapsam?na g?re kamu g?revlileri olan ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in Ter?rle M?cadele ad? alt?nda yola ??k?p bir s?re sonra yasalar?n kendilerine verdi?i yetkileri tam bir sorumsuzluk i?inde yasad???l??? me?ru say?p ama?lar?na ula?mak i?in her y?ntemi uygun y?ntem olarak benimseyerek yanlar?nda kamu g?revlisi olmayan eski bir PKK ?yesi ??pheli Veysel ATE?'i de yanlar?na alarak tam bir dayan??ma ve i?birli?i i?erisinde hareket edip Seferi YILMAZ isimli ?ahsa zarar vermek veya bu ?ahs? ?ld?rmek amac?yla su? tarihinde mezkur olay? ger?ekle?tirdikleri, Anayasam?z?n 6. maddesindeki "Hi?bir kimse veya organ kayna??n? Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz" h?km?ne kar??n ??phelilerin aralar?nda su? i?lemek i?in anla?t?klar?, bunun ise kamu g?revlileri olan iki ??phelinin mevcut konumlar? itibariyle yapm?? olduklar? eylemin hukuk devleti kurallar? i?erisinde savunulur yerinin olamayaca??, ter?rle m?cadele ad? alt?nda da olsa hukuk d??? bir yap?lanma ve anla?ma ile devletin me?ru g??leri gibi g?? kullanarak y?r?rl?kteki yasalar yerine kendi g?? ve kurallar? ile s?zde yasalar olu?turman?n devleti hukuk devleti olmaktan ??karaca??, bu ko?ullardan da g??l?n?n s?z?n?n ge?ti?i, nerede ba?lay?p nerede sona erece?i belli olmayan her t?rl? yasad???l???n egemen oldu?u bir sistem olu?aca??, sonu?ta yurtta? devlet ili?kisinde hukuk kurallar? yerine korku ve kayg?n?n ge?erli olaca??, bunun da bir Anayasa veya Yasa ihlalinin ?tesinde bir hukuk ihlali niteli?i ta??yaca?? ve hukuk devletinin b?t?n? ile ortadan kalkmas? sonucunu do?uraca??, ter?r ?rg?t? mensuplar?, ter?re yard?m ve yatakl?k edenler veya ter?r sempatizanlar? ile k?saca ter?rle m?cadelenin olmazsa olmaz kural?n?n hukuk devleti i?erisinde hukuk? kurallar ?er?evesinde olmas?n?n gerekti?i, B?t?n ??kmaktad?r; bu de?erlendirmeler ?????nda kar??m?za ??yle bir tablo 1. Evrensel olarak kabul g?rm?? demokratik de?erler olmakla birlikte bu de?erlerin toplumsal ya?ama aktaracak ?zerinde mutabakat sa?lanm?? standart kurallar ve kavramlar bulunmamaktad?r. Demokrasinin standard? ve kavramlar?n anla??lmas? toplumsal k?lt?re g?re de?i?mektedir. 2. Temelde Devlet denilen b?rokratik ayg?t ile se?ilerek gelen siyas? h?k?metler aras?nda bir gerilim mevcuttur. Bu gerilim zaman zaman gizli ve a??k ?at??maya d?n??ebilmektedir. 3. Devletin bekas?n? korumak ve temsil etmekle g?revli olan b?rokratik ayg?t i?erisine s?zmalar olmas? halinde b?rokrasinin bizzat kendisi Devletin bekas?n? tehdit eder noktaya gelebilir. 4. Her ?lke istihbarat servisi ?lke i?inde ve d???nda birtak?m operasyonlar ger?ekle?tirir. Ancak kimi zaman kendinden menkul ideolojileri ile Devletin bekas?n? ?nceleyen ve kontrols?z hareket eden gruplar ?lke i?erisindeki birtak?m operasyonlara giri?ebilirler. Ancak vatanda??n hak ve ?zg?rl?klerini tehdit eden bu t?r operasyonlar?n tasvip edilmesi m?mk?n de?ildir. ?stelik bu t?r gruplar?n lokal operasyonlar?n?n ?st politik emeller i?in kurgulanan b?y?k bir operasyonun par?as? olma ihtimali de her zaman mevcuttur. 5. Osmanl?'dan Cumhuriyet'e miras kalan ve Cumhuriyet'in ilan?nda da kabul edilerek devam ettirilen modernlik projesi K?rt milliyet?ili?inin ve siyasal 95

?sl?m'?n devletin temel yakla??mlar?na h?kim olmas?n? temel tehdit unsurlar? olarak belirlemi?tir. Bug?n kimi ?evrelere g?re siyasetin gizli ajandas? bu iki temel tehdidi i?ermektedir. Ayr?ca ?evreden gelerek merkezi ele ge?irme ?abas? i?erisinde olan unsurlar modernlik projesinin sahibi olan sivil/asker? b?rokratik eliti olduk?a rahats?z etmektedir. O halde devlet i?erisinden kimi ideolojik grupla?malar?n ??kar ?evreleri ile i?birli?i i?erisinde temel risk fakt?r? olarak g?rd?kleri siyas? iktidara kar?? tav?r geli?tirmesi beklenmeyen bir durum olmamal?d?r. 6. B?lgede kimlikler ?zerine a??ktan ve gizli ger?ekle?tirilen operasyonlar vatanda?lar?m?zda Devlete ve siyas? iktidara kar?? g?vensizlik duygusu ortaya ??kartmaktad?r. Bu t?r operasyonlar k?reselle?en d?nyada ancak d?? tehdit unsurlar?n?n ama?lar?na hizmet eder. Devletine ba?l? huzur ve g?veni yakalam?? bir toplum T?rkiye'nin esas koruyucu kalkan?d?r. Bu operasyonlar?n s?ratle de?ifre edilerek kamuoyuna afi?e edilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki operasyonlar?n kar??s?na ancak siyas? olarak bilin?lenmi? bir toplum ile ??k?labilir. Her kim ger?ekle?tirirse ger?ekle?tirsin ter?r eylemleri sonu? getirmeyecektir. ?stelik bu t?r olaylar T?rkiye'nin kar??s?na uluslararas? her zeminde bir utan? tablosu olarak ??kart?lmakta ve b?ylece ?lkemiz tecrit edilmektedir. BU DE?ERLEND?RMEDEN ve GENEL A?IKLAMADAN ?IKAN SONU? :

Bu de?erlendirmeler ?????nda ?emdinli'de ortaya ??kan olayda ter?r eylemi kullan?lm??t?r. Yani ter?r ?rg?tlerinin yapm?? oldu?u eylemlerin bir benzeri kamu g?revlileri taraf?ndan yap?lm?? ve sonu?ta Hakk?ri, Y?ksekova, ?emdinli, Van, Mu?, ?stanbul gibi yerlerde bu olaylar? protesto etmek i?in bir ?ok g?steri yap?lm??, ?l?mler ve yaralanmalar meydana gelmi?, bina, ara? ve gere? hasarlar? olu?mu?tur. ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl??? (J?T) g?revlileridir. Her ne kadar g?r?nt? itibariyle bu ??pheliler PKK ter?r ?rg?t? ile ili?kisi ve irtibat? oldu?unu de?erlendirdikleri Seferi YILMAZ isimli ?ahsa bir ?ekilde zarar vermek suretiyle PKK ter?r ?rg?t? ile m?cadele etme ?eklindeki eylemleri yasal de?ildir. G?venlik kuvvetlerimizin hangi ?artlarda sil?h ve ?iddet kullanaca?? yasalar?m?zda ve y?netmeliklerimizde detay? ile a??klanm??t?r. PKK veya her hangi bir ter?r ?rg?t? ile m?cadele hukuk? yollarla ve gerekti?inde sil?h ve ?iddet kullanarak yap?lacakt?r. Ter?r ?rg?tleri ile hukuk? olmayan bir y?ntem ile m?cadelede halk?n devlete olan g?veni zamanla sars?labilir. Bu ?ekilde m?cadele y?ntemini benimseyen bir tak?m olu?umlar zamanla devlet kademesinde yer bulmakta ve yasalar?n kendilerine tan?mad??? yetki ve g?revlerle keyf? bir tak?m eylem ve i?lem ger?ekle?tirmek suretiyle kamuoyunun devlete kar?? olan g?venini ve inanc?n? yitirmesine de neden olabilecektir. Sonu?ta devlete kar?? g?venini ve inanc?n? yitiren halk?n g?rev ve yetkinin yasad??? olarak kullan?lmas? sonucu meydana gelen ihlalleri fiil? olarak protesto ederek sokaklarda g?steriler yap?lacak ve kamu d?zeni bu ?ekilde bozulacakt?r. Devleti olu?turan unsurlar halk ve bireydir. Kamu d?zeninin bu ?ekilde bozulmas? ?eklen ter?rle m?cadele eder gibi g?r?nen yasad??? bu olu?umlar?n eylemleri sonucu ger?ekle?ecektir. Kamu g?revlilerinin yasaya ayk?r? olarak yapt??? ?iddet ve sil?h (bomba) kullanma eylemi a??klad???m?z gibi devletin birli?ini sa?lamaya y?nelik bir eylem olmay?p kamu d?zeninin bozulmas?na, karma?aya, g?vensizli?e neden olarak devletin birli?ini bozmaya y?nelik bir eylemdir. 96

Bu bombalama eylemi ile ?emdinli halk?n? yanda?lar?n?n halk? provake eden b?l?c? ?rg?t y?nlendirdi?i, ?zellikle Bayra??m?za ve Atat?rk B?st?'ne sald?r?lar?n da ger?ekle?ti?i, gerek il?ede gerekse ?lke genelinde tansiyonu y?kseltmeyi ama?layan ter?r ?rg?t? ve yanda?lar?n?n pek ?ok yerde toplumsal ?at??ma yaratmay? hedefledikleri, devam?nda g?venlik birimlerini tahrik etmek suretiyle ?zellikle son d?nemde insan haklar? ve ki?isel ?zg?rl?klerin geli?tirilmeye ?al???ld??? ve g?venlik g??lerimizin bu konularda gerekli hassasiyeti g?stermek i?in ?aba harcad???, bu ortam? bozdurmak ve devletimizi baz? uluslar aras? platformlarda s?k?nt?ya sokmak eyleminde olduklar?, bu ?ekilde ter?r ?rg?t? PKK.ya adeta f?rsat ve imk?n tan?narak prim verilmi? ve bir tak?m eylemlerin yap?lmas?na zemin haz?rlanm??t?r. Bu bombalama olay?na ilgili kurum ve kurulu?lar?n m?dahale etmesi ve gere?inin yap?lmas?na f?rsat tan?nmadan, T?rkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve kurulu?lar?n? hedef alan, mevzuata g?re a??k?a su? te?kil eden toplumsal eylemlerin ard? ard?na i?lendi?i, bunlar? y?nlendiren ve b?y?k ihtimalle ter?r ?rg?t? PKK.n?n uzant?s? konumundaki ki?ilere m?dahale edilememesi, bu konudaki zafiyeti g?sterir ?ekilde yerel baz? ki?ilerle irtibata girilerek yard?m istenilmesi, belli bir alan?n tamamen bo?alt?lmas? ve buray? bombalama olay?ndan sonra g?stericilerin i?g?l etmesi, s?z vermelere ve iyi niyetlere ba?l? olarak resm? i?lemlerin yap?lmas? gibi bir s?rece girilmesi, asl?nda g?venlik g??lerinin almas? gereken baz? tedbirleri vatanda?lar?n veya Belediye Ba?kan?na ba?l? oldu?u s?ylenen baz? ki?ilerin almas? ve bunlardan yarar umulmas? ter?r ?rg?t?n?n b?lgedeki yeni stratejisine yard?mc? olmas?na katk?da bulunacak bir anlay??t?r. Bu olaylar g?stermi?tir ki b?lgedeki halk?n k??k?rt?lmas? kurulu?lar? ve galeyana getirilmesi halinde m?dahale etmesi gereken devlet de?il y?redeki politikac?lar?n ve ?rg?t?n milis g??lerinin s?zleri ve talimatlar? etkili olacakt?r. Bu a??dan a??klad???m?z gerek?elerle 09.11.2005 tarihindeki patlama olay? ve sonras?nda geli?en toplumsal olaylar sonucu ?lkenin kamu d?zeni ve istikrar? bozulmu?tur. Bu gerek?elerle 09.11.2005 g?n? ?emdinli'de ger?ekle?tirilen bomba eylemi devletin birli?ini bozmaya y?nelik bir eylemdir. Bu bombalama olay? ve akabinde ya?anan olaylar bir arada de?erlendirildi?inde ter?r ?rg?t? PKK.n?n halk ?zerindeki etkinli?inin artmas?na, ?rg?t?n k?sa s?rede olaylar? protesto etmek i?in binlerce insan? bir araya toplayabilme g?c?ne kavu?mu? olmas? gibi imk?nlara zemin haz?rlanarak ter?r ?rg?t?n?n lehine ve istedi?i sonu?lar? elde etmesine y?nelik bir ortam meydana getirilmi?tir.

T?rk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde tan?mlanan Devletin Birli?ini Bozmaya Y?nelik eylem ile tan?mlanan Devletin Birli?ini ve ?lke B?t?nl???n? Bozmak ?eklindeki su?un olu?abilmesi i?in belli amaca y?nelik fiillerin i?lenmesi gerekmektedir. Bu fiiller ?unlard?r;

1 - Devletin Topraklar?n?n Tamam?n? Veya Bir K?sm?n? Yabanc? Bir Devletin Egemenli?i Alt?na Koymak, 2 - Devletin Birli?ini Bozmak, 3 - Devletin Egemenli?i Alt?nda Bulunan Topraklardan Bir K?sm?n Devlet ?daresinden Ay?rmak, 4 - Devletin Ba??ms?zl???n? Zay?flatmak.

Bu su? serbest hareketli bir su?tur. Bu eylemlerden her hangi birinin ger?ekle?mesi h?linde m?snet su? olu?ur. Su?un olu?abilmesi i?in maddede yaz?l? hedeflerin ger?ekle?mi? bulunmas?na ihtiya? yoktur. Belirtilen ama?lara y?nelik fiillerin i?lenmi? bulunmas? yeterlidir. Bu fiillerin cebr? nitelikte olmas? gerekir. Ayr?ca 97

bu su?un i?lenmesi s?ras?nda ki?iler ?ld?r?lm?? veya yaralanm?? ise bu su?lardan da cezaya h?kmolunacakt?r.

Somut olay?m?zda Mehmet Zahir KORKMAZ isimli ki?i ?lm??, Seferi YILMAZ ve Metin KORKMAZ isimli ki?iler ise ?ld?r?lmeye te?ebb?s edilmi?tir. Her ne kadar ??phelilerin hedefi Seferi YILMAZ ise de olay an?nda ?len Mehmet Zahir KORKMAZ ve yaral? Metin KORKMAZ'da Seferi YILMAZ ile birliktedirler.

T?rk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde; Devletin ?lkesine, egemenli?ine, birli?ine ve Anayasa d?zenine kar?? su?lardan herhangi birini i?lemek ?zere ger?ekle?tirilecek birle?meleri ?nlemek maksad?yla cayd?r?c? bir tehlike su?unu meydana getirmi? bulunmaktad?r. Bu maddede yer alan su?, sadece bir anla?man?n ger?ekle?tirilmesiyle olu?maktad?r.

Anla?madan maksat, iki veya daha fazla ki?inin madde metninde g?sterildi?i ?zere, madd? olgularla belirlenen bir bi?imde, bir irade birle?mesine varm?? olmalar?d?r. Su?un i?lenmesinde kullan?lacak vas?talar hakk?nda da anla?man?n ger?ekle?mesi gereklidir. ??pheliler su?un i?lenmesinde patlay?c? madde olan bomba kullanma ?zerinde anla?maya varm??lard?r.

??pheliler, eski PKK.l? Seferi YILMAZ'? ?ld?rmek veya ona zarar vermek amac?yla, yani su? i?lemek i?in aralar?nda anla?ma sa?lam??lard?r. Seferi YILMAZ'?n ?ld?r?lmesi veya ona zarar verilmesi eylemi, yukar?da belirtti?imiz gibi ter?r y?ntemleri uygulanarak meydana getirilmi?tir. ??phelilerin, Seferi YILMAZ'? ?ld?rmeye ?al??mak ?eklinde ortaya ??kan g?r?nt?n?n ?tesindeki as?l ama?lar? ise; bu t?r provake ter?r eylemleri ger?ekle?tirmek suretiyle ?lkede kar???kl?k yaratmak, kamu d?zenini bozmak ve nihayetinde Devletin birli?ini bozmakt?r. ??nk? b?lgede y?llardan beri ter?r s?regelmi?tir. Halk uzun y?llar ter?rle i? i?e ya?amaktad?r. Bu b?lgelerimizde her an ter?r ?rg?t?ne m?zahir olan ki?ilerin provakatif eylemlerine rastlamak olas?d?r. B?yle bir durum ise ?lkemizde her an karma?a ve kar???kl?k ya?anabilece?i sonucunu do?urmaktad?r. Bu karma?a ve kar???kl?k ile Devletin birli?i de bozulmak istenmektedir. B?ylece ??pheliler su? i?lemek i?in anla?m??lar ve ter?r y?ntemlerini kullanarak s?z konusu eylemi ger?ekle?tirmi?ler ve bu eylem yukar?da a??klad???m?z gerek?elerle devletin birli?ini bozmak i?in ger?ekle?tirilen bir eylem olma ?zelli?ine d?n??m??t?r.

Hakk?ri Merkez, Y?ksekova ve ?emdinli il?elerinde 15 Temmuz - 10 Kas?m TAR?HLER? ARASINDA 18 bombalama olay? ya?and???, ilk g?nlerden itibaren medyan?n da yans?tt??? gibi gittik?e t?rmanan olaylar?n y?rede b?y?k huzursuzlu?a, halk ?zerinde endi?e ve korkuya yol a?t???, kamuoyu vicdan?n? rahats?z etti?i anla??lm??t?r.

Yukar?da da a??klad???m?z ?zere ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in savunmalar?n?n kabul edilmesi halinde s?z konusu bombalama olay?n? ter?r ?rg?t? PKK ger?ekle?tirdi?i varsay?m?ndan hareket etti?imizde; ter?r ?rg?t?n?n ayn? tipte Alman yap?m? d?rt adet el bombas?n? temin ettikten sonra iki tanesini kitapevi'ne att?rmas? gerekti?i, di?er iki tanesini de Jandarma'ya ait arac?n il?eye gelece?ini, ara?ta MKE yap?m? el bombas? bulunabilece?ini varsayarak bunlar? de?i?tirmek amac?yla muhafaza etmesi gerekece?i ve patlaman?n ger?ekle?mesine m?teakip ??pheli Ali KAYA'n?n savundu?u ?ekilde MKE yap?m? el bombalar?n?n ara? i?erisinden karma?a ve kar???kl?k ortam?nda ter?r ?rg?t? mensuplar? veya yanda?lar?nca de?i?tirmeleri gerekece?i, bu varsay?m?n ise dosyadaki delil kapsam?na g?re ger?ekle?mesinin m?mk?n olmad???, 98

B?ylece yap?lan soru?turma sonunda toplanan delillerden yukar?da a??k kimlik bilgileri yaz?l? ??phelilerin ?zerlerine at?l? su?lar? i?ledikleri anla??lmakla;

??phelilerin yarg?lamalar?n?n CMK.nun 250. ve devam? maddeleri gere?ince mahkemenizce yap?larak eylemlerine uyan yukar?da g?sterilen sevk maddeleri gere?ince CEZALANDIRILMALARINA,

Adl? Emanetimizin 2005/236 S?ras?na kay?tl? ; 1 - Kalashnikov marka sil?hlara ait 11 adet ?arj?r ve 361 adet merminin ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in g?rev yapt?klar? Hakk?ri ?l Jandarma Alay Komutanl???'na ?ADES?NE ,

2 - 2 adet not defteri ve ortadan k?r?lm?? vaziyette olan bir adet plakan?n (30 AK 933) DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA,

3 - ??pheli Veysel ATE?'e ait bir adet Nokia marka 3310 model 351534/00/39716/0 imei numaral? cep telefonunun su?un i?lenmesinde ileti?im arac? olarak kullan?ld??? anla??ld???ndan TCK.nun 54/1. Maddesi Gere?ince M?SADERES?NE,

4 - Bir adet cep telefonu kulakl???n?n ??pheli Veysel ATE?'e ?ADES?NE, 5 - ??pheli Veysel ATE?'e ait bir adet montun DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA,

6 - Hakk?ri ?l Jandarma Komutanl???n?n 18.11.2005 tarih ve 9582 say?l? yaz?lar? ile ekindeki 6 adet g?r??me kay?t CD'sinin, 15 adet tutanak ile dinleme karar?n?n tasdikli fotokopisinin ve Hakk?ri ?l Emniyet M?d?rl???n?n 20.11.2005 tarih 329 say?l? yaz?lar? ile ekindeki zarf i?erisindeki Ali KAYA'ya ait G?r??me Kay?t TAPE.lerinin DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA,

7 - ??pheliler Ali KAYA ve ?zcan ?LDEN?Z'in istihbarat ?al??malar?nda kulland?klar? evraklar?n (harita, krokiler, isim listeleri, Seferi YILMAZ'a ait Biyografik Bilgi Formu, ?fade Tutana??, ?e?itli resimler, Seferi YILMAZ'a ait bilgi notu vs.) DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA,

Adl? Emanetimizin 2005/239 S?ras?nda kay?tl? : 1 - ?ki adet ate?leme tertibat? s?k?lm?? el bombas?n?n su?ta kullan?lmak ?zere ??phelilerin yan?nda bulundu?u anla??ld???ndan TCK.nun 54/1. maddesi gere?ince M?SADERES?NE,

2 - ?ki adet patlam?? el bombas? ma?as?, patlam?? el bombas? metal par?alar?, Mehmet Zahir KORKMAZ'?n otopsisinde ??kar?lan metal par?alar? ve olay yerinden elde edilen ufalanm?? beton par?alar?n?n DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA,

Adl? Emanetimizin 2005/241 S?ras?nda Kay?tl?; ?? (3) adet; 7,62 mm ?ap?nda 56-1 27148588 Seri Numaral?, 7,62 mm ?ap?nda 78 GH 0235 Seri Numaral? ve 7,62 mm ?ap?nda 68 K 7843 Seri Numaral? kale?nikov marka t?fe?in Ankara Polis Kriminal laboratuar? kay?tlar?nda her hangi bir 99

faili me?hul olaylarda kullan?ld??? y?n?nde bir bilgi olmad??? ancak bu t?feklerden elde edilen mukayeseye elveri?li fi?eklerin T?rkiye genelinde Polis ve Jandarma Kriminal laboratuarlar?na g?nderildi?i ancak raporlar?n hen?z dosyam?za gelmedi?i, ayr?ca s?z konusu t?feklerin namlular?n?n orijinal namlu olup olmad??? veya sonradan de?i?tirilip de?i?tirilmedi?i hususunda Ankara Polis Kriminal Laboratuar?na yaz?lan yaz? cevab?n?n da hen?z gelmedi?i,

Soru?turman?n tutuklu i? oldu?u ve raporlar?n?n d?nmesinin uzun zaman alabilece?i nazara al?narak T?rkiye genelindeki Polis ve Jandarma Kriminal Laboratuar?ndan gelecek ekspertiz raporlar?na g?re emanetimize kay?tl? kalashnikov marka t?fek hakk?nda GERE??N?N DE?ERLEND?R?LMES?NE,

Adl? Emanetimizin 2005/249 S?ras?nda Kay?tl?, 3 adet Olay yeri g?r?nt?lerini i?eren 2 adet CD ve bir adet disketin DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA,

Adl? Emanetimizin 2005/258 S?ras?nda Kay?tl?; Patlama olay? ile ilgili olay yeri foto?raflar? (32 adet) ile olay yeri g?r?nt?lerini i?eren bir adet VHS video kasetinin DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA,

Adl? Emanetimizin 2005/273 S?ras?nda Kay?tl?; 09.11.2005 ?emdinli ?l?esinde meydana gelen patlama olay? g?r?nt?lerini i?erir ?? (3) Adet CD.nin DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA,

Adl? Emanetimizin 2006/8 S?ras?nda Kay?tl?; 0532 276 83 73, 0532 564 28 98 ve 505 235 63 98 numaral? telefonlar ait ses kay?tlar?n?n bulundu?u ?? adet CD.nin ve bir adet 250 GB'lik WCAL73573903S/N'lu WESTREN DIGITAL marka bilgisayar diski i?inde bulunan 7 bilgisayara ait 185 g?n? GB'l?k image (birebir SAKLANMASINA, kopya) bilgisayar diskinin DOSYADA DEL?L OLARAK Adl? Emanetimizin 2006/11 S?ras?nda Kay?tl?; G?r?nt? ve ses kay?tlar? i?erir yedi (7) adet OLARAK SAKLANMASINA karar verilmesi;

Adl? Emanetimizin 2006/48 S?ras?nda Kay?tl?; ?zerinde Anadolu Finans yaz?l? CD.nin DOSYADA DEL?L haki ye?il renkli ajanda ve ajandan?n i?erisindeki ?ran ?lkesine ait olabilece?i d???n?len Fars?a yaz?l? kimlik ile iki adet bo? zarf ve kargo g?nderi po?etinin DOSYADA DEL?L OLARAK SAKLANMASINA karar verilmesi;

Kamu ad?na talep ve iddia olunur. 03.03.2006

Ferhat SARIKAYA
Van Cumhuriyet Savc?s?
36822

?emdinli ?ddianamesi Orjinal Metin: ?ndirmek i?in buraya t?klay?n?z (Pdf) 


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Damat Darbeyi Biliyormuş

05.10.2021 11:16 Ankara'da, eski MİT görevlisi istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. 1..
Tamamı 5.10.2021

Asker-Polis Mahremlere 143 Gözaltı

07.10.2021 07:51 Ankara merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet bünyesindeki toplam 117 'mahrem imam' ile 'gaybubet evi' isim..
Tamamı 7.10.2021

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

06.10.2021 10:42 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 6.10.2021

Darbede TRT İşgali davası

07.10.2021 11:26 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk bi..
Tamamı 7.10.2021

Baykal Kaset Kumpası davası

05.10.2021 13:46 Ankara'da, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aral..
Tamamı 5.10.2021

Büyük Bölge Sorumlusu Yakalandı

06.10.2021 13:14 Afyon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı Nizamettin Yıldız polisin düzenlediği operas..
Tamamı 6.10.2021

Tahşiyecilere Kumpas'ta 2. dava

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman..
Tamamı 5.10.2021

Dink'te Firari Sanıklar Yargılanıyor

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. 29 Eylü..
Tamamı 5.10.2021

Can Dündar-MİT Tırları davası

07.10.2021 11:48 İstanbul'da, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının davaya k..
Tamamı 7.10.2021

AK Partili Başkana Kumpas İtirafı

07.10.2021 12:15 Zonguldak'ta, Fetö'nün yargı ve emniyet içinde etkin olduğu dönemde, 2009 yılında gerçekleştirilen Çelik-2 operasyonu kapsamında yapılan operasyona dahil edilen dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli hakkındak..
Tamamı 7.10.2021

Odatv Yargısı Yargılanıyor

07.10.2021 11:44 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından 'İstanbul'daki Odatv soruşturması ve davası'nda yer alan eski 33 hakim ve savcının 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçların..
Tamamı 7.10.2021

Dicle'de Fetöcü Rektöre Hapis

05.10.2021 14:08 Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava sona erdi. 23 Eyl..
Tamamı 5.10.2021

Akıncı Üssü: Darbe Zararı davası

05.10.2021 14:02 Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif..
Tamamı 5.10.2021

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

05.10.2021 12:59 Ankara'da, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcı hakkında, "devletin güvenliğine ve siyasal ..
Tamamı 5.10.2021

Sakarya 34 sanık: Altın Lale Derneği

06.10.2021 10:06 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 6.10.2021

Sakarya 11 Sanık: Yasadışı Dinleme

06.10.2021 09:59 Sakarya'da, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yasadışı gizli dinleme ve diğer bazı suçlamalarla yargılandığı davanın..
Tamamı 6.10.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
52.403.627