Tam
EskidenYeniye
 

Fet?'c? 203 Hakim-savc?ya ihra?: ??te gerek?e


HSYK, 149 hakim ve 44'? de Cumhuriyet savc?s? olmak ?zere toplam 203 ki?iyi meslekten ??kard?. ?ok ?arp?c? bilgilerin yer ald??? gerek?ede, ??phelilerin 'FET?/PDY ?rg?t? ile iltisak ve irtibatlar? oldu?unun sabit g?r?ld???' i?in meslekten ??kar?ld?klar? belirtildi, deliller s?raland?.

27.11.2016 09:18 HSYK, 149 hakim ve 44'? de Cumhuriyet savc?s? olmak ?zere toplam 203 ki?iyi meslekten ??kard?. ?ok ?arp?c? bilgilerin yer ald??? gerek?ede ??phelilerin 'FET?/PDY ?rg?t? ile iltisak ve irtibatlar? oldu?unun sabit g?r?ld???' i?in meslekten ??kar?ld?klar? belirtildi, deliller s?raland?.

17 Kas?m'da yay?nlanan HSYK karar?na g?re; 149 hakim, 44 Cumhuriyet savc?s?, 5 idare mahkemesi ?yesi, 2 b?lge adliye mahkemesi ?yesi ile 1 a??r ceza mahkemesi ba?kan?, 1 vergi mahkemesi ?yesi ve 1 kurul m?fetti?i olmak ?zere toplam 203 ki?i meslekten ihra? edildi.

SEBEP FET?

Kararda, daha ?nce Resmi Gazete'de yay?mlanan '667 say?l? Ola?an?st? Hal Kapsam?nda Al?nan Tedbirlere ?li?kin Kanun H?km?nde Kararnamenin (KHK) 3'?nc? maddesi uyar?nca ismi ekli listede bulunan ki?ilerin FET?/PDY ?rg?t? ile iltisak ve irtibatlar? oldu?unun sabit g?r?ld???' i?in meslekten ??kar?ld?klar? belirtildi.

?HRA? KARARI OYB?RL???YLE ALINDI

S?z konusu kararda, 667 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin (KHK) 3. maddesinin 1 numaral? f?kras? kapsam?nda FET?/PDY ?rg?t? ile iltisak ve irtibatlar?n?n oldu?u sabit g?r?len hakim ve cumhuriyet savc?lar?n?n 667 say?l? Ola?an?st? Hal Kapsam?nda Al?nan Tedbirlere ?li?kin KHK'n?n 3. maddesi uyar?nca meslekte kalmalar?n?n uygun olmad??? ve ayr? ayr? olmak ?zere meslekten ??kar?lmalar?na karar verildi?i bildirildi.

HSYK Genel Kurulunda oy birli?iyle al?nan kararda meslekten ??kar?lanlar?n 6087 say?l? kanunun 33. maddesi uyar?nca karar?n tebli? tarihinde itibaren 10 g?n i?inde HSYK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunabilece?i belirtildi.

Kararda, meslekten ??karma karar?n?n HSYK'ya gelen ?ikayet, ihbar, inceleme, soru?turma dosyalar? ve bu dosyalar hakk?nda verilen kararlar ve mahallinde yap?lan ara?t?rmalar, ?rg?t mensuplar?n?n haberle?me i?in kulland?klar? ?ifreli programlarda yer alan kay?tlar, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???nca ba?lat?lan soru?turmalar kapsam?nda ifadelerine ba?vurulan hakim ve cumhuriyet savc?lar?n?n ifade ve sorgu tutanaklar? ve soru?turma s?recinde samimi ?ekilde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savc?lar?n?n beyanlar?n?n birlikte de?erlendirilmesi sonucu al?nd??? kaydedildi.

USULS?Z D?NLEMELER

FET?/PDY'ye ve 15 Temmuz darbe giri?imine ili?kin tespitlere de yer verilen kararda, HSYK 3. Dairesince inceleme izni verilen kamuoyunda "usuls?z dinlemeler" olarak bilinen dosyalara da de?inildi. Konuya ili?kin yap?lan de?erlendirmede, FET?/PDY ile ba?lant?l? veya birlikte hareket eden baz? hakimler ile haklar?nda FET?/PDY ?yesi olmak, sahte talep evrak? d?zenlemek gibi su?lardan kamu davas? a??lan baz? kolluk kuvvetlerinin, ter?r faaliyetleri, uyu?turucu ve ka?ak??l?k su?lar?, Ergenekon, DHKP-C ve ?BDA-C ter?r ?rg?tleriyle m?cadele gibi bahanelerle bakanlar, valiler, kaymakamlar, emniyet m?d?rleri, T?rk Silahl? Kuvvetleri mensuplar?, ??retim g?revlileri, sivil toplum kurulu?lar? y?neticileriyle i? adamlar?n?n da aralar?nda bulundu?u pek ?ok ki?inin ileti?imlerinin usul ve yasaya ayk?r? olarak belirlenmesine, dinlenmesine ve kayda al?nmas?na sebebiyet verdikleri vurguland?.

Kararda, "Karar mercileri taraf?ndan hukukilik denetimi yerine getirilmeyerek maddi ger?ekle ba?da?mayan talepler ?zerine verilen ileti?imin denetlenmesi kararlar?, sistematik bir ?ekilde t?m ?lke geneline yay?lm?? ve ?ok say?da ki?inin haberle?me h?rriyetine ve ?zel hayat?n?n gizlili?ine hukuka ayk?r? ?ekilde m?dahale edilmi?tir." ifadesine de yer verildi.

??TE HSYK GEREK?ES?N?N TAMAMI

H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Genel Kurulu, 6087 say?l? Kanun'un 29'uncu maddesi gere?ince a?a??da isimleri yaz?l? ?yelerin kat?l?m? ile 15/11/2016 tarihinde topland?.

I-SORU?TURMA S?REC?ve ?NT?KAL:

Yakla??k yar?mas?rd?r T?rkiye'nin sosyo-politik g?ndeminde s?zde dini referanslar ?zerinden kendisine toplumsal ve kamusal bir varl?kve me?ruiyet zemini in?a eden, sosyolojik b?nyesi itibariyle m?tesanit bir dokuya sahip olan FET?/PDY Silahl? Ter?r ?rg?t?, m?ntesiplerini ilgili yap?ya t?mden sadakat ilkesi ?er?evesinde doktrine etmi?,yap? mensuplar?n?n ahl?k ve hukuk d??? her t?rl? eylemlerini m?bah g?rm??t?r. Mistik bir otoriteye (mehd?lik) inanm??l?kla, yanda?lar? i?in merkezi s?navlarda soru ?alma, masumiyet karinesini ?i?neyerek, haklar?ndaki su?lamay? dahi bildirmeden insanlar? y?llarca ceza infaz kurumunda tutarak h?rriyetlerini k?s?tlama ?eklindeki eylemlerinde oldu?ugibi ki?ihaklar?n? pervas?z bi?imde ihlal etme, kay?rma, yalan s?yleme, delil uydurma, iftirada bulunma gibi ahl?k ve hukuk d???l?klar? ger?ekle?tirmekte ve hedefleri u?runa su? i?lemekte herhangi bir beis g?rmemi?lerdir.

Talimatlar yoluyla kollektif bir ?ekilde mobilize olan, kamu erkinin kritik b?rokratik alanlar? ba?ta olmak ?zere, kamusal alan? ele ge?irme refleksi ile hareket eden, m?lkiye, adliye, emniyet, e?itim ve ordu i?erisinde kendi ?zel hiyerar?isi ile illegal ?ekilde kadrola?an, devletin t?m kurumlar?na yerle?tirdi?i ?rg?t ?yeleri ile devlet te?kilat?n? kendisine hizmet eder hale getiren ve adeta devlet i?inde ayr? bir devlet yap?s? olu?turan ?rg?tte, s?zde lider Fetullah G?LEN taraf?ndan verilen;

"-Esnek olun, sivrilmeden can damarlar? i?inde dolan?n!; b?t?n g?? merkezlerine ula??ncaya kadar hi? kimse varl???n?z?fark etmeden sistemin ana damarlar?nda ilerleyin!

-T?rkiye?deki g?? ve kuvveti cephenize ?ekece?iniz ana kadar her ad?m, erken say?l?r.

-Adliye, m?lkiye veya ba?ka hayati bir m?essesede bizim arkada?lar?m?z?n mevcudiyeti ?yle ferdi mevcudiyetler ?eklinde ele al?n?p de?erlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek ad?na bizim o ?nitelerde garantimizdir. Bir ?l??de onlar bizim varl???m?z?nteminat?d?r.

-Arkada?lar?m?z o sahada kabiliyetlerini geli?tirmeli, m?ktesebatlar?n? geli?tirmeli esas ve zannediyorum iki yanl? olmalar? itibariyle de sergileyecekleri performansta da daima takdir toplayacaklard?r. Yani bu bizim cepheyi ??renmeleri laz?markada?lar?n. Yani bizim hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, biz bir taraftan ?al???p onlar?n istifade edecekleri ?ekle getirmeliyiz, onu ?yle form?le etmeliyiz, ?yle tertip ve temkide tabi tutmal?y?z.

-Allah'?n Resul? kuvvet dengesinin olmad??? bir yerde ortaya at?lmas?n?n hezimet ve ma?lubiyetle neticelenece?ini herkesten iyi de?erlendirdi ve bu sebeple de stratejisini hep temkin ve tedbirle ?rg?tledi. Denge g?zetilmedi?inde hezimet ve ma?lubiyetin ka??n?lmaz oldu?u ?artlarda kahramanl?k g?sterisi ihanettir.

-Yani siz h?kim de?ilsiniz ba?ka kuvvetler var. Bu ?lkede de?i?ik kuvvetleri hesap edecek dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli y?r?mekte yarar var ki geriye ad?m atmayal?m? yani her ?ey bir oyundur. Kungfu gibi oyun, tekvando gibi bir oyun, judo gibi bir oyun her zaman insan hasm?n? yenmesi ?yle yumruk vurup yere sermesi gibi bir ?ey de?ildir, Bazen has?mdan ka?mak, bile ?ok ?nemli bir manevra (kesinti var) ?ok iyi bilecek, ?ok iyi planlayacak ona g?re y?r?yeceksiniz. Kuvvet dengesi, olmad??? bir yerde kuvvete ba?vurmayacaks?n?z, teknik, taktik, yerine sizin kalbiniz ?nemlidir.

-Ben yine kuvvet dengesinin olmad??? i?in ?ahsen o yol yerine kendi d???ncemi yayma, kendi d???nce sistemim ad?na varl??? her taraf?fethetme, ele ge?irme yolunu ?ahsen tercih ederim.

-Zaman hen?z uygun de?il. B?t?n d?nyay? omuzlay?pta??yabilece?imiz zamana dek, tamam olaca??n?zve ko?ullar?n uygun olaca??zamana dek beklemelisiniz! Bilhassa, haber alma hususunda her zaman has?m cephenin ?ok ?n?nde olunmal?d?r.

-Toplumun b?y?k kesimlerine, b?y?k k?s?mlar?na, bu duygu ve d???nceyle ula?ma a??s?ndan, belli bir noktaya, belli bir k?vama gelecekleri ana kadar, bu ?ekilde hizmet etmeleri ?art, zaruri, l?zumlu?yanl???telafi edemeyiz.

-T?rkiye?deki devlet yap?s? ?l??s?ne g?re b?t?n anayasal m?esseselerdeki g?? ve kuvveti cephemize ?ekece?imiz ana kadar her ad?merken say?l?r. (?) bunca kalabal?k i?inde ben bu d?nyay? ve d???ncemi s?zde mahremiyet i?inde anlatt?m. (?) s?rr?n?zsizin s?rr?n?zd?r. S?ylerseniz siz esir olursunuz.

-Y?zlerce arkada?lar, y?zlerce diyorum tabi. T?rkiye?nin i?inde binlerce yurt d???nda burs veriyorlar. Amerika?da otuz k?sur de?i?ik ?niversitelerde kariyer yap?yorlar. Kariyerin yap?lmas?n?nyan?nda kariyer yapman?nyan?nda ada ayn? zamanda bu arkada?lar?m?zorada hizmette yap?yorlar ve bu iki ?? senelik ?mr? olan bir ?ey. Daha ?ncede vard? ?? be? arkada? ama fakat bunlar Allah'a ?ok ??k?r organize edildi. Himmetler belli bir noktada?(kesinti) edildi. Ve ?imdi orada ?ok iyi g?d?l?yorlar Allah??n inayet ve keremiyle her sene de besleniyorlar. ?ngiltere?den Almanya?ya oradan Avusturalya?ya oradan Amerika?ya kadar her yerde kariyer yapan arkada?lar?m?z besleniyorlar. Ve bu arkada?lar bizim gayeyi hayalimize g?re gelecekte o d?nyalardaki ?niversitelerdeki bizim tebli?cilerimiz olacaklar. T?rkiye?ye d?nd?kleri zaman da burada el ?st?nde ?niversitelerdeki hocalar?m olacaklar.

-D?nyada sat?nal?nmayacak adam yoktur. Sadece fiyatlar? farkl?d?r. Birini az fiyata birini ?ok fiyata al?rs?n."

?eklindeki talimatlar, bir yandan kadrola?man?n ?rg?t i?in arz etti?i ?nemi, di?er yandan ise, kadrola?man?n Anayasal d?zeni ele ge?irmek i?in izlenen bir stratejik y?ntem oldu?unu ortaya koymaktad?r.

Gizlilik ve takiye k?lt?r?n? kurulu? felsefesi olarak belirleyerek y?llar y?l? kendini saklamay? ba?arm?? olan FET?/PDY ter?r ?rg?t?, bu s?re boyunca legal g?r?n?rl??e ?nem ve ?ncelik atfetmi?, b?ylece toplum i?indeki me?ruiyetini de sorgulanamaz bir bi?imde tahkim etmeye ?al??m??t?r. Bu g?r?n?rl?l?k bi?imleri kimi zaman bayrak hassasiyeti, kimi zaman T?rk?e sevgisi, kimi zamanda toplumsal her katman?nbir ?ekilde u?rak yeri/ge?i? yolu olabilecek s?zde ak?lve bilim referansl? e?itim kurumlar? olmu?tur.

Ancak, bu eli kanl? ter?r ?rg?t?n?n ger?ek ama?lar?n? perdeleyen maske, dershane tart??malar?yla (2013) yava? yava? inmeye ba?lam?? ve nihayetinde h?k?meti ve siyaseti dizayn etmeye y?nelik ger?ekle?tirilen 17/25 Aral?k b?rokratik darbe giri?imiyle de bu maske tamamen d??m??t?r. Sonu?lar? itibariyle gerek Devlet gerek de Millet kat?nda 17/25 Aral?k b?rokratik darbe giri?iminin, bahse konu yap?n?n (?rg?t?n) bir yard?m kurulu?u/hizmet hareketi olmay?p ter?r ?rg?t? oldu?u hususunda ortak vicdani bir kanaat (devlet ve kamuoyu nezdinde) olu?mas? bak?m?ndan bir ter?r faaliyeti ve ter?r ?rg?t? olarak nazar? itibara al?nmas?n?n miladi tarihi oldu?unu s?ylemek yanl?? olmayacakt?r. 17/25 Aral?k b?rokratik darbe giri?imine m?teakip ilk defa Devlet kat?nda y?ksek sesle FET?/PDY ter?r ?rg?t?n?n silahl? bir ter?r ?rg?t? oldu?ua??k?a vurgulanm?? ve millet nezdinde de bu g?r/kuvvetli ses makes/kar??l?k bulmu?tur. Bundan sonrad?rkiy?llarca milletin saf/halis dini ve milli duygular?n? kullanarak gizli ve gayri me?ru ama?lar?n? ger?ekle?tirmeye ?al??an bu ?rg?t T?rk Milletinin g?nl?nden de bir daha d?n??? olmayacak bir bi?imde kovulmu?tur.

Dini duygular? istismar etmek suretiyle g?venini kazand??? insanlar? y?llarca kendi kirli pl?nlar? do?rultusunda kullanan FET?/PDY ter?r ?rg?t?n?n ger?ek y?z?n?n anla??larak Devletin bu yap?yla etkin bir m?cadeleye ba?lamas? sonras?nda, mensuplar?n? yeni ihdas edilen kadrolara yerle?tirmek bir yana, mevcut kadrolar? korumakta zorlanan, tasfiye s?recine giren, ekonomik ve siyasi y?nden zay?flayan ?rg?t?n ?ma?dur edebiyat?? stratejisi ?st?ne kurulu alg? y?netiminden de bir sonu? alamayaca??n? ve geri d?n??? olmayan bir yola girdi?ini anlayan FET?/PDY ter?r ?rg?t? ihanetler zincirini 15 Temmuz askeri darbe giri?imiyle tamamlayarak, adeta ihanette s?n?rlar?n?n olmad???n? a??k?a ortaya koymu?tur. 15/07/2016 g?n?, ba?ta ?stanbul ve Ankara olmak ?zere ?lkenin muhtelif yerlerinde, T?rk Silahl? Kuvvetleri b?nyesinde yuvalanan, aralar?nda generaller ve amirallerin de bulundu?u subay, astsubay, uzman er ve erba?lar ile askeri ??renciler arac?l???yla, T?rkiye Cumhuriyeti h?k?metini ortadan kald?rmak ve Anayasal d?zeni de?i?tirmek amac? ile eyleme ge?ti?i, bu kapsamda; saat 22:00 sular?nda ?stanbul?da Bo?azi?i ve Fatih Sultan Mehmet K?pr?lerinin silahl? ter?r ?rg?t? ?yeleri taraf?ndan tank ve paletli z?rhl? ara?lar ile trafi?e kapat?ld???, ?stanbul Ye?ilk?y Atat?rk Havaliman??n?n tanklar vas?tas?yla sevki sa?lanan ?rg?t ?yesi askerler taraf?ndan ele ge?irilerek, 22:15 itibariyle havaliman?na giri? ve ??k??lar?n kapat?ld???,u?u? kontrol kulesinin ele ge?irilerek t?m yurt i?i ve yurt d??? u?u?lar?n durduruldu?u, F-16 sava? jetleri ile havaliman? ?zerinde al?ak u?u? yap?larak yolcu u?aklar?n?nini? ve kalk?? yapmalar?n?n engellendi?i, yine ayn? saatlerde Sabiha G?k?en Havaliman??n?n ele ge?irilmesi maksad?yla benzer bir giri?imde bulunuldu?u, Vatan Caddesi?nin giri? ve ??k???, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi, ?stanbul Valili?i, ?stanbul ?l Emniyet M?d?rl???, Kuleli Askeri Lisesi ba?ta olmak ?zere stratejik ?neme sahip karakollar, limanlar, k?pr?ler ve meydanlarda, ?rg?t mensubu askerlerin tank ve z?rhl? ara?lar ile h?kimiyet kurmaya ?al??t?klar?,sava? jetleri ile ses h?z?n? a?acak ?ekilde al?ak u?u? yapan ve zaman zaman ses bombas? atan ?rg?t mensubu askerlerin, korku ve pani?esevkederekhalk?n meydanlara ??kmas?n? engellemeye ?al??t???, milli iradeye sahip ??kmak ?zere Bo?azi?i K?pr?s??nde toplanan halk?n ?zerine uzun namlulu silahlar ile ate? a??ld???, ?ok say?da sivil vatanda??nya?am?n? yitirmesine sebebiyet verildi?i,

E? zamanl? olarak Ankara?da milli egemenli?in olu?tu?u T?rkiye B?y?k Millet Meclisi ile Genelkurmay Ba?kanl??? ve Emniyet Genel M?d?rl??? ?zerinde F-16 sava? jetlerinin al?ak u?u? yapmaya ba?lad?klar?,a??r silahlarla donat?lm?? helikopterlerin onlara e?lik etti?i, Meclis?te temsili bulunan t?m siyasi parti milletvekillerinin, demokrasiye ve Meclis?e sahip ??kmak ?zere TBMM Genel Kurul Salonu?nda toplanmalar? ?zerine, Meclis ana binas?n?n bulundu?uyerle?kenin bombaland???, soka?a inerek, demokrasiye ve milli iradeye sahip ??kan vatanda?lar?n?zerine helikopterlerden ate? a??ld???, ?ok say?da vatanda??n ?ehit edildi?i ve yaraland???, Yenimahalle il?esinde bulunan Milli ?stihbarat Te?kilat? binas?na kobra tipi iki helikopterden ate? a??larak sald?r?da bulunuldu?u, G?lba??il?esinde bulunan Polis ?zel Harek?t E?itim Merkezi binas?n?ntank ve sava? u?aklar?n?nyo?un bombard?man?na maruz kald???,sald?r?lar esnas?nda 47 ?zel harek?t polisinin ?ehit d??t???, halk?n meydanlara ??kmas?n? engellemek amac?yla sava? u?aklar? ile s?rekli sorti yap?ld???, TBMM, M?T ve Ankara ?l Emniyet M?d?rl???ba?ta olmak ?zere kamu binalar? ?n?nde, cadde ve meydanlarda toplanan vatanda?lara kar?? uzun namlulu silahlar ile sald?r?ld???, kad?n, ?ocuk, gen?, ya?l? demeden silahs?z ve savunmas?zhalk?n ?zerine rastgele ate? a??ld???,?lke genelinde ger?ekle?en ?at??malar sonucu 246 ki?inin ?ehit oldu?u, 2.186 ki?inin yaraland???,

T?rk Silahl? Kuvvetleri Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan 19/07/2016 g?n? saat 13:00?da yap?lan bas?na??klamas?nda, ya?anan s?re? ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirildi?i, istihbarat bilgisi al?nd??? andan itibaren T?rk Silahl? Kuvvetleri taraf?ndan al?nan tedbirlerin a??klanarak 15/07/2016 g?n? ak?am saatlerinde ter?r ?rg?t?nce ba?lat?lan darbe giri?iminin 17/07/2016 saat 16:00 itibariyle t?m yurt genelinde bast?r?ld???n?n kamuoyu ile payla??ld??? ve yaz?l? bildiride; her ne kadar darbe giri?imi T?rk Silahl? Kuvvetleri b?nyesinde ba?lat?lm?? olsa da, bunu yapmaya kalk??an hainlerin, halk?m?z?n Peygamber oca?? olarak adland?rd??? T?rk Silahl? Kuvvetlerinin, vatan?n?, milletini, bayra??n? seven ezici ?o?unluktaki mensuplar?yla kesinlikle hi?bir ilgi ve alakalar?n?n bulunmad???na, T?rk Silahl? Kuvvetlerinin, en gen? erinden en y?ksek r?tbeli general/amiraline kadar t?m personeliyle demokratik hukuk sistemi i?erisinde Devletin ve y?ce Milletin emrinde, g?revinin ba??nda oldu?u ifadelerine yer verildi?i,

M?lkiye, adliye, emniyet, e?itim ve ordu i?erisindeki kadrola?mas?n? tamamlad?ktan sonra Anayasal d?zeni y?karak rejimi de?i?tirmek i?in art?k zaman?ngeldi?ini d???nen FET?/PDY'nin, 15/07/2016 g?n? Cumhuriyet tarihinin en kanl? darbe giri?imine imza atmas?, b?y?k bir duyarl?l?k g?stererek rejimi korumak ve demokrasiye sahip ??kmak ad?na canlar? pahas?na soka?a d?k?len halk?n, mermi sa?ana??na, ?zerlerine s?r?len tank ve askeri ara?lara, jetlerden at?lan bombalar ile helikopterlerden a??lan ate?eg??s?n? siper ederek, T?rk Kurtulu? sava??nda emsali g?r?lebilmi?bir m?cadeleyle rejime kasteden sald?r?y? p?sk?rtmeleri sonras?nda, devletin k?lcal damarlar?na s?zan, ?rg?t?n nihai hedefi olan T?rkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumlar?n? ele ge?irmek i?in devlete ve kendinden olmayan herkese kar?? ne zaman ve ne ?ekilde sald?r? yapacaklar? belirsiz olan, hukuku silah olarak kullanmaktan ?ekinmeyen ihanet ?etesi mensuplar?n?n hukukd???i? ve eylemlerine son vermek ad?na baz? tedbirler al?nmas?zorunlu hale gelmi?tir.

Bu kapsamda; cebir ve ?iddet kullanarak, T?rkiye Cumhuriyeti Anayasas?n?n ?ng?rd??? d?zeni ortadan kald?rmaya veya bu d?zen yerine ba?ka bir d?zen getirmeye veya bu d?zenin fiilen uygulanmas?n? ?nlemeye yahut T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini ortadan kald?rmaya veya g?revlerini yapmas?n? engellemeye te?ebb?s eden T?rk Silahl? Kuvvetleri i?erisinde yap?lanm?? FET?/PDY ter?r ?rg?t? mensuplar? hakk?nda, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???nca re?sen soru?turma ba?lat?ld???, soru?turma kapsam?nda Emniyet Genel M?d?rl???'ne t?m Cumhuriyet Ba?savc?l?klar?na ula?t?r?lmas? ricas? ile talimatlar yaz?ld???, ??phelilerin malvarl?klar?na tedbir konulmas? i?in talepte bulunuldu?u, ??phelilerin pasaportlar?n?n iptali ve varsa yurtd???na ??k?? bilgilerinin bildirilmesi i?in Emniyet Genel M?d?rl???'ne yaz?lar yaz?ld???, olay g?n? kurum binalar?na ait kamera g?r?nt?lerinin getirtilerek bilirki?iye inceleme i?in tevdi edildi?i,

FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?yle iltisak d?zeyinde de olsa ba?lant?s? tespit edilen h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? y?n?nden, 2802 Say?l? H?kimler ve Savc?lar Kanunu'nun 94'?nc? maddesi kapsam?nda a??r ceza mahkemesinin g?revine giren su??st? halinin mevcut oldu?u tespitinden hareketle genel h?k?mler kapsam?nda adli soru?turmaya ba?lan?ld??? ve h?len devam etti?i,

An?lan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? hakk?nda H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu m?fetti?leri taraf?ndan d?zenlenen ?n raporlarda, ilgililere isnat olunan eylemlerin nitelikleri itibariyle meslekten ??karmay? gerektirir a??rl?kta bulundu?unun, ilgililerin g?reve devamlar?n?n yarg? erkinin n?fuz ve itibar?na zarar verece?inin bu sebeple haklar?ndaki soru?turma sonu?lan?ncaya kadar 2802 say?l? H?kimler ve Savc?lar Kanunu'nun 77'nci ve H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Tefti? Kurulu Y?netmeli?i'nin 40'?nc? maddeleri uyar?nca tedbir c?mlesinden olarak g?revden uzakla?t?r?lmalar?n?n talep edildi?i, ?n raporlar?n H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Tefti? Kurulu Ba?kanl??? kanal?yla H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'ne intikali ?zerine, Daire Ba?kan?n?n, 6087 say?l? H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Kanunu'nun 30/2'nci maddesi ile 04/07/2012 tarihli ve 28343 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanarak y?r?rl??egiren H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?al??ma Usul ve Esaslar? Hakk?nda Y?netmeli?in 4/6'nc? maddesinde d?zenlenen yetkisine istinaden yapt??? ola?an?st? toplant? ?a?r?s? ?zerine toplanan Dairenin, 10/08/2016, 24/08/2016, 07/09/2016, 08/09/2016, 13/09/2016, 18/10/2016, 21/10/2016 ve 25/10/2016 tarihli ola?an?st? toplant?lar?nda ihbarlarda ad? ge?en adli yarg? h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? ile idari yarg? h?kimlerinin, 15/07/2016 tarihinde darbe giri?iminde bulunan FET?/PDY Silahl? Ter?r ?rg?t?yle ba?lant?l? olduklar?na dair delil ve ??phenin bulundu?una, ilgililerin g?revlerine devamlar?n?n, soru?turman?n selametine, yarg? erkinin n?fuz ve itibar?na zarar verece?ine kanaat getirilmekle, 2802 say?l? H?kimler ve Savc?lar Kanunu'nun 77/1'inci ve 81/1'inci maddeleri gere?ince ayr? ayr? olmak ?zere tedbiren ?? ay s?reyle g?revden uzakla?t?r?lmalar?na oy birli?i ile karar verdi?i,

Bakanlar Kurulu'nun 20/07/2016 tarihli karar?yla, Anayasan?n 120'nci maddesi ile 2935 say?l? Ola?an?st? H?l Kanunu'nun 3'?nc? maddesinin 1'inci f?kras?n?n (b) bendine g?re, ?lke genelinde 21/07/2016 g?n? saat 01:00'dan itibaren doksan g?n s?reyle ola?an?st? h?l ilan edilmesine karar verildi?i, bu karar?n TBMM Genel Kurulu taraf?ndan 21/07/2016 tarihli ve 1116 say?l? kararla onayland???, daha sonra Bakanlar Kurulu'nun 05/10/2016 tarihli karar?yla, ?lke genelinde devam etmekte olan ola?an?st? h?lin 19/10/2016 ?ar?amba g?n? saat 01:00'dan ge?erli olmak ?zere 3 ay s?re ile uzat?lmas?na karar verildi?ive bu karar?n T?rkiye B?y?k Millet Meclisi Genel Kurulu taraf?ndan 11/10/2016 tarihinde onayland???,

23/07/2016 tarih ve 29779 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanarak y?r?rl??e giren 667 Say?l? Ola?an?st? H?l Kapsam?nda Al?nan Tedbirlere ?li?kin Kanun H?km?nde Kararnamenin 3/1'inci maddesinde; 'Ter?r ?rg?tlerine veya Milli G?venlik Kurulunca Devletin milli g?venli?ine kar?? faaliyette bulundu?una karar verilen yap?,olu?um veya gruplara ?yeli?i, mensubiyeti veya iltisak? yahut bunlarla irtibat? oldu?ude?erlendirilen Anayasa Mahkemesi ?yeleri hakk?nda Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt ?o?unlu?unca; Yarg?tay daire ba?kan? ve ?yeleri hakk?nda Yarg?tay Birinci Ba?kanl?k Kurulunca; Dan??tay daire ba?kan? ve ?yeleri hakk?nda Dan??tay Ba?kanl?k Kurulunca; h?kim ve savc?lar hakk?nda H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Genel Kurulunca ve Say??tay meslek mensuplar? hakk?nda Say??tay Ba?kan?n?nba?kanl???nda, ba?kan yard?mc?lar? ile Say??tay Ba?kan? taraf?ndan belirlenecek bir daire ba?kan? ve bir ?yeden olu?an komisyonca meslekte kalmalar?n?n uygun olmad???na ve meslekten ??kar?lmalar?na karar verilir...' d?zenlemesine yer verildi?i,

667 Say?l? KHK'n?n 3'?nc? maddesi kapsam?nda yap?lacak de?erlendirmeye esas olmak ?zere; ilgililerin mesle?e kabulleri ile ba?layan, e?itim merkezi ve T?rkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri, hizmet i?i e?itim ve yabanc?dil e?itimlerine kat?l?mlar?na, yurtd???na g?nderilmelerine, ?zel yetkili savc?l?klara veya mahkemelere yahut idari g?revlere atanmalar?na ili?kin bilgiler ile bu g?revlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullan?lan ?zel yetkili mahkemelere h?kim veya unvanl? olarak, Tefti? Kurulu Ba?kanl???na, ba?kan, ba?kan yard?mc?s? veya m?fetti?olarak, idari kurumlara tetkik h?kimi, daire ba?kan? veya yard?mc?s?, genel m?d?r veya yard?mc?s? v.s. ?eklinde yap?lan atamalarda dikkate al?nan kriterler, ?zl?k dosyalar?ndaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplar?ndaki payla??mlar?, ilgililer hakk?nda H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kuruluna intikal eden ?ik?yet, ihbar, inceleme ve soru?turma dosyalar? ile bu dosyalar hakk?nda verilen kararlar, mahallinde yap?lan ara?t?rmalar, FET?/PDY ter?r ?rg?t? ile ilintili dosyalarda g?rev alan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n bu dosyalarda yapm?? olduklar? i?lemler ve verdikleri kararlar, ?rg?t mensuplar?n?n haberle?me i?in kulland?klar? ?ifreli programlarda yer alan kay?tlar, H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulunun FET?/PDY mensubu olduklar? Emniyet Genel M?d?rl???ter?rle m?cadele birimlerince d?zenlenen raporlarla sabit olan ?rg?t ?yeleri hakk?nda tayin etti?i disiplin cezalar? ve muhalefet ?erhleri, sosyal ?evre bilgileri, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???ndan temin edilen bilgi ile belgeler, ilgililer hakk?nda Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???nca ba?lat?lan soru?turman?nniteli?i ve isnat edilen su?lamalar ile g?zalt? ve tutuklama kararlar?, soru?turma kapsam?nda ifadelerine ba?vurulan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n ifade ve sorgu tutanaklar?, itiraf??lar?n beyanlar? ile di?er bilgi ve belgeler H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?yelerinin incelemesine sunulmu?tur.

II-FETULLAH?I S?LAHLI TER?R ?RG?T? (FET?/PDY)

3713 say?l? Ter?rle M?cadele Kanunu'nun 1'inci maddesinden hareketle ter?r ?rg?t?, cebir ve ?iddet kullanarak; bask?, korkutma, y?ld?rma, sindirme veya tehdit y?ntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyas?, hukuk?, sosyal, laik, ekonomik d?zeni de?i?tirmek, Devletin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez b?t?nl???n? bozmak, T?rk Devletinin ve Cumhuriyetin varl???n? tehlikeye d???rmek, Devlet otoritesini zaafa u?ratmak veya y?kmak veya ele ge?irmek, temel hak ve h?rriyetleri yok etmek, Devletin i? ve d?? g?venli?ini, kamu d?zenini veya genel sa?l??? bozmak amac?yla her t?rl? su? te?kil eden eylemleri i?leyecek ki?iveya ki?ilerin mensup oldu?u ?rg?t olarak tan?mlanabilir.

Siyasi ama? unsuruyla di?er ?rg?t t?rlerinden ayr?lan ter?r ?rg?tleri, zaman zaman kavram?n d???na ta?acak kadar ?ok ?e?itli bi?imde s?n?fland?r?lmaktad?r. Birle?ik Devletler'de kurulan The Task Force ulusal g?venlik dan??ma heyetine g?re, ter?rizm alt? gruba ayr?labilir: sivil itaatsizlik, siyasi ter?r, (bireysel ya da kolektif ??kar ama?l?) siyasi olmayan ter?r, ter?r benzeri etkinlikler, s?n?rl? siyasi ter?r ve devlet ter?r?. Polisiye niteli?ia??r basan bir ba?ka tasnifte, solcu marjinalizm, sa?c? marjinalizm, tek hedefli ter?rizm, dini ter?rizm, ulusal ya da etnik ter?rizm, ?rk temelli nefret ter?rizmi, narko-ter?rizm ve siber ter?rizm kategorilerine rastlanmaktad?r. T?rkiye'de faaliyet g?steren ter?r ?rg?tleri genellikle d?rt gruba ayr?larak incelenmektedir. Bunlar Marksist-Leninist ideoloji ?er?evesinde hareket eden ter?r ?rg?tleri, b?l?c?-b?lgeci ter?r ?rg?tleri, dini temel alan ter?r ?rg?tleri ve yurt d??? kaynakl? ter?r ?rg?tleridir. Bu ?rg?tlere s?ras?yla, Devrimci Halk Kurtulu? Partisi / Cephesi (DHKP/C), K?rdistan ???i Partisi (PKK) ve Hizbullah ve Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) ?rnek verilebilir.

Bir ter?r ?rg?t?n?n varl???n?n kabul edilebilmesi i?in, ?rg?tl? ba?l?l?k, ?yeler aras?nda g?rev b?l???m?, kod isimleri, bir hiyerar?i ve bu ?rg?t?n ideolojisini savunan insanlar?nolmas? gerekir.FET?/PDY mensuplar?n?n h?cresel ?ekilde birbirleriyle ba?lant?lar?, kendi aralar?nda bir rapor, talimat al??veri?i bulunmaktad?r. Alttan yukar?ya do?ru rapor, yukar?dan a?a??ya do?ru talimat verilmekte, ?rg?t mensuplar?n?n, kendilerine yeni ?rg?t mensuplar? kazanma faaliyetleri bulunmakta, yeni ?ocuk ve gen?ler ?rg?te al?nmakta, e?itilip, yeti?tirilerek bu ?rg?t?n kadrolar?na ilave edilmektedir. ?rg?t?n e?itim malzemeleri, kitab?, bildirisi, ideolojisini anlatan belgeler, evraklar, dok?manlar?, ordu ve emniyet i?erisinde te?kilatlanm?? silahl? g?c? bulunmaktad?r. FET?/PDY de di?er ter?r ?rg?tleri gibi bir inanca dayanmaktad?r. Fetullah?? Ter?r ?rg?t?, ?yelerinin u?runda zorluklar?na katlanabildi?i, fedak?rl?kta bulundu?u, amac?na y?nelik bir ?eyler yapabildi?i, bir inan?, bir ideoloji sistemidir. ?rg?t kadrolar?n?ns?zd??? devletin g?venlik kurumlar?n?n silahl? olmas? ve bu silahlar? kullanma yetkisinin bulunmas?, ?rg?t?n silahl? ve askeri e?ilimini g?stermesi a??s?ndan ?ok ?nemlidir. Hasan Sabbah'?n ?evresinde k?melenen Ha?ha?ilerin, yakla??kbin y?l kadar ?nce afyon ?ekip fedailerini kullanarak devlet g?revlilerini ?ld?ren bir ter?r ?rg?t? olarak ortaya ??kmalar?nda oldu?u gibi FET?/PDY ?yeleri de mutlak itaat ve cennete kavu?acaklar? saiki ile hareket ederek devlet i?inde suikast benzeri hareketlere ba?vurmu?tur.

Dini unsurlar? temel alarak hareket etti?ini iddia eden ?rg?t?n, dini de?erler de?i?mezken, zamana ve ?artlara g?re kendisini de?i?tirmesi, ?lkesi ve devleti ile bar???kolmas? beklenirken devleti kendisine has?mve kar?? cephe olarak g?rmesi, t?m yap?s?yla a??kve ?effaf olmas? gerekirken bir istihbarat ?rg?t? gibi kod isimler, ?zel haberle?me kanallar?, kayna?? bilinmeyen paralar kullanmas?, y?netim kadrosunun faaliyetlerini yurt d???ndan idare etmesi ve T?rkiye?ye gelmekten ?srarla imtina etmesi, has?mlar?n? saf d??? etmek i?in her t?rl? bask?, ?antaj ve yasa d??? faaliyeti kullanmas?,?e?itli yabanc? misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen g?r??melerde bulunmas?,di?er ter?r ?rg?tleriyle temas kurmas? ve onlara istihbarat, lojistik, eylem tarz? t?r? destek sa?lamas?, s?z konusu yap?n?n casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize bir ter?r ?rg?t? oldu?unu ortaya koyan unsurlard?r.

1) FET?/PDY'nin Kurulu?u:

?rg?t?n temelleri, s?zde lider Fetullah G?LEN taraf?ndan 1966 y?l?nda at?lm??, 1970'li y?llara kadar Yeni Asya Grubu i?erisinde yer alan G?LEN, bu tarihten sonra ?zmir Kestanepazar? Kuran Kursu'nda g?rev yapt??? d?nemde ?evresinde bulunan arkada?lar? ile dini motifleri istismar etmek suretiyle ?rg?t?n ?ekirdek kadrosunu olu?turarak m?stakil hareket etmeye ba?lam??, faaliyetlerini daha ziyade l3-18 ya? grubundaki ??renciler ve gen? kesim ?zerinde yo?unla?t?rarak, teyp ve video kasetlerine ?ekilen konu?malar? ve sohbet toplant?lar? arac?l???yla g?r??lerini ula?t?rd??? sempatizan grubu ile birlikte kendi ad?yla an?lan ?rg?t? kurmu?tur.

?slami d???nceyi topluma yayma gayretinde oldu?u izlenimi veren, kendini i?inde bulundu?u sosyo-politik ko?ullara ?ok iyi uyarlayan, d?nemsel iktidar dengelerini okuyarak siyasi partilerden ?zerk kalmaya ?zen g?steren G?LEN, ?Din, siyaset ve para? ??geninde etkinli?ini art?rarak ?rg?t?n? geli?tirmi?, duygusal (a?lamakl? tarz?)ve fiziksel??eleri de katmak suretiyle kulland??? hitabet tarz? ile ba?ta nurcular olmak ?zere di?er dini ?evreleri etkilemi?tir.

?rg?t, 1978 y?l?nda yay?nlanmaya ba?layan S?z?nt? Dergisi ile bas?nyay?n ve propaganda alan?nda yeni bir g?? kazanm??t?r. Bir din adam?n?n tersine, i?inde bulundu?u g?? dengesine ve ?artlara g?re tutum ve davran??lar?n? de?i?tiren G?LEN, hakk?nda arama kayd? konulmas?na ra?men, 12 Eyl?l Askeri Darbesinin hemen ?ncesinde, yap?lan askeri darbelere deste?ini vurgulam??, kendisine ba?l? S?z?nt?Dergisi?nin Haziran 1979 tarihli say?s?nda yer alan ?Asker? adl? ba?yaz?s?n?; ?Onun s?ng?s?, y?z defa iniltimizi dindirdi ve ate?imize su serpti. Yak?n tarihimizde dahi ka? defa onda mazinin tebess?m eden ?ehresini ve y?ld?r?mla?an celadetini g?rd?k... E?er, atik davran?pda y?llardan beri haz?rlanan karanl?k emellerin ?n?ne ge?ilmeseydi, b?t?n bir millet olarak inkisar i?inde a?lamadan ba?ka ?aremiz kalmayacakt?.Tu?a selam, sanca?a selam ve onu tutan sanca?a binlerce selam? c?mleleriyle; 12 Eyl?l Askeri Darbesi sonras?nda yine S?z?nt? Dergisi?nin Ekim 1980 tarihli say?s?nda kaleme ald??? ?Son Karakol? ba?l?kl? yaz?s?n? da; ??midimizin t?kendi?i yerde H?z?r gibi imdad?m?za yeti?en Mehmet?i?e bir kere daha selam duruyoruz? ifadeleriyle sonland?rm??t?r.

1990'l? y?llar?nba??ndan itibaren yurt d???na a??lmaya ba?layan ?rg?t, h?zl? bir b?y?me ile k?sa bir zaman dilimi i?erisinde, d?nya genelinde 160 ?lkede faaliyet g?sterir hale gelmi?tir.

2) FET?/PDY'nin Amac?:

1970'li y?llardan g?n?m?ze kadar uygulam?? oldu?u ?rg?tlenme y?ntemleri, taktik ve stratejiler b?t?nc?l bir bak?? a??s?yla incelendi?inde, FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?n?n, kurulu? y?llar?ndan itibaren toplumun dini duygular?n? istismar ederek ?Himmet? ad? alt?nda toplad??? maddi kaynaklar ile yurt i?i ve yurt d???nda faaliyete ge?irdi?ie?itim m?esseselerinde kendi ama? ve ilkeleri do?rultusunda yeti?tirdi?i??rencileri, ?zetle insan kayna??n?, ekonomik ve siyasi g?c?n?, ?rg?t ideolojisi do?rultusunda kullanarak T?rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasal kurumlar?nda (yasama, y?r?tme, yarg? erklerini) kadrola?may? ve ayn? zamanda uluslararas? platformlarda da etkin bir g?? haline gelmeyi hedefledi?i,

Bu kapsamda ?rg?t?n; taban?nda bulunan insanlar?n dini duygular?n? kullanarak kaynak ve me?ruiyet dev?irmeye ?al??t???,??renci se?me ekipleri ile k?y ve semtlerden toplad??? gen?leri, b?nyesindeki vak?f, ???k evleri, okul ve dershaneleri marifetiyle ideolojisi do?rultusunda yeti?tirerek insan g?c? elde etti?i, Devlet modeline paralel bir ?rg?tlenme ile gizlice ba?ta siyaset, m?lkiye, adliye, askeriye ve emniyet olmak ?zere devletin t?m k?lcal damarlar?na s?zd???, yurt, okul, dershane ve ???k evlerinde, beyin y?kama metotlar? ile sorgulamayan, d???nmeyen, mutlak itaati esas alan yap?ya ba?l? insan tipi yeti?tirdi?i, dinler aras? diyalog ad? alt?nda, di?er dinlerin temsilcileri ile g?r??erek, kendisini ?slam ad?na muhatap g?stermeye ?al??t???, ?irket birlikleri ve konfederasyonlar kurarak kendisine ba?l? bir zenginler kul?b? olu?turmaya ve b?ylelikle ulusal ve uluslararas?ticarette s?z sahibi olmaya ?al??t???, ?SS, YDS, DGS, ALES, Y?S, ?DS, KPDS, TUS, KPSS, askeri okullara giri? s?nav?, polislik s?nav?, h?kim adayl??? s?nav? ba?ta olmak ?zere bir?ok s?nav sorular?n? hukuka ayk?r? yollarla ele ge?irerek, kendi mensuplar?n?ne?itim kurumlar?na veya kamu kurumlar?na yerle?tirilmesini sa?lad???,?retti?i sahte belge ve delillerle, ?rg?t mensubu olmayan ki?iler hakk?nda adli ve idari soru?turmalar a??lmas?n? sa?layarak bu ki?ilerin haks?z ?ekilde Devlet kadrolar?ndan tasfiye edilerek yerlerine kendi ?rg?t elemanlar?n?nyerle?tirilmesini sa?lad???, bu gibi y?ntem ve ara?larla ?rg?t?n nihai amac?na ula?maya ?al??t??? anla??lm??t?r.

3) ?rg?t?n Sosyo-K?lt?rel ve Zihinsel Yap?s?:

?rg?te ?yelik i?in kesin bir kriter yoktur. T?rk, k?rt, laz, ?erkez, ermeni, s?nni, alevi hatta yap?ya uzak gibi duran gruplardan, ateist ya da yahudi, hristiyan dinlerine inananlardan da paralel yap?lanma i?erisinde yer alanlar bulunmaktad?r. Bir ba?ka ifade ile FET?/PDY?ye ?yelik i?in dindar olmak veya inan?l? olmak ?art? aranmad??? gibi m?sl?man olmak da gerekli de?ildir. Bu ?rg?t?n i?erisinde her t?rl? su?a bula?m??, alkol m?ptelas?, kumarbaz, h?rs?z, tefeci, r??vet?i ki?iler de vard?r. Ancak ?rg?t anlay???nda, dini vecibelerin yerine getirilmesi veya Kur'an?n yasaklad??? eylemlerden ka??nmaktan ziyade, "para" ?ncelik arz etti?inden, himmetini veren ki?inin i?ledi?i su?un veya g?nah?n bir ?nemi bulunmamaktad?r. Me?ru olmayan yollardan elde edilen kazan?tan ?rg?te istenen pay verilmi? ise i?lenen g?nah?n ya da su?un ?zeri ?rg?t taraf?ndan organize ?ekilde ?rt?lmektedir.

FET?/PDY?nin ?rg?tlenmesi askeri bir ?rg?tlenmeden ?ok az farklar i?ermekte, s?zde liderin verdi?i karar? sorgulama anlam?na gelecek her d???nce, eylem veya tav?r kuvvetle ezilmekte, G?LEN'in ve ona ba?l? di?er y?neticilerin t?m talimatlar?,akl?n da ?tesinde bir kutsiyet kazand?r?larak uygulanmaktad?r. S?zde lider G?LEN, s?yledikleri ve yazd?klar?yla ba?l? olmay?p ilahi bir emir olarak kendini din, ahlak, hukuk kurallar?yla ba?l? saymamakta, ?rg?t?n? ve kendini, devlet d?zeninin i?inde de?il ?n?nde ve ?st?nde g?rmekte, ?rg?t mensuplar?na g?re s?ylediklerine ayk?r? hareket etme, onlar? de?i?tirme, her t?rl? yasa?? kald?rma, yepyeni bir yasak getirme yetkisini haiz ve daha da ?nemlisi, dini h?k?mleri de?i?tirebilen bir otorite, insan?st? bir varl?k olarak kabul edilmektedir. ?yle ki, bu insan?st? varl???nyar?mb?rakt??? yiyecek at??? veya suyu, i?ece?i bile ola?an?st?d?r. ?rg?t ?yeleri onun i?ti?i ?ay veya suyun art???n? i?mek i?in s?raya girer ve ona kutsiyet atfederler. O peygamberler, evliyalar ve di?er din b?y?kleriyle mana aleminde bula?an ve g?r??en onlarla isti?are eden bir kimsedir. Ev ve yurtlardaki dini oldu?u s?ylenen sohbetlerde i?lenen ?nemli temalardan biri budur. Bir kimse bu temaya iman etmedi?i m?ddet?e ger?ek bir ?ye olamaz yada onlar?n ifadesiyle iman etmi? say?lmaz.

?rg?t, ?yelerine onu bir Mehdi, Mesih veya Muhterem olarak tan?tmaktad?r. Mehdi ve Mesih ahir zamanda ortaya ??kaca??na inan?lan ?st?n vas?fl? insanlard?r. Muhterem ise onu aziz g?stermek ve hat?r? say?lan sayg? duyulan bir kimse olarak topluma sunmak i?in son y?llarda s?k?a kulland?klar? bir ifadedir. Bu hususlar, ?rg?t?n h?zl? bir ?ekilde b?y?mesine ve mensuplar?n, ?rg?t?n s?zde liderine mutlak bir ba?l?l?k duymas?na vesile olmu?tur. ?rg?t?n s?zde lideri Fetullah G?LEN?in teyp ve videokasetlerine ?ekilen konu?malar?na, kitaplar?na ve ?e?itli dergilerde yer alan ba?yaz?lar?na eri?im geli?en teknoloji ile birlikte kolayla?m??, bu konu?ma ve yaz?larda ge?en uyar?lar ve tavsiyeler ?rg?t mensuplar? ?zerinde G?LEN'in kendi ifadesiyle birinci derecede hareket ettirici etkiye sahip olmu?tur.

?ocu?u olmayan ?rg?t mensuplar?, s?zde liderlerini g?rmek i?in ABD?ye gidip Pensilvanya?da kendisinden ald?klar? ''okunmu? hurma"y? yiyerek ?ocuk beklemektedir. S?z konusu halet-i ruhiye, y?ksel tahsil yapm?? ?rg?t ?ye ve mensuplar? i?in de ge?erlidir. ?rg?t mensubu h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n inanm??l?k ve ?rg?t?n s?zde liderine ba?l?l?k d?zeyini g?stermesi bak?m?ndan H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'ne intikal eden 2016/5 Tedbir esas numaral? soru?turma dosyas?na konu olan ?stanbul 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi H?kimi ?lhan KARAG?Z??n "Karar" kisvesi alt?nda yazd?klar?, yarg? ad?na utan? verici niteliktedir.

Ad? ge?en h?kimin, kamuoyunda "Balyoz davas?" olarak bilinen ve T?B?TAK?ta ?al??an bilirki?ilerin d?zenleyerek Cumhuriyet Ba?savc?l???na sunmu? olduklar? bilirki?i raporunun ger?e?e ayk?r? olarak d?zenlendi?i iddias?yla ilgililer hakk?nda bilirki?ilik g?revini k?t?ye kullanmak su?undan a??lan davada, 04/07/2016 tarihinde vermi? oldu?u 577 sayfadan olu?an k?sa kararda, FET?/PDY hakk?nda ?v?c? ve propaganda niteli?inde ifadelere yer vererek, ?rg?t?n s?zde lideri konumunda bulunan Fetullah G?LEN?i ?mehdi? ilan etti?i ve T?rkiye Cumhuriyeti Cumhurba?kan?, Bakanlar Kurulu ?yeleri ile yarg? organlar? ve yine bir k?s?m kamu g?revlileri hakk?nda alenen a?a??lay?c? ve hakaret i?erir ifadelere yer verdi?i, ilgili kararda yer verilen;

??zzet ve azametine teslimiyetimi bildirmek, ?zerimdeki nimetlerinin tamamlanmas?n? istemek, tevfik ve inayetinin devam?n? sa?lamak i?in Allah teala'ya hamd ederim. Peygamberlik r?tbesine e?ildi?imi ifade etmek, Allah resul? olmas?n?n bize y?kledi?i sayg? hakk?n? yerine getirmek ve ?efaatini diledi?imi a??klamak i?in en hay?rl? kul olan Muhammed?e ve onun vesilesiyle al ve ashab?na salat ve selam ederim?

?Hi? bo?una u?ra?may?n. Art?k ??zd?m! Recep Tayyip Erdo?an, AKP, t?m ??rekas?, avanesi, soytar?lar? hep birlikte, Do?u Perin?ek de dahil olmak ?zere, M?T, derin devlet ve "EPL?SMENT" ?st akl?yla beraber bu ?lkeye b?y?k kumpas kurmu?sunuz! Hep birlikte ?yle bir kumpas kurmu?sunuz ki, adeta ilahi bir yard?m olmasayd? belki ben de ??zemeyecektim??

?Bir s?r? yolsuzlu?a ismi kar??m?? ba?ka yerde bu olaylarla ilgili y?r?t?len soru?turmalar? takipsizlikle kapatan t?m savc?l?kve yarg??l?k g?revinde bulunan ve burada etkili olan Ba?savc?ve vekilleri ile t?m Adalet Bakanl??? yetkilileri ve ona g?re yetki ve atamalar? yapan t?m HSYK ?yeleri i?in burada su? duyurumuzu yap?yoruz ve eskisini de yenilemi? oluyoruz.?

???te buradan il?n ediyoruz, Fetullah G?len Hocaefendi Son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhivesellem Efendimizin kendi soyundan ehl-i Beytinden gelece?ini haber verdi?i ve bizim de hem Hazreti Ali ve hem de yine El-i Beytten olan Abd?lkadir Geylani Hazretlerinin kitaplar?ndan aktard???m?z gibi o se?ilmi? bir ki?i olur ve Hazreti Ebubekir, Hazreti ?mer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Peygamber Efendimizin halifeleri iken, Mehdi Aleyhisselam ayr? ve ?zel olarak son kez insanl??? do?ru yola sevk ederek yanl??l?klar? g?sterecek ?zel bir insan oldu?u i?in her ne kadar harikuladelikleri ve kerametleri olacak ise de zaten ortaya ??kt???nda bir?ok ki?i haz?r bekledi?i i?in ona biat edecek ve derhal tamir ve onar?ma ba?layacak ve kendisi her t?rl? hareket serbestisine sahip oldu?u i?in nas?l ve ne ?ekilde davranaca??n? ve insanlar?n nas?l y?nlendirilece?ini bildi?i i?in Allah??n Halifesi olarak Huruc edecektir..?

??VE EVET ERDO?AN DA SON VE ?SLAM?IN B?Y?K DECCALIDIR..? ?eklindeki ve dava dosyas? ile ilgisi olmayan, su? unsurlar? da ta??yan ibareler, gerekti?inde mahkeme karar?n?n da FET?/PDY ter?r ?rg?t?n?n ama? ve ihtiraslar?na feda edilebilece?ini ve ?rg?t mensuplar?na mesaj vermek ?zere kullan?labilece?ini g?stermesi bak?m?ndan son derece dikkat ?ekicidir.

4) Paralel Devlet Kurma ?abalar?:

?rg?t?n ?zellikle siyaset, m?lkiye, adliye, askeriye, emniyet ve b?rokrasideki ?rg?tlenmesi ile yasad??? faaliyetleri, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat birimlerince haz?rlanan ?e?itli raporlarla devlet ar?ivlerine girmi?tir. ?rg?t lideri Fetullah G?LEN ilk etapta devlete kar?? sava? vererek hedeflere ula?man?ny?prat?c? olaca??n? te?his etmi?, bu nedenle mevcut sistemi y?kmak yerine Devlet kurumlar?n? ele ge?irmeyi hedeflemi?tir. ?rg?t, yurt i?inde ve yurt d???nda ?ok say?da vak?f, dernek, ?zel okul, ?irket, dershane, ??renci yurdu, bas?nyay?n kurulu?u, finans kurumu, sigorta ?irketi ve radyo istasyonunu denetim alt?nda bulundurarak; amac?na uygun bir te?kilatlanmay?neredeyse ba?arm??t?r.

5) ?rg?t?n Y?netim Modeli:

FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?, t?pk? di?er yasad??? ter?r ?rg?tlerinde oldu?u gibi gizli ve hiyerar?ik bir yap?lanmaya sahip olup pel?r k???tlar ile haberle?me, ?zge?mi? raporu verme, mensuplar i?in kod ad? kullanma gibi ?rg?tsel taktiklerle y?netilmektedir. Bir yandan da ?rg?t mensuplar?n?ntamam?na belirli g?rev ve sorumluluklar y?klenerek mensuplar?n ?rg?te ba?l?l?klar? per?inlenmektedir.

?rg?t?n, insanlar? be? farkl? dereceye tabi tutarak s?n?fland?rd???, bunlardan be? birlik olarak adland?r?lan birinci s?n?f? ?rg?te d??manca davranan ve aleyhine m?cadele eden ki?ilerin; be? ikilik olarak adland?r?lan ikinci s?n?f? d??man g?r?lmemekle birlikte ?rg?te ilgi duymayan ki?ilerin; be? ??l?k olarak adland?r?lan ???nc? s?n?f? hi?bir yard?mve katk?da bulunmaks?z?n ?rg?t? seven ki?ilerin; be? d?rtl?k olarak adland?r?lan d?rd?nc? s?n?f? do?rudan ?rg?t?n bir ferdi olmamakla birlikte ?rg?te her t?rl? yard?m? yapan ve destekleyen ki?ilerin; be? be?lik olarak adland?r?lan be?inci s?n?f? ?rg?te mensup olup her ?eyi ile kendisini ?rg?te adam?? ve ?rg?t? sorgulamayan ki?ilerin olu?turdu?u,

?rg?t mensuplar?n?ni? ve ?zel hayatlar?ndaki b?t?n kararlar?n?, ?rg?t?n tasarrufuna b?rakm?? olmalar?n?nalt?nda yatan sebeplerden en ?nemlisi, ba?l? olduklar? imamlar?n ve ?rg?t?n s?zde lideri Fetullah G?LEN'in hata yapmayaca??na olan inan?lar?d?r. Hatta ?rg?t mensuplar?n?n evlilikleri dahi ?o?u zaman ba?l? bulunduklar? imamlar?n izin ve talimatlar? do?rultusunda ger?ekle?mektedir. Evlilik karar? veren ?rg?t mensubu bu durumu kendisinden sorumlu imama iletmekte, m?stakbel e?ini yine ?rg?te ba?l? olan bayanlar?n resimlerinin bulundu?u bir katalogdan se?mektedir. B?ylelikle hem mensuplar?n ?rg?te ba?l?l??? art?r?lmakta hem de ?rg?tten ayr?lma durumunda ayr?lan ki?ilerin e? ve ?ocuklar? ?rg?t talimat? ile kendisinden uzakla?t?r?larak bask? olu?turulmaktad?r.

?rg?t?n s?zde lideri Fetullah G?LEN'in "Ne olursan?zolun makam ??hret ba??n?z? d?nd?rmesin. 'S?f?r' olun. Olun ki b?y?k rakamlarda b?y?k yerlerde kullan?las?n?z." ?eklindeki s?zleri, ?rg?t mensuplar?n?n fonksiyonel de?erini ifade etmekte olup G?LEN'e g?re bireysel olarak hi?bir anlam ifade etmeyen fertler, ?rg?t b?nyesindeki faaliyetleri ile de?er kazanmaktad?r.

Dini unsurlar? temel alarak hareket etti?ini iddia eden FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?n?n, dini de?erleri zamana ve ?artlara g?re kendi idealleri do?rultusunda yorumlamas?,de?i?tirmesi, yok saymas?, ?lkesi ve Devletiyle bar???k olmak yerine Devleti kendisine has?m olarak g?rmesi, a??kve ?effaf olmak yerine bir istihbarat ?rg?t? gibi ''kod? isimler ve ?zel haberle?me kanallar? kullanmas?, y?netim kadrosunun faaliyetleri yurt d???ndan idare etmesi ve has?mlar?n? saf d??? etmek i?in her t?rl? bask?, ?antaj, iftira, kumpas ve yasad??? y?ntemleri kullanmas?,?e?itli yabanc? misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen g?r??melerde bulunmas?, ?rg?t?n casusluk faaliyetlerini de ger?ekle?tirebilecek tarzda yap?land???n? g?stermektedir.

?rg?t?n s?zde liderinin kamuoyuna yans?yan baz? konu?malar?nda ?rg?t?n hedeflerine ula?mas? i?in ger?ekle?tirilen faaliyetlere ili?kin olarak ?rg?t mensuplar?na aktard??? talimatlara g?re, d??manlardan bir ad?m ?nde olmak i?in istihbarat en ?nemli unsurdur, gerekli b?y?kl??e, olgunlu?a ve uygun ?artlara ula?madan sald?r?ya ge?ilmemelidir, yeterli g?ce ula?ana kadar ?l?ml? g?z?kmeli ve alttan al?nmal?d?r, harekete ge?meden ?nce pl?nlama yap?lmal?,pl?ns?zhi?bir i? yap?lmamal?d?r, strateji ve taktikler kimseye s?ylenmemelidir, hatta baz? strateji ve taktikleri i?in ba??nda bulunan tek insan bilmelidir, nihai hedefe ula?mak i?in her yol m?baht?r.

6) ?rg?t?n Hiyerar?ik Yap?s?:

FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?; co?rafi, sekt?rel ya da kurumsal anlamda "imam" olarak adland?r?lan sorumlulardan olu?an bir ?al??ma d?zenine ve hiyerar?ik yap?lanmaya sahiptir. ?rg?t?n s?zde lideri G?LEN, ?rg?t mensuplar?nca "K?inat imam?", "Mehdi", "Mesih" olarak kabul edilmekte, K?inat imam?na ba?l? olarak ?st kurullar ?rg?t?n birimlerini y?netmekte ve faaliyetlerini d?zenlemektedirler. Bu kurullar; isti?are kurulu, mollalar, tayin heyeti ve ?zel hizmet birimleridir.

Yurt i?i ve yurt d??? yap?lanmas? bulunan ?rg?t?n yurtd??? yap?lanmas?n?,k?ta imamlar? ve onlara ba?l? ?lke imamlar? olu?turmaktad?r. Her k?ta imam?n?nalt?nda sorumlu ?lke imamlar? bulunmakta, k?ta ve ?lke imamlar?n?n koordinesinde o ?lkenin alt yap? ?al??mas? yap?lmakta ve ?rg?t?n o ?lke ?zerindeki politikas?belirlenmektedir.

?rg?t?n yurt i?i yap?lanmas? ise, T?rkiye imam?, b?lge (eyalet) imamlar?, il imamlar?, k???k il b?lge imamlar? (sadece b?y?k ?ehirlerde), il?e imamlar?, semt imamlar?, mahalle imamlar?, ev imamlar? (abileri), talebe imamlar?, serrehberler, belletmenler ?eklinde hiyerar?ik bir yap? izlemekte ve ?rg?t taban?na yay?lmaktad?r. T?rkiye'den sorumlu imama, be?b?lge imam?, ona da bu be?b?lgeyi olu?turan ?ehirlerden sorumlu imamlar ba?l?d?r. Her ?ehir, b?y?kl???ne g?re alt b?lgelere, b?lgeler semtlere b?l?nm??olup her semte ayr? bir imam atanmaktad?r. Semt imamlar?n?nalt?nda ise o semte ba?l????k evlerinin imamlar?yer almaktad?r.

Bunun yan?s?ra kamuda (Bakanl?klar ve ta?ra te?kilatlar?, yerel y?netimler, ?niversiteler, kamu iktisadi te?ebb?sleri, vb.) ve ?zel sekt?rde (Hukuk b?rolar?,bili?im ?irketleri, muhasebe firmalar?vb.) faaliyet g?steren kurumlar i?in de ?rg?t taraf?ndan imamlar atanmaktad?r.

S?zde lider Fetullah G?LEN?in 1999 y?l? i?erisinde ABD?ye gitmesinden sonra T?rkiye?deki faaliyetlere ili?kin sorumluluk T?rkiye imam?na ge?mi?tir. ?lke i?erisindeki faaliyetler ?lke imam?na ba?l?olarak y?r?t?lmekte ve yap?lan faaliyetler kurye arac?l???yla ya da do?rudan irtibata ge?ilerek G?LEN?e aktar?l?p onay? istenmektedir. ?zel hizmet birimi imamlar?, tayin heyeti, yarg?imam?, medya imamlar?, T?rkiye m?tevelli heyeti, k?ta imamlar?, b?lge imamlar? ve akademik kadro imam?do?rudan T?rkiye imam?na ba?l?d?r.

?rg?t?n bir nevi omurgas?n? olu?turan ve g?n?m?z itibar? ile elde etti?i konumu kazand?ran ?zel hizmet birim imamlar?, ?rg?t?n ve s?zde lideri G?LEN?in en ?ok ?nemsedi?ive de?er verdi?i imamlard?r. Bu birim en geni? ?ekilde yarg?, emniyet, m?lkiye, TSK, M?T, milli e?itim ve akademik kadro imamlar?ndan olu?maktad?r. ?rg?t as?l g?c?n? ?zel hizmet birimlerinden almakta, ?lkede y?r?t?len operasyonlar ba?ta olmak ?zere hemen hemen t?m faaliyetler bu birimler arac?l??? ile icra edilmektedir. ?rg?t?n b?y?k ?nem verdi?i bu birimler, mahrem hizmetler birimi olarak da bilinmekte olup birimlerin yapt??? b?t?n i?ler ?zel bir gizlilik i?erisinde y?r?t?lmektedir. Bu birimlerde faaliyet g?steren t?m ?rg?t mensuplar? kod isim kullanarak, ger?ek kimliklerini saklamaktad?r. ?zel hizmet birimlerinin de?ifre olmamas? i?in geli?tirilen bir di?er tedbir de h?cresel yap?lanmad?r. Her birim kendi i?erisinde h?cresel bir yap?lanmaya sahiptir. Bir ?rg?t mensubu en fazla bir ?st sorumlusunu ve bir alt?nda bulunan ?rg?t mensubunu tan?maktad?r. Yine bu birim i?erisinde yer alanlar takip edilmemek i?in di?er ?rg?t mensuplar?na nazaran daha fazla ?nlem almakta ve teknolojinin ileti?im konusunda sa?lad???imk?nlardan kontroll? bir seviyede istifade etmektedir.

?rg?t?n t?m yurt i?i ve yurt d???tayin i?leri tayin heyeti taraf?ndan yap?lmakta, genellikle her y?l?nmart ay?nda yap?lan tayinlerle ilgili olarak may?say?i?erisinde g?rev yerlerine gidilmesi talimat?verilmekte ve aradaki iki ayl?k s?re, tayini ??kan ?rg?t mensuplar?n?nal??ma d?nemi olarak kabul edilmektedir.

Gerekti?inde do?rudan Fetullah G?LEN ile irtibat kurabilen ve T?rkiye imam?na ba?l? olarak hareket eden Yarg? imam?,yarg? i?erisinde s?z sahibi olabilecek ?ah?slar aras?ndan se?ilmektedir.

7) ?rg?t?n ?stihbarat A?? ve ?llegal Yap?lanmas?:

?rg?t? g??l? k?lan fakt?rlerin ba??nda hi? ??phesiz etkin bir istihbarat a??na sahip olmas? gelmektedir. Kamu kurumlar?nda ?al??an ?rg?t mensuplar?elde ettikleri bilgileri ve temin ettikleri belgeleri ?rg?te aktarmakta, t?m bilgi ve belgeler b?y?k bir havuzda toplanmakta, bu bilgi ve belgeler amaca uygun hale getirilerek has?m cephedeki ki?i ve kurumlar aleyhinde kullanmaktad?r. ?zellikle Emniyet ?stihbarat ?ube M?d?rl?klerinde bir bilgi, belge veya dosya aktar?laca??zaman ?rg?t mensuplar? sahte isimlerle tan?mlanm??bir haber sitesini kullanmaktad?r. Sahte bilgilerle ?yelik olu?turulduktan sonra ?ifreler ?rg?t mensuplar?na verilmekte, a??lan internet sayfas?nda g?r?nt? olarak haber sitesi bulunmakta, ancak g?r?nt?n?n alt k?sm?nda bulunan ikona dokunuldu?unda yeni bir sayfa a??lmaktad?r. Bu sayfa ?zerinde kimlerin online olarak ba?l?oldu?u g?r?lmektedir. Bu ?ekilde dosya aktar?m?veya veri payla??m?yap?l?p, ?ube m?d?rl???arac?l???ile elde edilen ?nemli bilgi ve belgeler haber sitesi portal? ?zerinden toplanmaktad?r. K?saca devletin resmi makamlar?nda bulunan her t?rl? gizlilik i?eren bilgi ve belge, ?rg?t?n b?lge sorumlular?na ula?t?r?lmaktad?r. ?stihbarat ?ube m?d?rl?klerinde takip edilen adli konular, cemaat sorumlular? taraf?ndan verilen talimatlar, a???? aranan ?ah?slara ili?kin dinleme bilgileri gibi dosyalar bu y?ntem kullan?larak ?rg?t sorumlular?na iletilmi?tir. Bu sistem ancak ?ok ?nemli g?r?len durumlarda kullan?lmakta, ?rg?t?n s?zde lideri veya ?st y?netim kat?ndan gelen talimat?ndo?rulu?unu veya akla uygunlu?unu, dini, hukuki, ahl?ki boyutunu sorgulamadan, emredileni yapan mutlak itaat ve tam teslimiyet g?sterenler ?zel olarak kullan?lmaktad?r.

FET?/PDY mensubu olmayan kamu ?al??anlar?na haks?zyerebirtak?m idari cezalar verilmesi ya da davalar a?mak suretiyle ?nemli g?revlere gelmelerinin engellenmesi, sicillerinin bozularak y?kselmelerinin ?n?ne ge?ilmesi, y?kselme s?navlar?nda kopya ?ekilmesi, ?ah?slar hakk?ndaki soru?turma dosyalar?n?n ve ses kay?tlar?n?n dava sonu?lanmadan alg? operasyonlar? yaratmak amac?yla kamuoyuna el alt?ndan s?zd?r?lmas?, Devletin gizli bilgi ve belgelerinin yay?nlanmas?, Devletin imk?nlar?n? kullanmak suretiyle FET?/PDY lehine istifade etmek ?zere bilgi, belge ve g?r?nt? temin edilmeye ?al???lmas?,Devletingizli ar?ivlerinde bulunmas? gereken bilgi ve belgelerin ilgili kurum d???na ??kart?lmas?, FET?/PDY?nin ?Alt?nNesil? ad?yla yeti?tirip kamu kurum/kurulu?lar?na yerle?tirdi?i mensuplar?n?nbaz? eylemleri olarak ilk etapta akla gelmektedir. ?rg?t, bu eylemlerle, kendisinden olmayanlar?n ?n?n? kesmi? ya da kendisinden olmaya mecbur k?lm??t?r. FET?/PDY mensubu olmak, baz? kurum ve kurulu?lar i?erisinde ?st d?zey g?revlere gelebilmek i?in asli ?art haline gelmi? olup, ?rg?te biat eden ve verilecek her t?rl? g?revi yerine getirmeyi kabul eden ?ah?slar, en ?st g?revlere ??kart?lm??lard?r.

8) ?rg?t?n Haberle?mede Kulland??? Y?ntemler:

?ncelikle, t?m meslek gruplar? i?inde ?rg?t mensubu ki?iler y?n?nden silsile ?eklinde ayr? bir hiyerar?ik yap? bulunduran, bir meslek grubu i?inde yer alan ?rg?t ?yesinin, di?er bir meslek grubunda yer alan ?rg?t ?yesini tan?mad???, bir ?rg?t mensubunun en fazla ?? veya d?rt ki?iyle irtibat kurdu?u h?cre tipi yap?n?n benimsendi?i bu ?rg?t i?in, ?rg?t?n t?m ?yeleri aras?nda aras?nda haberle?me a??ve ba?lant?s?n?naranmas?abesle i?tigalden ?teye gidemeyecektir.
?rg?t mensuplar? taraf?ndan haberle?mede kullan?lan y?ntemler: Ru be ru (y?z y?ze), kurye kullanmak, cep telefonu, ?zel not, internet a??, sosyal medya, bas?nyay?norganlar? arac?l???yla genel a??klamad?r. Birinci derecede ileti?im ?ekli ru be ru (y?z y?ze) ?eklindedir. Buna g?re, acil durumlarda g?r???lmesi gereken bir ki?i veya konu varsa mutlaka y?z y?ze ger?ekle?tirilmekte, mecbur kal?nmad?k?a telefonla g?r??me yap?lmamaktad?r.

?rg?t?n en ?nemli haberle?me arac? mobil telefonlard?r. Bu telefonlarda kullan?lan hatlar genelde bir ba?kas? ad?na ya da ?rg?t kontrol?ndeki kurum veya kurulu?lar ad?na kay?tl? olan, abone bilgilerinden ger?ek kullan?c?s?na ula??lamayan hatlard?r. ?rg?t mensuplar?n?n kendi adlar?na kay?tl? olmayan mobil telefon hatlar? temin edip bunlar? belirli aral?klarla cihazlar?yla birlikte de?i?tirmeleri dahi, legal oldu?unu iddia ettikleri faaliyetlerinin illegal oldu?unu ve bunlar? gizlemeye ?al??t?klar?n? ortaya koymak a??s?ndan ?nemli bir veridir.

?rg?t?n ?st d?zey "abi? ve ?abla"lar? ise, abone bilgilerinden, sadece hangi ?lkeye ait oldu?unun g?r?lebildi?iba?ka ?lkelerde kay?tl? mobil telefon hatlar? kullanmakta, yurt d???ndaki okullarla irtibat i?in ise kiral?k hatlar vas?tas?yla ?ifreli IP telefon kullan?lmaktad?r.

Mobil veri ile ileti?ime imk?n tan?yan Skype, Tango, Bylock, Line, Kakaotalk, Whatsapp vb. programlar da d???k maliyetli olmas? ve mesajla?malar?n ?ifrelemek suretiyle korunmas? sebebiyle s?k tercih edilen haberle?me y?ntem ve ara?lar?d?r.

Canl? kurye kullan?lmas?,en sa?l?kl? haberle?me y?ntemlerinden biri olarak kabul edilmekte,?zellikle ?rg?t?n s?zde lideri G?LEN ile haberle?mede ?o?unlukla bu y?ntem kullan?lmakta, talimat almak yahut faaliyetler hakk?nda bilgi vermek amac?yla ABD?nin Pensilvanya Eyaletine gidilerek s?zde liderle y?z y?ze g?r???lmekte ve talimatlar bizzat kendisinden al?nmaktad?r.

9) Bask? Olu?turma:

Son y?llarda, ?lkemizde bir korku imparatorlu?uolu?turan FET?/PDY ter?r ?rg?t?n?n bask? kurmak maksad?yla uygulad??? y?ntemler hedef ki?iveya ki?ilerin say?s?,hedef ki?inin konumu, mesle?i, g?revi, toplumdaki stat?s?, ki?isel zaaflar? ve ?rg?t?n hedef ki?iye besledi?i husumetin derecesine g?re farkl?l?k g?stermektedir.

Serbest meslek erbab? bir ?ahs?n, piyasadaki serbest rekabet ?artlar?na ayk?r? olarak ekonomik anlamda zarara u?rat?lmas? veya kamuda g?rev yapan ?rg?t mensuplar?taraf?ndan s?ks?k denetlemelere tabi tutulmas?, yine, kamuda g?revli bir ki?iye mobbing uygulanmas?,ki?inin terfi ettirilmemesi, stratejik g?revlere getirtilmemesi, istem d??? tayin edilmesi, hak etti?ihalde ?d?llendirilmemesi, yurt i?i veya yurt d??? hizmet i?i e?itim imk?nlar?ndan mahrum b?rak?lmas? yahut disiplin cezalar?na maruz b?rak?lmas? bask? olu?turma y?ntemlerinden baz?lar?d?r.

?rg?t?n kullanm?? oldu?ubaz? yasa d??? y?ntemler ise hedef ?ahs? hem madden hem de manen yok etmeye y?nelik eylemlerdir. Kamu ?al??an?n?,?al??t??? kurum ve kamuoyu nazar?nda itibars?zla?t?rmaya veya su?lu g?stermeye y?nelik, ?ahs?n ?zel hayat?na ya da meslek hayat?na ili?kin iftira niteli?inde iddialar i?eren, kim taraf?ndan g?nderildi?i tespit edilemeyecek ?ekilde isimsiz ve imzas?z ihbar mektuplar? ya da elektronik posta iletileri g?ndermek, bu iddialardan yola ??karak ki?iler hakk?nda adli ve idari soru?turmalar ba?latmak, ki?ileri aile, sosyal ve i? hayat?nda itibars?zla?t?rmak, profesyonel olarak as?lyay?n yapan?n kim oldu?unun tespit edilmesini engelleyecek ?ekilde yurt d???ndaki ?e?itli sunucular arac?l???yla hizmete sokulmu? internet sitelerinden ?zel hayat?n gizlili?ini ihlal edecek tarzda g?r?nt? ve sesler yay?nlamak, medya kurulu?lar? arac?l???yla internetteki bu t?r yay?nlar? s?z konusu siteyi kaynak g?stererek yay?mlayarak daha geni? kitlelere duyurmak, g?venlik birimleri ya da stratejik kurumlardaki uzant?lar? vas?tas?yla illegal y?ntemlerle temin edilen ve ?zerinde oynanm?? ?e?itli dijital verileri kamuoyuna sunmak, hakk?nda ceza davas? a??larak meslekten men edilece?i yahut ellerinde a??klanmas?n? istemeyece?i tarzda dijital veriler oldu?u ?eklinde tehditler ve ?antajlarla, ki?ileri ?rg?te b?y?k miktarlarda himmet ?demeye mecbur b?rakmak, istenen i?i yapmaya zorlamak yahut ki?inin g?revinden ayr?lmas?n? sa?lamak ?eklinde s?ralamak m?mk?nd?r.

?rg?t, da??lmay? ?nlemek ayr?lmalar?n ?n?ne ge?mek i?in, ayr?lmaya niyetlendi?ini sezdi?i ?ye ya da mensuplar? ?zerinde de bask? uygulamakta, ayr?lma konusundaki irade, davran?? ve tutumuna g?re ceza olarak; "Tazir", "?efkat Tokad?", "Zecr Tokad?" ve "Tard" olmak ?zere niteli?i itibariyle hafiften a??ra do?ru s?ralanan sert tedbirlere ba?vurmaktad?r.

?rg?t?n siyasetle ili?kisi ise faydac? ve hatta f?rsat?? temelde olup; ?ncelikle siyaset ve kurumlar? ?zerinde etkili olarak kadrola?man?n ?n?n? a?may?,elemanlar?n? etkili konumlara ta??may?, onlar?n korunup kollanmas?n? sa?lamay? hedeflemektedir. Siyasi ve sosyal konularda kendi d???nce ekseni etraf?nda bir kamuoyu olu?turmak, t?m toplumu kendi anlay???na g?re terbiye etmek veya politikac?lar? etkilemek amac?yla ?zel olarak yeti?tirilen ve kamuoyunda ?n plana ??kar?lan FET?/PDY ter?r ?rg?t? mensubu ?ok say?da akademisyen ve gazeteci, ulusal ve uluslararas? politikalara y?n verebilmek maksad?yla ba?ta alg? operasyonlar? olmak ?zere her t?rl? yolu denemektedir. Bunun yan? s?ra ?rg?t, mensuplar?n? milletvekili olarak meclise sokarak, ilgi g?sterdi?i kanun tasar?lar? hakk?nda hukuk b?rolar? arac?l??? ile ?al??malar yap?p medya organlar?n?nda kat?l?m?ile yasama s?recine m?dahil olmaya ?al??maktad?r.

Bas?n-yay?nalan?nda ?rg?t, elindeki bas?nyay?norganlar?n? kullanarak toplumu, devleti ve bu ?rg?t?n egemenli?ine kar?? ??kan gruplar? ve ki?ileri sindirip y?ld?rmak i?in faaliyety?r?tmektedir. ?rg?t?n radyolar?, televizyon kanallar?, gazeteleri, dergileri ile bu faaliyetini ortaya koymakta, ?rg?t?n elindeki televizyon ve radyolarda yaz?l? bas?nda ?rg?t lideri, ?Muhterem Fetullah G?LEN Hocaefendi? olarak tan?t?lmakta, onun tart???lmaz, dokunulmaz ve ele?tirilemez insan?st? varl?k pozisyonuna geni??e yer verilmekte, kutsal bir ki?ilik oldu?uabart?larak toplumun haf?zas?na a??lanmaktad?r. Her hafta ba??nda muhterem Fetullah G?LEN'in sohbeti denilerek bas?n yay?n ?zerinden ?rg?t kadrolar?na o hafta yap?lmas? gereken talimatlar aktar?lmakta, bu talimatlar sohbet i?erisinde bazen ?rg?t?n diliyle gizlenmi??ekilde bazen ise a??ktan verilmektedir. Sohbetlerde dini bir konu i?erisine gizlenmi??ekilde siyasi, ekonomik, ?rg?t?n gelece?i ile ilgili konular i?lenmekte, bu ?ekilde, tutuklanan veya ?rg?t faaliyeti nedeniyle hakk?nda soru?turma ve dava a??lanlara cesaret verilmekte, ?rg?t?n bu ki?ilerin yan?nda oldu?u ve ileride yine sahip ??kaca?? mesaj? verilmekte, ayn? y?ntemle "?rg?t taban?na" genel talimatlar ula?t?r?lmakta ve "kamuoyu alg?s?"n? y?netilmektedir.

Belli bir duru?uve yay?n ilkesi olmayan ?rg?t, elindeki mali kaynaklar? kullanarak veya ayn? amaca hizmet eden medya kurulu?lar?yla ittifak yaparak di?er bas?n-yay?n kurulu?lar?na diledi?ini yazd?rmakta ve yay?nlatmaktad?r. Mesela y?llarca bir kanal?n? Ergenekon Ter?r ?rg?t? ad?yla imal etti?i hayali bir ?rg?t?n yarg?lamalar?na tahsis ederek beyin y?kam??ve kamuoyu deste?isa?lam??iken, sonradan h?k?mete kar?? kara propaganda i?in elindeki b?t?n bas?nyay?n medya organlar?n? kullanm??t?r.

FET?/PDY, devletin gizli bilgilerini, gizli toplant?lar?n?, gizli telefon g?r??melerini, devlet kademelerindeki kadrolar?vas?tas?yla her t?rl? yolu me?ru sayarak ele ge?irip montajlay?p ?twitter, facebook, youtube? gibi sosyal payla??m sitelerinde yay?nlam??, devleti ve h?k?meti itibars?zla?t?rmak suretiyle casusluk faaliyetlerini icra etmi?, Devletin en mahrem bilgileri medyaya servis edilmi?tir. B?t?n bunlara ra?men bug?n hala, ayn? bas?nyay?norganlar?nda, ?lkenin i?inde bulundu?u ?artlarda ?rg?t?n hi?bir kabahatinin bulunmad???, ?yelerinin hi? su? i?lemedi?i, devletin soru?turma ve davalarla ?rg?te haks?zl?kyapt???alg?s? yarat?lmaya ?al???lmaktad?r.

10) E?itim Alan?: Dershaneler, PDY Evleri (I??k Evleri) ve ??renci Yurtlar?:

?rg?t?n ?nemli bir aya??n? toplumun ?e?itli kesimlerinden ?zellikle de k?rsal b?lgelerden ?ehirlere gelen fakir aile ?ocuklar? olu?turmaktad?r. ?rg?t?n okul ve dershanelere y?nelmesinin temel amac? ?rg?te ?nc?l?k edebilecek ve zamanla kadrolar?nda yer alabilecek zeki ki?ileri yeti?tirmektir. Bu kapsamda, ortaokul ve lise d?neminden ba?layarak ?rg?t?n eleman kazanmak amac?yla piknik, yemek ad? alt?nda toplant?lar d?zenlemekte, bu toplant?larda ??renciler ?rg?te ba?l? et?t merkezlerine ve dershanelere y?nlendirilmekte ve s?z konusu yerlerde ??rencilerden sorumlu ?rg?t mensuplar? bulunmaktad?r. ?rg?tle temas? sa?lanan ??renciler, a?abeylerin veya ablalar?n sorumlu olduklar? evlere da??t?lmaktad?r. ??renciler belirli bir okula yerle?tirilmek isteniyorsa, s?navlara birka? ay kala gruplar halinde farkl? yurtlara ??kar?lmaktad?r. Bu gruplar daha sonra daha k???k gruplara ayr?lmaktad?r. Her ??renciye kod ad? verilmektedir. M?lki idare, emniyet, TSK ve yarg? gibi stratejik kurumlar i?in haz?rlanacak ??renciler, daha ?zel ?artlarda se?ilip, ?zel ?artlarda haz?rlanmaktad?r. Bunlara h?cre tipi yap?lanma modeli uygulanmakta; askeri okullara, Polis Akademisi ve Polis Koleji'ne sokulacak ??renciler, kesinlikle kendi dershanelerine ger?ek isimleri ile kay?t edilmemektedir. Bu ??rencilere s?nav sorular? ?nceden verilerek ezberletilmekte ve bu husus ?rg?t jargonunda ?Fetih okutmak? olarak adland?r?lmaktad?r.

?niversite d?neminde, ??rencilerin ?rg?t mensuplar?nca yurtlar?na veya ???k evi olarak adland?r?lan ?rg?t evlerine yerle?tirilmekte, baz? ?rg?t mensuplar? ise Kredi Yurtlar Kurumuna ba?l? yurtlarda kalarak ?rg?te ??renci kazand?rmaya ?al??maktad?r. Ev ve yurtlarda kalan ??rencilerden sorumlu olan ve kod isim kullanarak ?rg?t?n gizlilik kural?na riayet eden abi veya ablalar?nas?l g?revi, ??rencilerin ?rg?tle ba??n?n kuvvetlendirilmesi ve takibidir. Eve gelen farkl? gruptaki ??rencilerin birbirlerini g?rmemesine ?zen g?sterilmekte, ?rg?t toplant?lar?nda ve sohbetlerde genellikle Fetullah G?LEN?in ?zel bir ki?ioldu?u, Hz. Muhammed ile farkl? boyutlarda diyalogda bulundu?u, ondan nasihat ve kararlar ald??? vurgulanarak, ?rg?t?n s?zde liderine kutsiyet sa?lanmaktad?r.
?rg?t?n, ?zellikle hukuk fak?ltelerinde okuyan ??rencilere girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri i?in stil ?al??mas? yapt?rd?klar? bilinmektedir. Dershaneler, ?rg?t?n vesayet ara?lar? ayn? zamanda ?ocuklar?n ve ailelerin bilgilerinin depoland??? bir veri taban?d?r. Bu yap?n?n, her ilde en az bir okulu olmakla birlikte, aileler ?ocuklar?n?n etiketlenmesi endi?esi ile okullara pek ra?bet g?stermemekte, buna kar??n dershaneler i?in bu ihtimal daha az oldu?undan, dershanelerine daha fazla ??renci gitmekte ve aileler de bu yap?n?n i?ine ?ekilebilmektedir. E?itim alan?, ?rg?t i?in bir ?ara y?z? konumundad?r. Zira e?itim alan?, ?rg?t a??s?ndan ?? fonksiyon g?rmektedir. Her ?eyden ?nce insan kayna?? sa?lamakta, ikinci olarak ekonomik kaynak temin etmekte ve ???nc? olarak belki de her ?eyin ?tesinde, ?rg?t?n me?ru g?r?nmesini sa?lamaktad?r.

11) ?rg?t?n Mali Yap?s?:

?rg?t?n himmet yolu ile sa?lad??? gelirler genel olarak m?tevelli heyetleri vas?tas? ile toplanmaktad?r. ?rg?t?n sohbet gruplar?nda yer alan ki?ilerden; sohbet toplant?lar?na d?zenli olarak kat?l?p verilen g?revleri yerine getiren, ?rg?t?n verdi?i talimatlara sorgusuz itaat eden ve maddi g?c? yerinde olan kimseler se?ilerek m?tevelli heyeti ?yesi yap?lmaklad?r. Sohbet gruplar?nda zek?t, burs, kurban ve himmet ad? alt?nda paralar toplan?rken; m?tevelli heyeti ?yesi ki?iler ayr?ca bir ???k evinin maddi ihtiya?lar?ndan sorumlu tutulmaktad?r. M?tevelliler toplad?klar? paray? sohbet hocas?n?nyan?nda getirdi?i muhasebecilere vermektedir. ?rg?t?n mali kay?tlar?n? bu muhasebeciler tutmaktad?r. ?limam?n?n da bir muhasebecisi bulunmakta ve bu ki?i il genelindeki mali kay?tlar? tutmaktad?r.

?limam?n?n koordinesinde y?lda en az bir kez m?tevelli heyeti ?yelerinin kat?l?m? ile kamp d?zenlenmektedir. Kamplar esnas?nda dini duygular istismar edilerek himmet, zek?t, kurban ve ??renci bursu ad? alt?nda toplanan paralar?nart?r?lmas? sa?lanmakta, toplanan paralar?nkar??l???n?n Cennet ile m?k?fatland?r?lma olaca?? vurgulanmaktad?r. M?tevelli heyeti mensuplar?,i? adamlar?n?n kurdu?u sivil toplum kurulu?lar?na ?ye yap?lmakta, kimin hangi sivil toplum kurulu?una ?ye olaca?? sohbet abisi taraf?ndan belirlenmektedir. ?rg?t, bu kurulu?lar?nba?kan ve ?ye se?imlerinde s?z sahibi olmay? b?ylelikle de h?k?mete bask? yapabilmeyi ama?lamaktad?r.

?rg?t?n Gelir Kaynaklar?;

a) Kamu Kaynaklar?ndan Elde Edilen Gelirler;

i) Kamu ihalelerinin ?rg?tle ba?lant?l? firmalara verilmesi,

ii) ?rg?tle ili?kili firmalar?n rakipleri hakk?nda adli ve idari i?lemler yaparak piyasan?n ?rg?t firmalar?na teslim edilmesi,

iii) Kurumlar?n gizli kalmas? gereken finansal ve yat?r?m pl?nlamalar? bilgilerinin ili?kili firmalara s?zd?r?lmas?,

iv) Kamu arazi tahsislerinin ?rg?tle ili?kili vak?f, dernek veya e?itim kurumlar?na bedelsiz devredilmesi,

v) Belediyelerce yap?lan imar de?i?ikliklerinin, ?rg?tle ili?kili vak?f, dernek veya ?irketler lehine yap?lmas?,

vi) T?rk ??birli?i ve Koordinasyon Ajans?'nda g?revli adamlar? vas?tas?yla i? adamlar?n?n yurt d???i? ba?lant?lar?n? sa?lama kar??l???nda ?rg?t ad?na kendilerinden para al?nmas?,

vii) Kamu hibe, destekleme ve te?viklerinin takibi ve proje kabullerinde PDY firmalar?n?n kayr?lmas?.

b) ?? Adamlar?ndan Sa?lanan Gelirler;

i) ?? adamlar?ndan, adli ve idari s?re?lerdeki i?lemlerini i? adamlar? lehine sonu?land?rma kar??l???al?nan paralar,

ii) ?? adamlar?n?n ?zel hayatlar? ile ilgili ?e?itli zafiyetlerini "ses ve g?r?nt?" kayd?na ald?rarak tehdit ve ?antaj yoluyla al?nan paralar,

iii) ?? adamlar?ndan, i? ba?lant?lar?n? sa?lama kar??l??? al?nan paralar,

c) STK'lardan Sa?lanan Gelirler;

i) TUSKON ve ba?l? federasyon, dernek, ?irket ile vak?flardan toplanan aidatlar,

ii) Yaz?l?ve g?rsel medya sekt?r?nden sa?lanan gelirler,

iii) Kimse Yok Mu? Benzeri ba?l? STK'lar arac?l??? ile yard?mad? alt?nda vatanda?lardan toplanan paralar,

iv) Ticaret Odas? y?netimlerinin ele ge?irilerek, kamu hizmet al?mlar?ndaki rayi? bedel belirlemelerinde ?rg?tle ili?kili vak?f, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi yoluyla sa?lanan menfaatler,

d) G?n?ll?l?k Esasl? Sa?lanan Gelirler;

i) Kurban Bayram? ?ncesi i? adamlar?ndan firmalardan ve esnaftan, adlar?na kurban kesilece?ini belirterek 'Kurban' ad?alt?nda toplanan paralar,

ii) ?l ve il?elerde i? adamlar?n?nkat?ld??? m?tevelli heyetleri olu?turarak zek?t ve burs ad? alt?nda toplanan paralar,

iii) Memur maa? ve ?d?llendirmelerinden 'Himmet' ad? alt?nda yap?lan kesintilerden toplanan paralar,

iv) Devlet kurumlar?na yerle?tirilen ?rg?t mensuplar?n?nilk maa?lar?n? ?rg?te vermeleri ile elde edilen paralar.

e) E?itim Faaliyetleri Gelirleri;

i) 154 ?lkede bulunan ?rg?tle ili?kili e?itim kurumlar?nda okuyan ??rencilerden al?nan paralar,

ii) Yurt i?inde faaliyet g?steren ?rg?tle ili?kili e?itim kurumlar?nda okuyan ??rencilerden al?nan paralar,

iii) E?itim kurumlar?nda okutulan ??rencilerden ?cret al?nd??? halde, fakir ??rencilerin okutulaca??ndan bahisle 'burs' ad? alt?nda toplanan paralar olu?turmaktad?r.

12) Milli G?venlik Kurulu'nun FET?/PDY Ter?r ?rg?t? Hakk?ndaki De?erlendirmesi:

Milli G?venlik Kurulu?nun 26/02/2014 il? 26/05/2016 tarihleri aras?nda ger?ekle?tirdi?i m?teaddit toplant?larda FET?/PDY?nin, milli g?venli?i tehdit eden ve kamu d?zenini bozan, Devlet i?erisinde legal g?r?n?m alt?nda illegal faaliyetler y?r?ten, illegal ekonomik boyutu bulunan, di?er ter?r ?rg?tleri ile i? birli?i yapan bir ter?r ?rg?t? oldu?una dair de?erlendirmelerin yap?ld??? ve bu ter?r ?rg?t? ile Devletin t?m kurum ve birimleri ile birlikte etkin bir m?cadele yap?lmas?na dair kararlar?nal?nd??? g?r?lm??t?r.

III-FET?/PDY'N?N YARGI AYA?INDAK? YAPILANMASI VE GER?EKLE?T?RD??? FAAL?YETLER

T?rkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg? erki i?erisinde, hiyerar?ik ?ekilde ?rg?tlenen ve alternatif olarak faaliyet g?steren, kendinden olmayan herkesi, ?zellikle de ?rg?t?n ki?isel ??kar ve menfaatlerine hizmet etmeyen ki?ileri d??man addeden, ?rg?te boyun e?meyen veya farkl? d???nen ki?ileri hedef haline getirerek yarg? kararlar? ile emniyet operasyonlar?na konu eden, istihbarat toplayan, operasyon kararlar?alan, emniyet ve yarg? ?zerinden toplanan istihbarata g?re ?rg?t?n ?st d?zey y?neticilerinin verdi?ikararlar? icra eden, bas?nve yay?n ?zerinden lin? giri?imi ger?ekle?tiren, topluma y?nelik alg?y? y?neten, ?rg?tte yer alanlar? kahramanla?t?ran, unutturma s?recini tekrarlayan, su? faili veya masum oldu?una bak?lmaks?z?nbir?ok ki?iyi yarg? eliyle ma?dur eden, ??z?m? m?mk?n olmayan abart?l?, ger?eklerin gizlendi?i, kas?tl?,tarafl? ve delilsiz davalar a?an, hukuki temelden yoksun bu davalarla da T?rkiye?nin mafya ve ter?rle m?cadele etti?ialg?s? yaratan ?rg?t mensuplar?n?nyarg? i?erisinde cemaat cuntas? ?eklinde paralel bir yarg? g?c? olu?turduklar?g?r?lm??t?r.

FET?/PDY mensubu olup, itiraf?? yahut gizli tan?ks?fat?yla ifadelerine ba?vurulan baz? h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n beyanlar?n?n bir b?t?n olarak de?erlendirilmesi sonucunda; her birinin hayatlar?n?nfarkl? d?nemlerinde FET?/PDY militanlar? ile muhatap olduklar?, ?rg?t?n ?ncelikli hedefinin Devletin askeriye, adliye ve m?lkiye kadrolar?na yerle?mek oldu?u, kendilerinin de bu ama? do?rultusunda ?rg?t?n yarg?daki eleman ihtiyac?n? kar??lamak ?zere yeti?tirildikleri, FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t? taraf?ndan ?yelerine h?kimlik ve savc?l?ks?navlar?na girmeleri konusunda telkinlerde bulunuldu?u, hatta mensuplar?n?ns?rf h?kimlik savc?l?ks?navlar?na haz?rlanmalar? i?in hukuk fak?ltesi mezunlar? aras?ndan ?al??ma evleri olu?turuldu?u, ???kevleri, dershaneler ve okullar vas?tas? ile mahrem g?rev kapsam?nda b?y?k ?nem atfedilen h?kim ve savc?l?kmesle?ine ?rg?t mensuplar?n?nyerle?tirilmesi amac?yla, s?nav sorular?n?n yasal olmayan yollarla temin edilip s?navdan birka? g?n ?nce, abiler/ablalar taraf?ndan cevaplar? i?aretlenmi? kitap??klar halinde ??rencilere g?sterilerek ezberlemelerinin ve bu ?ekilde s?navda ba?ar?l? olmalar?n?nsa?land???, mensuplar? olan ??rencilere h?kimlik ve savc?l?ks?nav?n? kazanmalar? halinde ?rg?t?n yarg? i?erisindeki b?rokrat ve ?st d?zey y?neticileri taraf?ndan referans olaca??n?n s?ylendi?i, m?lakat? ge?ip staja ba?layan h?kim ve savc? adaylar?n?n Adalet Akademisi ve staj d?neminde de yine ?rg?t taraf?ndan koordine edildi?i, kendilerinden olan h?kim ve savc? adaylar?n?nde?ifre olmas?n? engellemek amac?yla, ?rg?tle irtibatlar?n? gizlilik i?erisinde ve s?zde liderin "Tedbir" kurallar?na uygun ?ekilde s?rd?recekleri evlerde kalmalar?n?n tavsiye edildi?i, adaylar?nbe?er ki?ilik kapal?gruplar halinde ve ?rg?t taraf?ndan finanse edilen evlerde kalmalar?n?n sa?land???, iki evin irtibat halinde olmas?n?n istendi?i, bu evlere murak?pad? verilen ?rg?t mensubu ki?ilerin g?nderilerek evde kalan ??rencilerden bilgi al?nmas?n?n ve tavsiyelerde bulunulmas?n?n sa?land???,

?rg?te ait ???k evlerinin il baz?nda eyalet ad? alt?nda birden ?ok b?lgeye ayr?ld???,her b?lgenin 8 il? 10 evi kapsad???, b?lgelerden sorumlu ki?ilere b?lge abisi/ablas? ad? verildi?i, ?rg?t?n T?rkiye Adalet Akademisi staj?nda h?kim ve savc? adaylar?n? staj d?nemlerine g?re ay?rd???,baz? h?kim ve savc? adaylar?na T?rkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmalar? tavsiye edilerek bu ki?ilerden, ?rg?t lehine ya da aleyhine konu?an aday arkada?lar?n?n bildirilmesinin istendi?i, her d?nemin sorumlu abisinin/ablas?n?n bulundu?u, evlere g?nderilen ?rg?t mensubu murak?plar?n h?kim ve savc? adaylar?na gerekti?inde oru? tutmama, oru? tutsa dahi elinde su ?isesiyle gezme, cuma namaz?na gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda i?ki i?me, ?rg?t d???ndan ba?ka bayanlarla evlenmeme y?n?nde telkinde bulunduklar?, ?rg?t mensubu h?kim ve savc?lar?n T1,T2, T3,T4ve T5 ?eklinde kategorize edilerek ta?ra ve devre yap?lanmas?n?nolu?turuldu?u, devre yap?lanmas?nda yaz?nbir haftal?kkampyap?ld???,ta?ra yap?lanmas? i?inde ise y?l boyunca d?zenli g?r??melerin ger?ekle?tirildi?i, ?rg?tten olmamakla birlikte bu yap?ya yak?nl?k duyan ki?ilerle irtibata ge?ildi?i, ilgilenmeleri i?in kendilerine zimmetlenen h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n ?zellikle H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu nezdindeki taleplerinin yerine getirilmeye ?al???ld???,

?rg?tsel ba?? kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek amac?yla daha ?nce aralar?nda sosyal bir ili?ki ve tan???kl?k bulunmayan ayn? meslekten veya ?rg?t i?in stratejik ?neme sahip askeri h?kim savc?,asker ki?iler, m?lki idare amirleri ve di?er kariyer meslek kurumlar?nda ?al??an ?rg?t mensuplar?n?n birbiriyle evlenmeye te?vik edilmesi y?n?nde bir sistem olu?turuldu?u ve bu y?nde katalog evlilikler yapt?r?ld???, ?rg?t mensubu birinin, ?rg?t d???ndaki bir bayanla evlenmesinin tasvip edilmedi?i, ?rg?t s?rlar?n?nde?ifre edilmesinin ?n?ne ge?mek amac?yla bu ki?ilere kar?? mesafeli davran?ld??? ya da yap?dan uzakla?t?rma yoluna ba?vuruldu?u,

FET?/PDY ter?r ?rg?t? ?yesi olan h?kim-savc? adaylar?n?ndi?er h?kim-savc? adaylar? aras?nda tan?nmas? ve ?n plana ??kart?lmas?, ?rg?t jargonuyla ifade etmek gerekirse "parlat?lma"s? amac?yla bu ?yelerden m?te?ekkil h?kim savc? adaylar? mezuniyet alb?m kurullar? olu?turuldu?u, an?lan alb?m kurulu ?yelerinin tertip ettikleri ziyaretlerle kamu b?rokrasisine refere edildi?i,

Adalet Akademisinin h?kim-savc? adaylar? y?n?nden fi?leme merkezine d?n??t?r?ld???ve kendilerinden olanlara iyi siciller verilerek mesleki kariyer anlam?nda ?nlerinin a??ld???, kendilerinden olmayan adaylar?n ise mesle?e kabul ve ilerde y?kselmelerini engelleyecek mahiyette sicillerin olu?turuldu?u, mesle?e kabullerini engellemek amac?yla usuls?z soru?turmalar yap?ld???, nitekim hakk?nda usuls?z soru?turma a??larak disiplin cezas? tayin edilen, bu ceza gerek?e g?sterilerek mesle?e kabul edilmeyen Didem YAYLALI isimli h?kim aday?n?n, t?pk? Ali TATAR ?rne?inde oldu?ugibi, u?rad??? haks?zl?klara dayanamayarak intihar etmek suretiyle ya?am?na son verdi?i, buna kar??n, ?rg?t mensubu olan adaylar?n ise staj d?neminde verilen siciller, y?ll?k kurulu ?yeli?i gibi yollarla parlat?larak kritik g?revlerde rol almaya ve mesleki kariyere haz?rland?klar?,

Adayl?k s?recini tamamlay?p kura kararnamesi ile atamas? yap?lan ?rg?t mensuplar?n?n takibinin b?rak?lmad???,bu ki?ilerin g?rev yapt?klar? yer veya yak?n ?evrede g?rev yapan di?er ?rg?t mensubu h?kim ve savc?lar ile s?rekli irtibat halinde tutulduklar?,bu ?ekilde ?rg?te olan ba?l?l?klar?n?n daimi hale getirildi?i, ayr?ca ?rg?t mensubu h?kim savc?lar?nilk ayl?klar?n?n tamam?n? ?rg?te aktard?klar?, devam eden aylarda, bek?rlardan y?zde on be?, evlilerden y?zde on, en az ?? ?ocu?u olanlardan ise y?zde be? oran?nda himmet topland???,

FET?/PDY ter?r ?rg?t? ?yesi olan h?kim-savc?lara y?nelik adayl?k dahil t?m s?re?lerde dil e?itimi, master-doktora ??renimi, yurt d??? gezileri, mesleki ve ki?isel bilgi ve g?rg?y? art?rmaya y?nelik yurt i?i ve yurt d??? programlar? d?zenlemek suretiyle ?rg?t ?yesi h?kim savc?lar?n emsallerine nazaran daha donan?ml? hale getirildi?i, ?rg?t mensubu baz? h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n da hak etmedikleri halde yurt i?i ve yurt d??? y?ksek lisans ve doktora programlar?na mevzuat h?k?mlerine riayet edilmeksizin yerle?tirildikleri ve bu ki?ilerin emsallerine nazaran ?niversitelerdeki akademisyen ?yeleri vas?tas?yla s?z konusu programlar? daha k?sa s?rede bitirmelerinin sa?land???,

?rg?t evlerinde ve ?zellikle yurtlarda ?himmet? ad? alt?nda yard?m toplant?lar?n?ntertip edildi?i, bu toplant?larda ?rg?t eleba?? Fetullah G?LEN?in vaazlar? dinletilerek kat?lanlar?nmanevi etki alt?na al?n?pba??? yapmaya te?vik edildikleri, ?rg?t mensubu kamu g?revlilerinin ilk ayl?klar?n?ntamam?n? ?rg?te aktard??? ve bu ?ekilde ?rg?te finansman sa?land???,

Ge?mi? d?nemde yap?lan baz? inceleme yahut soru?turmalarda, h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?nfarkl? muameleye tabi tutulmas? suretiyle, FET?/PDY mensubu h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n disiplin i?lemlerine kar?? korundu?u, kendilerinden olmayan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n isimsiz ihbar dilek?eleri ve uydurulmu? delillerle haks?z soru?turmalara maruz b?rak?ld?klar?, hem idari hem cezai y?nden soru?turma ge?iren ve mahkemelerde meslekta?lar? kar??s?na san?ks?fat?yla ??kar?lan h?kim veya Cumhuriyet savc?lar?na, yarg?land?klar? eylem nedeniyle delil yetersizli?id???ndaki bir gerek?eyle beraat h?km? verilmi? olsa bile ayn? eylemin disiplin cezas?na konu edilerek terfi ve y?kselmelerinin engellendi?i, haks?z uygulamalara ve bask?ya daha fazla dayanamayan, fi?lenerek meslekta?lar? nezdinde k???k d???r?len bir ?ok h?kim savc?n?n meslekten ayr?lmak zorunda kald???, hatta baz? h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?nintihar ederek ya?amlar?na son verdikleri,

?rg?t ?yelerinin s?rf paralel yap?lanma i?in tehlikeli ve zararl? olarak d???nd?kleri ki?ileri etkisiz hale getirmek amac?yla bask?, tehdit, ?antaj, aldatma veya gizli tan?k ayarlama gibi y?ntemlerle, FET?/PDY ter?r ?rg?t?n?n stratejisi do?rultusunda faaliyet g?sterdikleri, bu kapsamda kamuoyunda "Erzincan Ergenekon"u olarak bilinen dava s?reci irdelendi?inde; Erzincan Cumhuriyet Ba?savc?s? ?lhan C?HANER'in, salt "Fethullah??lar olarak bilinen grupla ilgili olarak TCK'n?n 220'nci maddesi kapsam?nda izinsiz e?itim kurumu a?ma ve Yard?m Toplama Kanunu'na Muhalefet" su?lar?ndan y?r?tt???bir soru?turma nedeniyle, FET?/PDY ?rg?t?ne mensup olan Erzurum ?zel yetkili Cumhuriyet savc?lar? ile emniyet g?revlileri taraf?ndan, makam odas?nda adeta s?r?klenerek yaka pa?a g?zalt?na al?nd??? ve polis kameras? ile kay?talt?na al?nan s?z konusu g?r?nt?lerin masumiyet karinesi ve soru?turman?n gizlili?i ilkeleriyle ba?da?mayacak ?ekilde kas?tl? olarak bas?nyay?norganlar?na servis edildi?i, b?ylece bir yandan, kendilerinden olmayan yarg? mensuplar?na g?zda?? verilirken di?er yandan ?rg?t?n ama?lar?na hizmet eden militanlar?n?n moral ve motivasyonlar?n?n g??lendirildi?i, soru?turman?n Fetullah G?LEN yap?lanmas?na ili?kin oldu?unu gizlemek amac?yla kamuoyunun yan?lt?larak soru?turman?nba?ka bir cemaatle ilgili olarak y?r?t?ld???alg?s?n?nolu?turulmaya ?al???ld???, oysa kamuoyuna deklare edilen cemaatle ilgili olarak soru?turma fezlekesinin, operasyondan ?ok ?nce Cumhuriyet Ba?savc?s? taraf?ndan g?nderilerek sonland?r?lm?? oldu?u, ?rg?t militanlar?n?n bu tarihten sonra, kendi ?rg?tleriyle ilgili olarak bir soru?turman?nba?lat?ld???n? ??renmeleri akabinde d??meye bast?klar?n?ntart??ma g?t?rmeyecek ?ekilde a??k ve net oldu?u, Erzurum ?zel yetkili 2'nci A??r Ceza Mahkemesi'nce Cumhuriyet Ba?savc?s? C?HANER'in 16/02/2010 tarihinde "Ergenekon Ter?r ?rg?t?ne ?ye Olmak, Resmi Evrakta Sahtecilik, ?ftira, Tehdit" su?lar?ndan tutuklanmas?na karar verildi?i, hakk?nda 5 y?ldan 28 y?la kadar hapis cezas? istenen eski Cumhuriyet Ba?savc?s?n?nevi, makam?, arabas? ve ?zerinde yap?lan aramalar neticesinde delil niteli?ita??d??? iddias? ile el konulan ve iddianame eki yap?lan bir k?s?m CD'ler ?zerinde yap?lan bilirki?i incelemesinde ?izgi film, sinema ve m?zik i?erikli CD'ler oldu?unun anla??ld???, soru?turma s?recinde, ba?ka bir eylemi nedeniyle hakk?nda yer de?i?tirme istemli disiplin soru?turmas? y?r?t?len ve soru?turmadan kurtulmak amac?yla meslekten istifa eden ?li? Cumhuriyet Savc?s? Bayram BOZKURT'un piyon olarak kullan?ld???, Cumhuriyet Ba?savc?s? hakk?ndaki soru?turma ve kovu?turmada gizli tan?kolarak ifadesine ba?vuruldu?u, gizli tan???n isminin Hakan ASLAN olarak de?i?tirildi?i ve bir s?re yurt d???na g?nderildi?i, daha sonra, ?yelerinin b?y?k ?o?unlu?unu FET?/PDY mensuplar?n?n olu?turdu?u d?nemin H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu taraf?ndan, mesle?e kabul i?lem dosyas?nda bulunan baz? bilgiler ?rg?t mensubu olmayan Kurul ?yelerinden gizlenerek, gizli tan???nmesle?e kabul i?leminin ger?ekle?tirildi?i, yap?lan yarg?lamalar neticesinde Cumhuriyet Ba?savc?s? ?lhan C?HANER'in de aralar?nda bulundu?u14 san?khakk?nda 13/11/2015 tarihinde beraat karar? verildi?i, b?ylece Cumhuriyet Ba?savc?s? hakk?ndaki soru?turmavedavan?n, ?rg?t?n yap?s?n? ara?t?ran ve illegal faaliyetlerini soru?turmaya konu eden, g?revinin gere?i olarak, Anayasa ve yasalar ?er?evesinde su?a ili?kin soru?turmay? y?r?ten Cumhuriyet Ba?savc?s?n?nmesleki kariyerini sonland?rmak bir yana t?m ya?am?n? karartma amac?na m?tuf bir kumpas oldu?unun tescillendi?i,

Tefti? Kurulu Ba?kanl???'n?n bir silah olarak kullan?ld???, FET?/PDY taraf?ndan hedef olarak g?r?len bir k?s?m h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?na ili?kin olarak, ola?an denetimler s?ras?nda, ihbarc?lar?n kimli?inin tespiti konusunda bir i?lem yap?lmaks?z?n isimsiz ve imzas?z ihbar dilek?elerine istinaden inceleme ba?lat?ld???, lehe olan deliller toplanmaks?z?n aleyhe olan delillerin toplan?lmas?yla yetinildi?i, ayn? y?nde yahut hakk?nda inceleme veya soru?turma yap?lan?n aleyhinde beyanda bulunmalar? konusunda tan?klara y?nlendirme veya bask? yap?ld??? yahut bir k?s?m beyanlar?n kasten tutana?a ge?irilmedi?i, gizlili?e riayet edilmeyerek yahut ilgisiz ki?iler tan?k olarak dinlenilmek suretiyle hakk?nda inceleme veya soru?turma yap?lan ki?ilerin itibars?zla?t?r?ld???, soru?turmalarda savunma haklar?n?nk?s?tland???, savunma istenilmeyen konularda da disiplin cezas? uygulanmas?n?n talep edildi?i, ?te yandan, FET?/PDY mensubu bir k?s?m h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n, usul ve yasaya ayk?r? i? ve i?lemlerinin soru?turma konusu yap?lmad??? veya bu iddialar konusunda etkin bir soru?turma yap?lmadan dosyalar?n muktezaya ba?land??? ya da baz? h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?na, FET?/PDY'nin faaliyetleri ?er?evesinde yapm?? olduklar?usuls?zl?kler nedeniyle i?lem yap?lmayaca??na dair g?vence verildi?i,

Yap?lan usuls?z disiplin soru?turmalar? neticesinde ma?dur olan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?nbuma?duriyetlerinin giderilmesi amac?yla 12/12/2014 tarihli Resmi Gazete?de yay?mlanarak y?r?rl??e giren 6572 say?l? Kanun'un 32'inci maddesi ile 2802 Say?l? H?kimler ve Savc?lar Kanunu'na eklenen Ge?ici 19'uncu madde gere?ince, adli yarg? h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? ile idari yarg? h?kim ve savc?lar? hakk?nda 14/02/2005 tarihinden 01/09/2013 tarihine kadar i?lenmi? fiillerden dolay? verilmi? olan uyarma ve ayl?ktan kesme cezalar?n?n b?t?n sonu?lar? ile affedildi?i, ayn? zamanda af kapsam?na giren disiplin cezalar?n?n verilmesini gerektiren fiillerden dolay? ilgililer hakk?nda disiplin inceleme, soru?turma ve kovu?turmas?n?n yap?lamayaca??; devam etmekte olan disiplin inceleme, soru?turma ve kovu?turmalar?n?ni?lemden kald?r?laca?? ve kesinle?mi? olan disiplin cezalar?n?n uygulanamayaca??n?n h?k?m alt?na al?nd???, bu nedenle herhangi bir ba?vuru ?art? aranmadan yasan?n y?r?rl?k tarihinden sonra uyarma ve ayl?ktan kesme cezalar?na ili?kin 560 disiplin cezas?n?nortadan kald?r?ld???,di?er yandan 2802 Say?l? H?kimler ve Savc?lar Kanununun 65'inci maddesi, 66'nc? maddesi, 67'nci maddesi ve (e) ve (f) bentleri hari? 68'inci maddesi ile Kanunun 69'uncu maddesinin ikinci f?kras?n?n son c?mlesi ve ???nc? f?kras? uyar?nca verilip kesinle?mi? bulunan k?nama, kademe ilerlemesi durdurma, derece y?kselmesini durdurma ve yer de?i?tirme disiplin cezalar? hakk?nda ceza tertip olunan?n talebi ?zerine H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Genel Kurulunca bir de?erlendirme yap?laca??n?n d?zenlendi?i, bu kapsamda ba?vuruda bulunan 238 h?kim ve Cumhuriyet savc?s?n?n disiplin dosyalar? ?zerinde Genel Kurul taraf?ndan yeniden ayr?nt?l? ?ekilde inceleme yap?ld???, yap?lan incelemeler neticesinde 58 ki?inin ?nceden ald??? ve kesinle?en disiplin cezalar? kald?r?larak haklar?nda ceza tayinine yer olmad???na, 115 ki?inin kesinle?en disiplin cezas?n?n uyarma veya ayl?ktan kesme disiplin cezas?na ?evrilerek sonu? disiplin cezas?n?n af kapsam?nda kalmas? nedeniyle ortadan kald?r?lmas?na, 21 ki?inin daha a??r nitelikteki disiplin cezas? yerine eylemlerine uyan alt bir disiplin cezas? ile cezaland?r?lmalar?na karar verildi?i, gerek disiplin cezas? tayin edilen ki?isay?s?, gerekse de cezalar?n niteli?i g?z ?n?ne al?nd???nda, ?yelerinin ?o?unlu?unu FET?/PDY mensuplar?n?n olu?turdu?u d?nemin H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'nun, disiplin soru?turmalar?n? da kendilerinden olmayan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n terfi ve y?kselmelerine, ?nemli ve kritik yerlere atanmas?n? engelleme, itibars?zla?t?r?p sindirerek meslekten so?utma ve istifaya ya da emeklili?e zorlama i?in kulland???, hedefteki h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? hakk?nda yap?lan soru?turmalarda, isnat edilen eylemler aras?na mutlaka aile birli?inden kaynaklanan sadakat y?k?ml?l???n? ihlal edici nitelikte, "kar?? cinsten birine ilgi duydu?u", "gayrime?ru olarak birliktelik ya?ad???", hi? bir ?ey yok ise "kem g?zle bakt???", "bu konuda dedikodu bulundu?u" ?eklindeki bir isnad?n da eklendi?i, b?ylelikle mesleki kariyerini lekelemek yan?nda aile birli?i ve saadetinin bozulmas?n?n da hedeflendi?i, ?rne?in, 6572 say?l? Kanun kapsam?nda incelenen bir soru?turma dosyas?nda, Cumhuriyet savc?s? olan ilgili hakk?nda m?stear isimle g?nderilen ihbar mektubuna istinaden soru?turmaya ba?land???, isnat edilen eylemin, ilgilinin adliyede zab?t k?tibi olarak g?revli bayan ile amir-memur ili?kisini a?ar nitelikte, ?evreden de yad?rganacak ?ekilde ili?ki i?erisinde olduklar? izleniminin olu?mas?na ve bu konudan dolay? hakk?nda dedikodu yap?lmas?na sebebiyet verdi?i iddias? oldu?u, ilgili hakk?ndaki soru?turma fezlekesinin muhakkik s?fat?yla Erzurum Cumhuriyet Ba?savc? Vekili olan Taner AKSAKAL taraf?ndan tanzim edildi?i, ilgilinin savunmas?nda g?sterdi?i ve dinlenmesini talep etti?i aralar?nda iddiada ad? ge?en zab?t k?tibi ile aile ?yelerinin de bulundu?u tan?klar?n konuya ili?kin beyanlar?na ba?vurma l?zumu g?rmeyen muhakkikin, FET?/PDY ?rg?t? ?yesi olduklar? anla??lan Cumhuriyet Ba?savc?lar? Bekir DURAN, ?zkan G?LTEK?N ile Adalet Komisyonu Ba?kanlar? Murat KIZILYAR ve Ertu?rul AYAR'?n ifadelerine ba?vurma gere?i duydu?u, ihbar dilek?esinde ad? ge?en jandarma g?revlisi, ilgili ile ayn? adliyede g?rev yapan personel, h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n savc? ile zab?t katibi aras?nda ili?ki oldu?una dair g?rg? veya duyuma dayal? bilgileri olmad??? y?n?ndeki beyanlar?na itibar etmeyen d?nemin HSYK ?kinci Dairesi'nin,

ilgili Cumhuriyet savc?s? hakk?ndaki iddiay? destekleyen somut bir delil de bulunmamas?na ra?men disiplin cezas? tayin etti?i, dosyan?n 6572 say?l? Yasa uyar?nca incelenmesi sonucunda HSYK Genel Kurulu'nun 25/02/2015 tarihli karar? ile ilgili hakk?ndaki disiplin cezas?n?n kald?r?lmas?na, ad? ge?ene isnat edilen eylem muahezeyi gerektirecek mahiyette g?r?lmedi?inden ceza tayinine yer olmad???na oy birli?i ile karar verdi?i,

Yine FET?/PDY'nin, Devleti ele ge?irmek maksad?yla ger?ekle?tirdi?ibaz? tasarruflara s?zde bir me?ruiyet kazand?rmak amac?yla ge?mi? d?nemde yap?lan baz? denetimlerde, performans de?erlendirmevegeli?tirme formlar?n?n, ger?ek durumla ba?da?mayan ?ekilde d?zenlenmesi suretiyle ?rg?t mensubu olan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n unvanl? g?revlere atanmas?n?n ?n? a??l?rken, ?rg?t?n hedef olarak g?rd??? h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n unvanl? g?revlere atanmas?n?n engellendi?i yahut unvanl? g?revde olan baz? h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?nbu g?revlerden al?nd???, kendilerinden olmayan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n unvanl? g?revlere atanmalar? bir yana, sa?l?k sorunlar? gibi mazeretlerinin dahi nazara al?nmayarak adeta ?l?me s?rg?n edildikleri, akla ilk gelen ?rne?in h?kim Alaattin ?AMBEL oldu?u, so?uk iklimin tetikleyici bir etken oldu?u Crohn hastal???na d??ar olan ve bu hastal???na dair de ?zl?k dosyas?nda sa?l?k kurulu raporu bulunan h?kim Alaattin ?AMBEL'in, 2011 y?l? yaz kararnamesiyle Ceyhan il?esinden T?rkiye'nin en so?uk ili olarak bilinen Erzurum iline tayin edildi?i, atamaya kar?? yapt??? itirazlar?n reddedildi?i, 2 y?l ?al??t?ktan sonra 2013 y?l? yaz kararnamesiyle hastal???n?nartt???n? belirterek ba?ka herhangi bir yere atamas?n?nyap?lmas?n? talep etti?i ancak d?nemin H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'nun bu talebe duyars?z kalarak ad? ge?en h?kimi adeta bile bile ?l?me mahk?m etti?i, hastal??? ilerleyen ve u?rad??? zulme daha fazla dayanamayan h?kimin t?m ?abalar? sonu?suz kal?nca 19/01/2014 tarihinde intihar ederek ya?am?na son verdi?i,

?rg?t mensubu h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?naz say?da, hedef olarak g?r?lenlerin ise daha fazla say?da dosyas?n?n incelenmesi suretiyle ya da ayn? mahkeme heyetinde g?rev yapan h?kimlerin benzer mahiyetteki eksiklikleri, bir k?sm? y?n?nden tavsiye konusu yap?l?rken, di?erleri y?n?nden tavsiye konusu yap?lmayarak veya ?rg?t mensubu bir k?s?m adliye personelinden, hedef olarak g?r?len h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n tavsiye konusu olabilecek mahiyetteki i?lemlerinin ?nceden bildirilmesinin istenmesi ve denetim s?ras?nda bu i?lemlerin tavsiye konusu yap?lmas? suretiyle, bazen de ortada ge?erli hi?bir sebep olmad??? halde performans de?erlendirme ve geli?tirme formlar?n?n ?rg?t?n ama?lar?na hizmet edecek ?ekilde d?zenlendi?i, hedef olarak g?r?len h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? hakk?nda y?r?t?len usuls?z disiplin soru?turmalar?gerek?e g?sterilerek terfilerinin uzun s?re bekletildi?i, terfi edememesinin de unvanl? g?revlere atanmamalar?na veya do?u illerine s?r?lmelerine gerek?e g?sterildi?i, sonu? olarak, kendilerinden olmayan ve hedef tahtas?na konan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? hakk?nda isimsiz ihbar, sahte belge, usuls?z dinleme v.s. ile ba?lat?lan bir soru?turma s?recinin, mahalde g?revli ve verilen infaz emrini yerine getirmeye amade muhakkikler ile Tefti? Kurulu Ba?kanl??? i?erisine s?zd?rd?klar? militanlar? marifetiyle, Devletin resmi kurum ve kurulu?lar?n? arac? k?larak, zincirleme ?ekilde, hukuku bir insan?n hayat?n? karartmak i?in silah olarak kulland?klar?,

FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?n?n, 12/09/2010 g?n? yap?lan Anayasa referandumu sonras?nda yeni olu?turulan H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'nda se?imle gelen ?yelikleri elde etti?i, bu H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'nca, b?y?k ?o?unlu?u ?rg?te mensup 160 h?kim ve savc?n?nYarg?tay ?yeliklerine se?ildi?i, yeni se?ilen ?yelerle ?rg?t?n, ?o?unlu?u ele ge?irdi?i Yarg?tay?da, tek s?z sahibi oldu?u, art?k ?rg?t?n belli ceza dairelerinde istedi?ikarar? onaylatacak, istemedi?i karar? bozduracak g?ce kavu?tu?u, yarg?da davas? olan herkesin yolunun ?rg?t?n avukatlar?n?n hukuk b?rolar?na d??t???, ?zel yetkili mahkemelerin bakt??? ?rg?t?n kumpaslar?ndan olu?an davalar?n, Yarg?tay?da onaylanmaya ba?land???, hi? kimsenin art?k ?rg?t?n elinden kurtulamayaca??n?n s?zle de?il fiilen ispatland???, Balyoz gibi baz? haks?z kararlar? Yarg?tay?daonaylatan FET?/PDY, ?rg?t?n yarg? kanad?n?n ger?ekle?tirdi?i b?t?n hukuksuzluklar? hukuka uygunmu? gibi topluma alg?latt???, bunun yan?nda H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu vas?tas?yla y?ksek yarg? organlar?na se?ti?i ?yelerle h?kim olan ?rg?t?n Y?ksek Se?im Kurulu, Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar?da dolayl? olarak ele ge?irdi?i,

FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?n?n, yarg?da kadrola?maya devam ederek, her t?rl? yol ve y?ntemi kullanmak suretiyle yeni al?nan binlerce h?kim ve Cumhuriyet savc?s?n?n b?y?k ?o?unlu?unun ?rg?t mensubu olmas?n? sa?lad???, y?ksek mahkemelerde ve mahal mahkemelerinde, ?nemli ba?savc?l?k ve h?kimliklerde ve yarg?n?n her alan?nda yeteri kadar g?ce ula?an, g?? dengesini lehine de?i?tiren ?rg?t?n bu g?c?n? art?kyarg? imamlar??zerinden kullanmaya ba?lad???,

?zel yetkili mahkemelerin haks?z, hukuksuz i?lemleri ve verdi?i ?aibeli kararlar?n 2010 y?l?nda olu?turulan H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu?nun ?rg?t mensup ya da sempatizanlar? taraf?ndan desteklendi?i, ?o?unlu?u ?rg?tle irtibat ve iltisak? bulunan ?yelerden olu?an, d?nemin H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu?nun, hukuka ayk?r? i?lem yapan h?kim ve savc?lar hakk?nda disiplin i?lemlerini ?al??t?rmad???, bu yolla ?rg?t?n operasyonlar?na destek verdi?ive yarg?n?n siyasalla?mas?na engel olmad???,yarg? organlar?n?n siyasetin yerine ge?mesine, devlete ve topluma ?rg?t?n istedi?i ?ekilde ayar vermesine ses ??karmad???, ?zel yetkili mahkemelerden verilen hukuka ayk?r? ve yanl?? kararlar?n temyiz incelemesi i?in gidece?iYarg?tay ilgili dairelerinin FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?n?n yarg? imamlar? taraf?ndan ?nceden dizayn edilmesi nedeniyle bu yolun hakk?n ve adaletin tecellisi noktas?nda bir anlam ifade etmedi?i,

An?lan ?rg?t?n nihai ama?lar?na ula?mak gayesiyle ?ncelikle askeriye, m?lkiye, emniyet, yarg? ve di?er stratejik ?neme sahip kamu kurumlar?n? ele ge?irmek i?in kendilerine engel olacaklar?n? d???nd??? b?rokrat ve personellerin sistem d???na ??kar?lmas?n? sa?layarak ?rg?t elemanlar?n? bu makamlara getirdi?i, bu kapsamda ?rg?t?n yarg? aya??ndaki uzant?s? taraf?ndan H?seyin KURTO?LU, Askeri Casusluk, ?emdinli, Balyoz, Ergenekon gibi proje soru?turma ve kovu?turmalar?n ?retildi?i,

Mahkemelerin birer ?rg?t sorumlusunun bulundu?u, sorumlu ki?inin ?rg?t? ilgilendiren davalar? takip ederek ve bu davalarla ilgili olmak ?zere ?rg?t ?yesi h?kimlerle g?r??erek kararlar?n istenilen y?nde ??kmas?y?n?nde telkinlerde bulundu?u,

FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?n?n yarg? ?zerinden ger?ekle?tirdi?i usuls?z yarg?lama i?lemleri ile yapt??? haks?zl?klara "yarg?n?nkarar?" veya "takdiri" denilerek kar?? ??k?lmas?n?n engellendi?i, operasyonlar kar??s?nda "ba??ms?zyarg?, inceleyip karar versin" denilerek haks?zl??a me?ruluk k?l?f? sa?land???,y?llarca s?ren yarg?lamalar sonucunda ger?e?in ortaya ??kmas? halinde bile kimsenin yarg? eliyle i?lenen haks?zl???npe?ine d??medi?i, silahl? ter?r ?rg?t?n?n, yarg?n?nne kadar b?y?k bir g?? oldu?unu, yarg?y? etkili ve operasyonel ?ekilde kullanmak suretiyle yap?lamayacak hi?bir ?ey olmad???n? ve her ?eyin s?n?rs?zca yap?labilece?ini g?rd???, ?zel yetkili mahkemelerin, ?rg?t?n elinde t?m toplumu dizayn edecek bir silaha d?n??t???,

Yarg?n?n devlet ve toplum hayat?nda kesin belirleyici ve son karar verici olmas?n?n ?rg?t?n i?ini kolayla?t?rd???, ?rg?t?n, yarg?y? her a??dan etkin bir silah olarak kulland???, sadece rakiplerini bertaraf etmek i?in de?il, siyaseti tanzim etmek, siyasi partilerin y?netimlerini de?i?tirmek, toplumdaki etkinli?ini art?rmak, toplumu kontrol etmek, herkesle ilgili bilgi toplamak, ticari faaliyet alanlar?n?ve kamu kurumlar?n? ele ge?irmek, hatta h?k?meti y?kmak ve kendi felsefesine uygun bir siyasi yap? olu?turmak i?in de bir ara? olarak kulland???,yarg?n?n, soru?turma unsurlar?yla, alt yap?s?yla ve polisle desteklendi?inde ?rg?t?n kullanabilece?i muazzam bir silaha d?n??t???, y?ksek yarg?daki de?i?imle ?rg?t?n elindeki bu silah?n etki alan?n?n zirve yapt???,yarg?y? tekelinde ve yedinde tutan FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?n?n, kendisine engel olaca??n? d???nd??? h?kim-savc?, asker, emniyet personeli, m?lki amirler ve di?er kamu personelleri hakk?nda uydurma tahkikatlar, tutuklamalar yaparak saf d???b?rakt???, bu yolla ayn? zamanda di?er ki?ilere de g?zda?? verdi?i, silahl? kuvvetler mensuplar? ile ilgili uydurma soru?turmalar, toplu tutuklama ve davalarla TSK?n?n etkisiz hale getirildi?i, b?ylece kendi ?rg?t mensuplar?n?n terfi etmesinin yolunun a??ld???, neticeten ?rg?t?n ceza ve hukuk davalar?nda en b?y?k belirleyici g?? oldu?unu g?sterdi?i,

?rg?t mensuplar?n?nverdi?i veya istihbarat birimlerinin toplad??? bilgilerin, bilgisayarlara kaydedildi?i, bunlar?n fuhu?, casusluk ?ebekesinin toplad??? bilgiymi? gibi arama s?ras?nda evlerde bulunmu?g?sterilerek dijital delil olarak i?leme konuldu?u, bu yolla kamu g?revlileri hukuka ayk?r? i?ler yap?yor, su? i?liyor gibi haklar?nda soru?turma yap?ld???, ?zmir ve ?stanbul?da y?r?t?len askeri casusluk davalar? ile kamu g?revlileri tasfiye edilerek ?rg?t kadrolar?n?n fetih hareketine yer a??ld???,yarg?n?n da buna alet edildi?i,

?rg?t?n, 07/02/2012 tarihinde M?T soru?turmas?yla yarg?y? kullanarak, bir yandan kendinden olmayan M?T y?netimini bertaraf etmek, M?T'i ele ge?irmek, bir yandan da ayn? soru?turmayla h?k?metin g?neydo?u sorununu ??zmek amac?yla ba?latt??? bar?? s?recini durdurmak i?in harekete ge?ti?i, M?T y?neticilerinin, h?k?metin ve ba?bakan?n ter?r ?rg?t?ne yard?mla su?lanmak istendi?i, bu soru?turman?n h?k?meti y?prat?p g?zda?? vermek i?in yap?ld???, ?rg?t?n bu denemesinin istihbarat g?revlileri hakk?nda soru?turmalar?nizne ba?lanmas? sistemine ge?ilerek ?nlendi?i,

H?k?metin 7 ?ubat olay? sonras? ?zel yetkili mahkemeleri tehlikeli g?rerek faaliyetlerini dondurup yarg?ya bir ba?ka ?zel yetkili mahkeme yap?s?n? daha ilave etti?i, Ter?rle M?cadele Kanunu (TMK) 10'uncu maddesi ile yetkili yeni mahkemeler kuruldu?u, H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu, ?rg?t?n elinde oldu?undan yeni kurulan mahkemelerin de ?rg?t?n denetiminde olu?turuldu?u, FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t?n?n, ?zel yetkili mahkemelerde yar?mkalan uygulamalar?n? ter?rle m?cadele mahkemelerinde aynen devam ettirdi?i,

2010-2014 y?llar? aras?nda yap?lan denetimler, incelemeler ve soru?turmalar, unvanl? g?revler ba?ta olmak ?zere atamalar, terfiler ve y?ksek mahkemelere ?ye se?imlerinde sistematikuygulamalar sonucunda FET?/PDY?nin yarg? te?kilat? i?erisinde etkin bir g?ce ula?t???, bu g?c?n korunmas? ve ?nceki ?rg?tsel uygulamalar?n devaml?l???n?nsa?lanmas? amac?yla 2014 y?l?nda yap?lan HSYK ?ye se?imlerinin ?rg?t i?in b?y?k bir ?nem arz etti?i,

2014 y?l? Ekim ay?nda yap?lan H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?ye se?imleri ?ncesinde, 2010 ve sonras?nda y?ksek mahkemelere ?ye olarak se?ilen ?rg?t mensuplar? sayesinde Dan??tay ve Yarg?tay?da ciddi bir h?kimiyet elde eden ?rg?t?n, s?zde lideri Fetullah G?LEN?in sohbet ve vaaz ad? alt?nda ?ifreli ?ekilde g?nderdi?i talimatlar ile harekete ge?ti?i, bu kapsamda YARSAV derne?ine de s?z?larak bu derne?in se?imlerin kazan?lmas? i?in kullan?ld???, ?rg?t?n, se?imlerde ger?ekte ?rg?tle ba?lant?l? olan 11 ki?ilik bir liste ile se?ime girdi?i, bu adaylardan 10?unun ba??ms?z aday olarak, YARSAV (Yarg??lar ve Savc?lar Birli?i) listesinden se?ime giren bir ?rg?t mensubunun da YARSAV aday? olarak lanse edildi?i, se?imin kazan?lmas? i?in ?rg?t mensuplar?n?n her t?rl? yolu mubah g?rd?kleri, bu yolda ama?lar?na ula?mak i?in toplumun ?o?unlu?unun kutsal sayd??? dini de?erleri pervas?zca kullanmaktan ?ekinmedikleri, nitekim ?rg?tle ba?lant?l? bir yarg? mensubunun ifadesinde, se?im ?al??malar? kapsam?nda 2014 y?l? Ekim ay?nda Adana ilinden gelen bir ki?inin, ?rg?t lideri Fetullah G?LEN?in r?yas?nda K?be?ye gitti?ini, K?be?de Peygamber ile g?r??t???n?, Peygamberin ?Seni ?z?yorlar de?il mi?? diye sordu?unu, Fetullah G?LEN?in ?Evet? manas?nda ba??n? sallay?pa?lad???n?, bunun ?zerine Peygamberin ?Merak etme az kald??dedi?ini, se?imin kesinlikle ?rg?t?n galibiyeti ile sonu?lanaca??n?s?yledi?i,

Bir yandan da ?rg?t i?in ciddi bir tehlike olarak de?erlendirdikleri Yarg?da Birlik Platformu adaylar? hakk?nda, sosyal medya hesaplar? ?zerinden ger?ek d??? yaz?, yorum ve g?r??ler payla?arak bu adaylar?nitibars?zla?t?r?lmas? maksad?yla bilgi kirlili?i yaratt?klar?, genel olarak Yarg?da Birlik Platformu listesinden aday olan ki?ilerin iktidardan ba??ms?z hareket edemeyece?i s?ylemi ile h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n? etkilemeye ?al??t?klar?, bir yandan da her bir aday y?n?nden farkl? iftiralar ve karalamalar ile aleyhe alg? olu?turmaya ?al??t?klar?,

?rg?t faaliyetlerinin bir?o?unda, ?rg?t mensuplar?n?nde?ifre olmamas? ve gizlilik ?nem arz etmesine ra?men H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?ye se?imlerine atfedilen ?nemden dolay? bu d?nemde ?rg?t mensuplar?n?nde?ifre olmay? g?ze alarak, t?m il ve il?eleri kapsayan adliye ziyaretleri, ev ziyaretleri ve yemek organizasyonlar? d?zenledikleri, ?rg?t mensubu olmayan h?kim ve savc?lar?n? ise hediyeler alarak etkilemeye ?al??t?klar?, s?re? boyunca ?Bylock? olarak bilinen ?ifreli haberle?me program? ?zerinden ?rg?t i?i ileti?imin sa?land???, s?zde ba??ms?z adaylar?nbir k?sm?n?n se?im gezilerini birlikte ger?ekle?tirdikleri, blok olarak ?rg?t adaylar?na oy veren ?rg?t mensuplar?n?n bir yandan da ?rg?t mensubu olmayan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?ndan s?zde ba??ms?z adaylar i?in oy istedikleri, verilen blok oylar, s?zde ba??ms?z adaylara ?rg?tle ba?lant?l? olmayan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?ndan gelecek oylar, YARSAV listesinden se?ime giren adaya ise YARSAV?? destekleyen h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?ndan gelecek oylarla se?imin kazan?lmas?n?n hedeflendi?i, blok oy alamayacaklar?n? d???nd?kleri h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n? ise siyasi g?r???ne, hem?erilik ba??na ya da ortak tan?d?k bulunmas?na g?re en az bir veya birka? adaylar? i?in oy vermeleri y?n?nde ikna etmeye ?al??t?klar?, se?im g?n?nde ise oy kullanmaya gelen h?kim Cumhuriyet savc?lar?n? kar??lamak, se?im mahallinde kamera kayd? yapmak ve se?im sonu?lar?n? takip etmek suretiyle sand?kba??nda da se?im faaliyetlerini ?rg?tl? bir ?ekilde devam ettirdikleri, nitekim se?im sonu?lar? a??kland???nda, s?zde ba??ms?z adaylar?n 4495 5312 oy band?nda art arda s?raland???, se?ime tek liste ile giren YARSAV Derne?inin H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?ye adaylar? 886 -2078 oy al?rken, ger?ekte ?rg?t?n aday? olup YARSAV listesinden se?ime giren aday?nayn? liste ile se?ime girdi?iarkada?lar?ndan farkl?, ancak ?rg?t adaylar?n?noyband?nda olacak ?ekilde be? binin ?zerinde oy ald???,

FET?/PDY'nin, se?im ?ncesi olu?turdu?u gizli haberle?me a??yla kendi mensubu olan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n? tespit ederek H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?yeli?ine aday olan s?zde ba??ms?z adaylar?n?nalaca?? muhtemel oylar? hesaplad???, se?imin ba?aba? ge?ece?ini d???nen ve i?i ?ansa b?rakmak istemeyen ?rg?t?n, staj?n? tamamlayan ve kuraya haz?rlanan, b?y?k ?o?unlu?u kendi mensuplar?ndan olan adaylar?n se?imde oy kullanmas?n? sa?lamak amac?yla bylock ?zerinden kendi mensuplar?na talimat verdi?i, bu hususun 15 temmuz darbe giri?imi sonras? ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda ifadelerine ba?vurulan h?kim ve savc?lar?n beyan?yla sabit oldu?u, ?rne?in bir h?kimin ??pheli s?fat?yla verdi?i ifadede konuyla ilgili olarak; "HSYK se?imlerinde oy kullanmak amac?yla Y?ksek Se?im Kurulu?na dilek?e vermi?tik. Bu dilek?e verilmesine ili?kin mesaj?n? taraf?ndan ??a Bylock uygulamas? ?zerinden g?nderildi?ini biliyorum. ??nk? ? bize b?yle s?yledi. Hatta YSK?ya gitmeden ?nce hen?z mesle?e kabullerimiz resmi gazetede yay?nlanmam?? oldu?u i?in, HSYK?ya giderek mesle?e kabul?m?z?n yap?ld???na ili?kin belgeleri ald?k. Bu belgeler ile birlikte YSK?ya giderek se?imde oy kullanmak istedi?imize ili?kin ba?vuruda bulunduk. Hatta sadece bu yap?n?n ?yeleri taraf?ndan ba?vuru yap?l?yormu? gibi g?z?kmemesi i?in kendilerine yak?n hissettikleri ama yap?dan olmayan ki?ilerden de birka? ki?i ?a??r?ld???n? biliyorum." ?eklinde beyanda bulundu?u, hen?z g?reve ba?lamad?klar? ve oy kullanma hakk?na sahip olmad?klar? halde ?rg?t mensuplar?n?n, ?rg?tten verilen talimat do?rultusunda H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Genel Sekreterli?ini de bypass ederek, Kurul i?erisindeki tetkik h?kimlerine d?zenlettikleri usuls?z belgelerle Y?ksek Se?im Kurulu'na ba?vurarak se?imde oy kullanma talebinde bulunduklar?, se?imi ?ok az bir farkla kaybeden ve bu hilenin fark edilmemesi halinde se?imi kazanmalar? muhakkak olan ?rg?t mensuplar?n?npl?nlar?n?n, Y?ksek Se?im Kurulu taraf?ndan H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'na yap?lan ihbar sonras? bozuldu?u,

Se?imlerin kaybedilmesi sonras?nda da ?rg?t mensuplar?n?n fikir ve eylem birli?i i?erisinde hareket ederek yeni olu?an H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'nun ?rg?t mensubu h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? hakk?ndaki kararlar?n?nitibars?zla?t?r?lmas? konusunda baz? bas?nyay?n organlar?n?nda deste?i ile sistemli bir faaliyet ba?latt?klar?,Yarg?tay ve Dan??tay?dan se?ilen ?rg?t mensubu Kurul ?yelerinin de di?er ?rg?t mensuplar? ile koordineli ?ekilde ?rg?te bilgi s?zd?rarak bu faaliyete destek verdikleri, bir yandan da ?rg?t mensubu h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? hakk?ndaki karar s?re?lerinin uzat?lmas?na y?nelik ?al??malar yap?ld???, 2014 sonras?nda ??kart?lan kararnamelerle ba?ka mahallere atanan ?rg?t mensuplar?n?n fikir ve eylem birli?i i?erisinde hareket ederek uzun s?reli sa?l?k raporlar? ald?klar?, bu suretle yarg?lama faaliyetlerinin aksatarak Kurul?u itibars?zla?t?rmay? hedefledikleri gibi eski g?rev yerlerindeki ?rg?t mensubu meslekta?lar? ile ?rg?tsel ba?lar?n?canl? tutmaya gayret g?sterdikleri ya?anan s?re? ile sabittir.

Darbe giri?imi ?zerine Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan y?r?t?len soru?turma kapsam?nda itiraf?? yahut gizli tan?k olarak ifadeleri al?nan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n beyanlar?nda belirttikleri baz? hususlar, Cumhuriyetin ilk y?llar?ndan beri yurdun her k??esinde insan?st? bir gayretle, t?m zorluklara g???s geren onurlu ve sa?lam vicdanl? h?kim ve savc?lar sayesinde toplumun yarg?ya duydu?u g?venin k?sa bir s?re i?erisinde neden dibe vurdu?unu ve ?rg?t?n toplumdan gizledi?i kirli y?z?n? g?zler ?n?ne serecek mahiyettedir.

-?Ben ve (x), (y) isimli ser murak?b?n s?ylemi? oldu?u adrese gittik. Adrese gitti?imizde kap?y? ?ald?k, kap?y? (y) isimli ser murak?p a?t?. Bizi salona ald?. Bize ilk olarak h?kimlik savc?l?k mesle?inin kutsall???ndan, bu mesle?i d?r?st ki?ilerin yapmas? gerekti?ini, bu meslekte tam olarak adaletli bir ?ekilde g?rev yapacak d?r?st insanlar?n bulunmas? gerekti?ini s?yledi. Daha sonra bize hitaben "sizce ben sizi neden buraya ?a??rd?m" diye sordu. Ben bu soruya (x)'in ne cevap verdi?ini hat?rlam?yorum ancak ben, (y) isimli ser murak?ba "ya s?nav? kazanmam?z i?in dua edece?izya da art?k bizden h?kim savc? olmamam?z? isteyeceksiniz ba?ka mesle?e y?nlendireceksiniz" ve benzeri ?eklinde cevap verdim. Bunun ?zerine (y) g?l?msedi ve bize hitaben "size Adli Yarg? H?kim Savc?l?ks?nav?n?n cevaplar? i?aretlenmi??ekilde sorular?n? verece?im, kabul eder misiniz? ?eklinde sordu. Akabinde bunu farkl? farkl? kesimlerin y?llard?r yapt???n?, muhafazakar kesimlerin geride kald???n?, sizin gibi insanlar?n mesle?e ge?erek gerekli adaletin sa?lanmas? gibi s?zler s?yledi. Ben de bu s?zleri duyunca kabul ettim. Ayr?ca benimle gelen (x) de bunu kabul etti. Daha sonra Kuran ile elinde sorularla geldi. Tek tek bize Kuran'a el bast?rd?. Kuran'a elimiz bas?l? halde bize hitaben "Hoca efendi bile gelse bu sorular? ald?n?z m? dese almad?k ?eklinde s?yleyeceksiniz ve bu hususta Kuran ?zerine yemin edeceksiniz" ?eklinde s?yledi, biz de "Kuran ?zerine yemin ederiz" diyerek yemin ettik ve bize fotokopi halinde kitap??k ?eklinde t?m sorular? verdiler. Kitap??kta sorular?n do?ru ??klar? kur?un kalemle yuvarlak i?erisine al?nm?? vaziyette idi. Soru kitap???? bir tane idi, daha sonra kendisi odadan ??karak bize "bir saatiniz var sorular?n cevaplar?n? ezberleyin, buradan ??kt???n?z da sorular ile ilgili olarak en ufak bir ?eyden bile birbirinize dahi bahsetmeyin" ?eklinde s?yledi. Biz de bu sorular? (x)'le birlikte bir saat ?al??t?k ve sorular?n cevaplar?n? ezberledik. Daha sonra tekrardan (y) gelerek bizden kitap???? elden ald? ve bana 75-80 aras? bir puan alacak ?ekilde do?ru cevaplar? i?aretlememi, (x)'e de 70-75 aras? bir puan alacak ?ekilde do?ru cevaplar? i?aretlemesini s?yledi. Ayr?ca bize "s?nav ka??d?n? bo? b?rakmay?n, karalama yaparak soru ??zm?? gibi yap?n" demi?ti.?

-?Benim ve di?erlerinin uymas? gereken kurallar vard? ancak bunlar kesinlikle yaz?l? de?ildi zaten bu yap?da yaz?l? bir ?ey ya da bir makbuz, ya da bir belge s?z konusu de?ildi, her ?ey s?zl?yd? ve ?unu da s?ylemek istiyorum, biri di?erini ararken e?er ki bu cemaat ile ba?lant?l? bir ?ey ise kesinlikle sabit hattan g?r???l?rd?. Sabit hattan kast?m evde kurulu telefonlar de?ildir, mesela ben lokantadaysam benim cep telefonumum cemaatsel bir konuyu konu?mak isteyen di?er bir ?ah?s b?fedeki bir telefondan yada bir telefon kul?besinden ararlard?. Bunlar?n 'ruhsat' ad?n? verdikleri "izinleri" vard?. ?zin dedi?im ?ey normal ?artlarda yap?lmas? ho? g?r?lmeyen ancak Fethullah G?len'in t?m bu ruhsatlar? ya kaza aleminde Peygamber Efendimiz ile g?r??erek ald?klar?n? bildirilen durumlard?.?rne?in normalde i?ki i?mek haramd?r ancak b?y?k abilere gerekirse i?ki i?meleri s?ylenmi?. Bana s?yleyen olmad?. Bayanlar?ngiyimi ku?am? Tansu ??LLER'in giyim ku?am?na yak?n olacak, ramazanda oru? tutacaks?n?z ancak oru?ta olsan?z elinizde su ?i?esi ile gezeceksiniz ve e?er ki ramazanda bir meslek b?y???size bir ?ey ikram edecek olursa orucunuzu bozup onu i?eceksiniz, ancak sonras?nda orucunuza devam edeceksiniz, sonras?nda da kazas?n? yapacaks?n?z ?eklindeydi. ....bana ilgin? gelen "izinlerden" birisi de "bayanlar ?zel d?nemlerinde olsalar bile c?z c?z ?eklinde kuran okusunlar" ?eklindeki izinleriydi.?

-??stanbul?a tayinim ??k?nca lojman i?leri ile .... isimli ?stanbul h?kimi ilgilendi. Kendisi de G?len Cemaati mensubuydu. Kendisiyle ayn?lojman blo?unda kald?k. ??yerinde de ? ?evresindeki G?len Cemaati mensuplar? ile tan??maya ba?lad?k. ? bir s?re sonra ?stanbul Adliyesinde CMK 250'nci maddesi kapsam?nda kalan su?lara bakan ?zel yetkili mahkemeye atand?. Bir s?re sonra da onun tavsiyesi ?zerine bende ?zel yetkili savc? olarak g?revlendirildim. 2011 y?l? Haziran ya da Temmuz ay?nda Be?ikta? Adliyesinde ?zel Yetkili (CMK 250 maddesi) Savc? olarak g?reve ba?lad?m. 1,5 ? 2 ay kadar burada ?al??t?m. Hi? iddianame yazmad?m. Sadece bir kez bir hafta n?bet tuttum. Arama, elkoyma, g?zalt?na alma, telefon dinleme, teknik ara?larla izleme, vb. t?m talepleri TEM ?ube M?d?rl??? g?revlileri flash bellekle haz?r olarak getiriyordu. Ben de imzal?yordum. Gelen yaz?lar? okumak istedi?imde birlikte ?al??t???m?z Cumhuriyet Savc?s? ? ?Ba?savc? vekili ? k?z?yor, onun talimat? var, okumadan imzala ge? diye s?yl?yordu. Ben de tats?zl?k??kmas?n diye imzal?yordum. Kendim fiilen hi? m?zekkere, talimat, karar yazmad?m. Polisin getirdi?i ve bizim imzalad???m?z soru?turma ile ilgili talep, m?zekkere ve kararlar?n kimler hakk?nda uygulanaca??n? bile bilmiyordum. Kimin i?in ileti?im tespiti karar? verdik, kim i?in arama el koyma, g?zalt? vb. kararlar verdik hi? haberim yoktur.?

-??ekirdekten yeti?en kendilerine yak?n g?rd?kleri ??rencileri devlet yurtlar?na yerle?tirerek oradan dostluk kurarak yeni ??rencileri kendi aralar?na almay? ama? edindiklerini biliyorum... ?ncelikli hedef de askeriyeydi, yani ya?anan s?reci de?erlendirdi?imde 1998-1999 y?llar?ndan itibaren askeriyede kendilerinin kadrolar?n? olu?turma gayreti mevcuttu. E?er askeriyeye yerle?emez ise hukuk, t?p vb. b?l?mlerde ?o?unluk olu?turmak istiyorlard?. Daha sonradan ??rendi?im bir?ey oldu, ?stanbul'da bu yap? ?niversite b?lgesi ve talebeler b?lgesi olarak iki farkl? b?l?me ay?rarak ?al??ma yapm??, ben talebeler b?lgesindeki evlerde kald???m? fark ettim. ??nk? benim kald???mev arkada?lar?m genellikle orta ve lise ?a??ndaki talebelerin yeti?tirilmesiyle ilgileniyorlard?.Parlak ??rencileri ?stanbul'un en iyi liselerine yerle?tirerek iyi ?niversitelere girmeleri ama?lan?yordu. Hatta bu ??rencilerin aileleriyle g?r???yorlard?, aile ziyaretine ?niversitenin iyi b?l?m?nde okuyan ?niversite ??rencilerini al?yorlard??

-?Evde bulunan be?imize hitaben ....... konu?maya ba?lad?. Kendisi bize hitaben ?ncelikle genel bir tak?m konu?malar yapt?. Devam?nda s?nav? ve m?lakat? kazanmam?z halinde bu yap?yla irtibat? koparmamam?zgerekti?i, s?nav? kazand???m?zda Cuma namazlar?na gitmememiz gerekti?i (dindar olarak g?r?nmememiz gerekti?i), e?imizi kendimizin de?il kendilerinin belirleyece?ini, staj yerini kendilerinin belirleyece?i yerler olan Ankara ve ?stanbul olarak se?memiz gerekti?i, ilk maa??ntamam?n?n sonraki maa?lar?n ise y?zde on be?inin kendilerine himmet olarak verilmesi gerekti?ini s?yledi.?

-??cemaatin Yar-Sav?a ?ye olarak Emin A?ao?lu?nu ba?kanl?ktan alma projesi de vard?. Bu projenin devam? olarak cemaatten olan meslekta?lar Yar-Sav ?yesi olup Emin A?ao?lu?nun listesinden se?ime giriyorlard?. Oylama zaman? Emin A?ao?lu listesinde cemaat?iler do?a?lama geli?iyormu? gibi bir g?r?nt? vererek oylama s?ras?nda ?ben de aday?m? diyerek ortaya ??k?yorlar, bu ?ekilde listeyi delip ger?ekte se?ilmesi gereken grubun yani cemaatin se?ilmesini sa?l?yorlard?.?

-?Kald???m?z evdeki ??rencilerden bir tanesi "ev ablas?" idi. Kurallara uyup uymad???m?z? takip eder. Erkek arkada?? olanlar ev ablas? olamaz, bu sebeple ben hi? ev ablas? olmad?m. Ev ablas? olmak i?in k?dem yetmez, daha a??rba?l?, cemaate daha ba?l? ki?iler ev ablas? se?ilir. ev ablas?n?n da bir ?st? vard?r, bu ki?iye ''B?lge sorumlusu" denir. Bu sorumlular ablalar?kontrol eder. Bunlarda genelde E?itim Fak?ltesinde ??rencidirler.?

-??17-25 Aral?k?tan dolay? tutuklu olan polislerin ve balyoz soru?turmas?ndan dolay? gelen bireysel m?racaatlar? raport?r ? ?zerinden takip ettiler, gelen m?racaatta bulunan ki?ilerin pozisyonuna g?re karar ??karmak i?in bu yap? m?cadele etti, u?ra? verdi.?

-?Art?kya? olarak da belirli bir d?zeye geldi?imiz i?in o zamanki ismi ile hizmetin ba?ka baz? kavramlar?yla da tan??maya ba?lad?m, bunlar isti?are, tedbir, itaat, mehdilik gibi konular i?lenmeye ba?land?, bu anlamda i?ti?aresiz i? yap?lamamas?, cemaatten oldu?umuzun bilinmemesi y?n?nde konu?ma ve tav?rlar?m?za ili?kin tedbirli davran?lmas?, abilerin kararlar?na itaat edilmesi ve Bedi?zzaman??n eserlerinden yola ??k?larak mehdili?in ??a?amas?ndan bahisle birinci a?aman?n ?stat taraf?ndan ger?ekle?tirildi?ini, ikinci a?amada hoca efendinin bulundu?unu ancak ???nc? a?amay? da kendisinin yapaca??n? anlat?yorlard?,islam? ya?anmas?nda bask?lar nedeniyle yeterince ya?anmad??? noktas?ndan hareket ederek tedbire devam edilmesi s?rekli anlat?l?rd?.?

-?Cemaat HSYK se?iminde Bylock ?zerinden haberle?ti vede?erlendirme yapt?.Daha sonra bu sistem ?zerinden di?er se?imlere m?dahale edilmeye ?al???ld?, mahalli ve genel se?imlerde de bu sistemin kullan?ld???n? duydum. Hatta bu yap?ya ait olan Hakim ve Savc?lara da "memleketlerinize gidin, iktidara oy vermesinler, ba?ka partilere oy versinler, y?nlendirin" diyerek talimatland?rd?lar. Bunlar?n tamam?n?n Bylock ?zerinden yap?ld???n? biliyorum.?

-??niversite kay?t d?neminde cemaate ait dershaneler bir toplama merkezi gibi m?lakat merkezi gibi olu?turuluyormu?. Biz de bu dershaneye gittik. Gitti?imizde beni bir odaya ald?lar, bir ki?i ile g?r??t?m, ancak bu ki?i muhtemelen dershane g?revlisi de?ildir. Tahminime g?re o b?lgedeki evlerden sorumlu cemaat mensuplar?ndan birisi olabilir. Bu ?ah?s bana ailem ile ilgili ve ki?isel sorular sordu. Namaz k?l?pk?lmad???m?, Fetullah G?LEN'i tan?y?ptan?mad???m?,k?z arkada??m?n olup olmad???n?,sigara al??kanl???molup olmad???n? sordu. Sigara i?me ve k?zarkada? edinmenin yasak oldu?unu, bunlarla ilgili kurallara uymazsam evden at?laca??m? s?yledi. Evde kalmak i?in kendilerine belli bir miktarda ?deme yapmam?z gerekti?ini, evde bulunan abi dedikleri veya ev imam? dedikleri ki?inin kurallar? anlataca??n? ve kurallara uymam?z gerekti?ini s?yledi... Staj d?neminde kald???m bu evlerde haftada bir bizi ..... toplay?p "Cuma namaz?na gitmeyin, vakit namazlar?n? evde k?l?n, adliye camias? sol g?r??l? ve dind??man? insanlardan olu?uyor, sizin muhafazakar yap?l? oldu?unuzu anlamas?nlar" dedi... ?Ta?rada adliyede ?al???rken bu toplant?larda, ?al??t???m?z hakim ve savc?lar?n siyasi g?r??leri, inan? durumlar?,ki?isel durumlar? hakk?nda bilgi istiyorlard?.?

-?M?lakat sonucunda h?kim adayl???n? kazand?ktan sonra ? civar?nda bir evde isimlerini hat?rlamad???m yine meslekte olan 4 ya da 5 ki?i gelerek staj d?nemimizde namaz k?lmay?n, cumaya gitmeyin, tedbir yap?n, s?rekli teyakkuzda olun, ... tedbirli olun tarz?nda uyar?larda bulundular.?

-?Ben yurtta kald???m bu d?nemde cemaat mensuplar?n?n cemaate ba?l?l???n? belgelemek i?in numara verildi?ini g?rd?m. Bu numara 1, 2, 3, 4, 5 olarak nitelendirilmi?ti. Cemaate ba?l?l?k derecesine g?re numara verilirdi. 5 olarak nitelendirilen ?l?m?ne ba?l? olan cemaat ??rencilerini nitelendirmekteydi. Bu numaraland?rmay? yurtlarda yurt m?d?r? yapard?. Buna bilgileri de Serrehber verirdi. Serrehber bizim gibi t?m ??rencilerle birebir g?r???rd?. ??rencinin ?al??mas? ve di?er durumlar? puanland?r?lm??t?.?rne?in cemaat mensubu bir ??renci Fetullah G?len ve Said Nursi'nin kitab?n? bitirdi?i zaman ona bir puan verilirdi, kampa kat?ld??? her g?n i?in 100 puan, ??rencinin yapt??? etkinlikler, tuttu?u oru?lar gibi di?er i?ler de puanland?r?l?rd?. Bu puanlara g?re ??renciye birden be?'e kadar bir puan verilirdi. Yurt m?d?r? bu ?ekilde puanland?rd??? ve y?ksek puan alan ??rencileri ?d?llendirirdi. ?rne?in d???k puanl? olanlara kalem verir, y?ksek puan? olanlara mp3, tablet ?eklinde hediyeler verirdi. Bu ?ekilde davranmas?n?nnedeni ise d???k puanl? ??rencilerin de ?ok ?al???p fazla puan almalar? ve cemaate daha s?k? ?ekilde ba?l? olmalar?n? sa?lamakt?.?

-??dari yarg?da ....ve daha k?demli olan hakim savc?lar Tl , ....sicilliler T2, ....sicilliler T3, .... ve a?a??s? T4 olarak isimlendirilmi?ti. T'nin ne anlama geldi?ini ben bilmiyorum. Benim kanaatime g?re her devre bu s?n?fland?rmaya g?re sadece kendi d?nemlerine tan?s?n, di?er cemaat mensuplar?yla temas kurmas?nd???ncesiyle yap?lm?? olabilir, zira ne kadar az ki?i cemaat i?erisinde birbirini tan?rsa o kadar iyi olaca?? d???n?l?r. Ayr?ca tayin oldu?u zaman cemaat mensubunun gitti?i yerde hangi grup i?erisinde yer alaca?? kolayl?kla takip edilebilir.?

-?2013 y?l?nda Ergenekon dosyas?ndan tutuklu Mehmet Ali ?elebi?nin polisler taraf?ndan cep telefonuna ba?ka birisinin rehberinin y?klenmesi olay? ile ilgili olarak g?revi k?t?ye kullanmak su?undan y?r?t?len soru?turma dosyas? ile ilgili te?men ve anne-babas?yan?ma gelip dosyan?n d?rt savc? de?i?tirdi?ini s?yleyip bir an ?nce bitirilmesini s?ylediler. Ben de soru?turma dosyas?n? ele ald?m. Baz? polisler hakk?nda ek takipsizlik verdikten sonra birka? san?k polis hakk?nda g?revi k?t?ye kullanmak su?undan iddianame d?zenledim. O d?nem ba?savc? vekilinin izinde olmas? nedeni ile yerine g?revlendirilen ba?savc? vekili ? beni yan?na ?a??rd?. Dosyan?n kendi dosyalar? ile alakal? oldu?unu s?yleyip ?polis memurlar? bizim ?ocuklar bunlar?n zarar g?rmesini istemiyorum. Bir ?ey yapamaz m?y?z? dedi. Ben de ?siz iddianameyi g?revi k?t?ye kullanma, ihmal y?n?nden iade edin, ben tekrar bakay?m? dedim.?

-?(x) s?nav?n son haftas?ndaki Cuma g?n? ak?am saatlerinde saat 21:30 s?ralar?nda yan?m?za geldi. Bize yeterince ?al??t?n?zkitaplar? toplay?n dedi. Bizden cep telefonlar?m?z? istedi. T?m arkada?lar cep telefonlar?n? (x)'e verdi. (x) bunlar? arka odaya g?t?r?p tekrar yan?m?za geldi. Bize hitaben ?burada g?rd?klerinizi kimseye anlatmamaya yemin edermisiniz, hatta anneniz, baban?z, ?ocu?unuz ve e?inizin ?l?m? ?zerine yemin edermisiniz? diye sordu. ?b?r arkada?lar tek tek yemin etti. Ben ilk ?nce anlamad?m. Neyi g?rmedi?imize yemin edece?iz dedim. Onun ?srar? ?zerine yemin ettim. Daha sonra (x) laptopunu ?antas?ndan ??kard?.?al??t???m?z sehpan?n ?zerine koydu ve bilgisayara cebinden ??kard??? k???k bir flash belle?itakt?. Bu flash belle?ia??nca ekranda hukuk sorular?n?noldu?unu g?rd?m. (x) ?hadi ?imdi ??z?n? dedi. .... tarihinde ?SYM'nin yapt??? avukatl?ktan hakimli?e ge?i? s?nav?na girdi?imde, s?navdaki sorular?n cuma ak?am? (x)'in bize getirdi?i sorularla ayn?oldu?unu g?rd?m.?

-?(x) bana hitaben ?sen evleniyormu?sun, evlenece?in ki?i kim, hizmete yak?nl??? nedir, bir ba?? var m?? dedi. Ben de ismini s?yledim. ?lahiyat fak?ltesi ve imam hatip mezunu oldu?unu s?yleyince ikisi birlikte bana hitaben ?a?abeycim sen ne yap?yorsun, biz tedbirli davranacaks?n diyorsun, sen ilahiyat mezunu biriyle evleniyorsun. Peki, ba??n? a?acak m?? diye sordu??, ?Bana yumu?ak bir ?slupla tamam evlenece?in ki?iba??n? a?mas? ?art?yla evlenebilirsin, biz seni kaybetmek istemiyoruz ?eklinde s?ylediler?

-?.... ise o d?nem yarg? mensubu cemaat ?yelerinin ?ocuklar?n?n ?zellikle manevi y?nde yeti?meleri i?in kurulan e?itim biriminden tan?d???m sivildir, e?itim biriminin sorumlusu ise .... abiydi, E?itim birimi hakim-savc? ?ocuklar?n?n cemaate ait okullara ve e?itim kuramlar?na g?nderilmemesi ve bizim zaman?m?zdaki gibi kendileri ile ilgilenilmemesi nedeniyle ?zellikle manevi y?nde eksik kalmalar?ndan dolay? o tarihlerde geli?tirilen bir birimdi. Benim ortaokul d?neminden beri cemaat i?erisinde yer almam ve ?ocuklarla yak?nili?ki kurabilmem nedeniyle benden bu birimde zaman zaman g?rev ald?m. 2013 y?l?nda ?ocuklar?n yabanc? dil e?itimi i?in yaz tatilinde Amerika'ya g?nderilmesi g?ndeme geldi. Bana teklif edildi. Ben vize i?in giri?imlerde bulundum. Fakat bir s?re sonra o i? iptal edildi. Bir y?l sonra yani 2014 y?l?nda tekrar g?ndeme geldi. Yarg?tay Tetkik Hakimi .... bu konu ile ilgili beni arad?. Ben ?nce gitmek istemedim. Fakat ba?ka kimse olmad???n? s?yleyince kabul ettim. Nitekim a?ustos ay?nda lise talebesi olan ve ?uan isimlerini hat?rlamad???m Ankara'daki hakim-savc? meslekta?lar?nk?zlar? oldu?unu bildi?im 3 ?ocu?u NewJarsey ?ehrine g?t?rd?m. Orada bizi ..... abi isimli birisi kar??lad?. ?ocuklar?ndil kursunu ayarlad?k ve kalacaklar? otele yerle?tirdik. Biz de cemaate ait bir okulda kald?k. Orada yine Ankara'dan dil kursu i?in ??renci getiren .... abiyle kar??la?t?k bir s?re sonra ..... abi bizi Hoca efendinin sohbetine g?t?rece?ini s?yledi. Pensilvanya'ya gittik. Orada bir sohbete kat?ld?k. Kalabal?kt?. 2 veya 3 g?n orada kald?k. Sohbet d???nda Fetullah G?LEN?i sadece namaza geldi?inde g?rd?m. Dan??tay Tetkik Hakimi oldu?unu bildi?im .... ile Pensilvanya'da kar??la?t?k. Amerika'da ne i?in bulundu?unu bilmiyorum.?

-Di?er talebemiz ? ve ?, ? Astsubay okulunu kazand?lar ve ondan sonraki y?llarda da yine ayn? ?ekilde bazen taraf?mdan bazen de mahrem hizmetlere bakan di?er a?abeyler taraf?ndan buiki ??renci s?rekli takip edildi. Bu ?ocuklar?ns?navlar? kazanmas?nda o y?llarda tan?d???mve ?uanda mahrem hizmetlerde ?ok kritik hizmetlerde bulunan ? isimli ?ah?staraf?ndan bize verilen s?nav sorular?n?n b?y?k etkisi vard?r, e?er bu sorular bu ??rencilere verilmemi? olsa s?nav? kazanmalar? d???n?lemezdi?

-?Evlilik ve m?stakbel e? aday? ile ilgili beklentilerimiz ve tercihlerimiz hakk?nda genel bilgiler ald?.Buki?iyap?n?n bizimle ilgili k?sm?n?n evlendirme birimiydi.?, ?Benim i?in uygun bir aday buldu?unu s?yleyip ?zelliklerini aktard?. Ancak k?yde ya?ad???n? ??renince ben kabul etmedim. ?zelliklerin kabul edilmesi halinde ismi ve resmi g?steriliyordu. Aksi takdirde gizlilik ?er?evesinde ismi ya da ki?iyle ilgili resim vs. gibi hi?bir bilgi verilmiyordu?
-?Peygamberimizin s?rekli birilerinin r?yas?na girmesi ve peygamberimizin cemaatle ilgili vaatlerde bulundu?unu belirtmeleri, bunlar?n hepsinin as?ls?z??kmas? ?zerine cemaatten ciddi manada kendimizi soyutlad?k?

-?HSYK se?imlerinden sonra ben bir ?z ele?tiri s?reci hat?rlam?yorum. Daha ?ok h?k?metin verdi?i zam ve iktidar bask?s? ile se?imin kaybedildi?ide?erlendiriliyordu. Bu d?nemde tedbirler art?r?ld?. ?zellikle 2015 y?l?ndan itibaren sohbet gruplar?nda kat?l?mc? say?s? azalt?ld?.2-3 ye d???r?ld?. ?leti?imler asgariye indirildi. 2015 ortalar?nda da ByLocku kullanmamaya ba?lad?k. Cemaat y?n?nden i?ler her ne kadar k?t?ye gitmi? olsa da s?rekli olarak bu durumun d?zelece?ini, ahir zamanda oldu?umuzu unutmam?z?, imtihanlardan ge?ilece?ini, imtihanlar sonucundan elenmeler olaca??n? ve imtihan? kaybetmememiz gerekti?ini, manevi hayat?m?z? y?ksek tutmam?z? i?eren konu?malar payla??mlar oluyordu. Bu anlamda cemaatin ge?mi?ten beri de?i?ik vesilelerle kulland??? ya da aktard??? r?yalar, baz? ahilerin yorum ve g?r??leri anlat?larak motivasyon sa?lanmaya ?al???l?yordu.?

-?Onunla birlikte hareket eden bir?ok G?len cemaati mensubu h?kim, savc?,daire ba?kan?, genel m?d?r yard?mc?s? vard?. Bakanl?kta yurtd??? gezilerine kimin kat?laca??, ?zel g?revlere kimin gidece?i hep ? taraf?ndan belirleniyordu... Genelde listeyi kendi adamlar?ndan olu?turuyorlard??

-?17-25 Aral?kolaylar? ile ilgili olarak, 16 Aral?kak?am? ayn? binada oturdu?umuz savc? ? yan?ma gelerek ?bir avukat b?rosunda arama var, ? senin kat?lman? istiyor? diye s?yledi. 17 Aral?k sabah? ?yan?na gittim. Bana ?bir avukat b?rosunda arama var sen kat?lacaks?n? dedi. Yan?mdaki polisler ile birlikte yola ??kt?k. Bir binan? ?n?nde durduk. Polisler binan?n tamam?nda arama yapmak istediler. Ben itiraz ettim. Avukat b?rosu oldu?u i?in sadece avukat?n kulland??? b?roda arama yap?labilece?ini s?yledim. Bu arada savc? ? ile g?r???ld?. ? ?arama karar? binan?ntamam? i?in polisler binan?ntamam?n? arayabilirler? dediler. Binadan girdik, ben sadece bina i?inde bulunan ve d?nemin ??i?leri Bakan? Muammer G?ler?in o?lunun orta?? olan ve soyad?n?n .... oldu?unu hat?rlad???m avukat?n b?rosundaki arama i?lemine kat?ld?m. Polisler t?m binada arama yapt?. Hatta avukat b?rosu d???ndaki yerlerde yap?lan arama tutana??n? da bana imzalatmak istediler?

-?Staj?ndaha ba??nda... ?dare Mahkemesi ?yesi... hat?rlad???m kadar?yla ders ?al??ma evlerine gelerek meslekte dikkat etmemiz gereken hususlar? anlatm??t?, bunlar?nba??nda dindar bir profil ?izmememiz gerekti?i, a??ktan namazlar? k?lmamam?z, vakitleri birle?tirerek cem etmemiz, heyet ile yap?lan g?r??melerde Ramazan Ay?nda ?ayet ba?kan?nbir ?ey yiyip i?mesi s?z konusu olursa bizim de o anda oru? olsak bile yememiz ve i?memiz, ard?ndan oruca devam etmemiz gibi tedbirler s?ylenmi?ti, keza cemaat mensubu olmakla birlikte meslekta??m?z olmayan ve daha eskiden tan??t???m?zki?ilerle irtibat? kesmemiz,m?mk?n oldu?unca-cemaat i?erisinde biriyle evlenmemiz ve i?ti?are etmeden evlilik karar? vermememizi bize anlatm??t?. Mesleki olarak ise kendimizi iyi yeti?tirmemiz, mesaiye dikkat etmemiz, dosyalara iyi ?al??arak hatta lisan da ??renmemiz, y?ksek lisans yapmam?z gibi konularda tavsiyeler yap?l?yordu, cemaat mensubu olmayan ki?ilerle a??ktan belli etmeden fakat iyi ili?kiler kurulmas?, ilgilenilmesi s?yleniyordu, staj?n sonuna do?ru .... bizimle ilgilenmeyi b?rakm??t?, ondan sonra ... isimli Dan??tay Tetkik Hakimi ile g?r???yorduk, kendisi bize y?l sonunda yap?lacak olan mezuniyet balosunda i?kili bir ortam olaca?? i?in i?ki i?memizi s?ylemi?ti.?

-??h?kim ve savc?larla birlikte ayn? ko?u?ta kal?yorum. Ko?u?takiler cezaevinde kalmam?z?n bir ibadet oldu?unu d???n?yor.?

-?2012 y?l?nda avukatl?ktan Hakimli?e ge?i? s?nav?na girdim. 5-6 y?l avukatl?kyapm??t?m. S?nava da ?ok haz?rlanmam??t?m. Mersinde avukatl?k yapan ....isimli ki?i telefonla beni arad?. S?nav? gidece?iz ancak Ankara'ya gitmeden ?nce Konya?ya u?rayaca??z dedi. Konya iline giderken .....'e neden Konya ya gitti?imizi sordu?umda "hayat?nda g?rmeyece?in ?eyleri g?receksin" dedi. Konya iline ula?t???m?zda .....isimli i? merkezinin i?erisindeki ad?n? hat?rlayamad???m bir hukuk derne?inin b?rosuna ??kt?k. Orada Av. .... isimli biri ile ....isminde matematik ??retmeni oldu?unu tahmin etti?im ki?iler kar??lad?. Bir salona ge?tik. Salon da bulunan masa ?zerindeki Laptopu a?t?lar Laptoptan sonradan s?nav esnas?nda g?rece?im soru ve cevaplar? g?sterdiler. Bu soru cevaplar? birlikte gitti?imiz ?ah?slar ile birlikte 1 saat boyunca inceledik. Sonra da oradan ayr?ld?k ve Ankara iline ge?tik. S?nava girdim, s?navda bize g?sterilen sorular?ns?nav esnas?ndaki sorulan sorular?nayn?s?oldu?unu g?rd?m.?

-?.... isimli sivil ki?i evine gitti?imde ?nce benim cep telefonumu istedi. Kar??mda GooglePlay?den Bylock isimli program? cep telefonuma indirdi. Ben bunu kullanmak istemedi?imi s?yledim. Kendisi g?venli bir program oldu?unu, sadece haberle?me sa?lanaca??n? s?yledi. Daha sonra kendisini ve bu b?lgede g?rev yapan adli yarg? hakim ve savc?lar?n?n numaralar?n? grup olarak benim telefonuma y?kledi, "Bundan sonra siz grup olarak buradan g?r??eceksiniz" dedi. Bu program?n ?al??abilmesi i?in kar??l?kl?eklenen grup i?erisindeki ki?ilerin kendi aralar?nda belirlenen kod numaras?n? bilmesi gerekiyor. ?rne?in bu programda ben x'i gruba eklemek istedi?imde x'e bunu kabul edip etmedi?i konusunda mesaj gidiyor, daha sonra kabul etmek isterse x ve benim ?nceden bildi?im ?ifrenin sisteme girilmesi gerekiyor. Bu ?ifre numaras? ?ok basit bir numara idi, herkes taraf?ndan biliniyordu.?

IV-H?K?MLER ve SAVCILAR Y?KSEK KURULU'NA ?NT?KAL EDEN FET?/PDY ?LE BA?LANTILI BAZI SORU?TURMA DOSYALARI:

1-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2015/184 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t? mensubu emniyet ve yarg? mensuplar? taraf?ndan 07/05/2010 tarihinde 17-25 Aral?k kumpas soru?turmalar? ba?lat?ld?ktan sonra, T?rkiye g?ndeminde o tarihte Milli ?stihbarat Te?kilat? M?ste?ar Yard?mc?s? olan Hakan F?DAN'?n ?abalar?yla T?rkiye, Brezilya ve ?ran aras?nda Tahran Deklarasyonu veya N?kleer Takas Antla?mas?n?n imzaland???, Hakan F?DAN??nM?TM?ste?ar? olarak atand???, ?HH Vakf?taraf?ndan yap?lan Mavi Marmara gemisi yard?m organizasyonunun yer ald??? bir d?nemde 12/05/2010 tarihinde s?zde Selam-Tevhit Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t? soru?turmas?n?nba?lat?lmas?na "Ka??thane Gazze G?n?ll?leri Platformu" taraf?ndan, ?srail ablukas? alt?ndaki Gazze'ye dikkat ?ekmek ve Filistin zulm?n? kamuoyunun g?ndemine ta??mak maksad?yla "?stanbul'dan Gazze'ye Karde?lik K?pr?s?" ad? alt?nda d?zenlenen programda Nureddin ??R?N'in yapt???, "?mmet Bilinci, Kud?s Davas? ve Gazze'nin Mesaj?"ve ?HH'n?nBat? ?eria sorumlusu ?zzet ?AH?N'in ?srail taraf?ndan tutuklanmas? konulu 09/05/2010 tarihli konu?man?n gerek?e g?sterildi?i,

Soru?turma dosyas?nda, silahl? ter?r ?rg?t?ne i?aret eden, cebir ve ?iddet kullan?larak; bask?, korkutma, y?ld?rma, sindirme veya tehdit y?ntemlerinin varl???na, ?rg?t ad?na birlikte veya tek ba??na, nerede ve ne ?ekilde bir eylem ger?ekle?tirildi?i veya ger?ekle?tirilece?ine dair deliller, herhangi bir su? ve su? unsurunu ?a?r??t?racak maddi vak?alar bulunmamas?na ra?men; 5271 say?l? CMK?n?n 135 ve 140'?nc? maddelerinde d?zenlenmi? telekom?nikasyon yoluyla ileti?imin denetlenmesi ve teknik ara?larla izleme tedbirlerinin uygulanmas?na dair usul h?k?mleri a??k?a ihlal edilmek suretiyle, Kamile YAZICIO?LU?nun e?i H?seyin Avni YAZICIO?LU hakk?nda dile getirdi?i ve daha sonra bir k?sm?n? ink?r etti?i uydurma ifadelerinde ge?en iddialar, Kamile YAZICIO?LU?nun e?i H?seyin Avni YAZICIO?LU?na ait oldu?unu iddia ederek kendili?inden getirip teslim etti?i ?ne s?r?len sahte dijital ve yaz?l? deliller, sahte e-mail ihbarlar?, sahte gizli tan?k ifadeleri ve ?rg?t mensubu emniyet g?revlilerinin talepleri ?zerine 01/01/2001 ve 23/07/2006 tarihlerinden talep tarihlerine kadarki bir ?ok ismin kulland??? numaralara ait ayr?nt?l? HTS ve e-mail kay?tlar?n?n istenilmesi yoluyla, siyaset?i, b?rokrat, gazeteci, i? adam?, akademisyen gibi toplumun farkl? kesimlerinde yer alan ki?ilerin ileti?imlerinin tespiti ve kayda al?nmas?na, bir ?ok kimsenin teknik ara?larla izlenmesine, su? tarihine k?yasla eski y?llara uzanan HTS raporlar?n?n teminine, ?nceki tedbir karar?na nazaran kesintinin ger?ekle?mesine ra?men tekrar tekrar uzatma kararlar?n?n verilmesine, sadece ger?ek ki?iler hakk?nda uygulanabilecek bir tedbir olmas?na ra?men dernek, vak?f, ?irket gibi kurulu?larla belli adreslerin teknik ara?larla izlenmesine kadar uzanan, ?zellikle Ba?bakanl?k, Bakanl?klar ve M?T gibi kritik yerlerde g?revli b?rokratlar?nhedef ?ah?syap?lmak suretiyle kendilerinin ve ileti?im ara?lar?n? kullanan Ba?bakan, bakanlar, eski ve halen g?revdeki milletvekilleri ile M?TM?ste?ar? gibi devletin en ?st yetkililerinin, ?lke y?netimine ili?kin soru?turma konusuyla neden -sonu? ili?kisi kurulamayan, gizli kalmas? gereken ileti?imlerinin dinlenmesi ve kayda al?nmas?na zemin haz?rland?ktan sonra, kolluktan gelen talep yaz?lar?nda hakl? ve ikna edici bilgi ve belgeler sunulamad??? halde, muhataplar?n silahl? ter?r ?rg?t?yle ba?lant?lar? ili?kilendirilmeksizin, ba?ka surette delil elde etme imk?n?n?n bulunup bulunmad??? yeterince irdelenmeksizin soyut delillere dayan?larak, matbu gerek?elerle ileti?imin denetlenmesi teknik ara?larla izleme tedbirlerine h?kmettikleri, bu ?ekilde 3 y?l 7 ay gibi bir s?re zarf?nda y?r?t?len bu soru?turma kapsam?nda toplam 239 ki?inin ileti?iminin tespiti, dinlenmesi ve kayda al?nmas?na, 78 ki?inin teknik ara?larla izlenmesine karar verildi?i, ayr?ca 10 farkl? dernek, vak?f ve adresler ile ilgili olarak da kimin hakk?nda uygulanaca?? belirtilmeksizin ayn? tedbire ba?vurduklar?,ileti?imin tespiti, dinlenmesi ve kayda al?nmas?na ili?kin tedbire ba?vurulan ki?iler i?in toplam 1348 kez, teknik ara?larla izleme karar? verilen ki?iler ile ?e?itli dernek, vak?fve adresler bak?m?ndan da toplam 950 kez uzatma karar? verildi?i, T?rkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? (halen Cumhurba?kan?), Bakanlar, M?TM?ste?ar? ile ?st d?zey b?rokratlar?n devlet g?venli?ive politikalar? a??s?ndan gizli kalmas? gerekti?id???n?len bir tak?m g?r??melerin de tespit edilerek kay?talt?na al?nd???,ayr?ca, T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini, M?T mensuplar?n? ve ?nemli b?rokrat ve siyaset?iler ile ?HH gibi insani yard?m kurulu?lar? ile t?zel ki?ileri ?ran yanl?s?,El Kaide ter?r ?rg?t?ne yard?m eden konumunda g?stermeye ?al??t?klar?,

Mevzuat h?k?mleri g?z ?n?nde bulunduruldu?unda, dinleme i?lemlerinin Teknik B?ro Amirli?id???nda hi?bir yerde yap?lmamas? y?n?nde yasal zorunluluk bulunmas?na ra?men biri Amerika Birle?ik Devletleri'nde olmak ?zere bir?ok farkl? yerden dinleme i?leminin ger?ekle?tirildi?i bu tespitle ilgililerin 3 y?l 7 ay s?ren soru?turma s?ras?nda ?rg?t ?yeli?i bahanesi ile ileti?imlerini dinledikleri devletin ?st d?zey g?revlileri ile h?k?met mensuplar?n?ndevlet g?venli?i ve politikalar? a??s?ndan gizli kalmas? gereken bir tak?m g?r??melerini siyasi casusluk amac?yla kay?talt?na alarak de?i?ik IP numaral?bilgisayarlara aktard?klar?,

S?zde Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t? soru?turmas?n?n ?ran ve T?rkiye aras?nda yap?lan ticaretle dolay?s?yla da 17-25 Aral?k kumpas soru?turmas?yla ili?kilendirilmesi i?in delil ?retilmesi kapsam?nda, gizli tan?ks?fat?yla ifade vermesi sa?lanan ?afak'?n ifadesine, s?ylemedi?ihalde ?ran ticareti ile ilgili eklemeler yap?ld???,bu ?ekilde s?zde Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t? soru?turmas?n?n ?ran ve T?rkiye aras?nda yap?lan ticaretle dolay?s?yla da 17 -25 Aral?k kumpas soru?turmas?yla ili?kilendirildi?i, bu ?ekilde aralar?nda ba?lant? oldu?u intiba?? uyand?r?larak her iki soru?turman?n asl?nda operasyon a?amas?nda birle?tirilmesinin ama?land???, bu ama?la soru?turma i?lemlerine devam edilmesine ve soru?turmay? y?r?ten Cumhuriyet savc?s?n?ntalimat? olmamas?na ra?men s?zde Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t? soru?turmas?n?n ?rg?t mensubu emniyet g?revlilerince sonland?r?l?p, t?m dinleme kay?tlar? Log kay?tlar?ndan silinmek suretiyle ?st yaz?ya ba?lanarak gizlice ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???na g?nderildi?i,

17-25 Aral?k darbe giri?iminin ba?ar?s?zolmas? neticesinde bu kez, FET?/PDY silahl?ter?r ?rg?t?'n?n kendine yak?nbas?n-yay?n kurulu?lar? arac?l???yla kamuoyu olu?turma ?abas?na devam etti?i, s?zde "Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t?" soru?turmas? k?l?f? alt?nda uydurma gerek?e, sahte delil ve ihbarlarla kurum olarak "Milli ?stihbarat Te?kilat?" y?netici ve mensuplar? ile sivil toplum kurulu?u mahiyetindeki "?HH ?nsani Yard?mVakf?" y?netici ve ?al??anlar?n?n telefonlar?n?n dinlenilmesi suretiyle ter?rle irtibatland?r?lmaya ?al???ld???,M?T'e ait t?rlar?n durdurulmas? ?ncesinde ?HH b?rolar?na bask?nlar yap?larak h?k?metin M?T ?zerinden ?HH Vakf?n? kullanarak El Kaide gibi ter?r ?rg?tlerine silah yard?m?nda bulundu?ualg?s? yarat?lmaya ?al???ld???, 17/12/2013 tarihinde 2011/762 say?l? soru?turma dosyas? sonland?r?larak ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???na teslim edilmesine ra?men ?rg?t mensuplar?nca s?zde Selam-Tevhit ?rg?t?n?n silah unsurunu delillendirmek amac?yla M?Tt?rlar?na y?nelik giri?imde bulunuldu?u soru?turma dosyas? kapsam?ndaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.
2-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2016/99 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; Kozmik odalar?n bulundu?u Genelkurmay Ba?kanl??? Ankara Seferberlik B?lge Ba?kanl???nda g?revli personelin, Ergenekon ter?r ?rg?t? kapsam?nda ileti?imin denetlenmesi tedbirleri yoluyla teknik takibe al?nd???, kamuoyu deste?ini almak i?in yaz?l?ve g?rsel medyada haber konusu olacak ve sansasyon yaratacak bir su?lama olarak Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? B?lent ARIN?'?n, askeri personel taraf?ndan ?KK faaliyetleri kapsam?nda takip edilen Kurmay Albay Baki KAYA'n?n ik?metinin bulundu?u ?ukurambar semtinde ik?met etmesi f?rsat olarak de?erlendirilerek sahte bir ihbarla "Suikast Giri?imi" isnad?n?nortaya at?ld???, bu isnad? kuvvetlendirmek ad?na sahte delil yarat?ld???,baz? belge ve notlara ger?ekle ba?da?mayacak ?ekilde anlamlar y?klenerek soru?turman?nmecras?ndan ??kar?ld??? ve soru?turmaya dahil eden r?tbeli asker say?s?n?ngeni?letilerek usuls?z ?ekilde ileti?imin denetlenmesi tedbirlerine ba?vuruldu?u, i?eri?i sahte ihbar tutana??na dayan?larak, savunmada ileri s?r?len deliller ara?t?r?lmadan, objektiflikten uzak ve tarafl? haz?rlanan kolluk de?erlendirme tutanaklar?na itibar edilerek, i?erisinde Devlet s?rr? niteli?inde bilgi ve belgeler bulunan 11 ve 16 no.lu kozmik odalarda hukuka ayk?r? yollarla makul ??phe bulunmamas?na kar??narama ve el koyma i?lemlerinin ger?ekle?tirildi?ive devlet s?rr?niteli?indeki baz? bilgi ve belgelerin de buldu?u dok?manlar ile elektronik verilerin hukuka ayk?r? ?ekilde ele ge?irildi?i, s?z konusu bilgi, belge ve verilerin soru?turma kapsam?nda herhangi bir g?rev ve yetkisi bulunmayan, FET?/PDY mensuplar? taraf?ndan ger?ekle?tirildi?i kamuoyunca bilinen ?Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazk?y, Ergenekon ve Oda Tv? gibi davalarda bilirki?ilik yapan ve tarafl? bilirki?i raporu haz?rlamas? nedeniyleT?B?TAK?dan uzakla?t?r?lan ?nal TATAR isimli ?ahsa soru?turma dosyas?nda herhangi bir g?rev ve yetkisi olmamas?na ra?men Adliyede inceletilerek imaj?n?nald?r?ld???, bu suretle yetkisiz ki?ilerin devlet s?rr? niteli?indeki bilgi ve belgelere vak?folmas?n?nsa?land???, Ceza Muhakemesi Kanunu uyar?nca, devlet s?rr?na ili?kin konularda soru?turma a?amas?nda inceleme dahi m?mk?n de?ilken, T?rkiye Cumhuriyeti Devletinin i? ve d??g?venli?ia??s?ndan hayati derecede ?neme haiz olan ?Devlet s?rr??niteli?inde bulunan bilgi ve belgelerin, soru?turmada ad? ge?en h?kimler ile Cumhuriyet savc?lar? taraf?ndan hukuka ayk?r? yollarla siyasal ve askeri casusluk maksad?yla ele ge?irilip if?a edildi?i, soru?turma s?recinde, soru?turma konusu su?la ilgi ve ba?lant?s? bulunmayan ve su? niteli?ita??mayan ?FET?/PDY'ye ili?kin d???nce, ele?tiri ve g?r??i?eren bilgi payla??m?nda bulunan ki?iler hakk?nda da hukuka ayk?r? yollarla ileti?imin tespitine y?nelik kararlar ve koruma tedbiri s?resinin m?teaddit kez uzat?m?na karar verilmek suretiyle, koruma tedbirlerinin ?l??s?z bir ?ekilde kullan?ld???, FET?/PDY nedeniyle haklar?nda adli soru?turma y?r?t?len bir?ok ger?ek ve t?zel ki?iyle yo?un irtibat ve ba?lant? kurularak s?z konusu eylemlerin ger?ekle?tirildi?i anla??lm??t?r.

3-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2015/100 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosunun 7 farkl? soru?turma numaras?nda y?r?t?len toplam 594 klas?rden olu?an soru?turma dosyalar?nda, i?erisinde "Ter?r ?rg?t?ne ?ye Olma, T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini Ortadan Kald?rmaya veya G?revlerini Yapmas?n? K?smen veya Tamamen Engellemeye Te?ebb?s, Devletin Gizli Kalmas? Gereken Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Amac?yla Temin Etme" su?lar?n?n da bulundu?u ?ok say?da su?tan tutuklu bulunan ??pheliler m?dafiilerinin farkl? tarihlerdeki tutuklulu?a itiraz ve tahliye istemlerinin ?stanbul Sulh Ceza H?kimliklerinin kararlar?yla reddedilmesi sonras?nda, FET?/PDY ter?r ?rg?t?n?n s?zde lideri Fetullah G?LEN?in yarg?da faal olan Paralel Devlet Yap?lanmas?na ?ye h?kimlere vaaz/sohbet ad? alt?nda, dua k?l?f?na b?r?nm???ekilde g?nderdi?i 19/04/2015 g?nl? ?Mukaddes ?ile ve ?nfak Kahramanlar?" konulu kriptolu talimatta tutuklular?n serbest b?rak?lmas?n? istemesinin ertesi g?n?, bir k?s?m ??pheliler m?dafileri taraf?ndan, ?stanbul Adliyesindeki t?m sulh ceza h?kimliklerinde g?revli h?kimlerin reddi ve ??phelilerin tahliyesi istemlerini i?eren, normal prosed?re uygun ?ekilde mahkeme kalemine verilmesi, kay?t ve tarama i?leminden sonra mahkeme h?kimine intikal etmesi gereken, 20/04/2015 tarihli 51 adet dilek?enin rutin uygulamaya ayk?r? ?ekilde bizzat ?stanbul 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi h?kimi Metin ?Z?EL?K'e verildi?i, ad? ge?enin g?rev yapt??? mahkeme itibariyle yetkisiz olmas?na kar??n dilek?eleri ertesi g?n, yani farkl? bir h?kimin n?bet?i oldu?u g?nde, t?m personelin ayr?lmas?ndan sonra gizlilik i?erisinde sisteme kaydettirdi?i, k?s?tlama karar? nedeniyle UYAP ?zerinden eri?im imk?n? bulunmamas?ndan dolay? elektronik ortamda incelenmeyen, fiziki soru?turma dosyalar? da bulunmad??? halde, sadece ??pheliler m?dafilerinin sunduklar? dilek?eler ve ekleri ile yetinerek, ?stanbul Sulh Ceza H?kimliklerinden g?nderilen t?m g?r??yaz?lar? da olumsuz olmas?na ra?men 24/04/2015 tarihli kararla, ??pheliler m?dafiilerinin, ?stanbul Sulh Ceza H?kimliklerinin tamam?nda g?revli h?kimlere y?nelik red taleplerinin kabul?ne, soru?turma dosyalar?ndaki ??phelilerle ilgili tahliye taleplerine bakmak ?zere isim ve sicil numaras?n? da belirtmek suretiyle, FET?/PDY ter?r ?rg?t? ?yesi olup n?bet g?revi saat 17:00 itibariyle sona eren ?stanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi H?kimi Mustafa BA?ER'in g?revlendirilmesine kesin olmak ?zere karar verdi?i, me?ru olmayan g?revlendirme sonras? ??pheliler m?dafilerinin dilek?eleri, tutuklama kararlar?, ?nceki tahliye talepleri ve mahkemelerin red kararlar?ndan olu?an evraklar?n zab?t k?tibi taraf?ndan ?stanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne g?t?r?ld???, ad? ge?en zab?t k?tibinin tan?ks?fat?yla al?nan 25/04/2015 tarihli beyan?nda belirtildi?i?zere, ?stanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinin t?m personelinin mahkemeden ayr?lm??oldu?u ve kalem kap?s?n?n kilitli oldu?u, n?bet g?revi saat 17:00 itibariyle sona ermesine ra?men h?kim Mustafa BA?ER'in odada tek ba??na oturdu?u ve gelen dosyalar? zab?tk?tibinden teslimald???, 5235 say?l? Kanun'un, 6545 say?l? Kanunla de?i?ik 10'uncu maddesinde Sulh Ceza H?kimli?inin, Kanunlar?nayr?ca g?revli k?ld??? haller sakl? kalmak ?zere, y?r?t?len soru?turmalarda h?kim taraf?ndan verilmesi gerekli kararlar? almak, i?leri yapmak ve bunlara kar?? yap?lan itirazlar? incelemekle g?revli oldu?unun belirtilmesine ve asliye ceza mahkemelerinin soru?turma evresindeki i?lemlerle ilgili bir yetkisi bulunmamas?na ra?men, g?rev yapt??? mahkemeye nazaran ?st merci s?fat? da bulunmayan ve bu y?n?yle e?de?er olan 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi h?kiminin Kanuna ayk?r? ?ekilde g?revlendirme karar?n? esas alarak, 25/04/2015 tarihinde verdi?iayn? nitelikteki 7 kararla, 594 klas?rden olu?an soru?turma dosyalar? intikal etmeden, at?l? su?lar nedeniyle soru?turma dosyalar?ndaki deliller incelemeden, su? ve deliller ile her bir ??pheli y?n?nden ayr? ayr? ki?iselle?tirme yap?lmaks?z?n, genel ge?er ve birbirinin kopyas? niteli?indeki gerek?elerle, tutuklu 63 ??phelinin tahliyesine karar verdi?i,

Ayr?nt?lar? Daire karar?nda belirtildi?i ?zere, tahliye karar?n?n verilmesi i?in hafta sonu tatil g?n?nde sarfedilen ola?an?st? ?aban?n son derece dikkat ?ekici oldu?u ve ?rg?t?n s?zde lideri Fetullah G?LEN taraf?ndan verilen talimat?n ivedilikle yerine getirilmesi amac?na matuf oldu?unun tart??ma g?t?rmeyecek ?ekilde a??k ve net oldu?u, hal b?yle iken, H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'nda ?ye olarak g?revli Mustafa Kemal ?Z?EL?Kve Mahmut ?EN'in, ilgililer hakk?nda ceza tayin edilmemesi gerekti?i y?n?ndeki muhalefet ?erhleriyle bir hukuk katliam?na sahip ??kmalar?n?n, malum yap? mensuplar?n?nyarg? te?kilat? i?erisindeki g?rev ve s?fatlar? ne olursa olsun, ?rg?t menfaatleri u?runa hukuku bir silah olarak kullanmaktan ?ekinmeyeceklerini ortaya koydu?u,

H?kimler Metin ?Z?EL?Kve Mustafa BA?ER'in, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosu taraf?ndan y?r?t?len ve kamuoyunda "22 Temmuz, Casusluk, Yasa D??? Dinleme, 17-25 Aral?k Kumpas, Selam Tevhid'de Kumpas, Tah?iye Grubuna Kumpas ve Emniyetteki Paralel Yap? Soru?turmalar?? olarak bilinen soru?turmalarda tutuklu bulunan ??phelileri tahliye etmek amac?yla sarfettikleri ola?an?st? gayretleri, kolluk g?revlilerinin ba?tan itibaren ger?ekle?tirdikleri yasa d???i?lemler ile delil ?retme faaliyetleri birlikte de?erlendirildi?inde, kolluk g?revlileri olan tutuklu ??phelilerin, "Delil yaratma bak?m?ndan hukuk s?n?rlar?n? zorlama konusundaki ?zg?ven"in sebebini, ayn? ?ekilde, Kanun H?km?ndeki Kararnamenin verdi?i yetkiye istinaden meslekten ??kar?lmalar?na karar verilen H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?yelerinin g?z g?re g?re yap?lan hukuksuzlu?akar?? ilgililer hakk?nda verilen soru?turma iznine ve disiplin cezalar?na muhalefet ?erhi koymalar?n?n da, ger?ek niyetlerini "Karar" kisvesi alt?na gizleyen h?kimlerin ?zg?venlerinin sebebini a??klad???, ancak g?z ard? edilen hususun, hukukun asla bir ki?i, grup ya da ?rg?t?n ?ahsi ??kar ve ihtiraslar?na feda edilemeyece?i ger?e?ioldu?u.

?stanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi H?kimi Mustafa BA?ER taraf?ndan 25/04/2015 tarihli kararlarla tahliye edilmeye ?al???lan ??pheliler hakk?ndaki soru?turma dosyalar?incelendi?inde;

a) ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosu taraf?ndan d?zenlenen 23/10/2015 tarih, 2014/41637 Soru?turma no. ve 2015/39902 Esas say?l? iddianame i?eri?ine g?re; ?HH Vakf? Ba?kanl???'nca, ?srail i?gali alt?ndaki Gazze'ye Mavi Marmara Gemisi ile insani yard?myard?m malzemesi g?t?rmek ve Gazze i?galini uluslararas? kamuoyunun g?ndemine ta??mak amac?yla 2010 y?l? Nisan ve May?saylar?nda yard?m organizasyonunun d?zenlendi?i, ??pheliler taraf?ndan 2010/1074 (2011/762) numaras? ?zerinden s?zde Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t? soru?turmas?n?n da Mavi Marmara Gemisi'nin yola ??kma s?reci ile e?zamanl? olarak 12/05/2010 tarihinde ?stanbul Emniyet M?d?rl???'ne ba?l? TEM ?ube M?d?r? olarak g?rev yapan ??pheli Yurt ATAY?N imzas?yla ?stanbul (CMK 250'nci Madde ?le G?revli) Cumhuriyet Ba?savc?l???'na g?nderilen 12/05/2010 tarihli yaz?yla ba?lat?ld???,yard?m organizasyonunu y?r?ten ?HH Vakf? Ba?kan? ve y?neticileri ba?ta olmak ?zere ?HH Vakf? ?yesi, ?HH Vakf? g?n?ll?s? ve Mavi Marmara Gemisi'nde yolcu olarak bulunan ?ok say?da ki?inin telefonlar?n?n "Ter?r ?rg?t? ?yeli?i" su?undan dinlenildi?i, buki?ilerin yapt??? hi?bir su? i?ermeyen "mesleki, ailevi ve ?zel hayat" mahiyetindeki ve vak?f faaliyeti kapsam?ndaki telefon g?r??melerinin kaydedilerek "ter?r ?rg?t? y?neticili?i ve ?yeli?i" su?undan delil olarak ileti?im tesbit tutana?? haline getirildi?i, S?zde Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t? soru?turmas?n?nba?lat?lmas?na "Ka??thane Gazze G?n?ll?leri Platformu" taraf?ndan, ?srail ablukas? alt?ndaki Gazze'ye dikkat ?ekmek ve replica-iwc.sodareplica.com replica iwc Filistin zulm?n? kamuoyunun g?ndemine ta??mak maksad?yla "?stanbul'dan Gazze'ye Karde?lik K?pr?s?" ad? alt?nda d?zenlenen programda Nureddin ?irin'in yapt???, "?mmet Bilinci, Kud?s Davas? ve Gazze'nin Mesaj?"ve ?HH'n?nBat? ?eria sorumlusu ?zzet ?ahin'in ?srail taraf?ndan tutuklanmas? konulu 09/05/2010 tarihli konu?man?n gerek?e g?sterildi?i,

12/05/2010 tarihi itibariyle Mavi Marmara Gemisi ?zerinden ?HH Vakf?'na y?nelik ba?lat?lan soru?turmaya, e?inin k?t? muamelesine maruz kalan ve e?iyle kavga ederek Bursa ilinde bulunan arkada??na s???nan Kamile YAZICIO?LU adl? tan???n, e?ihakk?ndaki ?ik?yeti s?ras?nda e?inin El kaide ?rg?t?n? destekledi?ine, ?ran'a gizli bilgiler s?zd?rd???na, M?TM?ste?ar? Hakan F?DAN ile g?r??t???ne dair ifadelere yer verilerek Milli ?stihbarat Te?kilat? M?ste?ar? Hakan F?DAN'?n dahil edildi?i, tan?k taraf?ndan tedarik edildi?i iddia olunan bilgi ve belgelerle 'kurgulama' yap?larak devletin ?st d?zey y?netiminde g?revli ?ah?slar?n soru?turmaya dahil edildi?i, haklar?nda ileti?imin denetlenmesi ve teknik takip kararlar?na gerek?e olmak ?zere, tan?ktaraf?ndan s?ylenmeyen bir tak?m hususlar?ntan?k taraf?ndan s?ylenmi??esine beyana dercedildi?i, ?stanbul Emniyet M?d?rl??? TEM ?ube M?d?rl???nde g?revli amir ve polis memurlar?n?n soru?turman?n ba?lat?lmas?nda ?stlendikleri bu etkin ve yasad??? rol?n, ??phesiz ki hesap vermekle y?k?ml? olduklar? ki?i yadaki?ilerin bilgisi dahilinde, onlar?ntalimatlar?na dayand???, ?ubede g?revli polis amir ve memurlar?n?n hukuk d???i?lemlerinin g?vendikleri ?ah?slar taraf?ndan bir ?ekilde ?rtbas edilece?ine, ne ?ekilde elde edilmi? olursa olsun yasak delilin soru?turmada kullan?laca??na ba?tan itibaren inand?klar?n?na??koldu?u ve bunun da taraflar aras?nda bir i?tirak iradesinin varl???n?n delili oldu?u, aksi halde adli nitelikteki s?z konusu i? ve i?lemleri h?kim ve Cumhuriyet savc?lar? taraf?ndan hukukilik denetime tabi tutulacak kolluk g?revlilerinin meslek hayatlar?n? risk alt?na sokacak ?ekilde adeta "delil yaratmak" gibi bir i?egiri?melerinin hayat?nola?an ak??? i?inde a??klanmas?n?n m?mk?n olmad???, kolluk g?revlilerinin delil ?retme eylemlerinin tan?kbeyan?n? ?arp?tmakla s?n?rl? kalmad???, sahte gizli tan?k, para kar??l??? ihbar maili g?ndertme, isimsiz ihbar maili d?zenletme v.s. ?eklinde de tezah?r etti?i, ayn? y?ntemlerle soru?turmaya dahil edilen ve T?rkiye Cumhuriyeti Anayasas? ile yasalar? uyar?nca telefonlar?n?n yasal olarak dinlenilme imk?n? bulunmayan T?rkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? ve kabine ?yelerinin, ba?bakan dan??manlar?n?n, milletvekillerinin, Milli ?stihbarat Te?kilat? M?ste?ar? ve en yak?n?ndaki ?al??ma arkada?lar?n?n hi?bir delil olmad??? halde, haklar?nda ter?r ?rg?t? ?yesi olarak karar al?n?pbu ki?ilerin Ba?bakanl?k ?dari ve Mali ??ler Daire Ba?kanl???'na kay?tl? resmi telefonlar? dinlenerek ulusal ve uluslararas?g?r??melerinin kaydedildi?i, bu g?r??melerin devletin milli g?venlik ve d?? politikas?na ili?kin olup devletin ulusal/uluslaras? yararlar? bak?m?ndan gizli kalmas? gereken bilgi ve belgeler kapsam?nda oldu?u, yine T?rkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Anadolu Ajans?, Y?ksek ??retim Kurumu, ?nsan Hak ve H?rriyetleri (?HH) ?nsani Yard?mVakf?,AKABE Vakf?, ?nsan Haklar? ve Mazlumlar ??in Dayan??ma Derne?i (MAZLUM-DER), Ehlibeyt Alimleri Derne?i (EHLADER), Al?lbeyt Vakf?,Bab-? Ali Vakf?, El Mustafa Medresesi, Kud?s Dayan??ma Derne?i (KUD?S-DER), Kanal On4, v.s. gibi bir ?ok kamu kurum ve kurulu?u, sivil toplum ?rg?t?, dernek, vak?f ve bunlarla bir ?ekilde irtibatl? bulunan herkesin soru?turmaya dahil edilerek haklar?nda ileti?imin denetlenmesi tedbirlerine ba?vuruldu?u sabittir.

b) ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosunun 26/10/2015 tarih ve 2014/69722 soru?turma no. ve 2015/40117 Esas say?l? iddianamesi incelendi?inde; kolluk g?revlilerinin delil toplama faaliyeti esnas?nda izledikleri y?ntemin yine ayn? oldu?u; iddianamenin 94'?nc? sayfas?nda s?z konusu usuls?zl?k ve ayk?r?l?klar?n;

-Dinlenilen hedef ki?ilerin mahkemelere sunulan Karar Talep Formlar?nda telefon numaralar? kar??lar?nda a??k kimlik, g?rev, unvan ve adreslerinin belirtilmemesi,

-Dinlenilen hedef ki?ilerin mahkemelere sunulan Karar Talep Formlar?nda IMEI numaralar? kar??lar?nda a??k kimlik, g?rev, unvan ve adreslerinin belirtilmemesi,

-Dinlenilen hedef ki?ilerin mahkemelere sunulan Karar Talep Formlar?nda ger?ek isimleri yerine sahte veya eksik isim kullan?lmas?,

-Dinlenilen hedef ki?ilerin organize su? ?rg?t? ?yesi olduklar? gerek?esi ile mahkemeden ileti?imin denetlenmesi karar? al?nmas?ndan sonra ileti?imin denetlenmesi s?resinin uzat?lmas?na ili?kin Karar Uzatma Talep formlar?nda ter?r ?rg?t? ?yesi olduklar?n?n belirtilmesi,

-Dinlenilen hedef ki?iler hakk?nda 29/01/2008 tarihli emir ve talimat yaz?s?na ra?men Teknik Operasyon ?ubesinden uygun g?r?? al?nmamas?,

-Dinlenilen hedef ki?iler hakk?nda 29/01/2008 tarihli emir ve talimat yaz?s?na ra?men ilgili Haberalma ?ubelerinden ?rg?tsel y?nden uygun ve detayl? inceleme yapt?r?lmamas?,

-Dinlenilen hedef ki?ilerin organize su? ?rg?t? veya ter?r ?rg?t? ?yesi olduklar?na dair herhangi bir bilgi, belge, ihbar vb. materyal olmadan dinlenen ki?iler hakk?nda matbu form doldurularak ileti?imin dinlemesi i?in ilgili mahkemeden karar al?nmas?,

-Dinlenilen hedef ki?iler hakk?nda herhangi bir bilgi, belge, ihbar vb. materyal olmadan m?teaddit defalar matbu form doldurularak ileti?imin dinlenmesine dair uzatma karar? ald?r?lmas?,

-Dinlenilen hedef ki?iler hakk?nda herhangi bir bilgi, belge, ihbar vb. materyal olmadan Ter?r ?rg?t? ?yesi olduklar?na dair ileti?imin dinlenmesine dair karar ald?r?lmas? ve ter?r ?rg?t?n?n faaliyeti ?er?evesinde devam eden tehlikelere ili?kin herhangi bir bilgi belge olmad??? halde matbu formlarla 12 aydan fazla dinleme ve ileti?im ara?lar?n?n takibi faaliyetinde bulunulmas?,

-Dinlenilen hedef ki?ilerin yasal dinleme s?resi dolduktan sonra, dinlemeye son verilmesi gerekirken ayn? ki?ilerin ter?r ?rg?t? ?yesi olarak g?sterip s?n?rs?z dinleme faaliyetinde bulunulmas?,

-Dinlenilen hedef ki?ilerin imha edilmesi gereken g?r??me kay?tlar?n?nimha edilmeyerek harici ba?ka bir veri depolama ayg?t?nda saklanmas?,

-?stihbarat ?ube M?d?rl?klerinde T?Z B?ro veya di?er ad?yla TEKOP B?rosu haricinde ?zel oda olu?turularak dinleme faaliyetinin icra edilmesi, ?eklinde s?raland???,

Bu kapsamda;

Milliyet Gazetesi yazar? Fikret B?LA'n?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Fikri" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

RT?K ?yesi olup Samsun ilinden CHP milletvekili aday aday? olan ve halen Halk Tv Genel M?d?r? olarak g?rev yapan ?aban SEV?N? taraf?ndan kullan?lan ve RT?K ad?na kay?tl? olan hatt?n Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "?aban YILDIZ" ismi ile yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

?stanbul 6'nc?Vergi Mahkemesi ba?kan? Hasan ERDEM'in, kendi ad?na kay?tl?telefonunun, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Hasan" ve "Hasan YAL?IN" isimleriyle; h?kimin e?i Sevin? TA? ERDEM ad?na kay?tl? telefonun yine Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Sevin?" ve "Sevin? YILDIRIM" isimleriyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararlarla,

D??i?leri Eski Bakan? ve I??k ?niversitesi ??retim ?yesi Emre G?NENSAY'?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Emrah" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Emniyet m?d?r? Din?er AY'?n, organize su? ?rg?t? mensubu oldu?u gerek?esiyle, "Din?" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Radikal, Ak?am ve S?zc? gibi ?e?itli gazetelerde ?al??an ve magazin a??rl?kl? k??eyaz?lar? yazan gazeteci Oray E??N'in, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Orhan" ve "Orhan E?R?" isimleriyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Yeni?a? Gazetesi yazar? Behi? KILI?'?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Bahri" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Ak Parti 24'?nc? D?nem ?stanbul Milletvekili Metin K?L?NK'?n, organize su? ?rg?t? mensubu oldu?u gerek?esiyle, "Metin" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

?stanbul ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde Polis Memuru olarak g?rev yapan Sami TERZ?'nin, organize su? ?rg?t? mensubu oldu?u gerek?esiyle, "Semih" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Emniyet i?erisinde ?e?itli kademelerde amir s?fat?yla g?rev yapan Hanefi AVCI'n?n, abone kayd? Tu?rul ?AKIR ad?na olan hatt?ntak?l? bulundu?u 356423023390090 IMEI numaral? cep telefonunun, IMEI numaras? ?zerinden ve "?brahim SA?LAM" ismi kullan?larak yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Fetullah Hoca'n?n ?ifreleri, ABD'nin Truva At? Fetullah G?len, T?rkiye Nas?lKu?at?ld? Ku?atma adl? kitaplar? bulunan yaz?l? ve g?rsel bas?ndaki deme? ve yaz?lar?nda cemaati ele?tiren yazar Nurettin VEREN'in e?i G?n?l VEREN'in, organize su? ?rg?t? mensubu oldu?u gerek?esiyle, Hasan DO?AN ve Orhan DO?AN ad?na kay?tl? hatlar?n "Nurettin" ve "Nurettin SAVA?" isimleriyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

TOBB Ba?kan? Mustafa R?fat H?SARCIKLIO?LU'nun, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "R?fat" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

BBP MYK ?yesi ve i?adam? Metin CORUT'un, organize su? ?rg?t? mensubu oldu?u gerek?esiyle, "Metin" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Gazeteci-Yazar Fatih ALTAYLI'n?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Fatih" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Yarg?tay Ba?kan? iken 2004 y?l?nda emekli olan Eraslan ?ZKAYA'n?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Ersan" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

PKK Ter?r ?rg?t? s?zde lideri Abdullah ?CALAN'?nda yarg?lamas?n? yapan ve mahkumiyet h?km? veren DGM Eski Ba?kan? ve Emekli Yarg?tay ?yesi Mehmet Turgut OKYAY'?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Mehmet" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

?kinci Ordu Komutan? ve Genel Kurmay ?kinci Ba?kan? g?revinde bulunan Emekli Orgeneral Halit Edip BA?ER'in, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Ramazan" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Ko? Holding ?st d?zey y?neticisi ve Galatasaray Spor Kul?b? Divan ?yesi ?nan KIRA?'?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "?lhan" ve "?lhan KIRA?" isimleriyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararlarla,

H?rriyet Gazetesi yaz? i?leri m?d?rlerinden Do?aner G?NEN'in, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Ahmet" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Do?an ?irketler Grubu Y?netim Kurulu Ba?kan? Ayd?nDO?AN'?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Ahmet" ve "Ahmet DO?AN" isimleriyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararlarla,

Hava Kuvvetleri eski komutan? Faruk C?MERT'in, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Fahri" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararlarla,

D??i?leri Eski Bakan? Osman M?mtaz SOYSAL'?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Osman" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Psikolojik Harekat Daire Ba?kanl??? g?revinde bulunan emekli t?mgeneral H?sn? Can TELER'in, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "H?sn?" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Gazeteci yazar Hatice Leyla TAV?ANO?LU'nun, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Leyla BA?AK" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla,

Anayasa Mahkemesi Eski Ba?kan? Yekta G?ng?r ?ZDEN'in telefonunun, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda,

M?T mensubu Serdar BOZDO?AN'?ne?iElif BOZDO?AN'?n, k?rsal alanda faaliyet g?steren ?rg?t mensuplar?yla irtibatl??ah?s olarak g?sterilip telefonunun,

Galatasaray Spor Kul?b? Eski Ba?kanlar?ndan Adnan POLAT ile Gen?lerbirli?i Spor Kul?b? Ba?kan? ?lhan CAVCAV'?n, organize su? ?rg?t? mensubu olduklar? gerek?esiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararlarla,

Alarko Holding kurucusu ?shak ALATON'un k?z? Leyla ALATON'un, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Leyla ALTIN" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla; ayn? ?irket y?netim kurulu ?yesi Dalia GAR?H'in, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Deniz GAR?P" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla dinlendikleri,

Gazeteci yazar G?rb?z Sayg??ZT?RK'?n, Ergenekon Ter?r ?rg?t? kapsam?nda, "Salih" ve "Salih ?ZT?RK" isimleriyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararlarla dinlendi?i, elektronik posta adreslerinin teknik takip alt?na al?nd???,

Gazeteci M?ge ANLI'n?n, organize su? ?rg?t? mensubu oldu?u gerek?esiyle, "M?ge ?ZTEK?N" ismiyle yap?lan talep ?zerine al?nan kararla dinlendi?i, ma?durun al?nan beyan?nda "?ZTEK?N" soyad?n?ta??mad???n? ve asla b?yle bir soyad?kullanmad???n? ifade etti?i,

Amerika Birle?ik Devletleri'nin Washington eyaletinde d?zenlenen bir konferansta tart???lan Ergenekon Soru?turmas? ile ilgili olarak, Ergenekon Soru?turmas?na ili?kin operasyonlar?n arkas?nda Fetullah G?LEN Hareketi'nin oldu?u hakk?nda rapor sunan Gazeteci-yazar Gareth Huw JENKINS'in, ADSL hatt?n?n teknik takiple izlendi?i,

Benzer y?ntemlerle Mecliste grubu bulunan ?e?itli partilerin eski milletvekilleri, genel ba?kan yard?mc?s?, siyasi parti il ve il?e te?kilat? ba?kanlar?, Eski Emniyet Genel M?d?r Yard?mc?s?, Emniyet Genel M?d?rl??? ?stihbarat Eski Daire Ba?kan?, bir ?ok il emniyet m?d?rleri ve emniyet m?d?r yard?mc?lar?, emekli ve halen g?revde bulunan polis memurlar?, komiserler, komiser yard?mc?lar?,ba?komiser ve emniyet amirleri, Vak?flar Genel M?d?r?, Tefti? Kurulu Ba?kanlar?, M?lkiye Ba?m?fetti?i, Polis Ba?m?fetti?i, ?stanbul Ba?bakanl?k Uzmanlar? Tasarruf Mevduat ve Sigorta Fonu Kurulu Ba?kanl???nda g?revli personel, Koruma polis memurlar?, Antalya Ter?rle M?cadele ?ube M?d?r?, emekli h?kim, ??retim g?revlileri, Yandex T?rkiye CEO'su, Ter?rle M?cadele Dairesi Eski Ba?kan?, bir ?ok gazeteci-yazar, T?B?TAK Kriptoloji uzman?,?zel ?irket y?netim kurulu ba?kan ve ?yeleri, PMYO Koruma ?ube M?d?rl??? G?venlik B?ro Amirli?i personeli, infaz koruma memurlar?,ba?ta ?stanbul ?l Emniyet M?d?rl??? olmak ?zere ?e?itli illerdeki emniyet m?d?rl?kleri nezdinde g?revli personel, Tapu Kadastro Genel M?d?rl??? Daire Ba?kan?, tapu sicil m?d?rleri, Ba?bakanl?k Personel ve Prensipler Genel M?d?rl???ve ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan Dan??man?,Yarg?tay Ceza dairesi yaz? i?leri m?d?r?, Fatih Cumhuriyet Ba?savc?l??? personeli, Semerkant Vakf? Merkez Ba?kan?, Hazine M?ste?arl??? Banka ve Kambiyo Genel M?d?rl???Daire Ba?kan?,TBMMBa?kan M??aviri, avukat, oyuncu, manken, ses sanat??s?, belediye ba?kanlar? ve ba?kan yard?mc?lar?, belediye ?zel kalem m?d?r?, m?teahhit, il milli e?itim m?d?r?, il milli e?itim m?d?r yard?mc?s?, huzurevi m?d?r?, ticaret ve sanayi odas? ba?kan?, ?of?rler odas? ba?kan?, bar m?steciri ve ?al??anlar?, eczac?, doktor, pilot, armat?r, v.s. gibi y?zlerce ki?iye ait telefon ve elektronik posta adresleri hakk?nda ileti?imin denetlenmesi kararlar? al?nd??? anla??lm??t?r.

c) ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosunun 28/09/2015 tarih, 2014/115949 Soru?turma no. ve 2015/35346 Esas no.lu iddianamesinde; ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n 2012/656 say?l? soru?turma dosyas? kapsam?nda yap?lan ileti?imin tespiti ?al??malar?nda hedef ?ah?slar?n Cumhuriyet Ba?savc?l???na m?h?rl? olarak g?nderilen ileti?im tespit tutanaklar?n?n bulundu?u dosyalar incelendi?inde ?Yasama Dokunulmazl???? bulunan 2012/656 say?l? soru?turma dosyas?n?nhaz?rland??? d?nemde Ba?bakan Recep Tayyip ERDO?AN??n, Mill? E?itim Bakan? ?mer D?N?ER?in, G?m??hane Milletvekili Sabri VARAN??n, Orman ve Su ??leri Bakan? Veysel ERO?LU'nun, Eski Adalet Bakan? Sadullah ERG?N?in, Eski ??i?leri Bakan? ?dris Naim ?AH?N?in, ?stanbul Milletvekili ?dris G?LL?CE?nin, Eski ??i?leri Bakan? Muammer G?LER?in, Devlet Bakan? Ali BABACAN??n, G?mr?k ve Ticaret Bakan? Hayati YAZICI?n?n, Eski Ekonomi Bakan? Zafer ?A?LAYAN??n, K?lt?r ve Turizm Bakan? ?mer ?EL?K?in, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?EL?K?in, Eski Haberle?me Denizcilik ve Ula?t?rma Bakan? Binali YILDIRIM??n, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan? Taner YILDIZ??n, Eski ?evre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an BAYRAKTAR'?n, D??i?leri Bakan? Ahmet DAVUTO?LU?nun, Milletvekili Nurettin CAN?KL?nin, Sa?l?k Bakan? Mehmet M?EZZ?NO?LU?nun, Milletvekili Kamer GENǒin, Kahramanmara? Milletvekili Mahir ?NAL??n, Eski Avrupa Birli?i Bakan? Egemen BA?I??n, ?stanbul Milletvekili G?rsel TEK?N?in, Ankara Milletvekili Yal??nAKDO?AN??n, Gaziantep Milletvekili H?seyin ?EL?K?in, Devlet Bakan? Be?ir ATALAY??n, Milletvekili Mehmet MET?NER?in, Milletvekili Mustafa EL?TA??nve Milletvekili Melda ONUR?un olmak ?zere 29 ki?inin Anayasan?n 83'?nc? maddesi ve 100'?nc? maddesi gere?i yasama dokunulmazl??? bulunmas?na ve ?zel soru?turma us?llerine tabi olmalar?na ra?men telefon g?r??melerine ait seslerin ??z?lerek metin haline getirildi?ive haz?rlanan fezlekede de bir k?sm?na su? isnad?nda bulunuldu?u, soru?turmalar?n ?zel ?ekle tabi oldu?u anla??ld???ndan haklar?ndaki tespitlerin derhal ve do?rudan do?ruya Cumhuriyet Ba?savc?l???na bildirilerek su? ??phesi varsa, ?zel soru?turma us?llerine g?re delil toplama yoluna gidilmesi gerekirken ilgili maddelerin aksine hareket edildi?i ve bu hukuk d??? yollara soru?turma s?resince ?srar edildi?i tespitine yer verilmi?tir.

d) ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosu taraf?ndan d?zenlenen 04/12/2015 tarih, 2014/40810 Soru?turma no. ve 2015/47335 Esas no.lu iddianame i?eri?inde; ??phelilerden Ramazan AKY?REK, Ali Fuat YILMAZER ve Co?gun ?AKAR'?n emniyet te?kilat? i?inde Fetullah G?LEN cemaati olarak adland?r?lan bir grubun yap?lanmas?n? ama? edinen silahl? ter?r ?rg?t?n?n y?neticilerinden olduklar?n?n, silahl? ter?r ?rg?t?nce Hrant D?NK'in mutlak suretle ?ld?r?lece?i, bunun i?in haz?rl?klar yapan su? ?rg?t? y?netici ve ?yeleri ile cinayeti i?leyecek tetik?i "Og?n" ismine kadar her?ey ?nceden bilinmesine ra?men, ama? su?un ger?ekle?mesi i?in ara? su? niteli?inde olan Hrant D?NK cinayetinin ger?ekle?mesinin beklendi?i ifade edilmi?, iddianamenin 68 il? 75'inci maddeleri aras?nda, ??phelilerden Ramazan AKY?REK'in, Agos Gazetesi Genel yay?n Y?netmeni Hrant D?NK'in katledilme s?recindeki eylemleri ayr?nt?l? olarak a??klanm??t?r.

H?kim ve Cumhuriyet savc?s? s?fat?yla g?rev yapan ?rg?t militanlar?n?n "Karar" kisvesi alt?na gizledikleri ve "Yarg?sal takdir yetkisi" olarak nitelendirdikleri i? ve eylemleriyle, ?rg?t?n gayrime?ru ama?lar?na hizmet ettikleri, yukar?da de?inilen soru?turmalardaki usuls?zl?kler yap?l?p ?rg?t mensubu olmayan yetkili ki?i ya da mercilerden gizlenirken uygulanan stratejilerden birinin de, "Uygun h?kim veya savc?" bulunmas? faaliyeti oldu?u, FET?/PDY Ter?r ?rg?t mensubu kolluk g?revlileri, ileti?imin denetlenmesi ve teknik takibe ili?kin usuls?zl?kleri saklamak ve istedikleri kararlar? almak, bir aksilikle kar??la?mamak i?in, ?rg?t?n ama? ve ??karlar?na hizmet edece?ini bildikleri ve ayn? ama? etraf?nda kenetlendikleri h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n? tercih ettikleri, bu suretle, hedeflerine ula?mak ad?na yasa d???i?lemlerini gizlilikle s?rd?rd?kleri, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosunun 2014/69722 Soru?turma ve 2015/40117 Esas no.lu iddianamesinin 651'inci sayfas?nda, ?stihbarat ?ube M?d?rl???n?n bilgisayarlar?nda yap?lan aramada ?stanbul ?stihbarat ?ube M?d?rl??? Tekop B?ro Amirli?i taraf?ndan Edirne, Tekirda?,K?rklareli, Kocaeli ve Sakarya ?stihbarat ?ube M?d?rl?kleri ile payla??lan; "MAHKEME KARARI ?LE ?LG?LENEN ARKADA?LARIN D?KKAT?NEEE!!! (MUTLAKA OKUSUNLAR, OKUTSUNLAR) Gelecek haftaki n?bet?i 11. ACM H?kimin muhtemel vermeyece?i kararlar;

1-Ergenekon

2-Misyonerlik

3-Ter?r ?rg?tleri de dahil olmak ?zere t?m ?rg?tlerin ilk uzatmalar? da dahil b?t?n kararlar? Ancak ilk kez giri? yap?lan Ter?r ?rg?tleri ve i?eri?i iyi doldurulmu? organize kararlar? verebilir. Bu nedenle gelecek hafta alman?z gereken kararlar?n?z? bu hafta i?erisinde alman?z? ?neriyoruz... Bilgilerinize arz ederim. ?stanbul Tekop B?ro Amirli?i" ?eklindeki bilgi notunun, bunun yaz?l? delillerinden biri oldu?ua??kt?r.

4-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2015/129 Esas say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; ?anl?urfa ?l Emniyet M?d?rl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl??? b?nyesinde, ?anl?urfa'da ?al??an bir k?s?mi? adamlar?, milletvekili, parti il ba?kanlar? ile emniyet m?d?rl??? b?nyesinde g?rev yapan kamu g?revlilerinin 2011 il? 2013 y?llar? aras?nda usuls?z ve tamamen ger?e?eayk?r? ?ekilde d?zenlenen istihbarat raporlar?na dayan?larak ?anl?urfa Emniyet M?d?rl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde ?al??an g?revlilerce ileti?imlerine m?dahale edildi?i, d?zenlenen istihbarat raporlar?nda dinleme yap?lacak ?ah?slar?n ger?ek kimli?inin farkl? isimler alt?nda veya hukuka ayk?r? ?ekilde su? isnad edilerek rapor d?zenlendi?i, bu raporlara dayan?larak m??tekilerin kulland??? GSM hat numaralar? bilindi?i halde kulland?klar? telefon IMEI numaralar? ?zerinden Diyarbak?r CMK 250'nci madde ile yetkili mahkemelerden ileti?ime m?dahale i?in izin kararlar? al?nd???, akabinde ?nleme dinlemelerinin yap?ld???, dinleme sonras? herhangi bir adli i?lem yap?lmayarak imha tutanaklar?n?n d?zenlendi?inin belirlendi?i, s?z konusu usuls?z dinlemelere ili?kinolarakyap?lan tespitlerde istihbarat de?erlendirme projesine raporlarda yaz?l? su?lara ili?kin herhangi bir veri giri?iyap?lmad???gibi yine teknik takibi yap?lan hatlarda isimleri ge?enlere ili?kin ar?iv kay?tlar?nda yap?lan incelemelerde herhangi bir bilgi ve belgenin mevcut olmad???,bu anlamda m??tekiler ad?na su? uydurularak ba?ka isimler alt?nda bizzat m??tekilerin kulland??? cep telefonu IMEI ?zerinden ileti?ime m?dahale edildi?inin anla??ld???, t?m bu usuls?zl?k ve eksikliklere ra?men Ankara ?stihbarat Daire Ba?kanl???nda su? tarihinde g?rev ifa eden yetkililerin bu dinlemelere ili?kin uygun g?r?? bildirerek belirtilen usuls?z i?lemlere zemin haz?rlad?klar?, ??phelilerin 05/01/2015 tarihinde ?anl?urfa Cumhuriyet Ba?savc?l???n?ntalimat?yla soru?turma kapsam?nda g?zalt?na al?nd?klar?, bunu ??renen ve ?anl?urfa Adli Yarg? ?lk Derece Adalet Komisyonu Ba?kan? s?fat?yla g?rev yapan h?kim Mustafa G?RB?Z'?n, ??phelilerin tutuklanmak ?zere mahkemeye sevk edilebilecekleri ihtimalini g?zeterek, yarg? ba??ms?zl??? ve tarafs?zl??? ilkesini zedeleyecek ?ekilde sorgu i?in adeta "Uygun h?kim" bulma ?abas? i?erisine girdi?i, n?bet?i h?kim Cihat TAN'? telefonla arayarak odas?nda ziyaret etti?i ve n?bet?i h?kim taraf?ndan herhangi bir talep olmad??? ve n?bet g?revinin icras?na ili?kin olarak bir mazeret ileri s?r?lmedi?i halde, n?bet?i h?kime, n?bet tutmamas? ve izin verebilece?i y?n?nde telkinde bulundu?u, ancak n?bet?i h?kimin, n?bet g?revini yerine getirece?ini belirtmesi nedeniyle amac?na nail olamad???, soru?turmay? y?r?ten Cumhuriyet savc?s?n?n, ?anl?urfa 2'nci Sulh Ceza H?kimli?ine hitaben yazd??? 07/01/2015 tarihli talep yaz?s? ile, ??phelilerin ?zerlerine at?l? su?lar nedeniyle tutuklanmalar?n? talep etti?i, su? tarihi itibariyle ?anl?urfa ?l Emniyet M?d?rl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl??? nezdinde g?revli ??pheliler Fuat AKT?MEN, Kaan ?ZY???T ve Harun TORGAY'?n tutukland?klar?, ??pheliler m?dafinin tutuklama karar?na vaki itirazlar?n?n da reddedildi?i, 12/01/2015 il? 18/01/2015 tarihleri aras?ndaki n?bet g?revini ifa edecek h?kim Turan ?ZDEM?R'in sa?l?k problemi nedeniyle rapor almas?n? f?rsat bilen Komisyon Ba?kan? Mustafa G?RB?Z'?n, rutin uygulamaya ayk?r? ve mahalde g?revli h?kim ve savc?lar aras?nda ?a?k?nl?k yaratacak, ku?ku uyand?racak ?ekilde, n?bet?i h?kim olarak Habil KAHRAMAN'? g?revlendirdi?i, ad? ge?en h?kimin, daha sonra H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ???nc? Dairesi taraf?ndan mesle?e kabul karar? iptal edilecek h?kimlerden birisi olmas?n?n mahaldeki ku?kuyu hakl? ??kard???, Sulh ceza h?kimliklerine mesai saatleri d???nda ve tatil g?nlerinde yap?lan tutuklama, tutuklulu?aitiraz ve tahliye istemleri ile di?er de?i?ik i?lerin n?bet?i h?kim taraf?ndan karara ba?land???n? bilen ??pheliler m?dafii Av. R?fat TOKDEM?R'in, telefonlarla yap?lan g?r??meleri i?erir HTS kay?tlar? ve ba?ta tan?k beyanlar? olmak ?zere dosya kapsam?ndaki delillerle sabit oldu?u ?zere, ilgili H?kim Habil KAHRAMAN'?n n?bet?i h?kim olarak belirlenmesinin de pl?n?nbir par?as?n? olu?turacak ?ekilde, ?nceden ger?ekle?tirdikleri organize ve sistematik bir pl?n ?er?evesinde tutuklu ??phelilerin tahliyesini sa?lama amac?na m?tuf olarak, 13/01/2015 tarihinde yapt??? itiraz?nmerci taraf?ndan 1 g?n ?nce verilen kararla reddedilerek kesinle?mesine ra?men, 17/01/2015 Cumartesi g?n? verdi?ive ayn? g?n ilgili Habil KAHRAMAN taraf?ndan havale olunan, ?anl?urfa N?bet?i Sulh Ceza H?kimli?ine hitaben yazd??? dilek?eyle, ??pheliler hakk?nda verilen tutuklama karar? ile tutuklama karar?na itiraz?n reddi karar?n?n yeniden incelenerek de?erlendirilmesini, m?vekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti?i, h?kim Habil KAHRAMAN'?n, soru?turma dosyas?n? uhdesinde bulunduran Cumhuriyet savc?s?n?n ?ehir d???nda olmas? nedeniyle soru?turma dosyas?n?n kendisine g?nderilmedi?ini belirten i?erik itibariyle sahte bir tutanak tanzim ederek ??pheli m?dafiiyle birlikte imzalad?ktan sonra, ?? klas?rden ibaret soru?turma dosyas?n? g?rmeden, su?lay?c? belge ve delilleri tetkik etmeden, tutuklu ??phelilerin tahliyesine y?nelik de?erlendirmeyi yapaca??, kuvvetli su? ??phesini ve tutuklamay? gerektiren nedenlerin devam edip etmedi?ini takdir edece?i bir belge, veri ya da dok?man bulunmadan, tamamen keyfi bir uygulamayla, ?anl?urfa 1'inci Sulh Ceza H?kimli?inin 18/01/2015 tarih ve 2015/190 De?i?ik ?? say?l? kararla ??phelilerin tahliyeleri y?n?nde karar verdi?i,

S?z konusu soru?turma dosyas?n?n H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'na intikal tarihi ve ilgililer hakk?nda disiplin cezas?n?n tayin edildi?i tarih itibariyle, eylemin FET?/PDY ter?r ?rg?t? ile irtibat? konusunun netle?memi? olmas? sebebiyle, ?rg?t kapsam?ndaki bir eylemden s?z edilmemi? ise de, sonraki s?re?te gerek tahliye edilmeye ?al???lan tutuklu ??phelilerin FET?/PDY ?rg?t? ile ba?lant?lar?n?nortaya ??kmas?, gerekse de, tahliye y?ntemi bak?m?ndan Dairemizin 2015/100 Esas say?l? soru?turma dosyas?nda izlenen y?ntemle benzer ?ekilde, usuls?z g?revlendirme sonras? soru?turma dosyas? dahi okunmadan tahliye karar verilmesi hususlar? g?z ?n?nde bulunduruldu?unda, eylemin, ?rg?t faaliyeti kapsam?nda icra edildi?i soru?turma dosyas? kapsam?ndaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.

5-) H?kimler ve Savc?lar Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2016/125 Esas say?l? soru?turma dosyas?nda ?zetle; ?zmir Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n 2014/88611 soru?turma say?l? ?su? i?lemek amac?yla ?rg?t kurmak, kurulan ?rg?te ?ye olmak, ?zel hayat?n gizlili?ini ihlal etmek, ki?isel verileri hukuka ayk?r? olarak ele ge?irmek veya yaymak, kamu g?revlisinin resmi belgede sahtecili?i, su? uydurma? su?lar?ndan y?r?t?len soru?turma kapsam?nda, ?zmir 2 nolu Sulh Ceza H?kimli?inin 31/01/2015 tarih ve 2015/65 sorgu say?l? karar? ile CMK?n?n 100'?nc? maddesi uyar?nca tutuklanmalar?na karar verilen ??pheliler Memduh TOSUN ve Taner AYDIN m?dafilerinin, i?erik ve verili? tarihi itibariyle tutuklama karar?na itiraz mahiyetinde bulunan 01/02/2015 tarihli tahliye talebi konulu dilek?eleri ile, ayn? soru?turma kapsam?nda haklar?nda ?zmir 3 nolu Sulh Ceza H?kimli?inin 26/01/2015 tarih ve 2015/381 de?i?ik i? say?l? karar? ile CMK?n?n 98'inci maddesi ?er?evesinde yakalama emri ??kar?lan ??pheliler Hasan Ali OKAN ve Ramazan KARAKAYALI m?dafilerinin yakalama karar?na itiraz vasf?nda bulunup yakalama emrinin kald?r?lmas? olarak isimlendirdikleri 01/02/2015 tarihli dilek?eleri ?zerine, ?zmir H?kimi Serdar ERG?L'?n, soru?turman?n temelini olu?turan ve usuls?z oldu?u belirtilen ileti?imin dinlenilmesi kararlar?ndan bir k?sm?na kendisi taraf?ndan h?kmedilmi? olmas?na ve CMK?n?n 268/3-a maddesinin amir h?km? ?er?evesinde yetkili bulunmamas?na kar??n ?zmir n?bet?i 1 nolu Sulh Ceza H?kimli?is?fat? ile talepleri de?erlendirerek karara ba?lad???, bu haliyle yasan?n h?k?mlerini dolanmak suretiyle yasan?nvermedi?i bir yetkiyi kulland???,di?er bir ifade ile yetki gasb?nda bulundu?u,

Ayr?ca, ??pheliler m?dafiinin 01/02/2015 tarihli, ayn? soru?turma dosyas?nda ?zmir 3 nolu Sulh Ceza H?kimli?inin 17/12/2014 tarih ve 2014/2055 de?i?ik i? say?l? karar? ile h?kmedilen ??pheli ve m?dafiinin dosya i?eri?ini inceleme ve belgelerden ?rnek alma yetkisinin k?s?tlanmas? karar?n?nkald?r?lmas? taleplerini, CMK?n?n 33/1 maddesinin a??k h?km?ne ra?men Cumhuriyet Savc?s?n?n bu konudaki g?r???n? almadan 02/02/2015 tarih ve 2015/530 de?i?ik i? say?l? karar ile h?kme ba?lad???,

Sonu? olarak; "su? i?lemek amac?yla ?rg?t kurmak, su? i?lemek amac?yla kurulan ?rg?te ?ye olmak, kurulan su? ?rg?t? faaliyetleri kapsam?nda; ki?isel verileri hukuka ayk?r? olarak ele ge?irmek ve kaydetmek, ?zel hayat?n gizlili?ini ihlal etmek, su? uydurma, iftira, kamu g?revlisinin resmi belgede sahtecili?i" su?lar?ndan tutuklu olan emniyet mensuplar?n?n tutuklanmalar?na neden olan ve usuls?z oldu?u iddia edilen ileti?imin tespiti, dinlenilmesi ve kay?talt?na al?nmas?na ili?kin kararlar?nbir k?sm?nda imzalar? bulunan ilgili h?kimin ald??? kararlarla usuls?z dinlemelerin yap?lmas?na zemin olu?turdu?u ve yine yukar?da zikredilen su?lardan tutuklu olan ve ?rg?t ?yesi olarak yarg?lanan emniyet mensuplar?n?n tahliye edilmeleri yolunda yetkisi bulunmamas?na ra?men yo?un gayret sarfederek soru?turmaya konu tahliye/yakalama/k?s?tlama kararlar?n?nkald?r?lmas?na ili?kin kararlar? verdi?i soru?turma dosyas? kapsam?ndaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.

6-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2015/8 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n 2013/24880 ve 2012/120653 soru?turma say?l? evraklar?n?n ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ka?ak??l?k Toplumsal Olaylar ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosu nezdinde bulundu?u, dosyada mevcut ve ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Hadi SAL?HO?LU taraf?ndan imzal? belge i?eri?ine g?re, s?zkonusu b?ronun 25/07/2011 tarihinden itibaren Cumhuriyet Ba?savc? Vekili Zekeriya ?Z taraf?ndan koordine edildi?i, Cumhuriyet savc?s? Celal KARA'n?n da 17/06/2013 tarihinden itibaren Ka?ak??l?k Toplumsal Olaylar ve ?rg?tl? Su?lar Soru?turma B?rosunda g?rev yapt??? ve an?lan dosyalar?n, uhdesinde oldu?u, Cumhuriyet savc?s? Mehmet Y?ZGE?'in ise, 16/01/2012 tarihi itibariyle Memur Su?lar? B?rosunda g?rev yapt???, Cumhuriyet savc?s? Mehmet Y?ZGE? taraf?ndan y?r?t?len 2012/125043 soru?turma no.lu dosya ile 2013/24880 ve 2012/120653 soru?turma say?l? dosyalar? aras?nda hukuki veya fiili irtibat bulunmamas?na kar??n Cumhuriyet Ba?savc? Vekili Zekeriya ?Z ve koordine etti?i ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ka?ak??l?kve Narkotik Su?lar B?rosunda g?revli Cumhuriyet savc?s? Celal KARA ile ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Memur Su?lar? Soru?turma B?rosunda g?revli Cumhuriyet savc?s? Mehmet Y?ZGE?'in, soru?turmalar? yar?da keserek ayn? zaman dilimi i?erisinde masumiyet karinesini ?i?neyerek, ??pheli s?fat?yla g?zalt?na al?nan bir ?ok ki?inin ifadesini almaya dahi l?zum g?rmeyerek ve hatta R?za SARRAF ?rne?inde oldu?u gibi kollukta yar?mb?rak?lan ifadenin tamamlanmas?na dahi gerek g?rmeyerek, Cumhuriyet Ba?savc?l???n? temsil eden ve hiyerar?ik ?st konumundaki Cumhuriyet Ba?savc?s?n?n bilgisi olmad???na g?re, adeta ba?ka biri ya da birilerinden ald?klar? talimatla d??meye basarak alelacele operasyon ba?latt?klar?, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan haz?rlanan ve 01/10/2012 tarihinde y?r?rl??e konan ?al??ma Talimat?nda, ter?r ve toplumsal olaylar?n, organize su? ?rg?tlerinin, kamuoyunda geni? yank? uyand?ran, kamu g?venli?ini ilgilendiren olaylar?n, adam ?ld?rme ve di?er ?nemli olaylar?n??renilmesi ?zerine ilgili Cumhuriyet savc?s? taraf?ndan denetim ve g?zetim ?er?evesinde Cumhuriyet Ba?savc?s?na telefon, faks, e-mail gibi vas?talarla veya bilgi notu ile en seri ?ekilde bilgi verilece?inin belirtilmesine kar??n ilgililer Cumhuriyet Ba?savc? Vekili Zekeriya ?Z ve Cumhuriyet savc?s? Celal KARA'n?n ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n 2012/120653 ve 2012/24880 soru?turma numaralar?nda y?r?t?len, kamuoyunu yak?ndan ilgilendiren bakanlarla da irtibatl?, ??i?leri Bakan? Muammer G?LER'in o?lu Bar?? G?LER'in ??pheli s?fat?yla beyan?n?nal?nd??? dosyalarda, Cumhuriyet savc?s? Mehmet Y?ZGE?'in de ?lke ekonomisini etkileyen ve aralar?nda i? adamlar?n?n da bulundu?u soru?turma evrak?nda, 5235 say?l? Kanun uyar?nca ?zerinde denetim ve g?zetim yetkisini haiz ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Turan ?OLAKKADI'ya bilgi vermedikleri, birbiri ile fiili ve hukuki ba?lant?s? bulunmayan her ?? soru?turma evrak?nda, halen telefon dinlemeleri ve fiziki takip i?lemleri devam ederken, bir ?ok ??pheli hakk?nda basit ??pheyi gerektiren delil dahi yok iken ayn? g?n toplu g?zalt?, arama ve el koyma gibi koruma tedbirlerine ba?vurduklar? anla??lm??t?r.

7-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2016/93 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; Cumhuriyet savc?lar? Celal KARA ve Mehmet Y?ZGE? hakk?ndaki iddialar?n; "Fetullah G?LEN?in liderli?ini yapt??? Paralel Devlet Yap?lanmas? (PDY) adl? ?rg?te ?ye oldu?u, an?lan ?rg?t?n H?k?met politikas?ndan duydu?urahats?zl?k nedeniyle de; T?rkiye Cumhuriyeti Devleti ve H?k?metini, gerek yurt i?inde gerekse uluslararas? platformda zor durumda b?rakmak ve itibars?zla?t?rmak i?in ?stanbul Emniyet M?d?rl???nde g?revli bir k?s?m polis amir ve memurlar?yla fikir ve eylem birli?i i?erisinde hareket ederek, ayr?ca bu yap?n?n kontrol?ndeki bas?nve yay?n kurulu?lar?n?nda deste?ini alarak, yap?n?n gayesi do?rultusunda pl?nl? ve sistematik bir ?ekilde y?r?t?len bir organizasyonun par?as? olarak, T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini ortadan kald?rarak g?revlerini yapmas?n? engellemeye te?ebb?s etmek suretiyle, mesle?in ?eref ve onurunu bozan veya mesle?e olan genel sayg? ve g?veni gideren nitelikte h?k?ml?l???gerektirir su?lar i?ledi?i' ?eklinde oldu?u ve bu kapsamda C. Savc?s? Celal KARA'n?n, ba?ta, hedef ?ah?slar olmad?klar?, dolay?s?yla haklar?nda verilmi? bir mahkeme karar? da bulunmad??? halde yasama dokunulmazl??? bulunan 61'inci H?k?metin Ba?bakan? Recep Tayyip ERDO?AN, Ekonomi Bakan? Zafer ?A?LAYAN, AB Bakan? Egemen BA?I?, ??i?leri Bakan? Muammer G?LER'e ait, hedef ?ah?slarla olan g?r??melerini kay?talt?na ald?r?ptape haline getirtmesi; Cumhuriyet Gazetesinde 25-30/01/2015 tarihlerinde yay?mlanan r?portajlarda, T?rkiye Cumhuriyeti Cumhurba?kan?na kar?? su?lama kast?yla a??r ithamlarda bulunarak, bas?n yoluyla hakaret ve iftira ederek, ki?ilik haklar?na a??k?a sald?r? ger?ekle?tirmesi olmak ?zere, eylemlerinin ayr?nt?l? ?ekilde a??kland???,ayn? ?ekilde C. Savc?s? Mehmet Y?ZGE?'in, yasama dokunulmazl??? bulunan ?evre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an BAYRAKTAR hakk?nda verilmi?bir mahkeme karar? bulunmad??? halde, hedef ?ah?slar ?zerinden dolayl? ?ekilde dinlenmek suretiyle 77 adet g?r??mesini kay?talt?na ald?r?p tape haline getirtmesi, T?rkiye Cumhuriyeti 61'inci H?k?metinin Kabine ?yesi Erdo?an BAYRAKTAR ile ilgili olarak soru?turma usul?ne riayet etmeden soru?turma y?r?terek su? isnad?nda bulunmas?, kollu?ahaz?rlatt??? fezlekede ad? ge?ene ait ?ok say?daki telefon g?r??melerine yer verdirtmesi, tan?kl?ktan ?ekinme hakk? olan ki?iler aras?ndaki telefon g?r??melerinin dinlenip kayda al?nmas?na ve tape yap?lmas?na m?saade etmesi ba?ta olmak ?zere, eylemlerinin ayr?nt?l? ?ekilde a??kland???, Cumhuriyet Savc?s? Zekeriya ?Z hakk?ndaki iddialar?n ise; "Fetullah G?LEN?in liderli?ini yapt??? Paralel Devlet Yap?lanmas? (PDY) adl? ?rg?te ?ye oldu?u, an?lan ?rg?t?n H?k?met politikas?ndan duydu?urahats?zl?k nedeniyle de; Cumhuriyet Savc?lar? Celal KARA, Mehmet Y?ZGE? ve kolluk g?revlileriyle eylem ve fikir birli?i i?erisinde hareket ederek T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini Ortadan Kald?rarak G?revlerini Yapmas?n? Engellemeye te?ebb?s etti?i" ?eklinde oldu?u ve bu kapsamda, Cumhuriyet Savc?lar? Celal KARA ve Mehmet Y?ZGE? taraf?ndan y?r?t?len 2012/125043, 2012/120653 ve 2013/24880 say?l? soru?turmalarda koordinat?r Ba?savc? Vekili olarak g?rev alarak ad? ge?en Cumhuriyet savc?lar?n? y?nlendirdi?i, 02/08/2015 g?n? ?ahsi twitter hesab?ndan yapt??? payla??mda ?Gezi olaylar?na PKK m?dahil olsayd? ?u an h?k?met edenlerin bu makamda oturma imk?nlar? olmayacakt?. PKK kimden emir ald?ysa kat?lmad?, Gezi olaylar?na PKK nedense hi? kat?lmad? ve m?dahil olmad?. Bu konu PKK taraf?ndan pi?manl?k olarak dile getirildi, Gezi olaylar?n?n ??z?m s?reciyle alakas?n?nolmad???n? bilmeyen bir ge?ici Ba?bakan taraf?ndan y?netiliyoruz? i?erikli payla??m?na yer verildi?i, soru?turmay? y?r?ten H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Ba?m?fetti?i taraf?ndan, Cumhuriyet savc?lar?n?n ?rg?tsel ba?lar?n?nara?t?r?lmas? i?in h?kim karar? uyar?nca HTS kay?tlar?n?n temin edildi?i, Emniyet Genel M?d?rl??? Ter?rle M?cadele Daire Ba?kanl???nca tanzim edilen 01/12/2015 g?nl? rapor kapsam?na g?re Cumhuriyet savc?lar? Zekeriya ?Z, Mehmet Y?ZGE? ve Celal KARA'n?n, t?pk? usuls?z tahliye karar? veren h?kimler Mustafa BA?ER ve Metin ?Z?EL?K'te oldu?u gibi FET?/PDY ter?r ?rg?t? mensubu ki?ilerle do?rudan ve iltisaki ba?lant?lar?n?n tespit edildi?i, hatta yurtd??? kaynakl? g?r??meler ile yurti?indeki ki?ilerle ortak irtibat ve ba?lant?lar?n?nsaptand??? soru?turma dosyas? kapsam?ndaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.

8-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2015/9 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; Cumhuriyet savc?s? Muammer AKKA?'?n, ?stanbul Cumhuriyet (TMK 10'uncu madde ile yetkili) Ba?savc?l???n?n 2012/656 soru?turma no.lu dosyas?nda telefon dinlemeleri d???nda bir delil toplamadan, yolsuzluk oldu?u iddia edilen i?lemlere ve ihalelere ili?kin hi?bir belge veya dosyay? getirtmeden, ??phelilerin ger?ekten bir su? ?rg?t? olu?turup olu?turmad?klar?n?, b?yle bir ?rg?t var ise yap?s?yla ilgili ara?t?rmaya giri?meden, ??phelilerin isnat olunan su?lar ve bu su?lara ili?kin delillerle ili?kileri belirlemeden, teknik izleme ve kay?tlara dair tapeleri T?B'den isteyerek dosyadakilerle kar??la?t?rmadan, adeta soru?turman?n dayana??n? olu?turan dinleme kay?tlar?n?n bulundu?u kapal? ve a?z? kolluk m?hr? ile m?h?rl? 11 adet torban?n m?hr?n? dahi s?kmeden, kolluk g?revlilerince d?zenlenen fezlekede belirtilen dosyalar ve kovu?turmaya yer olmad???na dair kararlar? celp etmeden, isnat edilen su?larla ilgili daha ?nce bir soru?turma yap?l?pyap?lmad???n?,dava a??l?pa??lmad???n? ara?t?rmadan, cebir tehdit iddialar?na ili?kin m??teki ve tan?k beyanlar?n? almadan, yolsuzluk ve sahtecilik iddialar?yla ilgi bilgi ve belgeleri getirtmeden, bu konuda herhangi bir bilirki?i incelemesi yapt?rmadan, CMK'n?n 160'?nc? maddesi gere?ince ??phelilerin lehine olan delilleri de toplama y?k?ml?l??? bir yana, aleyhe delilleri dahi toplamadan ??phelilerin g?zalt?na al?nmas?na karar verdi?i, yine soru?turma dosyas?n? devralan Cumhuriyet savc?lar? taraf?ndan m??tereken d?zenlenen "?nceleme Notu" ba?l?kl? ve 26/12/2013 tarihli belgede belirtilen eksiklikler g?z ?n?nde bulunduruldu?unda ??phelilerin malvarl?klar?na el konulabilmesi i?in aranan "Condictio cine qua non" ?art ?zelli?ini haiz "Soru?turma konusu su?lar?ni?lendi?ine ve bu su?lardan elde edildi?ine dair somut delillere dayanan kuvvetli ??phe sebeplerinin bulunmas?"ko?ulu ger?ekle?meden, CMK'n?n 128'inci maddesindeki d?zenleme uyar?nca t?zel ki?ilik olan ?irket malvarl???na elkoyman?n m?mk?n olmad???n? g?zetmeden yasal d?zenlemeye a??k?a ayk?r?l?kte?kil edecek ?ekilde (7) ger?ek ve (2) t?zel ki?iad?na kay?tl? t?m mal varl???na el konulmas?na karar verilmesini talep etti?i, h?kim S?leyman KARA??L'?n de herhangi bir inceleme yapmadan, 24 dakika gibi k?sa bir s?rede talebin kabul?ne karar vererek malvarl?klar?na usul ve yasaya ayk?r? ?ekilde el koydu?u, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s?n?n 5235 Say?l? Yasan?n 17?nci maddesine uygun olarak tanzim ve tebli? etti?iayr?ca ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? ?al??ma Talimat?nda belirtilmesine ra?men, C. Savc?s? Muammer AKKA?'?n soru?turmaya ili?kin olarak ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Turan ?OLAKKADI?ya bilgi vermedi?i, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?inin (TMK?n?n 10?uncu Maddesiyle G?revli) 2012/656 soru?turma numaras?na kayden y?r?tt??? dosyada; uhdesinde bulunan hi? kimsenin bilgisinin olmad??? soru?turma kapsam?ndaki bir k?s?m bilgi ve belgeleri medya ile payla?mak suretiyle soru?turman?n gizlili?ini ihlal ederek bas?na s?zd?rd??? soru?turma dosyas? kapsam?ndaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.

9-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2016/85 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; Cumhuriyet Savc?s? Muammer AKKA?ile H?kimler S?leyman KARA??L ve Menek?eUYAR hakk?ndaki iddialar?n; "Fetullah G?LEN?in s?zde liderli?ini yapt??? Paralel Devlet Yap?lanmas? (PDY) adl? ?rg?te ?ye oldu?u, an?lan ?rg?t?n H?k?met politikas?ndan duydu?urahats?zl?k nedeniyle de; T?rkiye Cumhuriyeti Devleti ve H?k?metini, gerek yurt i?inde gerekse uluslararas? platformda zor durumda b?rakmak ve itibars?zla?t?rmak, El Kaide Ter?r ?rg?t?ne yard?metti?i g?r?nt?s? vererek uluslararas? yarg?organlar? nezdinde hukuk? ve ceza? sorumluluk alt?na sokmaya y?nelik, bilerek ve isteyerek, g?revleri d???nda, T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini Ortadan Kald?rmaya veya G?revlerini Yapmas?n? K?smen veya Tamamen Engellemeye Te?ebb?s Etmek, Gizlili?in ?hlali ve G?revi K?t?ye Kullanma su?lar?ndan haklar?nda ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n 2014/115949 s?ras?ndan soru?turma y?r?t?lerek halen yarg?lamalar? 13'?nc? A??r Ceza Mahkemesinin 2015/366 esas say?l? dosyas?nda devam eden ?stanbul Emniyet M?d?rl???Mali ?ubede g?revli bir k?s?m polis amir ve memurlar? ile fikir ve eylem birli?i i?erisinde hareket ederek, ayr?ca bu yap?n?n kontrol?ndeki bas?nve yay?n kurulu?lar?n?nda deste?ini alarak, yap?n?ngayesi do?rultusunda T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini Ortadan Kald?rarak G?revlerini Yapmas?n? Engellemeye Te?ebb?s Etmek suretiyle, Mesle?in ?eref ve Onurunu Bozan veya Mesle?e Olan Genel Sayg? ve G?veni Gideren Nitelikte h?k?ml?l??? gerektirir su?lar i?ledi?i" ?eklinde oldu?u ve bukapsamda C.Savc?s? Muammer AKKA?'?nba?ta, soru?turmay? yetkisiz olarak y?r?tmesi, soru?turma evrak?n? Cumhuriyet ba?savc?s? ya da ba?savc? vekili taraf?ndan y?r?t?lmesi i?in ?zel soru?turma b?rosuna devretmemesi, hedef ?ah?slar olmad?klar?, dolay?s?yla haklar?nda verilmi?bir mahkeme karar? da bulunmad??? halde yasama dokunulmazl??? bulunan 61'inci H?k?metin Ba?bakan? Recep Tayyip ERDO?AN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner YILDIZ, ??i?leri Bakan? Muammer G?LER, ?evre ve ?ehircilik eski Bakan? Erdo?an BAYRAKTAR, G?m??hane Milletvekili Sabri VARAN, Ankara milletvekili Yal??nAKDO?AN, Ula?t?rma eski Bakan? Binali YILDIRIM, Milli E?itim eski Bakan? ?mer D?N?ER, Orman ve Su i?leri Bakan? Veysel ERO?LU, Adalet eski Bakan? Sadullah ERG?N, ??i?leri eski Bakan? ?dris Naim ?AH?N, ?stanbul Milletvekili ?dris G?LL?CE, Devlet eski Bakan? Ali BABACAN, G?mr?k ve Ticaret eski Bakan? Hayati YAZICI, Ekonomi eski Bakan? Zafer ?A?LAYAN, K?lt?r ve Turizm Bakan? ?mer ?EL?K, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?EL?K, D????leri eski Bakan? Ahmet DAVUTO?LU, Sa?l?kBakan? Mehmet M?EZZ?NO?LU, Avrupa Birli?ieskiBakan? Egemen BA?I?, Milletvekilleri Nurettin CAN?KL?, Mahir ?NAL, H?seyin ?EL?K, Be?ir ATALAY, Mehmet MET?NER ve Mustafa EL?TA??n muhtelif tarihlerde hedef ?ah?slarla olan g?r??melerini kay?talt?na ald?r?p tape haline getirtmesi olmak ?zere, eylemlerinin ayr?nt?l? ?ekilde a??kland???,ayn? ?ekilde h?kim S?leyman KARA??L'?n T?rkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip ERDO?AN?a ula?mak gayesiyle, CMK?n?n 135/1'inci maddesi h?km?n?n arad??? ?su?un i?lendi?ine ili?kin kuvvetli ??phe sebeplerinin varl???n?? ara?t?rmadan, dan??man? Ayd?n?NAL??n kullan?m?nda bulunan telefon hakk?nda ileti?imin tespiti talebine olur vererek, ad? ge?enin telefon g?r??melerini kay?talt?na ald?rmas?, emniyet m?d?rl??? g?revlileriyle fikir ve eylem birli?i i?erisinde hareketle, kolluk g?revlilerince haz?rlanarak dijital ortamda getirilen bir k?s?m ileti?imin tespit ve kayda al?nmas?, fiziki takip ve teknik ara?larla izleme kararlar?na onay vermesi ?eklindeki eylemlerine, h?kim Menek?eUYAR'?n ise; g?revli ve yetkili olmamas?na ra?men bir k?s?m ??phelilerle ilgili ileti?imin tespiti ve teknik ara?larla izleme kararlar? vermesi, kollukla fikir ve eylem birli?i i?erisinde hareket ederek, emniyet m?d?rl??? g?revlilerince haz?rlanarak dijital ortamda getirilen bir k?s?mileti?imin tespit ve kayda al?nmas? ile teknik ara?larla izleme kararlar?na onay vermesi, ge?mi?e d?n?k olarak g?r??melerin kay?talt?na al?nmas?y?n?nde karar vermesi, T?rkiye Cumhuriyetinin Ba?bakan? Recep Tayyip ERDO?AN?a ula?mak gayesiyle, CMK?n?n 135/1'inci maddesindeki ?artlar ger?ekle?meden ba?bakan dan??manlar? taraf?ndan kullan?lan telefonlar hakk?nda ileti?imin tespiti talebine olur vererek, ad? ge?enlerin telefon g?r??melerini kay?talt?na ald?rmas? eylemlerine yer verildi?i, soru?turmay? y?r?ten H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Ba?m?fetti?itaraf?ndan, Cumhuriyet savc?lar?n?n ?rg?tsel ba?lar?n?n ara?t?r?lmas? i?in h?kim karar? uyar?nca HTS kay?tlar?n?n temin edildi?i, Emniyet Genel M?d?rl??? Ter?rle M?cadele Daire Ba?kanl???nca tanzim edilen 01/12/2015 g?nl? rapor kapsam?na g?re Cumhuriyet savc?s? Muammer AKKA? ile H?kimler S?leyman KARA??L ve Menek?eUYAR'?n FET?/PDY ter?r ?rg?t? mensubu ki?ilerle do?rudan ve iltisaki ba?lant?lar?n?n tespit edildi?i, hatta yurtd??? kaynakl? g?r??meler ile yurti?indeki ki?ilerle ortak irtibat ve ba?lant?lar?n?nsaptand??? soru?turma dosyas? kapsam?ndaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.

10-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2015/164 Esas Say?l? Dosyas?nda ?zetle; ?stanbul Emniyet M?d?rl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde g?revli kolluk g?revlilerince, fiilen m??teki Hanefi AVCI'n?n kullan?m?nda bulunan ve m??tekinin iddias?na g?re, ayn? meslek mensubu olmalar? nedeniyle amirler taraf?ndan bizzat kendisince kullan?ld??? bilinen, i?erisinde abone kayd? Tu?rul ?AKIR ad?na olan 05xx.xxx.xx94 abone numaral? hatt?n bulundu?u 356423023390090 IMEI numaral? cep telefonunun, IMEI numaras? ?zerinden ve sahte bir isim olarak "?brahim SA?LAM" ismi kullan?larak dinlenmesi, kayda al?nmas? ve hakk?nda teknik ara?larla izleme karar? verilmesi, yine m??teki Hanefi AVCI'n?narkada?? olan Necdet KILI?'?n, i?erisinde abone kayd? Necdet KILI? ad?na olan 05xx.xxx.xx70 abone numaral? hatt?n bulundu?u 359740001170330 IMEI numaral? cep telefonunun sahte bir isim olarak "Necip KALAN" ismi kullan?larak, keza, kim oldu?uara?t?r?lmayan Lokman AKSU'ya ait bir telefonun IMEI numaras? ?zerinden dinlenmesi, kayda al?nmas? ve teknik ara?larla izlenmesi karar? verilmesi i?in yapt??? ba?vuru ?zerine CMK 250 Uyar?nca Yetkili ?stanbul 11'inci A??r Ceza Mahkemesi H?kimi O.A'n?n, 07/11/2009 tarih ve 2009/1860 Teknik Takip No.lu kararla, ?brahim SA?LAM, Necip KALAN ve Lokman AKSU taraf?ndan kullan?lan 4 adet mobil telefonun IMEI numaralar? ?zerinden dinlenmesi, kayda al?nmas? ve teknik ara?larla izlenmesine karar verdi?i, g?r??meleri dinlenen ve kayda al?nan Hanefi AVCI'n?n, kamuoyunda "Devrimci Kararg?h Ter?r ?rg?t?" soru?turmas? olarak bilinen soru?turma dosyas?nda ?rg?t mensuplar?na bilerek ve isteyerek yard?m etti?i, hakk?nda ayn? ?rg?te ?ye olmaktan soru?turma bulunan Necdet KILI?'a bilgi s?zd?rd???, kolluk g?revlilerince yap?lan takiplerden kurtulma y?n?nde kendisine yard?m ve destekte bulundu?u, bu durumun ??phelinin yazm?? oldu?u"Hali?te Ya?ayan Simonlar, D?n Devlet Bug?n Cemaat" isimli kitap i?eri?inde anlat?lan telefon dinlemelerine ili?kin bilgiler ve ??pheli Necdet KILI? ile yapm?? oldu?u telefon g?r??melerinin i?eri?inden anla??ld???,ad? ge?enin Eski?ehir ilinde bulunan ik?metinde sahte kimlik belgeleri, ehliyet ve pasaportlar?n ele ge?irildi?i, yine ayn? adreste OH?L Kanunu ?e?evesinde verilmi? olan ve ruhsat s?releri dolmu? kala?nikof silah ve tabancalar?n ele ge?irildi?i, ele ge?irilen di?er dok?manlar i?erisinde ki?isel veri ve bilgiler ile gizli ibareli askeri dok?manlar?nyer ald??? gerek?esiyle soru?turmaya dahil edildi?i, ancak UYAP'ta ??pheli Hanefi AVCI ismiyle herhangi bir kay?tyap?lmad???, 2009/1868 soru?turma no.lu dosyada y?r?t?len soru?turma kapsam?nda 21/09/2010 tarih ve 2009/1868 soru?turma no.lu talimat yaz?s?yla Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? (CMK. 250 SMY)'na talimat yaz?larak Hanefi AVCI'n?n ??pheli s?fat?yla ifadesinin al?nmas? ve serbest b?rak?lmas?n?n istendi?i ancak Hanefi AVCI'n?nyazd??? kitapta ve bu kitap sebebiyle bas?nyay?norganlar?nda ??kan m?lakatlar?nda "bunun bedelini bana ?dettirecekler" gibi ifadelere yer vermesinden sonra, alelacele Ankara'ya yaz?lan talimattan vazge?ilerek 28/09/2010 g?n? u?akla Ankara'dan al?narak ?stanbul'a g?t?r?ld???ve saat 13:59:29'da UYAP ?zerinden T.C. kimlik numaras? girilerek kimlik bilgileri al?nan m??teki Hanefi AVCI'n?n saat 14:06:53'te 2009/1868 Soru?turma numaral? dosyaya taraf olarak eklendi?i, yap?lan sorgu sonras? tutuklanarak cezaevine g?nderildi?i, Yarg?tay 16'nc? Ceza Dairesinin 30/04/2015 tarih, 2015/3344 Esas ve 2015/926 Karar say?l? karar?nda, san?k Hanefi AVCI'n?n, Nejdet KILI?'?n ?rg?t ?yesi oldu?unu bilerek, ?rg?t? ?yelerini ve faaliyetlerini de?ifresini engellemek kast? ile hareket etti?ine dair mahk?miyet i?in kesin inand?r?c? delil elde edilemedi?inin belirtildi?i, m??tekinin, hakk?nda usuls?z olarak ileti?imin denetlenmesi ve teknik ara?larla izleme karar? veren ?stanbul 11'inci A??r Ceza Mahkemesi h?kimi O.A. hakk?ndaki ?ik?yeti ?zerine ad? ge?en hakk?nda ba?lat?lan soru?turma sonras?nda; d?nemin H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ???nc? Dairesi'nin, m??teki Hanefi AVCI'n?n ?ik?yetini Dursun ???EK, Mehmet HABERAL, Osman Ali Feyyaz PAKS?T, ?mer Faruk EM?NA?AO?LU, Levent ERS?Z, Do?uPER?N?EK, ?ahin MENG?, Ahmet Tuncay ?ZKAN, Muammer AYDIN v.s.nin de i?lerinde bulundu?u onlarca m??teki taraf?ndan ?stanbul ?zel yetkili Cumhuriyet savc?lar? ile ?zel yetkili a??r ceza mahkemelerinde g?revli h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?nbir?o?uhakk?nda verilen 300'e yak?n dilek?eyle birlikte g?ndeme ald??? ve Dairenin 01/07/2011 Tarih ve 2011/4293 Karar no.lu karar?yla; i?lerinde ?stanbul 11'inci A??rCeza Mahkemesi (CMK'nun 250'nci maddesi ile yetkili) ?ye h?kimi O.A.'n?n da bulundu?uh?kim ve Cumhuriyet savc?lar? hakk?nda soru?turma izni verilmesine yer olmad???na karar verdi?i, usuls?z dinlemeyi ger?ekle?tiren ?stanbul Emniyet M?d?rl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl??? personeli hakk?nda ise, Cumhuriyet savc?s? Adnan ??MEN'in, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n 2010/18412 say?s?na kayden y?r?t?len soru?turma sonunda 01/11/2011 tarihinde kovu?turmaya yer olmad???na dair karar verilmesini takiben, m??tekinin bu karara kar?? yapt??? itiraz?n?nBak?rk?y 9'uncu A??r Ceza Mahkemesinin 12/06/2012 tarihli karar? ile kabul?ne karar verilmesi sonras?nda dava a?mak yerine, 2012/91028 say?s?nda soru?turman?ngeni?letilmesine karar vererek, 18/07/2013 tarihinde yeniden kovu?turmaya yer olmad???na dair karar verdi?i, itiraz ?zerine bu karar?nda Bak?rk?y 6'nc? A??r Ceza Mahkemesinin 16/12/2013 tarihli karar?yla kald?r?lmas? ?zerine, kanun yarar?na bozma talebiyle dosyay? Adalet Bakanl??? Ceza ??leri Genel M?d?rl???ne g?nderdi?i, kolluk g?revlileri hakk?nda ?srarla kamu davas? a?maktan imtina etti?i, m??tekinin ?srarl? hukuk m?cadelesi sonras?, soru?turma dosyas?n?nba?ka bir Cumhuriyet savc?s?na devri sonras?nda kolluk g?revlileri hakk?nda kamu davas?a??ld??? ve yarg?laman?n halen devam etti?i,

Cumhuriyet savc?s? Adnan ??MEN'in, kovu?turmaya yer olmad???na dair karar?n merci taraf?ndan iki defa kald?r?lmas?na ra?men ??pheliler hakk?nda kamu davas? a?mamas?n?n a??k?a usul ve yasaya ayk?r? oldu?u, ad? ge?enin bu ?ekilde hareket etmesinin, sahte belge tanzim ederek m??teki hakk?nda usule ayk?r? ?ekilde ileti?imin denetlenmesi ve teknik takip kararlar? ald?ran ve istihbari raporlarda FET?/PDY ?rg?t? ?yesi oldu?u anla??lan ve haklar?nda bu konuda a??lm?? kamu davas? bulunan ?stanbul Emniyet M?d?r Yard?mc?s? Ali Fuat YILMAZER ve ?ube m?d?r? Erol DEM?RHAN'? cezadan kurtarmak amac? ta??d???n?n a??k oldu?u anla??lm??t?r.

11-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2016/76 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; FET?/PDY ter?r ?rg?t? ?yesi oldu?u anla??lan ?stanbul eski Cumhuriyet Ba?savc? Vekili Fikret SE?EN'in koordinesinde, ?rg?t?n devlet y?netimini ele ge?irme amac? u?runa, basit bir adi su?tan hakk?nda soru?turma ba?lat?lan ?eref ?OLAK ile ilgili evrak?, h?km?n uygulanma ?artlar? bulunmad??? halde CMK'nun 250'nci maddesi kapsam?ndaki su?larla ger?ek d???nda irtibatland?rarak, di?er yandan da cebir ve ?iddet kullan?ld???na dair herhangi bir iddia da olmad??? halde, usuls?z ve ger?ek d??? bir soru?turma ba?lat?p Kartal 3'?nc? A??rCeza Mahkemesi Ba?kan? olarak g?rev yapan Nurettin TURAN'? emekli olarak g?sterip hakk?nda soru?turma ve kovu?turma izni olmamas?na ra?men ?stanbul Emniyet M?d?rl????n?n 13/01/2011 tarihli yaz?s?na sahte ?ekilde emekli ibaresinin ekletilmesi suretiyle hakk?nda ileti?imin denetlenmesi tedbiri ald?rd?klar?, yine dosyadaki su?lamalarla herhangi bir ilgileri olmad??? halde, 28 h?kim ve Cumhuriyet savc?s?, 11 milletvekili, m??te?ar, vali, ?st d?zey emniyet g?revlisi, sanat??v.s. hakk?nda ileti?imin denetlenmesi tedbiri ald?rd?klar?, ?zel hayat?n gizlili?ine a??r ?ekilde yapt?klar? bu m?dahaleleri kay?talt?na al?p dosya i?inde saklad?klar?,yine ad? ge?en ba?savc? vekilinin, ?rg?t?n devlet y?netimini ele ge?irme amac? u?runa, on y?ld?rT?B?TAK B?LGEM M?d?r? iken hukuku bir sopa gibi kullanmak suretiyle kasten 1 y?l 3 ay 17 g?n tutuklu b?rak?lan Y?cel ??PL?'nin, yine T?B?TAK'ta kriptolu telefonlarla ilgili projede m?hendis olan ve 1 y?l2 ay tutuklu b?rak?lan Metin MERDAN'?n su?suz olduklar?n? ortaya koyacak ?ekilde lehlerine olan 29/11/2010 tarih ve 35 say?l? rapor ile 09/12/2010 tarih ve 40 say?l? raporlar? ve eklerindeki belgeleri ger?eklerin ortaya ??kmamas? i?in 07/02/2011 tarihinde m?h?rl? bez torba i?inde adli emanete ald?rd???, iki g?n sonra d?zenledi?i iddianamede bu bilirki?i raporlar?ndan ve di?er belgelerden hi? bahsetmedi?i, soru?turma dosyas?na ?rneklerini koymad???, iddianamede deliller b?l?m?nde g?stermedi?i, ayn? ?rg?t?n mensubu olduklar? anla??lan ?stanbul 11'inci A??rCeza Mahmekesi eski ba?kan? ve ?ye h?kimlerinin de san?klar?n lehlerine olan bu raporlar?nve eklerindeki belgelerin, 4 farkl? celsede ve yine duru?ma d??? 3farkl? tarihte verilen dilek?eler ile talep edilmesine ra?men bahse konu raporlar ile ekleri belgelerin adli emanetten ??kar?lmas?na engel olduklar?, ger?eklerin ortaya ??kmamas? ve mensup olduklar? ?rg?t?n ama?lar? do?rultusunda birer ?rneklerini san?klara veya m?dafilerine vermedikleri, gerek?eli kararda bunlardan hi? bahsetmedikleri, T?B?TAK B?LGEM M?d?r? olarak g?rev yapan Y?cel ??PL?'nin, g?revinden men edilmesini ve yerine kendi pl?nlar?ndaki ki?inin gelmesini sa?lad?klar?, keza, soru?turmayla hi? bir ilgisi bulunmayan ki?iler hakk?nda, d?zenlenen sahte belgelere istinaden al?nan ileti?imin denetlenmesi tedbirlerinin uyguland??? soru?turma dosyas? kapsam?ndaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.

12-) H?kimler ve Savc?lar Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2016/124 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; ?zmir eski, halen Eski?ehir Cumhuriyet Savc?s? Zafer KILIN?'?n; mesle?in ?eref ve onurunu bozan ve mesle?e olan genel sayg? ve g?veni gideren nitelikte hareket ederek, ba?ta T?rk Silahl? Kuvvetleri olmak ?zere bir k?s?m kamu kurumlar? ile buralarda g?rev yapan kamu g?revlilerini itibars?zla?t?rma gayesiyle, kamuoyunda "?zmir Askeri Casusluk Davas?"olarak bilinen, ?zmir Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n (TMK 10 maddesi ile g?revli) 2010/640 soru?turma s?ras?na kayden y?r?t?l?p yarg?lamas? ?zmir 5'inci A??r Ceza Mahkemesinin 2014/100 esas say?l? dosyas? ?zerinden karara ba?lanan evrak?n soru?turma s?recinde, usul ve yasaya ayk?r? i?lem tesis etti?i,

Bu kapsamda, Bilgin ?ZKAYNAK ve di?er san?klarda ele ge?irilen dijital materyallerde yer alan ki?isel bilgi mahiyetindeki fi?leme kay?tlar?n?, do?rulu?unu tahkik etmeden pe?inen do?ru kabul edip iddianameye a??k?a yazarak dosyadaki taraflar?n itibars?zla?t?r?lmas?na neden oldu?u,

Donanma eski Komutan? Nusret G?NER ve k?z? ile ilgili olup do?rulu?u tahkik/tespit edilmeyen ve Astsubay Sunay AKKAYA'da ele ge?irildi?i iddia edilen dijital belgeler i?inde yer alan fi?leme kay?tlar? ile ilgili, bunlar? kaleme ald?klar? yaz?l? olan H?kim Murat ATAMAN ve eve kamera yerle?tirdi?i ifade edilen Astsubay Mustafa KO? hakk?nda T?rk Ceza Kanunu ?er?evesinde su? te?kil eden i? bu eylemlerinden ?t?r? haklar?nda herhangi bir tahkikat dahi yapmadan, ayr?ca yazd??? istinabe evrak? ?er?evesinde ma?dur olarak dinlenilen Nusret G?NER ve k?z?n?n, iddialar? reddetmelerine, do?rulay?c? hi?bir delil bulunmad???n? s?ylemelerine ve ?ik?yet?i olmamalar?na ra?men ve de y?r?t?len soru?turman?n konusu ile ilgisi de bulunmad??? halde, kamuoyunun yak?ndan tan?d??? bir komutan? toplum nazar?nda itibars?zla?t?rma ad?na kendisi ve k?z? ile ilgili yap?ld??? ?ne s?r?len fi?leme kay?tlar?n? sans?rs?z ve b?t?n detay? ile iddianameye dercetti?i,

Y?r?tt??? soru?turma ?er?evesinde bula??c? hastal?k ta??yan eskort k?zlarla ili?kisi oldu?u iddias? bulunan ??pheliler ile ilgili, bu konunun sabit oldu?unu belirleyen bir mahkeme karar? bulunmamas?na, g?revi d?hilinde olmamas?na ve kanun/usulde yer almamas?na kar??n gere?i ricas?yla kurumlar?na m?zekkere yazarak Anayasa ile teminat alt?na al?nan "?zel hayat?n gizlili?i" hakk?n? ihlal etti?i,

Hi? bir ?rg?tsel ba?lant? i?ermeyen ve i?eri?inde yarg?lama konusu ile ilgili bulunmayan telefon tapelerini iddianameye yazarak, ?zel hayata dair belgeleri dosyaya ekleyerek alenile?mesine sebebiyet vermek suretiyle ?zel hayat?n gizlili?ini ihlal etti?i,

?ki y?la yak?n devam eden ve y?zlerce klas?rden m?te?ekkil soru?turma evrak?nda di?er Cumhuriyet Savc?s? ile birlikte tahkikat? y?r?tmek ?zere 08/05/2012 tarihinde g?revlendirilmesinin hemen akabinde soru?turma ?er?evesinde esasl? i?lemler yapt???, bu minvalde; bir k?s?m ??pheliler hakk?nda arama karar? talep etti?i, g?zalt? kararlar?, hatta gecikmesinde sak?nca bulundu?undan bahisle arama emri verdi?i,

Etkin bir soru?turma y?r?tmedi?i, zira dijital verilerde ge?en eylemlerin ger?ek hayatta ya?an?p ya?anmad???n? tahkik etmeden pe?inen do?ru kabul ederek ve bu verileri esas almak suretiyle iddianame tanzim etti?i ve yine maddi ger?e?in ortaya ??kmas?n? ve deliller ?zerindeki ??phenin izalesini sa?layacak olmas?na kar??n aramalarda elde edilen materyallerle ilgili parmak izi ve biyolojik (DNA) inceleme yap?lmas? talepleri hakk?nda olumlu veya olumsuz bir karar vermedi?i,

Arama ve elkoymaya ili?kin hukuka ayk?r? i?lemler tesis etti?i, bu minvalde ?l Emniyet M?d?rl???n?n arama talebindeki gerek?eyi yeterince tetkik etmeden, yasal ?artlar? bulunmad??? halde, bir k?sm?nda yarg? yetkisi s?n?rlar?n? da a?acak ve de bilgisayar/bilgisayar k?t?klerinde arama yap?lmas?na ve neticesinde elkoyma i?lemine sebebiyet verecek ?ekilde gecikmesinde sak?nca bulundu?undan bahisle 09/05/2012 tarihli arama kararlar? verdi?i,

M??teki Onur S?ER'e y?nelik; Aksaz ?s Savunma Harekat Deniz ?s Komutanl???'nda ?ste?men olarak g?rev yapan, iddianame tanzimi sonras? bahse konu yarg?lamada san?ks?fat?ylataraf olan Onur S?ER ile ilgili olarak, 06/01/2013 tarih ve 2013/3 esas say?l? iddianamede, "Burada dikkat ?ekici olan husus her ne kadar ?ste?men Onur S?ER ile Bilgin ?ZKAYNAK'?n bilinen telefonlar? aras?nda teknik takip ba?lad??? g?nden bu yana herhangi bir irtibat tespit edilememi? ise de...." ?eklinde tespite yer verdi?i halde Onur S?ER'i ?rg?te d?hil etmek maksad?yla ad? ge?enin ik?metg?h?nda arama yap?lmas?na karar verdi?i, m??teki Onur S?ER?in ik?metg?h?nda ger?ekle?tirilen aramada buzdolab?n?narkas?nda bulunan ve ilgilinin daha ?nce g?rmemi? oldu?unu ifade etti?i iki adet hard diskin kopyas?n?n verilmesine ili?kin talebi hakk?nda, soru?turmada gizlilik karar? oldu?u gerek?esi ile reddedilmesi hususunda arama i?lemine i?tirak eden ?zmir KOM ?ube M?d?rl???nde g?revli Emniyet Amirine talimat verdi?i,

Milli ?stihbarat Te?kilat? M?ste?arl???na yazd??? 04/10/2012 tarih ve 2010/640 say?l? m?zekkere ile ?rg?t?n varl??? ve faaliyetleri ile ba?lant?lar? hakk?nda bilgi sormas?na kar??n m?zekkere yan?t?n?soru?turma dosyas?na eklemedi?i, iddianameye dercetmedi?i,

M??teki Do?an ?AH?N'e y?nelik; ??zmir Askeri Casusluk? davas?na ili?kin d?zenledi?i iddianamede Do?an ?AH?Nhakk?nda, dava konusu ile ilgisi olmad??? halde ??phelilerden Safiye K?TEN ile bir?ok kez cinsel ama?l? bir araya geldi?ini ve ad? ge?eni ba?ka ?ah?slara pazarlad???n? belirtmek suretiyle ilgilinin ki?ilik haklar?na sald?r?da bulundu?u,

T?m bu a??klamalar ?????nda, y?zlerce taraf? olan bir soru?turma dosyas?na ki?ilerinin ?zel hayat?na dair mahremiyet i?eren g?r?nt?lerinin, bu hususta d?zenlenen bilirki?i raporlar?n?n, yine ki?isel bilgi niteli?inde olan fakat do?rulu?u bilinmeyen fi?leme kay?tlar?n?nay?klanmadan, do?rulu?uara?t?r?l?p tetkik edilmeden, soru?turma konusu olay ile ilgisini ortaya koyup, maddi delillerle ili?kilendirmeden, ki?isel ya?am alanlar?na m?dahale edilerek adeta t?m kamuoyuna servis edilsin diye aleni bir ?ekilde iddianame ve eklerine d?hil edilmesinin, bu bilgilerin yaz?l? ve g?rsel medya organlar?nca ve sosyal medya ?zerinden yay?lmas? ile ba?ta TSK ve askeri personel olmak ?zere kamu g?revlileri ile ilgili ''Vatan hainli?i yapan, ahl?ks?zhayat ya?ayan, kad?na ve paraya d??k?n, e?inin aldatmas?ndan rahats?z olmayan'' ki?iler olarak alg?lanmas?na sebebiyet verdi?i,

Neticeten, ABD istihbarat te?kilat? CIA?n?n Virginia merkezine yak?n bir lokasyondan ?zmir Emniyet M?d?rl??? e-mail adresine g?nderilen elektronik posta ile baz? TSK mensuplar?n?ni? adamlar? ile ba?lant?l? olarak casusluk yapt??? iddias? ?zerine FET? mensubu emniyet ve yarg? g?revlileri taraf?ndan ba?lat?lan s?z konusu soru?turma ile stratejik olarak ?nemli komutanl?klar?n FET? ?yesi ki?ilerce ele ge?irilmesi amac?yla FET? mensubu olmayan askeri personelin tasfiyesinin hedeflendi?i anla??lm??t?r.

13-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2016/45 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle: 23/11/2011 tarihinde, Silivri 7 No'lu Kapal? Ceza ?nfaz Kurumunda tutuklu olararak bulunan ?zg?r BALCAN'?n babas?n?n vefat etmesi ?zerine, ?stanbul 13'?nc? A??r Ceza Mahkemesi'nce ayn? tarih ve 2011/749 D. ?? say?l? karar ile ''D?? g?venlik g?revlisinin refakatinde yol s?resi hari? iki g?n s?reyle cenazesine kat?lmas?na izin verilmesine'' karar verildi?i, tutuklunun cenaze iznini kullanmas?n? m?teakip cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savc?s? Mehmet KURT'un Cezaevi M?d?r? Dursun ?ah ?ZYILMAZ'? telefonla arayarak tutuklunun cenaze iznini nerede ge?irdi?inin sorulmas?n?, bu konuda ifadesinin al?nmas?n? istedi?i, daha ?nce izin kullanan tutuklulara izni nerede ve nas?l ge?irdikleri, nerede kald?klar? gibi hususlar sorulmaz iken tutuklu ?zg?r BALCAN'a bu hususlar?n ?zellikle soruldu?u, tutuklunun da izninin ?ok iyi ge?ti?ini, bir s?k?nt? ya?amad???n?, kendilerine ve Jandarma g?revlilerine ?ok te?ekk?r etti?ini, herhangi bir ?ik?yetinin de olmad???n? beyan etmesine ra?men cenaze izninde gecenin cenaze evi yerine ceza infaz kurumunda ge?irilmesi sebebiyle ?stanbul ?l Jandarma Komutan? H?seyin KURTO?LU vedi?er g?revliler hakk?nda Cumhuriyet Savc?s? Mehmet KURT taraf?ndan Ki?iyi H?rriyetinden Yoksun K?lma su?undan Silivri Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n 2011/7454 s?ras?nda soru?turma ba?lat?ld???,

Jandarma g?revlilerinin Ceza ?nfaz Kurumu M?d?rl???'n?n yazd??? yaz? do?rultusunda uygulama yapt?klar?, dosyan?n incelenmesinde, ?stanbul ?l Jandarma Alay Komutan? H?seyin KURTO?LU'nun evraklar?n hi? birisinde imzas?n?nolmad??? gibi tutuklu ?zg?r BALCAN'?n cenaze izninde gece konaklamas?nan cezaevinde yap?lmas?na dair emir ve talimat verdi?ine dair de herhangi bir delil ve beyan bulunmad???, y?netmelik h?km?ne uygun ?ekilde hareket eden kamu g?revlileri ve H?seyin KURTO?LU hakk?nda kamu davas? a??ld???,

Olay tarihinde ?stanbul ?l Jandarma Komutan? olan H?seyin KURTO?LU'nun 2012 y?l?nda g?r???lecek YA? toplant?lar?nda Generalli?e terfi edecekler listesinde isminin ?st s?ralarda olmas?na ra?men Mehmet KURT taraf?ndan ba?lat?lan haks?z ve hukuka ayk?r? soru?turma dolay?s?yla terfi edemedi?i, Albay H?seyin KURTO?LU'nun yerine Generalli?i terfi eden ki?inin Hamza CELEPO?LU oldu?u, buki?inin Adana Jandarma B?lge Komutanl??? yapt??? d?nemde ?lkemizi zor durumda b?rakmay? ama?layan M?T'e ait t?rlar?n durdurulmas? olay?n?n ger?ekle?ti?i ve Hamza CELEPO?LU'nun da hukuksuz olayda asli ?ekilde rol ald??? ve bu olay sebebiyle tutukland???, olay zaman?nda Silivri Cumhuriyet Ba?savc?s?n?nAli ??G?REN oldu?uve bilgisi dahilinde s?z konusu soru?turman?n Mehmet KURT taraf?ndan y?r?t?ld??? ve kamu davas?n?n a??ld???, H?kim Z?hal ??G?REN'in soru?turmadaki usuls?zl?kleri g?zard? ederek iddianameyi kabul etti?i, Adli Yarg?Adalet Komisyonu Ba?kan? Onur ?O?AN'?n mevzuata ve team?llere ayk?r? ?ekilde ba?ka mahkeme h?kimi Ahmet T?RKER?'yi yetkilendirdi?i, Ahmet T?RKER? taraf?ndan hukuku ayk?r? ?ekilde karar verildi?i ve bu hukuka ayk?r? karar?n Cumhuriyet Savc?s? Burhanettin ?ZT?RK taraf?ndan g?rmezden gelinerek temyiz edilmedi?i, karar?nsan?klar ve m?dafiileri taraf?ndan temyiz edilmesi ?zerine Yarg?tay Cumhuriyet Savc?s? Mazlum BOZKURT taraf?ndan matbu ?ekilde onama talep eden tebli?name yaz?ld??? ve Yarg?tay 14'?nc? Ceza Dairesinin ba?kan haricindeki ?yeleri taraf?ndan karar?n hukuka ayk?r? ?ekilde onand???,Daire ba?kan?n?n, su?un unsurlar?n?nolu?mad???na ve karar?n hukuksuz ?ekilde verildi?ine dair ayr?nt?l? muhalefet ?erhi yazd???,olay?n ve hukuksuzluklar?n kamuoyunda g?ndeme gelmesi ?zerine, Yarg?tay Cumhuriyet Savc?s? Mehmet Reis KOCA taraf?ndan dosyadaki hukuka ayk?r?l?klar g?zard? edilerek g?stermelik olarak bamba?ka bir gerek?eyle karara itiraz edildi?i,

S?z konusu soru?turma dosyas?n?n, kolluk g?revlilerinden ba?lay?p y?ksek mahkeme ?yelerine kadar uzanan silsile i?erisinde devam eden kumpas?a??k?a g?zler ?n?ne serdi?i, hakk?nda soru?turma bulundu?u bahanesiyle H?seyin KURTO?LU'nun terfisine engel olan ?rg?t militanlar?n?n, M?Tt?rlar?n? hukuka ayk?r? ?ekilde durduracak kendi ?rg?t?ne mensup Hamza CELEPO?LU'nun terfi ve y?kselmesini sa?layarak, ?rg?t?n nihai hedeflerini ger?ekle?tirmek i?in haz?rlad?klar? pl?n?nbir a?amas?n? daha ba?ar?yla icra ettikleri, bunun i?in hak, hukuk, adalet kavramlar?n? ara? olarak kullanmaktan ?ekinmedikleri, Devlet te?kilat? i?erisinde kendilerinden olmayan bir insan hayat?n? kolayl?kla karartabilecek g?ce ve vicdana (!) sahip olduklar?n?, Devletin bek?s? ve insan hayat?n? ?rg?t?n ?ahsi ??kar ve ihtiraslar?na feda edebileceklerini ortaya koyduklar? a??kt?r.

14-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2015/76 Esas Say?l? Soru?turma Dosyas?nda ?zetle; 01/01/2014 Tarihli Olay: Hatay ?l Jandarma ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde Jandarma Astsubay ?avu? olarak g?revli Halil ALP?in, HTS kay?tlar?n?n tetkikinde ihbardan bir dakika ?nce saat 15:28:06?da g?r??t??? tespit edilen Hatay ?l Jandarma ?stihbarat M?d?rl???nde g?revli ?ste?men G?khan BAKI?KAN ile irtibatl? olarak, Antakya k?pr?ba?? mevkiinde ankes?rl? telefondan kendisini Tahir KARA olarak tan?t?ps?radan bir ihbar g?r?nt?s? vererek, ismini vermedi?i ter?r ?rg?t?ne ait silahlar?n, plakas?n? verdi?i ara?lar i?erisinde Hatay??n Reyhanl?,K?r?khan ve ?sl?hiye il?eleri ?zerinden Kilis iline g?t?r?lece?i ?eklinde Jandarma 156 ?a?r? hatt?n? saat 15:29:57 de arayarak ihbarda bulundu?u, akabinde Hatay ?l Jandarma Komutanl??? Asayi??ube M?d?rl??? 156 Harek?t Merkezi ??lem Astsubay? olarak g?rev yapan Mehmet Mansur AVCI ve Ahmet AKDA? taraf?ndan s?z konusu ihbar?n Emniyet birimleri ve Jandarman?ndi?er birimlerine hemen haber verildi?i, ayn? zamanda saat 16:00 da ihbar bilgisinin K?r?khan ?l?e Jandarma Komutanl??? 156 Harek?t Merkezine de iletildi?i, K?r?khan ?l?e Jandarma Komutanl??? 156 Harek?t Merkezinde g?rev yapan astsubaylar Halil ?brahim KAPLAN ve Mahmut G??ER?in beyanlar?na g?re verilen ihbar bilgisinde sadece t?r?n silah y?kl? oldu?unun belirtildi?i, bunun d???nda El Kaide veya benzeri herhangi bir ?rg?te ait oldu?u ya da g?nderildi?ine dair bir a??klaman?nyap?lmad???,al?nan ihbar bilgisi g?revli astsubay taraf?ndan K?r?khan ?l?e Jandarma B?l?k Komutanl???nda Merkez Karakol Komutan? olarak g?rev yapan Cemil ?EL?K?e iletildi?i, bu s?rada M?T?e ait t?r ve ona e?lik eden arac?n Hatay Emniyet M?d?rl??? B?lge Trafik ?ube M?d?rl???nde g?rev yapan Atilla BOZAK taraf?ndan ihbardan k?sa bir s?re sonra durduruldu?u, yap?lan kimlik kontrol?nde ilgililerin M?T mensubu olduklar?n?g?steren kimliklerini ibraz etmeleri ?zerine ad? ge?en polis memuru taraf?ndan serbest b?rak?ld?klar? ve durumdan Hatay Trafik ?ube M?d?rl???n?n haberdar edildi?i, Hatay Trafik ?ube M?d?rl??? g?revlileri taraf?ndan da Hatay Jandarma 156 Harek?t merkezine konu hakk?nda saat 16:47?de bilgi aktar?ld???, bunun ?zerine 156 Harek?t merkezinde g?revli Mehmet Mansur AVCI taraf?ndan bu bilginin 16:48 itibar?yla K?r?khan ?l?e Jandarma Komutanl??? d?hil di?er t?m jandarma birimlerine haber verildi?i, bu arada K?r?khan Merkez Karakol Komutan? Cemil ?EL?K taraf?ndan Reyhanl? istikametinden K?r?khan istikametine do?ru silah y?kl? bir t?r ve ona ?nc?l?k eden Fiat Linea marka bir arac?n gitti?i y?n?ndeki ihbar bilgisinin ?l?e Jandarma Komutan? Kubilay AYVAZ?a haber verildi?i, Cemil ?EL?K?in ayn? zamanda haz?rlanarak t?rve arac?n seyir halinde bulundu?u istikamete do?ru hareket etti?ive ara?lar?nyan?na vard???nda polis ekiplerinden bu ?ah?slar?nM?T personeli oldu?unu kesin olarak ??rendi?i ve ara?lar?nM?T?e ait,personelinde M?T personeli oldu?u bilgisini ?l?e Jandarma Komutan? Kubilay AYVAZ?a iletti?i, bu s?rada Jandarma ?st?avu??smail DE??RMEN?in n?bet?i C. Savc?s? Yunus ALKAN?? arayarak ihbar ve geli?meler hakk?nda bilgi verdi?i, t?r?nM?T?e ait oldu?unun K?r?khan N?bet?i C. Savc?s? Yunus ALKAN?a bildirilmesinin ard?ndan Yunus ALKAN??n meslekte yeni olmas? nedeniyle durumu K?r?khan Cumhuriyet Ba?savc?s? Ya?ar KAVALCIO?LU?na iletti?i, ba?savc?n?ntalimat? ile ?nce g?zalt?na alma ve arama karar? talep yaz?s? haz?rlanmas? emri verdi?i, K?r?khan Cumhuriyet Ba?savc?s? Ya?ar KAVALCIO?LU?nun Adana TMK 10'uncu madde ile g?revli Cumhuriyet Savc?s?n? aramas?n?nard?ndan N?bet?i Cumhuriyet Savc?s? Yunus ALKAN?? y?nlendirip Adana TMK 10'uncu madde ile g?revli savc?l???n yetkili oldu?unu belirterek arama karar?n? vermekten vazge?irdi?i, ?smail DE??RMEN?in talep yaz?s?n? haz?rlay?p n?bet?i C. Savc?s?n?nyan?na gitti?i, n?bet?i C. savc?s?n?n olay?nart?k kendi sorumlulu?unda olmad???n?, Adana TMK 10'uncu madde ile yetkili savc?n?n yetkili oldu?unu belirtmesi ?zerine g?revlinin ?K?r?khan? ibaresini daksilleyip ?Adana? ibaresini ekleyerek Adana TMK 10'uncu madde ile yetkili savc?l??a faksla g?nderdi?i, arama karar?n? Adana savc?l???ndan tekrardan faksla al?p olay yerine gitti?i, ?l?e Jandarma Komutan? Kubilay AYVAZ olay yerine gitti?inde M?T personeli ile tan???k??kmalar? nedeniyle bir s?re sohbet ettikleri, bir k?s?m Jandarma g?revlileri ara?lar?nM?T?e ait, personelin de M?T personeli oldu?unun kesinle?mesine ra?men neden arama ve M?T??ilerin g?zalt?na al?nma karar?n?nverildi?i, yine t?r?n aranmas?nda neden bu kadar ?srar edildi?i konusunda ??pheye d??t?klerini belirttikleri, K?r?khan ?l?e Jandarma Komutan? Kubilay AYVAZ olay yerine gitti?inde K?r?khan C. Ba?savc?s? Ya?ar KAVALCIO?LU ile Hatay ?stihbarat ?ube M?d?rl???nden ?ube M?d?r? Mehmet FIRAT, G?khan BAKI?KAN, Hayati ?ZCAN ve ismini bilmedi?i bir uzman ?avu?un oldu?u, n?bet?i C. Savc?s?n?n daha sonra olay yerine geldi?i ve bir m?ddet sonra M?T personeli ile g?r??t???, M?T personelinin kendilerinin ?zel bir kanuna tabi olduklar?n? belirterek arama yap?lamayaca??na dair tabi olduklar? Kanun maddelerini g?sterdikleri, n?bet?i C. Savc?s? Yunus ALKAN??n ?zcan ???MAN ile telefonla g?r??mesi esnas?nda bu durumu kendisine s?yledi?i, ?zcan ???MAN??n ise cevaben ?kim s?yl?yor bunu? diyerek bunun do?ru olmad???n? ifade etti?i, Kubilay AYVAZ??n bir defa Cumhuriyet Ba?savc?s? Ya?ar KAVALCIO?LU?na ait, iki defa da G?khan BAKI?KAN?a ait cep telefonu ile C. Savc?s? ?zcan ???MAN ile konu?tu?u, ?zcan ???MAN??n bu konu?malarda t?r?n g?venli bir yere ?ekilmesi, olay?n adli bir olay oldu?u, kim ararsa aras?n etkilerinde kal?nmamas? ve bakan dahil kimsenin telefonlar?na cevap verilmemesi talimatlar?n? verdi?i, Ya?ar KAVALCIO?LU?nun t?r?n aranmas? y?n?nde te?ebb?ste bulundu?unu, ancak M?T g?revlilerinin t?r?naranmas?na m?saade etmedikleri, bu s?re?te Hatay Cumhuriyet Ba?savc?s? Bestami TEZCAN??nK?r?khan Cumhuriyet Ba?savc?s? Ya?ar KAVALCIO?LU ile 11 kez kendi telefonundan, ula?amay?nca 2 kez de n?bet?i Cumhuriyet savc?s?n?n telefonu ?zerinden g?r??me yapt???, kendisine, yap?lan i?lemin do?ru olmad???n? ve yasalara ayk?r? oldu?unu, TMK 10'uncu madde ile g?revli Cumhuriyet savc?s?n?n yetkisiz oldu?unu, bu nedenle talimat? gere?ince hareket etmemesi gerekti?ini, ayr?ca mahkemece verilen bir arama karar? yoksa burada gecikmesinde sak?nca bulunan bir hal olmamas? nedeniyle yetkili Cumhuriyet savc?s?n?nverdi?i arama karar?n?n yasal olmad???n?,verdi?i ?ifahi talimat?nda kendisini ba?lamayaca??n?, s?z konusu tavr?n? devam ettirmesi durumunda bunun hukuki sorumluluk do?uraca??n?,yap?lan i?lemlerin usul ve yasaya uygun olmad???n? defalarca hat?rlatt???, ancak Ya?ar KAVALCIO?LU?nun buna ra?men kollu?u koordine ederek ara?lar?nba??nda bekledi?i, Adana TMK 10'uncu madde ile g?revli Cumhuriyet Savc?s? ?zcan ???MAN??n, olay yerine gelinceye kadar ?ah?slar? ve ara?lar? g?zetim alt?nda bulundurmak sureti ile olay?n ger?ekle?mesine do?rudan katk? sa?lad???, yine kendisine Hatay Cumhuriyet Ba?savc?s? Bestami TEZCAN??n?Sen ne yap?yorsun, t?rlar?nba??nda m? bekliyorsun, savc?n?n Adana?dan gelmesine kadar ara?lar? kas?tl? olarak bilerek tutuyorsun, a??k?a bu hukuka ayk?r? bir eylemdir. Yasa h?km? bu kadar a??kolmas?na ra?men neden bu ?ekilde davran?yorsun. Kast?n nedir?? demesi ?zerine, Ya?ar KAVALCIO?LU?nun ?hukuki sonu?lar?na katlan?r?m? ?eklinde kendisine cevap vererek tutumunu s?rd?rd???, Adana TMK 10'uncu madde ile yetkili Cumhuriyet Savc?s?n?n olay yerine gelmesinin beklenildi?is?rada Hatay Valili?ince g?nderilen ?M?T g?revlilerinin ba?l? olduklar? 2937 say?l? Kanuna g?re personelin ?zel stat?leri ve do?rudan Ba?bakanl?k Makam?na ba?l? olarak ?al??malar? dolay?s?yla usul?ne uyulmaks?z?nal?konulmamalar?? konulu emrin K?r?khan Kaymakaml??? Yaz? ??leri M?d?r? Muhammet ?AH?Ntaraf?ndan olay yerine getirilerek Kubilay AYVAZ?a verildi?i, bu emir ?zerine olay yerinde bulunan K?r?khan ?l?e Jandarma Komutanl???na ba?l? t?m unsurlar?n ?l?e Jandarma Komutanl??? merkezine ?ekilme emrinin verildi?i, bu arada t?r?n hareket etti?i, bunun ?zerine Ba?savc? Ya?ar KAVALCIO?LU?nun ?Bir yere gidemezsiniz. ?uanda burada su? i?leniyor? dedi?ini, bunun ?zerine Kubilay AYVAZ??n t?r?n tekrar durdurulmas? emrini verdi?i, bu esnada Ya?ar KAVALCIO?LU ile M?T personeli aras?nda m?naka?a ya?and???, Cumhuriyet Ba?savc?s? Ya?ar KAVALCIO?LU?nun ?Buran?n kral? benim, sizler de benim k?lemsiniz, herkes benim dedi?imi yapacak? dedi?ini, akabinde Kubilay AYVAZ??n emrine istinaden K?r?khan ?l?e Jandarma birliklerinin olay yerinden ayr?ld???, olay yerinden ayr?lan t?r?n Ya?ar KAVALCIO?LU?nun talimat?yla Hatay ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde g?revli G?khan BAKI?KAN ve Mehmet FIRAT taraf?ndan ara?la takip edilerek durmas?n?n sa?land???, K?r?khan Jandarma ekiplerinin t?r?n ikinci kez durduruldu?u yere gelmedi?i, ?zcan ???MAN??n Adana?dan hareket etmesinden ?nce M?T hukuk dairesinde hukuk m??aviri olan Ulvi CAN?KL? isimli ki?i taraf?ndan saat 17:00 s?ralar?nda cep telefonu ile aranarak t?r?n kendilerine ait oldu?unu, M?T Kanununa g?re soru?turma izni olmadan ara?ta arama yap?lamayaca??n?, usuls?z i?lem yap?ld???n? belirtti?i, Cumhuriyet savc?s? ?zcan ???MAN??n hukuk m??avirine cevaben bu ?ekilde konu?maya devam etmesi halinde hakk?nda soru?turmay? etkilemeye te?ebb?sten i?lem yapaca??n? s?yledi?i, saat 21:00 s?ralar?nda Cumhuriyet savc?s? ?zcan ???MAN??n olay yerine geldi?i ve gelir gelmez TEM ?ube ekiplerine hitaben ?bu ?ah?slar g?zalt?na al?ns?n, bunlara kelep?e tak?n, arama yapmalar?na engel olun toplay?n cep telefonlar?n?? ?eklinde talimat verdi?i, o s?rada t?r?n kasas?n? a?t?rmak istedi?inden dolay? M?T personelinin t?r?n arka kap?s? ?n?nde set olu?turdu?u, M?T personelinin arac? a?t?rmayacaklar?n?, bunun su? oldu?unu, Ba?bakan?n izni ile ancak a?t?rabileceklerini C. Savc?s? ?zcan ???MAN?a ilettikleri, C. Savc?s? ?zcan ???MAN??n arac?n kilidinin anahtar?n?n verilmesini istemesine ra?men talebi kar??lanmay?nca ?ilingir bulunmas? i?in talimat verdi?i ve bu y?nde giri?imlerde bulundu?u, daha sonra Valilikten gelen talimatlar sonucunda saat 22:00 s?ralar?nda t?m jandarma ve emniyet birimlerinin olay yerini terk etti?i, akabinde Hatay ?stihbarat ?ube M?d?rl??? personelinin de olay yerinden ayr?ld??? ve b?ylelikle t?r? arama giri?iminin te?ebb?s a?amas?nda kald???,

19/01/2014 Tarihli Olay: Ankara ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???'n?n uyu?turucu madde ticareti ve 5607 say?l? Ka?ak??l?kla M?cadele Kanunu kapsam?ndaki ?nleme dinlemesi ad? alt?nda toplam 29 ki?iye ait 42 telefon numaras?n?n Ankara 13'?nc? A??rCeza Mahkemesi'nin (TMK 10 madde ile Yetkili) kararlar?yla ileti?imin ve sinyal bilgilerinin tespitinin (telefonlar?n dinlenmesi) sa?land???, s?z konusu kararlarda ge?en dinlemelerin Jandarma Y?zba?? Hakan GEN?ER, Jandarma K?demli ?avu? G?ltekin MENGE, Jandarma K?demli ?avu? Mahmut ?ZCAN, Uzman ?avu? Cumali KATIRCI, Uzman ?avu? Ahmet Y?KSEL ve Uzman ?avu? Hasan ?LKER taraf?ndan ger?ekle?tirildi?i, Milli ?stihbarat Te?kilat? Ba?kanl???'n?n 27/03/2014 tarihli yaz?s? ile s?z konusu kararlarda dinlenmelerine karar verilen 7 ki?inin M?T Personeli, bir ki?inin de M?T Personeli e?ioldu?uve bu ki?ilerin tamam?n?n soru?turmaya konu faaliyeti y?r?ten (yani Adana?da durdurulan t?rlarla ilgili s?z konusu faaliyeti y?r?ten) personel oldu?uve bu telefonlar?n da bu faaliyetlerde kullan?ld???, Ankara 13'?nc? A??r Ceza Mahkemesi'nin s?z? edilen kararlar? uyar?nca 07/01/2014 tarihinden itibaren M?Ttaraf?ndan ger?ekle?tirilen faaliyetin detay? hakk?nda ?nceden bilgi sahibi olundu?u, bu bilgiler ?????nda M?T personelinin, Ankara ?l Jandarma ?stihbarat ?ubede g?rev yapan Hakan GEN?ER, G?ltekin MENGE, Ahmet Y?KSEL ve Cumali KATIRCI taraf?ndan g?rev b?l?mlerine g?re takibe al?nd???,olay?n bir g?n ?ncesi gecesi yani 18/01/2014 g?n? saat 22:00 s?ralar?nda G?ltekin MENGE?nin Cumali KATIRCI ve Ahmet Y?KSEL?i evinden ald???, Ahmet Y?KSEL?i Ankara ?l jandarma Komutanl???nda s?z konusu faaliyette yer alan M?T personelinin telefonlar?n?n takip edip bilgi vermesi i?in ekran?nba??nda b?rakt???,M?T?e ait t?rlar?n Ankara Esenbo?a Havaalan?ndan ayr?lmas?n? m?teakip Ahmet Y?KSEL?in G?lba?? g?zerg?h?nda bekleyen G?ltekin MENGE ve Cumali KATIRCI?ya bilgi verdi?i, bu bilgi ak??? sonucunda s?z konusu t?rlar?n G?lba???na gelmesini m?teakip plakalar?n? ald?klar?,ard?ndan G?ltekin MENGE?nin, Hakan GEN?ER?i arayarak durumdan haberdar etti?ive Alayda bulu?mak ?zere s?zle?tikleri, G?ltekin MENGE?nin Alay Komutanl???na geldikten sonra t?rlar?n hareketlerini takip etti?i, ard?ndan Hakan GEN?ER ile bulu?up birlikte Ankara Demetevler semtine gittikleri, orada Hakan GEN?ER?in y?z?n? ?apka ile gizleyerek bir b?feden telefon kart? alarak G?ltekin MENGE?ye verdi?i, telefon kart? ald?klar? b?fenin yan?nda ankes?rl? telefon oldu?u halde Etlik semtine giderek orada MOBESE kameralar?n?n g?r?? alan? d???nda ara sokakta bulunan bir ankes?rl? telefonla ancak bir jandarma personelinin bilebilece?i Adana ?l Jandarma Alay Komutanl???n?n sabit numaras?n? aramak suretiyle G?ltekin MENGE?nin ihbarda bulundu?u, ihbar esnas?nda Hakan GEN?ER?in arabada bekledi?i, zira daha ?ncesinde Adana ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde g?revli askerler taraf?ndan t?m a?amalardan zaten haberdar olundu?u, gerek t?rlar?n hareket etti?i Ankara?da, gerekse t?rlar?n ge?tikleri veya ge?ebilecekleri g?zerg?htaki kolluk ve idari birimlere haber verilmeden Hakan GEN?ER?in haftasonu tatili olan Pazar g?n? saat 03:57?de ?nder KIR?la g?r??erek t?rlar?ngeli?ini haber verdi?i, ?nder KIR??n da durumdan beraber g?rev yapt??? H?seyin ?ZMEN?i haberdar etti?i, ard?ndan saat 05:57?de olay g?n? n?bet?i olan Atilla RAH?M? yerine Aziz TAKCI?ya bilgi verdi?i, hemen arkas?ndan 06:01?de Hakan GEN?ER?le g?r??t???, 06:04?te tekrar Aziz TAKCI ile g?r??erek yan?nda H?seyin ?ZMEN oldu?u halde Aziz TAKCI?n?n evine sabah saatlerinde hen?z g?ne? do?madan g?r??mek amac?yla gitti?i, do?rudan herhangi bir adli g?rev ve sorumlulu?u olmamas?na ra?men ?nder KIR??n Aziz TAKCI?n?n evine ??karak hayat?nola?an ak???na ayk?r? olacak ?ekilde pazar g?n? ?ok erken bir saatinde, asl?nda bundan sonra yap?lmas?n? d???nd?kleri eylemin alt yap?s?n?nolu?turulmas? z?mn?nda g?r??t?kleri, bu g?r??me neticesinde, ihbardan ?nce 6 kez Hakan GEN?ER?le ihbar?nne ?ekilde ve nas?lyap?laca??n? g?r??t???, ihbar?nyap?lmas?ndan yakla??k 18 dakika sonra saat 07:47?de tekrar g?r??t?kleri, bu arada Aziz TAKCI?n?n da ihbar?n ard?ndan 08:14?te Adana TMK 10'uncu madde ile g?revli Cumhuriyet Ba?savc? vekili Ahmet KARACA?y? arayarak bilgi verdi?i, Aziz TAKCI olay g?n? n?bet?i olmad??? halde kendisine getirilen arama karar? ?zerine, 01/01/2014 tarihinde Hatay K?r?khan?da durdurulan t?r?n daha ?nce M?T?e ait oldu?unun tespit edilerek b?rak?lmas? ve ter?r ?rg?t? ile ilgili olmad???n?n da bilinmesine, ayr?ca yukar?da a??kland??? ?ekilde Ankara?dan yap?lan istihbari bilgi sonucu t?rlar?nM?T?e ait oldu?unun kesin olarak ?nceden ??renilmesine kar??n, ?2014/2 say?l? soru?turma dosyas? ile ilgisi olabilir? ibaresi d??erek gecikmesinde sak?nca bulunan halin de ne oldu?unu tam olarak a??klamadan, yap?lan ihbar ses kayd? d?k?m?nde ?patlay?c? madde? denilip herhangi bir ter?r ?rg?t?nden de bahsedilmedi?i halde, sonradan ?El kaide ter?r ?rg?t?? ve ?silah ve m?himmat? ibareleri ilave edilen arama karar? talep yaz?s?n? kabul edip arama karar? verdi?i, bu karardan sonra t?rlar?n durdurulmas?ndan sonra ?nder KIR ve Ahmet KARACA ile de bir?ok kez telefonla konu?arak durum hakk?nda de?erlendirmelerde bulunduklar?, Ceyhan-Sirkeli gi?elerinde saat 12:00 dan itibaren 3 adet t?r?n ve bu ara?lara e?lik etti?i ?nc? Jandarma ?stihbarat elemanlar?nca bildirilen 34 plakal? binek arac?n durduruldu?u, s?z konusu ara?lardaki M?T personelinin zorla ara?lardan indirilerek yere yat?r?ld?klar?, kendilerine fizik darp ve ?iddet uyguland??? ve akabinde kelep?elendikleri, t?rlardan biri ?zerinde yap?lan arama s?ras?nda paralel yap?ya ait yay?n organlar?nda ?al??an bas?n mensuplar?n?n g?r?nt? ald?klar? ve bu g?r?nt?leri zaman kaybetmeden medyaya servis ettikleri, bu s?rada iki t?r?nbekledi?i K?rk??ler mevkiine Cumhuriyet Savc?s?n?nda intikal etti?i, ilgili Cumhuriyet savc?s?n?ndevlet s?rr? niteli?indeki faaliyetin herhangi bir su? veya su? unsuru olu?turmad???n?na??k?a anla??lmas?na ra?men usuls?z olarak vermi?oldu?uarama ve el koyma karar?n?nicras?n? sa?layarak t?rlar i?erisindeki malzemelerinin tespitini yapt?rd???,bu i?lemler s?ras?nda, TMK 10'uncu madde ile yetkili Cumhuriyet savc?s? olarak g?rev yapt??? d?nem i?erisinde y?r?tt???di?er soru?turmalar?n t?m?nde arama ve tespit i?lemlerine bizzat kat?lmad??? halde, ?nceki uygulamalar?n?n aksine olay yerine bizzat giderek M?T?e ait t?rlar?n ?zerine ??kt???, kasalar? a?t?rd??? ve elindeki cep telefonu ile t?rlarda bulunan malzemenin foto?raf?n? ?ekip Jandarma personeline de kamera ?ekimi yapt?rd???,arama i?lemleri devam ederken numune ald?rarak 16:15 itibar?yla yang?ndan mal ka??r?rcas?na o s?rada olay yerinde bulunan Jandarma Olay Yeri ?nceleme biriminde patlay?c? imha uzman? olarak g?rev yapan Astsubay K?demli Ba??avu? Celalettin BARDAK?I?dan t?r?nkasas?na b?rak?lan e?yan?n incelenmesini ve fiziki inceleme raporu tanzim edilmesini istedi?i, akabinde al?nan numunelerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Ba?kanl???na g?nderilmesi talimatlar? vererek bilirki?i raporlar? ald?r?p dosya kapsam?na eklemek suretiyle bilerek ve isteyerek g?revi d???nda, ihbar ?ncesi ve sonras? M?T?e ait oldu?unu bildi?i t?rlarda arama karar? vermek, yapmak ya da yapt?rmak ve ilgili t?rlar? al?koymak suretiyle bu bilgi ve g?r?nt?lerin bas?nyay?norganlar?nda yer almas?na sebep olacak ?ekilde devletin gizli s?rlar?n? if?aetme kast?ile hareket etti?i,

Her iki olayda da soru?turma i?lemlerini yetkili Cumhuriyet savc?lar? yerine ba?savc? vekili taraf?ndan haz?rlanan ve ba?savc? taraf?ndan onaylanan n?bet ?izelgesine g?re n?bet?i ve yetkili olmayan ilgili Cumhuriyet savc?lar?n?n y?r?tt?kleri ve yine ge?mi?te uygulamas? bulunmamas?na ra?men an?lan savc?lar?n olay yerine giderek ?srarla s?z konusu t?rlar? arama y?n?nde gayret sarfettikleri,

Cumhuriyet Savc?lar? S?leyman BA?RIYANIK, Ahmet KARACA, Aziz TAKCI, ?zcan ???MAN ile Ya?ar KAVALCIO?LU?nun T?rkiye Cumhuriyeti Devleti ve H?k?metini, gerek yurt i?inde gerekse uluslararas? platformda zor durumda b?rakmak ve itibars?zla?t?rmak, El Kaide vb. ter?r ?rg?tlerine yard?m etti?i g?r?nt?s? vererek uluslararas? yarg? organlar? nezdinde hukuk? ve ceza? sorumluluk alt?na sokmak amac?yla; haklar?nda Devletin Gizli Kalmas? Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amac?yla Temin Etme, Devletin G?venli?ine ?li?kin Gizli Kalmas? Gereken Bilgileri Casusluk Maksad?yla A??klama su?lar?n? i?ledikleri iddias?yla cezaland?r?lmalar? istemiyle kamu davas?a??lan asker san?klar ile birlikte, pl?nl?ve sistematik bir ?ekilde y?r?t?len bir ?rg?tsel yap?n?n par?as? olarak, M?T taraf?ndan 2937 say?l? Yasa kapsam?nda yasal olarak ger?ekle?tirilen devlet s?rr? niteli?indeki faaliyetleri, yap?lan ihbarlar ?ncesinde ba?tan beri bildikleri halde, bu faaliyetlere ?zg?lenmi? t?rlarda usul ve yasaya ayk?r? olarak arama yaparak g?r?nt? ve numune ald?rd?klar? ve bu g?r?nt? ve bilgilerin bas?nyay?norganlar?nda yer almas?na neden olduklar?,

Bu kapsamda, ?Su? i?lemek amac?yla ?rg?t kurmak, ?rg?te ?ye olmak, ?rg?t ad?na su? i?lemek, ?rg?t kapsam?nda uyu?turucu veya uyar?c? madde imal ve ticareti yapmak? su?lar?na ili?kin olarak Ankara 13'?nc? A??r Ceza Mahkemesi'nden al?nan dinleme kararlar? sonucunda 19/01/2014 g?n? M?T?in s?z konusu faaliyetinde g?rev alan 7 ki?inin kulland?klar? cep telefonlar?n?ndi?er ??pheli telefon numaralar? aras?na serpi?tirmek suretiyle dinlendi?i, 07/01/2014 tarihinden itibaren faaliyetin detay? hakk?nda ?nceden bilgi sahibi olundu?u, bu bilgiler ?????nda M?T personelinin, Ankara ?l Jandarma ?stihbarat ?ubede g?rev yapan Jandarma g?revlileri taraf?ndan g?rev b?l?mlerine g?re takibe al?nd???,an?lan ?rg?tl? bu faaliyet neticesinde elde edilen bilgilerin Adana Jandarma ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde g?revli askerlerle payla??ld???,bu ?ekilde ihbar ?ncesinde Adana ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde g?revli askerler taraf?ndan t?m a?amalardan zaten haberdar olundu?uve Ankara?daki jandarma istihbarat biriminde g?rev yapan asker ?ah?slarla da irtibatl? olduklar?,ilgili Cumhuriyet savc?lar?n?n da ihbar ?ncesi ve sonras? Adana ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???nde g?revli askerler ile ileti?im halinde bulunarak ihbar sonras? s?re?leri edindikleri bilgilere g?re y?r?tt?kleri dikkate al?nd???nda Ankara ?l Jandarma Komutanl??? ?stihbarat ?ube M?d?rl???'nde ba?lay?p ilgili Cumhuriyet savc?lar?na kadar uzanan ?rg?tl? bir yap? taraf?ndan hukuk d???i? ve eylemleri eylem ve fikir birli?i i?erisinde ger?ekle?tirdiklerinin anla??ld???,

Asl?nda M?Tt?rlar? soru?turmas?n?n hangi ama?la yap?ld???n?ndaha iyi anla??labilmesi i?in ?rg?t taraf?ndan zaman itibariyle daha ?nce ger?ekle?tirilen birka? faaliyetin de?erlendirilmesinin gerekti?i,

Fetullah G?LEN'in s?zde liderli?indeki FET?/PDY Silahl? Ter?r ?rg?t?'n?n, uydurma bir soru?turma ile devlet kurumlar?n? ve ?st d?zey devlet g?revlilerini s?zde Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t? ile irtibatl? g?stermek ve bu y?nde ba?lat?lacak operasyonel s?recin ?n haz?rl???n? olu?turmak ?zere, 17/12/2013 tarihi ?ncesinde gazete haberleri, k??eyaz?lar? ve dizi senaryolar?ile kamuoyunu ?rg?t?n ama?lar? do?rultusunda y?nlendirmeye ?al??t???,

FET?/PDY y?neticisi Emre (Emrullah) Uslu'nun 19/09/2013 tarihinde Taraf gazetesinde yay?mlanan "El Nusra'y? Kim Destekliyor" ba?l?kl? k??eyaz?s?nda; "El Nusra'y? M?T'in destekledi?ini, bu deste?in Mavi Marmara'y? organize eden ?rg?t (?HH) ?zerinden verildi?inin de iddia edildi?ini, M?T'in ne kadar yalanlasa da uzun bir m?ddet ?HH ?zerinden personel, silah ve b?y?k miktarda para yard?m? yapt???n?, Mavi Marmara olay?n?nM?Ttaraf?ndan durdurulabilecek olmas?na ra?men kas?tl? olarak durdurulmad???n? ve t?m geli?melerden ?ran'?n ve destek?ilerinin kazan?l? olarak ??kt???n?"belirtti?i,

FET?/PDY s?zde lideri Fetullah G?LEN'in 25/09/2013 tarihinde "din ad?na i?lenen cinayetler" konulu konu?mas?ndan iki g?n sonra Zaman Gazetesi'nde bu konu?man?n ?slamafobia'ya vurgu yap?larak haberle?tirildi?i, bir g?n sonra Samanyolu Televizyonu'nda yay?nlanan "?efkat Tepe" adl? dizideki "Karar Kurulu" sahnesinde "?slamafobia" konusunun i?lendi?i, oyuncular aras?nda "T?rkiye'nin ter?re destek veren ?lkeler aras?na sokulaca??, d?nya ?ap?nda ter?r ?rg?t? kabul edilmi? illegal yap?lara yard?metti?ininin raporlan?p, uluslararas? arenada ciddi bir yaln?zl??a itilece?i, El Kaide'ye ve illegal ?slami radikal ter?r ?rg?tlerine yard?m ediyor alg?s? olu?turularak yaln?zla?t?r?laca??" ?eklinde diyaloglar?n ge?ti?i,

Emre (Emrullah) Uslu'nun, T?rkiye'yi ?ikayet etmek ve T?rkiye aleyhinde uluslararas? kamuoyu olu?turmak amac?yla ?ngilizce olarak yay?mlanan "Today's Zaman" isimli gazetede yazd??? "Disengaging From Al-Qaeda" ba?l?kl? 06/10/2013 tarihli k??eyaz?s?nda; "T?rkiye'nin, El Kaide militanlar?n?n T?rkiye s?n?r?ndan Suriye'ye ge?mesine g?z yumdu?unu, hatta bu gruplara M?T'in yard?metti?ini, baz? sivil toplum kurulu?lar?n?nM?T'in El Kaide'ye yapt??? yard?mlarda arac?oldu?unu" belirtti?i,

FET?/PDY Silahl? Ter?r ?rg?t?'n?n ama?lar? do?rultusunda propaganda g?revi y?r?ten STV ?simli televizyon kanal?nda yay?nlanan "?efkat Tepe" isimli dizinin 12/10/2013 tarihli 21'inci b?l?m?ndeki "Karanl?k Kurul" sahnesinde "Bat? d??manl??? ve radikal dini gruplarla i?birli?i yap?yor imaj?tuttu, devam etmeliyiz" ?eklinde diyaloglar?n bulundu?u,

Emre (Emrullah) Uslu'nun Taraf Gazetesi'nde yay?mlanan "M?T Haberleri Neden S?zd?,Ne Olur" ba?l?kl? ve 24/10/2013 tarihli k??eyaz?s?nda "El Kaide'nin faaliyetlerinin T?rkiye ?zerinden koordine edildi?i konusunda bat?l?larda ciddi ku?kular?noldu?u, M?T'in sistem d??? faaliyetlerinin T?rkiye'nin izole olmas?na neden olaca??, hatta T?rkiye'nin ter?r? destekleyen devletler aras?na sokulabilece?i" ?eklinde, FET?/PDY Silahl?Ter?r ?rg?t?'n?n ama?lar? do?rultusunda kamuoyunu Milli ?stihbarat Te?kilat? aleyhinde y?nlendirici mahiyette yorumlarda bulundu?u,

17-25 aral?k s?reci olarak bilinen giri?imin ard?ndan, FET?/PDY Silahl? Ter?r ?rg?t?'n?n kendisine yak?nbas?n-yay?n kurulu?lar? arac?l???yla kamuoyu olu?turma ?abas?na devam etti?i, bu kapsamda STV'de yay?nlanan 11/01/2014 tarihli "?efkat Tepe" dizisinin 21'inci b?l?m?nde ge?en "Karanl?k Kurul" sahnesinde; "Bir taraftan ?lkenin k?lcallar?na kadar s?zarak genleriyle oynuyoruz di?er taraftan ald???m?z paralarla Suriye'deki katliam? artt?r?yoruz. Stratejimiz her?eye ra?men korku, panik, ka??rma, t?r-latma olacak. Her?ey M?T haline sokulursa olaylar da bitle?ecek" ?eklinde s?ylemlerin bulundu?u,

Emre (Emrullah) Uslu'nun Twitter isimli sosyal payla??m sitesindeki @EmreUslu uzant?l? hesab?ndan 13/01/2014 tarihinde saat 10:50'de "?ok yak?nda ?ok g?zel ?eyler olacak. Benden s?ylemesi?", saat 10:53'te "?ok yo?un bir f?rt?nan?narkas?ndan g?ne? a?ar ortal?k muhte?em bir duruluk ve sessizlik ve g?zelli?e b?r?n?r ya. ?yle g?zel ?ey?", 14/01/2014 tarihinde Serdar Bayraktutan'?n ?ube m?d?r? olarak g?rev yapt??? Van Emniyet M?d?rl??? Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl??? ekipleri taraf?ndan y?r?t?len El-Kaide soru?turmas? kapsam?nda Kilis ?li'nde bulunan ?HH Vakf? b?rosunda arama yap?larak b?rodaki bilgisayarlara el konuldu?u ve operasyon sonras? ?rg?te yak?nbas?nyay?n kurulu?lar?nda s?rekli olarak "M?T'in ?HH ?zerinden El Kaide'ye yard?m etti?i" iddias?n?n dile getirildi?i,

Emre (Emrullah) Uslu'nun Twitter isimli sosyal payla??m sitesindeki @EmreUslu uzant?l? hesab?ndan 16/01/2014 tarihinde saat 07:39'da "?ok yak?nda ?ok g?zel ?eyler olacak?" ?eklinde payla??mda bulundu?u, 15/01/2014 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yay?mlanan "El Kaide, ?HH, TIR vs.." ba?l?kl? k??eyaz?s?nda "El Kaide'ye y?nelik ba?lat?lan operasyonda baz? ?HH b?rolar?n?n bas?lmas?n?n, T?rkiye El Kaide'ye yard?mm? ediyor sorusunu yeniden g?ndeme getirdi?ini, T?rkiye'nin El Kaide'ye yard?m etti?ini, bu yard?m? istihbarat te?kilatlar? ?zerinden yapt???n?, Adana'da yakalanan havan ba?l?klar?n?n sahibi olan Heysem Topalca'n?n istihbarat eleman? oldu?unu, g?zalt?na al?nd???n? ama tutuklanmad???n?, muhtemelen M?Ttaraf?ndan kurtar?ld???n?, ?nceki haftalarda Ankara'dan be? t?r insani yard?m malzemesinin Suriye'ye g?nderilmesi i?in ?HH taraf?ndan t?ren d?zenlendi?ini ancak t?ren alan?nda ?? t?r?n bulundu?unu, ayn? g?n Jandarma'n?n Hatay'da bir t?r? durdurdu?unu ancak M?T'in o t?r? aratmad???n?,o t?r?n ?HH ile irtibatl? oldu?unu" iddia etti?i,

22/01/2014 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yay?nlanan "T?rlar? M?T'in Ayd?nl?k?? ekibi mi yakalat?yor" ba?l?kl? k??eyaz?s?nda "Silahlar?n El Kaide'ye gitti?ini, M?T'in t?rlar?n durdurulmas?n? engellemek i?in bir?ok ?nlem alabilece?ini ancak bunu kas?tl? olarak almad???n?ve b?ylelikle t?rlar? yakalatmak istedi?ini, ?nce silahlar? y?klediklerini sonra da ihbar yaparak paralel savc?lar bizi yakal?yor diyerek cemaat ile Erdo?an'? kar?? kar??ya getirdiklerini, M?T'in i?ine s?zm?? bir Ayd?nl?k?? ekibin oldu?unu, bu ekibin silahlar? yakalatarak Esad'a kar?? silah g?nderilmesini engelledi?i" ?eklinde yorumlarda bulunarak dikkatleri eylemi ger?ekle?tiren FET?/PDY Silahl? Ter?r ?rg?t?'den uzakla?t?rmay? ama?lad???,

2011/762 soru?turma numaral? s?zde Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t? soru?turmas?nda ??phelilerin, uydurma gerek?elerle Milli ?stihbarat Te?kilat? M?ste?ar? ve Milli ?stihbarat Te?kilat?'n?, ?HH Ba?kan? Fehmi B?lent Y?ld?r?mve ?HH'y? s?zde ter?r ?rg?t? ile irtibatl? g?stermeye ?al??t?klar?, soru?turma s?resince ?rg?t?n herhangi bir eylemini tespit edemedikleri, bu sebeple uydurma gizli tan?k ifadeleri, sahte ihbar ve istihbari yaz??malar? delil olarak g?stermeye ?al??t?klar?,

FET?/PDY silahl? ter?r ?rg?t? taraf?ndan 07/05/2010 tarihinde 17 ve 25 Aral?k, 12/05/2010 tarihinde ise s?zde "Selam?Tevhit Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t?" soru?turmalar? ba?lat?ld???,bu soru?turmalar?n ?nsan Hak ve H?rriyetleri ?nsani Yard?mVakf?'n?n(?HH), soru?turman?n ba?lat?lmas?ndan 1 ay kadar ?nce Nisan 2010 tarihinde ?srail taraf?ndan uygulanan abluka nedeniyle Gazze'ye "Mavi Marmara" ad?nda yard?m gemisi g?nderme karar? almas?, 25/05/2010 tarihinde de Emre TANER'den bo?alan Milli ?stihbarat Te?kilat? M?ste?arl???'na uluslararas? odaklar?n tepki g?stermesine ra?men Hakan F?DAN'?natanmas?ve siyasi irade taraf?ndan Milli ?stihbarat Te?kilat? M?ste?ar? olarak "Milli Birlik ve Karde?lik Projesi" olarak adland?r?lan bar?? s?recininin koordinesiyle g?revlendirilmesi sebebiyle ba?lat?ld???,

M?T'e ait t?rlar?n durdurulmas? ?ncesinde ?HH b?rolar?na bask?nlar yap?larak M?T'in ?HH Vakf?n? kullanarak El Kaide gibi ter?r ?rg?tlerine silah yard?m?nda bulundu?u alg?s? olu?turulmaya ?al???ld???, 17/12/2013 tarihinde s?zde "Selam?Tevhit Kud?s Ordusu Ter?r ?rg?t?" soru?turmas? sonland?r?larak ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???na teslim edilmesine ra?men ?rg?t mensuplar?nca Selam-Tevhit ?rg?t?n?n silah unsurunu delillendirmek amac?yla M?Tt?rlar?na y?nelik bu giri?imde bulunuldu?u, yolsuzluk soru?turmalar? bahane edilerek, Selam-Tevhid, ?ran casuslu?ugibi soru?turmalarla h?k?meti y?kmay?,ba?bakan? siyasetin d???nda b?rakmay? denedikleri,

Bu a??klamalar ?????nda; ilgililerin genel olarak ger?ekle?tirdikleri eylem ve i?lemlerin kesinlikle yarg?sal takdire ili?kin olmay?ppl?nl? bir organizasyonun par?as? olarak hukuk d??? ama?lar?n ger?ekle?tirilmesine y?nelik oldu?u, zira s?z konusu yarg?sal yetkilerin, ihbarlar ?ncesinde pl?nlar? yap?lan ve ger?ekle?tirilmek istenen hukuk d??? amaca amede k?l?nd???,bu amac?n da 15/07/2016 tarihinde T?rk Silahl? Kuvvetleri i?erisinde g?rev yapan ancak FET?/PDY silahl?ter?r ?rg?t? ?yesi olan askerlerin yapt?klar? darbe giri?imi ile ula?mak istedikleri ama?la ayn? oldu?u anla??lm??t?r.

15-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ???nc? Dairesi'nce Soru?turma ?zni Verilen ve Kamuoyunda "Balyoz Soru?turmas?" Olarak Bilinen Dosyada ?zetle; T?rk Silahl? Kuvvetleri i?erisinde ?lke savunmas? a??s?ndan stratejik ?neme sahip komutanl?klar?nele ge?irilmesi hedefine ula?mak ?zere FET?/PDY mensubu silahl? kuvvetler mensuplar?n?nterfi ettirilip mevcut komutanlar?n tasfiyesinin sa?lanmas? i?in ?rg?t mensuplar? taraf?ndan 20/01/2010 tarihinde, ulusal bir gazete olan ve yay?n hayat?na kumpas d?neminde ba?layan Taraf isimli gazetede ?Fatih Camii Bombalanacakt??, ?Kendi Jetimizi D???recektik? ba?l?kl? haberlere yer verilerek 2003 y?l?ndaki darbe pl?nlar?n?n ele ge?irildi?inden bahsedildi?i, ??ar?af? ve ?sakal? kodlu pl?nlara g?re darbe ortam? yaratmak amac?yla Fatih ve Beyaz?t camilerinde cuma g?n? bombal? sald?r? d?zenlenece?i haberlerine yer verildi?i, bu ?ekilde kamuoyunda TSK taraf?ndan darbe yap?labilece?ine dair alg? olu?turuldu?u, akabinde de ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Bas?n B?rosunun yaz?lar? ve bir k?s?m vatanda?lar?n dilek?e ile ihbarda bulunmalar? sonucunda ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan soru?turma ba?lat?ld???, soru?turmaya konu olan belgelerin yer ald??? 3 adet DVD ve 1 adet CD?nin haberin yay?nlanmas?ndan bir g?n sonra 21/01/2010 tarihinde Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet BARANSU taraf?ndan Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?ine teslim edildi?i, yarg?lama sonucunda, 325 asker san?khakk?nda mahk?miyet h?km? verildi?i, bu h?k?mlerin, ?yelerinin ?o?unlu?u FET?/PDY mensubu olan d?nemin Yarg?tay 9'uncu Ceza Dairesinin 09/10/2013 tarih, 2013/9110 Esas ve 2013/12351 Karar say?l? il?m? ile onand???,ancak Anayasa Mahkemesi'nin 18/06/2014 tarihli karar? ile ?dijital delillerin de?erlendirilmesine ili?kin ?ik?yetler y?n?nden, ba?vurucular?n sunduklar? bilirki?i raporlar? ve uzman m?talaalar?n?n ?lk Derece Mahkemesince kabul edilmemesi ve bu konularda bilirki?i incelemesi yapt?r?lmas? yolundaki taleplerin yetersiz gerek?elerle reddedilmesi, ?gerek?eli karar hakk?na? ve ?silahlar?n e?itli?i? ilkesine ayk?r? oldu?u belirtilerek, Anayasa?n?n 36'nc? maddesinde g?vence alt?na al?nan adil yarg?lanma hakk?n?n ihlal edildi?ine karar verdi?i dosya kapsam?ndan anla??lm??t?r.

16-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ???nc? Dairesi'nce Soru?turma ?zni Verilen ve Kamuoyunda "Ergenekon Soru?turmas?" Olarak Bilinen Dosyada ?zetle; 12/06/2007 tarihinde Trabzon ?l Jandarma Komutanl??? 156 jandarma imdat telefon hatt?na yap?lan isimsiz ihbarda, ?stanbul ?mraniye?de bulunan evin ?at?s?nda elektrik dire?inin hemen yan?nda C-4 patlay?c? ve el bombalar? oldu?unun belirtilmesi ?zerine soru?turma ba?lat?ld???,ayn? g?n ihbara konu adrese operasyon d?zenlendi?i ve 27 adet el bombas?n?n ele ge?irildi?i, ihbar? yapan ki?inin ?evki Y???Tadl? bir ?ah?soldu?u, evin de, muhbirin akrabas? olan Mehmet DEM?RTA?a ait oldu?unun belirlendi?i, ele ge?irilen el bombalar?n?nMehmet DEM?RTA??naskerlik yapt??? birlikte komutan? olan emekli Astsubay Oktay YILDIRIM?a ait oldu?unun iddia edilmesi ?zerine ad? ge?enlerin soru?turma kapsam?nda g?zalt?na al?nd???, soru?turman?n derinle?tirilerek bu ki?ilerle irtibatl?olanlar?n da g?zalt?na al?n?p tutukland?klar?, ilk iddianamenin 25/08/2008 tarihinde 2.455 sayfa olarak aralar?nda emekli Tu?general Veli K???K, emekli Y?zba?? Muzaffer TEK?N, emekli Y?zba?? Mehmet Zekeriya ?ZT?RK, ???i Partisi Genel Ba?kan? Do?uPER?N?EK, ?stanbul ?niversitesi eski rekt?r? Kemal ALEMDARO?LU, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve ba?yazar? ?lhan SEL?UK, Sedat PEKER ve Sami HO?TAN??nda aralar?nda bulundu?u 46?s? tutuklu 86 ki?ihakk?nda Ergenekon isimli silahl? ter?r ?rg?t?n? y?netmek, ?ye olmak ve Anayasal d?zeni y?kmaya ?al??mak su?lar?ndan d?zenlendi?i, ikinci Ergenekon iddianamesinin 37?si tutuklu olmak ?zere 52 ??pheli hakk?nda 25/03/2009 tarihinde, ???nc? Ergenekon iddianamesinin ise 05/08/2009 tarihinde kabul edildi?i, daha sonra ?rticayla M?cadele Eylem Pl?n?, ?nternet And?c?, ?ile Kaz?lar?,Dan??tay sald?r?s?yla ilgili fail Alparslan ARSLAN?a silah temini, soru?turma savc?s? Zekeriya ?Z?? tehdit konulu davalar?nfarkl? illerde veya farkl? mahkemelerde a??lmas?na kar??n aralar?nda irtibat bulundu?u gerek?esi ile Ergenekon davas? ile birle?tirildi?i, nihayetinde Dan??tay sald?r?s? ve Cumhuriyet Gazetesine el bombas? at?lmas?, Cumhuriyet Gazetesine molotof kokteyli at?lmas?, Fener Rum Patri?i Bartholomeos?a suikast iddias?, Sivas Ermeni cemaati lideri Minas DURMAZG?LER?e suikast pl?n?na ili?kin 2 ayr? iddianame, Avukat Yusuf ER?KEL ve yay?nc? Hayri B?LD?K?in aralar?nda bulundu?u ve kamuoyunda ?Kayseri Ergenekon?u?olarak bilinen davalar?n da Ergenekon dava dosyas?yla birle?tirildi?i,

Yarg?lamaya ?kinci Ergenekon dava dosyas? ?zerinden devam edildi?i, Genelkurmay eski Ba?kan? Orgeneral ?lker BA?BUĞ’un, ?rticayla M?cadele Eylem Pl?n? davas? kapsam?nda T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini ortadan kald?rmaya veya g?revlerini yapmas?n? k?smen veya tamamen engellemeye te?ebb?s ve ter?r ?rg?t? y?neticisi olmak su?undan tutukland???, bu iddianamenin de Ergenekon davas? ile birle?tirilmesi ?zerine Ergenekon davas? san??? oldu?u, sonu? olarak dava dosyas?nda toplam 23 iddianamenin birle?tirilerek ?Ergenekon dava dosyas??ad? alt?nda g?r?lmeye ba?land???, b?ylece emekli orgeneraller ?lker BA?BU?,Mehmet ?ener ERUYGUR, Hur?it TOLON, Tuncer KILIN?, Kemal YAVUZ, Hasan I?SIZ, emekli Tu?generaller Veli K???K ve Levent ERS?Z, emekli Albay Arif DO?AN, Gazeteciler Mustafa BALBAY, Tuncay ?ZKAN, ATO eski Ba?kan? Sinan AYG?N, ?stanbul Organize Su?larla M?cadele eski ?ube m?d?r? Adil Serdar SA?AN, Anayasa Mahkemesi eski ba?kanvekili Osman PAKS?T??n e?iFerda PAKS?T gibi kamuoyunun yak?ndan tan?d??? bir?ok ismin, ayn? davan?nsan?klar? olarak yarg?land?klar?, yarg?lama s?recinde, Mustafa BALBAY ve Tuncay ?ZKAN ile 03/11/1975'de T?rkiye'deki ilk organ nakli ameliyat?n? ger?ekle?tiren ve ge?ti?imiz g?nlerde Hong-Kong'ta toplanan D?nya Organ Nakli Derne?i Kongresi'nde oybirli?iile ba?kanl??a se?ilerek ?lkemiz ad?na bir gurur ya?atan Mehmet HABERAL??n milletvekili se?ilmelerine ra?men, yarg?lamay? yapan ilk derece mahkemesinin, bu nedene dayal? tahliye taleplerinin reddine karar verdi?i, mahkeme ba?kan? K?ksal ?ENG?N??n karara muhalefet ?erhi koymas? nedeniyle d?nemin H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu taraf?ndan Bolu iline d?z h?kim olarak s?rg?n edildi?i, tahliye taleplerini reddeden ?ye h?kimlerin m?fetti? Fevzi ALKAN taraf?ndan verilen "beklenenin ?zerinde" derecesindeki sicil notuyla ?d?llendirildi?i, ayn? ?ekilde HSYK taraf?ndan ?yelerden Hasan H?seyin ?ZESE'nin mahkeme ba?kanl??? g?revine y?kseltildi?i, soru?turma ve kovu?turmalar?n temelinin gizli tan?k ifadelerine dayand?r?ld???, gizli tan?klardan Deniz?in kimli?ini a??klayarak gizli kalmak istemedi?ini s?yledi?i ve Deniz kod ad?yla ifadesi al?nan tan???n PKK ter?r ?rg?t? eski y?neticilerinden ?emdin SAKIK, gizli tan?k 9 olarak ifadesine ba?vurulan ki?inin ise dava san?klar?ndan Osman YILDIRIM oldu?unun tespit edildi?i,

Yarg?lamay? yapan ilk derece mahkemesinin, Ergenekon ter?r ?rg?t?n?n varl???n? kabul ettikten sonra yarg?lanan ki?ilerin ?nemli bir k?sm?n? isnat edilen su?lar? i?ledikleri kanaatiyle san?klar? uzun s?reli hapis ve a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis cezalar? ile cezaland?rd???, uzun s?ren tutukluluk ve yarg?lama ?nemli bir sorun haline geldi?inden yap?lan kanun de?i?ikliklerine ra?men FET?/PDY ?yesi h?kimlerce tutukluluk durumlar? devam ettirilen ki?ilerin ancak bireysel ba?vuru yolunu kullanarak Anayasa Mahkemesi'nin karar? ile tahliye edilebildikleri,

Ergenekon davas? olarak bilinen davalar demeti sonras? verilen h?k?mlerin Yarg?tay 16'nc? Ceza Dairesince temyizen incelendi?i ve 21/04/2016 g?n? karara ba?land???, Dairenin bir hukuk manifestosu niteli?indeki bozma il?m? ile; Ergenekon Ter?r ?rg?t?n?n liderinin belli olmad???, ?rg?t?n kim taraf?ndan kimlerle nerede ne zaman kuruldu?una dair bir tespite yer verilmedi?i, hiyerar?isinin belirsiz oldu?u, bu ?rg?t?n i?ledi?i iddia edilen su?lar?n neler oldu?unun delilleri ile birlikte ortaya konulamad???, delillerin hukuka ayk?r? ?ekilde topland???, adil bir yarg?lama yap?lmad???, Y?ce Divan'da yarg?lanmas? gereken Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker BA?BUĞ’un g?revli ve yetkili olmad??? halde ilk derece mahkemesinde yarg?lanmas?n?n?ok a??k bir hukuka ayk?r?l?koldu?u, Dan??tay?a yap?lan bask?nda meydana gelen ?l?mler ile Ergenekon ter?r ?rg?t?n?n ilgisinin bulunmad???, bu davalar aras?nda herhangi bir irtibat bulunmad??? halde birle?tirilmesinin usul ve yasaya ayk?r? oldu?u, Dan??tay sald?r?s?yla ilgili davan?n bu dosya ile ile birle?tirilmesinin Ergenekon ter?r ?rg?t?ne silah unsuru katabilme amac?na m?tuf oldu?unun ve birbiri ile ilgisiz 23 farkl? davan?n tek bir dosyada birle?tirilerek mahk?miyet karar? verilmesinin hukuka ayk?r? oldu?u tespitlerine yer verildi?i anla??lm??t?r.

17-) H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ???nc? Dairesi'nce ?nceleme ?zni Verilen ve Kamuoyunda "Usuls?z Dinlemeler" Olarak Bilinen Dosyada ?zetle; FET?/PDY ile irtibatl? ya da iltisakl? baz? h?kimlerin, t?m ?lke ?ap?nda ger?ekle?tirilen soru?turmalar neticesinde FET?/PDY mensubu olmak, sahte talep evraklar? tanzim etmek ve di?er su?lardan haklar?nda kamu davalar? a??lan kolluk g?revlilerinin; ter?r faaliyetleri, organize su? ?rg?tleri, uyu?turucu ve ka?ak??l?k su?lar?, Ergenekon, DHKPC ve ?BDA-C ter?r ?rg?tleri gibi olu?umlarla m?cadele bahanesiyle yapt?klar? talepler kapsam?nda aralar?nda bakanlar, b?rokratlar, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, siyasi parti il ve il?e ba?kanlar?, emniyet m?d?rleri, emniyet amirleri, polis memurlar?,savc?lar, h?kimler, T?rk Silahl? Kuvvetleri mensuplar?, belediye ba?kanlar?,??retim g?revlileri, sivil toplum kurulu?lar? y?neticileri ile i? adamlar?n?n bulundu?uki?ilerin ileti?imlerinin usul ve yasaya ayk?r? olarak tespitine, dinlenmesine ve kayda al?nmas?na sebebiyet verdikleri,

Oysa, demokratik hukuk devletinin varl???n? tehdit eden ter?r odaklar?n?n zaman?nda te?hisi, ger?ekle?tirilmesi d???n?len eylemlere haz?rl?ka?amas?nda engel olunabilmesi i?in, genel kolluk kuvvetlerinin sahip olduklar? yetkilerin, taktik ve stratejilerini devaml? olarak de?i?tiren su?/ter?r ?rg?tlerinin devlete kar?? y?nelen tehdit ve tehlikelerini etkin bir ?ekilde ?nleyici ve bertaraf edici mahiyette olmas? zorunlu ise de, demokratik hukuk devletlerinde ki?i hak ve ?zg?rl?klerinin, ?z?n? zedeleyen veya a??r? ?ekilde s?n?rlayan m?dahalelere kar?? yasal d?zenlemelerle korunmas? da hukuk devleti ilkesinin en tabii ve zaruri sonucudur. PVSK'n?nEk 7, Devlet ?stihbarat Hizmetleri ve Milli ?stihbarat Te?kilat? Kanunu?nun 6'nc? ve Jandarma Te?kilat ve G?revleri Kanunu?nun Ek 5'inci maddelerinde h?kim karar? veya h?kim onay? ?eklinde d?zenlenen yasal unsur Anayasam?z?n 22'nci maddesinde g?vence alt?na al?nan haberle?me h?rriyetinin sa?lanmas?na ve b?ylece hukuk devleti ilkesini ger?ekle?tirmeye m?tuftur. Adli dinlemelerin yan? s?ra istihbari mahiyetteki ileti?im tespitinin de ancak h?kim karar? ile icra edilebilmesi, kolluk kuvvetlerinin her idari i?lem ve eylemde temel ama? olan kamu yarar?ndan uzakla?mas?n? ve keyfilik te?kil eden taleplerini engellemeyi ama?lamaktad?r. Bu ?er?evede h?kim, Anayasal teminat alt?nda bulunan haberle?me h?rriyetini muhafaza i?in; kolluk g?revlilerinden gelen ileti?imin denetlenmesi taleplerine dair t?m dayanak belgeleri ayr?nt?l? ve titiz ?ekilde incelemeli, talepleri yeterli ve gerekli denetimi icra etmeksizin kabul etmekten ka??nmal?, hukuka ve maddi ger?e?eayk?r? ileti?imin denetlenmesi taleplerini belirleyerek reddetmeli, t?m y?nleriyle hukukilik denetimini icra etmelidir. Bu denetimin hi? veya gere?igibi yap?lmamas? ileti?im denetlenmesine y?nelik Anayasa ve yasalarla hukuk devleti ilkesini ger?ekle?tirmek ?zere getirilmi? olan h?kim denetimi m?essesesine ayk?r?l?k te?kil edece?i ve b?yle bir durumda insiyatifi t?m y?nleriyle eline ge?iren k?t? niyetli kolluk g?revlilerince maddi ger?e?eayk?r? ileti?im denetlenmesine sebebiyet verilece?i muhakkakt?r.

?nceleme ve soru?turma emrine konu somut olayda, karar mercileri taraf?ndan hukukilik denetimi yerine getirilmeyerek maddi ger?ekle ba?da?mayan talepler ?zerine verilen ileti?imin denetlenmesi kararlar? sistematik bir ?ekilde t?m ?lke geneline yay?lm?? ve ?ok say?da ki?inin haberle?me h?rriyetine ve ?zel hayat?n?n gizlili?ine hukuka ayk?r? ?ekilde m?dahale edilmi?tir.

?rnek bab?ndan olmak ?zere yukar?da k?saca a??klanan soru?turma dosyalar?n?nyan? s?ra bir k?s?m h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n, H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'ne yans?yan 17-25 Aral?k dosyas?, usuls?z tahliye dosyas?, kozmik oda dosyas?, selam tevhit dosyas?, M?Tt?rlar? dosyas?, casusluk dosyas? v.s. gibi soru?turmalarda, ilgililer hakk?nda disiplin cezalar? tayin edilmeden ?nce ve ceza tayini sonras?nda sosyal medya ortam?nda ba?ta say?n Cumhurba?kan? olmak ?zere kabine ?yelerini zan alt?nda b?rakacak, hakaret ve iftira niteli?ita??yan, FET?/PDY ter?r ?rg?t? mensuplar? taraf?ndan yap?lan usule ayk?r? i? ve i?lemleri ?ven, bunlara kar??i?lem tesis eden devletin Anayasal kurumlar? ile bu kurumlardaki kamu g?revlilerini su?lay?c?,a?a??lay?c?, tehdit edici nitelikte s?zlerle kamuoyunda farkl? bir alg? olu?turmak suretiyle FET?/PDY'nin ama?lar?na hizmet eden payla??mlarda bulunduklar? (H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ?kinci Dairesi'nin 2016/123 Esas, 2015/153 Esas, 2015/188 Esas, 2016/109 Esas, 2016/110 Esas, 2015/176 Esas, 2015/179 Esas, 2015/107 Esas, 2015/183 Esas.... say?l? dosyalar?), bir?ok h?kim ve Cumhuriyet savc?s?n?nda payla??mlara destek verdi?i, bu ?ekilde fikir ve eylem birli?i i?erisinde hareket ettikleri H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu'na intikal eden soru?turma dosyalar?yla sabittir.

V-?? HUKUKUMUZDAK? D?ZENLEMELER VE MEVZUAT H?K?MLER?N?N DE?ERLEND?R?LMES? :

Anayasan?nBa?lang??k?sm?nda yer alan ilkeler, ?Cumhuriyetin nitelikleri? kenar ba?l?kl? 2'nci maddesi, ?Devletin temel ama? ve g?revleri? kenar ba?l?kl? 5'inci maddesi, ?Egemenlik? kenar ba?l?kl? 6'nc? maddesi, ?Temel hak ve h?rriyetlerin kullan?lmas?n?n durdurulmas??kenar ba?l?kl? 15'inci maddesi, Anayasa?n?n T?rkiye B?y?k Millet Meclisinin ?Kanun h?km?nde kararname ??karma yetkisi verme? yetkisini d?zenleyen 91'inci maddesi, Cumhurba?kan??n?n ?g?rev ve yetkileri?ni d?zenleyen 104'?nc? maddesi, ?Ola?an?st? y?netim usulleri?nden ??iddet olaylar?n?nyayg?nla?mas? ve kamu d?zeninin cidd? ?ekilde bozulmas? sebepleriyle ola?an?st? h?l il?n??n? d?zenleyen 120'nci maddesi, ?Ola?an?st? h?llerle ilgili d?zenleme? ba?l?kl? 121'inci maddesi, idarenin eylem ve i?lemlerine kar?? ?yarg? yolu?nu d?zenleyen 125'inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin ?g?rev ve yetkileri?ni d?zenleyen 148'inci maddesi, ?Mahkemelerin ba??ms?zl???? ba?l?kl? 138'inci maddesi, ?H?kimlik ve savc?l?kteminat??ba?l?kl? 139'uncu maddesi, 25/10/1983 tarihli ve 2935 say?l? Ola?an?st? H?l Kanunu?nun 1., 2., 3. ve 4'?nc? maddeleri, 23/07/2016 tarih ve 29779 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanarak y?r?rl??egiren Ola?an?st? H?l Kapsam?nda Al?nan Tedbirlere ?li?kin Kanun H?km?nde Kararnamenin 1., 3. ve 4'?nc? maddelerinde yer alan d?zenlemeler birlikte de?erlendirildi?inde:

Anayasa Mahkemesinin 04/08/2016 tarih, 2016/6 (De?i?ik ??ler) ve 2016/12 Karar say?l? karar?nda a??kland??? ?zere; Anayasa?n?nBa?lang???nda milletin iradesinin mutlak ?st?nl???ne vurgu yap?larak egemenli?in kay?ts?z ?arts?z T?rk Milletine ait oldu?u, egemenli?i millet ad?na kullanmaya yetkili k?l?nan hi?bir ki?i ve kurulu?un, Anayasa?da g?sterilen ?h?rriyet?i demokrasi? ve ?bunun icaplar?yla belirlenmi? hukuk d?zeni? d???na ??kamayaca?? ilkesel olarak belirtildi?i, Anayasa?n?n 2'nci maddesinde ?ba?lang??ta belirtilen temel ilkelere dayanma? ve ?insan haklar?na sayg?l? demokratik bir hukuk devleti olma? T?rkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri aras?nda say?ld???, Anayasa?n?nBa?lang???nda ilkesel d?zeyde ifade edilen egemenlikle ilgili hususlara 6'nc? maddesinde h?k?m d?zeyinde yer verildi?i ve bu madde uyar?nca, egemenli?in, kay?ts?z ?arts?z Millete ait oldu?u, T?rk Milletinin, egemenli?ini, Anayasa?n?n koydu?u esaslara g?re, ?yetkili organlar? eliyle? kullanaca??n?n, Egemenli?in kullan?lmas?n?n, hi?bir surette hi?bir ?ki?iye?, ?z?mreye? veya ?s?n?fa? b?rak?lamayaca??n?n, hi?bir kimse veya organ?n ?kayna??n? Anayasa?dan almayan? bir Devlet yetkisi kullanamayaca??n?n h?k?m alt?na al?nd???,

Demokratik anayasal d?zenin temel kurallar?n? ve kurumlar?n? ortaya koyan Anayasa?n?n Birinci K?sm?nda belirtilen ?genel esaslar?, ?kinci K?sm?nda ?temel hak ve ?devler?, ???nc? k?sm?nda ise ?Cumhuriyetin temel organlar??n?n d?zenlendi?i, ???nc? K?s?mda milletin, egemenli?ini onlar eliyle kullanaca?? Cumhuriyetin temel organlar?n?n; ?yasama? erki y?n?nden T?rkiye B?y?k Millet Meclisi (75 ve devam? maddeler), ?y?r?tme? erki y?n?nden Cumhurba?kan? ve Bakanlar Kurulu (101 ve devam? maddeler), ?yarg?? erki y?n?nden ba??ms?zve tarafs?z mahkemeler (138 ve devam? maddeler) olarak belirtildi?i,

Anayasa?n?nBa?lang???nda yer verilen ilkeler, 2'nci maddesinde say?lan devletin nitelikleri, 6'nc? maddesinde d?zenlenen egemenli?in aidiyeti ve kullan?lma ?ekli ile Anayasa?n?n sistemati?i birlikte dikkate al?nd???nda; ?egemenlik?, ?egemenli?in kullan?l???ekli?, ?milletin iradesi?, ?demokrasi?, ?hukuk devleti? ve ?insan haklar??aras?nda birbirleriyle ayr?lmaz ba? kuruldu?u, buna g?re t?m medeni toplumlarda oldu?u gibi egemenli?in kayna??n?n millet olaca??, egemenli?in do?rudan veya dolayl? olarak milletin iradesiyle yetkilendirilen organlar eliyle kullan?laca??, millet iradesinin demokratik bir d?zende ortaya ??kaca??, egemenli?in yetkili organlar eliyle kullan?m? hukuk devleti ilkesi ba?ta olmak ?zere demokrasinin ilkelerine uygun ve insan haklar?na sayg? g?sterilerek ger?ekle?tirilece?i hususlar?n?na??koldu?u,

Darbe te?ebb?s?n?n, egemenli?in kayna?? olmayan ve milletin egemenli?i kullanmak ?zere yetkilendirdi?i organlar aras?nda bulunmayan bir grubun zorla demokratik anayasal d?zeni ortadan kald?rmaya veya de?i?tirmeye kalk??mas? oldu?u, darbenin ger?ekle?mesi halinde demokratik anayasal d?zen ve milletin iradesinin ?st?nl???n?n ortadan kalkaca??n?n, demokratik d?zende millete ve dolay?s?yla da onu olu?turan her bir bireye ait olan egemenli?in bir grup zorban?n eline ge?ece?inin, bu durumda demokrasiden ve hukuk devletinden s?z etmenin m?mk?n olamayaca??n?n ve b?yle bir d?zende bireylerin temel hak ve h?rriyetlerini g?vence alt?na alacak bir mekanizman?n bulunmayaca??n?ntart??ma g?t?rmeyece?i,

A??klanan nedenlerle darbe te?ebb?slerinin, Anayasa?da belirlenen demokratik toplum d?zeninin olmazsa olmaz ilkeleri olan ?egemenli?in millete ait olmas??, ?egemenli?in yetkili organlar eliyle kullan?lmas??, ?egemenli?in kullan?lmas?n?n, hi?bir surette hi?bir ki?iye, z?mreye veya s?n?fa b?rak?lamayaca???, ?hi?bir kimsenin veya organ?n kayna??n? Anayasa?dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayaca???, ?demokrasi?, ?hukuk devleti? ve ?insan haklar?na sayg?? ilkelerine a??kve a??rsald?r? te?kil etti?i, bu y?n?yle demokratik bir toplumun kar??la?abilece?ien a??r tehditlerden birinin, belki de en a??r?n?ndarbe te?ebb?sleri oldu?unun s?ylenebilece?i,

15/07/2016 gecesi meydana gelen darbe te?ebb?s?n?n demokratik anayasal d?zene kar?? olu?turdu?u tehdidin b?y?kl???n? de?erlendirmek bak?m?ndan, engellenmi? olan bu te?ebb?s?n somut olarak meydana getirdi?i zararlar?ntek ba??na dikkate al?nmas?n?n yeterli olmad???,darbe te?ebb?s?n?n k?sa s?rede engellenememi? olmas? ya da darbenin ger?ekle?mesi halinde olu?abilecek risklerin de g?z ?n?nde bulundurulmas? gerekti?i, son zamanlarda tan?k olunan yak?n ?evremizdeki ?lkelerin durumu, devlet otoritesinin ortadan kalkmas? halinde b?rak?n demokratik bir d?zende ya?amay? insanlar?n en temel haklar?n?n her g?n sald?r? alt?nda oldu?u bir d?zensizlik ve karga?aortam?n?nac? ?rnekleri olarak d?nya kamuoyunun g?z? ?n?nde durdu?u, darbe te?ebb?s?n?n, ?lkemizin bir?ok ter?r ?rg?t?n?n a??khedefioldu?u g?nlerde ger?ekle?tirilmesinin bu riskin a??rl???n? daha da art?rd???,

B?t?n bu de?erlendirmeler birlikte ele al?nd???nda, darbe te?ebb?s?n?n sadece demokratik anayasal d?zen y?n?nden de?il, bununla s?k? ba?? olan ?milli g?venlik? y?n?nden de mevcut ve a??r bir tehdit olu?turdu?u, milli g?venli?in, Anayasa?da ve insan haklar?n?n korunmas?na ili?kin bir?ok uluslararas? belgede, temel hak ve h?rriyetlerin s?n?rland?r?lmas? sebepleri aras?nda say?ld???, g?venli?in olmad??? yerde demokratik d?zeni s?rd?rme ve ?zg?rl?kleri hayata ge?irebilmenin m?mk?n olmad???,a??klanan nedenlerle ?imdiden T?rk demokrasi tarihine kara bir leke olarak ge?en 15 Temmuz darbe te?ebb?s?n?n demokratik anayasal d?zene, bireylerin temel hak ve h?rriyetlerine ve milli g?venli?e y?nelik en a??rsald?r?lardan biri, belki de en a??r? oldu?u sonucuna varmak gerekti?ia??kt?r.

Darbe te?ebb?s? fiilen engellenmi? olmakla birlikte bu te?ebb?s?n demokratik anayasal d?zene, temel hak ve h?rriyetler ile milli g?venli?e y?nelik olu?turdu?u tehlikenin tamamen ortadan kald?r?lmas? ve benzer te?ebb?slerin ?n?ne ge?ecek tedbirler al?nmas? devletin sadece yetkisinde olan bir husus de?il, Anayasa?n?n 5'inci maddesi gere?ince bireylere ve topluma kar?? ertelenemeyecek bir sorumlulu?u ve g?revidir. Baz? durumlarda devletin, demokratik anayasal d?zene, temel hak ve h?rriyetler ile milli g?venli?e y?nelik tehditleri ortadan kald?rmas? ola?an y?netim usulleriyle m?mk?n olmayabilir. Dolay?s?yla bu tehditler ortadan kald?r?l?ncaya kadar ola?an?st? y?netim usullerinin uygulanmas? gerekebilir. Anayasa?da buna imk?n tan?mak ?zere ?ola?an?st? y?netim usulleri? ?ng?r?lm??olup bunlardan biri de Anayasa?n?n 120'nci maddesinde d?zenlenen ?ola?an?st? h?l il?n??d?r. Anayasa?n?n 120'nci maddesi uyar?nca ?Anayasa ile kurulan h?r demokrasi d?zenini? veya ?temel hak ve h?rriyetleri? ortadan kald?rmaya y?nelik yayg?n ?iddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya ??kmas? veya ?iddet olaylar? sebebiyle kamu d?zeninin ciddi ?ekilde bozulmas? hallerinde, Cumhurba?kan? ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu, MGK?n?n da g?r???n? ald?ktan sonra yurdun bir veya birden fazla b?lgesinde veya b?t?n?nde, s?resi alt? ay? ge?memek ?zere ola?an?st? h?l ilan edebilir. Nitekim darbe te?ebb?s?n?n fiilen engellenmesinden sonra Cumhurba?kan? ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu, MGK?n?nda g?r???n? ald?ktan sonra 21/07/2016 tarihinde saat 01.00?dan itibaren ge?erli olmak ?zere yurdun b?t?n?nde doksan g?n s?reyle ola?an?st? h?l ilan edilmesine karar vermi?, bu karar ayn? g?n TBMM Genel Kurulu taraf?ndan onaylanm??t?r. Ola?an?st? h?l s?resince, demokratik anayasal d?zen ile temel hak ve h?rriyetleri ortadan kald?rmaya y?nelik tehditleri bertaraf etmek i?in Anayasa?da tan?nan imk?nlardan biri de 121'inci maddenin ???nc? f?kras? uyar?nca, Cumhurba?kan??n?nba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kuruluna ?ola?an?st? h?lin gerekli k?ld??? konularda? KHK ??karma yetkisi verilmesidir. Bu kapsamda Cumhurba?kan??n?nba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu, 23/07/2016 tarihli ve 29779 say?l? Resm? Gazete?de yay?mlanarak y?r?rl??e giren 667 say?l? KHK?y? ??karm??t?r. KHK?n?n genel gerek?esinden ve i?erdi?i d?zenlemelerden ?u hususlar anla??lmaktad?r:

a) Cumhurba?kan?'n?nba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu taraf?ndan, darbe te?ebb?s?n?n ?TSK i?inde ?rg?tlenmi?FET?/PDY mensuplar?, bunlarla birlikte hareket eden baz? kamu g?revlileri ve sivil unsurlar? taraf?ndan ger?ekle?tirildi?ide?erlendirilmi?tir.

b) FET?/PDY taraf?ndan ger?ekle?tirildi?ide?erlendirilen darbe te?ebb?s?n?n tamamen sonland?r?lmas? ve benzer bir m?dahale te?ebb?s?n?n tekrarlanmamas?, genel olarak FET?/PDY?nin demokratik anayasal d?zen ile temel hak ve h?rriyetlere y?nelik tehdidinin tamamen ortadan kald?r?lmas?,bu kapsamda yap?lacak m?cadelenin daha etkin bir ?ekilde s?rd?r?lebilmesi ama?lanm??t?r.

c) Bu ama? do?rultusunda FET?/PDY?ye aidiyeti, iltisak? veya irtibat? belirlenen e?itim kurumlar?,sa?l?k kurulu?lar?, sendikalar, vak?flar ve dernekler gibi t?m kurum ve kurulu?lar?n kapat?lmas?; ter?r ?rg?tlerine veya MGK?ca devletin milli g?venli?ine kar?? faaliyette bulundu?una karar verilen yap?,olu?um veya gruplara ?yeli?i, mensubiyeti veya iltisak? yahut bunlarla irtibat? oldu?ude?erlendirilen yarg? mensuplar? d?hil t?m kamu ?al??anlar?n?n meslekten veya kamu g?revinden ??kar?lmas?;baz? su?lara ili?kin soru?turma ve kovu?turmalar?n etkilili?inin art?r?lmas? y?n?nde tedbirler ?ng?r?lm??t?r.

KHK?n?n 3'?nc? maddesinde yarg? mensuplar? ile bu meslekten say?lanlardan; 4'?nc? maddesinde ise bunlar d???ndaki t?m kamu personelinden (i??iler d?hil) ?ter?r ?rg?tlerine veya MGK?ca devletin milli g?venli?ine kar?? faaliyette bulundu?una karar verilen yap?,olu?um veya gruplara? ?yeli?i, mensubiyeti veya iltisak? yahut bunlarla irtibat? oldu?ude?erlendirilenlerin meslekten veya kamu g?revinden ??kar?lmalar?na karar verilece?i d?zenlenmi?tir. An?lan maddelerde, g?revine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyece?i, do?rudan veya dolayl?olarak g?revlendirilemeyece?i de h?k?m alt?na al?nm??t?r.

Ola?an?st? h?li gerekli k?lan konu, 667 say?l? KHK?n?namac? ile 3'?nc? ve 4'?nc? maddelerinde d?zenlenen tedbirlerin kapsam? ve mahiyeti birlikte dikkate al?nd???nda, an?lan tedbirler vas?tas?yla ba?ta FET?/PDY olmak ?zere ter?r ?rg?tlerine veya MGK?ca devletin milli g?venli?ine kar?? faaliyette bulundu?una karar verilen yap?,olu?um veya gruplara ?yeli?i, mensubiyeti veya iltisak? yahut bunlarla irtibat? oldu?ude?erlendirilen ki?ilerin tamam?n?nt?m kamu kurum ve kurulu?lar?ndan ??kar?lmas? sonucuna ula??lmak istendi?i anla??lmaktad?r. Buna g?re; KHK?n?n 3'?nc? ve 4'?nc? maddelerinde ?ng?r?len meslekten veya kamu g?revinden ??karma; adli su? veya disiplin su?u i?lenmesi kar??l???nda uygulanan yapt?r?mlardan farkl? olarak ter?r ?rg?tleri ile milli g?venli?ekar?? faaliyette bulundu?u kabul edilen di?er yap?lar?n kamu kurum ve kurulu?lar?ndaki varl???n? ortadan kald?rmay? ama?layan, ge?ici olmayan ve nihai sonu? do?uran ?ola?an?st? tedbir? niteli?indedir. FET?/PDY?nin kamu kurumlar?n?n neredeyse tamam?nda ?rg?tlenmesi ve somut darbe te?ebb?s?n?n bu yap?lanmadan kaynaklanm?? olmas?, potansiyel (olas?) tehdidi var olan (mevcut) tehlikeye d?n??t?rm??, demokratik anayasal d?zeni s?rd?rmek bak?m?ndan ola?an?st? tedbirler al?nmas?n? zorunlu k?lm??t?r.

Ba?ta FET?/PDY olmak ?zere ter?r ?rg?tleriyle veya milli g?venli?ekar?? faaliyette bulunan yap?,olu?um ya da gruplarla herhangi bir ba?? oldu?ude?erlendirilen yarg? mensuplar?n?n meslekten ??kar?lmas?, demokratik toplumun temel de?erlerinden biri olan yarg?n?n g?venilirli?ive sayg?nl???n?nsa?lanmas? bak?m?ndan ayr? bir ?nem ta??maktad?r. Nitekim KHK?n?n 3 ?nc? maddesinde yarg? mensuplar?n?n meslekten ??kar?lmas?na ili?kin tedbirin gerek?esi ?u ?ekilde ifade edilmi?tir: ?Anayasan?n 139 uncu maddesinde h?kimlik ve savc?l?kteminat? d?zenlenerek azlolunamayacaklar? h?kme ba?lanm?? ise de, ayn? maddede meslekte kalmalar?n?n uygun olmad???na karar verilenler hakk?nda kanundaki istisnalar sakl? tutulmu?tur. Benzer d?zenleme 2802 say?l? H?kimler ve Savc?lar Kanununun 44 ?nc? maddesinde de yer almaktad?r. 15/07/2016 tarihinde ger?ekle?tirilen darbe te?ebb?s? ve kalk??man?n sorumlusu olan FET?/PDY ile ba?lant?l? yarg? mensuplar?n?n g?revde tutulmalar? en ba?ta yarg? ba??ms?zl??? ve tarafs?zl??? ilkeleriyle ba?da?mamaktad?r. Anayasan?n 138 inci maddesine g?re Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine g?re h?k?m verme ?devi alt?ndaki yarg? mensuplar?n?nba??ms?zl?kve tarafs?zl?k ilkesiyle hi?bir bi?imde ba?da?mayacak yap?lanmalar?n i?ine girmesi, ?rg?t hiyerar?isi i?inde ve ideolojik ba?l?l?k duygular?yla hareket etmesi en ba?ta yarg?n?nsayg?nl??? ve g?venilirli?ine zarar vermektedir. Devlet organizasyonu d???ndaki ba?ka bir hiyerar?ik yap?n?n talimatlar?na boyun e?en yarg? mensuplar?n?nvarl???, vatanda?lar?n yine Anayasan?nteminat? alt?ndaki adil yarg?lanma hakk? ?n?nde b?y?k bir engel te?kil etmektedir. Bu nedenlerle, belirtilen t?rde irtibatlar? de?erlendirilen yarg? mensuplar?n?n meslekte kalmalar?n?ndo?uraca?? sak?ncalar? gidermek amac?yla, Anayasan?n 139 uncu maddesinin ikinci f?kras?nda tan?nan takdir hakk? da g?zetilerek bu d?zenleme yap?lmaktad?r.?

GERE?? D???N?LD? :

H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Genel Kurulunun, 667 say?l? KHK?n?n 3 ?nc? maddesi uyar?nca yapaca?? de?erlendirmenin, adli su? ya da disiplin su?u niteli?indeki somut bir eylemin soru?turmas? niteli?inde olmad???, h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n Milli G?venlik Kurulunca devletin milli g?venli?ine kar?? faaliyette bulundu?una karar verilen yap?,olu?um veya gruplardan Milli G?venlik Kurulu kararlar?nda ifade edildi?i ?ekliyle ?Paralel Devlet Yap?lanmas?? ile ??yelik?, ?mensubiyet?, ?iltisak? veya ?irtibat? ?eklinde herhangi bir ba?lant?lar?n?n bulunup bulunmad???na ili?kin olup somut olay?n yukar?da ifade edilen ?zellikleri, ilgililerin mesle?e kabulleri ile ba?layan, e?itim merkezi ve T?rkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri, hizmet i?i e?itim ve yabanc? dil e?itimlerine kat?l?mlar?na, yurtd???na g?nderilmelerine, ?zel yetkili savc?l?klara veya mahkemelere yahut idari g?revlere atanmalar?na ili?kin bilgiler ile bu g?revlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullan?lan ?zel yetkili mahkemelere h?kim veya unvanl? olarak, Tefti? Kurulu Ba?kanl???na, ba?kan, ba?kan yard?mc?s? veya m?fetti? s?fat?yla, idari kurumlara tetkik h?kimi, daire ba?kan? veya yard?mc?s?, genel m?d?r veya yard?mc?s? s?fat?yla v.s. ?eklinde yap?lan atamalarda dikkate al?nan kriterler, ?zl?k dosyalar?ndaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplar?ndaki payla??mlar?, ilgililer hakk?nda H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kuruluna intikal eden ?ik?yet, ihbar, inceleme ve soru?turma dosyalar? ile bu dosyalar hakk?nda verilen kararlar, mahallinde yap?lan ara?t?rmalar, FET?/PDY ter?r ?rg?t? ile ilintili dosyalarda g?rev alan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n bu dosyalarda yapm?? olduklar? i?lemler ve verdikleri kararlar, ?rg?t mensuplar?n?nhaberle?me i?in kulland?klar? ?ifreli programlarda yer alan kay?tlar, H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulunun FET?/PDY mensubu olduklar? Emniyet Genel M?d?rl???ter?rle m?cadele birimlerince d?zenlenen raporlarla sabit olan ?rg?t ?yeleri hakk?nda tayin etti?i disiplin cezalar?ve muhalefet ?erhleri, sosyal ?evre bilgileri ve Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???ndan temin edilen bilgi ile belgeler, ilgililer hakk?nda Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???nca ba?lat?lan soru?turman?nniteli?i ve isnat edilen su?lamalar ile g?zalt? ve tutuklama kararlar?, soru?turma kapsam?nda ifadelerine ba?vurulan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n ifade ve sorgu tutanaklar?, soru?turma s?recinde samimi ?ekilde itirafta bulunan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n beyanlar?n?n birlikte de?erlendirilmesi sonucunda; ekli listede yer alan h?kim ve Cumhuriyet savc?lar?n?n 667 say?l? KHK?n?n 3'?nc? maddesinin (1) numaral? f?kras? kapsam?nda FET?/PDY ?rg?t? ile iltisak ve irtibatlar?n?noldu?u sabit g?r?ld???nden, ad? ge?enlerin, 23/07/2016 tarih ve 29779 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan 667 say?l? Ola?an?st? H?l Kapsam?nda Al?nan Tedbirlere ?li?kin Kanun H?km?nde Kararnamenin 3'?nc? maddesi uyar?nca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADI?INA ve ayr? ayr? olmak ?zere MESLEKTEN ?IKARILMALARINA,

6087 say?l? Kanun?un 33'?nc? maddesi uyar?nca, karar?n tebli? tarihinden itibaren on g?n i?erisinde, H?kimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabilece?ine,

15/11/2016 tarihinde oybirli?i ile karar verildi.

Mehmet YILMAZ BA?KANVEK?L?
Yakup ATA ?YE
Metin YANDIRMAZ ?YE
Hayriye ??R?N ?NSEL ?YE
Aysel DEM?REL ?YE
?m?r TOPA? ?YE
Taci BAYHAN ?YE
Alp ARSLAN ?YE
?mer KERKEZ ?YE
Emin SINMAZ ?YE
Rasim AYT?N ?YE
Kenan ?PEK ?YE
Mehmet DURGUN ?YE
Halil KO? ?YE
Muharrem ?ZKAYA ?YE
Ramazan KAYA ?YE
?sa ?EL?K ?YE

(27 Kas?m 2016, 09:18)

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Damat Darbeyi Biliyormuş

05.10.2021 11:16 Ankara'da, eski MİT görevlisi istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. 1..
Tamamı 5.10.2021

Asker-Polis Mahremlere 143 Gözaltı

07.10.2021 07:51 Ankara merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet bünyesindeki toplam 117 'mahrem imam' ile 'gaybubet evi' isim..
Tamamı 7.10.2021

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

06.10.2021 10:42 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 6.10.2021

Darbede TRT İşgali davası

07.10.2021 11:26 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk bi..
Tamamı 7.10.2021

Baykal Kaset Kumpası davası

05.10.2021 13:46 Ankara'da, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aral..
Tamamı 5.10.2021

Büyük Bölge Sorumlusu Yakalandı

06.10.2021 13:14 Afyon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı Nizamettin Yıldız polisin düzenlediği operas..
Tamamı 6.10.2021

Tahşiyecilere Kumpas'ta 2. dava

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman..
Tamamı 5.10.2021

Dink'te Firari Sanıklar Yargılanıyor

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. 29 Eylü..
Tamamı 5.10.2021

Can Dündar-MİT Tırları davası

07.10.2021 11:48 İstanbul'da, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının davaya k..
Tamamı 7.10.2021

AK Partili Başkana Kumpas İtirafı

07.10.2021 12:15 Zonguldak'ta, Fetö'nün yargı ve emniyet içinde etkin olduğu dönemde, 2009 yılında gerçekleştirilen Çelik-2 operasyonu kapsamında yapılan operasyona dahil edilen dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli hakkındak..
Tamamı 7.10.2021

Odatv Yargısı Yargılanıyor

07.10.2021 11:44 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından 'İstanbul'daki Odatv soruşturması ve davası'nda yer alan eski 33 hakim ve savcının 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçların..
Tamamı 7.10.2021

Dicle'de Fetöcü Rektöre Hapis

05.10.2021 14:08 Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava sona erdi. 23 Eyl..
Tamamı 5.10.2021

Akıncı Üssü: Darbe Zararı davası

05.10.2021 14:02 Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif..
Tamamı 5.10.2021

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

05.10.2021 12:59 Ankara'da, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcı hakkında, "devletin güvenliğine ve siyasal ..
Tamamı 5.10.2021

Sakarya 34 sanık: Altın Lale Derneği

06.10.2021 10:06 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 6.10.2021

Sakarya 11 Sanık: Yasadışı Dinleme

06.10.2021 09:59 Sakarya'da, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yasadışı gizli dinleme ve diğer bazı suçlamalarla yargılandığı davanın..
Tamamı 6.10.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
52.403.277