Tam
EskidenYeniye
 

1128 akademisyenin ?al??t??? ?niversiteler


T?rk ve d?nya ?niversitelerden toplam 1128 akademisyen, devleti ter?r ?rg?t? PKK ile m?cadelesinde ele?tiren ve katliam yapmakla su?layan skandal bir bildiriye imza att?. Ter?ristlerin keskin ni?anc? t?fe?i kanaslarla hemen her g?n g?venlik g??lerini ?ehit etti?i, hendekler ve barikatlarla yollar? kapatt???, heryere bombal? tuzaklar yerle?tirerek, evleri birbirine t?nellerle ba?layarak a??k bir sava? verdi?i, ambulanslara dahi sald?rd??? biliniyor. T?m geli?meler kamuoyunun g?z? ?n?nde ya?an?rken yay?nlanan bildiri kamuoyunda ?ok etkisi yapt?. Savc?l?klara akademisyenlerle ilgili su? duyurular? yap?ld?. Kamuoyunda tepkilerin giderek yo?unla?t??? g?zlenirken bildiriye imza atanlardan imzalar?n? ?ekenlerin say?s? da art?yor. ?ok say?da ilde savc?l?klar akademisyenlerin ter?re destek verdi?i su?lamas?yla soru?turma ba?latt?. ?e?itli ?niversiteler de, bildiride imzas? olan mensuplar?n? ?niversitedeki g?revlerinden uzakla?t?racaklar?n? a??klamaya ba?lad?. ??te skandal bildiriyi imzalayan isimlerin ?niversite gruplamas?na g?re tam listesi.

16.01.2016 11:44 Abdullah Harun / kontrgerilla.com - "PKK ter?r? ile m?cadele dursun" diyen, PKK ter?r?ne tek laf etmeyip devlete demedi?ini b?rakmayan s?zde akademisyen, sanat?? ve di?erleri ile ilgili geli?meler h?zla ?o?almaya ba?lad?. ?nce birka? haberle ba?latt???m?z bu sayfay?, geli?meler h?zla ?o?almaya ba?lay?nca t?m geli?meleri tek sayfada derli toplu vermeye ?al??acak ?ekilde geni?letmeye karar verdik. "GeziBelgeseli" sayfam?zda oldu?u gibi konuyla ilgili geli?meleri imkanlar ?l??s?nde alt alta kronolojik olarak s?ralamaya ?al??aca??z. T?pk? Gezi olaylar?nda oldu?u gibi as?l dertleri h?k?metle olan, bebekleri dahi ?ld?rmekten ?ekinmeyen PKK ter?ristlerine kar?? ise tek laf etmeyen s?zde ayd?n ve sanat??lar? bu sayfada sergilemeye ?al??aca??z.AKADEM?SYEN ?NVANI ARDINA G?ZLENENLER

Aralar?nda bir ?o?u emekli olmu? solcu kelaynaklar?n, HDP'den milletvekili aday? olan Prof. Beyza ?st?n, Cumhurba?kan? Erdo?an i?in "Sara hastas?" iddias?n? ileri s?recek kadar nefret ta??yan Dr. Hakk? A??kal?n gibilerin, h?k?mete muhalefetlerini daha ?nceki bir ?ok imza ve benzer eylemlerle ortaya koyanlar?n bulundu?u bu s?zde ayd?nlar?, 1 Kas?m se?imlerinde halk?n ter?rle m?cadeleden dolay? h?k?mete b?y?k oranda destek verdi?i t?m kesimlerce dile getirildi?i halde sanki halk ter?rle m?cadeleye kar?? imi? gibi g?stermeye ?al??an bu kesimleri bu sayfada de?ifre etmeye gayret edece?iz.

T?rkiye'deki 150 bin akademisyenden 1128'ine imza att?rarak kalabal?klarm?? havas? vermeye ?al??an, adeta PKK'n?n ?niversitelerdeki akademik kolu gibi faaliyet g?steren bu isimleri s?rekli g?z ?n?nde tutmak gerekiyor. ??te unutulmamas? gerekenleri unutmamak i?in bu sayfay? olu?turuyor, tarihe not d???yoruz. 'Akademisyenler Belgeseli' olarak s?rekli g?ncellenecek olan bu sayfaya bilgi g?ndermeniz halinde onlar da eklenecektir.


 

??TE ?MZACI ?S?MLER?N ?N?VERS?TELERE G?RE DA?ILIMI

Abant ?zzet Baysal ?niversitesi, Bar?? K?l??bay, Prof. Dr.
Abant ?zzet Baysal ?niversitesi, Selime G?zelsar?, Do?. Dr.
Abant ?zzet Baysal ?niversitesi, ?lk? G?ney, Dr.
Abdullah G?l ?niversitesi, B?lent Tanju, Prof. Dr.
Aberdeen ?niversitesi, Hanifi Bar??, Doktora ??r.
Ac?badem ?niversitesi, ?lyas G?z, Do?. Dr.
Adnan Menderes ?niversitesi, ?zgen Yal??n, Ar. G?r. Dr.
Adnan Menderes ?niversitesi, Serhan G?l, Ar. G?r.
A?a Han ?niversitesi, Sevgi Adak, Yrd. Do?. Dr.
Akdeniz ?niversitesi, B?lent ??k, Yrd. Do?. Dr.
Akdeniz ?niversitesi, Cumhur ?zgi, Do?. Dr.
Akdeniz ?niversitesi, Erdal Gilgil, Prof.Dr.
Akdeniz ?niversitesi, Hafize ?zt?rk T?rkmen, Yrd. Do?. Dr.
Akdeniz ?niversitesi, Nursel ?ahin, Prof. Dr.
Akdeniz ?niversitesi, Suzan Yaz?c?, Yrd. Do?. Dr.
Akdeniz ?niversitesi, S?leyman Ulut?rk, Do?. Dr.
Akdeniz ?niversitesi, Taha Karaman, Prof. Dr.
Akdeniz ?niversitesi, Zeki Ertu?, Prof. Dr.
Alice Salomon ?niversitesi, Esra Erdem, Prof. Dr.
American ?niversitesi, ?zge ?zay, Dr.
Amsterdam ?niversitesi, Aylin Kuryel, Dr.
Amsterdam ?niversitesi, Ay?em Mert, Dr.
Anadolu ?niversitesi, Duygu Abbaso?lu, Uzman
Anadolu ?niversitesi, Ertu?rul Uzun, Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Handan ?st?nda?, Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Hatice Ye?ildal, Yrd. Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, ?lker G?khan ?en, Yrd. Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Kas?m Akba?, Yrd. Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, K?v?lc?m Turanl?, Yrd. Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Meral G?rb?z, Yrd. Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Murat Emeksiz, Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Ozan Devrim Yay, Yrd. Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Ozan Giray ?ahin, Ar. G?r.
Anadolu ?niversitesi, Pelin Yal??no?lu, Yrd. Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Rabia Beyza Candan, Ar. G?r.
Anadolu ?niversitesi, U?ur Kara, Yrd. Do?. Dr.
Anadolu ?niversitesi, Vedat Toprak, Ar. G?r.
Anadolu ?niversitesi, Yasemin ?zg?n, Do?. Dr.
Ankara FTR E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Asuman Do?an, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Ahmet B?lent ?zer, Doktora ??r.
Ankara ?niversitesi, Ahmet Ha?im K?se, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Alev ?zkazan?, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Ayd?n ?rdek, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Aykut ?oban, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Aysun Gezen, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Bahar ?im?ek, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Bar?? ?nl?, Yrd. Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Beliz G??bilmez, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Benan Eres, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Bur?in Kalk?n K?z?lda?, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, B?lent Duru, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Can Irmak ?zinan?r, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Cavidan Soykan, Dr.
Ankara ?niversitesi, Cem Atba?o?lu, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Cenk Yi?iter, Dr.
Ankara ?niversitesi, Ceren ?zcan, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, ?a?da? Acet, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Devrim K?l??er, Yrd. Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Dilek ?ankaya, Doktora ??r.
Ankara ?niversitesi, El?in Aktoprak, Yrd. Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Ercan ?en, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Faruk Alpkaya, ??r. G?r.
Ankara ?niversitesi, Funda ?enol Cantek, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Gani Ka?ar, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, G?zde Yal??n, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, G?lay Toks?z, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, G?ne? G?m??, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Handan ?a?layan, Dr.
Ankara ?niversitesi, I??l ?nal, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, ?lhan Uzgel, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, ?lkay Kara, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, ?nci Solak Akman, Yrd. Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Kenan Demirel, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Levent ?nsald?, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Merve Fidan, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Mine Gencel Bek, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Mustafa Kemal Co?kun, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, N.Ceren Salmano?lu, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Nazan Bedirhano?lu, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Nejla Kurul, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Nilg?n Erdem, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Nisan Kuyucu, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Nur Bet?l ?elik, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Ozan De?er, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, ?zlem Albayrak, Yrd. Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, ?zlem Kaygusuz, Dr.
Ankara ?niversitesi, P?nar Ecevito?lu, Yrd. Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, P?nar ?zdemir, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Se?kin ?zsoy, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Selda ?nd?l, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Serdar ?ag?rga, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Sevilay ?elenk, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, S?reyya Karacabey, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, ?ennur ?zdemir, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, Tezcan Durna, Do?. Dr.
Ankara ?niversitesi, ?lk? Do?anay, Prof. Dr.
Ankara ?niversitesi, Yasin Durak, Ar. G?r.
Ankara ?niversitesi, Zafer Yilmaz, Dr.
Appalachian State ?niversitesi, Ba?ak ?andar, Yrd. Do?. Dr.
Arel ?niversitesi, Elif Demirkaya A?ar, Ar. G?r.
Arel ?niversitesi, Feryal Sayg?l?gil, Do?. Dr.
Arel ?niversitesi, G?l?m ?ener, Yrd. Do?. Dr.
Arel ?niversitesi, Sevin? Peker, Yrd. Do?. Dr.
Arizona ?niversitesi, Atacan Atakan, Doktora ??r.
Arizona ?niversitesi, Salih Can A??ks?z, Yrd. Do?. Dr.
Arizona ?niversitesi, Zeynep Korkman, Yrd. Do?. Dr.
Ata?ehir Meslek Y?ksek Okulu, Saadet Sorgunlu, ??r. G?r.
Atat?rk ?niversitesi, Ramazan Kurt, Ar. G?r.
At?l?m ?niversitesi, M. G?rsan ?enalp, Yrd. Do?. Dr.
Ba??ms?z, Demir K???kayd?n, Ba??ms?z Ara?t?rmac?
Ba??ms?z, Erc?ment ?elik, Do?. Dr.
Ba??ms?z Ara?t?rmac?, Ay?e ?avdar, Dr.
Ba??ms?z Ara?t?rmac?, Bengi Akbulut, Dr.
Ba??ms?z Ara?t?rmac?, Emine ?ncirlio?lu, Prof. Dr.
Ba??ms?z Ara?t?rmac?, ?zge Yalta Yanda?, Dr.
Ba??ms?z Ara?t?rmac?, ?zg?r Dirim ?zkan, Dr.
Ba??ms?z Ara?t?rmac?, Sava? ?oban, Dr.
Ba??ms?z Ara?t?rmac?, ?mit Ak?ay, Do?. Dr.
Ba??ms?z Ara?t?rmac? Kanada/Siyaset Bilimi, Mete Pamir, Dr.
Bah?e?ehir ?niversitesi, F?rat Erdo?mu?, ??r. G?r.
Bah?e?ehir ?niversitesi, G?leng?l Alt?nta?, ??r. G?r.
Bah?e?ehir ?niversitesi, Mahmut ??nar, ??r. G?r.
Bah?e?ehir ?niversitesi, Selim Ey?bo?lu, Prof.Dr.
Bah?e?ehir ?niversitesi, Sinem Ayd?nl?, Ar. G?r.
Bah?e?ehir ?niversitesi, Tolga Hepdin?ler, Yrd. Do?. Dr.
Bamberg ?niversitesi, Ergin ?pengin, Dr.
Bart?n ?niversitesi, H?lya Do?an, Yrd. Do?. Dr.
Basel ?niversitesi, Bilgin Ayata, Prof. Dr.
Ba?kent ?niversitesi, ?ebnem O?uz, Do?. Dr.
Bates College, Senem Aslan, Yrd. Do?. Dr.
Batman ?niversitesi, Ay?eg?l Kanbak, Yrd. Do?. Dr.
Batman ?niversitesi, D?zg?n ?ak?rca, Yrd. Do?. Dr.
Batman ?niversitesi, ?smail ?iriner, Prof. Dr.
Batman ?niversitesi, Makbule ?iriner Onver, Yrd. Do?. Dr.
Bellek ve K?lt?r Sosyolojisi ?al??malar? Derne?i, Bar?? ?annan,
Beykent ?niversitesi, Asl? Kotaman, Do?. Dr.
Beykent ?niversitesi, Zeynep G?nen, Dr.
Bilgi ?niversitesi, Murat Da?l?, Yrd. Do?. Dr.
Bilgi ?niversitesi, Semra Somersan, Do?. Dr.
Bilgi ?niversitesi, Tu??e Er?etin, Doktora ??r.
Bilkent ?niversitesi, Ahmet G?rata, Do?. Dr.
Bilkent ?niversitesi, ?zlem Sava?, Yrd. Do?. Dr.
Bilkent ?niversitesi, Will Day, ??r. G?r.
Binghamton ?niversitesi, Delal Ayd?n, Doktora ??r.
Binghamton ?niversitesi, H. Ege ?zen, Doktora ??r.
Bing?l ?niversitesi, Eda Erdener, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Abbas Vali, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ahmet Ersoy, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ahu Ers?zl?, Okutman
Bo?azi?i ?niversitesi, Albert Ali Salah, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ali Saysel, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Asl? ?zyar, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Asl? Takanay, Doktora ??r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ayfer Bartu Candan, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Aylin ?nald?, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ay?eg?n Soysal, Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ay?en Canda?, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Bahar ?ahin F?rat, Doktora ??r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Beg?m ?zkaynak, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Berna K?l?n?, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Bet?l Tanbay, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Biray Kolluo?lu, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Birg?l Sar?o?lu, Doktora ??r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Burcu Kaya K?z?l?z, Doktora ??r.
Bo?azi?i ?niversitesi, B?lent K???k, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Can Candan, ??r. G?r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ceren ?zsel?uk, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ceyda Arslan Kechriotis, Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, ?i?dem Kafes?io?lu, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Elif Aysimi Duman, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Elif ?evik, Ar. G?r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Emine Fi?ek, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Engin Ader, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Erol K?ro?lu, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Esra Mungan, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Fatma G?k, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Feyza Ak?nerdem, Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Gaye Y?lmaz, Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, G?k?e Metin, Doktora ??r.
Bo?azi?i ?niversitesi, G?nizi Kartal, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Hazal Halavut, Ar. G?r.
Bo?azi?i ?niversitesi, ?brahim Yaman, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, ?pek Seyal?o?lu, ??r. G?r.
Bo?azi?i ?niversitesi, ?rem Kurtsal Steen, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Koray ?al??kan, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Kuban Alt?nel, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Melike Acar, Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Meltem Ah?ska, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Meltem G?rle, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Meltem Toks?z, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Mer?l Demirel, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Mine Eder, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Murat G?lsoy, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Murat Koyuncu, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Murat Y?lmaz, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Nazan ?st?nda?, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Nejla Osseiran, ??r. G?r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Ne?'e Bilgin, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Nevim Bor?in, Doktora ??r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Nevra Necipo?lu, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Noemi Levy-Aksu, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Nur?in ?leri, Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Nuri Ersoy, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, N?ket Esen, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, N?khet Sirman, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Olcay Aky?ld?z, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, ?mer Faruk Yekde?, Doktora ??r.
Bo?azi?i ?niversitesi, P?nar Yolum, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Refet Ali Yal??n, Ar. G?r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Re?it Canbeyli, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, R?fat Ok?abol, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Sakine ?il, Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Saliha Paker, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Seda Altu?, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Sema Sakarya, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Senem Y?ld?z, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Serdar Altok, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Seval G?len, Ar. G?r.
Bo?azi?i ?niversitesi, ?emsa ?zar, Prof. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, ?enay ??nar, Doktora ??r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Tuna Kuyucu, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Volkan ??dam, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Yahya M. Madra, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Y?ld?z Silier, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Zafer Yenal, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Zeynep Ar?kan, Ar. G?r.
Bo?azi?i ?niversitesi, Zeynep Gambetti, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Zeynep Kadirbeyo?lu, Yrd. Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi, Zeynep Uysal, Do?. Dr.
Bo?azi?i ?niversitesi., ?zlem Beyarslan, Yrd. Do?. Dr.
Bonn ?niversitesi, Mahir Tokatl?, Do?. Dr.
Bordeaux ?niversitesi, Garip Turun?, Prof. Dr.
Boston ?niversitesi, Kamil L. Ekinci, Prof. Dr.
Boston ?niversitesi., K?v?lc?m Co?kun, Do?. Dr.
Brandeis ?niversitesi, Asl? Zengin, ??r. G?r.
Bremen ?niversitesi, Nurhak Polat, ??r. G?r.
British Columbia ?niversitesi, ?zg?l Ak?nc?, Doktora ??r.
British Columbia ?niversitesi, Sayg?n Salgirli, Yrd. Do?. Dr.
Brock ?niversitesi, Ebru ?st?nda?, Do?. Dr.
Brooklyn College, Kumru Toktam??, Do?. Dr.
B?lent Ecevit ?niversitesi, ?znur ?nc?l, Yrd. Do?. Dr.
California College of the Arts, Nilg?n Bayraktar, Yrd. Do?. Dr.
California San Diego ?niversitesi, Bar?? Ta?yakan, Doktora ??r.
California San Diego ?niversitesi, Esin D?zel, ??r. G?r.
California State ?niversitesi, Ece Algan, Do?. Dr.
Cambridge ?niversitesi, Ay?e Zarakol, Yrd. Do?. Dr.
Cambridge ?niversitesi, Ye?im Yaprak Y?ld?z, Doktora ??r.
Cambridge ?niversitesi, Zerrin ?zlem Biner, Dr.
Carleton ?niversitesi, Deniz Karman, Emeritus Prof. Dr.
Central European ?niversitesi, P?nar D?nmez, Dr.
Centre national de la recherche scientifique, G?l?in Erdi Lelandais, Dr.
Centre national de la recherche scientifique, I??k Tamdo?an, Dr.
College of William and Mary, Ayfer Karakaya, Yrd. Do?. Dr.
Columbia ?niversitesi, ?hsan ?olak, Dr.
Columbia ?niversitesi, Melissa Bilal, Dr.
Columbia ?niversitesi, Z?leyha ?olak, ??r. G?r.
Cornell ?niversitesi, Bar?? Bircan, Doktora ??r.
Cornell ?niversitesi, Esra Akcan, Do?. Dr.
Cornell ?niversitesi, Lara Fresko, Doktora ??r.
Coventry ?niversitesi, Bahar Na?er,
Cumhuriyet ?niversitesi, Ali ?eliks?z, Prof. Dr.
CUNY Graduate Center, Cihan Tekay, Doktora ??r.
?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi, Solmaz Bunulday, Do?. Dr.
?ankaya ?niversitesi, Ekin Bar?? ?ah, Ar. G?r.
?ankaya ?niversitesi, Hande Kaynak, Yrd. Do?. Dr.
?ankaya ?niversitesi, Osman Aray, Yrd. Do?. Dr.
?ukurova ?niversitesi, Eseng?l Ayy?ld?z, Yrd. Do?. Dr.
?ukurova ?niversitesi, Esra Ummak, Doktora ??r.
?ukurova ?niversitesi, Taylan Ko?, Yrd. Do?. Dr.
Denver ?niversitesi, Yavuz Ya?ar, Do?. Dr.
Dickinson College, Ebru Kongar, Do?. Dr.
Dicle ?niversitesi, Ayd?n Gelmez, ??r. G?r.
Dicle ?niversitesi, Aziz Harman, Do?. Dr.
Dicle ?niversitesi, Do?an Kurt, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, D?zg?n U?ur, Ar. G?r.
Dicle ?niversitesi, Emine Me?e, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Erhan ?nl?, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Fikret Uyar, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, H?meyra Y?lmaz, Ar. G?r.
Dicle ?niversitesi, ?rfan A??kg?z, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Mesut Arslan, Ar. G?r.
Dicle ?niversitesi, Murat Biricik, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Murat K?z?l, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Mustafa O. Sinemillo?lu, Yrd. Do?. Dr.
Dicle ?niversitesi, Romedi ?elik, Yrd. Do?. Dr.
Dicle ?niversitesi, Sel?uk Ertekin, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Sonja Galler, ??r. G?r.
Dicle ?niversitesi, Tahsin S???t, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Yasemin Bulut, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Yasin Bedir, Ar. G?r.
Dicle ?niversitesi, Y?lmaz Turgut, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi, Zehra K?l?n?, Ar. G?r.
Dicle ?niversitesi, Zeki Kanay, Yrd. Do?. Dr.
Dicle ?niversitesi, Zuhal Toker, Prof. Dr.
Dicle ?niversitesi , S?leyman K?z?l, Prof. Dr.
Die Carl von Ossietzky ?niversitesi, Diren Ye?il, Doktora ??r.
Do?u Akdeniz ?niversitesi, Hanife Aliefendio?lu, Do?. Dr.
Do?u Akdeniz ?niversitesi, Tu?rul ?lter, Do?. Dr.
Do?u Akdeniz ?niversitesi, Umut Bozkurt, Yrd. Do?. Dr.
Do?u? ?niversitesi, Asl? Vatansever, Yrd. Do?. Dr.
Do?u? ?niversitesi, Serdar M. De?irmencio?lu, Prof. Dr.
Do?u? ?niversitesi, ?ule ?nsel Ekici, Do?.Dr.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Ali Tansu Balc?, Doktora ??r.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Ayd?n Ar?, Ar. G?r.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Ay?en Uysal, Prof. Dr.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Cem Terzi, Prof. Dr.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Dilek Karabulut, Ar. G?r.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Erkin Ba?er, Yrd. Do?. Dr.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Emel Yuvapan, ??r. G?r.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Halil Resmi, Prof. Dr.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Halis Ula?, Do?. Dr.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, ?zge G?nal, Prof. Dr.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, ?zer Yers?ren, Ar. G?r.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Se?kin Ayd?n, Do?. Dr.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Serap Sar?ta?, Ar. G?r.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi, Ye?im Edis ?ahin, Prof. Dr.
Duisburg-Essen ?niversitesi, Kader Konuk, Prof. Dr.
Duisburg-Essen ?niversitesi, Nesrin Tan?, ??r. G?r.
D?zce ?niversitesi, Latife Aky?z, Yrd. Do?. Dr.
Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales, Adnan ?elik, Doktora ??r.
Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales, Ay?eg?l Bozan, Doktora ??r.
Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales, Engin Sustam, Dr.
Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales, Hamit Bozarslan, Prof. Dr.
Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales, Nil?fer G?le, Prof. Dr.
Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales, Tu?ba Y?ld?r?m, Doktora ??r.
Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales, Zeynep U?ur, Doktora ??r.
Ecole d'Urbanisme de Paris, Mustafa Dike?, Prof. Dr.
Ecole pratique des hautes ?tudes, D. Kaan Eraslan, Doktora ??r.
Edge Hill ?niversitesi, ?zge ?zd?zen, Doktora ??r.
Edinburgh ?niversitesi, Ceren ?eng?l, Doktora ??r.
Ege ?niversitesi, Asl? Davas, Do?. Dr.
Ege ?niversitesi, Cansu Akba? Demirel, Ar. G?r.
Ege ?niversitesi, Feride Aksu Tan?k, Prof. Dr.
Ege ?niversitesi, Hanifi Kurt, Yrd. Do?. Dr.
Ege ?niversitesi, L?l?fer K?r?kmez, Yrd. Do?. Dr.
Ege ?niversitesi, Melek G?regenli, Prof. Dr.
Ege ?niversitesi, Nermin Biter, Dr.
Ege ?niversitesi, Nilg?n Toker, Prof. Dr.
Ege ?niversitesi, Serdar Tekin, Yrd. Do?. Dr.
Ege ?niversitesi, Zerrin Kurto?lu, Prof. Dr.
Ege ?niversitesi, Zeynep Varol, Ar. G?r.
Emekli, A. Serdar Esen, Dr.
Emekli, F?sun Ertu?, Dr.
Emekli, Haldun G?lalp, Prof. Dr.
Emekli, ?brahim Akkurt, Prof. Dr.
Emekli, Nilg?n ?elebi, Prof. Dr.
Emekli, ?get ?ktem Tan?r, Prof. Dr.
Emekli, Sema Erder, Prof. Dr.
Emekli (Abant ?zzet Baysal ?niversitesi), Mustafa Sercan, Prof. Dr.
Emekli (Ankara ?niversitesi), Alaeddin ?enel, Do?. Dr.
Emekli (Ankara ?niversitesi), Bask?n Oran, Prof. Dr.
Emekli (Bo?azi?i ?niversitesi), G?ler Okman Fi?ek, Prof. Dr.
Emekli (Bo?azi?i ?niversitesi), G?ler ?ktem,
Emekli (Bo?azi?i ?niversitesi), Nur Bekata Mardin, ??r. G?r.
Emekli (Bo?azi?i ?niversitesi), Oya K?ymen, Prof. Dr.
Emekli (Galatasaray ?niversitesi), Ahmet ?nsel, Prof. Dr.
Emekli (Gazi ?niversitesi), Mehmet Ali K?l??bay, Dr.
Emekli (Hiram College), U?ur Aker, Prof. Dr.
Emekli (?stanbul Teknik ?niversitesi), Ay?e Erzan, Prof. Dr.
Emekli (?stanbul Teknik ?niversitesi), Y?cel Candemir, Prof. Dr.
Emekli (?stanbul ?niversitesi), Gen?ay G?rsoy, Prof. Dr.
Emekli (?stanbul ?niversitesi), Handan Salta, Dr.
Emekli (?stanbul ?niversitesi), ?zzettin ?nder, Prof. Dr.
Emekli (?stanbul ?niversitesi), Naz ?avu?o?lu, Prof. Dr.
Emekli (?stanbul ?niversitesi), Sibel ?zekmek?i, Prof. Dr.
Emekli (?stanbul ?niversitesi), ?ahika Y?ksel, Prof. Dr.
Emekli (Marmara ?niversitesi), Melda Tun?ay, Prof. Dr.
Emekli (Marmara ?niversitesi), Nihal Saban, Prof. Dr.
Emekli (Ondokuz May?s ?niversitesi), Ay?e G?zen, Prof. Dr.
Emekli (Orta Do?u Teknik ?niversitesi), ?a?lar G?ven, Prof. Dr.
Emekli (Orta Do?u Teknik ?niversitesi), G?rel T?z?n, Dr.
Emekli (Orta Do?u Teknik ?niversitesi), Yak?n Ert?rk, Prof. Dr.
Emekli (Sabanc? ?niversitesi), Ay?e ?nc?, Prof. Dr.
Emekli (Y?ld?z Teknik ?niversitesi), Meryem Koray, Prof. Dr.
Emekli (Y?ld?z Teknik ?niversitesi), Nurhan Gen, ??r. G?r.
Erzincan ?niversitesi, Serdar Ba??etin, Ar. G?r.
Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi, Deniz Pelin Din?er, Ar. G?r.
Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi, Selda ?en, Ar.G?r.
Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi, ?lk? Ay, Ar. G?r.
Essex ?niversitesi, G?l?imen Karake?i, ??r. G?r.
Essex ?niversitesi, Sinem Arslan, Ar. G?r.
ETH Z?rih, Burcu K???kkele?, Ar. G?r.
EUME / Zentrum Moderner Orient, Deniz Yonucu, Dr.
European University Institute, Didem Oral, Doktora ??r.
European University Institute, ?zge Ertem, Dr.
Fatih Sultan Mehmet Vak?f ?niversitesi, Zeynep G?ney, ??r. G?r.
Fatih ?niversitesi, ?a?la Ayka?, Yrd. Do?. Dr.
Fitchburg Eyalet ?niversitesi, Adem Y. Elveren, Yrd. Do?. Dr.
FMV I??k ?niversitesi, Asl? ?en, Yrd. Do?. Dr.
FMV I??k ?niversitesi, Ceren Mert, Dr.
FMV I??k ?niversitesi, Emrah D?nmez, ??r. G?r.
FMV I??k ?niversitesi, Esin ?nan, Prof. Dr.
FMV I??k ?niversitesi, Hacer Ansal, Prof. Dr.
FMV I??k ?niversitesi, Mehmet E. Karaaslan, Prof. Dr.
FMV I??k ?niversitesi, Ne?e Y?ld?ran, Dr.
FMV I??k ?niversitesi, Sinan Birdal, Yrd. Do?. Dr.
Fondation Maison des sciences de l'homme, ?zge Yaka, Dr.
Frankfurt Goethe ?niversitesi, Mesut Keskin, Doktora ??r.
Freie Universit?t Berlin, ?i?dem Demircan, Doktora ??r.
Friedrich-Alexander ?niversitesi, H?seyin I. ?i?ek, Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Aliye Karab?k Kovanl?kaya, Do?. Dr
Galatasaray ?niversitesi, Ba?ak Demir, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Ba?ak Karaman, Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Buket T?rkmen, Do?. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Burcu Konak??, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Cem ?zatalay, Do?. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Ceren S?zeri, Do?. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Didem Dan??, Do?. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Do?u Toks?z, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Eda Asl? ?eran, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Fatma G?l Karag?z, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Feyza Ak Akyol, Do?ent
Galatasaray ?niversitesi, F?sun ?stel, Prof. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Gaye ?ankaya Eksen, Dr.
Galatasaray ?niversitesi, G?zde Aytemur, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, G?ls?n G?venli, Yrd. Do?. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Hakan Y?cel, ??r. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, ?dil Kaya, Prof. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, ?pek Mer?il, Do?. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Nazl? ?kten, ??r. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Olcay Kunal, Okutman
Galatasaray ?niversitesi, Ozan ?a?layan, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, ?mer Ayg?n, Yrd. Do?. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Se?il Do?u?, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Se?kin Sertdemir ?zdemir, Ar. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Tuba Ak?nc?lar, ??r. G?r.
Galatasaray ?niversitesi, Verda ?rti?, Do?. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Yasemin ?nceo?lu, Prof. Dr.
Galatasaray ?niversitesi, Zeynep Sava???n, Ar. G?r.
Gazi ?niversitesi, Bet?l Yarar, Do?. Dr.
Gazi ?niversitesi, Eren K?rm?z?alt?n, Ar. G?r.
Gazi ?niversitesi, Kemal ?nal, Do?. Dr.
Gaziantep ?niversitesi, ?a?r? Aslan, Ar. G?r.
Gaziantep ?niversitesi, Fulya Do?ruel, Yrd. Do?. Dr.
Gaziantep ?niversitesi, H. P?nar ?eno?uz, Yrd. Do?. Dr.
Gaziantep ?niversitesi, Rana G?rb?z, Yrd. Do?. Dr.
Gediz ?niversitesi, Z?beyit G?n, Yrd. Do?. Dr.
Georgetown ?niversitesi, Alev G?rb?z, Doktora ??r.
Georgia Gwinnett College, Axel ?orlu, Yrd. Do?. Dr.
Giresun ?niversitesi, Dilek ?zhan Ko?ak, Do?. Dr.
G?ttingen ?niversitesi, Sinem Adar, Dr.
Graz ?niversitesi, Kerem ?ktem, Prof. Dr.
Greenwich ?niversitesi, Mehmet U?ur, Prof. Dr.
Grenoble Ulusal Y?ksek Mimarl?k Okulu, Ay?eg?l Cankat, Dr.
Hacettepe ?niversitesi, A. Nevin Y?ld?z Tahincio?lu, Yrd. Do?. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, Berfin Emre ?etin, Dr.
Hacettepe ?niversitesi, Burcu Hatibo?lu Diren, Ar. G?r.
Hacettepe ?niversitesi, ?a?la Karaba? Sar?, Yrd. Do?. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, Engin F?rat, Ar. G?r.
Hacettepe ?niversitesi, G?rkem Akg?z, Dr.
Hacettepe ?niversitesi, G?ze Orhon, Yrd. Do?. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, G?ls?m Depeli, Yrd. Do?. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, Hakan M?hc?, Prof. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, ?lknur Y?ksel Kaptano?lu, Do?. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, M. Bar?? G?m??ba?, Yrd. Do?. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, Nergiz Karda?, Ar. G?r.
Hacettepe ?niversitesi, Osman ???i, Ar. G?r.
Hacettepe ?niversitesi, ?zge Sanem ?zate? Gelmez , Dr.
Hacettepe ?niversitesi, ?zg?r Ekici, Yrd. Do?. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, Sava? Erg?l, Dr.
Hacettepe ?niversitesi, Sedat Ya?c?o?lu, Ar. G?r.
Hacettepe ?niversitesi, Simten Co?ar, Prof. Dr.
Hacettepe ?niversitesi, Sinem ?nem U?kan, Ar. G?r.
Hacettepe ?niversitesi, ?adiye Can G?l, Ar. G?r.
Hacettepe ?niversitesi, U?ur ?etin, Ar. G?r.
Hacettepe ?niversitesi, Y?ksel Tar?m, Ar. G?r.
Hakkari ?niversitesi, ?mran Roda Suva?c?, Okutman
Hali? ?niversitesi, Cem Uslu, ??r. G?r.
Hamburg ?niversitesi, Berna Pekesen, Dr.
Harvard ?niversitesi, Arman? Y?ld?z, Doktora ??r.
Harvard ?niversitesi, Emrah Alt?ndi?, Dr.
Harvard ?niversitesi, G?ven G?zeldere, Do?. Dr.
Helsinki ?niversitesi, Ferhat Kaya, Doktora ??r.
Helsinki ?niversitesi, Suzan Bayhan, Dr.
Hertfordshire ?niversitesi, H?lya Da?deviren, Prof. Dr.
Humboldt ?niversitesi, G?k?e Yurdakul, Prof. Dr.
I?d?r ?niversitesi., ?zlem ?endeniz, Ar. G?r.
Illinois ?niversitesi, Ezgi G?ner, Doktora ??r.
Institut national des langues et civilisations orientales, Serdar Ay, Doktora ??r.
?llinois ?niversitesi, ?m?r Harman?ah, Do?. Dr.
?stanbul 29 May?s ?niversitesi, Ay?e Day?, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul 29 May?s ?niversitesi, Hilal Alkan, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Arel ?niversitesi, Canan ?zcan, Ar. G?r.
?stanbul Arel ?niversitesi, Efe Ar?k, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Arel ?niversitesi, ?lkay ?zk?ralpli, ??r. G?r.
?stanbul Arel ?niversitesi, Onur Bu?ra Kolcu, ??r. G?r.
?stanbul Arel ?niversitesi, Umut ?ah, ??r. G?r.
?stanbul Ayd?n ?niversitesi, Deniz Y?kseker, Prof. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, A. Zeynep K?l??, Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Adil Serhan ?ahin, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Alper Aky?z, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Av?ar G?rp?nar, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ayhan Kaya, Prof. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ay?e Beyazova, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ay?enaz Toker, ??r. Eleman?
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ayten Zara, Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ba?ak Tu?, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Beg?m Ba?da?, Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Belin Benezra, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Berrak Karahoda, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Burcu Keskin, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Burcu Yasemin Seyben, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, B?lent Bilmez, Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, B?lent Somay, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Canan Erten, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Chris Stephenson, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ece Akten, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Eda Arduman, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Elif Kendir Beraha, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Elif Sandal ?nal, Doktora ??r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Erdo?an Onur Cerito?lu, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ertu?rul Ahmet Tonak, Prof. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Esra Arsan, Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Evren Ho?g?r, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ferda Keskin, Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Gencer ?zcan, Prof. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, G?k?e ?ataloluk, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, G?k?en Y?ld?z, Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, G?zde Durmu?, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, G?lhan Balsoy, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, G?vent?rk G?rg?l?, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Hale Bolak, Prof. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Hale Turhan, Y?ksek Lisans ??r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, It?r Akdo?an, Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, It?r Erhart, Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, ?pek Tan ?elebi, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Kenan ?ay?r, Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Kezban Ay?a Alangoya, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Kudret ?obanl?, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Martin van Bruinessen, Prof. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Melda Akba?, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Melike Erg?n, Ara?t?rmac?
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Meltem Y?lmaz ?ener, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Murat ?zbank, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Murat Paker, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, M?ge Ayan Ceyhan, Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Nazan Haydari, Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Naz?m H. R. Dikba?, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Nilay Kaya, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Ohannes K?l??da??, Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Orkun Do?an, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, ?mer Turan, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, ?zlem K?seo?lu ?rnek, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Sema Bayraktar, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Semra Horuz, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Sezai Ozan Zeybek, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Simge Hough, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, S?reyya Topalo?lu, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, ?ebnem Yal?nay, Prof. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Tansel Korkmaz, Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Tu??e ?etin, Ar. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Yonca Demir, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Y?r?k Kurtaran, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Zeynep Altok, ??r. G?r.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Zeynep ?atay, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, Zeynep Ye?im G?k?e, Ar. G?r.
?stanbul Bilim ?niversitesi, Sevda Bulduk, Do?. Dr.
?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi, Aysuda K?lemen, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi, Ayt?l F?rat, ??r. G?r.
?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi, Deniz Parlak, ??r. G?r.
?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi, Esra Kaliber, ??r. G?r.
?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi, G?l?in Balamir Co?kun, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi, L?tfiye Bozda?, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi, Tuba Demirci-Y?lmaz, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi, Yekbun Ad?g?zel, Do?. Dr.
?stanbul K?lt?r ?niversitesi, Asiye Akg?n, Dr.
?stanbul K?lt?r ?niversitesi, Erdem ?ng?r, Ar. G?r.
?stanbul K?lt?r ?niversitesi, Pelin ?etken, Ar. G?r.
?stanbul K?lt?r ?niversitesi, Zeyno Pek?nl?, ??r. G?r.
?stanbul ?ehir ?niversitesi, Ak?n Tek, Okutman
?stanbul ?ehir ?niversitesi, Asl? Telli Aydemir, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?ehir ?niversitesi, Canan Balan, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?ehir ?niversitesi, Mahmut Mutman, Prof. Dr.
?stanbul ?ehir ?niversitesi, Mesut Ye?en, Prof. Dr.
?stanbul ?ehir ?niversitesi, Nezih Erdo?an, Prof. Dr.
?stanbul ?ehir ?niversitesi, Serap ?zer, Do?. Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Ahmet At?l A??c?, Do?. Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Ahu S?kmeno?lu, ??r. G?r.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Asl? ?alk?vik, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Ay?e Akal?n, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Ay?e Serdar, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Burak ?z?mkesici, Ar. G?r.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Didem ??nar, ??r. G?r.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Emin Alper, ??r. Gorevlisi
?stanbul Teknik ?niversitesi, ?pek Y?rekli, Do?. Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Kerem Eksen, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Meri? Taylan, Doktora ??r.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Nergis Per?inel, Okutman
?stanbul Teknik ?niversitesi, Robert Reigle, Do?. Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Stefo Benlisoy, Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, ??kran ?avdar, Dr.
?stanbul Teknik ?niversitesi, Veysi Alt?nta?, Ar. G?r.
?stanbul Ticaret ?niversitesi, Belma Bek?i, Do?. Dr.
?stanbul Ticaret ?niversitesi, Halil ?brahim Yenig?n, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, A. Din? Alada, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Adalet B. Alada, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Ahmet Bekmen, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Alev Aslan, Dr.
?stanbul ?niversitesi, Asl? Aydemir, Ar. G?r.
?stanbul ?niversitesi, Aylin Alt?nay Cing?z, Dr.
?stanbul ?niversitesi, Ayten Alkan, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Biriz Berksoy, Dr.
?stanbul ?niversitesi, Can Soylu, Doktora ??r.
?stanbul ?niversitesi, Deniz Morva, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Do?an ?etinkaya, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Egemen Kepek?i, Ar. G?r.
?stanbul ?niversitesi, Erhan Kele?o?lu, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Ertan Ersoy, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Eylem ?zdemir, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Ezgi P?nar, Ar. G?r.
?stanbul ?niversitesi, Ferda Karag?z, Ar. G?r. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Gizem Bilgin Ayta?, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, G?lhan T?rkay, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, G?ven G?rkan ?ztan, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, H. Esra Ercan, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Hakan Ongan, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Hatice Kurtulu?, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Haydar Durak, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Huri ?zdo?an, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, H?lya Kirmano?lu, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, I??l ?akan Halilibrahimo?lu, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, ?lkay Y?lmaz, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, ?nci ?zkan Kerestecio?lu, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, ?rfan Ke?o?lu, Doktora ??rencisi
?stanbul ?niversitesi, Jale Yaz?c?, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Mehtap Bal?k, Ar. G?r.
?stanbul ?niversitesi, Mihriban ?zba?aran, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Murat Birdal, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Mustafa Taner G?ren, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Nihan Aksakall?, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Nuray Erg?ne?, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Nuray Mert, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Ogeday ?oker, Ar. G?r.
?stanbul ?niversitesi, O?uz Ar?c?, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Olcay Yaz?c?, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Pedriye Mutlu, Ar. G?r.
?stanbul ?niversitesi, P?nar Saip, Dr.
?stanbul ?niversitesi, Ra?it T?kel, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Rezzan Tuncay, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Rukiye Eker ?mero?lu, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, S. Cankat Tanr?verdi, Ar. G?r.
?stanbul ?niversitesi, Selim Badur, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Sevgi U?an ?ubuk?u, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Sezen ?ilengir, Ar. G?r.
?stanbul ?niversitesi, Sinan Y?ld?rmaz, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, S?nmez Alvano?lu, Doktora ??r.
?stanbul ?niversitesi, ?ebnem Korur Fincanc?, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Tahsin Ye?ildere, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Taner G?ren, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Tebess?m Y?lmaz, Doktora ??r.
?stanbul ?niversitesi, T?lay Erkan, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Veli Polat, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Y. Kerem Aslan, Doktora ??r.
?stanbul ?niversitesi, Yasemin Oral, Yrd. Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Z. T?l Akbal S?alp, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Zerrin ?ren Boynudelik, Dr.
?stanbul ?niversitesi, Zeynep Direk, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Zeynep K?v?lc?m, Do?. Dr.
?stanbul ?niversitesi, Zeynep K???k, Doktora ??r.
?stanbul ?niversitesi , Hasan Akbulut, Prof. Dr.
?stanbul ?niversitesi , ?zg?n Akduran, Yrd. Do?. Dr.
?svi?re, Hakk? A??kal?n, Dr.
?zmir Dokuz Eyl?l ?niversitesi, ?zlem Bi?er, Dr.
?zmir Ekonomi ?niversitesi, G?ven ?ncirlio?lu, Do?. Dr.
?zmir Ekonomi ?niversitesi, I??k G?rleyen, Yrd. Do?. Dr.
?zmir Ekonomi ?niversitesi, Olga Selin H?nler, Yrd. Do?. Dr.
?zmir Ekonomi ?niversitesi, Seher ?en, Yrd. Do?. Dr.
?zmir Ekonomi ?niversitesi, Zafer Y?r?k, Yrd. Do?. Dr.
?zmir ?leri teknoloji Enstit?s?, G?ldem ?zata?an, Yrd. Do?. Dr.
?zmir ?niversitesi, N. Ekrem T?zen, Yrd. Do?. Dr.
?zmir ?niversitesi, ??kr? Boylu, Prof. Dr.
?zmir Y?ksek Teknoloji Enstit?s?, Eylem Kurulgan Demirci, Dr.
?zmir Y?ksek Teknoloji Enstit?s?, Mehmet Penpecio?lu, Yrd. Do?. Dr.
Johannes Gutenberg ?niversitesi, Dilek Dizdar, Prof. Dr.
Johns Hopkins ?niversitesi, Serra Hakyemez, Doktora ??r.
Kad?n G?nl?k Ya?am?n? K?lt?rleraras? Ara?. Uluslararas? ?leti?im Merkezi/Almanya, Meral Akkent, Ara?t?rmac?
Kadir Has ?niversitesi, B?lent Eken, Dr.
Kadir Has ?niversitesi, Ceren Lord, Dr.
Kadir Has ?niversitesi, ?a?la Diner, Yrd. Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, ?i?dem Bozda?, Yrd. Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, Didem K?l??k?ran, Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, Elif Ak?al?, ??r. G?r.
Kadir Has ?niversitesi, Eliya B?y?kkaya, Yrd. Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, G?l?ah Kurt, Yrd. Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, G?rkan Maruf M?h??, ??r. G?r.
Kadir Has ?niversitesi, Melis Behlil, Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, ?znur Ya?ar Diner, Yrd. Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, R. Orkun G?ner, Ar. G?r.
Kadir Has ?niversitesi, Reyda Erg?n, Yrd. Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, Sarphan Uzuno?lu, ??r. G?r.
Kadir Has ?niversitesi, Suncem Ko?er, Yrd. Do?. Dr.
Kadir Has ?niversitesi, Z. Gizem Say?n, Ar. G?r.
Kadir Has ?niversitesi, Zeynep Dadak, Dr.
Kaliforniya ?niversitesi, Baki Tezcan, Do?. Dr.
Kaliforniya ?niversitesi, Onur Kapdan, Doktora ??r.
Kaliforniya ?niversitesi, ?yk? Potuo?lu Cook, Okutman
Kaliforniya ?niversitesi, Sevi Bayraktar, Doktora ??r.
Keele ?niversitesi, ?eref Kavak, Doktora ??r.
Kennesaw State ?niversitesi, Haluk Baran Bing?l, Doktora ??r.
K?r?kkale ?niversitesi, Fuat ?zdin?, Yrd.Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Adem Ye?ilyurt, Ar. G?r.
Kocaeli ?niversitesi, Aynur ?zu?urlu, Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Burcu Yakut ?akar, Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Derya Keskin, Yrd. Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, G?l K?ksal, Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, G?ven Bak?rezer, Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Hakan Ko?ak, Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, H?lya Kendir, Yrd. Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Kuvvet Lordo?lu, Prof. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Mehmet Cengiz Er?in, Prof. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Mehmet Rauf Kesici, Yrd. Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Mehmet Ruhi Demiray, Yrd. Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Nilay Etiler, Prof. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Onur Hamzao?lu, Prof. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, ?zlem ?zkan, Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, ?mit Bi?er, Prof. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Veli Deniz, Prof. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Y?cel Demirer, Do?. Dr.
Kocaeli ?niversitesi, Zelal Ekinci, Prof. Dr.
Ko? ?niversitesi, Ay?en ?st?bici, Doktora Sonras? Ara?t?rmac?
Ko? ?niversitesi, Ba?ak Can, Yrd. Do?. Dr.
Ko? ?niversitesi, Bilge Sel?uk, Do?. Dr.
Ko? ?niversitesi, ?etin ?elik, Dr.
Ko? ?niversitesi, Didem Pek?n, ??r. G?r.
Ko? ?niversitesi, Dies van der Linde, Doktora ??r.
Ko? ?niversitesi, Dikmen Bezmez, Yrd. Do?. Dr.
Ko? ?niversitesi, Erdem Y?r?k, Yrd. Do?. Dr.
Ko? ?niversitesi, Ergin Bulut, Yrd. Do?. Dr.
Ko? ?niversitesi, Roza Kamilo?lu, Y?ksek Lisans ??r.
Ko? ?niversitesi, Y?cel Yemez, Do?. Dr.
K?ln ?niversitesi, Lebriz Ersoy, Dr.
Kurdish Studies Journal, Welat Zeydanl?o?lu, Dr.
Leicester ?niversitesi, ?pek Demir, Dr.
Leiden ?niversitesi, P?nar K?l??er, Ar. G?r.
Liege G?? Tetkik ve Uygulama Enstit?s?, Altay A. Man?o, Dr. Bilimsel Direkt?r
London School of Economics, Esra ?zy?rek, Dr.
Londra (Birbeck) ?niversitesi, Ba?ak Ert?r, Dr.
Londra (Birbeck) ?niversitesi, Ozan Kamilo?lu, Ar. G?r.
Londra G?zel Sanatlar ?niversitesi, Serkan Delice, Dr.
Londra Queen Mary ?niversitesi, Derya Bay?r, Dr.
Londra ?niversitesi, Ay?e Arslan, Doktora ??r.
Londra ?niversitesi, Birg?l Y?lmaz, Doktora ??r.
Londra ?niversitesi, Ceylan Beg?m Y?ld?z, Doktora ??r.
Londra ?niversitesi, Feyzi ?smail, Dr.
Londra ?niversitesi, Funda ?stek, Dr.
Londra ?niversitesi, Kerem Ni?anc?o?lu, Dr.
Londra ?niversitesi, Latif Ta?, Dr.
Londra ?niversitesi, Veli Yad?rg?, Dr.
Louvain Katolik ?niversitesi, Erg?n ?zg?r, Dr.
Ludwig Maximilian ?niversitesi, Vildan Se?kiner, Doktora ??r.
LUISS ?niversitesi, Ali Emre Benli, Doktora ??r.
Luiss ?niversitesi, Emir Benli, Doktora ??r.
Luxemburg ?niversitesi, Zafer Demir, Ar. G?r.
Lyon I ?niversitesi, Tuna Alt?nel, Do?. Dr.
Mainz ?niversitesi, ?ebnem Bahad?r, Dr.
Maltepe ?niversitesi, Esra Akbal?k, ??r. G?r.
Maltepe ?niversitesi, Esra Sak?n?, Yrd. Do?. Dr.
Maltepe ?niversitesi, ?rfan Ero?lu, ??r. G?r.
Marburg ?niversitesi, ?zg?r ?nveren, Doktora ??r.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Asena Pala, Ar. G?r.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Azat Zana G?ndo?an, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Cuma ?i?ek, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Emre ?zyeti?, Ar. G?r.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Evren Erlevent Kence, ??r. G?r.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Evrim Kavcar, Yrd.Do?.Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, ?brahim Bor, Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, ?clal Ay?e K???kk?rca, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Mesut Keskin, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Naif Bezwan, Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Necat Keskin, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Nilay ?zok-G?ndo?an, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Osman Ero?lu, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Saladdin Ahmed, Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Selim Temo, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Siyave? Azeri, Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Y?lmaz ?zdil, Yrd. Do?. Dr.
Mardin Artuklu ?niversitesi, Zekiye Sar?kartal, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, A. ?zdemir Aktan, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, Asya Saydam, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, Ayla Z?rh G?rsoy, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, Ay?e Durakba?a, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, Baran Alp Uncu, Dr.
Marmara ?niversitesi, Burcu Y?lmaz G?nd?z, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, B??ra Ersanl?, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, Can Yal??n Armut?uo?lu, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, Canan ?zdil, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, Cansever G?ner, ??r. G?r
Marmara ?niversitesi, Ceren Ak?abay, Yrd. Do?. Dr.
Marmara ?niversitesi, Cihan Yap??t?ran, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, Derya Akdemir, Dr.
Marmara ?niversitesi, Didem Day?, Do?. Dr.
Marmara ?niversitesi, Egemen Cevahir, Dr.
Marmara ?niversitesi, Emre Tansu Keten, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, Eren Payda?, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, Erol Kat?rc?o?lu, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, Esra Demir, Dr.
Marmara ?niversitesi, Filiz ?zdemir, Yrd. Do?. Dr.
Marmara ?niversitesi, Fuat Ercan, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, Funda Karapehlivan, Dr.
Marmara ?niversitesi, G?nay G?ksu ?zdo?an, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, H?lya Din?er, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, ?brahim ?. Kabo?lu, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, Leyla ?im?ek Rathke, Do?. Dr.
Marmara ?niversitesi, Mehmet T?rkay, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, Nesrin Sungur ?akmak, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi, ?zg?r M?ft?o?lu, Yrd. Do?. Dr.
Marmara ?niversitesi, Se?il Ercan, Ar. G?r.
Marmara ?niversitesi, Uraz Ayd?n, Dr.
Marmara ?niversitesi, Y?ksel Ta?k?n, Prof. Dr.
Marmara ?niversitesi , F?rat ?apan, Ar. G?r.
Masaryk (?ek Cumhuriyeti) ?niversitesi, Erhan Yal??nda?, Dr.
Masaryk ?niversitesi, Ali T?r?nz, Doktora ??r.
McGill ?niversitesi, ?pek T?reli, Yrd. Do?. Dr.
MEF ?niversitesi, Aren Kurtg?z?, Yrd. Do?. Dr.
MEF ?niversitesi, Ozan Er?zden, Prof. Dr.
Mersin ?niversitesi, Ali Ekber Do?an, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Atilla G?ney, Prof. Dr.
Mersin ?niversitesi, Ay?e Devrim Ba?terzi, Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Ay?e G?l Y?lg?r, Prof. Dr.
Mersin ?niversitesi, Bediz Y?lmaz, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Bermal Ayd?n, Uzman
Mersin ?niversitesi, ?etin Veysal, Prof. Dr.
Mersin ?niversitesi, Esin G?lsen, Ar. G?r.
Mersin ?niversitesi, Eylem ?amuro?lu ???, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Galip Deniz Alt?nay, Uzman
Mersin ?niversitesi, Hakan Altun, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Hakan Mertcan, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Metin Alt?ok, Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Mustafa Kalay, Prof. Dr.
Mersin ?niversitesi, Mustafa ?ener, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, S. Ula? Bayraktar, Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Selim ?akmakl?, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Tolga T?ren, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Veli Murat, Yrd. Do?. Dr.
Mersin ?niversitesi, Yasemin Karaca, Yrd. Do?. Dr.
Michigan ?niversitesi, Fatma M?ge G??ek, Prof. Dr.
Michigan ?niversitesi, Haydar Dar?c?, Doktora ??r.
Michigan ?niversitesi, ?zge Korkmaz, Doktora ??r.
Middlesex G?zel Sanatlar ?niversitesi, Helin Anahit, Dr.
Middlesex ?niversitesi, Janroj Y?lmaz Kele?, ??r. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Ahmet Alt?nel, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Ali Akay, Prof. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Asl? Odman, ??r. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Ay?a ?nce, Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Ay?e Berkman, Prof. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Bahtiyar Mermerta?, Doktora ??r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Bar?? G????, Ar. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Bar?? Yap??kan, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Beg?m ?zden F?rat, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Besime ?en, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Burak Onaran, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ?are Olgun ?al??kan, Ar. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Derya F?rat, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Derya ?lker, Ar. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Didem Atayurt, Doktora ??r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Do?an Emrah Z?raman, Doktora ??r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, E. Osman Erdem, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Ebru Aykut, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Emre Zeytino?lu, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Erbatur ?avu?o?lu, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Gevher G?k?e Acar, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, G?ler ?nce, Doktora ??r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, H. Ne?e ?zgen, Prof. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Hazal Azeri, Ar. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ?pek Tuvay, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ?smet Emre I??k, Prof. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Kerem ?zel, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, K?van? Ersoy, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Kumru ??lg?n, Ar. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Mehmet ?iray, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Meral Y?lmaz, Uzman
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Murat Cemal Yal??ntan, Prof. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, N. Gamze Toksoy, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Nermin Sayba??l?, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Onur Baysal, Doktora ??r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ?zel Teraman, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ?zge Ejder Johnson, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ?zg?r Martin, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ?zlem G??l?, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Sebahattin ?en, Doktora ??r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Sefa Feza Arslan, Prof. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Selfet Duran, Ar. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Sibel Yard?mc?, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Sinem Se?er, Ar. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ??kr? Aslan, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Tayfun Kahraman, ??r. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Taylan ?ahan Tarhan, Doktora ??r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Teoman Tekk?ko?lu, Yrd. Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, ?lker S?zen, Ar. G?r.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Umut T?may Arslan, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Y?ld?r?m ?ent?rk, Do?. Dr.
Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi, Zeynep ?zkazan?, Doktora ??r.
Mimar Sinan ?niversitesi, Yonca G?ne? Y?cel, Dr.
Minnesota ?niversitesi, Sinan Erens?, Doktora ??r.
Montreal ?niversitesi, S?rma Bilge, Do?. Dr.
Mount Holyoke Koleji, Elif Bab?l, Yrd. Do?. Dr.
Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi, Ali Ekber Irmak, Yrd. Do?. Dr.
Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi, Demet Bolat, Ar. G?r.
Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi, Dilek Hattato?lu, Do?. Dr.
Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi, G?k?en Ertu?rul, Yrd. Do?. Dr.
Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi, G?zde ?zdikmenli Demir, Yrd. Do?. Dr.
Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi, Sercan K?yak, Ar. G?r.
Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi, Taylan Banguo?lu, Ar?. G?r.
Mu?la ?niversitesi, Eren Deniz Tol, Prof. Dr.
Mu?la ?niversitesi, Ezgi Burgan, Ar. G?r.
M?nih ?niversitesi, Derya ?zkan, Dr.
New Jersey State ?niversitesi, Dilara Demir, Doktora ??r.
New York Pratt Institute, Ay?e Y?nder, Prof. Dr.
New York ?ehir ?niversitesi, Ilg?n Erdem, ??r. G?r.
New York ?niversitesi, Asl? I?s?z, Yrd. Do?. Dr.
New York ?niversitesi, Ceren ?zg?l, Ar. G?r.
Ni?anta?? ?niversitesi, ?etin G?rer, Yrd. Do?. Dr.
Ni?anta?? ?niversitesi, Dil?ah Deniz, Yrd. Do?. Dr.
Ni?anta?? ?niversitesi, Melih K?rl?do?, Prof. Dr.
Ni?anta?? ?niversitesi, Muzaffer Kaya, Yrd. Do?. Dr.
Ni?anta?? ?niversitesi, Nil Mutluer, Yrd. Do?. Dr.
Northwestern ?niversitesi, Ay?a Alemdaro?lu, ??r. G?r.
Northwestern ?niversitesi, ?pek K. Yosmao?lu, Do?. Dr.
Northwestern ?niversitesi, Osman Cen, Dr.
Ohio State ?niversitesi, Deniz Ay, Okutman
Okan ?niversitesi, Hasan ?ahint?rk, ??r. G?r.
Okan ?niversitesi, ?zlem Denli, Dr.
Okan ?niversitesi, P?nar ?nen, ??r. G?r.
Okan ?niversitesi, Umut Azak, Yrd. Do?. Dr.
Ondokuz May?s ?niversitesi, Ali R?za G?ngen, Dr.
Ondokuz May?s ?niversitesi, Canani Kaygusuz, Do?. Dr.
Ondokuz May?s ?niversitesi, Fatih ?a?atay Cengiz, Ar. G?r.
Ondokuz May?s ?niversitesi, Melda Yaman, Do?. Dr.
Ondokuz May?s ?niversitesi, ?zg?r ?zt?rk, Do?. Dr.
Ondokuz May?s ?niversitesi, Taner ?zbenli, Prof. Dr.
Ontario ?niversitesi, Canan Acar, Doktora ??r.
Open ?niversitesi, Cengiz G?ne?, Dr.
Oregon ?niversitesi, Arif Dirlik, Prof. Dr.
Orta Do?u (Kuzey K?br?s) Teknik ?niversitesi, K?r?at Aker, Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Ali Cevat Ta??ran, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Ali G?kmen, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Attila Aytekin, Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Ayhan Sol, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Ay?e Karasu, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Bak?? Kutlu Kurtulu?, ??r. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Ba?ak Alpan, Yrd. Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Besim Can Z?rh, Yrd. Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Burcu Binbo?a, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, B??ra Bar?n, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Ceren Ergen?, Yrd. Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, ?a?lar D?lek, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Demet ?slambey, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Deniz Kimyon, Ar.G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Elif Akbostanc?, Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Erkan Erdil, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Esra Cesur Tosun, Ar?. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Ezgi Toplu, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Ferdan Ergut, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Figen I??k, ??r. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Fisun G?ven, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Gaye El?i, ??r. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, G?ksel N. Demirer, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, G?lsevim Evsel, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Haldun Sural, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Hasan C?mert, Yrd. Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, ?nci G?kmen, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, K?v?lc?m ?lba??, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Mahinur S. Akkaya, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Mehmet Mutlu, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Mehtap Tosun, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Melih ?elik, Yrd. Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Meral Akba?, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Meral Azizo?lu, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Mustafa Kemal Bay?rba?, Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Muttalip ?a?layan, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Necati Polat, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Onur A?ar, Doktora ??r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Onur Y?ld?r?m, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, P?nar Bedirhano?lu, Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Rafet ?evik, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Serkan G?nay, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Seyhan ?aml?g?ney, Uzman
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Sibel Bekiro?lu, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Sinan Aslan, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, S?mercan Bozkurt, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Teoman Pamuk?u, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Tu?ba ?zcan, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Tuna Co?kun, Ar. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Yasemin Ak??, Ar?. G?r.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Yasin Ceylan, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Z?lf? A??k, Prof. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi - Kuzey K?br?s, Emre ?z?elik, Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi - Kuzey K?br?s, Yonca ?zdemir, Yrd. Do?. Dr.
Orta Do?u Teknik ?niversitesi ? Kuzey K?br?s, Deniz T. K?l?n?o?lu, Dr.
Osnabr?ck ?niversitesi, ?lker Ata?, Dr.
Ottawa ?niversitesi, Ersin Asl?t?rk, Dr.
Ottawa ?niversitesi, Mustafa Abbas Yonga?o?lu, Prof. Dr.
?zye?in ?niversitesi, Ali Serdar, Dr.
?zye?in ?niversitesi, Alper A??k, Dr.
?zye?in ?niversitesi, Berna Zengin, Yrd. Do?. Dr.
?zye?in ?niversitesi, Bige A??muz, Yrd. Do?. Dr.
?zye?in ?niversitesi, ?rem ?a?lar, Yrd. Do?. Dr.
?zye?in ?niversitesi, ?mer Ongun, ??r. G?r.
?zye?in ?niversitesi, Senem Timuro?lu, ??r. G?r.
?zye?in ?niversitesi, T. Deniz Erkmen, Yrd. Do?. Dr.
?zye?in ?niversitesi, Yasemin Acar, Dr.
?zye?in ?niversitesi, Zeliha Hac?muratlar, Yrd. Do?. Dr.
Pamukkale ?niversitesi, Mehmet Zencir, Prof. Dr.
Paris Est ?niversitesi, Mehmet Oturan, Prof. Dr.
Paris I Sorbonne ?niversitesi, Ayk?z Do?an, Doktora ??r.
Paris I Sorbonne ?niversitesi, Zeynep Song?len ?nan?, Doktora ??r.
Paris-8 ?niversitesi, Nora ?eni, Prof. Dr.
Paris-Est ?niversitesi, Nihal Oturan, Dr.
Penn State ?niversitesi, ?lhan K???kayd?n, Yrd. Do?. Dr.
Pennsylvania ?niversitesi, Tu??e Ellialt?-K?se, Doktora ??r.
Politecnico di Milano, Asl? Zeren, Dr.
Portsmouth ?niversitesi, ?zg?r G?ndo?an, ??r. G?r.
Princeton ?niversitesi, Onur G?nay, Doktora ??r.
Rennes I ?niversitesi, Evrim Karaka?, Doktora ??r.
Roger Williams ?niversitesi, Nermin Kura, Prof. Dr.
Ryerson ?niversitesi, Mustafa Ko?, Prof. Dr.
Ryerson ?niversitesi, Sedef Arat-Ko?, Do?. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, Ay?e G?l Alt?nay, Do?. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, Ay?e Parla, Do?. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, ?a?la Ayd?n, Yrd. Do?. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, Deniz Tarba Ceylan, Yrd. Do?. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, Engin K?l??, Dr.
Sabanc? ?niversitesi, Erda? Aksel, Prof. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, H?lya Adak, Do?. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, ?lker Birbil, Prof. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, Leyla Neyzi, Prof. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, Murat Germen, ??r. G?r.
Sabanc? ?niversitesi, Reyhan Tutumlu, ??r. G?r.
Sabanc? ?niversitesi, Sibel Irz?k, Prof. Dr.
Sabanc? ?niversitesi, T?rkan Yosun, Doktora ??r.
Sabanc? ?niversitesi, Zeynep Yelce, Dr.
Sakarya ?niversitesi, Ayfer Karab?y?k, Ar. G?r.
Sakarya ?niversitesi, Bekir Halhall?, Doktora ??r.
Sakarya ?niversitesi, Serkan Ta?kent, Ar. G?r.
San Francisco State ?niversitesi, David Selim Sayers, ??r. G?r.
San Francisco State ?niversitesi, Evrim Emir Sayers, ??r. G?r.
Sel?uk ?niversitesi, Nezir Akye?ilmen, Do?. Dr.
Seton Hall ?niversitesi, Murat Cem Meng??, Yrd. Do?. Dr.
Siena ?niversitesi, G?l?ah G?len, Doktora ??r.
Siyaset Bilimleri Almanya Hildesheim Y?ksek Okulu, Gazi ?a?lar, Prof. Dr.
Sogang ?niversitesi, Doruk ?ri?, Yrd. Do?. Dr.
Sorbonne ?niversitesi, Melike Kara ?zbek, Doktora ??r.
Stokholm ?niversitesi, Timur Delahaye, Dr.
Strasbourg ?niversitesi, Samim Akg?n?l, Prof. Dr.
Strazburg ?niversitesi, Da?han Irak, Doktora ??r.
Sussex ?niversitesi, Nurseli Ye?im S?nb?lo?lu, Doktora ??r.
S?leyman ?ah ?niversitesi, Cengiz Aktar, Do?. Dr.
S?leyman ?ah ?niversitesi, Dilek ?elik, Yrd. Do?. Dr.
S?leyman ?ah ?niversitesi, Maya Arakon, Do?. Dr.
Syracuse ?niversitesi, Duygu Yeni, Doktora ??r.
Telecom Ecole de Management, M?ge ?zman, Prof. Dr
The American College of Thessaloniki, Serap A. Kayatekin, Do?. Dr.
The New School for Social Research, Erdin? Erdem, Doktora ??r.
Toronto ?niversitesi, Beg?m Uzun, Doktora ??r.
Toronto ?niversitesi, Deniz Ba?ar, Doktora ??r.
Toros ?niversitesi, Ay?e Esmeray Yo?un, Yrd. Do?. Dr.
Toros ?niversitesi, Esmeray Yo?un, Yrd. Do?. Dr.
Trakya ?niversitesi, Bilgen Sanay?r, Doktora ??r.
Trakya ?niversitesi, Mevl?t Yaprak, Yrd. Do?. Dr.
Trakya ?niversitesi , Firdevs Selvili, ??r. G?r.
Trent ?niversitesi, Bar?? Karaa?a?, ??r. G?r.
Tunceli ?niversitesi, Adnan ?ahin, Ar. G?r.
Tunceli ?niversitesi, Ahmet Kerim G?ltekin, Yrd. Do?. Dr.
Tunceli ?niversitesi, Candan Badem, Do?. Dr.
Tunceli ?niversitesi, G?r?a? Tuna, Yrd. Do?.Dr.
Tunceli ?niversitesi, Melek Zorlu, Ar. G?r.
Tunceli ?niversitesi, Onur ?zg?r, Ar. G?r.
Tunceli ?niversitesi, Sava? Dede, Ar. G?r.
T?rk-Alman ?niversitesi, Berke ?zen?, Yrd. Do?. Dr.
T?rkiye ve Orta Do?u Amme ?daresi Enstit?s?, G?n?l Turgut, ??r. G?r.
Ufuk ?niversitesi, Hazel Ba?k?y, Ar. G?r.
Uluda? ?niversitesi, G?khan Yavuz Demir, Do?. Dr
Uluda? ?niversitesi, ?ule Akk?se Ayd?n, Prof. Dr.
University of Massachusetts Amherst, Seda Saluk, Ar. G?r.
University of New Mexico, Tijen Tunal?, Dr.
Van Y?z?nc? Y?l ?niversitesi, Turan Keskin, Ar. G?r.
Victoria ?niversitesi, Cansu Col, Ar. G?r.
Villanova ?niversitesi, Emre ?etin G?rer, Doktora ??r.
Viyana ?niversitesi, Ay?e Dursun, Doktora ??r.
Viyana ?niversitesi, I??n ?nol, Doktora ??r.
Viyana ?niversitesi, Sertan Batur, Doktora ??r.
Washington and Lee ?niversitesi, P?nar Kemerli, Dr.
Washington ?niversitesi, Deniz G?ndo?an ?bri?im, Doktora ??r.
Washington ?niversitesi, G?zde Burcu Ege, Doktora ??r.
Washington ?niversitesi, Zeynep Ka?l?, Doktora ??r.
Waterloo ?niversitesi, Se?il Da?ta?, Yrd. Do?. Dr.
Westminster ?niversitesi, ?mer Tekdemir, Dr.
Westminster ?niversitesi, ?mit ?etin, ??r. G?r.
Wisconsin Madison ?niversitesi, Nalan Erbil, Doktora ??r.
Wisconsin ?niversitesi, Neslihan Atatimur, Doktora ??r.
Wisconsin ?niversitesi, Taylan Acar, ??r. G?r.
Yak?n Do?u ?niversitesi, Levent K?ker, Prof. Dr.
Yale ?niversitesi, G?lay T?rkmen Dervi?o?lu, Doktora ??r.
Yale ?niversitesi, Mustafa Yavas, Doktora ??r.
Yalova ?niversitesi, Hande G?len, Ar. G?r.
Yalova ?niversitesi, Onur Y?ld?z, Dr.
Yalova ?niversitesi, Selda Alt?nok, Ar. G?r.
Ya?ar ?niversitesi, An?l Duman, Do?. Dr.
Ya?ar ?niversitesi, Aycan Kapucu, Yrd. Do?. Dr.
Ya?ar ?niversitesi, Deniz ?zdemir, Prof. Dr.
Ya?ar ?niversitesi, Turgay Kurultay, Prof. Dr.
Yeditepe ?niversitesi, Semih Bilgen, Prof. Dr.
Yeditepe ?niversitesi, Sibel ?zbudun, Do?. Dr.
Yeni Y?zy?l ?niversitesi, Meral Camc?, Yrd. Do?. Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Beyza ?st?n, Prof. Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Burak ?lman, Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Canay ?ahin, Yrd. Do?. Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Didar Zeynep Batumlu, ??r. G?r.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Didem G?rses, Yrd. Do?. Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Ece ?ztan, Ar. G?r.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Emre Kovankaya, Ar. G?r.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Fulya Atacan, Prof. Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, G?lay K?l??aslan, Ar. G?r.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, G?l?in Karaba?, Ar. G?r.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Hande G?rses, Yrd. Do?. Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, ?smet Ak?a, Do?. Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, ?mer ?elebi, Ar. G?r.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Semih Sava?al , Doktora ??r.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Tuba ?nal ?eki?, Do?. Dr.
Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Tuba K?yan, Yrd. Do?.
York ?niversitesi, Burak K?se, Doktora ??r.
York ?niversitesi, Melehat Kutun, Dr.
York ?niversitesi, ?zg?n E. Topak, Dr.
Y?z?nc? Y?l ?niversitesi, Eylem K?l?? O?urlu, Do?. Dr.
Y?z?nc? Y?l ?niversitesi, Sharo ?. Garip, Yrd. Do?. Dr.
Z?rih ?niversitesi, Mustafa Ak??nar, Doktora ??r.
?, ??kr? Il?cak, Dr.
?, Umut Y?ld?r?m, Dr.


 

Akademisyenler Belgeseli: Bildiriyi imzalayan isimler, destekleyenler, tepki g?sterenler.. T?m geli?meler

(16 Ocak 2016, 11:44)

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
63.921.803

swiss-replica-watches.youbestwatch.com swiss replica watches