Tam
EskidenYeniye
 

KONTRGER?LLA'NIN TAR?H?ES?

KontrgerillanınTarihçesi_KlasikİlkBölüm
GladioÖrgütAğlarınınTümAvrupadaÖrülmesi,16Agustos2008
İlkGladio'yuNazilerKurdu,16Mayis2014

GLADIO SKANDALININ ?TALYA'DA 1990'DA PATLAMASIYLA T?M AVRUPANIN SARSILMASI

AVRUPA DER?N DEVLET?YLE B?YLE HESAPLA?TI


Bat? Avrupa, 1990?lar? Berlin Duvar??n?n y?k?l???yla bitti say?lan So?uk Sava???n tortusunu i?inden kaz?makla ge?irdi. ?talya, Bel?ika, Fransa, Danimarka ve daha nice ?lke siyasi dokusuna s?zan derin ordularla y?zle?ip b?y?k bir tasfiyeye giri?ti. Gladio operasyonu, Ergenekon?la hesapla?maya ba?layan T?rkiye i?in de emsal. Hem derin devletin tasfiyesinde hukuk?u ve siyaset?ilerin oynad??? rol, hem de medya ve sivil toplumun yeni Gladio?lara direnmesi a??s?ndan...

GLADIO?NUN K?KEN? VE DO?U?U

?Gladio? terimi, Latince ?gladius? kelimesinden geliyor ve anlam?, han?er, k?l?? benzeri keskin silahlar; gladyat?r kelimesi de ayn? k?kenden. Bu s?zc?k, NATO?nun ?kinci D?nya Sava?? sonras?nda, Var?ova Pakt? ?lkelerinin Bat? Avrupa?ya kar?? olas? bir sald?r?s?na kar?? geli?tirdi?i ?gizli ordular?a verilen isim. Gladio, asl?nda sadece ?talya?daki NATO?ya ba?l? gizli birimlere verilen ad olmas?na kar??n, ?Gladio Operasyonu?, Avrupa genelinde olu?turulan t?m gizli savunma birimlerinin ad? oldu.

T?M AVRUPA?YA YAYILDI

Gladio ile ilgili en kapsaml? ara?t?rmalar? yapan tarih?i Daniele Ganser?in dikkat ?ekti?i bir nokta ?ok ?nemli; Gladio?nun kollar? k???k, b?y?k, stratejik a??dan ?nemli, ?nemsiz demeden hemen t?m Avrupa ?lkelerine uzand?, ancak baz? ?lkelerde di?erlerinden daha etkin ve g??l? hale geldi. Baz? ?lkelerin Gladio?su sessiz sedas?z tetikte beklerken, baz?lar?n?n tarihini Gladio yazd? bile. ?lkeler aras?ndaki bu fark, onlar?n farkl? bir toplumsal, siyasal ve sosyolojik ?artlar?ndan kaynaklan?yor. Bu farklar? incelemeye ge?meden ?nce, Gladio?nun nas?l bir proje olarak ortaya ??kt???n? ve temellendirildi?ini anlamakta fayda var.

GLAD?O OLU?UMU

Gladio Operasyonu 1948?de, daha NATO kurulmadan M?ttefik ?lkeler aras?nda olu?turulan Bat? Birli?i?nin Gizli Komitesi (Clandestine Committee of the Western Union - CCWU) b?nyesinde geli?tirilmeye ba?land?. 1949?da NATO kuruldu ve CCWU, NATO ile ortak hareket etmeye ba?lad?. 1951?de de, tamamen NATO?nun i?ine entegre edilerek Gizli Planlama Komitesi (Clandestine Planning Committee - CPC) ad? verilen bir daireye d?n??t?r?ld?. CPC, Franda?da Avrupa M?ttefikler Y?ksek Merkezi (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE) taraf?ndan kumanda edilen bir yap? idi. Ara?t?rmac? Ganser g?re, CPC?ye paralel olarak, M?ttefik Gizli Komitesi (Allied Clandestine Committee - ACC) diye bir birim daha kurulmu?tu. 1957?de kurulan ACC, NATO?nun M?ttefikler Y?ksek Avrupa Komutan??na (Supreme Allied Commander in Europe - SACEUR) ba?l? olarak faaliyet g?steriyordu. Bel?ika?n?n Mons kentindeki SHAPE karargah?nda g?rev yapan SACEUR?dakomutanlar geleneksel olarak Amerikal??lar aras?ndan se?iliyordu. SACEUR, Washington?da Pentagon?a ba?l? olarak ?al??t???ndan, yeni kurulan bu birimlerde ABD, etkisini ciddi ?l??de artt?rd?. ACC?nin g?revi, Gladio ?ebekelerinin y?netmeliklerini haz?rlamak, gizli faaliyetler y?r?tebilme kapasitelerini artt?rmakt?. Bu ama?la, Amerika ve Britanya?da ?sler kuruldu. Almanya, Bel?ika, Danimarka, Fransa, ?spanya, ?talya, Hollanda, L?ksemburg, Norve?, Portekiz ve Yunanistan?da oldu?u T?rkiye?de de Gladio?nun ?ebekele?me faaliyetlerinde ayn? ACC etkili oldu. Stratejik planma i?i ABD ve ?ngiltere?de yap?ld?.

ASKER? ?ST?HBARATLAR BA?ROLDE

T?m NATO ?lkelerinin i?inde yer ald??? Gladio projesinin ba? kat?l?mc?s?, Avrupa devletlerinin ordular? ve askeri istihbarat servisleriydi. NATO ?yesi olmayan, Avusturya, Finlandiya, ?rlanda, ?sve? ve ?svi?re gibi tarafs?z baz? Avrupa ?lkelerinin de i?erisinde bulundu?u bu a?, ABD?nin CIA ve Britanya?n?n SIS ve MI6 istihbarat ?rg?tlerinin yak?n takibi ve hamili?iyle serpildi. Gladio projesinin hayata ge?irilmesine, CIA?in kurucusu Allen Dulles??n ?n ayak oldu?u ve CIA?n?n, Gladio Operasyonu?nun ba? mali kayna?? oldu?u da iddia ediliyor.

H?CRE T?P? ?RG?TLENME

Gladio projesi ?er?evesinde, Avrupa genelinde, paramiliter mangalar olu?turuldu. Ger?ek bir sava? olsa ordular?n yan?s?ra sava?acak paramiliter g??lerin ba?lataca?? direni? hareketleri i?in topra??n alt?na silahlar g?m?ld?, ka??? rotalar? haz?rland?. Askeri e?itim alan Gladio milisleri, bar?? zaman? olu?turduklar? gizli h?creler sayesinde, sava? halinde, d??man taraf?ndan kontrol edilen topraklarda sabotaj ve suikastler gibi faaliyetleri y?r?tebilecekti. Gladio?nun temel aya?? askeriydi ancak sivillerin deste?i olmadan, hedeflenen yap?lanma olu?turulamazd?. Sivil kanatta, eski Nazi subay ve sempatizanlar?, fa?istler ve sa? siyasetten ?e?itli isimler kadar bazen g?? ve iktidar aray???ndaki sol g?r??tekiler, bilerek veya bilmeyerek, Gladio?nun neferleri oldular. CIA?in Gladio?nun faaliyetlerini desteklerken so?uk sava? d?neminde ya?anan bir?ok karanl?k olaya ne kadar m?dahil oldu?u hala s?ren bir tart??ma. Bel?ika, ?talya ve ?svi?re?de bu konuya ili?kin meclis soru?turmalar? yap?ld?. ABD, Avrupa?da Gladio?nun ger?ekle?tirdi?i bilinen ve s?ylenen bombalamalar gibi ter?rizm faaliyetleriyle ili?kisi olmad???n? a??klad?.

KONTROLDEN ?IKAN YAPILAR

Baz? ?lkelerde Gladio?nun ne kadar b?y?y?p t?m devlet d?zenine h?kmedecek kadar g??lendi?ini d???n?nce, ABD?nin a??klamalar?n?n t?m?yle yanl?? oldu?unu s?ylemek g?? gibi g?z?k?yor. Gladio, her ne kadar ?kinci D?nya Sava???n?n ertesinde ba??n? ABD ve Britanya?n?n ?ekti?i m?ttefik ?lkelerin ortak bir projesi olarak geli?tiyse de, bu gizli ordular?n kendi vatanda?lar?na kar?? ger?ekle?tirdikleri i?kencelerden darbelere, suikastlerden ter?rist eylemlere kadar bir dizi operasyon ?yerli mal?? olarak planland? ve ger?ekle?tirildi. Hatta, T?rkiye gibi baz? ?lkelerde Gladio?nun hepten kontrolden ??kmas? ve kendi kuran g??lere kar?? ?al???r hale gelmesi s?z konusu oldu.

WILLIAM COLBY?N?N SIR DOLU ?L?M?

Gladio?nun gizli askerleri aras?nda Naziler?e kar?? sava?anlar as?l y?netimi ellerinde tutuyordu. Sava? esnas?nda Fransa?ya para??tle inerek direni??ileri ?rg?tleyen ABD?li William Colby, 1951?den itibaren ?skandinav Gladio?sunun e?itiminde g?rev ald?. Colby, Gladio?nun gizli sava???lar?n?n en ?st d?zey isimlerinden biriydi. 1973-76 y?llar?nda ise CIA?yi y?netti. 1976?da, daha sonra Ba?kan olacak George H.W. Bush?un CIA Ba?kanl????na oynamas? ve Henry Kissenger??n da Colby?nin aya??n? kayd?rmak ?zere harekete ge?mesi sonucu, 1975?te ABD siyaset tarihine ?Halloween Katliam?? olarak ge?en ve Ba?kan Gerald Ford?un kabinesindeki ?nemli baz? isimleri daha muhafazak?r siyaset?ilerle de?i?tirdi?i s?re? ya?and?. Donald Rumsfeld ve Dick Cheney gibi, ileride ?neo-con? olarak an?lacak ?ahinler bu ?ekilde siyaset sahnesinde y?kselmeye ba?lam??t?. Kongre?ye kar?? ?ok a??k davran?p, CIA?n?n ?effafl???n? sa?lamaya ?al??an Colby, 1978?de piyasaya ??kan an? kitab?, ?Onurlu Adamlar?da Gladio Operasyonu?ndan bahsederek, ?b?y?k ve ?nemli bir proje? demi?ti. Colby, 1996?da geceyar?s? g?l k?y?s?ndaki evinde kanoyla dola?maya ??kt? ve bo?uldu. ?ok ?ey bildi?i ve a??klamaya haz?r oldu?u i?in ?ld?r?ld??? yolunda ciddi iddialar bulunuyor.

T?rkiye, kendisini ?a?da? d?nyan?n par?as? yapmak i?in Avrupa Birli?i ?yeli?ine aday oldu

1999?da ?yelik m?zakereleri ba?lad?. 2005 y?l?ndan bu yana yava?lama olsa da, ?yelik s?reci devam ediyor. Avrupa, 1990?lar?n ba??ndan bu yana, bir yandan So?uk Sava???n biti?iyle eski kom?nist blok ?lkelerle ?bir arada ya?ama? konusunda uyum sa?lama s?recini ve bunun getirdi?i s?k?nt?lar? ya?arken, bir yandan da hemen burnunun dibinde, Balkanlar?da ya?anan deh?et verici katliamlara tan?kl?k etti. Bu d?nem, Avrupa i?in, hem eski Yugoslavya?da ya?ananlara m?dahale y?n?nde kararl? ad?mlar atmaman?n/atamaman?n sanc?s?n?n hissedildi?i hem de So?uk Sava? kutupla?mas? s?ras?nda Bat? Avrupa?n?n siyasi dokusuna s?zan ?gizli ordular? konusunda ortaya ??kan ger?eklerle y?zle?ti?i d?nem oldu.

AVRUPA GLAD?O ?LE Y?ZLE??YOR

Avrupa Parlamentosu, 1990?da Gladio yap?lanmas?n? tart??may? ba?lad?. Ye?iller Grubu?ndan ?talyan milletvekili Enrico Falqui, ?Bir?ok Avrupa ?lkesinde, demokrasiyi hedef alan karanl?k senaryolar?n, yak?n zamanlarda bile tarihi tepetaklak edecek boyutta geli?melere neden oldu?unu g?zard? eden ve bu senaryolarla ba?lant?l? olan kurumlar?n?n tam manas?yla ?effaf olamad???, ger?ekler ?zerine kurulmayan bir Avrupa?n?n, gelece?i de olamaz. E?er, biri a??k ve demokratik, di?eri gizli kapakl? ve gerici iki devletle birden ya?ad???m?z fikrini yok edemezsek, gelecek diye bir?ey olmayacak. Bu nedenle, ge?ti?imiz y?llarda Avrupa Toplulu?u?nun ?ye ?lkelerinde ka? Gladio ?ebekesi olu?tu, bu ?ebekeler nas?l yap?lanmalar, bu sorular? yan?tlamam?z gerekli? demi?ti. Avrupa Parlamentosu?nun ?o?unlu?u da milletvekili Enrico Falqui?nin ifade etti?i g?r??leri payla?arak, 22 Kas?m 1990?da, Gladio yap?lanmalar?n? ?iddetle k?nama karar? ald?. Parlamento, Avrupa devletlerine, bu gizli ?rg?tlerin ?niteliklerini, yap?lar?n?, ama?lar?n?, bu tip yeralt? yap?lanmalar? ve bunlardan kopan muhaliflere ili?kin t?m di?er ayr?nt?lar?n soru?turulmas? ?a?r?s?nda bulunuldu. Avrupa Parlamentosu?nun bu ?a?r?s?, Gladio?lar?n, Avrupa devletlerinin politikalar?n? yasad??? bi?imlerde nas?l y?nlendirdi?inin ve Avrupa?da ya?anan ter?rizmi kendi ??karlar? i?in nas?l kulland???n?n a???a ??kar?lmas?n? da talep ediyordu.

AVRUPA?DA TAM OLARAK B?TM?? DE??L

G?n?m?zde Gladio, Avrupa genelinde tamamen ortaya ??kar?lm??, temizlenmi? de?il. Avrupa derin devletlerinin ?yeleri hala, gerek eskinin Demir Perdesi?nde, gerekse Bat? Avrupa?da aktif g?rev yapmaya ?al???yor. Ba?l? bulunduklar? devletler, onlar? tam manas?yla yok etmedi ya da edemedi. Ortadan kald?r?lamayan Gladio?lar zamanla, hem sa? hem de sol kanattan g?? toplayarak devlete g?bek ba??yla ba?l?, siyaset ve mafyan?n i?i?e girdi?i yap?lara d?n??t?ler. Ancak bug?n Avrupa?da devletin onaylad??? aktif bir Gladio?dan s?z etmek g??. AB genelinde bir?ok devlette, Gladio?nun eski ?yelerinden veya benzerlerinden yeni yap?lar?n ?hortlamamas?? i?in b?y?k gayret g?steriliyor. Bu ?abay? g?sterenlerin ba??nda da, devletlerden ?ok, s?z konusu ?lkenin kendi bas?n? kadar, akademi d?nyas? ve sivil toplum kurulu?lar? geliyor.

DEVLET ???NDE DEVLET, ORDU ???NDE ORDU

T?RK?YE'DEK? ERGENEKON SORU?TURMASI TAR?H? B?R FIRSAT!


1990?larda, T?rkiye?de Orta ve Do?u Avrupa ?lkeleri demokratik, sosyal ve ekonomik ge?mi?leri a??s?ndan k???msenen ?lkelerdi. Oysa bug?n bu ?lkeler, sadece T?rkiye?yi de?il, baz? Bat? Avrupa ?lkelerini bile a?an ?l??de hak ve ?zg?rl?kleri temel alan yeni anayasalar ve hukuki d?zenlemeler yapt?lar. T?rkiye bu y?llar? siyaseten ?skalad?. ?stelik bu d?nemde ?lkenin G?neydo?u ve Do?usu?nda s?ren ?d???k yo?unluklu sava??, kendi Gladio?sunu devlet i?inde devlet, ordu i?inde ordu olarak tasvir edilebilecek bir yap?ya d?n??t?rd?. Bir y?ldan fazla s?ren ara?t?rma sonucunda haz?rlanan ve mahkeme taraf?ndan kabul edilen iddianameden ??rendi?imize g?re T?rk Gladio?su, Ergenekon Ter?r ?rg?t??ne d?n??m??. Gladio?nun hikayesi, ?derin devlet?in kendi bildi?ini okumak, kendi do?ru sayd???n? yapmak ve son kertede, sadece ve sadece kendi g?c?n? korumak i?in neler yapabilece?inin bir ?yk?s?d?r. Susurluk?ta 1996?da bir kazayla ortaya d?k?len devlet-mafya-siyaset?i ili?kileri zincirinin yaratt??? toplumsal ?ok, bir temizlenme s?reci ba?latabilseydi, bug?n T?rkiye ?ok daha rahat g?nler ge?iriyor, o d?nemden bu yana Gladio?ya kurban verilenler de ya??yor olurdu. ?imdi T?rkiye?nin ?n?nde yine ciddi bir f?rsat var: Kendi Gladio?sunu sessizce tasfiye etmek. B?ylece ilk kez T?rkiye, kendi tarihini de?i?tirmekle kalmaz, b?t?n Avrupa?y? sarsabilecek bir d?n???me ?nc?l?k eder. B?ylece T?rkiye, Bat? Avrupa?y? takip etmeyi b?rak?p, onun ?n?ne ge?ebilir. T?pk? AB?nin yeni ?lkelerinin 1990?larda yapt?klar? gibi.

?talyan Gladiosu?nun yar?m y?zy?ll?k korku egemenli?i Paramiliter gruplar?n siyasi y?kseli?i ?kinci D?nya Sava?? sonras?nda, ABD?li diplomatlar?n, ?talya?da Mussolini?nin fa?ist y?netimine kar?? beraber sava?t?klar? kom?nist direni??ilere kar?? ciddi bir tav?r de?i?ikli?i oldu. Bu de?i?ikli?in ard?nda Washington-Moskova ekseninde Hitler?e kar?? kurulan ittifak?n yava? yava? k?r?lmas? yat?yordu. Ba?kentlerde ?b?y?k adamlar? taraf?ndan al?nan kararlar?n, uzaklardaki merkezlerde uygulamaya konmas? b?y?k travmalar yaratt?. ?ncelikle, ?talya?da sol, d?nya genelinde fa?izme ad?n? veren Mussolini y?netimiyle ?ok sert bi?imde ?at??t??? i?in ?nemli bir tabana sahipti. ?kincisi, ?talya?daki Amerikal? resm? g?revliler, daha birka? ay ?nce sava?makta olduklar? a??r? sa? ve fa?ist k?kenli olu?umlarla i?birli?ine gitmek zorunda kal?rken, kom?nist ve sol g?r??teki ?talyanlar da ya?anan de?i?imi anlamland?rmaya ?al???yordu. Esasen bu beklemeyen bir ?ey de?ildi. ??nk? daha sava? s?rerken solcu kanattakilerin hi? de ho?una gitmeyecek geli?meler ya?anmaya ba?lam??t?. ABD?nin ?talya?daki gizli servisi olan Stratejik Hizmetler B?rosu OSS?nin (Office of the Strategic Services) Ba?kan? Earl Brennan, ABD Adalet Bakanl????na, ?talyan k?kenli Amerikal? ?Lucky? Luciano?nun 50 y?ll?k hapis cezas?n?n indirilmesi teklifini g?t?rm??t?. Bu teklifin ard?nda, Luciano?nun ABD ordusuna Sicilya?da i?birli?i yapabilecekleri mafya patronlar?n?n isimlerini ve ba?lant?lar?n? vermesi pazarl??? yat?yordu. Britanya medyas?nda 1990?larda ??kan baz? haberlere g?re, 1943?te Sicilya?daki mafya patronlar?n?n deste?iyle ?nemli bir ??kartma yapan ABD ordusu, sava? sonras?nda da Ada?y? onlar?n (mafyan?n) diledi?i gibi y?netmesine izin verecek bir d?zen olu?mas?na destek oldu.

GLADIO?NUN F?L?ZLENMES?

Sava? sonras?nda, direni??i ge?mi?i solu g??lendirdi. 1948?de ?talya Kom?nist Partisi PCI (Partito Comunista d?Italia) yakla??k 27 y?l ?nce ayr?ld??? ?talyan Sosyalist Partisi PSI (Partito Socialista Italiano) ile birle?erek, Halk?? Demokratik Cephe FDP?yi (Fronte Democratico Popolare) kurdular. Bu birle?me sol a??s?ndan bir se?im ba?ar?s? getirebilirdi. Ancak se?imlerde Amerika?n?n destekledi?i H?ristiyan Demokratlar olan DC (Democrazia Cristiana), oylar?n ?o?unlu?unu ald?. Y?llar sonra, ?talya?n?n Gladio yap?lanmas? ortaya ??kt???nda, cumhurba?kanl??? da yapan H?ristiyan Demokrat Parti kurucular?ndan Francesco Cossiga, se?imleri kendilerinin de?il de, Halk?? Demokratik Cephe FDP?nin kazanmas? halinde duruma m?dahale etmek ?zere, parti i?inden paramiliter bir grup olarak ?tepeden t?rna?a silahlanm?? olarak beklediklerini? anlatm??t?. Vietnam Sava???na muhalefet eden ?hanet adl? kitab?n da yazar? ve son derece ilgin? bir ya?am ?yk?s? olan Amerikal? subay William R. Corson, 1978?de kaleme ald??? Cehalet Ordular? kitab?nda, CIA?in H?ristiyan Demokratlar olan DC?ye bu se?imler ?ncesinde milyonlarca dolar aktard???n? anlat?r. Bu kitapta, FDP adaylar?na kar?? yerel olarak birebir karalama kampanyalar? y?r?t?ld??? ve bundan ba?ar?l? sonu? al?nd??? da ?ne s?r?l?r. 1953-1958 y?llar? aras?nda ?talya?da kom?nist ve sol gruplara kar?? sand?kta kaybetmelerini sa?layacak karalama kampanyalar? y?r?t?ld???n? sonradan CIA Ba?kanl????na y?kselecek William Colby de dile getiriyordu. Colby, gerek ?talyan gerekse Amerikan yasalar? ?n?nde ba?ka bir devletin i?i?lerine bu ?ekilde kar???lmas?n?n ?yasad???? oldu?unu ?Onurlu Adamlar? adl? kitab?nda ifade etmi?ti. Ancak ya?ananlar?n, So?uk Sava? gibi bir ortam s?z konusu oldu?u i?in ?ahl?kl?? kabul edilebilece?ini de ?ne s?rm??t?. 1949?da NATO?nun kurulmas? ve ?talya?n?n kurucu ?yeler aras?nda yer almas?yla beraber, DC b?nyesinde filizlenmeye ba?layan Gladio yap?lanmas?, giderek resmiyet kazand?. NATO?nun kurulmas?na paralel olarak faaliyete ge?en ve ?talyan Savunma Bakanl????na ba?l? olan Silahl? Kuvvetler ?stihbarat Servisi SIFAR (Servizio Informazioni Forze Armate) General Giovanni Carlo y?netiminde, Gladio?yu te?kilatland?rmaya ba?lad?.

G?ZL? E??T?M MERKEZ?

Bu noktada ?nemli bir hususa dikkat ?ekmek gerekiyor. Gladio, ABD ba?ta olmak ?zere NATO ?emsiyesi alt?nda geli?en bir operasyon olmakla beraber, sonu?ta yerel g??lerin bi?imlendirmeleri ve operasyonu sahiplenmeleri Gladio?nun yap?s? ve i?leyi?i ?zerinde hayat? bir rol oynuyordu. Yani, askerlerin ve siyaseten ?nemli konumlarda olanlar?n belirleyici kararlar almas?, hatta ABD?ye kar?? ufak ?doland?r?c?l?klar? ger?ekle?tirebilmeleri m?mk?nd?. ?rne?in, 1951?de SIFAR Ba?kan? olan Umberto Broccoli, Savunma Bakan? Efisio Marras ile Gladio ekibinin ABD?de mi Britanya?da m? e?itim g?rece?ini tart??m??t?. Tart??man?n temelinde, e?itim kar??l??? ABD?nin bedelsiz silah tedarik etmesine kar??l?k Britanya?n?n daha iyi e?itim verdi?i sav? yat?yordu. Buna kar??l?k Broccoli?nin b?yle hesaplar i?ine girdi?i k?sa s?re sonra fark edildi ve yerine daha g?venilir bir isim olarak nitelenen General Giovanni De Lorenzo getirildi.

DE LORENZO?NUN PIANO SOLO? DARBE G?R???M?

De Lorenzo?nun en ?nemli ad?mlar?ndan biri, ?talyan topraklar? dahilinde Gladio askerlerinin e?itilece?i bir kamp?n kurulmas? oldu. Sardunya Adas??nda y?ksek duvarlarla ?evrelenen, kendine ait ufak bir liman? olan, denizalt? e?itim verilen, u?ak ile helikopter pistleri ve yeralt? s???naklar? bulunan bu okula, Centro Adestramento Guastatori (Sabotajc?lar E?itim Merkezi) ad? verildi. Burada, ?gladyat?rlere? asker? ve ideolojik e?itim verilmesinin yan?s?ra ?zellikle patlay?c?lar?n kullan?m? ??retiliyordu. ?talya?da 1990?larda Gladyo?yu ortaya ??karan soru?turmalar s?ras?nda sorgulanan bir Gladio e?itmeni, ???rencilerin? Ada?ya u?aklarla gizlice getirilip, k?y?ya da gizlice indirildiklerini anlatt?. ??rencilerin kendileri de nereye getirildiklerini bilmiyor, camlar? karart?lm?? u?aklarda seyahat ediyorlard?. General De Lorenzo, 1963 DC-PSI h?k?metinde Savunma Bakan? Giulio Andreotti taraf?ndan ?talyan Emniyeti?nin ba??na ge?irilmi?ti. De Lorenzo, askeri istihbarat ?rg?t? ba?kan? Renzo Rocca taraf?ndan kumanda edilen Gladio birimlerinin ger?ekle?tirdi?i eylemlerle ?tansiyonu? y?kseltti. Gladio h?creleri, H?ristiyan Demokratlar??n parti merkezlerini ve baz? yerel gazeteleri bombalamaya ba?lad?. Bombalamalar?, kom?nist ve sosyalist sempatizanlar?n?n ger?ekle?tirdi?i iddia edildi. Ancak bu bombalamalar, h?k?metin istifa etmesine neden olacak denli yank? getirmedi. Bunun ?zerine, ?talya?da 1995?te yay?nlanan Senato Raporu?nda belirtildi?i ?zere, De Lorenzo, 1964?te ?Gladyat?rlerin, kendi i?areti ?zerine radyo ve televizyon kaynaklar?n?n da aras?nda bulundu?u t?m ?nemli haberle?me merkezlerini, sol partilerin merkezlerini, solcu gazetelerin b?rolar?n? i?gal etmesine y?nelik? bir plan yapt?. Gladio?nun gizli askerlerini ac?mas?z ve kararl? davranmalar? yolunda da uyaran De Lorenzo, darbe ertesinde Sardunya?daki gizli Gladio merkezinde hapsedilecek bini a?k?n sol g?r??l? insalar?n listesini de haz?rlad?. Bunun yan?s?ra, ?talya?n?n ?nde gelen y?zbinlerce insan hakk?nda dosyalar tutulmaya ba?land?. Hemen her siyaset?i, i?adam? ve medyatik t?m ?ahsiyetler izleniyordu. Ba?bakanl?k ise s?rekli dinleniyordu. Dosyalar ?antaj amac?yla ?zellikle evlilik d??? veya skandal yaratacak ili?kiler ?zerinde duruyordu. Ayn? y?l?n Haziran ay?nda, De Lorenzo, ?talyan polis g??leri Carabieneri?nin 150.?nci kurulu? y?ld?n?m? vesilesiyle, Roma?da tanklarla g?vde g?sterisi yapt?. DC?den olan Cumhurba?kan? Antonio Segni de, g?venlik g??lerini heyecanla selamlad? ve tanklar, Roma sokaklar?na park edilmi? vaziyette b?rak?ld?. Kendisi de Gladio?nun kurucular?ndan olan Ba?bakan Aldo Moro, bu manevralar?n ne anlama geldi?ini ?ok iyi biliyordu. Kendisini ala?a?? etmeye ?al??an De Lorenzo ile gizlice bulu?tu. Bu bulu?mada Moro, tansiyonun d???r?lmesi kar??l???nda kabinesindeki sivri sosyalistleri daha ?l?ml? isimlerle de?i?tirmeye raz? oldu. Bu sayede, Gladyat?rler sessiz sedas?z tekrar yeralt?na ?ekildi. 1967 y?l?nda ?talyan gazeteci Raffaele Jannuzzi, Espresso dergisinde, ?Complotto al Quirinale? (Quirinale?de Komplo) ba?l???yla Piano Solo ?post-modern? darbesini duyurdu. ?talya?da siyasetin darbe darbo?az?na d??mesinden ?rken siviller de bir ara?t?rma s?reci ba?latt?. 1968 y?l?na gelindi?inde Gladio kumandan? asker Rocca da, ifade vermeye haz?rlan?rken ?ld?r?ld?. Konuyu ara?t?ran savc?, ba?ka bir soru?turmayla g?revlendirildi.

TORA TORA DARBE G?R???M?

1968?de sol siyasi gruplar yeniden se?im zaferine y?r?d?. Bu sefer de, 1970?te Tora Tora ad?yla yeni bir darbe plan? y?r?rl??e kondu. Bu plana g?re, siyaset?ilerin ?nemli bir k?sm? bir anda tutuklanacak ve Savunma Bakanl??? i?gal edilecekti. ???i s?n?f?n?n g??l? oldu?u yerlerde olas? isyanlar? bast?rmak i?in b?y?k haz?rl?klar yap?ld?. Ancak, darbe ger?eklece?i 8 Aral?k 1970?te son anda durduruldu. ?yle ki, ellerinden kelep?elerle radyo-televizyon merkezlerine y?r?t?len askeri mangalara zor ula??ld? ve ?dur? emri verildi. 1990?larda ifadesi al?nan ?talyan mafya patronlar?ndan baz?lar?, darbeden son anda vazge?ilmesinin nedenini Sovyetler?in plandan haberdar olmas? olarak a??klad?lar. CIA?den Colby, ?talyan fa?ist Junio Valerio Borghese?nin liderli?inde olmas?ndan dolay?, ?Golpe Borghese? ad?yla an?lan bu darbeyi bizzat d?nemin ABD Ba?kan? Richard Nixon??n durdu?unu anlat?r. 1963-1970 aras? iki kez darbe diktas? alt?na girmekten k?lpay? kurtulan ?talya, 1970?li y?llar? ise s?rekli suikastler, bombalamalar dolay?s?yla ?Anni di Piombo? (Kur?un Y?llar?) olarak adland?r?lan bi?imde diken ?zerinde ge?irecektir.

KENNEDY?N?N S?YAS? DE????M?

John F. Kennedy?nin 1961?de ABD Ba?kan? olmas?yla birlikte, ?talya?ya kar?? g?d?len d?? siyasette b?y?k bir de?i?im d?nemi ba?lad?. Colby?nin ?Onurlu Adamlar? kitab?nda yer alan CIA taraf?ndan yap?lm?? bir analize g?re, esasen ?talyan sosyalistleri demokratik bir d?zen arzulamaktayd?lar. Kennedy de bu g?r??? payla??yordu. Yine de, Kennedy?nin liberal bak??? CIA ve ABD Savunma Bakanl????nda fazla sempatiyle kar??lanm?yordu. Gladio?yu y?neten birimler de, ?talyan se?imlerine m?dahale edilmemesi fikrine so?uk bak?yordu. 1963?teki se?imlerde ger?ekten de DC?nin oylar? % 38?e d??t? ve Sosyalist PSI, % 14?l?k bir ba?ar? kaydetti. H?ristiyan Demokrat Aldo Moro liderli?inde kurulacak koalisyon kabinesinde sosyalistler de bulunacakt?. Ba?kan Kennedy, ?talyan se?imlerinde ortaya ??kan tablodan memnuniyetini dile getirmek i?in Roma?y? ziyaret etti. Sosyalistlerle s?cak yak?nla?malar sergileyen Kennedy, birka? y?l sonra ?ld?r?ld?. Bu arada, ?talya?da Kom?nist Parti?nin oylar? da % 25 seviyesinde oldu?undan, onlar da kabinede yer almay? talep ediyorlard?. Ayn? d?nemde, in?aat i??ileri sendikas? Roma?da b?y?k bir g?steri d?zenledi. 1980?lerdeki bir siyasi soru?turma ?er?evesinde sorgulanan ?st d?zey bir ?talyan istihbarat??, Gladio?nun bu g?sterilerde 200 ki?inin yaralanmas?na neden olan olaylar? ba?latt???n? itiraf etmi?ti. Bu d?nemden itibaren, ?talya?da Gladio?nun rengi de?i?meye ba?lad?. Daha ?nceleri, ?zellikle Amerikan ajanlar?yla i?birli?i halinde karalama kampanyalar? ve sempati duyduklar? partilere finansman sa?lanmas? ile u?ra?an Gladio ekipleri, enerjilerini ?tansiyon stratejisi? yaratmaya y?neltti. Bu stratejinin ilk ad?m? olarak da, ?Piano Solo? adl? proje ?er?evesinde, General Giovanni De Lorenzo taraf?ndan planlan?p uygulamaya konan darbe 1964?te ger?ekle?tirildi.

T?RK?YE ?TALYA?YA NE KADAR DA BENZ?YOR

T?rkiye?nin kendisini kar??la?t?rmaktan ho?land??? ?lkelerin ba??nda ?talya gelir. ?talya?n?n bir Akdeniz ?lkesi olmas?, co?rafi b?lgeleri aras?nda b?y?k sosyal, ekonomik u?urum bulunmas?, fakirlik ve fa?izm ge?mi?inden Avrupa?n?n en g??l? ve ?karizmatik? ?lkelerinden biri olmaya uzanan tarihi yolculu?u bu k?yaslamaya sebeplerden baz?lar?d?r. Bir?ok konuda ?talya ile T?rkiye aras?nda benzerlikler tart???l?r olsa da, s?z konusu Gladio yap?lanmalar? olunca ger?ekten de arada ?nemli bir benzerlik g?ze ?arp?yor.

NEDEN TANS?YON/GER?L?M STRATEJ?S??

?talya?daki Gladio yap?lanmas?na girmeden ?nce, bu konuda ?nemli akademik ara?t?rmalar yapan ?svi?reli tarih?i Daniele Ganser?in dikkat ?ekti?i noktay? yeniden hat?rlatmakta yarar var. Ganser?e g?re, Gladio, So?uk Sava? d?neminde b?t?n NATO ?lkeleri ve tarafs?z Bat? ve Orta Avrupa ?lkelerinde faaliyet g?sterdi. Baz? ?lkelerde kendi k??esinde sahneye ??kmay? beklerken, baz? ?lkelerde de, o ?lkelerin tarihini sarsan ?l??de g??l? ve y?k?c? etkileri olmu?tur. ?talya, bu ikinci grupta yer alan ?lkelerden biridir. ?talya?n?n kaos y?llar?na (1960?l? y?llar) damgas?n? vuran, ?tansiyon stratejisi? (strategia della tensione) oldu. Bu stratejiye g?re, ?lke genelinde (ve m?mk?nse ?lke d???nda), kamuoyunu etkilemek i?in ger?ek olmayan bilgiler yay?ld? ve ter?r eylemleri ger?ekle?tirildi. Bu ortam?n yaratt??? korku/nefret hisleri ortam?nda yap?lacak s?rekli propaganda ile kamuoyunu etkilemek ve h?kmetmek kolay olacakt?. Ganser bu konuda, ?Bu taktik, bombalama eylemleri ve bu eylemlerin ba?kalar?n?n ?zerine at?lmas?n?n ?ng?r?r? der. Yine Ganser, ??Tansiyon? kavram?yla, ?duygusal tansiyon? ve ?korkular yarat?lmas?? kastedilmektedir. ?Strateji? s?zc???yle kastedilense, kitlelerin belli bir gruba kar?? korku beslenmesidir? diyerek bu stratejiyi a??kl?yor. ?lkede ?kaos ortam? yarat?lmas?? hedefine T?rkiye yabanc? de?il. Ergenekon soru?turmas? s?ras?nda elde edilen belgelerde bu hedefi s?k?a g?rd?k. ?stelik bunu sadece son d?nemde de?il, 1960?tan beri zaman zaman g?rd?k. Ek olarak, ?talya?daki Gladio yap?lanmas? da t?pk? T?rkiye?deki muadili gibi, ?d?? d??manlara? kar?? sava?mak i?in, yani olas? bir kom?nist sald?r?da direni? ba?latmak ?zere kurulduysa da, hemen t?m vaktini ?i? d??manlar?n? y?prat?lmas? ve yok edilmesi i?in harcad?. ?unu da eklemek gerekiyor ki, ?talya?n?n Gladio?su mafya ile s?k? bir i?birli?i y?r?tt?.
luxury-watches.buyereaders.org
luxury watches

HEDEF KAOS ORTAMI YARATMAK

Burada bir parantez a?arsak, ?talya?da, T?rkiye?den farkl? olarak, kom?nist ve ger?ek ?sol? siyaset, g??l? bir gelene?e sahiptir. Di?er bir de?i?le, T?rkiye?de y?llarca yasad??? varsay?l?p siyasetin d???na itilen sol gruplar?n benzerleri, ?talya?da her zaman siyasal alan?n i?inde kendini temsil etme imk?n? buldu. Bu y?zden ?talyan Gladio?su s?rekli olarak sa? siyasetle daha yak?n oldu. Hedefi ise hep sol siyaset oldu. T?rkiye?deyse, gerek Gladio yap?lanmas?n?n So?uk Sava???n bitti?i 1990?larda tasfiye edilmemesi, gerekse de sa?-sol ayr?m?n?n ancak g?n?m?zde anla??labildi?i ?zere kaygan bir zemine sahip olmas? nedeniyle, durum ideolojik a??dan ?ok daha kar???k. Buna kar??n, ?talya ve T?rkiye?nin Gladio yap?lanmalar?n?n ortak bir di?er ?zelli?i de, kendi b?nyelerinde g?rev yapan isimleri, ne kadar ?st d?zey olurlarsa olsunlar, hedeflenen ?kaos ortam?n? yaratmak i?in? kurban se?ebilmeleri. Gladio i?inde derin Gladio Gladio tarz? yap?lanmalar, bir kez kurulduktan sonra kendi i?lerinde de kopu?lar, de?i?imler, b?l?nmeler ya?ad?. ?talya?da bu s?re? daha milliyet?i ve ulusalc? bir ?rg?t olarak ?Rosa dei Venti? ve mason locas? ?Propaganda Due? (P2)?nin kurulmas? ile sonu?land? Ergenekon soru?turmas?na ili?kin en ?ok kafa kar??t?ran konu, bu olu?umun, normal ko?ullar alt?nda biraraya gelmeyecek, birbiriyle kanl? b??akl? olan ?sa?c? ya da solcu olarak isim yapm?? akt?rleri? bulu?turan; melez bir organizma ve yap?ya i?aret etmesi. Asl?nda bu tarz, sadece T?rkiye?ye ?zg? de?il. Gladio?nun palazland??? di?er ?lkelerde de bu yap?, tuhaf koalisyonlar ?retiyor. ?talya?da h?l? bir muamma olan Rosa dei Venti ve P2 yap?lar? bu konuda ipu?lar? veriyor.

AMER?KALILAR GLADIO?YU SORGULADI

Gladio yap?lanmas?yla ilgili sorular? yan?tlamak zorunda kalan ?st d?zey ?talyan yetkililer, su?u hep ABD ve NATO?nun ?zerine att?. ?Onlar emretti, biz yapt?k? deyip i?in i?inden ??kt?lar. Ancak, ABD?nin istihbarat servisinden isimler, baz? asker ve siyaset?ilerin Gladio?yu destekleyen aktif m?dahalesine ra?men baz? Demokrat ve hatta Cum-huriyet?i senat?rler, gazeteciler ve siviller bu tarz operasyonlar? sert bi?imde sorgulad?. 1975-76 d?neminde CIA ve FBI??n yasad??? faaliyetlerini ara?t?ran Demokrat Parti?li Otis Pike ba?kanl???ndaki komite, Gladio?ya uzanan baz? konularda ?nemli bulgulara eri?ti. ?rne?in, Roma B?y?kel?isi Graham Martin kanal?yla ?talya?n?n H?ristiyan Demokrat Parti?ye (Democrazia Cristiana -DC-) r??vet, ba??? ve ba?ka kanallarla milyon dolarlar? bulan gizli para aktar?m? yap?lm??t?. ?te yandan, Gladio tarz? yap?lanmalar, bir kez kurulduktan sonra kendi i?lerinde de kopu?lar, de?i?imler, b?l?nmeler ya??yor, yeni fraksiyonlar do?uyordu. ?talya?da daha ge?en bahar piyasaya ??kan Segreti di Stato: Le Verit? di Amos Spiazzi, il Generale Custode dei misteri d?Italia e della Rosa dei Venti (Devlet S?rr?: ?talya?n?n ve R?zg?r G?l??n?n S?rlar?n?n Bek?isi General Amos Spiazzi Ger?e?i) adl? kitap, gazeteci-yazar Sandro Neri?nin Amos Spiazzi ile yapt??? s?yle?iyi aktar?yor. 1970?lerde Tora Tora Darbesi?nin neredeyse t?m sorumlulu?u ?zerine y?k?lan Spiazzi y?llarca tutuklu kalarak g?revden uzak tutulmu?, ard?ndan da maa? eksiltilmesi yoluyla cezaland?r?lm??t?. G?n?m?zde emekli olmas?na ra?men evinde h?l? ?niformas?yla dola?an Spiazzi?ye g?re, ?talya?da Gladio i?indeki bir ba?ka gizli te?kilatlanma olan Rosa dei Venti yani R?zg?r G?l? ortaya ??km??t?. Bu yap?, NATO?ya ba?l? gizli ordulardan farkl? bir ?rg?tlenme idi. R?zg?r G?l? ?yeleri, Gladio?nun di?er ?yelerinin aksine, ABD ve NATO?ya kar?? sempati duymuyorlard?. Onlar? bulu?turan ortak nokta, ?a??r? milliyet?i? ve ?ulusalc?? olmalar?yd?. D??ar?dan bak?ld???nda g?ndelik ya?amda ??pheleri asla ?zerlerine ?ekmeyecek kadar s?radan hayat s?ren bu ki?ilerin, ulusal ??kar olarak g?rd?kleri hedefler u?runa her ?eyi yapabilecek, her ?eyi g?ze alabilecek derecede fanatik ve sad?k karakterde olmas?na ?zen g?steriliyordu.

SADECE ?ZEL ASKERLER

R?zg?r G?l? ?yeleri, askerler aras?ndan ?zel olarak se?iliyordu. Emekli olduktan sonra da ?rg?tle ili?kileri s?r?yordu. Aralar?nda ?ok say?da sivilin de oldu?u Gladyat?rler?in aksine, g?venlik g??lerinin ?st tabakas? say?lan ve y?llarca g?venilirlikleri s?nanan bu ki?ilerin b?rokratlar, entelekt?eller, i? adamlar? ve siyaset?iler aras?nda da ayn? g?r??leri destekleyen ortaklar? vard?. Spiazzi?ye g?re, bu ?en sad?k? askerlerin adlar? ve hangi i?lerde kullan?labileceklerine ili?kin listeler, ?st d?zey R?zg?r G?l? y?neticilerinde bulunurdu. ?zel g?revler s?z konusu olunca normal zamandaki i?lerini b?rak?p R?zg?r G?l? i?in faaliyete ge?en bu ?lejyonerler?, ?vatan topra?? s?z konusu? ?iar?yla misyonlar?n? ?l?m?ne ve g?z? kapal? yerine getirecekti. ?talya?n?n Kur?un Y?llar? olarak an?lan bombalama ve suikastlerle dolu d?nemde, as?l g?revi, ABD-NATO?nun emir-komuta zincirinden ??kan R?zg?r G?l??n?n ?stlendi?i de ?ne s?r?l?yor. Spiazzi, ?Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Italicus treni ve Bolonya ?stasyonu olaylar?n?n Birinci Cumhuriyet olarak adland?rd?klar? yap?y? ola?an?st? yetkilerle donatarak emniyet g??lerinin emrine sunmak i?in ger?ekle?tirildi?ine inan?yorum; k?z?l ter?r ve kom?nizm tehlikesiyse, a??r? sa?? bu u?urda kullanmak i?in uygun bir k?l?ft?? diyor.

PROPAGANDA DUE: MASON?K KUKLACILAR - LICIO GELLI - P2 MASON LOCASI SKANDALI

P2 ad?yla an?lan bir Mason Locas? olan Propaganda Due, 1976-1981 y?llar? aras?nda faaliyet g?steren ve kay?tlarda yer almayan bir gruptu. Masonlar deyince akla hep esrarl? yap?lar gelmesine kar??n, P2?nin 1877-1976 y?llar?nda b?nyesinde faaliyet g?sterdi?i b?y?k mason locas? Grande Oriente d?Italia, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini gibi ?talyan tarihinin ?nemli isimlerinin yan? s?ra s?radan bir s?r? insan?n da ?ye oldu?u bir sosyal kul?p vasf?ndayd?. Ancak, kul?b?n ba??na Mussolini?nin ?Karag?mlekliler?inden olan fa?ist k?kenli banker Licio Gelli?nin ge?mesiyle, P2?nin yasal kay?tlar? silindi ve loca, ?derin? faaliyetlere dald?. Gelli, Tora Tora Darbesi?nin ger?ekle?ebilmesi durumunda, cumhurba?kan?n? tutuklayacak olan isimdi. Gelli, 1970?lerde eski ?talyan asilzadelerinin bir zamanlar ?yesi oldu?u P2?yi yeniden etkinle?tirmekle kalmad?, ABD ve H?ristiyan Demokratlar?dan da gizlenen bir ??ekim? merkezi haline getirdi.

EVDE BULUNAN DARBE PLANI

M?l? konular ara?t?r?l?rken, polis Gelli?nin villas?n? bast? ve burada yakla??k 1000 isimden olu?an P2 ?ye listesi bulundu. Bu listeye g?re P2 ?yeleri aras?nda bakanlar, parlamenterler, askerler, istihbarat??lar, akademisyenler, yarg??lar, avukatlar, gazeteciler, televizyoncular ve i?adamlar? bulunuyordu. Gelli?nin evindeki belgeler aras?nda, ?Demokratik Yeniden Do?u? Plan?? adl? bir ?darbe? projesi de vard?. Gelli?nin amac?, ?talya?y? P2?ye sad?k ve otoriter d?zeni savunan bir ?yeni demokratik eksen?e oturtmakt?. Bu ama?la, P2 kendi ekonomik ve siyasi elitini yaratacak ve kamuoyunu da ad?m ad?m ele ge?irecekti. ?talya?y? kana bulayan bir s?r? olayda P2?nin kilit rol ald??? ?ne s?r?ld?. Bunlar aras?nda Ba?bakan Aldo Moro?nun ?ld?r?lmesi ve 1980 Bolonya Katliam? da vard?. P2?nin Gladio yap?s? i?inde oldu?u s?ylense de, gazeteci ?yelerinden baz?lar?n?n ABD?yi ?talya?daki t?m yasad??? hareketlerden sorumlu tutan haberler yapt?klar? g?zleniyordu. ?rne?in ?lkenin ?nde gelen ara?t?rmac? gazetecilerinden Carmine Pecorelli (Mino), k?vrak kalemiyle g?ndeme ta??d??? asker? ve istihbar? dosyalar?yla tan?nm??t?. Mino, Moro suikastini CIA?in i?aretiyle Gladio?nun i?ledi?ini yazm??t?. Pecorelli 1979 y?l?nda bir suikaste kurban gitti. Bu suikastin, mafya ile eski ba?bakan Giulio Andreotti?nin ili?kilerini g?ndeme getirmi? olmas? sebebiyle i?lendi?i ?ne s?r?ld?. Bu cinayetten ?t?r? Andreotti, 2002?de mafya patronu Gaetano Badalementi ile beraber 24 y?l hapse mahk?m oldu. 2004?te karar temyiz edildi. P2 grubu ?yeleri aras?nda y?llard?r ?lkede en ?ok izlenen tart??ma program?n? yapan Maurizio Costanzo?da bulunmakta ve kendisine verilen belli konular? ?zellikle g?ndeme getirmektedir. Bu arada, 1981?deki P2 listesinde ?nemli bir yer i?gal eden Silvio Berlusconi, bug?n ?talya Ba?bakan?. P2 lideri Gelli ge?ti?imiz y?l: ??u Berlisconi iyi ?ocuk, ona bak?yorum ve bizim yapt???m?z planlar? aynen uygulad???n? g?r?yorum? dedi.

?TALYA?NIN KUR?UN YILLARI

?talya, Gladio ile hesapla?maya 1960?lar?n sonunda ba?lad?. Ger?i bu ilk giri?im ba?ar?s?zl?kla sonu?land? ama, daha o zamanlarda bile, Gladio?yu soru?turmaya ?al??an savc?lar ve b?rokratlar, ?devlet i?inde bir ba?ka devlet oldu?unu? fark etmi?ti. O d?nemde sorgulanan Gladyat?rler?in ifadeleri de durumun karma??kl???n? yans?t?yordu. BBC?nin 1991 tarihli belgeseli ?Gladio Operasyonu?nda konu?an, 1970?te son anda durdurulan darbe giri?imi Golpe Borghese?de aktif rol alan Albay Amos Spiazzi?nin kafas? hayli kar???kt?. Nazi hayran? Spiazzi, ?1974?te tutukland?m ve kendimi utan? verici bir durumda buldum. Savc? beni ?srarla sorguluyordu, o zaman bu savc?n?n, ihtil?lci oldu?umu veya anayasaya ayk?r? bir ?ey yapt???m? sand???n? anlad?m. Bana g?re, s?z konusu olan ulusal g?venlikti. Ben ve ?stlerim, bu savc? ile ayn? sistem i?inde yer al?yorduk. Peki bu durumda, savc?ya baz? ?eyleri s?ylemem m?mk?n m?yd?? Hay?r; ??nk? asker? gizlilik buna engeldi.? Bahsi ge?en savc?, Tora Tora darbe giri?imini ara?t?ran Padua?l? hukuk?u Giovanni Tamburino idi. Tamburino, elde etti?i ipu?lar?n?n bir yeralt? ordusuna i?aret etmesi kar??s?nda hayretler i?indeydi. 1965-77 y?llar?nda faaliyet g?steren Savunma ?stihbarat? Te?kilat? SID (Servizio Informazioni Difesa) i?erisindeki bir ?derin te?kilatlanma? oldu?unu ortaya koyan belgelere ve ifadelere ula??yordu, ancak ?Gladio? ad?ndan hen?z haberdar de?ildi. Frans?z ara?t?rmac? Jean Francois Brozzu-Gentile taraf?ndan kaleme al?nan Gladio Olay? adl? kitapta belirtildi?i ?zere, savc? Tamburino, 1974?te SID?in ba??nda bulunan eski NATO G?venlik B?rosu ?efi Vito Miceli?nin tutuklanmas?n? emredince k?yamet koptu. Spiazzi?nin, bildiklerini a??klamak i?in Miceli?den izin istemesi ve Miceli?nin de mahkeme huzurunda ?sus? i?areti yapmas?, tuhaf bir durum yaratm??t?. Bunun ?zerine sorguya ?ekilen Miceli, devlete hizmet etti?ini ve sadece ?b?y?k yerlerin? emirlerini yerine getirdi?ini s?yl?yordu. Gladio uzman? ?svi?reli tarih?i Daniele Ganser ve Gentile; Miceli?nin sonunda, 1977 y?l?nda mahkemeye, ?Devletin en ?st d?zey yetkilileri taraf?ndan bilinen ve gizli servislerin b?nyesinde ?al??an, istihbarat toplamakla hi?bir al?kas? olmayan i?ler ger?ekle?tiren ?ok gizli bir ?rg?t her zaman var olmu?tur. E?er detay istiyorsan?z, bunlar? size ben veremem? dedi?ini bildiriyor. Miceli, 1978?de su?suz bulunarak serbest b?rak?ld?. Tora Tora darbesine kar??makla su?lanan di?er 145 zanl?dan sadece 46?s? h?k?m giydi ancak hepsi de temyizde beraat etti. Devletin iki y?z?n? kar?? kar??ya getiren bu dava, 1990?larda a??lacak Gladio soru?turmas?n?n ?zerinde y?kselebilece?i bir temel olu?turduysa da, ?talya?n?n en kanl? y?llar?n?n 1970?li y?llar ve 1980?lerin ba?? olmas?n? engelleyemedi. Dahas?, Miceli?nin neo-fa?ist ?talyan Sosyal Hareketi - Ulusal Sa? (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale) aday? olarak senat?r se?ilmesi gibi ?rnekler, Gladyat?rler?i tasfiye etmenin s?z konusu olmad???n? g?sterdi.

ART ARDA GELEN BOMBALAR

?talya tarihindeki Kur?un Y?llar? (Anni di piombo), bir bombalama olay?yla ba?lad?. 1969?da Milano?daki Banca Nazionale dell?Agricoltura (Ulusal Ziraat Bankas?) merkezinin de bulundu?u Piazza Fontana?da (Fontana Meydan?) ger?ekle?en patlama, 17 ki?iyi ?ld?rd?, 88 ki?iyi yaralad?. Ayn? g?n, Roma ve Milano?da ?? bomba daha patlad?, bir bomba da patlamadan ele ge?irildi. Piazza Fontana olay?, ?tansiyon stratejisi? olarak adland?r?lan, halk?n ?rk?t?l?p korkutulmas? ve bombalama eylemlerinin su?unun ?nceden belirlenen mihraklara at?lmas? suretiyle siyasi geli?meleri belirlemeyi ama?layan eylemlerin ilkiydi. Ayr?ca bu strateji, ?g?venlik? kayg?s?n? kamuoyunun g?ndeminde ilk s?raya ta??yarak, yurtta?lar? ?haklar m? g?venlik mi? ikilemine s?k??t?rmay? hedefliyordu. Bu strateji ?er?evesinde ?talya?da 1968-1984 d?neminde 140 eylem ger?ekle?ti. Piazza Fontana bombalamas?, anar?ist g?r??teki i??i Giuseppe Pinelli ve anar?ist dans?? ve yazar Pietro Valpreda?n?n ?zerine y?k?ld?. Pinelli, g?zalt?nda tutuldu?u karakolun penceresinden ?d???p? ?lmesi, yazar Dario Fo?nun ?Bir Anar?ist?in Kaza Sonucu ?l?m?? adl? tiyatro oyununa ilham oldu. Valpreda ise, ?? y?l mahkemeye ??kmay? bekleyerek tutuklu kald?ktan sonra toplam 16 y?l?n? hapiste ge?irdi. Bu 16 y?l?n sonunda Valpreda aklanarak serbest b?rak?ld?. Eylemi ger?ekle?tiren ger?ek failler, Ordine Nuovo (Yeni D?zen) isimli neo-fa?ist bir ?rg?t?n elemanlar?yd?. 1972?de su?lanan ?? Ordine Nuovo ?yesinin davas? y?llarca s?rd?. 1979?da mahk?miyet kararlar? verildiyse de, sadece birka? y?l hapis yat?p ??kt?lar. Sonradan ?ok ?nemli ifadeler veren ba?ka bir Ordine Nuovo ?yesi Vincenzo Vinciguerra, bu bombalaman?n, askerlerin s?k?y?netim il?n etmesine yol a?acak olaylar? tetiklemek amac?yla d?zenlendi?ini belirtti. 1960?l? y?llarda ve 1970?lerde DC ve ?talyan Kom?nist Partisi PSI?n?n (Partito Communista Italiana) ?compromesso storico? yani tarih? anla?ma ?abalar?, ?Kur?un Y?llar??n? tetikleyen ba?l?ca etkendi. Gladio?nun kurucular?ndan Aldo Moro gibi DC?den baz? sa?c? isimlerle, Sovyetler?den destek ald??? hep s?ylenen PSI?n?n lideri Enrico Berlinguer gibi solcular?n ortak dile?i, ger?ekten demokratik olan ve siyasetin bir g?lge oyunundan ibaret olmad??? bir ?talya?da ya?amakt?. 1969-1973 aras? s?rekli ?rt?l? darbe giri?imleri oldu. Bunlar i?in halk?n, hep ailevi i?lerle, yemek-i?mek ve al??veri?le me?gul oldu?u N?l aylar? se?ildi. 1972?de ilk siyasi cinayet olarak an?lan polis Luigi Calabresi?nin ?ld?r?lmesiyle, kanl? olaylar?n artt??? bir d?neme girildi. 1972?de Peteano?daki bir bombalama olay?nda ?? polis ?ld?r?ld?; 1972?de ??i?leri Bakan? Mariano Rumor?a kar?? bombal? sald?r? d?zenlendi; 1974?te Italicus treni bombaland? ki Roma-Brennero aras?ndaki bu ekspres trende 12 ki?i ?ld?, 105 ki?i yaraland?. Yine ayn? y?l, Kuzey?deki Brescia kentinde bulunan Piazza della Loggia?daki (Loggia Meydan?) bir ??p kutusuna bomba kondu, 8 ki?i ?ld? ve 90 ki?i yaraland?.

BOLONYA KATL?AMI

O sene, ayn? zamanda neo-fa?ist ?Beyaz Darbe? (Golpe Bianco) ger?ekle?tirilmeye ?al???ld?. ?talya tarihine damgas?n? vuran ise, 2 A?ustos 1980?deki Bolonya Katliam? oldu. 85 ki?inin ?ld??? ve 200 ki?inin yaraland??? bu sald?r?, geleneksel olarak solun g??l? oldu?u Bolonya?n?n tren istasyonunun, muazzam kalabal?k oldu?u bir g?nde ger?ekle?tirildi. Y?llarca s?ren davada, bombalamada yak?nlar? ?lenlerin m?cadelesi ?nemli rol oynad?. 1995?te ?talyan Anayasa Mahkemesi, neo-fa?ist ter?ristlerle beraber ?soru?turmay? engellemeye ?al??mak?tan, karanl?k mason Licio Gelli ve baz? gizli servis ?yelerini de su?lu buldu. Gelli?nin ?evresinden ve Ordine Nuovo fraksiyonlar?ndan Nuclei Armati Rivoluzionari?ye (Silahl? Devrimci ?ekirdek-NAR) mensup bir ki?iyi de hapse g?nderdi. NAR??n bir mafya grubu olan Magliana ?etesi (Banda della Magliana) ile ba?lant? i?inde hareket ederek, ?talyan ordusu kaynakl? m?himmat -ve en ba?ta da bombalar- elde etti?i sonraki y?llarda ortaya ??kar?ld?. 1978?de eski ba?bakan ve DC eski lideri Aldo Moro Roma?da ka??r?ld?. O zamana de?in, a??r? solcu K?z?l Tugaylar (Brigate Rosse) ?rg?t?n?n bir?ok ?yesi ve t?m liderleri yakalanm??t?. Moro?yu ka??ranlar?n ?kinci K?z?l Tugaylar oldu?u a??kland?. Moro?nun cesedi, 55 g?nl?k esaretten sonra DC ve PCI parti merkezlerine tam e?it uzakl?kta park edilmi? bir arabada bulundu. Karma??k bir olay olan Moro cinayeti konusunda birka? noktay? belirtmekte yarar var. Birincisi, Moro eski bir Gladio kurucusu olmaktan, solun da sayg? duydu?u, ?l?ml? ve demokrasi yanl?s? bir siyaset?iye d?n??meye uzanan bir ?izgi izlemi?ti. Yani Gladio?cular aras?nda bir kopu?u, insanlar?n de?i?ip farkl?la?abilece?ini simgeliyordu. ?kincisi, bu cinayete solcu sa?c?, yerli yabanc? karanl?k i?lere bula?an herkes kar??m??t?. Bu nedenle sonraki y?llarda, Moro?nun hayaletinin ?talyan politikas?n?n ?zerinde dola?t??? s?kl?kla s?ylendi.

HATA YAPAN YOLDA?LAR

Son olarak da, K?z?l Tugaylar bu cinayeti i?leyerek, en b?y?k cezay? Kom?nist Parti?ye verdiler. PCI oylar? d??t? ve y?netimde bir daha g?rev alamad?lar. Dolay?s?yla, baz? PCI ?yeleri, K?z?l Tugaylar?a ?Hata Yapan Yolda?lar? (Compagni che sbagliano) denmi?tir. 1979?da K?z?l Tugaylar??n fikir babas? olmakla su?lanan ve ?rg?tle ba?lant?s? kan?tlanamayan Marksist filozof Antonio Negri, 1979?da Moro cinayeti ile su?lanarak tutukland?. Ancak, bir y?l sonra beraat etti. Buna ra?men y?llarca hapiste kalan Negri, K?z?l Tugaylar ve neo-fa?ist ?rg?tlerin birbirlerine tepki olarak geli?ti?ini, solun ??ld?rma noktas?n?n K?z?l Tugaylar oldu?unu s?ylemi?ti. 1982?de Sicilya?y? mafyadan temizlemek ?zere Ada?ya yollanan Jandarma Komutan? Carlo Alberto Dalla Chiesa arabas?nda taranarak ?ld?r?ld?. Dalla Chiesa, Moro ka??r?ld??? zaman bir ??phelinin i?kenceyle ifadesi al?nmas? g?ndeme geldi?inde, ??talya, Moro?yu kaybetmeye dayan?r ama i?kencenin sisteme girmesine dayanamaz? dedi?i s?ylenen, sevilen bir devlet adam?yd?. T?rkiye?de Ergenekon?a giden yol bir ihbar sonras?, ?mraniye?de bir evde bulunan cephanelik ile ba?lad?. Hat?rlamakta fayda var, ?talyan Gladio?sunu ??kerten soru?turmalar, ilk olarak savc? Felice Casson?un Verona?da bir ??pl?kte bulunan asker? kaynakl? C-4 bombalar?n? ara?t?rmas?yla ba?lam??t?.

ERGENEKON VE AGARTA B?RB?R?NE AKRABA

Ergenekon iddianamesi kamuoyuna yans?y?nca ortaya bir Agarta Efsanesi ??kt?. Ancak bu ikisi aras?ndaki ba?lant? o kadar zay?f de?il. ?talya?da 1990?larda parlamento soru?turmas? sonucu ortaya d?k?len kan?tlar, Avrupa ve Amerika?da konuyu ara?t?ran baz? gazeteci ve yazarlar?n bulgular?, Gladio i?inden baz? fraksiyonlar?n ?zellikle b?yle bir mistik z?rh? ?zerlerine ge?irdi?ine i?aret ediyor. ?Vatan s?z konusuysa gerisi teferruatt?r? diye ?zetlenebilen, tam olarak ne sa? ne sol olarak adland?r?labilecek, salt g?ce dayal? bir ideolojik anlay??la siyaseti ve toplumu kukla gibi oynatan bu gruplar, kendi ba?lar?na hareket ederek Gladio i?inde Gladio olu?turdu. Siyasi k?kenleri nasyonal sosyalizm ve fa?izme dayanan Gladio ortaklar?n?n olu?turdu?u bu gruplar, bombalamalar ve suikastler yoluyla toplumlar? sindirmeyi ama?l?yordu. Eski patronlar? olan d?? istihbarat ?rg?tleriyle de pazarl?k edecek ve onlar?n da g?zlerini boyamaya ?al??acak g?ce ula?m??lard?.

GLADYAT?R??N GLAD?O TANIMI

Vincenzo Vinciguerra (Ordine Nuovo adl? neo-fa?ist ?rg?t?n eski ?yesi): ?Bence Gladio?yu en iyi ifade eden ?ey, silahl? kuvvetlere paralel bir yap?da olu?udur. Yani, Gladio, gizli, g?r?nmez bir ordudur. D??man? da, teorik olarak sald?r? ihtimali bulunan bir ba?ka devlet de?il, ?lke dahilinde i? d??man olarak tan?mlad?klar?d?r.? ?ifreler NATO?nun ar?ivinde 1990?lardan sonra NATO ?yesi Avrupa ?lkelerinde bir bir ortaya ??kan Gladio yap?lanmalara ili?kin en fazla bilgi Bel?ika?dan geldi. NATO?nun ar?ivlerinde ?kinci D?nya Sava???ndan sonra kurulan Gladio hakk?nda daha ?ok bilgi ve belgeyi bulmak m?mk?n NATO merkezinin yer ald??? Bel?ika?daki Gladio te?kilat? 1948?de kuruldu, 1990?da ?talya?daki yap?lanman?n ortaya ??kmas?yla Bel?ika?daki Gladio da de?ifre oldu? ?rg?t?n mensuplar? aras?nda kimli?ini gizli tutan siviller ve askerlerde yer ald??? ortaya ??kt?. Bel?ika Gladiosu?nun yap?s?na ili?kin kay?t ve veriler di?er Avrupa ?lkelerinin ?o?undan daha fazla. Bunun temel nedeni, 1990 sonras?nda ?lkede ciddi bir parlamento soru?turmas? ger?ekle?mesi ve devlet ar?ivlerinin ara?t?rmac?lara a??lmas?d?r. Ancak eldeki mevcut verilerin daha da fazlas?, NATO?nun Bel?ika?daki kendi ar?ivlerinde ve bunlara ne yaz?k ki hen?z ula??lamad?. Yine de, Bel?ika?dan elde edilen bilgiler, di?er ?lkeleri de ilgilendirebilecek derecede detayl? bir Gladio portresini g?zler ?n?ne seriyor.

?K? TEMEL YAPI

Bel?ika Gladiosu?nda iki temel b?l?m bulunuyor. ?stihbar? Dok?mantasyon ve Aksiyon Servisi S.D.R.A. VIII (Service de Documentation de Renseignments et d?action VIII) ve E?itim, ?leti?im ve Dok?mantasyon Seksiyonu S.T.C/Mob. Bunlardan ilki, Bel?ika asker? istihbarat servisinin i?inde faaliyet g?stermekte ve Savunma Bakanl????na ba?l? ?al??maktad?r. S.D.R.A. VIII mensuplar?, tamamen asker? personelden olu?uyor. ?zel e?itimli bu askerler, olas? bir Sovyetler Birli?i i?gali durumunda Bel?ika h?k?metini ?lke d???na ka??racak ve direni? hareketini ba?latacakt?. Gayrinizam? harp, para??tle atlama, sabotaj, yak?n d?v??, dalg??l?k, donanma e?itimi gibi konularda uzmanl?klar? olan asker-Gladyat?rler, her an sava?a haz?r bekliyordu.

D?N? HASSAS?YET TERC?H NEDEN?

Bel?ika Gladiosu?nun ikinci aya?? olan E?itim, ?leti?im ve Dok?mantasyon Seksiyonu S.T.C/Mob, (Sectie Training, Communicatie en Documentatie) Devlet G?venlik Te?kilat?, yani Staatsveiligheid ise bu yap?n?n sivil kanad?n? olu?turuyordu. Bu birim, Adalet Bakanl????na ba?l?yd?. G?revleri aras?nda olas? bir i?gal durumunda d??manla ilgili istihbarat toplamak, asker? kanad?n ger?ekle?tirece?i eylemleri kolayla?t?rmak i?in bilgi toplamak, organizasyonlar yapmakt?. ?zellikle radyo kullanmak (ve teknoloji ilerledik?e di?er yeni ileti?im y?ntemleri) ?zerine e?itim g?ren bu sivil birimin ?yeleri, s?radan yani ?normal? insanlardan, hatta bir istihbarat raporunun belirtti?ine g?re ?sakin tabiatl? ve biraz saf karakterdeki aile babalar?ndan? se?iliyordu. ?G??l? din? inan??lara sahip olmak?, kom?nizm kar??tl???na do?al bir zemin olu?turaca?? gerek?esiyle sivil gladyat?rlerin se?iminde tercih edilen bir ?zellikti. Gladyat?rler, e?lerini bile s?rlar?ndan haberdar etmiyor, ?ift kimlikli hayatlar s?r?yorlard?. 1971?den itibaren bu iki kanat aras?nda ileti?imi sa?layacak bir ?ara birim? kuruldu. Y?netim kademesi, alt? ayda bir NATO?nun M?ttefik Gizli Komitesi (Allied Clandestine Committee) ad? alt?nda faaliyet g?steren ve Avrupa?daki t?m Gladio operasyonlar?n?n koordinasyon merkezi olan ACC?de biraraya geliyordu. S.D.R.A. VIII, ?yeleri asker? istihbarat te?kilat?n?n muhtelif birimleri i?inde yer alan, gizli bir yap?lanmayd?. Bu nedenle ordu i?inde ?al??anlar?n, hatta savunma bakanlar?n?n bile, kendilerinden gizlenmesi halinde bilemeyece?i bir ?ekilde, ?rt?l? bir olu?umdu. Gladio soru?turmalar? yap?lan di?er ?lkelerde, ?matru?ka? tarz? ?rg?tlenme ?ekli dikkati ?ekmi?tir. S.T.C./Mob ise h?crelerden olu?uyordu. Her h?cre birbirinden habersiz, sadece kendi kumandan?na hesap verir bi?imde faaliyette bulunuyordu. Ajanlar, gerekti?inde ba?ka ajanlar? ?i?e alabilme? yetkisine sahiplerdi.

YEN? HEDEF SOVYETLER B?RL???

?kinci D?nya Sava?? s?ras?nda Nazi birlikleri taraf?ndan yenilgiye u?rat?lan ve i?gal edilen Bel?ika?n?n, sava? sonras?nda b?yle ?nlemler almaya ?al??mas? do?ald?. Bel?ika?da Nazi i?galinin 1940?ta ba?lamas?ndan sonra, Britanya?ya s???nan Bel?ika h?k?meti, Londra?n?n da yard?m?yla iki y?l i?inde bir direni? hareketi ba?latm??t?. B?ylece Bel?ika, ?kinci D?nya Sava?? sonras?nda, kendili?inden, son derece organize bir gizli orduya sahip olmu? oldu. Sava??n sonuna yakla??ld???ndaysa, ?yeni d??man??n Sovyetler Birli?i olaca?? fikri giderek kuvvetlendi?i i?in, h?lihaz?rda gizli olan mevcut ordunun bir b?l?m?n?n da??t?lmamas? gerekti?ine karar verilmi?ti. Bel?ika h?k?metinin kendi ?rg?tledi?i bu direni??iler, daha ?ok h?k?met ve monar?i sempatizan? ki?iler aras?ndan se?ilmi?ti. Solcular ve Kom?nistler ise kendi direni? gruplar?n? kurmu?lard?. ABD ve Britanya istihbarat?, daha ?nce beraber ?al??t?klar? ?resm? direni? ?rg?t?yle ba?lant?lar?n? sava? sonras?nda da s?rd?rd?ler. Hatta Britanya ?nce ABD?yi devred??? b?rakarak Bel?ika istihbarat?yla ?zel i?birli?ine ikili olarak gitmek istedi. Bel?ika da buna s?cak bakt?; ancak niha? organizasyonda, gizli direni? ordular? kurulmas? projesinde hepsi birden yerald?. 1948?de, Avrupa?daki Gladio ?ubeleri aras?nda ileti?imi sa?layacak bir yap? olan Bat? Birli?i Gizli Komitesi WUCC?nin (Western Union Clandestine Committee) kuruldu?u biliniyor. Bu Komite?de, Bel?ika, Britanya, Fransa, Hollanda ve L?ksemburg bulunuyordu. ABD ise bu Komite?ye ancak 1958?de girdi. Bu durum, Gladio ?rg?tlenmesinde Britanya?n?n da ne denli etkin bir rol? oldu?unu g?steriyor. Londra 1948 itibariyle, ertesi y?l kurulacak NATO?nun ?d?? d??manlar taraf?ndan desteklenen i? d??manlarla da? m?cadele etmesi gerekti?inin alt?n? ?zellikle ?iziyordu. 1958?de NATO b?nyesinde Fransa?da kurulan M?ttefik Gizli Komite ACC (Allied Clandestine Committee), Gladio ?st kumandas?nda ABD?ye daha ?nemli bir rol veriyordu. 1968?de Fransa?n?n NATO?dan ??kmas?yla, ACC de Bel?ika?ya ta??nd?. Bel?ika Gladiosu?nun bir ?yesi olan ?Georges 923? yani ger?ek ad?yla Michel Van Ussel?a g?re ACC, ajanlar?n olas? bir sava? s?ras?nda yapacaklar? her ?eyin e?itimini ald?klar? yerdi. Ajanlar ve kumandanlar?, burada di?er ?lkelerin ekipleriyle de bulu?uyor ve ortakl?k i?in temasta bulunuyorlard?. Ajanlar birbirlerini sadece kod adlar?yla tan?yordu.

AEG-TELEFUNKEN: GLADIO'NUN TEKNOLOJ? TEDAR?K??S?

Tarih?i Daniele Ganser?e g?re, ACC?nin talimat?yla, Gladio i?in AEG-Telefunken ileti?imde k?vrakl?k sa?layacak ?st d?zey sistemler geli?tirdi. Van Ussel?e g?re, bu vericiler 1980?lerde, piyasaya 2000?lerde s?r?lecek olan teknolojiyle ?retilmi?lerdi. Gladyat?r Van Ussel, y?lda birka? kez, ?e?itli Avrupa ?lkelerinde ger?ekle?en asker? tatbikatlara kat?ld???n? anlat?yor. Bu tip asker? egzersizlerin, kimi zaman eski s?m?rge ?lkelerinde (Kongo, Zaire gibi) yap?ld??? da oluyordu. Bel?ikal? ajan?n da belirtti?i gibi, Avrupa genelindeki Gladio ?yeleri aras?nda bir a? olu?turulmas?, ger?ek bir sava? ??kmas? halinde etkin bir direni? kurulmas? i?in elzemdi. Van Ussel?e g?re, Gladyat?rler Avrupa genelinde hi?bir engelle kar??la?madan diledikleri gibi seyahat edebilmek kabiliyetindeydiler.

B?TMEYEN SAVA?

Son derece d?zenli bir yap?ya sahip olan Bel?ika Gladiosu?nun, sadece teyakkuz halinde bekleyen bir olu?um gibi g?r?nmekle beraber, bir tak?m karanl?k olaylarla ba?lant?s? da vard?. 1945?te Bel?ikal? Kom?nistler?in karizmatik lideri Julian Lahaut?un esir d??t??? kamplardan d?n???, halk aras?nda heyecan yaratt?. Lahaut, Bel?ika Kral? Leopold III ve ard?ndan tahta ??kan Baudouin I?e kar?? yo?un muhalefet y?r?tt?. 1950?de Lahaut, evinin ?n?nde vurularak ?ld?r?ld?. O zamanlar Gladio?nun temeli say?lacak yap?n?n faaliyet halinde oldu?u biliniyor, buna kar??n bu suikastin bireysel mi, yoksa Gladio?nun ilk eylemi mi oldu?u h?l? bilinmiyor. 1973?te Bel?ika sivil istihbarat te?kilat?, ?baz? finansal gruplar ve a??r? sa?c? ?rg?tler?in darbe ger?ekle?tirme haz?rl???nda oldu?unu ??rendi. Sonralar? Gen?lik Cephesi (Front de la Jeunesse) ve Westland Nasyonal Sosyalist D?zeni (Westland National Socialistische Ordnung) adl? a??r? sa? milis ve Neo-Nazi ?rg?tlerin ba??na ge?en isimlerin, Gen? Avrupa (Jeune Europe) adl? pan-Avrupac? bir yap?lanman?n ortak ger?ekle?tirmeye ?al??t??? bu darbede, Gladio?dan Bel?ikal? ki?ilerin de yerald??? ?ne s?r?ld?; ancak bu iddia kan?tlanamad?. Brabant Katilleri veya Nijvel ?etesi olarak an?lan bir ?rg?t?n de Gladio ile ilgili oldu?u ?ne s?r?ld?. ?rg?t, Brabant y?resinde 1982-85 y?llar?nda ger?ekle?en ve 28 ?l?mle sonu?lanan bir ?iddet zincirinin f?iliydi. Asker? silahlarla ve b?y?k bir asker? yetenekle, d?kk?nlar?, lokantalar?, silah depolar?n? ve s?permarketleri soyan bu grup, ellerine d??eni i?kenceyle ?ld?r?yordu. Bu cinayetleri, Bel?ika Jandarmas?, Gladio ?yeleri ve Neo-Naziler?den olu?an ?ete ?zellikli bir olu?umun, ?e?itim? veya ?e?lence? amac?yla i?ledi?i iddialar? h?l? g?ndemde.

MAOCU GLADIO'CULAR

Ara?t?rmac? Bruno Fouchereau, Gladio?nun, Bel?ika Kom?nist Partisi?ni b?lmek amac?yla, bir de Mao?cu grup kurdu?unu ?ne s?r?yor. Bol?evik hayran? bir solcuyken giderek milliyet?i ve sonunda Nazi hayran? bir kimli?e b?r?nen Bel?ikal? siyas? aktivist Jean-Francois Thiriart?a destek veren baz? karanl?k isimler, Thiriart??n Mao?cu bir hareket ba?latmas?na ?n ayak oldu. Aralar?nda, G?ne? Tap?na?? Tarikat? (Ordre du Temple Solaire) ad? verilen, k?keni Nazi sempatizanlar?na dayanan, ??valyelik gelene?ini modern asker? tarzda canland?rmay? ama?layan gizli bir dinsel ?rg?t?n kurucusu Luc Jouret?nin de yerald??? bu ki?iler, solcu gruplar?n aras?na s?zd?. Harekette, Nazi hayranl??? ve a??r? milliyet?ilik giderek yay?lm??t?r.

?NCE ?NK?R VE RET, SONRA KABUL VE M?CADELE

FRANSA

Fransa?da ?kinci D?nya Sava?? sonras?, sol olduk?a kuvvetliydi. Parlamentoda s?rekli temsil ediliyorlar ve halktan b?y?k destek g?r?yorlard?. Bunun ?zerine Fransa?n?n ?sa? ?evrelerinden bir grup, 1946?da Mavi Plan (Plan Bleu) ad? verilen, kom?nizm kar??t? gizli bir ordu kurma projesi i?in d??meye bast?. 1947?de Sosyalist ??i?leri Bakan? Edouard Depreux, Fransa?da ?gizli, sa?c? bir ordunun kurulmakta oldu?unu? a??klad?. Depreux, ?1946 sonunda, karanl?k bir direni? ordusu kurulmaya ba?land???n? ??rendik; ?yeleri de a??r? sa?c? eski direni??iler, Vichy h?k?meti yanda?lar? ve monar?istlerdir? dedi. Mavi Plan ?er?evesinde, 1947 y?l?nda bir darbe yap?lmas? da planlan?yordu. ?? adam? Earl Edme de Vulpian??n Fransa?n?n kuzeyindeki Lamballe yak?nlar?ndaki ?atosu ?Orman?, darbe haz?rl?klar?n?n kararg?h? g?revini g?r?yordu. ?atoda yap?lan aramada, a??r sil?hlar ve operasyon planlar? bulundu. Sonradan, darbeciler, y?ksek d?zeyde ?ok yaratacak ter?r eylemleri ger?ekle?tirip bunlar?n su?unu solcular?n ?zerine atma haz?rl?klar? yapt?klar?n? ifade ettiler. Sosyalistler?e ve baz? istihbarat uzmanlar?na g?re darbeciler, ?Kamuoyunun tepkisini artt?rmak amac?yla, de Gaulle?e suikast d?zenleme plan?? bile yapm??t?. Bu planlar?n if?a olmas?, Frans?z Gladiosu?nu daha kurulmadan rafa kald?r?lacak bir plan haline getirebilirdi. Ancak, 1949?da NATO?nun merkezini Fransa?da kurmas?, Gladio?nun kalbinin burada olmas?na neden oldu. Zaten 1947?de, kamuoyu daha darbe planlar?n?n ?okunu ?zerinden atamadan, R?zg?rlar?n G?l? (Rose des Vents) adl? bir yeni gizli ordu yap?lanmas? projesi y?r?rl??e konmu?tu bile. Sosyalistler?in bu konuda ?aresiz kalmas?n?n nedeni, darbecilerin ba?ar?l? bir siyasi manevrayla, darbe haberlerinin Frans?z Ordusu?nu y?pratmak i?in ??kar?ld??? izlenimini yaymalar?yd?. Frans?z istihbarat?n?n asl?nda kendileri de darbe planlar?n?n i?inde bulunan en ?st d?zey isimleri, olas? bir Sovyet i?galine kar?? haz?rl?k yap?ld???n?, birka? radikal ismin de haddini a?t???n? ?ne s?r?p olay? kapatt?. Sonraki y?llarda, Frans?z Gladiosu, ?zellikle emniyet te?kilat?nda kadrola?mak ve Bar?? ve ?zg?rl?k (Paix et Liberte) ad?n? ta??yan gizli birimler kurarak, kamuoyunda Sosyalistler?e kar?? ?psikolojik sava?? y?r?tmekle u?ra?t?. Bu sivil gizli birimlerin amac?, olumsuz haberler yaymak, halk? Sosyalistler?e kar?? g?steri d?zenlemeye k??k?rtmak ve yanda? kamuoyu yaratmakt?. Frans?z siyaset?ilerin g?zlerinden uzak merkezler kurulmas? da R?zgarlar?n G?l??n?n ?nem verdi?i bir projeydi; bu ama?la Fas ve Senegal?de e?itim kamplar? kuruldu. R?zgarlar?n G?l?, Fransa?da ?zellikle bir taban yarat?p halk aras?nda s?radan insanlara ula?maya b?y?k ?zen g?sterdi. CIA ajanlar?ndan birinin, ?Ne kadar b?y?kl?kte bir kitleyi taraflar?na ?ektiklerini bilemiyoruz; bildi?imiz, R?zgarlar G?l??n?n, on binlerce esnaf, ?ift?i gibi insan? yanda? olarak etki alt?na ald???? dedi?i biliniyor.

DAN?MARKA

Danimarka?daki Gladio biriminin ad? Absalon idi. Bu isim, Orta?a?da ya?am?? Dan k?kenli bir din adam?ndan al?nm??t?. Bu din adam?, Ruslar?a kar?? verdi?i ba?ar?l? sava?larla tan?n?yordu. Birim, Forsvarets Efterretningstjeneste yani asker? gizli servis i?inde faaliyet g?steriyordu. 1990?da ?Q? kod adl? bir Gladio ?yesinin a??klamalar?na g?re, Absalon 1950?lerin ba??nda kurulmu?tu. Y?zde 95?i askerlerden olu?uyordu. ?yeleri, ?zellikle en milliyet?i ve en dindar isimlerden olu?uyordu. Baz? ?g?venilir? siyaset?iler de, Absalon?un varl???ndan haberdar ediliyordu. H?creler ?eklinde ?rg?tlenen Absalon, genelde olas? bir istil? i?in haz?rlan?yor ve arada s?rada ?lkedeki baz? sosyal geli?melere m?dahale ediyordu. ?rne?in, Odense ?niversitesi?nde sol g?r??l? baz? akademisyenlerin ?st d?zey g?revlere gelmesini Absalon engellemi?ti. Bunun d???nda, Do?u Avrupa ?lkelerinde istihbarat toplanmas? da Absalon?un ilgi alan?na giriyordu.

?SPANYA

Bir ?talyan Gladio ?yesinin, ?spanya televizyonunda, 1966 y?l?nda Kanarya Adalar??nda ABD askerleri taraf?ndan ?spanyollarla birlikte e?itim g?rd?klerini, bu e?itimden sonra benzer bir e?itim merkezi ve Gladio ?ubesini ?spanya?da kurduklar?n?, bu i? i?in de ?spanya ordusundan yard?m g?rd?klerini s?yleyerek, ?spanya?da Gladio?nun varl???n? ilk kez duyurdu. Bask b?lgesinin ba??ms?zl??? i?in m?cadele veren ter?r ?rg?t? ETA ?yesi oldu?u gerek?esiyle 1987 y?l?nda Anti-Ter?r Kurtarma Grubu (GAL) taraf?ndan Fransa?dan ka??r?lan Baskl??n?n ETA ile bir ili?kisinin olmad??? ortaya ??km??t?. Bu olay ?zerine a??lan mahkeme ve yap?lan ara?t?rmalar sonucunda, 1983-1987 y?llar? aras?nda 23 ki?inin ETA ?yesi oldu?u gerek?esiyle GAL taraf?ndan ka??r?l?p, ?ld?r?ld??? ortaya ??kt?.

ALMANYA

Almanya?da ?Anti-kom?nist Sald?r? Birli?i? ad?n? alan Gladio ?rg?t?n?n ba?kan?, ayn? zamanda 1945-1968 y?llar? aras?nda Alman ?stihbarat ?rg?t? BND?nin de ba?kanl???n? yapan emekli Nazi generali Reinhard Gehlen?di. Alman kontrgerillas?, ?Gehlen harekat??, ?Stay Behind?, ?Sword? gibi adlarla da bilinmekteydi. 1950 y?l?nda kurulan ?Alman Gen?lik ?rg?t? (BDJ)? de bu nitelikteydi. ?rg?t?n eski ajanlar?ndan Dieter von Glahn, bas?na BDJ?nin CIA taraf?ndan finanse edilen ?ok say?daki ?rg?tten biri oldu?unu a??klam??t?.

YUNAN?STAN

Yunanistan Gladio?sunun ad? ?Sheepskin? olarak biliniyordu. Yunanistan?da h?k?met, ba?lang??ta bu ?rg?tlenmenin varl???n? kabul etmedi. Ancak Ba?bakan Papandreu, 1990?da yapt??? a??klamada, Yunanistan?da ?talya?daki gibi bir Gladio ?rg?t?n?n varl???n? kabul etti. Papandreu, 1984?te iktidara geldiklerinde ?rg?t?n varl???n? bildiklerini ve o tarihte da??t?lmas?n? emretti?ini a??klad?.

SADECE CESUR B?R SAVCI LAZIMMI?

1990 yaz?nda ?talyan savc? Felice Casson, Asker? G?venlik ?stihbarat Servisi ar?ivlerinde ara?t?rma yaparken Gladio?nun varl???n? ve h?l? faal oldu?unu resm? yaz??ma belgeleriyle ortaya ??kard?. Sonras? siyasi iradenin ger?e?in ne oldu?unu ??renme iste?ine kalm??t? ?talya?da 1990?lara kadar genelde sol ?rg?tlere atfedilen ancak kimi zaman a??r? sa?c? ?rg?tler taraf?ndan ger?ekle?tirildikleri de belirlenen gizemli ter?r sald?r?lar?na ili?kin ger?ekler tam olarak ayd?nlat?lam?yordu. Di?er bir deyi?le, yap-bozun birka? par?as? hep eksik kal?yordu. 1990 yaz?nda ?talyan savc? Felice Casson, Asker? G?venlik ?stihbarat Servisi SISMI (Servizio Informazioni Sicurezza Militare) ar?ivlerinde ara?t?rma yaparken Gladio?nun varl???n? ve h?l? faal oldu?unu, resm? yaz??malarla do?rulayan belgelere ula?t?. Darbe giri?imleri gibi kamuoyunun g?zleri ?n?ne serilen skandallar nedeniyle, temizlik ve reform imaj? yaratabilmek i?in i?eri?i ayn? kalan te?kilat?n y?llar i?inde ismi de?i?tirilmi?ti.
tudor-replica.epgguide.com tudor replica
B?R SAVCI YETT?

Casson?un binbir g??l?kle ve uzun y?llar m?cadele vererek girebildi?i asker? ar?ivlerde buldu?u belgelerden biri, 1 Haziran 1959 tarihliydi. ?SIFAR ?zel Kuvvetleri ve Gladio Operasyonu? ba?l?kl? bu belge, ??ok gizli? ibaresi ta??yordu. Belgede, ?talyan Savunma Bakanl???, Gladio?nun ne oldu?unu, ne konularda faaliyet g?sterdi?ini a??kl?yordu. Belgenin en ilgi ?eken yan?, olas? bir Sovyet i?galinin yan?s?ra, ?talyan Kom?nist Partisi PCI?n?n (Partito Communisto Italiano) breitling-replica-watches.camtechview.com breitling replica watches iktidara gelmesinin engellenmesi ve g?c?n?n k?s?tlanmas?n? da Gladio?nun g?revlerinden biri olarak kabul etmesiydi. ?Ulusun i?inde bulundu?u ola?an?st? ko?ullar? nedeniyle Gladio?nun g?revlerini, SIFAR i?indeki R Ofisi?nin SAD b?l?m?n?n kendisine verdi?i talimatlarla ger?ekle?tirecekti. G?revleri ger?ekle?tirmek i?in kullan?lacak y?ntemler ise, gayrinizam? sava? ve gizli operasyonlard?. Casson, bu ve di?er belgeler sayesinde, y?llard?r arad??? kan?tlara ula??yordu. ?talya g?venlik g??lerine mensup ve d??ar?dan ki?ilerin olu?turdu?u gizli bir ordu y?llard?r ?lke siyasetini ?ekillendirmek i?in ?sava?? veriyordu. Hukuki olarak Casson?un yapmas? gereken, ?talyan Senatosu?nu belgelerin varl???ndan haberdar etmekti. O d?nemde Senat?r Libero Gaultieri ba?kanl???ndaki ?zel bir Ara?t?rma Komitesi ?talya?daki ter?r olaylar?n?n perde arkas?n? ara?t?rmaktayd?. Bu komite, 2 A?ustos 1990?da, Ba?bakan Giulio Andreotti?ye 60 g?n i?erisinde Asker? G?venlik ?stihbarat Servisi i?erisinde ?paralel ve esrarengiz? bir yap?da var olan, ?lkedeki siyasete s?rekli m?dahale eden bir ?rg?t?n varl???ndan parlamentoyu haberdar etmesini emretti. Ertesi g?n Ba?bakan Andreotti, Senato ?n?nde Komisyon?a ve Casson?a ara?t?rmalar?nda her t?rl? yard?m? yapaca?? s?z?n? verdi. Savunma Bakanl????ndan ?gizli ordu? konusunda ayr?nt?l? bir rapor haz?rlamalar?n? talep etti?ini de belirtti.

G?ZL? ORDU G?REVDE

24 Ekim 1990?da, Savunma Bakanl????n?n 10 sayfal?k raporu haz?rd?. ?S?zde Paralel SID: Gladio Vakas?? adl? raporu Senato?ya sunan Andreotti, So?uk Sava? boyunca ?talya?da Gladio adl? bir gizli ordunun aktif oldu?unu ve bu ordunun h?l? i? ba??nda oldu?unu a??klad?. Andreotti ayr?ca, Gladio?nun t?m Avrupa ?lkelerinde faaliyet g?sterdi?ini ve g?stermekte oldu?unu ve NATO?nun bu yap?lanmalar?n komutas?n? elinde bulundurdu?unu da if?a etti. Andreotti, Gladio?nun faaliyet sergiledi?i ?lkelerin h?k?met ba?kanlar?n?n da So?uk Sava? boyunca bu gizli ordunun varl???ndan haberdar oldu?unun alt?n? ?izdi. Sosyalistler?den eski ba?bakan Bettino Craxi, Gladio?nun varl???ndan kesinlikle haberi olmad???n? s?yleyerek Andreotti?yi yalanlad?. Ancak, ba?bakanl??? d?neminde Gladio?ya ili?kin bir belgeyi imzalad??? ortaya ??k?nca bunun do?ru olmad??? anla??ld?.

?FADE VERMEDEN KA?TI

Andreotti?nin s?zlerini do?rulayan tek eski ba?bakan, d?nemin Cumhurba?kan? Francesco Cossiga oldu. Cossiga, Gladio?nun eskiden bir ?yesi oldu?unu, bundan da gurur ve mutluluk duydu?unu s?zlerine ekledi. Bu a??klama ?zerine, Cossiga?n?n dokunulmazl???n?n kald?r?larak ?vatana h?yanetten? yarg?lanmas? ?a?r?s?nda bulunuldu. Senato?ya ifade vermeyi reddeden Cossiga, sonunda 1992?de, d?neminin bitmesine ?? ay kala istifa etti. ?talya?da siyasi f?rt?nan?n patlak verdi?i 24 Ekim 1990 g?n?, NATO?nun Bel?ika?daki merkezinde Gladio?nun varl???n?n teyit edilebildi?i son toplant?s? yap?ld?. Gladio konusunda ara?t?rma yapan t?m yetkin uzmanlar, Gladyat?rler?in farkl? g?revlere kayd?r?ld???n?, baz?lar?n?n da ?hizmetleri i?in kendilerine te?ekk?r eden? mesajlar al?p emekli edildi?ini s?yl?yor. Baz? Gladyat?rler de, durumdan vazife ??kar?p kendi ?lkelerinin siyasetine m?dahale etme konusunda de?i?ip evirilerek gizli h?k?mdarl?klar?n? s?rd?rd?.

2008 itibariyle Avrupa?da, ba??bo? Gladyat?rler?in varl???n? s?rd?rd??? tek ?lke T?rkiye!..

AVRUPA PARLAMENTOSU?NUN ?NEML? KARARI

E?er 22 Kas?m 1990?da Avrupa Parlamentosu bir karar al?p, Gladio yap?lanmalar?n?n varl???n? ?iddetle k?namam?? olsa ve t?m Avrupa devletlerinden, bu tip paramiliter yerel ?rg?tlerin acilen da??t?l?p, ge?mi?teki faaliyetleri hakk?nda da parlamentolar kanal?yla ara?t?rmalar ger?ekle?tirilmesini talep etmese, ?talya?da ya?ananlar bir s?re sonra g?ndemden silinip gidecekti belki. Ancak Avrupa Parlamentosu?nun b?ylesine sert bir ??k?? yapmas?, en az?ndan iki ?yesinin, yani ?talya ve Bel?ika?n?n ve ???nc? bir Avrupa ?lkesi olarak ?svi?re?nin de bu ara?t?rmalar? ger?ekle?tirmesine ?n ayak oldu. Ge?ti?imiz Haziran ay?nda L?ksemburg parlamentosu da sonunda Gladio ara?t?rmas?n? tamamlad?. Di?er Avrupa ?lkeleri konuyu sessiz sedas?z rafta bekletiyor.

KOM?N?STLER?N TAVRI

?talya ?rne?ine geri d?nersek, Ekim 1990?da Senato?da a??klanan rapor k?sa bir s?re sonra bas?na s?zd? La Stampa gazetesi, rapor hakk?nda ?siyasi kavgada alet olarak kullan?lmak ?zere gizli bir ordu kurulmas? ve bu ordunun y?llarca perde arkas?ndan bir sava? y?r?tmesine g?z yumulmas? hi?bir mant?kla a??klanamaz? yorumunu yapm??t?. Ayn? g?nlerde, Kom?nist Parti taraf?ndan Roma?n?n merkezinde bir y?r?y?? d?zenlenmi? ve y?r?y??e kat?lan y?z binlerce insan ?Ger?e?i ?stiyoruz? slogan?n? kullanm??t?. Ger?e?in ne oldu?unu ??renmek i?in sonraki aylarda bir yandan savc?lar ve senat?rler, bir yandan da gazeteciler m?thi? hummal? bir ?al??ma y?r?tt?. Il Gazzettino muhabirlerinin, bir istihbarat ?zerine bir kilisenin bah?esinde kaz? yapmaya ba?lamas? ve burada sakl? silahlar bulmas? gibi ?arp?c? olaylar da ya?and?. Bu arada, ?talyan asker? gizli servisinin ba??nda olan Amiral Fulvio Martini, binbir bahane ile Senato?nun talep etti?i belgeleri teslim etmiyor, soru?turman?n aksamas? i?in elinden geleni ard?na koymuyordu. Buna ra?men, Senato Komisyonu 1994?e kadar m?mk?n oldu?unca ?ok say?da delil toplad?. Sonunda 370 sayfal?k bir raporu kamuoyuna sundular. Raporda, ?lkenin yakla??k 40 y?ld?r ?bir cephe gibi? ya?ad??? s?yleniyordu. Komisyon ??yle diyordu: ?40 y?ll?k bu d?nemi ?ekillendiren gerilimin elbette sosyal ve dolay?s?yla da i? kaynaklar? vard?r. Ne var ki, bu tip gerilimlerin bu kadar uzun s?reli olarak ya?anmas? ve bu denli trajik boyutlara ta??nmas?, ger?eklerin ortaya ??kmas?n?n defalarca engellenmesi, i? siyasi d?zene istenildi?i gibi y?n verilmesi i?in baz? yerli ve yabanc? mihraklar?n bu denli b?y?k ?aba g?stermemesi h?linde m?mk?n olamazd?.? Ancak Komisyon, bu i? ve d?? mihraklar?n kimler oldu?unu ve hangi olaylar?n arkas?nda oldu?unu detayland?rm?yordu.

GER?EKLER ?RK?TT?

Komitedeki sosyalist ve kom?nist senat?rler ile sa?c?lar farkl? tav?rlar al?yor ve bu nedenle ger?ekler yine karanl?kta kal?yordu. 1995?te sosyalist Giovanni Pelegrini ba?kanl???nda yeni bir Senato Ara?t?rma Komisyon kuruldu. Bu komisyon Haziran 2000?e kadar ?al??maya devam etti. Bu tarihte Senato?ya 326 sayfal?k yeni bir rapor sunuldu. Bu son raporda, Gladio?nun; CIA, ?talyan Asker? Gizli Servisi ve ?talyan sa?c? ter?ristlerle birlikte, ?i? d??manlar?a kar?? bir sava? y?r?tt??? kaydediliyordu. Komite, ?talyan tarihine damga vuran katliamlar, bombalamalar, suikastler, asker? manevralar, ?talyan devletinin i?erisindeki isimler taraf?ndan ve kimi zaman da Amerikan istihbarat? ba?lant?l? baz? ?ah?slar?n deste?iyle veya bilgisi d?hilinde ger?ekle?tirilmi?tir? diyerek Gladio?nun faaliyetlerini a??kl?yordu. ?talya, 1990?da savc? Felice Casson?un Gladio?nun varl???n?n resmi olarak a??klanmas?n? sa?lamas?ndan tam 10 y?l sonra, sonra kendi yak?n tarihinde ne olup bitti?ini, Gladio?nun ger?ekte ne oldu?unu anlamaya ba?l?yordu.

T?RK?YE ?TALYA?NIN 1980?LER?N? YA?IYOR

?talya?n?n 1990-2000 d?nemindeki soru?turmay? yapabilmesi, 1980?lerde savc? Casson?un ter?r olaylar?n? ara?t?rmaktaki ?srar? sonucu m?mk?n olabildi. T?rkiye de bu anlamda, Ergenekon soru?turmas?yla ?talya?n?n 1980?lerini ya??yor. ?talya?da daha derinlere inebilmeyi m?mk?n k?lan soru?turma, 1972?de Peteano K?y??nde patlayan bir bomban?n ?? jandarman?n ?l?m?ne neden oldu?u olay?n 1984?te savc? Casson taraf?ndan yeniden ara?t?r?lmaya ba?lamas?yla a??ld?. Casson, bu ter?r sald?r?s?ndaki adli soru?turman?n eksik yap?ld???n?, Marco Morin isimli bir emniyet g?revlisi patlay?c? uzman?n?n yalan ifade verdi?i ve kullan?lan bomban?n sadece askerlerde bulundu?unu ortaya ??kard?. Casson, delilleri takip ederek eylemin ta?eronu Ordine Nuovo adl? neo-fa?ist ?rg?t?n ?yesi Vincenzo Vinciguerra?ya ula?t?. Vinciguerra yakaland? ve konu?may? kabul etti. Anlatt???na g?re, patlama askeri istihbarat taraf?ndan planlanm?? ve kendisinin olay? organize edip d?zenlemesinin ertesinde, ka?abilmesi i?in neredeyse t?m ?talyan devleti seferber olmu?tu. Sald?r?lar?n atfedildi?i Brigate Rosse (K?z?l Tugaylar) gibi sol ?rg?tler, ?niversite ??rencilerinin kurdu?u, askeri e?itimi olmayan ve asl?nda ses getirecek eylemler ger?ekle?tirme potansiyeli olmayan gruplard?. Zaten, 1970?in sonuna kadar neredeyse t?m ?yeleri ele ge?irilmi?ti. Devletin birebir destek verdi?i fa?ist ter?r ?rg?tlerinin ?yelerinden biri, ?Evet beni kulland?lar. En ?st d?zeyden ba?layan bir emir-komuta zinciri i?inde piyon olarak kullan?ld???m? biliyordum. Ama ben de bu arada ?lkeyi sarsan eylemler yaparak kendi sava??m? ger?ekle?tirdim? demi?ti. 2001?de konu?an eski kontr-istihbarat dairesi ba?kan? General Giandelio Maletti, su?un ?talya?y? milliyet?i k?larak kom?nizme kar?? bir kale haline getirmeye ?al??an CIA?de oldu?unu s?yledi. ?tirafta bulunmak zorunda kalan veya kendi kendine konu?maya karar veren di?er t?m ?talyan derin devlet ?yesi asker ve siyaset?iler de benzer ?eyleri ifade etti. Bu isimler, sonraki y?llar?nda da a??r? milliyet?i a??klamalar ve tav?rlarla kendilerini temize ??karmaya ?al??maya devam ettiler.
burberry-outlet.timeswatch.net burberry outlet
Bu yaz?, Gladio?nun farkl? y?zlerini g?zler ?n?ne sermeye ?al??t?. Aile babas? gizli sava???lardan devletin en tepesindeki siyaset?ilere, egzantrik para babalar?ndan sevilen televizyon y?ld?zlar?na, vatansever askerlerden fanatik katillere var?ncaya kadar, farkl? ve normal ?artlar alt?nda birbiriyle ba?lant?s?z olacak ?ok say?da ?yenin olu?turdu?u bir ?ebeke ?Gladio?. Avrupa?n?n her noktas?nda yay?lm?? ?ubeleri olan bu ?ebekenin izini tam anlam?yla s?rmek imk?ns?z. Esasen bug?n, kurulu?undan yakla??k altm?? y?l sonra, h?l? Gladio ile ilgili ayd?nlanmam?? ?ok fazla ?ey var.

TAM OLARAK B?TM?? DE??L

Avrupa?n?n en demokratik ?lkeleri bile Gladio konusundaki s?rlar?n tam anlam?yla derinlemesine ara?t?r?lmas?na izin vermedi. O nedenle, Avrupa?da 1990?da ba?layan resm? soru?turmalar, savc?lar, ara?t?rmac?lar, gazeteciler ve siyaset?ilerin aras?ndan sadece ?ok az say?daki cesur ismin 20 y?la yak?n zaman zarf?nda i?neyle kuyu kazarak g?n ?????na ??kartt?klar? bilgiler, ger?eklerin sadece ufak bir b?l?m?. Avrupa?n?n en g??l? Gladio?sunun bulundu?u T?rkiye?deki hukuki ?abalar? k???msemek, bunlar? be?enmemek ve bu ?abalarla alay etmek, bunlardan sonu? al?namayaca??n? ima etmek, ger?ekten sorgulanmas? gereken bir tav?rd?r. T?rkiye bug?n, tam 18 y?l gecikmeyle, ?talya?n?n 1990?da ba?latt??? bir soru?turmaya yeni ba?l?yor. Hatta bu konuda, ?talya?da, en kanl? g?nlerindeki baz? ter?r olaylar? ve darbe giri?imleri ard?ndan adaletin yerine gelmesi i?in ?e?itli hukuki s?re?ler ba?lat?lm?? oldu?u g?z ?n?ne al?n?rsa, T?rkiye?nin ?u an bulundu?u noktada bir?ok dezavantaj? oldu?u ?ok a??kt?r. Ergenekon iddianamesi okununca g?zlenen, T?rkiye?nin ?u an i?inden ge?ti?i s?recin, daha ziyade 1980?ler ?talya?s?nda, Gladio?nun sivil aya??n?n (Gladio oldu?u bilinmeden) de?ifre oldu?u, Propaganda Due adl? yasad??? ?rg?tlenmenin a???a ??kar?ld??? s?re? ile ?rt???r nitelikte oldu?udur. Piduisti ad? verilen bu ?rg?t?n ?yeleri, yaz? dizisinde belirtildi?i gibi, ?talya?da, siyaset, medya, yarg?, akademi, i? d?nyas? ve sair alanlar ?zerinden elit tabakan?n her kesimine yay?l?yordu. Sonu?ta, P2?cilerin pek az bir k?sm? yarg?lanabildi. Ancak, bu gibi soru?turmalar sayesinde, Gladio?nun ve ondan da ?nemlisi Gladio?dan kopan ve iyice raydan ??kan fraksiyonlar?n dokunulmazl?k z?rh? a?ama a?ama kald?r?ld?. Ergenekon soru?turmas? veya Avrupa?daki Gladio?ya ili?kin herhangi bir soru?turma adaleti tam olarak yerine getirebilir mi? Buna cevap, ku?kusuz ?hay?r? olacakt?r; zira devletler, asla kendi kendilerini ?derin? bir ?ekilde mahk?m etmezler. Dahas?, Bat? Avrupa?n?n, T?rkiye?nin kendisinden ?ok daha ba??ms?z bir akademi, medya, hukuk, sivil toplum ve siyaset yap?lanmas?na sahip oldu?u d???n?l?rse, 1990?larda orada olmayan?n bug?n burada olmas?n? da pek bekleyemeyiz. Ancak bu durum, karamsarl??a, duyars?zl??a neden olmamal?. Zira g?n?m?z T?rkiye?sinde ezkaza bir darbe ger?ekle?mesi, bazen dile getirildi?i gibi imk?ns?z de?ildir. Bu olas?l?k, de?i?en sosyolojik ve jeopolitik nedenlerden ?t?r? daha ?teferruatl?? bir hal alm??t?r sadece. T?rkiye?nin son be? y?ll?k s?re?te i?ine girdi?i siyasi cendereden kurtulamamas? ve 27 Nisan Muht?ras? ertesinde Ankara?ya NATO?nun en ?st kademesinden ziyaretler yap?lmas?na ra?men, s?k?nt?l? havan?n bir t?rl? da??lamamas? ve bitmeyen bir satran? oyununun s?rekli gerilimi gibi ger?ekler, bir ?ikircikli darbe? tablosu ortaya ??kar?yor. ?u an i?in, T?rkiye?yi 1990?lardan beri bazen artan bazen azalan ?ekilde saran sis bulutuna sebep olan derin devletin (hatta muhtemelen ?derin devletlerin?) siyasete m?temadiyen m?dahalesi ger?e?inin k?r?lmas? bile b?y?k bir a?ama olacakt?r. T?rkiye?deki soru?turma, Avrupa?daki ?h?l? tamamlanmam??? ara?t?rmalara da ???k tutacak, bug?n de?ilse bile ony?llar sonra, 1945?ten bu yana Avrupa tarihinde neler ya?and??? konusuna biraz daha ???k tutacakt?r.

KAOSA GE??T YOK

Ayr?ca, Avrupa?da Gladio soru?turmalar?nda adalet yerini bulmasa bile, 21. y?zy?l Avrupas??nda rasgele bir yerleri bombalay?p ?kaos ortam?? yaratmak, ?at??malar ve kutupla?malar? k?r?klemek imk?ns?zd?r. B?yle bir durumun ger?ekle?mesi halinde bile, birileri ara?t?r?r, birileri yazar, birileri sorgular ve foyalar da derhal meydana ??kar. Sa?a-sola ??? be? bomba? at?lmas?n?, orada-burada birka? el silah s?k?l?p suikastler ger?ekle?tirilmesini, baz?lar?n?n k?t?r k?t?r kesilmesini engelleyerek ?ok say?da hayat?n kurtar?lmas? da herhalde son derece anlaml? bir u?ra?t?r. Ve son olarak, asla unutulmamas? gereken bir noktan?n alt?n? bir kez daha ?izmekte yarar var. Gladio soru?turmalar?, her ?lke ?zelinde, o ?lkenin verdi?i izinler ?l??s?nde soru?turulabilir. Bir ?lke, halk?, medyas?, hukuku, akademisi, sivil toplumu, siyasetiyle ve beraberce, soru?turman?n nereye kadar uzanmas?n?, adaletin nereye kadar yerine gelmesini isterse, adalet de o kadar yerine gelebilir.

Bu yaz? dizisine dair baz? okur yorumlar?:

ismailates - 07.08.2008: Kan?m?z? emen r??vet ?ark?n? k?rabilmek i?in de cesur bir savc? gerek.
m.akif - 06.08.2008: yazi d?ziniz g?zel ama ?oru?turma i?in cesur bir savci de?il kararli bir iktidar olmali eger olmasa idi savciya bu davayi a?tirmazlard dimi ama her?ey iktidar da.
hasan yavuz - 05.08.2008: Haz?rlad???n?z yaz? dizisnin ya?ad???m?z bu s?recin anla??lams? i?in ayd?nalt?c? oldu?unu d???n?yorum.T?rk?yede karanl?k bi s?recin sadece kap?s?n?n araland???n? g?r?yoruz. 4 kas?m 1993 te d?nemin ba?bakan? Tansu ?iller in yapt??? a??klamada ellerinde belgeler oldu?unun ve bu belgelerde ismi olan lardan hesap sorulaca?? a??klams?n?n ard?ndan faiili me?hul cinayetler,kaybolan insanlar?n ard? arkas? kesilmiyordu yani d?nemin ba?bakan? bu hukuk d??? infazlar?n ve kay?plar?n olaca??n? ve kimler taraf?ndan yap?laca??n? biliyordu.O d?nemde ?le yasad??? bir ?rg?tlenmenin varl???ndan b?rak?n haberdar olmay? "devlet i?in kur?un atanda yiyende ?ereflidir"s?zleri ile ergenekonun eylemlerini me?ru g?ren ve g?stermeye ?al??an bir ba?bakandan s?z ediyoruz.Ama ilgin? olan o ba?abakan?n ergenekonla ne ad? nede il?kileri orataya ??kt?.Bu durumun akla getirdi?i ilk soru,ergenekonun i?inde derin bir ergenekonmu var.
yavuz - 31.07.2008: Yaz? dizinizin tamam?n? okudum.?lk ba?ta alg?lamak ve bir hizaya dizmek ne kadar zor olsa da, belli bir kan?ya vak?f oldum. Her devletin kendini koruyacak bir mekanizmaya ihtiyac? vard?r. Yaln?z bu mekanizman?n s?n?rlar?n?n ?izilmesi ve bu s?n?rlar i?inde hareket edilmesi ger?e?i ?ok ?nemlidir.

Bu yaz?n?n haz?rlanmas?nda Taraf Gazetesi, Sezin ?ney ? Sinan G?k?en, 27 ? 31 Temmuz 2008 aras? yaz? dizisi esas al?nm??t?r. (http://www.taraf.com.tr/haber.asp?id=13360)

(Abdullah Harun, 16 A?ustos 2008)


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
63.480.561