Tam
EskidenYeniye
 

?zel Harp Dairesi Anasayfa | ?zel Harp Dairesi man?etlerimiz | TBMM taraf?ndan haz?rlanan ?HD raporu

?zel Harp Dairesi teknik bilgiler ve tarih?e | G?revli subaylar?n anlat?mlar?yla ?zel Harp Dairesi

?zel Harp yarbay?n?n ses kayd? ?HD ve Ergenekon ba?lant?s?n? tart??maya a?t?

?ZEL HARP DA?RES?'N?N YER?ST? UNSURLARIYLA ?LG?L? TEKN?K B?LG?LER
Kurtulu? Karadeniz (http://www.kibris1974.com/ozel-kuvvetler-komutanligi-t12222.html)

?kinci D?nya Sava??n?n ard?ndan ba?layan kutupla?malar devletlerin g?venlik a??s?ndan yeniden organize olmalar?n? gerektirmi?tir.Bu gereksinimler ?zellikle so?uk sava? d?neminde ordular?nda kendi b?nyesi i?inde asimetrik tehditleri analiz edip kar?? koyabilecek yeni birimler olu?turmas?n? sa?lam??t?r. Bu maksatla 1952 y?l?nda d?nemin Y?ksek Savunma Kurulu'nun karar?yla Milli Avc? Birlikleri kurulmu?tur.Kurulu? a?amas?nda ?zellikle Amerika Birle?ik Devletleri'nin deste?i al?nm?? birli?in temel e?itimi ve te?hizat ihtiyac? A.B.D.den kar??lanm??t?r, Kuruldu?u d?nemde g?revi kabaca, silahl? kuvvetlerin d??man hatlar? ?tesindeki faaliyetlerini kolayla?t?racak ?al??malar yapmas? olarak belirlenmi?tir,bu kaba tan?mlama k?saca ordunun ihtiya? duydu?u istihbarat bilgilerinin toplanmas? ve cephe ?tesinde belirlenen kilit operasyonlarda g?rev almak olarak a??klanabilir.?lerleyen zaman i?erisinde Milli Avc? Birlikleri geli?imini modern ?a??n gereklerine uygun olarak s?rd?rm?? ve T?rk Silahl? Kuvvetleri'nin reorganizasyonu kapsam?nda 1992 y?l?nda ?zel Kuvvetler Komutanl??? ad?n? alm??t?r.

?zel Kuvvetler Komutanl???'n?n G?revleri
?zel Kuvvetler Komutanl??? s?cak ?at??ma,asimetrik tehditlere kar?? koyma,d??man hatlar?n?n ?tesinde istihbarat toplama,d??man derinliklerinde ?zel harekat,arama-kurtarma gibi g?revlerin yan? s?ra seferberlik ve sava? hallerinde halk?n ?rg?tlenmesi silahland?r?lmas? ve kontrol? gibi g?revler ?stlenir.

?zel Kuvvetler Komutanl??? Personelinin Genel ?zellikleri
?zel Kuvvetler Komutanl???'n?n personel ihtiyac? g?n?ll?l?k esas?na g?re k?talardan ve s?n?f okullar?ndan kar??lan?r. Subay ve astsubaylardan olu?an personelin se?iminde a??r g?rev ?artlar?na uyum sa?layabilecek bedeni ve fikri yetene?e sahip ki?ilerin aranmas? esas al?n?r. ?zel Kuvvetlere se?ilen her personel 42 ay s?recek zorlu e?itim s?recini ba?ar?yla tamamlad??? takdirde bu komutanl?k b?nyesindeki ?zel birliklerde g?rev almaya hak kazan?r. Halk aras?nda Bordo Bereliler olarak bilinen bu birli?in mensuplar? ?st?n sava? yeteneklerine sahip ?artlar ne olursa olsun verilen g?revi yerine getirme konusunda uzman politik ve ekonomik konular? ?ok yak?ndan takip eden gerekti?inde diplomatl?k g?revi ?stlenebilecek kadar devlet-d?nya siyasetine yak?n,farkl? k?lt?rlere ?ok kolay adapte olabilen bunun yan?nda komando, para??t, hayat-? idame, sualt? savunma-taarruz istihbarat konular?nda uzmanla?m?? elit askerlerdir. Yurt i?inde 72 haftal?k temel nitelik kursu g?ren personel, akabinde ihtisas alan?na g?re 10-52 hafta aras?nda de?i?en yurt i?i ve yurt d??? ihtisas e?itimi al?r.

Bu s?re zarf?nda ald?klar? e?itimler ?unlard?r;
Muharebe temel e?itimi, G???s g???se muharebe, Uzak mesafeli ke?if devriye, S?zma, Te?his- tan?ma ve tan?mlama, Hayat? idame, Ka?ma kurtulma, Hedef tarifi - Ate? tanzimi, Psikolojik Harekat, Tahrip, Para??t, Kurba?a adam, Gayri nizami sava?, ?zel harekat t?rleri, Yer ekip komutanl???, Tahrip teknikleri - may?n ve bubi tuzaklar?, ?lk yard?m, Cerrahi m?dahale teknikleri, M?himmat imha, Hafif ve a??r silah uzmanl???, ?stihbarat uzmanl???, Muhabere kurslar?, Psikolojik harekat kurslar?, Ranger, Hava ?ndirme, Sivil ??ler, Halkla ?li?kiler, En az bir yabanc? dil e?itimi, Y?resel dil ve k?lt?rel e?itimler.

Ayr?ca 2000 y?l?nda ?zel Kuvvetler Komutanl??? b?nyesinde kurulan Do?al Afet Arama Kurtarma (DAK) birli?i her t?rl? do?al afette arama-kurtarma faaliyeti icra edecek kabiliyete sahiptir. DAK timleri yurdun her k??esine 3 saat gibi k?sa s?rede ula??p afet b?lgesinde hem halk?n g?venli?ini sa?layacak ?al??malar? organize eder hemde elindeki modern cihazlarla arama-kurtarma ?al??malarda yer al?r. Bordo Bereliler, ileri teknoloji ?r?n? cihazlar ve silah sistemleri ile donat?lm?? ?st?n e?itim ve esnek bir komuta sistemine sahip ?ok maksatl? bir kuvvettir.

?ZEL HARP DA?RES?N?N BA?LANGI?TAN G?N?M?ZE TAR?H?ES?
G?k Yeleli Bozkurt, (http://www.kibris1974.com/ozel-kuvvetler-komutanligi-t12222.html)

?kinci d?nya sava?? ?talya ve Nazi Almanya?s?n?n yenilgisinin yan? s?ra, Amerika?n?n atom bombas? atarak Hiro?ima ve Nagazaki?de ger?ekle?tirdi?i kitlesel ?l?mle son buldu derken ikinci d?nya sava??n? patlayan bu bombalarla ortaya ??kan so?uk sava? takip etti. Bu sava??n temelinde, Do?u Avrupa ?lkelerinin de kom?nizmi tercih etmesi ve Amerika?y? Sovyetler Birli?i?nin yan? s?ra kom?nizmin de tehdit etmesi yer ald?. ABD, Sovyetler Birli?i ile i?birli?ine gitti hatta kontrol? alt?na alarak tehdidi bire indirdi ama kom?nizmin Bat? Avrupa ile s?n?rl? kalmay?p Afrika ve Asya ?lkelerinde de h?zla yay?lmas? tehdidin ne kadar b?y?k oldu?unu g?zler ?n?ne seriyordu. Amerika, d??man?n ?n?n? kesme yolunu istihbarat ?rg?tleri ve gizli ordular olu?turarak bunlar? kullanmakta buldu. Nitekim Ulusal G?venlik konseyi NSC ve Merkezi haber alma te?kilat? CIA ?y? kurdu. Asl?nda Amerika?n?n stratejik hizmetler b?rosu OSS isimli bir istihbarat merkezi mevcuttu ama art?k kom?nizm isimli bir d??man vard? ve Amerika?n?n gerekirse ?rt?l? operasyonlar yapabilecek bir gizli servise ihtiyac? vard?.Bu ama?la CIA kuruldu ve kom?nizm ile sava?ta ana rol CIA ?ya verildi.

Bu gizli ordular?n olu?turulma fikri ise Nazi subay? olan Reinhard Gehlen?e aitti. Gehlen?e g?re Hitler?den sonra kom?nizm ile sadece Amerika ba? edebilirdi. Bu ama?la 1945?te Amerika?ya teslim oldu. K?z?lordu ve Stalin hakk?nda bir tak?m belgeleri sundu ve 129 sayfal?k bir sunum verdi. Gehlen?den etkilenen Amerika, Gehlen?i CIA ?n?n ba??na ge?irilen Allen Dulles ile temasa ge?irdiler. Gehlen?in kuraca?? gizli ordu Almanya da yeni bir h?k?met kurulana kadar Amerika taraf?ndan finanse edilecekti. Gehlen, gizli ordular?n? kurmakla me?gulken gitgide yay?lan kom?nizm Amerika?y? her ge?en g?n daha da korkutmaktayd?. Bu ama?la stratejik noktalarda bulunan ?lkeler ile i?birli?i aray???ndayd? ve akla gelen ilk isim T?rkiye idi. So?uk sava??n ba?lamas?yla Amerika?n?n T?rkiye?ye askeri ve maddi yard?m? da ba?lad?. Amerika?n?n as?l amac? Sovyetler Birli?i?ne kar?? T?rkiye?yi tampon b?lge yapmakt?. 5 ekim 1947 de genel kurmay ba?kan? Salih Omurtak ba?kanl???ndaki heyet Amerika?ya g?nderildi. Bu g?r??me bir d?n?m noktas? oldu. Al?nan karar, T?rk subaylar?n?n Amerika?ya g?nderilip kom?nizme kar?? gerilla e?itimi almas? oldu.

T?rkiye?de solculara kar?? olan bask? gittik?e artarken Alparslan T?rke? ve Turgut Sunalp?in liste ba?? oldu?u ekip ?zel harp e?itimi g?r?yordu. Bu s?rada subaylar?n? Amerika?ya e?itime g?nderen T?rkiye NATO?ya girmek istiyordu. Yaln?z T?rkiye?nin ilk talebi kabul edilmedi ama ?srarc? davranan T?rkiye talebini s?rekli yeniliyordu. Tam bu s?rada Amerika yanl?s? Kuzey Kore 38. paralelde yer alan G?ney Kore topraklar?na girdi. Bu T?rkiye i?in Amerika?ya yaranmak ad?na e?siz bir f?rsatt?. 25 Temmuz 1950?de Tu?general Tahsin Yaz?c?o?lu komutas?nda bir tugay g?nderildi. Bu s?rada G?ney Kore?de g?n?ll? olarak askere kat?lan 2000 ?inli ?lkemiz i?in zor anlar?n ba?lang?c? oldu ve tugay ilk a??r kay?plar?n? verdi. Buna kar??l?k ikinci bir tugay Kore?ye g?nderildi. Tugay komutan? ise Amerika?daki e?itimini tamamlam?? Turgut Sunalp?ti. Amerika?da ki e?itimini tamamlayan baz? subaylar da bu tugay i?inde ?zel harp tekniklerini prati?e d?kmek amac?yla G?ney Kore?ye yolland? ama ikinci tugay?n ?ok ?iddetli bir ?at??ma f?rsat?n?n olmamas? durumundan daha ?ok Amerika? da ??retilen istihbarat ve sorgulama tekniklerini kullanma f?rsat?n? bulabildiler.

Sava? sona erdi?inde NATO b?nyesindeki ?lkeler Sovyetler Birli?i?nin Bat? Avrupa ?lkelerini i?gal etme ?abas?nda bulunaca?? korkusu sarm??t?. Bu durum Amerika ve ?ngiltere'yi yeni yollar aray???na g?t?rd? ve gizli ordular?n kurulmas?nda karar k?ld?lar. Bu gizli ordular?n kurulu?unu CIA ve MI6 ?stlendi. Profesyonel askerlerin kat?l?m? dahilinde gizli ordular?n kurulmas?nda ?lkelerin askeri ve istihbarat birimleri etkin rol ald?. ?rg?tlerin kurucular? Amerika?da e?itimden ge?ti. Teknik destek silah yard?m? hatta bu silahlar?n saklanaca?? gizli depolar olu?turuldu. Bunlar?n t?m kayna?? Amerika?yd?. ?zel harbin tek unsuru askerler de?ildi. ??gal s?ras?nda yer alt? operasyonlar? d?zenleyebilecek siviller de mevcuttu. Bu siviller meslek grubu ay?rt edilmeksizin se?ildi. Kamplarda s?k? bir ?zel harp e?itiminden ge?irilen sivillere ?rg?te yeni siviller bularak katma yetkisi verildi.

Nato ?lkelerinde olu?turulan bu gizli ordulara tarihine bulunduklar? konuma vb. g?re isimler verildi. NATO?ya ba?l? ilk gizli ordu ?talya da olu?turuldu ve ad? roma k?l?c? anlam?na gelen ?Gladio? oldu. Fransa?da da ?talya?daki kadar etkin bir kom?nist hareket vard?. Fransa?da kurulan gizli ordunun ad? r?zgar g?l? anlam?na gelen ?Rose Des Vent? konuldu. ?talya ve Fransa'y? Portekiz takip etti ve bu gizli ordu ?Aginter Pres? yani aginter yay?nc?l?k ad?n? ald?. Ard?ndan Bel?ika da kurulan gizli ordunun ad? ?talya?n?n ki ile ayn? anlama gelen ?Glavie? ad?n? ald?.Norve? in gizli ?rg?t? ?Rocambole? ise ?zel Harp Dairesi?ne yak?n bir tarihte kurulmu?tur. Danimarka?daki gizli ordu ise ad?n? mitolojik kahraman ?Absalon? dan alm??t?r. Orta?a?da elinde k?l?c?yla Ruslar? yenilgiye u?ratan bir psikoposun ad?yd?. Fransa?n?n hemen ard?ndan gizli bir ordu kuran Yunanistan??n gizli ordusunun ad? ise ?Koyun Postu? oldu. Nato ?yesi olmayan ?svi?re?nin gizli ?rg?t?n?n ad? ?Gizli M?daafa ?rg?t??, Avusturya?n?n ki ?Gezici Spor ve Dostluk Birli?i?, ?sve?in ki ise ?Silah Karde?li?i? idi. Sonunda T?rkiye Kore?ye asker g?nderme amac?na ula?m??, 19 Eyl?l 1951?de NATO, T?rkiye'nin kat?l?m?n? onaylam??t?r. Art?k NATO ?yesi olan T?rkiye ise Soyvetler Birli?i i?galine kar?? bir gizli ?rg?t?n kurulmas? gerek?esini kabul etmi?tir. Amerika ve ?ngiltere?nin rehberli?inde olu?turulan bu ordular daha ?nce ?talya, Fransa, Almanya, Yunanistan ve Bel?ika?da kurulmu?tu. Sovyetler Birli?ine en yak?n ?lke T?rkiye idi ve en kolay istihbarat T?rkiye ?zerinden sa?lanabilirdi. Di?er ?lkelerde de oldu?u gibi Amerika?n?n rehberli?i ile kurulan gizli ordulardan biri T?rkiye?de de kuruldu ve ad? ??zel Harp Dairesi? oldu. Gizlilik nedeni ile ka??t ?zerinde ?Seferberlik Tetkik Kurulu? olarak g?sterildi. Kurulan harp dairesi di?er gizli ordular ile ayn? i?i g?recekti. Kom?nizm ile m?cadele, ?zel Harp Dairesi kurulduktan hemen sonra genelkurmay ikinci ba?kanl???na ba?land? ki bu da gizlili?in boyutunu ortaya koyuyor.

?zel Harp Dairesi?nin ba??na Dani? Karabelen komutan olarak atand?ktan sonra yava? yava? dairenin kadrosu olu?turulmaya ba?land?. Karabelen, genelkurmay taraf?ndan tam yetkili ilan edildi. Dolay?s? ile dairede g?rev yapacak subay ve astsubaylar? kendisi se?iyordu. ?zel Harp Dairesi?ni olu?turan askeri unsurlar?n olu?turulmas? i?in ?zmir Mente? kamp? ?zel Harp Dairesi kamp? olarak kuruldu ve ba??na yine Karabelen getirildi. E?itilen personele Kore?de uygulanan ?zel harp ve ?rt?l? operasyon teknikleri ??retildi. G?revleri ise kom?nistlere kar?? halk? ?rg?tlemek, direni? a?? kurup t?m ?lkeye yaymak, sabotaj, suikast ve benzeri y?pratma operasyonlar? yapmakt?.

?zel Harp Dairesi?nde, Sovyetler Birli?i?ne kar?? cephe gerisinde direni?te askeri unsurlar?n yan? s?ra sivil unsurlara da g?rev verildi. ?rg?t?n ikinci unsurunu olu?turan sivillerin kayd? ?zel Harp Dairesinde kod isimler ile yap?l?yor, ?zel harp?i siviller kesinlikle birbirini tan?m?yordu. Her t?r meslek grubundan se?ilip bir ?o?u lise ve y?ksekokul bitimi d?nemlerinde daireye al?n?yor, Amerikal?lar?n g?sterdi?i ?zel harp teknikleri sivil unsurlara da ??retiliyordu. Daha ?nemli bir durum ise Amerika?n?n yard?m? ile olu?turulan silah depolar?n? b?lgeye ait g?revi bulunan siviller de biliyordu. G?revleri i?gal durumunda bu silahlar? depolardan ??karmakt?. ?leriki y?llarda askeri unsurlar bordo bereliler ismini al?nca sivil unsurlarda beyaz kuvvetler ismini alm??t?r. ?zel harp, so?uk sava?a uygun taktik ve strateji i?eren y?ntemlerden biriydi. Zaman zaman gayri nizami harp, s?n?rl? harp, ?zel sava?, kontrgerilla sava?? gibi adlarla an?lan ?zel harp de askeri bir terimdir. Ancak burada ordular?n her t?rl? sald?r? ile kar?? kar??ya kalmas? durumu s?z konusu oldu?undan olay sadece askeri boyut ile s?n?rl? de?il siyasal ve ekonomik boyutlar? da kapsayan bir i?levi var.

T?rkiye?nin NATO?ya ?yeli?i sadece silahl? kuvvetlerde yap?sal de?i?ikliklere yol a?mad?. Silahl? kuvvetlerden sonra en b?y?k yap?sal de?i?iklik d?nemin istihbarat te?kilat? Milli Amele Hizmetleri (MAH)?de oldu.NATO?ya ba?l? t?m ?lkelerin gizli ordular?n?n kurulu?unda ?lkenin istihbarat servisleri etkin g?rev alm??t? ama ?zel Harp Dairesi?nin kurulu?unda MAH yer almad?. Ancak ?zel Harp Dairesi kurulduktan sonra Amerikal?lar MAH?a da el att?lar ve ilk ?zel Harp Dairesi ve MAH??n ortak ?al??mas?n?n temeli at?lm?? oldu. Bu ortak ?al??ma T?mgeneral Beh?et T?rkmen?in MAH??n ba??na ge?irilmesi ile oldu. Kurtulu? sava?? y?llar?nda istihbarat ?ok da koordineli olmayan ba?ka ?rg?tler taraf?ndan y?r?t?ld?. Sava?tan sonra ise bu faaliyetler genelkurmay istihbarat dairelerine ve ordu m?fetti?liklerine verildi. Cumhuriyetin kurulu?undan sonra ise T?rkiye g??l? bir istihbarat ?rg?t? kurman?n ilk ad?mlar?n? att?, Almanya?dan yard?m istendi ve bu ama?la albay Walter Nikolai 1926 y?l?nda T?rkiye ye gelerek ?al??malara ba?lad?. Bu faaliyetlerin sonu? vermesi ile MAH, 6 ocak 1927 de kuruldu. Alt yap? kadrosu asker ve sivillerden olu?an MAH??n ilk ba?ta espiyonaj, kontrespiyonaj, propaganda, teknik ve destek faaliyetleri olarak adland?r?lan d?rt ana ?ubesi vard?. ?zellikle espiyonaj ?ubesi tamamen askerlerden olu?uyordu. Bu nedenle te?kilat, Genelkurmay Ba?kanl????na ba?l?yd?. Dolay?s?yla MAH uzun y?llar Genel Kurmay?n bir birimi gibi ?al??t?. Ya?anan geli?meler ve ?zellikle MAH??n kurulu?undan beri dillerde dolanan MAH, CIA kontrol?nde mi gibi s?ylentilerin detaylar? 27 May?s 1960 darbesinden sonra Yass?ada yarg?lamalar?nda su y?z?ne ??kt?. CIA?dan al?nan paralar yarg?laman?n ?rt?l? ?denek b?l?m?nde ortaya ??kt?.

CIA?n?n denetimine girmesi ve ?zel Harp Dairesi ile ortak ?al??mas?ndan itibaren MAH i?in de art?k as?l d??man kom?nizmdi. Amerikal?lar?n iste?i MAH??n sadece istihbarat faaliyetinde de?il ayr?ca operasyonlar da d?zenleyecek kabiliyete sahip olmas?yd?. Bu nedenle an?lan kararla MAH b?nyesindeki subaylar?n da ?zel harp e?itiminden ge?irilmesine karar verildi ve 1954 y?l?nda d?rt subay Amerika?ya g?nderildi. D?rt subay i?inde en r?tbeli olan ise y?zba?? Fuat Do?u?ydu. Yakla??k bir y?l s?ren e?itimin sonunda T?rkiye?ye d?nen ekibin ?imdiki g?revi bu teknikleri di?er personele ??retmekti. Bunun i?in CIA taraf?ndan hemen Emirgan?da bir okul kuruldu. Ad? ?stihbarat Okulu olan bu ?zel harp e?itim merkezinin ba? ??retmeni Fuat Do?u?ydu. Her bir detaya de?inilerek verilen bu e?itimler sonucu art?k MAH personeli operasyon da yapabilecek kabiliyete sahip oldu. T?rke? gibi daha gen?ken ?smet ?n?n??n?n ismini bildi?i Fuat Do?u, 14 eyl?l 1954 te MAH?a ge?ti. Adnan Menderes h?k?meti zaman?nda 1950?li y?llar?n ortas?nda g?ndemde K?br?s sorunu vard?. Yunanistan, 25 Temmuz 1955?te Birle?mi? Milletler?den K?br?s konusunu g?ndemine almas?n? isteyerek sorunu uluslararas? platforma ta??d? ki akabinde sorun uluslararas? b?y?k bir anla?mazl??a d?n??t? ve art?k K?br?s T?rkiye?nin i? politikas?n? belirlemeye ba?lad?.

6-7 Eyl?l olaylar?
Bu d?nemde Ermeni, Yahudi ve Rum vatanda?lar? rahats?z eden geli?meler ya?an?yordu. ?stanbul?daki Rum ve Ermeniler kap?lar?nda ha? i?areti ile kar??la?t?lar. Ayn? g?nlerde ?stanbul?un baz? semtlerinde baz? ki?iler taraf?ndan K?br?s??n tamamen T?rk oldu?unu g?steren haritalar da??t?l?yordu ve bu ki?ileri kimse tan?m?yordu. Bu olaylar?n yan? s?ra ?zel Harp Dairesi'nde de gerginlik ve hareketlilik hakimdi. ?zel Harp Dairesi ba?kan? Karabelen g?revden al?nd?, 28.T?men komutanl??? yard?mc?l???na atand?. Yerine de yeni komutan atanmad?. Karabelen?in yeni g?reve ba?lad??? s?ralarda Expres gazetesinde Atat?rk??n Selanik?teki evine bomba at?ld??? haberi yay?mland? ve gazete kentin belli b?lgelerinde h?zla da??t?ld?. ?te yandan Taksim meydan?nda izin al?nmadan bir miting yap?ld?. Mitingin ard?ndan olaylar ??kmaya ba?lad?. Gayrim?slimlerin s?kl?kla ya?ad??? b?lgelerde i? yerleri ta?land? ve evlere sald?r?lar d?zenlendi. Olaylar?n gidi?at?ndan elde edilen izlenim bariz olarak sald?rgan gruplar?n hedefleri ?nceden bildi?ini g?steriyordu. Ya?ma gruplar?n?n ellerinde adresler oldu?u kesinli?e kavu?tu. Bu adresler MAH ve ?zel Harp Dairesi?ne verilen listelerdi. Ev ve d?kkanlar?n yan? s?ra kilise ve mezarl?klara da sald?r?lar d?zenlendi, korkun? zararlar verildi. Sald?r?lar ?stanbul?un akabinde gazetede yay?mlanan haber do?rultusunda ?zmir?e de s??rad? ve sald?r?n?n hedefi Konak meydan?na ?ekilmi? Yunan bayra?? oldu. Gayrim?slimlerin evlerinin i?aretlenmesinden bu yana ?stanbul polisi alarmdayd?. Olaylar ba?lad???nda polisler seyretmekle yetindi. Ne kadar yard?m istense de polislerin verebildi?i tek cevap bir ?ey yapamam oldu. Polise h?rs?zl?k ve yang?n olaylar? d???ndakilere g?z yumun emri gelmi?ti.

Olaylar?n ba?lamas?n?n ard?ndan s?k? y?netim ilan edildi. S?k?y?netim komutan? Nurettin Aknoz, ?stanbul?u Beyaz?t, Beyo?lu ve Kad?k?y olarak 3 b?lgeye ay?rd?. Ya?malama eylemlerine kat?lanlar? yarg?lamak ad?na bu ?? b?lgede askeri mahkemeler kuruldu ama t?m yarg?lananlar hakk?nda bir s?re sonra iddialar ve dosyalar d???r?ld?. Adnan Menderes?in kom?nistlerin k??k?rtmas? oldu?unu belirtmesi ?zerine s?k?y?netim komutan? Aknoz?un talimat?yla kom?nist av?na ??k?ld?. Polis ?o?u bilindik isimler olmak ?zere tahrik etmek ve ya?maya kat?lmak su?lamas?yla 48 ki?iyi g?z alt?na ald?. Bunun yan? s?ra Aknoz?da t?m yay?nlar?n kom?nistler taraf?ndan yap?ld???n?n yaz?lmas? talimat? verdi. NATO ve ?yesi ?lkeler, s?k? y?netim ve h?k?met aleyhine kesinlikle yaz? ve haber yer almayacakt?.

?te yandan bombalama haberini veren istihbarat?? Mithat Perin?in sahibi oldu?u Expres gazetesinin o say?y? yay?na haz?rlayan G?k?in Sipahio?lu, olaylar?n istihbarat ?rg?t? MAH taraf?ndan organize edildi?ini yaz?yordu. Hemen ard?ndan y?llar sonra konu?an bir isim vard?. Orgenerel Sabri Yirmibe?o?lu. Yapt??? a??klamayla 6-7 Eyl?l olaylar?n?n ayakta alk??lamaya de?er bir ?ekilde koordine olmu? bir ?zel harp i?i oldu?unu belirtmi?tir.

K?br?s'ta ?zel Harp
?zel Harp Dairesi?nin ilk gizli eylem alan? K?br?s oldu. ?zel Harp Dairesi elini ?abuk tutmu? ?? ay ?nceden adaya gidilip sivil unsurlar ?rg?tlenmeye ba?lam??t? bile. ?te yandan Yunanistan gizli ordusu ?Koyun Postu? da K?br?s?taki Rumlar? ?rg?tleme yoluna gitti. Dolay?s? ile ?zel Harp Dairesi, Yunanl?lar?n sivillerden kurdu?u EOKA ?rg?t? ile kar?? kar??ya geldi. T?rkler de sivillere e?itim vererek ?kara ?ete?, ?volkan? gibi ?rg?tler kurdular ancak bu ?rg?tler EOKA?ya kar?? organizede s?k?nt? ?ekiyordu. ?stenen, T?rkiye?den askeri ve silah deste?i verilmesiydi. Sonunda Adnan Menderes h?k?meti de adada gizli bir ?rg?t?n kurulmas?n? istedi. Ama? adan?n bir b?l?m?nde T?rk devleti kurulmas?n? sa?lamakt?.

Gizli ?rg?t?n kurulma ?al??malar?na ba?layan ?smail Tansu, detayl? bir proje haz?rlad?. ??eri?inde kurulacak gizli karargahlara kadar en detayl? bilgiler yer ald?. Bu s?rada ?rg?t?n liderli?i yarbay R?za Vuru?kan?a verildi.1 a?ustos 1958?de kurulan yavru ?zel harekat timi TMT?nin ilk d?rt ki?ilik h?cresi olu?turuldu. ?lk etapta ise adaya 5 subay 14 de yedek subay g?nderildi. Adaya giden ?zel harp?ilere maske g?revler bulunarak kamufle sa?land?. TMT lideri Vuru?kan??n maske g?revi m?fetti?likti. Hi? bir yasal dayana?? olmayan bu ?rg?t?n silah ve cephane teminat? ile Milli Savunma Bakan? Ethem Menderes ilgileniyordu. Bakanl?k, ilk olarak adaya g?nderilecek silahlara ??r?k raporu ??kart?yor daha sonrada depolardan ??kart?l?yordu. Sonradan da adaya sevk ediliyordu. Bunun akabinde ada ile Ankara ?zel Harp Dairesi aras?ndaki ileti?imde kullan?lmak ?zere T?rkiye?ye olas? bir Sovyetler i?galinde NATO ile temas kurmak i?in verilen telsizler kullan?ld?. Amerikal?lar?n denetimde telsizlerin yoklu?unu farketmemeleri i?in kutular peynir kal?plar?yla doldurulup tekrar g?m?ld?. K?br?s?ta TMT i?inde g?rev alacak siviller u?akla adadan T?rkiye?ye getiriliyor e?itim veriliyor ve tekrar adaya getirilirken yenileri T?rkiye?ye getiriliyor, hi? bir bo?luk ya?anm?yordu. ?zel Harp Daires?nin ?zel harp tekniklerini uygulad??? ilk yer K?br?s oldu bunu da kendi b?nyesindeki TMT ile yapt?.

T?rke?'in ?zel Harp Daires'ni ??renmesi
27 May?s 1960?ta Milli Birlik Komitesi?ni olu?turan 38 subay?n y?netime el koydu?u a??klanarak T?rkiye ileride daha ?iddetlilerini ya?ayaca?? ilk askeri darbeyi g?rd?. Orgeneral Cemal G?rsel liderli?indeki komite ordu i?inde tasfiyelere ba?lad?, d?rt bin subay emekli edildi. ?lgin? olan ise Amerika?n?n t?m masraflar?n? kar??lad??? ?zel Harp Dairesi?nin ba??nda bulunan Karabelen?de emekliye sevk edilen subaylar aras?ndayd?. Bu darbe, ?zel Harp Dairesi i?in bir d?n?m noktas? niteli?i ta??yordu. ??nk? ?zel Harp Dairesi b?nyesinde emekli edilen tek subay Karabelen de?ildi. Bunun yan? s?ra onu a?k?n subay emekli edildi ve yerlerine yenileri atanmad?. Milli savunma bakanl???ndan gelen ?denek de kesildi. Bu nedenle de dairenin t?m y?k? Yarbay ?smail Tansu ?zerine kalm??t?. O da bunun ?zerine harekete ge?erek daire ile ilgili planlar? ??renmek istiyordu. Bu nedenle Ba?bakan M?ste?ar? Alparslan T?rke??ten randevu ald?. T?rke?, t?m bu olanlar do?rultusunda dairenin kom?nizm ile m?cadeleden uzakla?t???, Menderes?in istihbarat ?rg?t? olarak ?al??t??? izlenimini edinmi?ti. Tansu ise K?br?s konusundaki hassasiyetten adadaki faaliyetlerde de?ifre olma tehlikesi ile kar?? kar??ya olduklar?n? dile getirdi. Bunun ?zerine T?rke?, dairenin kapanmayaca??n? ve t?m isteklerin kar??lanaca??n?n garantisini verdi. Aradan ?? g?n ge?ti. Ne paradan ne subaylardan haber yoktu. Bunun ?zerine Tansu tekrar T?rke? ile g?r??meye gitti. Sorunlar?n hallolmad???n? g?ren T?rke?, D??i?leri Bakan? Selim Alper?i ?a??rarak ?dene?in teminini hemen sa?lad? ve dairenin sorunlar? ??z?ld?.

Darbeden sonra g?revden al?nan Karabelen?in yerine uzun s?re komutan atanmad?. Emekliye sevk edilen subaylar aras?nda dairenin kurmay ba?kan ve ba?kan yard?mc?s? da oldu?undan dolay? neredeyse dairenin ba?? bo? gibiydi. ?st?ne, Alparslan T?rke??in s?rg?n edilmesinden sonra Milli Savunma Bakanl????ndan gelen para da kesildi ama Amerika?dan gelen parada hi? bir aksakl?k s?z konusu de?ildi. Yedi ay sonra ?zel Harp Dairesi yeni komutan?na kavu?tu, Emekli Albay Faruk Ate?da?l?. Yaln?z bu, Faruk Ate?da?l??n?n istedi?i bir g?rev de?ildi. Bu y?zden daire i?leri ile pek ilgilenmedi. Yine t?m sorumluluk ?smail Tansu?nun omuzlar?nda devam etti. Bu ilgisizlikten dolay? k?sa s?re i?inde Ate?da?l? g?revden al?nd? hemen ard?ndan dairenin g?rd??? en d???k r?tbeli subay g?reve atand?. Kurmay Binba?? ?aban Ba?soy, yakla??k iki y?l ?zel Harp Dairesi g?revini y?r?tt?kten sonra yerine 27 May?s??n en aktif ?yelerinden Albay Sezai Okan atand?.
breitling-replica-watches.sallywatch.org breitling replica watches
27 May?s darbesini en sanc?l? atlatan askeri birlik ?zel Harp Dairesi oldu. Bir s?r? subay g?revden al?nd?, yenileri atanmad?. Daireye gelen ?rt?l? ?denekte aksamalar oldu hatta kesildi. Dairenin ba?? bo? kalmas?n diye atanan ?? komutan da daire ile pek ilgili olmad?. Bu s?ralarda T?rkiye kendi i?inde ?nemli geli?meler ya??yordu. Yass?ada?da idama mahkum edilen Adnan Menderes, Fatin R??t? Zorlu ve Hasan Polatkan dara?ac?na yolland?. Referandum ve se?im yap?ld?, en ?nemlisi ise genelkurmay ba?kanl??? koltu?una Cevdet Sunay oturdu. T?rkiye i?in adeta yeni bir d?nem ba?l?yordu.

?zel Harp Dairesi'nin solculara kar?? m?sl?manlar? kullanmas?
Bu yeni d?nemin ba? d??man? yine kom?nizmdi, ??nk? 27 May?s anayasas?n?n yaratt??? ortamda sosyalist fikirler tart??maya ?ok a??kt?. Bu sebeple ?zellikle ??renciler aras?nda sol g?r?? h?zla yay?l?yordu. Bu durumdan rahats?z olan Cevdet Sunay, devleti kurtarma plan?n? y?r?rl??e koydu. D??man yine ayn?yd? ve bu sefer kom?nistlere kar?? devletin yeni silah? islamc?lard?. Her yerde devlet deste?i ile T?rkiye?nin menfaatleri i?in dinci dernekler a??l?yordu. T?m bu olaylar s?rerken genel se?imler geldi ve S?leyman Demirel ba?bakan oldu. Yeni h?k?met g?reve ba?lar ba?lamaz iki kurumda ?nemli de?i?iklikler oldu. M?T ve ?zel Harp Dairesi. ?zel Harp Dairesi ba??na Tu?general Recai Engin atand?. Yeni kamplar a??ld?, ?denek artt?r?ld?. ?zel Harp Dairesi yava? yava? eski ihti?am?na kavu?urken M?T?de de k?kl? de?i?iklikler yap?ld?. Fuat Do?u M?T m?ste?arl???na getirilirken istihbarat daire ba?kanl???na ise Cihat Akyol getirildi. Ne var ki bu iki ?zel harp e?itimli subay da ileri zamanlarda her g?n kar?? kar??ya gelmeye ba?lad? ve M?T?te gergin bir hava hakim olmaya ba?lam??t?. Cihat Akyol, M?T m?ste?arl???n?n kendi hakk? oldu?unu savunmas?na kar??n Fuat Do?u?da Akyol?u koltu?unda g?z? olmas?yla su?luyordu. Sonunda S?leyman Demirel kavgaya m?dahale etti ve Cihat Akyol, ?zel Harp Dairesi ba??na getirildi ve bunun akabindeki bir de?i?iklikte dairenin ad? Seferberlik Tetkik Kurulu yerine ?zel Harp Dairesi yani ger?ek ad?n? alm??t?.

?zel Harp Dairesi'nin komutanl???na Cihat Akyol'un gelmesi d?n?m noktas? oldu
Cihat Akyol?un ?zel Harp Dairesi ba??na gelmesi bir d?n?m noktas?yd?. Akyol, dairede yeni bir yap?lanmaya gitti. Varl???n? bug?n bile s?rd?ren Amerikan askeri yap?s? ve teknikleri ile birlikleri ve timleri yeniden dizayn etti. Bu s?rada da g?n ge?tik?e geli?en dairenin art?k k???k kald??? kanaatince dairenin seviyesi t?mene y?kseltilmi?ti. Bu de?i?iklikler etkisini k?sa zamanda T?rkiye ?zerinde g?sterdi. Yeniden yap?lanan ?zel Harp Dairesi, etkinli?ini sol hareketi ?nleme eylemlerinde g?sterdi. ?slamc?lar?n ve ?lk?c?lerin ba?rol oynad??? olaylar ve siyasal cinayetler bu d?nemde yayg?nla?t?. T?m bunlar Cihat Akyol?un daire ba??nda iken haz?rlad??? bro??r ve kitap??klarda yer al?yor, provokasyon eylemlerin etkinli?i detayl? olarak anlat?l?yordu. Akyol?un t?m anlatt?klar?n?n en son noktas? darbe. 12 Mart ve 12 Eyl?l gibi darbeler ?ncesi kaos ortam? ?abalar?, bir ?ok gizli ordunun kulland??? bir teknik oldu?u da a?ikard?r. Siyasal cinayetler i?leniyor, bombalar patl?yor, katliamlar ger?ekle?tiriliyor, sol g?r??l? ??renciler ile ?rk??lar kar?? kar??ya getiriliyor. Ama? ise halk?n b?kmas? ve gelecek y?netime raz? olmas?d?r.

Kom?nizmle m?cadelenin bir par?as? olan ?lk?c?ler, T?rke??in a?t??? komando kamplar?nda g?rd?kleri e?itim sonras? militan ?rg?tlenmeye gidiyorlard? ve kom?nizme kar?? ?iddeti me?ru say?yorlard?. Onlara g?re devlet kom?nizme kar?? hi?bir ?ey yapm?yordu, o halde onlar?n bir ?eyler yapmas? gerekiyordu. T?rke?, a?t??? kamplarda ?lk?c?leri h?zla te?kilatland?r?rken buradaki ?al??ma program? detaylar? ile ilk kez 1970 y?l?nda emniyet m?d?rl???n?n haz?rlad??? raporda yer ald?. Raporda en g?ze batan ve en korkun? detay ise silahl? e?itim veriliyor olmas? ger?e?iydi!

?zel Harp Dairesi'nin te?kilatland?rd??? komando kamplar?
?zel Harp Dairesi ba?kan? Cihat Akyol, ABD ba?kan? Kennedy?nin so?uk sava? s?reci politikalar?n? s?k? takip ediyordu. Kennedy, o d?nemde kom?nizm ile m?cadelede yeni bir askeri kuvvetten bahsediyordu. ?zel kuvvetler! T?rkiye?de de ?zel Harp Dairesi b?nyesinde ?zel birimler kurulma giri?imleri ba?lam??t?. Ne var ki h?zl? ilerleme kaydedilemiyordu. Bunun ?zerine Cihat Akyol ekibi ile birlikte Amerika ?zel kuvvetler komutanl???n? g?rmeye gitti. Akyol ve ekibi detayl? bilgiler ile geri d?nd?. Cihat Akyol bu bilgileri ?zel Harp Dairesi b?nyesinde uygulamaya koyulurken komando kamplar?nda militanla?maya giden ?lk?c?ler sokaklara ??kmaya ba?lam??t?. Hedefleri solcu ??renciler, ayd?nlar ve bilim adamlar?yd?. Ama? sol hareketin ?n?n? kesmekti ve buna kimse dur demiyordu. ?lk?c?lerin sokaklara d?k?lmesinin ard?ndan her g?n yeni bir olay ya?an?yor, pe? pe?e solcu ??renciler ?ld?r?l?yordu. Bu d?nemde kimler taraf?ndan i?lendi?i bilinmeyen cinayetler kay?tlara ge?miyordu. En son bir T?p fak?ltesini basan ?lk?c?lerinin silahlar?n?n ordu mal? oldu?u tespit edildi. Cinayette kullan?lan 6815296 seri numaral? silah?n Jandarma Te?men Mustafa ?lerisoy?a kay?tl? oldu?u ortaya ??kt?. ?ster istemez ak?llara ?zel Harp Dairesi?nin sivil unsurlar? ?lk?c?ler mi sorusu geliyordu.

1971 y?l?nda Cihat Akyol?un kuram?na uyan provokasyon eylemleri ba?lad?. ?niversite ??rencileri ?ld?r?ld?, bombalar patlat?ld?, katliamlar ger?ekle?tirildi, sivil unsurlar soka?a d?k?ld? ve sonunda 12 Mart 1971 g?n? darbe ger?ekle?tirildi. S?k?y?netim ilan edildi, ?zg?rl?kler ask?ya al?nd? hatta kullan?lmaz hale getirildi. Darbe sola kar?? yap?ld?. S?rg?nler, g?zalt?lar, i?kenceler ba?lad?. Orduda kendi i?inde sola kar?? bir tasfiye giri?imine ba?lad?. Ama? ?lkeyi yeniden bi?imlendirmekti. G?zalt?na al?nan ki?iler i?in ?zel i?kenceler ve sorgu merkezleri haz?rland?. ?stanbul?daki merkez Ziverbey K??k??yd?. Sorgu ekibini ?zel harp e?itimi alm?? subaylar ve emniyetten baz? isimler olu?turuyordu. K??kte sol g?r??? savundu?u i?in g?zalt?na al?nan bir?o?u tan?nm?? isimler i?kencelere maruz kal?yordu. K??kteki i?kenceci komutanlardan biri tan?d?k bir isimdi, Turgut Sunalp. Sunalp, emekli olduktan sonra verdi?i deme?lerde sorgulara kat?ld???n? a??klad?. ?stelik i?kenceli sorgular? yapanlar?n ?zel e?itimli oldu?unu da itiraf etti.

27 May?s?taki gibi ?zel Harp Dairesi, 12 Mart darbesinden de etkilendi ve bu sefer hedefte iki ?nemli isim vard?. Fuat Do?u ve Cihat Akyol. ?lk g?revden al?nan Fuat Do?u oldu, iki ay sonra Lizbon b?y?k el?ili?ine atand?. Cihat Akyol ise tasfiye edilece?ini anlamas?n?n ?zerine bir dilek?e ile k?taya ??kmak istedi?ini beyan etti ve talebi hemen kabul edilerek yeni g?rev yeri Trakya T?men Komutanl????na atamas? yap?ld?. Cihat Akyol?un yerine ise hi? vakit kaybedilmeden Tu?general Kemal Yamak atand?. 1973 y?llar?na gelinmesine ra?men iki y?l ?nce ger?ekle?en darbenin etkileri hala s?r?yordu. Bu iki y?ldan beri ?zel Harp Dairesi?nin ba?kanl???n? Yamak y?r?t?yordu. S?k? y?netim komutan? ise Akyol?dan ?nce ?zel Harp Dairesi ba?kanl???n? yapan Recai Engin. T?m generallerde oldu?u gibi Kemal Yamak ve Recai Engin?in de g?zleri yap?lacak olan Y?ksek Askeri ?ura?dayd?. Her ikisi de g?revlerinde kalmak istiyordu ve neticede istedikleri oldu.

Bu s?rada ger?ekle?en cumhurba?kanl??? se?iminde koltu?a oramiral Fahri Korut?rk oturdu. Yeni cumhurba?kan?n? se?mi? olan T?rkiye i?in kritik bir d?nemdi. ??nk? genel se?imler de yakla?m??t?. Kritik olan ise iki y?ld?r y?netimin askerin elinde olu?u, y?netime gelecek isimlerin bu y?zden ?ok ?nemli olu?uydu. Bu se?imlere sert konu?malar?yla damga vuran bir isim vard?.B?lent Ecevit. Bu konularla ilgili ilk a??klamas?n? M?T i?in yapt??? karanl?kt?r diyerek istihbarat te?kilat? hakk?nda yapm??t? ki se?im tarihi yakla?t?k?a a??klamalar da sertle?iyordu. Bu kez Ziverbey?deki olaylarla ortaya ??kan kontrgerilla ve i?kencecilerden hesap soraca??n? s?yledi ve se?im zaman? geldi?inde a??lan sand?klardan CHP ??kt?. Dolay?s? ile Ba?bakanl?k koltu?u Ecevit?in oldu.

Ecevit'in ?zel Harp Dairesi'nden haberdar olmas?
Se?im meydanlar?nda kontrgerilladan hesap soraca??z diyen Ecevit zamanla b?y?k s?rprizlere ?ahit oldu. ?lk ?nce Ecevit?in makam telefonunun M?T ?zerine kay?tl? oldu?u ortaya ??kt?. Ba?bakan? bile rahat?a dinliyorlard?. Bu konu, Ecevit?in, konu?tuklar?mda sak?nca i?eren bir ?ey yok a??klamas?yla kapat?ld?. As?l s?rpriz ise, Ecevit?in kontrgerilla olarak bildi?i varl???ndan dahi haberdar olmad??? ?zel Harp Dairesi?nin, Ecevit'in aya??na gelmesiydi. 1974 y?l?ndan beri her y?l al?nan ?denek pek sa?l?kl? olmad?. Yamak??n Amerikal? yetkililerle g?r??mesi pek sa?l?kl? olmad?. ?htiya? olan yeni silahlar?n haberle?me sistemlerinin yenilerinin verilece?ini yaln?z bu maliyetin ?denekten kesilece?ini belirttiler.?zel Harp Dairesi ?dene?i alamad?. Akabinde gerekli paran?n ?rt?l? ?denekten sa?lanmas? teklifi ortaya s?r?ld?. Yaln?z bir sorun vard?. Bu ?dene?in kontrol? ba?bakan?n elindeydi. Teklifin kabul edilmesi ?ok zor bir ihtimaldi ama yine de Genel Kurmay Ba?kan? Semih Sancar randevu alarak B?lent Ecevit ile g?r??meye gitti. Bu g?r??me, dairenin de?ifre oldu?u and?.

Ecevit, ilk defa gizli bir kurulu?tan haberdar oluyordu. Semih Sancar yan?nda ?zel Harp Dairesi?ne ait evraklar da getirmi?ti. ?stenilen paran?n y?ksek olmas? nedeniyle bir d???neyim diyerek evraklar? Sancar?dan ald?. Bu Ecevit i?in e?i bulunmaz bir f?rsatt?. ?dene?i sa?lamas?, ?zel Harp Dairesi?ni kontrol alt?na almak demekti. ?dene?i verecekti ama ?zel Harp Dairesi?nin t?m girdi ??kt?lar?n? ??renme ?art?n? sunuyordu. Ecevit, hemen ?zel Harp Dairesi hakk?nda bir brifing istedi. Genelkurmay Ba?kan? Semih Sancar Ecevit?i arayarak brifing verilece?ini s?yledi. Ecevit, daire hakk?nda brifing alacak ikinci siyaset?iydi. Brifing ?ok gizli tutulmu?tu. Semih Sancar ve Kemal Yamak e?li?inde brifing ba?lad?. Yaln?z bir nokta Ecevit?in ku?kular?na ku?ku eklemi?ti. Bunun sebebi ?zel Harp Dairesi?nin sivil uzant?lar?n?n olmas?yd?.

?zel Harp Dairesi?nin varl???ndan art?k haberdar olan Ecevit dairenin sivil unsurlar?n? iptal etmek i?in giri?imlerde bulunduysa da bu konu ask?ya al?nd?, ??nk? daha ?nemli geli?meler ya?an?yordu. Ecevit?in ba?bakanl?k koltu?unda TSK, 20 temmuz 1974?te K?br?s?a ??kt?. Adada aktif g?rev alan birimlerden biri ise ?zel Harp Dairesi?ydi. Daireye ek bir g?rev de tahsis edildi. Adadaki t?m istihbarat faaliyetlerini ?zel Harp Dairesi y?r?tmeye ba?lad?. Ancak hareketin son g?nlerine yakla??lmas?na ra?men Genel Kurmay?a da Deniz Kuvvetleri Komutanl????na da bir bilgi gelmiyordu. Sonunda g?revi Genel kurmay ?stihbarat Dairesi ?stlendi ve Deniz Kuvvetleri?ne istihbarat sa?land?. Yamak?a g?re Deniz Kuvvetleri Komutan? Kemal Kayacan??n istedi?i t?m bilgiler alb?m halinde g?nderildi ancak ?ok gizli damgal? oldu?undan askerler taraf?ndan ilgili komutanl?klara g?nderilmek yerine ar?ive kald?r?lm??t?. ?zel Harp Dairesi?nin istihbarat toplamamas? nedeniyle ilk gece genel kurmay ile adaya ??kmaya ?al??an birlikler aras?nda irtibat sa?lanamad?. Ancak bir sonraki g?n irtibat sa?lanabildi.

Harekat?n birinci a?amas?n?n sonunda bar?? g?r??meleri ba?lad?. Ama konferanslar devam ederken Rumlar?n oyalama takti?ini uygulad?klar? g?r???n? edinilmesi ?zerine T?rk birlikleri, adan?n ??te birlik alan?n? kontrol alt?na ald?. ?zel Harp Dairesi?nin harekat s?ras?nda hi? bir istihbarat sa?lamamas? K?br?s nedeniyle dairenin ?st?ne gitmeyen Ecevit?te pi?manl?k yaratt?. K?br?s harekat? devam ederken ?zel Harp Dairesi Ba?kan? Yamak?da Cenevre?de konferanstayd? ama kula?? T?rkiye?deydi. Nedeni ise tayin haberini bekliyordu. Konferans s?ras?nda Yamak?a ?zel Harp Dairesi ba?kanl???ndan al?nd??? haberi geldi. Yamak??n yeni g?rev yeri 4. Z?rhl? Tugay Komutanl??? oldu. Hi? beklemeden yerine Tu?general Sabri Yirmibe?o?lu atand?.

Sabri Yirmibe?o?lu?nun ?zel Harp Dairesi ba?kanl???na ge?ti?i s?ralarda ?lk?c?lerin eylemleri yeniden ba?lad?. 12 Mart darbesinden sonra bu eylemler kesilmi?ti ama kom?nizm tekrar diriliyor gerek?esiyle ?lk?c?ler yeniden harekete ge?iyorlard? ve bunun ?n?n? a?an siyasi geli?meler ya?and?. Milliyet?i cephe h?k?meti kuruldu. H?k?metin kurulmas?yla ?zel Harp Dairesinin sava? d?nemi i?in e?itti?i ve ?lk?c?ler aras?ndan se?ilen sivil unsurlar da soka?a ??kt?. Kapat?lan komando kamplar? yeniden a??ld?, sivil unsurlar bombal? e?itime dahi tabi tutuldu. Kamptan ??kan yer alt? unsurlar?n? olu?turan vatansever ?lk?c?ler art?k ?niversiteler ve sokaklardayd?.

1976?dan itibaren ise vurucu g?? olarak yakla??k 50 ki?ilik bir ekip ortaya ??kt?. Ekibin lideri ise Abdullah ?atl??yd?. Abdullah ?atl? ile ilgili karanl?k bilgiler ?zel Harp Dairesi?nde g?revli bir subay olan Korkut Eken?in itiraf?yla ortaya ??kt?. En ?nemlisi ise Korkut Eken?in Abdullah ?atl??n?n ?zel Harp Dairesi?nin sivil unsurlar?ndan oldu?u itiraf?d?r. Sabri Yirmibe?o?lu, ?zel Harp Dairesi g?revini iki y?l s?rd?rd? ve dairedeki ?al??malar?n ?izgisini hi? bozmadan ba?ar?yla devam ettirdi. ?zel Harp Dairesi?nde g?revini devam ettirirken 1 Eyl?l 1976 tarihinden itibaren T?rkiye?ye verilen NATO ?stihbarat Daire Ba?kanl??? bo?al?yordu. Askeri ?urada bu g?reve Yirmibe?o?lu?nun getirilmesine karar verildi ve ?zel Harp Dairesi g?revinden al?nd?. Yerine ise ?rg?t?? ve askeri disiplini ile ?n plana ??kan Tu?general Atilla Erdo?an atand?.

Bu s?rada tekrar faaliyete ge?en komando kamplar?ndaki e?itimlerden ??kan sivil unsurlar?n yaratt??? katliamlar gittik?e art?yordu. Bunun yan? s?ra sol muhalefet de kendini hissettirmeye ba?lam??t?. ?zellikle i??iler sokaklara d?k?l?yordu. Tam bir direni? sergiliyorlard? ve sol, bu hareketlili?ini en g??l? ?ekilde 1 May?s 1977 kutlamalar?nda g?sterdi. Herkesin korkusu bu kutlamay? solcular?n greve d?n??t?rmesiydi ve ?ylede oldu. Bu s?rada Ecevit tekrar meydanlardayd? ve en ?ok vurgu yapt??? konu yine Kontrgerilla?yd?. ?zel Harp Dairesi ad?n? zikir etmese de kontrgerilla hakk?nda mitinglerde konu?arak T?rkiye?nin ?n?ndeki se?imler i?in epey oy topluyordu.

1 May?s 1977 g?n? geldi?inde sol gruplar yava? yava? b?y?k bir co?kuyla Taksim meydan?na ilerliyordu.Her yer bayraklarla doluydu. Herkes b?y?k bir co?ku i?indeyken bir el silah sesi duyuldu, ard?ndan iki el. ?nsanlar ne oldu?unu kestiremiyor panikliyordu. ?ok ge?meden yayl?m ate?i ba?lad?. Sol gruplar?n ka?abilece?i t?m yollar kapat?lm??t?. ?zellikle dikkatleri ?eken sular idaresinin ?st?nden ate? a?an tetik?ilerdi. Resmen bir ?l?m tuza?? kurulmu?tu. 20 dakika s?ren provokasyon ama?l? sald?r?da 34 ki?i ?ld? ve bir ?ok ki?i yaraland?.

1 May?s vah?etini ger?ekle?tirenler amac?na ula?m??t?. Ter?r?n boyutu halk? korkutmu?, kimseler soka?a ??kmaz olmu?tu. Bu durum yakla?an se?imlerde iktidar olmas? beklenen CHP?nin i?ini zorla?t?r?yordu. Bu durum B?lent Ecevit?i rahats?z ediyordu ve bu vah?ette hi?bir iz b?rak?lmamas?, kusursuz bir plan olmas? nedeniyle akl?na ilk olarak ?zel Harp Dairesi geliyordu. Bunun akabinde Ecevit Cumhurba?kan? Fahri Korut?rk?? daire hakk?nda bilgilendirmeye karar verdi. Bunun i?in 6 may?sta ?ankaya k??k?ne ??kt? ancak Korut?rk Ecevit?ten anlatt?klar?n? yaz?l? olarak g?ndermesini istedi. Ecevit Korut?rk??n iste?ini yerine getirerek bir mektupla durumu Korut?rk?e bildirdi. Bu mektup T?rkiye i?in d?n?m noktalar?ndan biriydi. S?r gibi gizlenen ?zel Harp Dairesi art?k Cumhurba?kanl???nda?ki resmi belgelere girmi? oldu. Ecevit?in mektubu ?ok ?nemli bilgiler i?eriyordu. ?zel Harp Dairesi?nin t?m inceliklerini mektupta belirtmi?ti. Bunun ?zerine Korut?rk?de mektuba resmiyet kazand?rarak birer kopyas?n? genelkurmay ba?kan? Sancar ve ba?bakan S?leyman Demirel?e g?nderdi.

1 May?s katliam?ndan sonra ?zel Harp Dairesi?nin eylemlerini g?ndeme getiren Ecevit?de hedefti art?k. Yakla?an se?imler dolay?s? ile meydanlara ??kan Ecevit?in pe?ini sald?r?lar b?rakm?yordu. Bu y?zden Ecevit gitti?i her yerde ?nemli derecede g?venlik ?nlemleri ald?r?yordu.

Art?k se?imlere be? g?n kalm??ken ve Ecevit ?al??malar?na devam ederken ?nemli ve herkesi ?a??rtan bir geli?me oldu. 1 haziran 1977 g?n? Kara Kuvvetleri Komutan? Nam?k Kemal Ersun emekliye sevk edildi. ?stelik iki ay sonra yap?lacak askeri ?ura beklenmeden. Bir s?re sonra a??klama yapan Genelkurmay Ba?kan? Sancar TSK macera pe?inde ko?anlara asla iltifat etmeyecektir a??klamas?n? yapt?. Ancak bir y?l sonra bu s?zlerin anlam? ortaya ??kt?. Nam?k Kemal Ersun, CHP?nin iktidara gelmesini ?nlemek i?in darbe haz?rl???na giri?mi?ti. S?k s?k darbe giri?imi i?in ?stanbul?a giden Ersun, ?zel Harp Dairesi ??k??l? generaller subaylar ile bir araya geliyordu. Se?im karar?n?n al?nmas?ndan sonra ter?r h?zland?, olaylar art?? kazand? ve 1 May?s vah?eti ger?ekle?tirildi. Dolay?s? ile 1 May?s katliam?n?n arkas?nda Ersun ve ekibi vard?. Darbe giri?iminin arkas?ndaki fiili isim ise Alparslan T?rke??ti. ?ki ay sonra askeri ?ura yap?ld? ve Ersun?un ekibinin tasfiyesi karar? al?nd?. Akabinde 850 subay ordudan at?ld?. At?lanlar aras?nda ?zel Harp eski ba?kan? Recai Engin ve Korgeneral Musa ???n?de vard?.

5 haziran 1977 de Ersun emekliye sevk edilerek ?zel harp?ilerin darbe giri?iminin ?n?ne ge?ilmi? oldu. Ba?bakan S?leyman Demirel darbecilerin ?n?n?n tamamen kesildi?ini d???n?yordu. Ancak Ecevit?in h?k?meti kurmas?yla ?zel harp?iler tekrar harekete ge?ti. Unutulan bir isim vard?. Orgeneral Vecihi Ak?n. ?zel Harp Dairesi?nin de kendisine ba?l? oldu?u Ak?n??n Ersun?a ?ok yak?n oldu?u biliniyordu. Ama ne di?erleri gibi emekliye sevkedildi ne de k?za?a ?ekildi. Ancak Do?an ?z cinayetinden sonra Ak?n, ?zmir?de NATO karargah?na atanarak k?za?a ?ekildi. Nedeni ise yeni bir darbe haz?rl???yd?. Gizli toplant?lar ve giri?imler oldu. Bu darbe giri?iminin istihbarat?n? ise M?T sa?lad?. Yine bir sonu? al?namam?? bir darbe giri?imi oldu.

1978?li y?llara gelinmi?ti. B?y?k Reis Abdullah ?atl??n?n liderli?indeki 50 ki?ilik ekibin yaratt??? ter?r h?z?n? g?n ge?tik?e artt?r?yordu. B?y?k eylemler, cinayetler hatta al???lmam?? tarzda, adrese bomba yollamak gibi bir s?r? eylem ger?ekle?tiriyorlard?. Bu s?rada sivil unsurlar?n hedefi haline gelen Ecevit 1978 y?l?n?n yaz?nda Sar?kam???tayd?. Bunun ?zerine Kahramanmara??taki sivil unsurlar T?rkiye tarihindeki en b?y?k katliam planlar?ndan birini uygulamaya ba?lad?. Siyasal cinayetlerden katliamlardan sonra s?ra inan? ayr?mc?l??? yaratmakt?. Bu katliam da t?pk? 1 May?s gibi ?zel harp tarz? bir olayd?. Bu kez hedef Alevilerdi.

T?rkiye?yi 12 eyl?l darbesine g?t?ren olaylardan biri Kahramanmara? olaylar?d?r. Bu d?nemde T?rke? ba?bakan yard?mc?s?yd? ve M?T ve di?er istihbarat ?rg?tlerinin tek hakimiydi. T?rke? bu d?nemde bir plan? devreye soktu. Bu plana g?re Kahramanmara? gibi kentler T?rkl???n k?kenlerinin bulundu?u kentlerdi ve bu kentlerdeki alevi ve solcular dokuyu bozuyordu. Bu kentler ?lk?c? ?rg?tlenmenin cephesi yap?lmal?yd?. Olaylar hemen ba?lad?. Eylemler ba?lad?, bombalar at?lmaya ba?land?. Hi? ara verilmeden olaylar ikinci g?nde devam etti. Alevilerin evleri d?kkanlar? ya?maland?. En ilgi ?ekeni de g?venlik g??lerinin ortada olmamas?yd?. Olaylar ayn? 6-7 eyl?l olaylar?n? and?r?r nitelikteydi.

Hemen 13 ilde s?k?y?netim uyguland?. Sonunda y?netime asker de aktif ?ekilde dahil oldu. B?lent Ecevit?e g?re Kahramanmara? olaylar?n?n as?l amac? h?k?meti s?k?y?netime mecbur b?rakmakt?. Evet ama? kesinlikle buydu.
Kahramanmara? olaylar?n?n ayn?s? ?orum?da da organize edildi. Yine hedef Alevilerdi. Evleri tarand?, ya?maland?, kay?plar verdirildi ama Kahramanmara? olaylar? kadar aktif bir durum olmam??t?. Kusursuz bir organizasyon ile sivil unsurlar istedi?i noktaya ula?m??t?.

1980 y?l?nda suikastler doruk noktas?na ula?t?. Kahramanmara? ve ?orum?un yan? s?ra ?yle katliamlar oluyordu ki resmen darbeyi ?a??r?r nitelikteydi ve sonunda ?a??r?lan darbe 12 Eyl?l sabah? geldi. Siyasi partiler sivil toplum kurulu?lar? kapat?ld?, meclis feshedildi. Y?zlerce kay?p verildi idamlar oldu i?kencelerde ?lenler oldu. Bu kez darbeden MHP?de nasibini ald? ancak ?atl? ve Oral ?elik gibi devletle ba?lant?l? darbeye ortam haz?rlayan ki?iler ?oktan yurtd???na ka?m??t?.

Sivil unsurlar?n?n darbeye ortam haz?rlad??? ?zel Harp Dairesi darbede de aktif g?rev ald?. Darbeyi haz?rlayan Orgeneral Haydar Salt?k?t?. Salt?k darbeden bir y?l ?nce ?ok ?zel bir birim kurdu. ?ok gizli bir dosya haz?rlad? ve komutanlara sundu. Bu darbe plan? haz?rlan?rken ?? kurumdan yararlan?ld?. Genelkurmay Harekat Ba?kanl???, Genelkurmay ?stihbarat Ba?kanl??? ve ?zel Harp Dairesi. Do?rudan Salt??a ba?l? olmas? nedeniyle istihbarat kayna?? ?zel Harp Dairesi?ydi.

12 Eyl?l darbesi T?rkiye?nin milad? oldu. ?zel Harp Dairesi?nde 12 Eyl?l?den sonra de?i?iklikler oldu. ?lk de?i?en ise dairenin ba?kan? oldu. Tu?general Ayd?n ?lter, Kenan Evren taraf?ndan dairenin ba??na getirildi.

?zel Harp Dairesi?nin hareketli g?nleri darbeden sonra geride kald?. Yaln?zca ASALA operasyonlar? yap?ld?. Hedef olan kom?nistler yarg?lanm?? idam edilmi?, ceza evlerine konmu?tu. Bu d?nemde ?zel Harp Dairesi?nin k?keninde de?i?ikler yap?l?yordu. Operasyonel g?revler ?stlenecek ?zel birlikler kuruluyordu. S?rekli e?itim g?ren bu birlikler herhangi bir operasyonda verilecek g?revi bekliyorlard?. ?lter, ?zel Harp Dairesi?nin ba??ndaki g?revini 3 y?l s?rd?rd?. ?lter, g?revini 1983?te Tu?general Cumhur Evcil?e devretti.

?zel Harp Dairesi?nde her y?l bir ekip Amerikan ?zel kuvvetleri kamplar?na g?nderiliyordu ve zamanla bu kamplara g?nderilen subay say?lar? artt?. Giden yeni ekip aras?nda ilk s?rada yer alan iki isim vard?. Korkut Eken ve E?ref Hatipo?lu. Amerikan ?zel kuvvetlerinin ald??? e?itimin bire bir ayn?s?n? ald?lar. Bu ekiplerin Amerika?dan d?nmesiyle birka? y?l ?nce kurulan ama pasif kalan ?zel birlikler komutanl??? tam olarak aktif hale ge?irildi. Bu komutanl?k ba??na ise Korkut Eken getirildi. 1984 y?l?nda iki y?l s?ren bu s?k? e?itimlerin sonunda bu timlerin say?s? d?rt olmu?tu. Tamamen subay ve astsubaylardan olu?uyordu. Yeni timlerin olu?turulmas? ?al??malar? s?rerken T?rkiye yepyeni bir tehditle tan??t?, PKK ter?r ?rg?t?. 15 a?ustos 1984 g?n? ak?am 21:00 sular?nda Siirt?in Eruh, Hakkari?nin ?emdinli il?eleri silahl? bir grup taraf?ndan bas?lm??t?. B?y?k bir ?a?k?nl?k vard?, ??nk? hi? kimsenin beklemedi?i bir ?eydi. T?m yasad??? faaliyet yapacak ki?iler darbe dolay?s?yla etkisiz hale getirilmi?ti. Bu tarih PKK ter?r ?rg?t? ile tan??t???m?z tarih oldu ve ?rg?t T?rkiye ye kar?? gerilla sava??n? ba?latm??t?. B?lgede ne polis ne de asker tam manas?yla bir direni? g?sterememi?ti. Ak?llara gelen ilk isim ?zel Harp Dairesi oldu ve haz?rlanan timlerin G?neydo?u?ya g?nderilme karar? al?nd?. Ard?ndan d?rt ?zel tim b?lgeye kayd?r?ld?. Timlerin ba??nda ise Binba?? Korkut Eken vard?. Y?llard?r illegal g?revlerde yer alan ?zel Harp Dairesi?nin art?k resmi ve legal bir g?revi vard?. PKK ter?r ?rg?t? ile ?at??maya giriyorlard?. Bu art?k y?z ?st?ne ??kman?n belirtileriydi. Bu ?at??malarda Astsubay Y?ksel Bat?r ya?am?n? yitirdi. Bat?r, ?zel Harp Dairesi?nin ilk ?ehidi olarak kabul edildi.

?zel Harp Dairesi ilk defa bas?n kar??s?na ??kt?
Art?k ?zel Harp Dairesi iyice y?z ?st?ne ??km??t?. Hatta ilk defa bas?n kar??s?na ge?tiler. ?zel Harp Dairesi Ba?kan? s?fat?yla bas?n kar??s?na ??kan ilk komutan Tu?general Kemal Y?lmaz oldu. Kemal Y?lmaz g?revi devrald?ktan alt? ay sonra korgeneral Do?an Beyaz?t?la bas?n kar??s?na ge?erek sorular? cevapland?rd?lar ama sorular?n cevaplanmas? kontrgerilla tart??mas?n?n kapanmas? yerine daha da ate?lenmesini sa?lad?. Bu s?rada Genelkurmay Ba?kanl????na Do?an G?re? pa?a getirildi. G?re? pa?an?n da rahats?zl??? ?zel Harp Dairesi?ydi, daire hakk?ndaki tart??malar?n son bulmayaca??n? g?r?yordu. ??nk? NATO b?nyesindeki di?er gizli ordular tart??malar?n kurban? olarak ?il yavrusu gibi da??t?lm??lard?.

Ordu PKK ter?r ?rg?t? ile m?cadele i?in kullan?lan ?zel Harp Dairesini kapatmak, sivil unsurlar?n? da??tmak yerine yeni bir yap?lanmaya gitti. Bu yap?lanma ile bizzat G?re? pa?a ilgilendi. Bu yap?lanma i?in G?re? para ?ngiltere ard?ndan Amerika?ya giderek iki benzer ?zel kuvvetleri g?rerek ?zel Harp Dairesi?nin yap?s?nda da de?i?ikli?e gitti ve 1991 eyl?lde dairenin ad? ??zel Kuvvetler Komutanl????olarak de?i?tirildi. Bu ismin verilmesinin sebeplerinden biri kontrgerilla su?lamas?n?n ?st?n? kapatmak. Di?eri ise PKK ter?r ?rg?t? ter?r?ne kar?? son teknoloji ile donan?ml? ?zel e?itimli askerlerle sava?mak.

?zel Kuvvetler Komutanl??? bug?n ?? unsurdan olu?uyor
Bunlardan birincisi, i?gal ve sava? durumunda cephe gerisinde d??man? bozguna u?ratacak ad? Seferberlik Tetkik Kurulu yani ?zel Harp Dairesi?nin ilk ad? olan sivil unsurlar. ?zel Harp Dairesi, ?zel Kuvvetler Komutanl??? ad?n? ald???nda sivillerin ba?l? oldu?u birim bir daireye d?n??t?r?ld?, say?lar?nda art??a gidildi. ?kinci temel yap? ise, sava? ve i?gal s?ras?nda geri ?rg?tlenmeyi yapacak askerlerden olu?uyor. Bu askerlerin ba?l? oldu?u yer, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Birli?i?dir. ?zel kuvvetlerin en iyi yeti?mi? subay ve astsubaylar?n?n yer ald??? bu birim sava? ve i?gal durumlar?nda cephe gerisinde ?ok kritik noktalarda g?rev yapmak i?in e?itiliyor. ???nc? temel yap? ise, ter?r olaylar?nda g?rev yapan timlerin ba?l? bulundu?u ?zel kuvvetler olu?turuyor. Tugay seviyesinde olan bu kuvvet Amerikan ?zel kuvvetleri ?rnek al?narak yap?land?r?lm??t?r. Bu kuvvet Bordo Bereliler olarak da biliniyor ve bu kuvvetin e?itilmesine daha fazla a??rl?k veriliyor.

Silahl? kuvvetler i?inde en se?kin birlik olan ?zel kuvvetler personeli tamamen g?n?ll?l?k esas?na g?re se?iliyor. E?itim tam 3.5 y?l s?r?yor. iki y?l? temel ?zel harp e?itimiyle ge?iyor ve e?itimdeki istihbarat dersleri ?nemli yer tutuyor. Gizli haberle?me, Gizli faaliyetlere giri?, gizli harekat tekni?i, m?lakat ve sorgulama, takip ve takipten kurtulma, istihbarat ve istihbarata kar?? koyma vb. Askeri derslerde gayri nizami harp ?zerine kurulu: ke?if, dikiz ve g?zlem, hedef analizi, tahrip, gerilla harekat?, kurtarma ka??rma, psikolojik harekat, liderlik sabotaj, karadan ikmal, gizli hava harekat?, gizli deniz harekat?, hayat? idame, sualt? taarruz, para??t, s?zma, suikast, sabotaj, komando, yak?n d?v??, harita okuma, taktik ak?n, ka?ma kurtulma, pusu vb.

Temel kurslar harici e?itim s?recinin b?y?k bir b?l?m? tatbikatlarla ge?iyor. Bir y?l uzmanla?acaklar? alan ile ilgili e?itim g?r?yorlar. E?itimin son alt? ay?nda ise alana haz?rl?k olmas? a??s?ndan operasyonlara ge?iliyor. Bu s?re zarf?nda ?ok s?k? bir yabanc? dil e?itiminden ge?iriliyorlar. Kurslar?n bitmesi e?itimin bitmesi anlam?na gelmiyor. Timler e?itimlerini s?rekli tazeliyor ama PKK ter?r ?rg?t? ile m?cadele buna pek f?rsat b?rakm?yor. Di?er ?lkelerde yapay hedefler ?zerinde ?al??an kuvvetlerin yan? s?ra ?zel kuvvetlerimiz G?neydo?u?da ald??? tecr?beleri kullan?yor. Her t?r do?a ko?uluna g?re yeti?tiriliyor, her t?r teknoloji ile donat?l?yorlar. Subay ve astsubaylardan olu?uyor. R?tbelere g?re A ve B timlerine ayr?l?yor. A timinde tamamen subaylar yer al?yor. Bu timde g?rev alan subaylara gelece?in generalleri g?z?yle bak?l?yor. B timleri ise astsubaylardan olu?uyor. Tim komutan? ise bir subay oluyor. Son d?nemde ise uzman ?avu?lar da ?zel kuvvetlere al?nmaya ba?land?. G?neydo?u?da bug?n PKK ter?r ?rg?t? ile bu timler ?at??maya giriyor.
 


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Damat Darbeyi Biliyormuş

05.10.2021 11:16 Ankara'da, eski MİT görevlisi istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. 1..
Tamamı 5.10.2021

Asker-Polis Mahremlere 143 Gözaltı

07.10.2021 07:51 Ankara merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet bünyesindeki toplam 117 'mahrem imam' ile 'gaybubet evi' isim..
Tamamı 7.10.2021

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

06.10.2021 10:42 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 6.10.2021

Darbede TRT İşgali davası

07.10.2021 11:26 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk bi..
Tamamı 7.10.2021

Baykal Kaset Kumpası davası

05.10.2021 13:46 Ankara'da, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aral..
Tamamı 5.10.2021

Büyük Bölge Sorumlusu Yakalandı

06.10.2021 13:14 Afyon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı Nizamettin Yıldız polisin düzenlediği operas..
Tamamı 6.10.2021

Tahşiyecilere Kumpas'ta 2. dava

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman..
Tamamı 5.10.2021

Dink'te Firari Sanıklar Yargılanıyor

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. 29 Eylü..
Tamamı 5.10.2021

Can Dündar-MİT Tırları davası

07.10.2021 11:48 İstanbul'da, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının davaya k..
Tamamı 7.10.2021

AK Partili Başkana Kumpas İtirafı

07.10.2021 12:15 Zonguldak'ta, Fetö'nün yargı ve emniyet içinde etkin olduğu dönemde, 2009 yılında gerçekleştirilen Çelik-2 operasyonu kapsamında yapılan operasyona dahil edilen dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli hakkındak..
Tamamı 7.10.2021

Odatv Yargısı Yargılanıyor

07.10.2021 11:44 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından 'İstanbul'daki Odatv soruşturması ve davası'nda yer alan eski 33 hakim ve savcının 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçların..
Tamamı 7.10.2021

Dicle'de Fetöcü Rektöre Hapis

05.10.2021 14:08 Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava sona erdi. 23 Eyl..
Tamamı 5.10.2021

Akıncı Üssü: Darbe Zararı davası

05.10.2021 14:02 Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif..
Tamamı 5.10.2021

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

05.10.2021 12:59 Ankara'da, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcı hakkında, "devletin güvenliğine ve siyasal ..
Tamamı 5.10.2021

Sakarya 34 sanık: Altın Lale Derneği

06.10.2021 10:06 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 6.10.2021

Sakarya 11 Sanık: Yasadışı Dinleme

06.10.2021 09:59 Sakarya'da, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yasadışı gizli dinleme ve diğer bazı suçlamalarla yargılandığı davanın..
Tamamı 6.10.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
52.562.034