Tam
EskidenYeniye
 

Susurluk olay? | Susurluk Raporu (Kutlu Sava?) | Susurluk Rap.(TBMM) | Susurluk Rap.(S?nmez K?ksal)

SUSURLUK RAPORU - S?NMEZ K?KSAL

Milli ?stihbarat Te?kilat? b?nyesinde haz?rlanan Susurluk Raporu'nun medyaya bildirilmi? ?eklidir

1. Say?n Ba?bakan?m?z?n, devlet i?inde yasad??? ?zel ?rg?tlenmeye gidilmesi ve bunlar arac?l??? ile yasad??? eylemler yapt?r?lmas? konusundaki ilgi (a) emirlerinin al?nmas?n? m?teakip gerekli ara?t?rmalara ba?lan?lm??t?r.
2. Takdir buyurulaca?? gibi M?T M?ste?arl???'n?n, vuku bulmu?, kamuoyuna mal olmu? ve yarg? organlar?na intikal etmi? olay ve iddialar?, di?er yetkili, g?revli ve sorumlu kurulu?lar? bir kenara iterek ara?t?rma ve soru?turma yetkisi bulunmamaktad?r. Esasen a???a ??km?? bu t?r olay ve iddialar?n kovu?turulmas?, g?venlik kuvvetlerimizin (emniyet ve jandarma) ve ilgili yarg? organ?n?n g?rev alan?nda bulunmaktad?r. Do?al olarak ara?t?rmaya m?stenit bilgi, belge ve ipu?lar?n?n da an?lan kurulu?larda bulunmas? esasen yasal bir zorunluluktur.
3. Bu itibarla olay, olaya ba?l? olarak ortaya at?lan iddialar ve bunlara adlar? kar??anlar?n durumlar?; ilgi emir ekinde intikal ettirilen dosya m?nderecat? ile kay?tlar?m?zda yer alan bilgiler ?er?evesinde incelenmi?tir. ?ddialara konu olan ?ah?slar hakk?nda ?nceden kay?tlar?m?za intikal etmi? bilgiler ise m?ste?arl???m?z g?rev alan?na giren ?al??malar s?ras?nda, bu ?al??malar?m?zla ilgili faaliyetler ?l??s?ndeki hususlar? kapsamaktad?r.
Yukar?da arzedilen esaslar ?er?evesinde yap?lan inceleme sonu?lar? bir dosya halinde ekte sunulmu?tur. Arzederim.
S?nmez K?ksal
M?ste?ar
Ekler:
luxury-watches.headsetwiki.com
luxury watches
Ek 1: Dosya (1 adet)

Konu ba?l?klar?
1 G?R??
2 Olay?n Cereyan?
2.1 Kaza sonras? Bucak'a ait otoda bulunan silah ve dok?manlar.
2.1.1 ?atl?'n?n ?zerinde bulunanlar:
2.1.2 06 AC 600 plakal? otoda bulunanlar:
3 OLAYA ADI KARI?ANLAR
3.1 Kazada yer alanlar:
3.2 Tart??malarla G?ndeme Gelen ?ah?slar
4 ?AHISLAR ARASI ?L??K?LER
5 ?DD?ALAR
5.1 ?iller ?rg?t? iddialar?
5.1.1 ?rg?t?n Yap?s? ve Kadrolar?na ?li?kin ?ddialar:
5.1.2 ?rg?t?n mafya ile ba?lant?s?na ve tetik?i kadrolar?na ili?kin iddialar:
5.2 Di?er iddialar
5.3 ?ddialardan do?rulananlar:
5.3.1 ?atl?'n?n sahte kimlik kulland??? iddias?:
5.3.2 ?atl?'n?n eroin ka?ak??l??? yapt??? iddias?:
5.3.3 ?atl?'n?n emniyet mensuplar? ile ili?kisi oldu?u iddias?:
5.3.4 Mehmet A?ar'?n Haluk K?rc? ile iltisak?n?n bulundu?u iddias?:
5.3.5 ?atl?'n?n 12 Eyl?l 1980 ?ncesi A?ca ile ili?kisi oldu?u iddias?:
5.4 Ara?t?r?lmas?nda fayda g?r?lenler:
5.5 ?zerinde Durmaya Gerek Olmayan ?ddialar:
6 SONU? VE DE?ERLEND?RME
6.1 Tolga ?akir Atik:
6.2 ?mer L?tf? Topal:
6.3 Sedat Demir:
6.4 Nurullah Tevfik A?ansoy:
6.5 Medet Serhat:
6.6 Adnan Y?ld?r?m:
6.7 Hac? Karay:
6.8 Sava? Buldan:
6.9 Yusuf Ekinci:
6.10 Beh?et Cant?rk:
6.11 Sedat Edip Bucak:
6.12 Mehmet A?ar:
6.13 Abdurrahman Bu?day:
6.14 Haluk K?rc?:
6.15 Ayvaz G?kdemir:
6.16 Ali Yasak (Drej Ali):
6.17 H?seyin Duman:
6.18 Mustafa Deniz:
6.19 Neval Boz:
6.20 Askar (Asko) Simitko:
6.21 Lazem (Laz?m) Esmaeili:
6.22 Fethullah G?len:

G?R??
03 Kas?m 1996 g?n? saat 19.25 sular?nda Bal?kesir Bursa karayolu Susurluk il?esi ?atalceviz mevkiinde meydana gelen trafik kazas? T?rkiye genelinde b?y?k bir tart??ma ortam? yaratm??t?r. Kaza s?ras?nda otomobilde bulunanlar?n kimlikleri, meslekleri ve konumlar?, medyan?n konuyu sahiplenmesi, tart??malar? giderek t?rmand?rm??, bas?n?n isimlendirmesiyle tart??malar ``devlet mafya siyaset ??geni etraf?nda yo?unla?m??t?r.
Tepki ve tart??malar, siyasi zeminde de etkili bir ?ekilde i?lenmi?, devletin var oldu?u ?ne s?r?len baz? tasarruflar?ndan hareketle devlet ve devletin baz? kurumlar?n? irdeleyen nitelik kazanm??t?r. Olay giderek kendi boyutlar?n? a?m??, siyasi, sosyal g?venlik ve psikolojik a??dan T?rkiye g?ndemindeki en a??rl?kl? konu haline gelmi?tir.

Olay?n Cereyan?
DYP ?anl?urfa Milletvekili Sedat Edip Bucak, ?stanbul Kemalettin Er?ge Polis Okulu M?d?r? H?seyin Kocada?, Mehmet ?zbay sahte kimlikli Abdullah ?atl? ile 1970 do?umlu Gonca Us 01 Kas?m 1996 g?n? ak?am saatlerinde Ku?adas? Onura Otel'e gelmi?lerdir. Bucak'a ait 06 AC 600 plakal? Mercedes marka otomobille H?seyin Kocada? y?netiminde ?stanbul'a gitmek ?zere yola ??kan grup, 3 Kas?m 1996 g?n? saat 19.25 sular?nda Susurluk il?esi ?atalceviz mevkiinde benzin istasyonundan yola ??kan Hasan G?k?e y?netimindeki 20 RC 721 plakal? kamyona ?arparak trafik kazas? yapm??t?r.
Kaza sonucu 06 AC 600 plakal? otoyu kullanan H?seyin Kocada?, Mehmet ?zbay sahte kimlikli Abdullah ?atl? ile Gonca Us hayat?n? kaybetmi?ler, milletvekili Sedat Bucak ise yaral? olarak kurtulmu?tur. Kazada kamyon ?of?r? Hasan G?k?e asli kusurlu g?r?lm?? ve sorgusunu takiben 04.11.1996 g?n? tutuklanm??t?r.

Kaza sonras? Bucak'a ait otoda bulunan silah ve dok?manlar
?atl?'n?n ?zerinde bulunanlar:
Yap? Kredi Bankas? kart?
Yap? Kredi Bankas? Visa kart?
Fatura bilgi kard?
Barclays Visa kart?
?stanbul Ticaret Odas? ?ye Kimlik Kart?
44.500.000 TL., 29 adet 100 ABD Dolar?, 305 DM.
Mehmet ?zbay ad?na d?zenlenmi? s?r?c? belgesi.
Mehmet ?zbay ad?na, Emniyet Genel M?d?rl???'nce d?zenlenmi? Mehmet A?ar imzal? Emniyet Genel M?d?rl??? uzman? belgesi.
06 AC 600 plakal? otoda bulunanlar:
930647 seri nolu 9 mm. ?ap?nda Saddam marka tabanca ile bu tabancaya ait ?arj?r, 9 adet mermi.
U544265 seri nolu 9 mm. ?ap?nda Baretta marka tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet ?arj?r ile 10 adet mermi.
L534618 seri nolu 9 mm. ?ap?nda Baretta marka ve bu tabancaya ait bir adet ?arj?r ile 45 adet mermi.
B178902 seri nolu 9 mm. ?ap?nda Baretta marka ve bu tabancaya ait bir adet ?arj?r ile 10 adet mermi.
A925710 seri nolu 22 Calibre Baretta marka tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet ?arj?r ile 12 adet mermi.
22 Calibre tabancaya ait susturucu.
21995 seri nolu 9 mm. ?ap?nda MP 5 makinal? tabanca ve 2 adet ?arj?r.
C42952 seri nolu 9 mm. ?ap?nda MP 5 makinal? tabanca, iki adet ?arj?r ve 82 adet mermi.
13 adet 7.62 mm. ?ap?nda BKC (Biksi) mermi.
100 adet 5.56 mm. ?ap?nda mermi.
8 adet 22 Calibre mermi.
?e?itli markalarda 3 adet cep telefonu.
Bir adet ???ldak.
2 adet ?ifreli kilitli ?anta, i?erisinden; 19 kalem temizlik e?yas?, 2 adet ?nternational Hospital ?ye kart?, cep bilgisayar? ve de?i?ik kredi kartlar?.
06 AC 600 plakal? ara? ad?na d?zenlenmi?, Sedat Edip Bucak ad?na onayl? 0514 seri nolu TBMM ara? giri? kart? ve 46 kalem muhtelif e?ya ve belge.
06 EMR 15 plakal? ara? ad?na d?zenlenmi? Ulu? G?rkan ad?na onayl? 1070 seri nolu TBMM giri? kart?.
34 NUL 63 say?l? iki adet sac plaka
ele ge?irilmi?tir.
?te yandan, Sedat Bucak kaza sonras? bas?na yapt??? a??klamalarda; her an ?l?m tehdidi alt?nda oldu?unu, bu y?zden devaml? silah ta??d???n?, arabadaki silahlar?n kendisine ait oldu?u, bunlar? PKK ile yapt??? m?cadelede kulland???, ancak arabada bulunan susturucularla bir ilgisinin olmad???, bahse konu susturucular?n kaza sonras? arabaya konuldu?u, bunun kendisine kar?? haz?rlanan bir komplo oldu?u hususlar?na de?inmi?tir.
?te yandan, Sedat Bucak, DGM Savc?s?'na, Meclis lojmanlar?ndaki evinde verdi?i ifadede; kaza sonras? arabada bulunan silah ve susturucular hakk?nda hi?bir bilgisinin bulunmad???n? ifade etmi?tir.

OLAYA ADI KARI?ANLAR
Kazada yer alanlar:
Kaza yapan 06 AC 600 plakal? Mercedes marka oto i?erisinde bulunanlardan milletvekili Sedat Edip Bucak, emniyet mensubu H?seyin Kocada? ve Abdullah ?atl?'ya ili?kin olarak kay?tlar?m?zda yer alan dosya bilgileri EK 1'de sunulmu?tur.
?ner ve G?l k?z? 1969 ?zmir do?umlu Gonca Us hakk?nda kay?tlar?m?zda herhangi bir bilgi bulunmamaktad?r. Ayr?ca olay sonras?nda s?rd?r?len ara?t?rmalar kapsam?nda, Abdullah ?atl? i?in 3 A?ustos 1994 tarihinde, Mehmet ?zbay ad?na d?zenlenmi? sahte talep formu tanzim edilerek Maliye Bakanl???'na ba?l?, birinci derece kadrodan Maliye m?fetti?i g?sterilmek suretiyle hususi damgal? pasaport talebilnde bulundu?u ve ??i?leri Bakanl???'nca ad?na TR A 245202 seri numaral? hususi pasaport d?zenlendi?i anla??lm??t?r.

Tart??malarla G?ndeme Gelen ?ah?slar
?leri s?r?len iddialarda ismi ge?en ``59 ?ah?stan ``17si halen hayatta bulunmamaktad?r. 9'u yaln?zca isimleri ile tan?nan 59 ki?iden; 4'? politikac?, 4'? i?adam?, 14'? mafya ile ba?lant?l? olduklar? ileri s?r?len eski ?lk?c?, 5'i TSK mensubu, 13'? emniyet mensubu, 1'i din adam?, 1'i M?T mensubu, 1'i M?T'le ba?lant?l? oldu?u iddia edilen ?ah?s, 2'si ?ran orijinli ?ah?s, 8'i mafya ba?lant?l? ve eroin ka?ak??s? olduklar? iddia edilen ?ah?s, 1'i ?of?r, 1'i PKK itiraf??s?, 1'i Suriye orijinli bayan, 2'si K?rt orijinli avukat, 1'i genelev i?letmecisi konusunda bulunmaktad?r.

?AHISLAR ARASI ?L??K?LER
Yap?lan ara?t?rma sonucunda kazaya kar??an ?ah?slara ili?kin olarak, resmi g?revli ?ah?slar?n g?revlerinden kaynaklanan do?al irtibatlar? d???nda, bug?ne kadar birbirleriyle, olay ve sonras?ndaki iddialar do?rultusunda iltisaklar? bulundu?u yolunda herhangi bir bilginin kurumumuza intikal etmedi?i g?r?lm??t?r. Buna kar??n bas?nda yer alan bilgilerle m?talaa edildi?inde, iddialarda isimleri ge?en ?ah?slar aras?nda Tansu ?iller, ?zer ?iller, Mehmet A?ar, Haluk K?rc?, Sedat Bucak, ?brahim ?ahin, Korkut Eken, H?seyin Bayba?in ile halen ?l? bulunan Abdullah ?atl?, Ahmet Cem Ersever ile Tar?k ?mit ?nem arzetmektedir. Bahse konu ?ah?slar aras?nda var oldu?u iddia edilen ili?kiler ve bu ?ah?slar?n ger?ekle?tirdi?i eylemler, genel olarak ?ematize edilerek EK 4'de sunulmu?tur. Ayr?ca, olaya ad? kar??an ?ah?slara ili?kin bas?nda ??kan iddialar ve bu ?ah?slar?n ili?kileri ayr? ayr? ?ematize edilmek suretiyle EK 5'te sunulmu?tur.

?DD?ALAR
(?ddialar bas?nda veya id dian?n yer ald??? kaynakta bulundu?u ?ekliyle aktar?lm??t?r.) ?ddialar?n ayr?nt?lar? EK 6'da sunulmaktad?r. A?a??daki maddelerde iddialar ba?l?k olarak s?ralanmaktad?r.
Ayd?nl?k Dergisi'nin 22 Eyl?l 1996 tarih ve 483 say?l?, 17 Kas?m 1996 tarih ve 491 say?l?, 24 Kas?m 1996 tarih ve 492 say?l? n?shalar?nda yer alan iddialar;

?iller ?rg?t? iddialar?
DYP Genel Ba?kan? Tansu ?iller, baz? M?T ve emniyet mensuplar? ile ?lk?c?lerin i?erisinde yer ald??? ?zel Su? ?rg?t? kurmu?tur.
An?lan ?rg?t mensuplar?nca, kendi aralar?nda, ?zel b?ro olarak adland?r?lan, ?iller ?zel ?rg?t?, CIA ve MOSSAD ile ba?lant?l?d?r.

?rg?t?n Yap?s? ve Kadrolar?na ?li?kin ?ddialar:
700 ki?iden olu?an ?zel B?ro i?erisinde; DYP Genel Ba?kan? Tansu ?iller, ?zer ?iller, Mehmet A?ar, M?T M?ste?ar Yard?mc?s? ve Kontr Ter?r Daire Ba?kan? Mehmet Eym?r, Emniyet Genel M?d?rl??? M??aviri, Emekli Albay Korkut Eken, ?zel Harekat Daire Ba?kan? ?brahim ?ahin, ?lk?c? mafya ?eflerinden Alaattin ?ak?c?, Abdullan ?atl? bulunmaktad?r. ?ddia edilen ?zel B?ro'nun yap?s? ve kadrolar?na ili?kin ?ema EK 7'de sunulmu?tur.

?rg?t?n mafya ile ba?lant?s?na ve tetik?i kadrolar?na ili?kin iddialar:
?rg?t?n, A. ?atl? liderli?indeki ?lk?c? grup ile ili?kileri
?rg?t?n, 6. Filo isimli ?lk?c? grupla ili?kileri.
?rg?t?n, S?ylemez ?etesi ile olan ili?kileri.
?rg?t?n eylemlerine ili?kin iddialar:
Haydar Aliyev'i devirme operasyonu.
?e?enistan'a m?dahale ve Avrasya feribotunun ka??r?lmas?.
M. A?ar'?n uyu?turucu ka?ak??s? H?seyin Bayba?in ile ba?lant?s?.
?zer ?iller'in n?kleer madde ka?ak??l??? yapmas?.
Manukyan'a suikast giri?imi.
Jandarma Genel Komutan? Orgeneral E?ref Bitlis'in ?ld?r?lmesi.
Cem Ersever ve arkada?lar?n?n ?ld?r?lmesi.
Askar Smitko ve Laz?m Esmaeli'nin ?ld?r?lmesi.
Beh?et Cant?rk ve arkada?lar?n?n ?ld?r?lmesi.
Tar?k ?mit'in ?ld?r?lmesi.
Avukat Yusuf Ekinci, Sava? Buldan, Hac? Karay, Adnan Y?ld?r?m ve Medet Serhat'?n ?ld?r?lmeleri.
Tevfik A?ansoy'un ?ld?r?lmesi.
Haluk K?rc? Fethullah G?len ili?kisine dair iddialar
1994 y?l?ndan itibaren Ankara'daki gazinolardan, kumarhanelerden, barlardan hara? toplamaya ba?lam??t?r.
Devletten adamlar? i?in milyarlarca liral?k yard?m alan Bucak A?ireti'nin adam say?s?n? abartt??? ileri s?r?l?yor.
Askerlik yapmak istemeyen ka?ak??lar?n, para kar??l??? Bucak A?ireti'nden korucu kimlikleri ald?klar? ve askerliklerini a?iretin belirledi?i bir yerde, ge?ici k?y korucusu olarak tamamlad?klar? s?yleniyor.
Sedat Bucak hastaneden ??kart?ld?ktan sonra, getirildi?i TBMM lojmanlar?ndaki evinden 12 saatli?ine ayr?l?yor. Sedat Bucak'?n Mehmet A?ar ve bir emekli generalle bas?na yapaca?? a??klamay? g?r??t??? ve mezkur a??klaman?n kendisine A?ar ve emekli general taraf?ndan dikte ettirildi?i s?yleniyor.
Bucak'?n kat?ld??? HBB'deki TV program?n?, an?lan kanalda y?neticilik yapan eski M?T mensuplar?ndan B?lent ?zt?rkmen, dostu Korkut Eken'in ricas?yla ayarlad?.
Di?er iddialar
Susurluk kazas? ve sonras? bas?nda yer alan iddialara ili?kin ayr?t?l? bilgiler Ek 8'de sunulmu?tur. Bunlar i?erisinde a?a??da yer alan bilgiler ?nem arzetmektedir:
Abdullah ?atl? ile ilgili Susurluk kazas? sonras? ba?layan soru?turma s?rerken, ?atl?'n?n ?ngiltere'deki ili?kileri dikkati ?ekmektedir. ?ngiliz h?k?metinin ?lkelerine y?nelik uyu?turucu trafi?inin ?n?n? kesmek amac?yla, ?atl? gibi yabanc?lar? kulland??? biliniyor.
H?seyin Kocada?, Abdullah ?atl? ve Sedat Bucak, Susurluk'taki kazadan ?nce Yalova'ya, kumarhane a?mak amac?yla arsa aramaya gitmi?lerdir.
Mehmet A?ar'?n istifas?ndan sonra ?iller ?zel ?rg?t? ?yelerine da??t?lan sahte kimlikler, ruhsatlar, pasaportlar geri toplanm??, ve ?yelerin ortal?kta g?r?lmemesi emri verilmi?tir.
?te yandan, H?seyin Kocada?'?n eski ?stanbul Asayi? ?ube M?d?r? Sedat Demir ile Sedat Bucak'? bar??t?rmak i?in arabada bulundu?u ve Bursa'ya gittikleri de iddialar aras?ndad?r.

?ddialardan do?rulananlar:
Ayd?nl?k dergisinin 2 Eyl?l 1996 tarihinde (483 say?l?), 17 Kas?m 1996 (491 say?l?) ve 24 Kas?m 1996 (492 say?l?) tarihli n?shalar?nda Do?u Perin?ek taraf?ndan ortaya ?e?itli iddialar at?lm??t?r. S?z konusu iddialardan 22 Eyl?l 1996 tarihinde Ayd?nl?k gazetesinde yay?mlanan ve M?T Raporu oldu?u iddia edilen metin i?erisinde yer alan baz? hususlar?n, kaza sonras?nda ?e?itli bas?n yay?n kurulu?lar?n?n ara?t?rmalar? sonucundaki geli?melerle do?ruland??? g?zlenmi?tir.

?atl?'n?n sahte kimlik kulland??? iddias?:
?atl?'n?n, Mehmet ?zbay sahte kimli?i ta??d???, Mehmet ?zbay ve Mehmet ?zbey ad?na Londra ve ?ikago ba?konsolosluklar?ndan, 1980 1996 y?llar?nda 3 pasaport ald???, 1992 y?l?nda ?ahin Ekli ad?na d?zenlenmi? sahte pasaportla yurtd???na ??kmaya ?al??t???, konsolosluklar ve emniyette bulunan belgelerle kan?tland??? bas?nda yer almaktad?r. (4 Aral?k 1996 tarihli Sabah gazetesinde ??i?leri Bakanl??? m?fetti?lerinin haz?rlad??? rapora atfen yay?mlanm??t?r. S?z konusu gazete kup?r? Ek 9'da sunulmu?tur.)

?atl?'n?n eroin ka?ak??l??? yapt??? iddias?:
?atl?, Fransa ve ?svi?re'de eroin ka?ak??l??? su?undan mahkum olmu?tur ve hapis cezas?na ?arpt?r?lm??t?r. S?z konusu bilgileri Abdullah ?atl?'n?n Ek 3'te bulunan dosya bilgileri ve e?i Meral ?atl?'n?n bas?nda yer alan ifadeleri teyit etmektedir. (Ek 10) ?atl?'n?n Ali Yasak ve Bucak a?ireti mensuplar? ili ili?kili oldu?u iddias?: ?atl?'n?n Ali Yasak ve Bucak a?ireti mensuplar? ile ili?kili oldu?u, ?ah?slar?n beyanlar? ile do?rulanm??t?r.

?atl?'n?n emniyet mensuplar? ile ili?kisi oldu?u iddias?:
A?ar'?n, kazadan sonra, H?seyin Kocada?'?n ?atl?'y? g?venlik kuvvetlerine teslim etmeye gitti?ini, bu nedenle ayn? arabada buludu?unu a??klamas?na kar??n, Sedat Bucak'?n Kocada?'?n ?atl?'y? Mehmet ?zbay ad? ile tan?d???n? belirtmesi, A?ar'?n konuyla ilgili beyanlar? ile ?eli?mi?tir. Ancak mevcut birliktelik dahi ?atl?'n?n Emniyet'le ili?kisi oldu?unu a??k?a ortaya koymaktad?r.

Mehmet A?ar'?n Haluk K?rc? ile iltisak?n?n bulundu?u iddias?:
A?ar, Haluk K?rc?'y? tan?mad???n? ifade etmi?, bilahare H?rriyet gazetesinde nikah ?ahidi oldu?una dair foto?raflar?n?n yay?mlanmas? ?zerine, olay? vali vatanda? ili?kisi ?er?evesinde a??klamaya ?al??m??t?r.

?atl?'n?n 12 Eyl?l 1980 ?ncesi A?ca ile ili?kisi oldu?u iddias?:
?atl?'n?n A?ca ile ili?kisi 1978 y?l?ndan beri bilinmektedir. S?z konusu iddia, A?ca'n?n 24 Kas?m 1996 tarihinde gazete ve TV'lerde ??kan a??klamalar?yla da teyid g?rm??t?r. ?atl?'n?n kokain kulland??? iddias?:
Susurluk'ta meydana gelen kaza sonras?nda, ?e?iti yay?n organlar?nda, ?atl?'n?n ?zerinde kokain bulundu?u ?eklinde bir iddia yer alm??, ve Ankara'da jandarma laboratuvar?ndaki tespitler sonucunda ?atl?'n?n kokain kulland??? do?rulanm??t?r.

Ara?t?r?lmas?nda fayda g?r?lenler:
Bahse konu iddialardan ?nemli g?r?len ve ara?t?r?lmas? gerekti?i de?erlendirilenler a?a??da sunulmu?tur:
?iller ?zel ?rg?t? ad? alt?n da faaliyetlerini s?rd?rd??? iddia edilen bir yap?lanman?n mevcudiyetinin tespiti, bu su?lama ile ba?lant?l? t?m iddialar?n do?ru olup olmad?klar?na vuzuh kazand?r?lmas? suretiyle m?mk?n olabilecektir.
1980'li y?llar?n ba?lar?nda, devletle ba?lant?l? g?sterilmeye ?al???larak g?ndeme getirilen ASALA'ya y?nelik eylemin inceleme konusu olan iddialarla ilgisi ve konu hakk?nda te?kilat?m?z?n herhangi bir bilgisi bulunmamaktad?r.
?atl?'n?n ?svi?re'de tutuklu bulundu?u cezaevinden, CIA T?rkiye ?stasyon ?efi taraf?ndan ka??r?lmas? iddias?n?n, ??i?leri ve D??i?leri bakanl?klar?n?n ?svi?re'deki ilgili kurulu?larla yapacaklar? koordine sonucunda a??kl??a kavu?turulabilece?ine inan?lmaktad?r.
Mart 1995 tarihinde, Azerbaycan Cumhurba?kan? Haydar Aliyev'e y?nelik darbeyi, Tansu ?iller'in onay? ile d?nemin T?rk cumhuriyetlerinden sorumlu Devlet Bakan? Ayvaz G?kdemir, Emniyet Genel M?d?r? A?ar, ?brahim ?ahin ve Korkut Eken planlam??, ancak M?T'in olay? S?leyman Demirel'e bildirmesi ve Cumhurba?kan?'n?n da Aliyev'i haberdar etmesi ile darbe giri?imi ba?ar?s?zl??a u?ram??t?r. M?T M?ste?arl???, y?r?tmekte oldu?u istihbarat ?al??malar? s?ras?nda, Haydar Aliyev'e suikast giri?imi haz?rl??? yap?ld???n? belirlemi? ve durum yetkili makamlar arac?l??? ile Haydar Aliyev'e intikal ettirilerek suikast ?nlenmi?tir. M?T M?ste?arl???, kendisine d??en yasal g?revi yerine getirmi? olup, bunun d???nda ?ne s?r?len iddialar?n M?T M?ste?arl??? ile ilgisi bulunmamaktad?r. Fethullah Hoca'n?n, ?iller'in kara para aklama i?inde gizli orta?? oldu?u, Fethullah Hocac?lar?n CIA'n?n b?lgemizdeki en ?nemli sivil toplum kurulu?u oldu?u iddialar?, Maliye Bakanl??? m?fetti?lerinin Fethullah G?len'in mali kay?tlar?n? incelemesi ile ??i?leri ve D??i?leri bakanl?klar?n?n ilgili kurulu?larla yapacaklar? koordine sonucunda ??z?lebilece?i de?erlendirilmektedir.
Avusturya'da tutuklu bulunan H. Bayba?in ile M. A?ar aras?nda uyu?turucu ticareti ba?lant?s?n?n olup olmad???n?n a??kl??a kavu?turulabilmesi i?in, Bayba?in'in daha ?nce tutuklu bulundu?u ?ngiltere, Hollanda ve halen cezaevinde yatmakta oldu?u Avusturya'daki faaliyetleri; ??i?leri Bakanl??? Emniyet Genel M?d?rl??? taraf?ndan ilgili ?lkelerin g?venlik kurulu?lar? ile koordine kurulmas? gerekmektedir. Ayr?ca H. Bayba?in'in, M. A?ar ile olan ili?kisini bildi?ini iddia etti?i avukat? ?lhan Ongan'?n ifadesine ba?vurulmas?n?n yararl? olaca?? m?talaa edilmektedir.
Emniyetteki A?ar ekibine ba?l? olarak ?al??an ?lk?c? mafya liderlerinden Abdullah ?atl? ve ekibinin su? ?rg?t? i?erisinde ?al???p ?al??mad???, s?z konusu ekibin iddialarda yer ald??? gibi, M. A?ar'?n talimat?yla, bir?ok ki?iyi ?ld?r?p ?ld?rmedi?i iddias?, Emniyet Genel M?d?rl??? i?inde te?ekk?l ettirilecek muhakkik yetkisine sahip bir grup taraf?ndan, s?z konusu iddialarda ad? ge?en ?ah?slar?n ifadelerine ba?vurulmas? suretiyle ??z?me kavu?turulabilecektir. Nitekim ?. L?tf? Topal'?n ?ld?r?lmesi olay?nda kullan?lan silahlarda A. ?atl?'n?n parmak izinin bulundu?u yolundaki emniyet tespiti de bu iddian?n k?smen de olsa do?rulu?unu teyit eder mahiyettedir.
?mer L?tf? Topal'?n kumarhanelerinden gelen gelirden daha fazla pay alabilmek i?in M. A?ar, S. Bucak ve H. Kocada? taraf?ndan ?ld?r?l?p ?ld?r?lmedi?i iddialar?: Topal ve Topal'a ait ?irketlerin, ad? ge?en ?ld?r?lmeden ?nceki ?? ayl?k d?nemi kapsayan para transferleri ile yak?nlar?n?n malvarl?klar?n?n mali yetkililerce ara?t?r?lmas?, ?ahs?n ?lmeden ?nce yapt??? telefon g?r??melerinin T?rk Telekom taraf?ndan ortaya konulmas?n?n, Topal cinayetinin faillerinin t?m?yle a???a ??kar?lmas?na b?y?k ?l??de katk?da bulunaca?? de?erlendirilmektedir.
Tar?k ?mit'in, ?iller ?zel ?rg?t?'ne ili?kin olarak bildi?i konular nedeniyle ?ld?r?l?p ?ld?r?lmedi?i iddialar?n?n, ?mit'in en son beraber g?rd?kleri s?ylenilen polislerin ilgili savc?l?k taraf?ndan yeniden sorguya al?nmas? ile konunun vuzuha kavu?turulabilece?i de?erlendirilmektedir. Ayr?ca Tar?k ?mit'in k?z? Hande Bilici: Babas?n?n 17 y?ll?k M?T personeli oldu?unu, elinde M?T g?revlisi s?fat?yla imzalad??? belgelerin bulundu?unu, d?nemin Emniyet M?d?r? Mehmet A?ar imzal? ?zel plaka tahsis tutanaklar?n?n oldu?unu, babas?n?n kaybolu?unun ertesinde Mehmet Eym?r'?n g?nderdi?i iki M?T g?revlisinin kendisine, babas?n?n Mehmet A?ar'?n bilgisi dahilinde, m??aviri Korkut Eken'in iste?i ?zerine ?zel Harekat?? polislerce ka??r?ld???n?, M. Eym?r'?n, M. A?ar'? arayarak babas?na bir ?ey yap?lmayaca?? s?z?n? ald???n?, daha sonra M. Eym?r'le y?z y?ze g?r??t???n?, Eym?r'?n babas?n?n ?ld?r?ld???n? s?yledi?ini, ancak Korkut Eken'le yapt??? bir g?r??mede, Eken'in, babas?n?n ?zel bir g?revle yurtd???na g?nderildi?ini, d?nd??? zaman ?ld???n? s?yleyenlerin ne yapacaklar?n? merak etti?ini s?yledi?ini, babas?n?n ak?beti hakk?nda herhangi bir bilgi verilemez ise elindeki belgeleri a??klayaca??n? ifade etmi?tir.
Tar?k ?mit, ?e?itli kurulu?lara bilgi veren bir ki?i olarak tan?nmaktad?r. Nitekim, M?T M?ste?arl???'na da m?ste?arl???n g?rev alan?na giren konularda zaman zaman bilgi intikal etmi?tir. Bu nedenle T. ?mit'in k?z?n?n ifadesinde ad? ge?en ?ah?slar?n soru?turma kapsam?na al?nmalar?nda fayda g?r?lmektedir. Tar?k ?mit'e ili?kin bilgi notu Ek Sami Ho?tan'?n Dev Sol ?rg?t? ile ili?kilerinin yan? s?ra ?spanya, Hollanda, Kolombiya ba?lant?l? uyu?turucu ka?ak??l??? yap?p yapmad???n?n ortaya ??kart?labilmesi i?in, Emniyet Genel M?d?rl???'n?n bahse konu ?lkelerin ilgili birimleriyle ba?lant? kurmak sureti ile konuya ili?kin bilgi derlenmesi ve ad? ge?enin telefon kay?tlar?n?n incelenmesinin gerekti?i m?talaa edilmektedir.
Yzb. H?seyin Pepekal'?n halen Silahl? Kuvvetler b?nyesinde bulunup bulunmad???, Silahl? Kuvvetler'de ise hangi birimde ?al??t??? hususlar? Genelkurmay Ba?kanl???'nca belirlenebilecektir. Hakkari/Y?ksekova'da, uyu?turucu ka?ak??l??? amac?yla olu?turuldu?u iddia edilen ?niformal? ?ete ve benzerlerinin kurulmas?, sevk ve idaresine M. A?ar'?n yeri ve konumunun Jandarma Genel Komutanl??? ve Emniyet Genel M?d?rl??? b?nyelerinde olu?turulacak muhakkik yetkisinde bir komisyon taraf?ndan ara?t?r?lmas? gerekmektedir.
T?rkiye'de ka?ak??l?k faaliyeti y?r?t?rken ?ld?r?len ?ranl? K?rt orijinli Laz?m Esmaeili ve Askar Simitko'nun, ?zer ?iller ve M. A?ar ile ba?lant?s?, ?ld?r?lmeleri eyleminde an?lan ?ah?slar?n rollerinin olup olmad???, Askar Simitko'nun M?T'e bilgi verip vermedi?i iddialar?, ?ah?slar?n ?ld?r?lmeden ?nce yapt?klar? cep telefonu g?r??melerinin T?rk Telekom taraf?ndan tespiti ve Emniyet Genel M?d?rl???'n?n ara?t?rmalar? sonucu ??z?mlenebilecektir.
?ran uyruklu Askar Simitko, 1985 y?l?nda ?stanbul'a gelmi? olup, bu ?ehirdeki ?e?itli kanuni unsurlarla ili?kisi bulunan bir ?ah?st?r. Bu faaliyetleri nedeniyle zaman zaman g?venlik kuvvetleri taraf?ndan yakalan?p serbest b?r?k?ld??? s?ylenmektedir. Te?kilat?m?z ile bir ili?kisi bulunmamaktad?r. Ad? ge?en hakk?nda kay?tlar?m?za intikal etmi? bilgiler Ek de sunulmaktad?r. S. Edip Bucak'?n, devletten ald??? paray?, kendi a?iretine mensup koruculara da??t?p da??tmad??? hususuna, Maliye Bakanl???'ndan ?deme ?eklinin ??renilmesi ve ?demede g?rev alan personelin bilgilerine ba?vurulmas? suretiyle a??kl?k kazand?rabilecektir.
Tansu ?iller'in eski dan??man? ve Ba?bakanl?k M??aviri T. ?akir Atik'in, ?zer ?iller taraf?ndan bilgi s?zd?rmak gayesi ile M?T i?erisinde g?revlendirildi?i iddia edilmektedir. An?lan ?ahs?n M?T M?ste?arl??? ile ili?kisine dair bilgi notu Ek 13'de sunulmaktad?r. ?zg?r G?ndem Gazetesi'nin (?zg?r ?lke) 1994 y?l?nda bombalanmas? olay?n?n d?nemin Ba?bakan? Tansu ?iller'in emri ile Mehmet A?ar'?n emrindeki ?zel B?ro taraf?ndan ger?ekle?tirildi?i iddia edilmektedir.

?zerinde Durmaya Gerek Olmayan ?ddialar:
17 Eyl?l 1996 tarihli Ayd?nl?k Dergisi'nde II. M?T Raporu oldu?u iddia edilen ve bas?nda bir?ok tart??malara neden olan rapor yay?mlanm??t?r. S?z konusu iddiaya cevaben m?ste?arl???m?zca 5.11.1996 tarihinde, Anadolu Ajans? Genel M?d?rl???'ne g?nderilen a??klamada: Son g?nlerde medyada Milli ?stihbarat Te?kilat?'na atfedildi?i ?ekilde herhangi bir kurulu?a veya ?ahsa verilmi? bir rapor mevcut de?ildir hususlar?na yer verilmi?tir. Hiram Abas'?n ?iller ?rg?t? taraf?ndan ?ld?r?ld??? iddias?: Bu eylemin 26.09.tarihinde Dev Sol militanlar? Hayri Ko?, Ferit Eliuygun, Bahattin An?k ve Ahmet Faz?l Erc?ment ?zdemir taraf?ndan ger?ekle?tirildi?inin bilinmesi nedeni ile ?nem ta??mamaktad?r. H. Kocada?'?n Gonca Us ile hissi ili?kisi bulundu?u iddias? ise ?atl?'n?n e?i Meral ?atl?'n?n bu konudaki a??klamalar? dolay?s?yla ?zerinde durulacak nitelikte bulunmamaktad?r.

SONU? VE DE?ERLEND?RME
Ba?bakanl?k'tan g?nderilen dosya i?eri?i, kay?tlar?m?zda mevcut olan ve ula??labilen di?er bilgilerle birlikte incelenmi?, inceleme sonu?lar? ana hatlar? ile yukar?daki maddelerde ve ayr?nt?l? olarak da bu yaz?n?n ekinde sunulan b?l?mlerde belirtilmi?tir. Bizatihi trafik kazas? olay?, izah? zor veya savunulamayacak bir beraberli?i net olarak ortaya koymaktad?r. Kaza yapan ara?ta bulunan silahlar, belgeler ve di?er bulgular ise ara?ta bulunanlar?n su? ama?l? bir faaliyet i?inde bulunduklar?na kuvvetli emare niteli?indedir. Baz? belge ve bulgular ise esasen bizzat te?kil etmektedir. Ancak bunlar?n ger?ek niteli?inin ara?t?r?lmas?, do?al olarak bu belge, bilgi ve bulgular?n yedinde bulundurma yasal hakk?na sahip olan devlet kurulu?lar?n?n (yarg? organ? ve yarg? organ? ile birlikte tahkikat? y?r?tecek g?venlik kuvvetlerinin) yetki alan?na girmektedir. Ge?mi? tarihlere ait ve olayla birlikte yeniden g?ndeme gelmi? olan di?er olaylar ise vuku bulduklar? tarihte, yetkili ve g?revli kurulu?larca ara?t?r?lm?? olup, bunlara ili?kin bilgi, belge ifade tutanaklar? ve di?er hususlar an?lan kurulu?larda bulunmaktad?r. ?dari tahkikat ve yasal y?nden kovu?turma yetkisine sahip kurulu?lar?n bunlar?n ger?ek durumunu daha sa?l?kl? bir ?ekilde ortaya koyacaklar? (?ayet daha ?nceden bu hususlar zaten belirlenmi? ise) muhakkakt?r. Bun nedenle m?ste?arl?k?a: Devletin di?er yetkili kurulu?lar?n?n g?rev alan?na girilmeksizin ve an?lan kurulu?lar?n da kendileri a??s?ndan gerekli ara?t?rmay? zaten yapt?klar? d???n?lerek, mevcut bilgilerden hareketle bir inceleme yap?lmas? cihetine gidilmi?tir. Susurluk'ta meydana gelen kaza: Devletin baz? kurulu?lar?n?, bu kurulu?lar?n tasarruflar?n?, bir k?s?m siyaset?i ve b?rokrat? tart???l?r hale getirmi?tir. Tart??malar, bilin?li olarak veya bilin?sizce, olay?n ?ap?n? a?an boyutlara ula?t?r?lm??, zaman olarak da son yirmi y?l? kapsayacak ?ekilde yayg?nla?t?r?lm??t?r. Bu durum, bir yandan olay?n ger?ek niteli?inden sapt?r?lmas?na, di?er yandan da ilgili ilgisiz bir?ok konunun birbirine kar??t?r?larak tart??ma alan?na ?ekilmesine yol a?m??t?r. ?ncelemenin ?ddialar k?sm?nda da g?r?lece?i ?zere, bir k?s?m iddialar?n olay veya var oldu?u ?ne s?r?len ?rg?tlenme ile maddeten ve zaman olarak ilgisinin bulunmas? m?mk?n de?ildir. Buna ra?men devleti ve devletin tasarruflar?n? tart??maya a?abilmek i?in ?zellikle g?ndemde tutulmas?na ?al???lmaktad?r. Olayla ba?lant?l? ?evreler, ge?mi?te kalan ve ?e?itli d?nemlerde tart???lm?? olan baz? konular? (ASALA ile m?cadele gibi) g?ndeme getirerek, son zamanlarda vuku bulan olaylarla ili?kilerini kamufle etme, yayma e?ilimindedir. Ortada, bir?ok ciddi iddia ve itham mevcuttur. Bunlar?n b?t?n? ge?mi?te kalm??t?r. Maddi delillerle de kan?tlanmas? ?ok zor iddialard?r. Bu durum olaylar?n cesametiyle ba?lant?l? cezai sorumluluklar?n belirlenmesi a??s?ndan zorluklar yaratmaktad?r. Bununla birlikte, idari a??dan ilgili kurum ve kurulu?lar i?inden kolayl?kla tahkik edilecek hususlar da bulunmaktad?r. Sahte h?viyet, pasaport ve di?er belgelerin verilmesi, ticari ba?lant?lar gibi hususlar ara?t?r?labilir nitelik ta??maktad?r. Konunun medyada ele al?n?? bi?imi, ilgili ilgilsiz herkesin konu?turulmas?, olaylar? sapt?rmak isteyenlere b?y?k imkanlar sa?lam??, b?y?k ?l??de ger?eklerden uzakla?m??, somut olaylar ve olaylarla ili?kili ki?ilerden ?ok devlet ve devletin tasarruflar? tart???l?r hale getirilmi?tir. Bu durumun, olaylar?n ger?ek su?lular?yla, her vesileyle mevcut d?zene sald?rmay? adet haline getirmi? bir k?s?m maksatl? ?evrelerin i?ine yarad??? da ayr? bir ger?ektir. Tart??malar?n ula?t??? siyasi boyut ise malumlar?d?r. Bu durum, olaylara ili?kin ger?ek bilgi ve belgelere ula??lmas?n? zorla?t?rm??, daha ?ok spek?latif hususlar?n g?ndeme gelmesine yol a?m??t?r.
Susurluk olay? ayr?ca:
Devletin i?inde kontrols?z g??lerin varl???n?,
Bu g??lerin devletin ihtiya?lar? d???nda da baz? istenmeyen faaliyetlere y?nelebildi?ini,
G?venlik kuvvetlerinin resmi g??ler d???nda baz? unsurlar? da devlet g?revi ad? alt?nda kulland?klar?n?,
Devletin baz? belgelerinin (Pasaport vs.) gayri kanuni unsurlara verilebildi?ini,
Devletin ayn? kurulu?u i?inde, farkl? anlay??ta olanlar?n birbirleri ile devletin olanaklar?n? kullanarak m?cadele edebildiklerini,
?stihbaratta ve ?rt?l? operasyonlarda ?okba?l?l???n bulundu?unu, merkezi kontrol?n yeterli olmad???n?,
Gizlilik ta??mas? gereken devlet belgelerinin veya faaliyetlerinin dahi kolayca a??klanabildi?ini, tart???labildi?ini,
Kontrols?z g??lerin, baz? siyasi g??lerce veya ki?ilerce desteklendi?ini,
Devlet ad?na yap?ld??? ?ne s?r?len i?lerde dahi b?y?k miktarlarda maddi ??karlar?n s?z konusu oldu?unu (A. ?atl?'n?n ?irketleri ve mal varl??? gibi)
g?sterecek nitelikte emarelerin ??kmas?na neden olmu?tur.
Yukar?da k?saca de?inilen ve her biri ayr? ayr? ?neme sahip tespitlerden hareketle, ?ncelikle ?u hususlarda gerekli tedbirlerin al?nmas?nda fayda g?r?lmektedir.

G?venlik kuvvetlerinin, g?revlerini ifa ederken, yararlanmak durumunda bulundu?u her t?rl? unsurdan, istifade edebilme esaslar?n? ?ok iyi belirlenmesinde ve merkezi bir kontrole ba?lanmas?ndan fayda g?r?lmektedir.
?stihbaratta, ilgili kurulu?lar?n yetki alanlar?n? geni?letmeleri nedeniyle, ?ok ba?l?l?k bulunmaktad?r. Bunun sonucu olarak b?nyesinde istihbarat birimi bulunan b?t?n kurulu?lar istihari metodlar uygulayarak, g?rev alanlar?n? ilgilendirmeyen bilgi ve imkana sahip olmaktad?r. Bunlar il d?zeyinde uyguland???ndan merkezi kontrol?n d???nda kalmakta ve il d?zeyinde kontrolleri dahi yeterince sistemle?tirilmedi?inden kontrol d??? g??ler ortaya ??kmaktad?r. Bu nedenle mevcut mevzuat ?er?evesinde istihbarat yetkisine sahip kurulu?lar?n durumlar?n?n net olarak belirlenmesinde ve bu alanda her t?rl? merkezi kontrol? sa?layacak yasal kurulu? olan M?T M?ste?arl???'n?n koordinat?rl???n?n i?ler hale getirilmesinde zaruret bulunmaktad?r.
?rt?l? operasyonlar, b?t?n demokratik ?lkeler taraf?ndan ola?an?st? durumlarda, ulusal ??karlar?n korunmas? amac?yla ba?vurulan m?cadele metodlar?ndan birisidir. Ancak bu t?r ?al??malar, b?t?n ?lkelerde merkezi karara dayanmakta, etkili bir merkezi denetime tabi olmakta ve devletin me?ru g??lerince icra edilmektedir. Hangi gerek?e ile olursa olsun yukar?da de?inilen temel prensiplerin d???na ??k?lmas?, devlet y?netimi a??s?ndan ?e?itli s?k?nt?lar? ortaya ??karmaktad?r.
Devlet organlar?n?n, siyasi otoritenin karar?yla hareket etmesi demokrasinin gere?idir. Ancak, bu zaruretin, kurulu?lar?n siyasetin i?ine ?ekilmesi ?eklinde alg?lanmamas?, dolay?s?yla siyasi partilerimizin devlet kurulu?lar?na siyasi zihniyetleri, ??karlar? do?rultusunda yakla?mamalar? da ayn? ?l??de gereklidir. Mevcut politize olmu? kadrolar?n idari tedbirlerle ay?klanmas?, objektif kamu g?revi ve g?venli?i i?in vazge?ilmez bir ko?ul olarak d???n?lmektedir.
Ge?ici k?y koruculu?u uygulamalar?ndan kaynaklanan olumsuzluklar?n giderilmesi, sak?ncal? faaliyetler i?erisinde bulunanlar?n tespit ve takibini m?teakip kadro d??? b?rak?lmalar? ve sistemin g?venilir bir yap?ya kavu?turulmas? gerekmektedir. Ayn? ?ekilde itiraf??lardan istifade edilmesinin de kontrol edilebilir ?ekilde sisteme ba?lanmas?nda fayda g?r?lmektedir.
Di?er taraftan, devam eden tart??malar, yukar?da s?ralanan fakt?rlerin de etkisi ile g?venlik kuvvetlerimizi olumsuz ?ekilde etkiledi?i gibi kamuoyu nezdinde de itibar kayb?na neden olmaktad?r. B?t?n bunlar?n, toplumsal g?venli?imiz ve demokratik anayasal d?zenimiz a??s?ndan arzu edilmeyen geli?meler oldu?u s?ylenebilecektir. Ayr?ca, olaylar d?? d?nyada da T?rkiye'nin itibar?, demokrasinin gelece?i y?n?nde ciddi ele?tirileri ortaya ??karm??t?r.
Bu itibarla, ?ncelikle tart??malar? sona erdirecek veya en az?ndan s?n?rland?racak hukuki ve idari kovu?turmalar?n s?ratle sonu?land?r?lmas?nda, bunun akabinde de 6.8. maddede s?ralanan tespitlerin izalesini m?mk?n k?lacak, hukuki ve idari tedbirlere y?nelinmesinde fayda g?r?lmektedir.

Tolga ?akir Atik:
Ba?bakanl?k M??aviri olarak g?revli iken, Ba?bakanl?k Personel ve Prensipler Genel M?d?rl???'n?n 30.tarih ve B.O2.O.G.O.11 315 15515 say?l? yaz?s? ile te?kilat?m?za naklen atanmas?na muvafakat edilmi?, 03.11.1995 tarih ve 21266 say?l? M?ste?arl?k Onay? ile te?kilat?m?z emrine atanm??t?r. Ba?bakanl?k Personel ve Prensipler Genel M?d?rl???'n?n 06.11.1995 tarih ve B.O2. O.PPG.O.11 315 say?l? yaz?s? ile 3056 Say?l? Kanun'un 311 say?l? Kanun H?km?nde Kararname ile de?i?ik 36. maddesine g?re Ba?bakanl?k'ta istihdam?n?n uygun g?r?ld??? bildirilmi?tir. Ba?bakanl?k Personel ve Prensipler Genel M?d?rl???'n?n 18.01.1996 tarih ve B.O2.O.PPG.O.11 315 1 say?l? yaz?s? ile ``kendi iste?i ?zerine 18.01.1996 tarihi itibariyle asli g?revine iadesinin uygun g?r?ld??? bildirilmi?tir ve ad? ge?en ayn? tarihten itibaren te?kilat?m?zdaki g?revine ba?lam??t?r. ?lgili, 22.01.1996 14.061996 tarihleri aras?nda, te?kilat?m?z?n ilk defa g?reve ba?layan Meslek Memuru adaylar?na uygulanan Temel ve Haz?rl?k E?itimi g?rm??t?r. S?z konusu e?itimi m?teakip atand??? Malatya B?lge Ba?kanl???'ndaki g?revine 15.07.1996 tarihinde ba?lam?? ve daha sonra 02.10.tarih ve 19426 24231 say?l? M?ste?arl?k Onay? ile Ankara B?lge Ba?kanl??? emrine atanm??t?r. 21.10.1996 tarihinde Malatya ?nitemizden ili?i?i kesilen ve mehil m?ddetinin sona erdi?i 05.11.1996 tarihinden itibaren (10) g?n, 18.11.tarihinden itibaren (30) g?n s?re ile rapor alan ilgili, hen?z yeni g?rev yerine ba?lamam??t?r.

?mer L?tf? Topal:
Mahmut o?lu, 1942 Malatya/Do?an?ehir do?umludur. 1962 69 71 senelerinde tehdit yoluyla bono imzalatmak, b??aklama, yaralama, darp, adam ?ld?rme su?lar?ndan ?stanbul Emniyet M?d?rl???'nde kayd? bulunmaktad?r. 20.06.1978 tarihinde Bel?ika gazetelerinde Bel?ika'n?n Anvers ?ehrinde 6 kilogram eroinle yakalanm?? olup, ?zerinde Gaziantep Valili?i'nce verilen, Sad?k Sami Onar ad?na d?zenlenmi? bir pasaport ele ge?irilmi?tir. Ayr?ca Bel?ika ?zerinden ABD'ye uyu?turucu madde g?ndermekle de su?lanm??t?r. 14.06.1978 23.07.1981 tarihleri aras?nda Bel?ika'da hapis yatm??, bilahare ABD'deki eroin olay?yla ilgili cezas?n? ?ekmesi amac?yla an?lan ?lkeye iade edilmi?tir. New York'ta yarg?lanarak 5 y?l hapis cezas?na ?arpt?r?lm??t?r. 13.01 20.02.1989 tarihleri aras?nda Hollanda'n?n ?e?itli ?ehirlerinde b?y?k miktarda eroinle yakalanan ?ah?slar?n ifadelerinde ad? ge?mi?tir. 05.05.1989 tarihinde s?z konusu olayla ilgili olarak ?stanbul Narkotik ?ube M?d?rl???'nce yakalanm??, 05.05.1989 tarihinde ?stanbul DGM Cumhuriyet Savc?l???'nca serbest b?rak?lm??t?r. 1995 y?l? i?erisinde T?rkmenistan/A?kabat'ta otel ve kumarhanelerin i?letilmesini almak i?in giri?imlerde bulunmu?tur. ?stanbul'da kendisine ait Emperyal Gazinosu'nda uyu?turucu satt???, bu arada baz? emniyet mensuplar?na d?viz kar??l??? r??vet verdi?i duyumlar? al?nm??t?r. 28.07.1996 tarihinde ?stanbul'da ?ld?r?lm??t?r.

Sedat Demir:
Hasan o?lu, 1958, Artvin do?umludur. Muhtelif tarihlerde ?e?itli su?lardan Ankara S?k?y?netim Komutanl???'nca g?zetim alt?na al?n?p bilahare, 1402 say?l? kanunun 15. maddesi gere?i tahliye edilen ?ah?slar aras?nda ad? ge?mektedir. Ankara Emniyet M?d?rl??? Narkotik ?ube M?d?rl??? Komiser Muavini olarak g?rev yapt??? 1979 y?l? i?erisinde POL DER'e ?ye oldu?undan DEV YOL ?rg?t?n?n g?r??? do?rultusunda polis te?kilat? i?erisinde birim olu?turdu?u iddias? ile 1982 y?l?nda ifadesi al?nm??t?r. ?stanbul Asayi? ?ube M?d?r? g?revindeyken, Tevfik A?ansoy ile kokain i?ine girdi?i, bu i?te Tevfik A?ansoy taraf?ndan aldat?ld??? ve Alaattin ?ak?c?'yla birlikte A?ansoy'a kar?? cephe ald??? yolunda iddialar bulunmaktad?r. Halen hakk?ndaki soru?turma nedeniyle g?venlik kuvvetlerince aranmaktad?r.

Nurullah Tevfik A?ansoy:
Ya?ar Ay?e o?lu, 1960 Bitlis do?umludur. ?lk?c? g?r??? benimsemektedir. 12 Eyl?l 1980 ?ncesi, ?stanbul/?i?li ve G?ltepe'de adam ?ld?rme, yaralama, bomba atma t?r?nde muhtelif eylemlerle ilgili oldu?u gerek?esiyle, 20.5.1979 tarihinde S?k?y?netim Komutanl??? 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nce tutuklanm??t?r. Ancak an?lan mahkemece tutuksuz olarak yarg?lanmas?na karar verilmi?, bilahare beraat etmi?tir. 10.07.1981 tarihinde, Zafer Ereske'nin 1980 y?l?nda ?ld?r?lmesine i?tirak edenler aras?nda bulunmas? nedeniyle tutuklanm??t?r. 29.01.1981'de bomba atmak, ruhsats?z silah ta??mak su?lar?ndan mahkum edilmi?tir. 24.04.1988 tarihinde Metris Cezaevi'nde bulundu?u s?rada pi?manl?k yasas?ndan istifade etmek amac?yla dilek?e vermi?tir. 27 A?ustos 1996 tarihinde ?stanbul'da Tansu ?iller'in koruma polisleri Celal Bab?r ve Ferda Temel ile birlikte iken, Alaattin ?ak?c?'n?n adamlar? taraf?ndan yap?lan sald?r? sonucunda Bab?r'le birlikte hayat?n? kaybetmi?tir.

Medet Serhat:
?sa Bahar o?lu, 1943 Kars I?d?r do?umludur ?stanbul Hukuk Fak?ltesi mezunudur. 1959 y?l?nda kar??t??? bir K?rt??l?k olay?ndan ?t?r? 13 ay tutuklu kalm??, bilahare serbest b?rak?lm??t?r. Yarg?tay'?n davay? bozmas? ?zerine, 10 ay 20 g?n hapse mahkum olmu?tur. 1963 y?l?nda ?stanbul'da ??kartt??? Denge adl? dergide K?rt??l?k propagandas? yapt??? gerek?esiyle tutuksuz olarak yarg?lanm??t?r. 1965 tarihi itibariyle K?rt?? cemiyet kurmak su?undan 1 y?l 4 ay hapis cezas? alm??t?r. 1977 y?l?nda Yugoslavya/Zagreb'de yap?lan Uluslaras? Avukatlar Toplant?s?'ndan sonra Moskova'ya giderek Sovyet Kom?nist Partisi Gen?lik Te?kilat? yetkilileriyle K?rtlere ve DDKD'ye yap?lacak yard?m konusunu g?r??m??t?r. 1978 tarihinde Calal Talabani paralelinde yurtd???nda faaliyet g?steren ?ttihad i Vatani K?rdistan isimli ?rg?t?n ?stanbul Temsilcili?i'ne se?ilmi?tir. 1979 tarihinde yap?lan mahalli se?imlerde Kars'tan CHP aday? olmu?tur. 1980 tarihinde ge?ici ?ye s?fat?yla TKP'ye kat?lm??t?r. 27.01.1981 tarihinde kom?nizm ve k?rt??l?k propagandas? yapt??? gerek?esiyle tutuklanm?? ve 29.01.de serbest b?rak?lm??t?r. 1982 tarihi itibariyle Erzurum'da s?rd?r?len PKK davas?n?n avukatl???n? yapm??t?r. Ayn? y?l itibariyle Bar?? Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi olmas? nedeniyle tutuklanm??, 1983 Kas?m ay?nda serbest b?rak?lm??t?r. 1984 y?l? itibar?yla, uyu?turucu madde ka?ak??l??? yapan Beh?et Cant?rk'?n avukat?d?r. 1990 y?l?nda ?stanbul'da K?rt Ulusal Birli?i'nin tesis edilmesi, bu meyanda ulusal meclis ile legal siyasi K?rt partisi kurulmas? amac?yla olu?turulan ``K?rt Hak ve ?zg?rl?kler Vakf?n?n kurucular? aras?nda yer alm??t?r. 1991 y?l? itibar?yle Bar?? Komitesi Derne?i san?k vekillerindendir. 18 19 Aral?k 1993 tarihleri aras?nda Ankara'da yap?lan Demokrasi Partisi (DEP) Kurultay? ile ilgili olarak haz?rlanan Demokrasi Kurultay? ??in ?a?r? ba?l?kl? bildirileri imzalayan ?ah?slar aras?nda yer alm??t?r. Ekim 1994 tarihinde Ankara DGM'de yarg?lanan m?nfesih DEP milletvekillerinin avukatlar? aras?ndad?r. 12.11.1994 tarihinde ?stanbul/Erenk?y'deki evinin ?n?nde ?of?r?yle ?ld?r?lm??t?r.

Adnan Y?ld?r?m:
Selim o?lu, 1957 Diyarbak?r do?umludur. ?ubat 1994 tarihi itibariyle ?stanbul Ye?ilyurt ??nar Oteli'nde Sava? Buldan ve Hac? Karay ile birlikte silahl? ?ah?slarca ka??r?lm??t?r. 04.06.1994 tarihinde Bolu Y???lca il?esi Yukar?kara? grup k?y yolunda ?l? olarak bulunmu?tur.

Hac? Karay:
Fehim o?lu, 1950 Hakkari Y?ksekova do?umludur. 13.02.1993 tarihi itibariyle Diyarbak?r Cezaevi'nde ba?lat?lan a?l?k grevi eylemini desteklemek amac?yla Y?ksekova'da kepenk kapama eyleminde bulunmu?tur. A?ustos 1993 tarihi itibariyle Hakkari Y?ksekova'da uyu?turucu ticareti yapan ?ah?slar aras?nda yer alm??t?r. Sava? Buldan ile irtibatl?d?r. Mart 1995 tarihi itibariyle iki k?z karde?i G?lcan ve G?lsen Karay, PKK ?rg?t?ne kat?lmak amac?yla k?rsal alana ??km??t?r. 02 Haziran 1994 tarihi itibariyle ?stanbul Ye?ilyurt ??nar Oteli'nden Sava? Buldan ve Adnan Y?ld?r?m ile birlikte silahl? ?ah?slarca ka??r?lm??t?r. 04.06.1994 tarihinde Bolu Y???lca il?esi Yukar?kara? grup k?y yolunda ?l? olarak bulunmu?tur.

Sava? Buldan:
??kr? o?lu, 1964 Hakkari Y?ksekova do?umludur. 1979 tarihi itibariyle Y?ksekova'da PKK paralelinde faaliyet g?stermi?tir. Mart 1979 tarihi itibariyle Hakkari Y?ksekova'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak C.Savc?l??'nca hakk?nda dava a??lm??t?r. 1980 tarihi itibariyle K?z?ltepe ve Diyarbak?r'da K?rdistan Ulusal Kurtulu??ular? (KUK) ile PKK ?rg?t? aras?nda meydana gelen ?at??malar sonucunda baz? PKK mensuplar?n? evinde bar?nd?rm??t?r. Ayn? y?l itibariyle civar k?ylerde di?er baz? sempatizanlarla birlikte A?iretlik konusunu i?eren propaganda faaliyetinde bulunmu?tur. Mart 1992 tarihi itibariyle Nevroz Olaylar? sonucunda g?zalt?na al?nan ?ah?slara avukat tutanlardand?r. Haziran 1992 tarihi itibariyle ?stanbul'da ikamet etti?i d?nemde uyu?turucu ticaretinde bulunmu? ve elde edilen gelirin b?y?k bir b?l?m?n? PKK'ye aktarm??t?r 28.07.1992 tarihinde, ?stanbul Haznedar'da ele ge?irilen silah ile ilgili olarak g?zalt?na al?nm?? ve bilahare sevk edildi?i DGM'ce tutuklanm??t?r. 02.06.1994 tarihinde ?stanbul Ye?ilyurt ??nar Oteli'nde yan?nda bulunan Adnan Y?ld?r?m ve Hac? Karay ile birlikte silahl? ?ah?slarca ka??r?lm??lard?r. 04.06.1994 tarihinde ise Bolu Y???lca il?esi Yukar?kara? grup k?y yolunda ?l? olarak bulunmu?tur.

Yusuf Ekinci:
Kamil o?lu, 1942 Lice Diyarbak?r do?umludur. Haziran 1963 tarihi itibariyle Ankara ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi 2. s?n?f ??rencisi olup, ?evresinde sosyalist K?rt?? olarak tan?nmaktad?r. Aral?k 1963 tarihinde Ankara'da faaliyete ge?irilen T?P'nin gen?lik kollar? ?yeleri aras?nda yer almakta olup, partinin yay?n organ? Emek?i gazetesinin genel yay?n m?d?r? olarak g?rev yapm??t?r. Nisan 1969 tarihi itibariyle mizuniyetini m?teakip staj amac?yla Diyarbak?r'a gitmi? olup, burada Anayasay? Koruma Kanun tasar?s?n? protesto etmek amac?yla mitinge kat?lm??t?r. 1970 1971 tevkifat? ?er?evesinde Devrimci Do?u K?lt?r Ocaklar? (DDKO) b?nyesinde K?rt??l?k faaliyeti g?sterdi?i gerek?esiyle dava a??lm??t?r. 1972 tarihi itibariyle Diyarbak?r'da avukatl?k yapm?? olup, K?rt??l?k hareketini drije etmeye ?al??m??t?r. Nisan 1971 tarihinde T?P'nin 4. Genel Kurulu'nda karde?i Tar?k Ziya Ekinci'nin fikirlerine muhalif oldu?unu belirterek as?l amac?n?n; K?rdistan'?n tahakkuku oldu?unu, kendisinin ise K?rt milliyet?isi oldu?unu ifade etmi?tir. Aral?k 1984 tarihi itibariyle Ankara'da avukatl?k yapm??t?r. ?ubat 1990 tarihi itibariyle SHP'den ihra? edilmi? olmas? nedeniyle, M. Ali Eren ile birlikte Marksist bir parti kurma ?al??malar?na ba?lam??t?r. 25.02.1994 tarihinde Ankara G?lba?? il?esi Doktorlar Sitesi mevkiinde ?l? olarak bulunmu?tur.

Beh?et Cant?rk:
Re?it o?lu, 1950 Lice do?umludur. Ermeni as?ll?d?r. 1975 tarihinden itibaren baz? ka?ak??lar?n faaliyetlerine para vermek suretiyle ortak olmu?tur. 1975 y?l?nda ?lerici Gen?lik Derne?i'nin (?GD) tertipledi?i Diyarbak?r Lice protesto y?r?y???n?n organize edilmesine kat?lm?? ve para yard?m?nda bulunmu?tur. Ayn? y?l askere gitmemek amac?yla r??vet vererek Konya Askeri Hastanesi'nden ??r?k raporu alm??t?r. 1977 y?l?nda silah ka?ak??l???na ba?lam??t?r. 1978 sonlar?nda T?rkiye'nin Do?u B?lgesi ile Irak ve ?ran'?n bir par?as?nda m?stakil bir K?rt devleti kurmay? ama?layan, Celal Talabani'ye ba?l? ?ttihad ? Vatani K?rdistan Partisi ile i?birli?i i?erisinde bulunan Devrimci Do?u K?lt?r Dernekleri'ne (DDKD) ?ye olmu? ve bu ?rg?te maddi yard?mda bulunmu?tur. Ayn? tarihte, DDKD'yi maddi y?nden kuvvetlendirmek amac?yla silah, m?himmat, uyu?turucu madde ve g?mr?k ka?ak??l???na ba?lam??t?r. 1979 y?l?nda Bulgaristan'dan ka?ak olarak PKK'ye silah getirmi?tir. 1981 y?l?nda, illegal olarak Suriye'ye gitmi? ve ASALA ?yeleriyle, ASALA DDKD i?birli?i ile uyu?turucu madde ka?ak??l??? faaliyetlerini birlikte organize etme karar? alm??t?r. 1981 1983 y?llar? aras?nda Kapal??ar??'da kuyumcu Ermeni ve S?ryanilerle alt?n ve p?rlanta ka?ak??l??? yapm??t?r. 1983 tarihinde D?ndar K?l?? ve ?smail Hac?s?leymano?lu'nun, Kapal??ar??'daki gayrim?slim ve Diyarbak?rl?lara, alt?n ve p?rlanta ka?ak??l???n? ele ge?irebilmek amac?yla bask? yapmas? ?zerine, ASALA'n?n Kapal??ar??'ya yapt??? bombal? ve silahl? eylemi organize etmi?tir. 1983 y?l? itibar?yla Diyarbak?r'daki eroin tekelini elinde tutmakta ve ?stanbullu Ermeniler ile ASALA kanal?yla yurtd???na pazarlamaktad?r. 22.06.1984 tarihinde K?rdistan ???i Partisi ve K?rdistan ?nc? ???i Partisi mensubu olmas? dolay?s?yla Ankara S?k?y?netim Komutanl???'nca tutuklanm??t?r. Mart 1993 ay? itibar?yla Akdeniz'de bat?r?lan K?smetim I gemisinde bulunan 3 ton uyu?turucuya H?seyin Bayba??n ile ortakt?r. PKK'ye para toplanmas?nda ka?ak??lar ile ?rg?t aras?nda arac?l?k yapm??t?r. Nisan 1992 tarihinde ?ranl? H?sno adl? ?ah?s ile birlikte Pakistan'dan T?rkiye'ye 6 ton bazmorfin ve 5 ton esrar getirmi?tir. Beh?et Cant?rk, uyu?turucunun da??t?m?nda PKK'ya yard?mda bulunan ka?ak??lar? tercih etmi?tir. Muhtelif tarihlerde, Sava? Buldan, H?seyin Erez, Hasan Erez, Cahit Kocakaya ve Ey?p Kocakaya adl? uyu?turucu ka?ak??lar?ndan PKK ad?na para toplam??t?r. 14 Ocak 1994 tarihinde kimli?i belirsiz ki?ilerce ka??r?lm??, cesedi, bir g?n sonra Sapanca yak?nlar?nda bulunmu?tur.

Sedat Edip Bucak:
?smail Hakk? o?lu, 1960 ?anl?urfa/Siverek do?umludur. ?anlurfa/Siverek Bucak A?ireti reisidir. 1987 tarihi itibariyle DYP ?anl?urfa milletvekilidir. Ekim 1993 tarihi itibariyle DEP Siirt Milletvekili Z?beyir Aydar, ??rnak Milletvekili Selim Sadak ile bir g?r??me yapm??t?r. G?r??mede, devletin K?rt ve T?rk halklar? aras?ndaki karde?li?i bozmak i?in elinden geleni yapt???n? ifade etmi?tir. Aral?k 1993 tarihi itibariyle Urfa Siverek il?e merkezinde Siverek Gen?li?i ibareli bildiri da??t?lmas?n? sa?lam??t?r. 24 Aral?k 1996 genel se?imlerinde DYP ?anl?urfa milletvekilidir.

Mehmet A?ar:
Z?lf? o?lu Elaz?? do?umludur. 19 Ekim 1984 tarihinde ?stanbul Emniyet M?d?r Yard?mc?s? iken ?lk?c? drijanlardan Celal Adan ile g?r??m??t?r. 3 Temmuz 1985 tarihi itibariyle ?stanbul Emniyet M?d?rl???'nde Asayi? ?ube M?d?r? g?revini y?r?t?rken, S?leymanc? unsurlarla ilgili hizip gruplar?na ait soru?turma tahkikat gibi gizli kalmas? gereken konular? ve dosyalar?, ?irketin sahipleri olan ?brahim Aslan ile Mahmut ?ahin adl? S?leymanc?lara bildirmi?tir. 4 Eyl?l 1986 tarihinde ?lk?c? Selim Kaptano?lu, ?ek ve senet tahsili yapt?klar?n?, Alparslan T?rke?'in ad? ile babalardan para toplad?klar?n?, toplanan paralar?n bir k?sm?n? Alpaslan T?rke?'e, bir k?sm?n? ise tutuklu baz? ?lk?c?lere g?nderdiklerini, bu i?leri yaparken M?d?r Yard?mc?s? Mehmet A?ar ile s?k? temasta olduklar?n? ifade etmi?tir. 5 Aral?k 1990 tarihi itibariyle S?leymanc? Kemal Ka?ar'dan r??vet ald??? belirtilmi?tir. 29 Eyl?l 1993 g?n? yap?lan Polis Akademisi'nin s?navlar?nda akademiye ?lk?c?lerin al?nmas? y?n?nde bask? yapm??t?r. 24 Aral?k 1995 genel se?imlerinde DYP Elaz?? milletvekili se?ilmi?tir. 1996 y?l?nda kurulan 53. H?k?met (ANAP DYP Koalisyonu) kabinesinde Adalet Bakan? olarak g?rev alm??t?r. Ayn? y?l kurulan 54. H?k?met (REFAH DYP Koalisyonu) b?nyesinde ise ??i?leri Bakanl??? g?revinde bulunmu? olup, 8 Kas?m 1996 tarihinde g?revinden istifa etmi?tir.

Abdurrahman Bu?day:
S?leyman o?lu, Palu 1959 do?umludur. 1976 tarihi itibariyle ?lk? Ocaklar? Derne?i Malatya ?ubesi Y?netim Kurulu ?yelerindendir. 1977 tarihinde CHP taraf?ndan Malatya'da d?zenlenen mitingde bombalama eyleminde bulunan ?lk?c?ler aras?nda yer alm??t?r. 20 Eyl?l 1979 tarihinde Malatya'da m?hendis H?seyin Tuluk'u ?ld?rme eyleminde bulunmu?tur. 1979 tarihi itibariyle T?B DER ?yesi Bekta? Mutlu'nun ?ld?r?lme eyleminde bulunan ?ah?slardand?r. 1981 tarihi itibariyle Malatya S?k?y?netim Komutanl???'nca aranmas? nedeniyle ?stanbul'da Erol Ta?'?n himayesinde sakland??? ve ad? ge?en ?ahsa ait kahvehaneyi bulu?ma yeri olarak kulland??? yolunda haber intikal etmi?tir. Temmuz 1989 tarihi itibariyle Avrupa'ya ka?m??, burada PKK mensuplar?yla yak?n ili?ki i?erisinde bulunarak uyu?turucu ticareti konusunda PKK ad?na faaliyet g?stermi?tir. Temmuz 1989 tarihinde T?rkiye'ye gelece?i y?n?nde haberler intikal etmi?tir.

Haluk K?rc?:
??kr? Hafize o?lu, 1958 Erzurum do?umludur. ?lk?c? kesim i?erisinde ?di Amin lakab? ile tan?nmaktad?r. 24 Mart 1978 tarihinde Ankara'da Cumhuriyet Savc? Yard?mc?s? Do?an ?z ile 9 Ekim 1978 g?n? Bah?elievler semtinde 7 T?P'linin ?ld?r?lme eylemlerinin san??? olarak aranm??t?r. 8 Eyl?l 1978 tarihinde ?stanbul'da sahte kimlikle yakalanarak Ankara'ya getirilmi?tir. 1986 y?l? i?erisinde 3419 say?l? kanun h?k?mlerinden yararlanmak amac?yla Cumhuriyet Savc?l???'na m?racaat etmi?tir. ?fadesinde; Bah?elievler katliam?n? ?stlenmesine ra?men mevcut bilgilere ilave yeni bir bilgi vermemi?tir. 16 Temmuz 1989 tarihinde Bursa Cezaevi'ndeki a??k g?r??te, ?zerinde Ali Ekinci sahte kimli?i ile firar te?ebb?s?nde bulunmu?tur. 26 Nisan 1991 tarihinde Bursa Cezaevi'nden ?artl? tahliye edilmi?tir. 1991 y?l? i?erisinde T?rk Federasyonu y?netiminde g?rev almak ?zere Almanya'ya gidece?i istihbar edilmi?tir. ?lk?c? kesim i?erisinde ?nemli bir etkinli?e sahip olan ad? ge?en, MHP y?netiminde ?st kademede g?rev alan ?ah?slarla iltisakl?d?r.

Ayvaz G?kdemir:
S?leyman o?lu, Gaziantep 1947 do?umludur. ??retmen Okullar? Eski Genel M?d?r?'d?r. May?s 1990 tarihi itibariyle MHP Genel Ba?kan? Alparslan T?rke? taraf?ndan, ?lk?c? kesim i?erisinden uzakla?t?r?lm??t?r. Aral?k 1991 se?imlerinde Gaziantep'ten DYP milletvekili olarak se?ilmi?tir. DYP b?nyesinde s?rd?r?len ?lk?c?lerin kadrola?ma ?al??malar?n? fiilen y?r?tmektedir. 24 Aral?k 1995 genel se?imlerinde DYP Kayseri milletvekilidir.

Ali Yasak (Drej Ali):
Halil o?lu, 1956 Urfa do?umludur. 19 Aral?k 1977 tarihinde ?lk? Ocaklar? Derne?i (?OD) Urfa ?ubesi Y?netim Kurulu ?yeli?ine se?ilmi?tir. 1978 y?l?nda Urfa E?itim Enstit?s? ??renci Derne?i ba?kan?d?r. 12 Ocak 1978'de kanunsuz y?r?y??e kat?lmaktan tutuklanm??, 25 Ocak 1978 tarihinde yap?lan mahkemesinde tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?lm??t?r. 26 Ocak 1978'te kar??t g?r??l?lerle girdi?i silahl? ?at??ma neticesinde yaralanm??t?r. 1990 y?l? itibariyle ?stanbul'da yeralt? d?nyas? ile irtibatl? olarak ?ek senet k?rma i?lerinde bulunmu? ve yurtd???ndaki ka?ak ve aranan ?lk?c? ?ah?slarla temas halinde bulunmu?tur.

H?seyin Duman:
Re?it o?lu, 1975 Hakkari/rkez Kavakl? k?y? n?fusuna kay?tl?d?r. 26 Ocak 1993 tarihinde g?venlik kuvvetleri taraf?ndan yap?lan operasyon sonucunda, 2 torba i?inde 38 torba halinde 37 kilogram esrar maddesinin ele ge?irilmesi ile ilgili olarak g?zalt?na al?nan ?ah?slardand?r.

Mustafa Deniz:
As?l ad? ?hsan Hakan'd?r. Mehmet Emin, Sabiha o?lu, 1965 Ankara do?umludur. PKK itiraf??s? olmas? nedeniyle Mustafa Deniz kod ad?n? alm??t?r. Haziran 1993 tarihinde A. Cem Ersever ile birlikte Ankara'da Mezopotamya Film Video Bas?n Yay?n Sanayi ve Ticaret Ltd. ?ti.'ni kurmu?tur. 1 Kas?m 1993 tarihinde Ankara/Polatl? Avc?lar K?y? yak?n?nda kafas?na kur?un s?k?larak ?ld?r?lm??, cesedi bulunmu?tur.

Neval (veya Nevval) Boz:
Hasan k?z?, Antakya do?umludur. A. Cem Ersever'in terc?manl???n? yapm??t?r. Suriye/?am'da T?p Fak?ltesi'nde okurken s?navlara girmemesi nedeniyle kayd? silinmi?tir. A. Cem Ersever, hissi ili?ki i?erisinde bulundu?u ad? ge?enin T?rkiye'deki t?p fak?ltelerinden birine kayd?n?n al?nmas? i?in ?aba sarfetmi?tir. 9 Kas?m 1993 g?n? ?stanbul Ankara otoyolu ?zerinde ?l? olarak bulunmu?tur...

Askar (Asko) Simitko:
Tahirhan o?lu, ?ran Urumiye 1953 do?umludur. Eyl?l 1985 tarihi itibariyle ?stanbul'da ikamet etmekte olup, babas? ile birlikte Barzani ?rg?t? mensuplar? aras?nda irtibat? sa?lam??t?r. Ayn? tarih itibariyle ?ran ?stihbarat?'nda g?revli ?ah?slarla irtibatl? olup, an?lan g?revlilerce ?stanbul'da faaliyet g?steren ?ah yanl?lar? ve HM? mensuplar?n?n faaliyetleri ve kimlikleri hususlar?nda bilgi toplanmas? y?n?nde ?al??mas? istenilmi?tir. 1993 y?l? itibariyle ???nc? bir ?lkeye gitmek ?zere s???nma talebinde bulunmu?tur. Ocak 1995 tarihinde yan?nda bulunan Laz?m Esmaeili ile birlikte Atak?y Polat R?nesans Oteli'ndeki gazinodan ??karken, kimli?i belirsiz ki?ilerce ka??r?lm??lard?r. ?stanbul/Silivri Kerev deresi i?erisinde kur?unlanarak ?ld?r?len Askar Simitko ve Laz?m Esmaeili'nin cesetleri, 28 Ocak 1995 tarihinde bulunmu?tur.

Lazem (Laz?m) Esmaeili:
Selim o?lu, 1945 Urumiye ?ran do?umludur. Eyl?l 1991 tarihi itibariyle ?stanbul'da faaliyet g?steren Beyaz?t D?? Ticaret Ltd. ?ti.'nin orta?? olup m?d?rl???n? yapm??t?r. ??i?leri Bakanl??? Emniyet Genel M?d?rl???'nden 20 May?s 1991 20 Eyl?l 1992 tarihine kadar ?al??ma izni alm??t?r. ??i?leri Bakanl??? Emniyet Genel M?d?rl???'nce 11 Eyl?l 1993 tarihinde itibaren 2 y?l s?reli ikamet tezkeresi verilmi?tir. Ocak 1995 tarihinde yan?nda bulunan Askar Simitko ile birlikte Atak?y Polat R?nesans Oteli'ndeki gazinodan ??karken, kimli?i belirsiz ki?ilerce ka??r?lm??lard?r. ?stanbul/Silivri Kerev deresi i?erisinde kur?unlanarak ?ld?r?len Askar Simitko ve Laz?m Esmaeili'nin cesetleri, 28 Ocak 1995 tarihinde bulunmu?tur.

Fethullah G?len:
Ramis o?lu, 1942, Erzurum do?umlu. 1968 y?l? itibariyle ?zmir Merkez Vaizi, ?zmir ?mam Hatip ve ?lahiyatta ??renci Yeti?tirme Derne?i Kestanepazar? Kuran Kursu ??reticisi g?revlerinde bulunmu?tur. 1969 A?ustos ay? i?inde ?zmir Buca'da kendi y?netiminde olan dernek ve Kestanepazar? Kuran Kursu'nda okuyan 100 ??rencinin kat?l?m?yla a??lan bir kampta, Kuran okuman?n yan? s?ra Risale i Nur e?itimi yapm??t?r. Ayn? y?l i?inde Said i Nursi i?in Isparta'da okutulan mevl?de kat?lm??t?r. 1970'de ?zmir'de Nurculuk ?zerine programlar yapm??, ayr?ca toplant?larda e?itici g?revini ?stlenmi?tir. 1971 Ocak ay? i?inde, ?zmir ?mam Hatip ve ?lahiyat ??renci Yeti?tirme Derne?i i?inde Nurculuk faaliyetleri y?r?tt??? gerek?esiyle dernek idare heyetinden ??kar?lm??t?r. Ayn? y?l itibariyle Nurculuk faaliyetlerinden dolay? ?zmir S?k?y?netim Komutanl??? taraf?ndan ifadesi al?narak hakk?nda dava a??lm??t?r. An?lan komutanl?k?a a??lan davas? sonucunda vaaz etme yetkisi al?nm??t?r. 1972 Eyl?l ay? i?inde Erzurum'a gitmi?, an?lan ilde Nurcu liderle g?r??m?? ve ?e?itli Nur toplant?lar?na kat?lm??t?r. 1973 y?l? itibariyle Edremit'e tayin edilmesine kar??n, ?zmir'de ikamet ederek her hafta cuma g?nleri Edremit Alemzade Camii'nde vaaz vermi? ve her geli?inde ayr? ayr? Nur medreselerinde Nur toplant?lar? d?zenlemi?tir. Ayn? y?l itibariyle Edremit Merkez Vaizi g?revi s?ras?nda yaz aylar?nda Edremit civar?nda a??lm?? olan ve Nurcu ??rencilerin i?tirak etti?i kamplarda Nurculuk faaliyetlerini organize etmi?tir. 1974 Eyl?l ay? i?inde Merkez Vaizli?i'ne tayin edilmi?tir. 1974 1976 y?llar? aras?nda yurt ?ap?nda ?e?itli konularda konferanslar vermi?tir. 1976 Temmuz ay? i?inde Ayd?n ?evresinde a??lmas? planlanan Nur kamplar?nda F. G?len'in f?k?h dersi verece?i ??renilmi?tir. 1976 A?ustos ay? ba??nda ?zmir Bornova il?esi vaizli?ine atanm??t?r. M?nfesih MSP yanl?s? olan Nurculardan Fethullah G?len, ?ran'da ger?ekle?tirilen devrimin T?rkiye'de de ger?ekle?tirilmesini arzulamakta olup, T?rkiye'de ?slami bir devrim i?in yurt sath?nda te?kilatlanmaya ?nem vermektedir. ?zmir Bornova Merkez Vaizi oldu?u d?nemde vaaz bantlar?n?n yurt sath?nda da??t?lmas?n? sa?layarak Nurculuk propagandas? yapm??t?r. 19.04.1980'de ?zmir'de ger?ekle?tirilen bir Nur toplant?s?nda yapt??? konu?mada; birka? g?n i?erisinde Huru? harekat? (At?l?m harekat?) ba?lat?laca??n?, bu harekat i?in hemen hemen her ilde liderlerin tespit edildi?ini, ?ran'da yap?lan ?slam harekat?n?n T?rkiye'de de b?ylece ba?lam?? olaca??n? belirtmi?tir. 1980 y?l?nda ?zmir'de bir Nur toplant?s?nda yapt??? konu?mada; Huru? harekat?n?n ba?ar?ya ula?mas? i?in b?t?n yurtta kendi binalar?nda ve kiralayacaklar? m?sait yerlerde orta ve y?ksek??renim g?ren ??renciler i?in yurt binalar?n?n a??lmas?, yurtlarda e?itilen ??rencilerin meyvalar?n? vermesi, kendi fikirleri do?rultusunda ?e?itli kitap ve dergilerin bas?m?n?n ger?ekle?tirilmesi ile ?zellikle T?rkiye'deki ??retmenlerin b?y?k bir b?l?m?n?n kendi y?nlerinde faaliyet g?stermeleri gerekti?ini ifade etmi?tir. 24.06.1980 tarihinde, Denizli Merkez Akyaz?l? K?y? Orta ve Y?ksek E?itim Vakf? Denizli ?ubesi'nin a??l???nda yapt??? konu?mada; Milletimiz i?inde bulundu?u zelil duruma, ?eytan?n u?aklar? muallimler ve onlar?n yeti?tirdi?i inan?s?z talebeler nedeniyle d??m??t?r. Rusya, M?sl?manl???n giderek azalmas? ve kom?nizmin yay?lmas? amac?yla, T?rkiye'ye her y?l yard?m g?ndermektedir. Ahlaks?zl?k, zina ve anar?i alm?? y?r?m??t?r tarz?nda ifadeler kullanm??t?r. Yaz?c? Nurcular?n lideri olan Fethullah G?len, Bornova Merkez Camii'nde verdi?i vaazlar?nda, h?k?metin icraatlar?n? ele?tirmi?tir. 1980 y?l?nda ?zmir'de Nurcular?n yay?n organ? S?z?nt? adl? dergide zaman zaman MFD rumuzu ile yaz?lar yazm??t?r. 12.09.1980 tarihinde Ege Ordu ve S?k?y?netim Komutanl???'nca kendisini yakalamaya y?nelik operasyonu haber almas? sonucu, ?zmir'den Erzurum'a ka?m??t?r. 16.10.1980 tarihinde m?stafi addedilmek i?in Erzurum'dan 20 g?nl?k, daha sonra Kayseri T?p Fak?ltesi'nden 45 g?nl?k rapor al?p Bornova M?ft?l???'ne g?ndermi?tir. 1980 Aral?k ay?nda ?zmir Bornova Merkez Vaizli?i'nden ?anakkale'ye tayinini yapt?rm??t?r. 1981 Ocak ay? itibar?yla Isparta ili Uluborlu il?esinde bulunan Islah Sitesi'ndeki ?mam Hatip Lisesi ??rencilerini Koruma ve Yeti?tirme Derne?i merkezinde gizlenmi?tir. 27.02.1981 tarihinde Ey?p ?stanbul H?k?met Tabipli?i, Cerrahpa?a T?p Fak?ltesi Psikiyatri Klini?i'nce 20 g?nl?k rapor alm??t?r. 22.03.1981 tarihinde ?anakkale M?ft?l??? Merkez Vaizli?i'nden istifa etmi?tir. 1981 y?l?nda Ankara'da Nurcu liderlerden Toprak Di? Klini?i sahibi Hayrettin Toprak'?n evinde saklanm??t?r. 1982 May?s ay?nda Konya'daki Nurcu liderlerle bir toplant? d?zenlemi?tir. 7.8.1982 tarihinde Ke?an'?n bir k?y?nde gizlenerek Molla ve Dahhak takma isimlerini kullanm??t?r. Ayn? y?l itibariyle S?z?nt? grubuna mensup ?ah?slarca, Mekke'de kiralanan bir d?kkanda ad? ge?enin bantlar? hac s?resince T?rk hac?lar?na sat?lm??t?r. 10.06.1983 tarihinde Menemen Helvac?k?y'de Y.?.E. ??rencisi Ya?ar Erdo?du'nun yan?nda saklanm??t?r. Ege Ordu ve ?zmir Antalya illeri Synt. Komutanl???'n?n 7 ?ubat 1985 tarihli yaz?s? ile arananlar listesinde yer alm??t?r. 18 May?s 1985 tarihi itibariyle, kendisini maddi y?nden destekleyen zenginlere hitaben ?stanbul/Altunizade'de bir konu?ma yapm?? ve ?zel okullara maddi yard?mda bulunmalar? i?in etkileyici ???tlerde bulunmu?tur. 23 Eyl?l 1985 tarihi itibariyle ?anakkale ili Biga il?esinde mukim Fethullah G?len grubuna mensup Nurculardan Sabri Kad?o?lu, Abd?lkadim Zell?m adl? yazar?n ``Hilafet Nas?l Yak?ld? isimli eserini, Nurcular ile Milli G?r?? mensuplar?na ?cretsiz olarak da??tm??t?r. 1 Ekim 1985 tarihi itibariyle; Hizb?t Tahrir mensubu Muhammed K?rdi, parti merkezinden ald??? emir ?zerine, ?zmir'de tahsilini yaparken, Fethullah G?len ile bir g?r??me yapm??, ancak bu g?r??mede m?spet bir netice al?namam??t?r. Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan ??kar?lan 15 Nisan 1985 g?n ve 7130 97/85/Synt. ?stihbarat Hrk. ?. Ks. say?l? aranan ?ah?slar kitab?n?n 2. kategori, 15. sayfa ve 588 s?ras?nda arananlar aras?nda yer alm??t?r. 1987 y?l?nda, ?stanbul'daki evinde, imamlar?na e?itim vermeye ba?lam??t?r. A?ustos 1987 ay?nda ders verdi?i ??rencilerine yapt??? konu?mada; Alparslan T?rke? ile g?r??t???n?, T?rke?'ten cemaatini ?eriat do?rultusunda yeti?tirmesini istedi?ini, onun da kabul etti?ini ifade etmi?tir. 6 Eyl?l 1987 g?n? yap?lan se?im yasaklar?yla ilgili referandumda, Turgut ?zal'? desteklemek maksad? ile Nurcular?n hay?r oyu kullanmalar?n? sa?lam??t?r. ?ubat 1990 tarihinde Korkut ?zal'?n d?n?r?n?n ?stanbul'daki evinde, ANAP'?n gelece?i ile ilgili toplant?ya kat?lm??t?r. Mart 1990 ay? i?erisinde T?rkiye'deki ?slami faaliyetleri tek bir merkezden koordine etmek amac?yla olu?turulan ?slam ?uras? i?erisinde yer alm??t?r. 1990 y?l? i?erisinde rahats?zl??? sebebiyle birka? kez yurtd???na ??km??t?r. 20 Ekim 1991 tarihinde yap?lan genel se?imler arifesinde m?nfesih M?P'ye 3.5 milyar yard?mda bulunmu? ve se?imlerde M?P ile ittifak yapan RP'yi desteklemi?tir. Nisan 1992 ay? i?erisinde, Azerbaycan'a giderek an?lan ?lkede TV kurma ?al??malar?n? ba?latm??t?r. Ayn? tarihte ABD'deki Risale i Nur Enstit?s?'n?n ?al??malar?n? y?nlendirmek maksad?yla gizli olarak an?lan ?lkeye gitmi?, ard?ndan Avustralya'ya ge?erek T?rk ??rencilerin akademik e?itim g?rd??? okul ve kald?klar? yurtlar? ziyaret etmi?tir. Ayr?ca kuraca?? ?niversitelerde ders verdirmek amac?yla s?z konusu ?lkelerdeki ?e?itli profes?rlerle de g?r??m??t?r. 1992 y?l? i?erisinde M?P'den ayr?larak yeni bir parti kurma ?al??malar?na giren Muhsin Yaz?c?o?lu'na maddi ve manevi destek vermektedir. 19 Ocak 1994'te Ankara'da kurulan Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?n?n kurucular? aras?nda yer almaktad?r. 1995 y?l? i?erisinde ABD, Almanya, ?ngiltere ve Rusya'n?n T?rkiye'deki b?y?kel?ileri taraf?ndan ayr? ayr? ziyaret edilmi?tir. A?ustos 1995 tarihi itibar?yla bas?nda ??kan devlet yanl?s? beyanlar? nedeniyle ?BDA C ?rg?t?n?n lideri Salih Mirzabeyo?lu taraf?ndan ?l?mle tehdit edilmi?tir.


Sayfa Ba??na D?n

Susurluk olay? | Susurluk Raporu (Kutlu Sava?) | Susurluk Rap.(TBMM) | Susurluk Rap.(S?nmez K?ksal)


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
56.394.082